Ga direct naar de content

Redactioneel: DWDD onder de hamer

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 5 2014

.

Redactioneel ESB

DWDD onder de hamer
D

gen publieke waarde, maar wat
e publieke omroep zit
betekent het concreet? Volgens
in zwaar weer. Mag
Dekker betekent het bijvoordeze nou wel of geen
beeld dat de publieke omroep een
entertainment-programma’s maverbindende factor is tussen alle
ken? Mag deze online-apps bouleeftijden. Bedoelt hij hiermee dat
wen om kijkers te informeren of
oma’s na Koffietijd blijven hangen
pikt ze daarmee onnodig traffic
als Maja de Bij begint, om daarvan een toch al kleine – want Nedoor beter te weten wat er speelt
derlandstalige – digitale markt?
in het leven van hun kleinkindeEn hoe zit het met de doelstelling
ren? Onzin natuurlijk, maar de
om te ‘verheffen’? Volgens Sander
publieke omroep heeft wel in een
Dekker, verantwoordelijk voor de
ander opzicht een verbindende
publieke omroep in het kabinet,
rol, namelijk het verbinden van de
moeten de programma’s van de pugescheiden werelden die ontstaan
blieke omroep complementair zijn
zijn doordat mensen informatie
aan die van de commerciële omSandra Phlippen
consumeren die ofwel vanuit hun
roepen, mogen ze de commerciële
Hoofdredacteur ESB
eigen ‘besloten’ sociale netwerk
jongens niet in de weg zitten, en
s.phlippen@sdu.nl
afkomstig is, of een automatisch
moeten ze zich open stellen voor
gegenereerde feed vormen op bainnovatie van buitenaf.
sis van eerder gelezen stukken.
Klinkt verstandig, maar wat er
in de Kamerbrief van de staatssecretaris van 13 oktober Het vorige week verschenen WRR/SCP-rapport wijst op
jongstleden ontbreekt, is een duidelijk afgebakend idee de verbindende rol van het NOS Journaal, in een verder
van wat publiek belang is, welk marktfalen er aan ten heel gepolariseerd medialandschap.
grondslag ligt, en hoe de publieke omroep daarin een rol Tenslotte bestaat het publieke bestel – let wel: “volgens het
zou kunnen spelen. Alleen door die vragen helder te be- kabinet†– omwille van het innovatiebelang. Mijn eerste
antwoorden, wordt het duidelijk naar welke kant de pu- reactie toen ik dit las was uiteraard sceptisch, want sinds
blieke omroep zich kan doorontwikkelen en niet steeds wanneer genereren publieke instellingen innovatie? Oké,
onder vuur hoeft te liggen. Daarbij – en dit is niet on- DWDD was een innovatie in Nederland en komt uit de
belangrijk – weten die commerciële omroepen dan ook koker van de publieke omroep. Toch is het maar de vraag
waar ze aan toe zijn en in welke programma’s ze kunnen of dit programma niet in de markt had kunnen ontstaan.
investeren zonder steeds weer beducht te hoeven zijn dat Dekker stelt voor om de publieke omroep open te stellen
als arena voor de competitie tussen publieke en commerde publieke omroep ze de pas zal afsnijden.
In de brief beschrijft Dekker de fundamentele redenen ciële programma’s. Het idee is om “programmatisch innovoor het bestaan van een publiek mediabestel. Het gaat vatieve ideeën uit te werken en een kans te geven, zonder
dan om “content die niet of slechts in geringe mate op de de directe druk van de markt. Daarbij kunnen ze risico’s
markt tot stand komt en wél een publiek belang dientâ€. nemen.†Dit klinkt als een kraamkamer-constructie. Voor
Van publiek belang zijn bijvoorbeeld documentaires en de meer radicale innovaties, waarbij het niet voorspelbaar
educatieve programma’s, omdat deze verheffend zijn. Toch is of er een markt zal ontstaan voor het programma, is het
kunnen we ons afvragen of Sesamstraat nu niet door com- wel een goed idee. Maar hierbij is het van groot belang
merciële partijen gemaakt wordt, juist omdát de publieke dat de programma’s die commercieel interessante kijkomroep dat al gedaan heeft. ‘Verheffend’ is weliswaar niet cijfers weten te halen uit het publieke bestel verdwijnen.
een echte commerciële doelstelling, maar als ouders het Dit hoeft niet voor niks te gebeuren, zo’n programma kan
belangrijk vinden dat kinderprogramma’s verheffen, dan geveild worden en de opbrengst kan terugvloeien naar de
is de markt voor Sesamstraat toch vast wel groot genoeg kraamkamer. Daarbij maakt het veilen van groot geworden programma’s ook zendtijd vrij bij de publieke omroep,
voor een commerciële aanbieder.
Een ander publiek belang is ‘het dragen van cultuur’ in al waarin weer een nieuw innovatief probeersel kan worden
haar diversiteit en ‘het bijdragen aan een culturele iden- ontwikkeld. Voor hoeveel zou DWDD onder de hamer
titeit’. Dat is een prachtig geformuleerde en breed gedra- gaan?

Jaargang 99 (4697) 6 november 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

671

Auteur