ESB

Ook bij indexatie waren pensioen­fondsen vol geweest

In 2007 werd de nieuwe Pensioenwet van kracht. De belangrijkste verandering was, zo is achteraf duidelijk geworden, dat voor de waardering van de toekomstige verplichtingen er niet langer werd uitgegaan van een vaste discontovoet van vier procent, maar dat de discontovoet gebaseerd zou moeten worden op de ‘marktwaardering’. De discontovoet van de pensioenverplichtingen werd ruwweg aan de staatsobligaties van Nederland en Duitsland.

ESB

Bundelbekostiging in de zorg is mogelijk, ondanks belemmeringen

In het huidige zorgsysteem ontbreekt voor zorgaanbieders een financiële prikkel om goede zorgkwaliteit te leveren en overbehandeling te voorkomen. Bundelbekostiging, waarbij zorgaanbieders per patiënt een vast bedrag ontvangen om in alle zorgactiviteiten gerelateerd aan een specifieke aandoening te kunnen voorzien, kan helpen om de beste uitkomsten te bereiken tegen zo laag mogelijke kosten.