Ga direct naar de content

Onevenwichtigheden vs nemen toe

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 19 2004

Onevenwichtigheden vs nemen toe
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4429, pagina 145, 19 maart 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het Amerikaanse nationale besparingstekort, dat overeenkomt met het tekort op de lopende rekening, is volgens recent gepubliceerde
‘flow-of-funds’ (fof) data van de Federal Reserve in 2003 gestegen tot $ 530 miljard, oftewel tot circa vijf procent van het bbp. De fofstatistieken laten zien dat de Amerikaanse overheidssector een steeds dominantere rol speelt bij de binnenlandse
financieringsverhoudingen. Het tekort van de overheidssector is in 2003 opgelopen tot $ 600 miljard, terwijl het totale nationale
besparingstekort ‘slechts’ $ 530 miljard bedroeg. Enige andere sector die in de afgelopen twee jaar een beroep op externe
financieringsmiddelen heeft gedaan zijn de gezinnen. Gezinnen maken gretig gebruik van (hypothecair) krediet om de consumptie te
financieren. De continue accumulatie van schuld door gezinnen maakt de Amerikaanse economie gevoelig voor renteschommelingen. De
bedrijfssector daarentegen heeft in de afgelopen twee jaar door de sterk toegenomen kasstroom en de geringe investeringsbereidheid
juist besparingsoverschotten gegenereerd. Uit de fof-data valt wel op te maken dat bedrijven in de loop van vorig jaar steeds meer
gebruik maken van krediet. Een trend die wordt bevestigd door de meest recente Senior Loan Officers Survey van de Fed, waaruit blijkt
dat banken niet alleen de kredietvoorwaarden hebben versoepeld maar ook melding wordt gemaakt van een toenemende vraag naar
krediet.
Aangezien met name de Amerikaanse overheid verantwoordelijk is voor het forse nationale besparingstekort en het niet aannemelijk is
dat het overheidsbeleid voor de verkiezingen van november substantieel wordt aangepast, zal het lopende-rekeningtekort dit jaar verder
oplopen. De afhankelijkheid van buitenlandse financieringsmiddelen en de kwetsbaarheid van de dollar blijven hierdoor groot.figuur 1

Figuur 1. Financieringssaldi vs Nationale besparingstekort
figuur 2

Figuur 2. Saldi gezinnen, bedrijven en overheid

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)