Ga direct naar de content

Jrg. 15, editie 777

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 19 1930

19 NOVEMBE
I
R i9.’0

AUTEURSRECHT VOORBEffOUDPJN.

Economisch Statistisch e

Berichtén

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, ‘NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

15E JAARGANG

WOENSDAG 19 NOVEMBER 1930

No. 777

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. 0. M. Verrijn Stuart.

ECONOMISCH-STATISTISCHE IIRIC ETEN.
COMMiSSIE
VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Jiasselt; Jhr. Mr. L. 11. l’an
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele;
Prof.
Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. ‘Verrjn Stuart.
Redacteur-Secretaris: H. M. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Hoochweg ‘122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Abonnementsprijs vor het weekblad franco p.
p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Kotoniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Lëden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis. –
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande,. Ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnemeit
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh d van Ditmar’s Uitgevers.Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque- en giro-
rel.ening No. 6729. –

18 NOVEMBER 1930.

De geidmarkt werd in de afgeloopen week belang-

rijk riurnej-. liet aanbod van geld nain snel toe bij

een inkrimpende vraag, zoociat cle koersen alle terug-

liepen. Vooral de callreiite daalde sterk en liep weder

op V2, pOt. terug, terwijl week herhaaldelijk aa]:rbod

bleef ‘bestaan, dat geen plaats:ing kon v:inclen. :De rente

voor particulier disconto liep terug van 1
7
/1e
tot 1%
püt. en de prolongatierente daalde tot 1 ii
11%
pOt.

* *
*

De Minister. van Financiën heeft ‘de inschrijving

opengesteld op schatkistpapier op Maandig 24 No-

vembem- a.s. Aangeboden worden drie- en zesmaands

promeSsen en 3% percent’s jaarbiljetten tot een totaal

bedrag van
f
35 millioen.

* *
*

Op cle balans van i)e Nederlandsche Bank geeft de

post binnenlandsche wissels een vermindering van

f 1,1
millioen te zien.
DC
beleeningen blijken met
f
3

rniliioen tc ziji:i toegenomen. Het tegoed van het Rijk

dat cle vorige weekstaat had aan te wijzen, heeft

plaats gemaakt voor een debetsaldo van de schatkist

ten bedrage van
f 1
millioen.

De goudvoorraad der Bank bleef vrijwel onveran-

derd. De zilvervoorraad klom met ruim
f
200.000. De

post papier op het buitenland en de diverse rekenin-

gen op de actiefzijde der balans daalden resp. met

.f
600.000 en
f
1,9 millioen.
:De bi.ljettencircuiai;ie blijkt roet
f
11,5 miilioen te

zijn afgenomen. :oe rekening-courant-saldi van ande-

ren vermeerderd en met
f
12 millioeia. liet beschikbaar

nietaalaldo bleef nagenoeg onveranderd. T-let dek-

kingspercentage bedraagt roi.m 52%.

* *
*

De afgeloopen week zijn de koersen over de geheele

Unie vastg’bleven;
0])
den laatsten dag, toen het er

naar uitzag, of de geldkoerseu hier een weinig zouden

aantrekken, was er eenige reactie merkbaar. :De stem-

ming op de markt was niet opgewekt en. er ging in

verhouding weinig om. Ponden konden hier aanvan-

kelijk van 12.06% tot 12.07% verbeteren, oih op

1.2.07’% te sluiten. Dollars noteerden 24847-2.4865-

2.4860. De Dollarkoers in Londen varieerde weinig

4.8570-4.8565. Marken bleven gezocht, doch sloten

slechts een weinig imooger:’ 59.20%-59.23. (P n
onde

tegen Marken 20.38%, Dollars 4.1972%). Fransche

.Francs bleven gezocht; van 9.76% steeg cle koers tot

9.76%, om weder op 9.70% de week te eindigen (Pon-

den tegen Fi-anes 123.67). Belga’s 34.66%. Lires

13.01%. . Zwitserschc Fi-ancs maakten een iii tzonde-

ring door van 48.21 op 48.17% te dalen. (Pooden tegen
Zwitsorsche Francs 2505%). Dè overige wissels stegén

en daalden met de leidende deviezen. De Spaansche

Peseta bleef aanvankelijk op dcii ingeslagen weg voort-

gaan en kwam van 28.35 op 2875. Toen de ongi.i.nstie

berichten uit Spanje bekend werden, vond er een

plotselinge inzinkiog tot 27.40 plaats, waarop weder

een reactie tot 27.90 volgde. Y.T. Batavia is op 9915/10

te krijgei. Rio ligt iets flauwer: 24%. Argentijosche

Pesos 85
5
/s.

Voornamelijk door de hoogere wisselkoersen liggen

cle termijnen deze week iets lager. De noteeri.ngen voor

1- en 3-maands waren tenslotte voor Pondeii
1
116_

resp. i%-1i4, voor Dollars 1.5-13 resp. 31-29

en voor Marken 12-11 en 34-32alles déport.

LONDEN, 1.7 NOVEMBER 1930.

De onttrekkingen voor Fraiische rekening hadden

vooral in de eerste helft van de vorige week een ver-

stijvenden invloed op de geld- en discontomarkten.

Ook ditmaal werd de markt ‘bijna genoodzaakt van dc

hulp v:n de Bank van Engeland gebruik te maken, doch

nu tkwam claaraim door eenige aankoopen van papier

met korten looptijd. Tegen. het einde der week trad

echter een belangrijke ontspanning in, zoodat de hoop

op een meer rationeel d’iscontocijfer weer vervloog.

Men had namèiijk gemeend particulier discônto tot

2/s pOt. te kunnen opzetten, maar dc koers zakte

Doiiderclag reeds weder in en eindigde op 2f16—% pOt.

1020

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19
November 1930

EEN MAALGEBOD.

.Reeds geruimen tijd worden berichten vernomen
omtrent voornemens van de Regeering tot het uit-

vaardigen van een maalgebod voor binnenlandsehe
tarwe. De in nood verkerende landbouw zou daardoor

worden geholpen, immers door een gebod van over-heidswege om in een zekere verhouding binnenland-

sehe tarwe in het 1rood te verwerken zou aan do
tarweverbouwende boeren een nieuwe afzet worden
verschaft.

Tal van personen, die deze berichten vernemen, zullen zich wellicht afvragen: waarom verwerken

molenaars en bakkers dan thans zoo weinig binnen-

landsche tarwe in het brood? Is hier het bekende voor-
oordeel, dat buitenlandsche product beter is dan bin-
nenlandsche, schuld2

Geenszins is dit hier liet geval. Dit vooroordeel

moge wellicht nog bij enkele ondeskundige verbruikers
ten aanzien van fabrieksartikelen bestaan, bij den
deskundigen verwerker van ruwe grondstoffen is het

er nimmer geweest. Die deskundige verwerker streeft
ernaar, een zoo goed mogelijk fabrikaat zoo goedkoop

mogelijk te maken. Rij hezigt dus de grondstof, die de
hoedanigheden bezit om een goed fabrikaat te leveren
en die voor hem het goedkoopst te bekomen is Is der-

halve binnenlandsche grondstof even goed als geïm-

porteerde voor zijn bedrijf geschikt, dan hezigt hij die,

omdat ze allicht minder transportkosten veroorzaakt.

De binnenlandsche tarwe is echter niet van dezelfde

hoedanigheid als de buitenlandsche, die hier veelal in

het brood wordt verwerkt. In tegenstelling tot buy.
dc Amerikaanselie en Russische tarwesoorten, die
harde tarwe worden genoemd, is het product van onzen

eigen bodem zachte tarwe. Die zachte tarwe is, ten-
minste grootendeels, uitstekend geschikt om als grond-
stof te dienen voor bruinbrood (tarwebrood), koek en
banket; voor vermaling tot bloem, waarvan wi ttebrood

wordt gebakken, leent zich de.harde tarwe bij uitstek.
in ons land wordt in overwegende mate wittebrood
verbruikt. Duidelijk• blijkt dit bijv. uit de huishoud-

rekeningen van 212 Amsterdamsche gezinnen, in 1927
gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek der
Gemeente Amsterdam. Van de totale uitgaven voor
brood (wit, bruin, rogge- en krentenbrood) werd door

die gezinnen gemiddeld aan wittebröod 84 pOt. besteed
tegen 74 pOt. voor bruinbrood. In de diverse klassen
bedroegen deze cijfers:

Wittebrood in
o
0
Bruinbrood in
0
/0
Totaal der

v/d. uitgaven

v/d. uitgaven
uitgaven

voor brood

voor brood

Beneden
f
1800..

87

7

/ 1800—,, 2400..

89

4

2400—,, 3600..

82

8

3600_,, 5000..

80

13

5000—,, 7500..

79

9

Boven ,,
7500..

81

7

in het overgroote deel van het hier te lande ver-
bruikte brood wordt derhalve weinig of geen binnen-

landsche tarwc verwerkt, aangezien deze minder ge-
schikt is om te dienen als grondstof voor de brood-
soort, waaraan onze verbruikers blijkbaar de voorkeur
geven.
* *
*

Wil men nu voor de toekdmt ozen landbouw hel-
pen door den afzet van de binnenlandsche tarwe te
bevorderen, – voor de toekomst, want de oogst 1930
zal toch wel reeds door de ‘boeren van de hand zijn gedaan – dan kan men twee wegen daartoe inslaan:
Alen kan bevorderen, dat in het wittebrood hin-

uenlandsche tarwe in een bepaalde verhouding wordt
verwerkt.

Alen kan bevorderen, dat meer bruinbrood wordt
verbruikt.

• Slaat. men den eersten weg in, dan tast toen niet
den smaak van den verbruiker aan. Alen belast een-
voud ig de mneelfabri kanten of andere vakmenschen
roet de taak, de binmienlandsche tarwe zoodanig te ver-

INHOUD

Btz.
EEN
MAALGEBOD door
Prof. Dr. N. J. Polak ……1020
De handel van China gedurende het jaar
1929 1
door
‘fhos. T.
H.
Ferguson …… . ……………….
io
De Amerikaansche tarief wet II (Slot) door
Mr. D. J.
Hulshoff Pol J……………………………. 1023
Een voeg in het harnas der V. 0. V. door
H. ‘1h. Hoven 1026
De concentratie in de Belgische glasnijveoheid door
Dr. R. van. Genechten ……………………..1027
BUITENLANDgCHE MEDEWERKIzO
De Britsche Rij ksconferentie door
Prof. Dr. P. c/eyl 108
De ontwikkeling van de electriciteitsindustrie in de
Fransche koJonjën door Â.
Friedrich……….1029
AANTEEKENINCEN.

Indexcijfers van scheepsvrachten …………….1031
MAANDOIJFERS:

Rijkapostapaarbank ……………………….
1031
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank ……….1031
Giro-kantoor der gemeente Amsterdam ………
1031
STAvIsTIsaEN
EN OVERZICHTEN ………….. 1032-1038
Oeldkoersen.

Bankataten.

Verkeerswezen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.

mengen met harde tarwesooi-ten, dat een bloem wordt

verkregen, w’aarmee goed wittebrood kan worden ge-
bakken. De technische moeilijkheden bij die menging
of hij menging van geïmporteerde l)lOem met bin tien-

landsche zullen wij als oplosbaar aannemen. De vra-

gen blijven dan nog open, op welke wijze die menging
kan worden bevorderd en welke gevolgen die voor den
consument heeft.

Het gebruik van grondstof, die minder voor het
te bereiken doel geschikt is, in vermenging met an-
dere, beter geschikte soorten, moet, wanneer men pro-

duct van dezelfde qnaliteit als voorheen wil verkrij-

gen, leiden tot aanwending van betere qualiteiten der

geschikte grondstoffen. Meuging met binnenlandsche

zachte tarwe noodzaakt dus den fabrikant, betere quali-
teiten van de buitenlancische harde tarwe te verwerken
dan tot dusver. Die betere qualiteit is reeds duur-der
dan de vroeger gebezigde goede soort, ze wordt, waar
betere qualiteiten altijd sehaarscher zijn dan goede en gewone, door de vergroote vraag nog eens extra duur.

Het fabrikaat wordt dus duurder, de hoedanigheid
loopt niettemin gevaar, iets minder goed te worden.

De mogelijkheid van concurrentie door enkele onbe-
trouwba ren verhindert, zelfs hij algemeen overleg en
welwillende organisatie, de
vrijwillige
ver-werking van
de minder geschikte grondstof.

Men zal dus die verwerking van overheidswege moe-ten
gebieden..
Ook dan moeten natuurlijk de duurdere ho itenlandsche soorten in het mengsel worden gebe-
zigd, ook dan moet het brood van een duurdere bloem.
worden gebakken. Maar dit is hij een gebod van over-

heidswege nog niet het eenige. Het gebod ontneemt
den meelfabrikant de mogelijkheid, als de Neder-lanci-
sche boer overvraagt, hem voorbij te gaan en buiten-
landsche grondstof te betrekken. De hoeren hebben
het, door samenwerking, in de hand, iederen prijs
voor hun gewas te eiseheu. Tenzij de overheid ook tot
prijszetting overgaat. Die prjszetting zal zoodanig
moeten zijn, dat ook de dicht hij de landgrenzen, bijv.

in Groningen en Zeeuwsch-Vlaanderen geteelde tarwe, die wellicht haar natuurlijke afzetgebieden in Duitscb-
land en België vindt, naar de binnenlandsche mole-
naars wordt toegevoerd. Ook dit bestanddeel. van het

mengsel zal dus tegen hooge prijzen moeten worden
verkregen, zoodat het brood aanzienlijk duurder zal
worden. De verbruiker betaalt zoodoende steurtgeld
aan den noodljdenden landbouw, maar ook extra winst

aan den goedgesitueerden binnenlandschen boer en aan
de buitenlandsche producenten van de betere qualitei-
ten der harde tarwe. Bovendien zal prijszetting voor

tarwe moeten leiden tot prijszetting voor meel, bloem
en brood, zoodat wij weer den voor dc verbruikers
rampspoedigen en voor de fabrikanten en handelaren
nioraalbedervendcn toestand van de oorlogsjaren zou-
den terugkrijgen.
Die oorlogsjaren -hebben ons wel getoond, dat men
hij elke regeling verrast wordt door onverwachte ge-

19 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1021

volgen. Zoo zal het ook hier gaan. Niet slechts onver-
wachte gevolgen zullen cle rekening in de war sturen:
er is een gevolg met groote zekerheid te wachten, dat
bedenkelijk moet worden geacht. De prijszetting voor

binnenlandsche tarwe op tamelijk hoog niveau zal,
zoolang de teelt van andere gewassen niet zeer lucra-

tief is geworden, prikkelen tot sterk verhoogden uit-
zaai van tarwe in het komende oogstjaar. Dit wekt

een drang op de Regeering om het te gebieden quotum

binnenlandsche tarwe te verhoogen. Dâârdoor wordt
alwéér betere qualiteit harde tarwe als bijmenging

vereischt, stijgt de kostprijs van het brood nog in

meerdere mate, moet de prijszetting worden herzien,

en wat dies nieer zij. Steeds meer zullen groepen van
dc bevolking zich belast voelen ten bate van andere

groepen, steeds scherper zal de animositeit tusschen

stads- en landbevolking, tusschen middenstanders en
fabrieksarbeiders eenerzijds en boeren en landarbei-
clers anderzijds zich gaan toespitsen. Waarlijk, de her-
haling van de periode 1914118 opeflt geen aanlokkelijk

perspectief. Eerst als men op geen andere wijze onzen
tarwebouw uit cle moeilijkheden kan redden, mag men over deze maatregelen gaan denken.

Wij hebben hierboven een andere wijze veroncier-
steld: de bevordering van het verbruik van bruin-
brood. Daardoor wordt de binnenlandsche tarwe be-
stemd voôr een doel, waarvoor zij bij uitstek geschikt

is, daardoor behoeft het overschot niet voor minder
gcsehikte doeleinden te worden aangewepd, daardoor
vcrplaatst zich de ,,grens” ei bregt deze tarwe, in
verhouding tot de harde soorten, betere prijzen op dan
tot dusverre.
gebod tot het eten of bakken van bruin, of een

verbod tot het hakken van wittebrood zou natuurlijk
te zeer ingrijpen in de vrijheid van den consument.
Het zou ook te ver gaan; de verbruiksverhouding kan
van 1 op 11 tot bijv. 1 op 6 worden verbeterd, het is
geenszins geien.sc]it, dat het wittebrood geheel in on-
bruik raakt. En het zou, zooals ieder ge- of verbod

van hoogerhand, een geprikkelde stemming teweeg-
brengen tegenover hen, die met den scherpen maat-
regel gediend zijn.
Maar men kan ook, al is men dat in onzen ,,socialen”
tijd wellicht al. vérgeten, een gewoonte bevorderen
door een beroep te doen op den goed en wil, het saam-
hoorigheidsgevoel, de sociale neigingen van het volk.
Do meeste broodverbruikers weten niet, dat zij door
bruinbrood te eten hun eigen landgenooten helpen.
Vele weten niet, hoe gezond en smakelijk het bruine
brood is, zij eten uit gewoonte, iïit nahootsing, uit mis-
plaatst zelfrespect het .duurdere wittbrood. Ik ben

ervan overtuigd, dat, waneer men het nationale sen-
timent weet te raken en tq doen ontwken, wellicht
tevens wat medelijden met do noodlijdende landbevol-
king weet op te wekken,’het verbruik van bruin brood
in korten tijd aanzienlijk zal toenemen. Het is een
anaehronisme, wanneer men het vooroordeel van den
Nederlander tegen Nederlandsch fabrikat tegen dit
mijn geloof aanvoert. Hoe zelden ziet men nog bis-
cuits van Huntley & Palmérs, jam van Cross & Black-
well, kachels van Godin, om maar eenige bekende bui-
tenlandsche merken uit mijn jeugdherinnering te nee-uien. Zij zijn vrijwel geheel door Nederlandsch fabri-
kaat verdrongen. Een goed gevoerde reclamecampagne
voor bruin brood, sprekend tot de gevoelige harten der
Nederlanders, met rhedewerking van medici, economis-
ten, landbouwvereenigingen, meelfabrikanten, kunste-
naars, kortom allen, wier medewerking van nut kan
zijn,
moet
het effect sorteeren, dat Koning Veibruiker
het niaalgebod uitvaardigt, door zijn vraag naar een
product, voor weiks vervaardiging de binnenlandsche
tarwe een zeer geschikte grondstof vormt. En als de
Nederlandsche Staat ter bevordering dezer campagne
een ton gouds ter beschikking stelt, dan zal dat be-
drag zeker goed besteed zijn, al ware het alleen maar
daarom, dat wij weer vertrouwen gingen krijgen in den
vrijen socialen wil en het nationaal saamhoorigheids-
gevoel van het Nederlancische volk. P.

.* *
*

liet bovenstaande was reeds geschreven toen het
ontwerp van wet houdende bepalingen in het belang
van de inheemsche tarweteelt (Bijl. Tweede Kamer

Zitting 19301’31 No. 203) werd ingediend. Bij dit ont-werp vraagt de Regeering machtiging om bij algemee-
nen maatregel van bestuur verboden uit te vaardi-

gen of voorschriften te geven t.a.v. vervoer, opslag en

aflevering van tarwemeel en tarwebloem en t.a.v. de
levering van binnenlandsche tarwe en van daaruit ge-
wonnen tarwemeel en tarwebloem.

Uit de Mernori.e van Toelichting blijkt, dat uitvaar-

cliging van een maal- of menggebod in het voornemen
1:igt. De mogelijkheid, dat prijszetting noodig zal zijn,
wordt ook in de Memoric voorzien, zelfs wordt niet

ondenkbaar geacht, dat cle Regeering haar bemiddeling
zou verleenen hij de verstrekking aan maalderijen en
importeurs van iniandsch meel of inlandsche bloem
(bedoeld is meel of bloem verkregen uit binnenland-

scho tarwe) iran uniforme samenstelling. De redenee-
rin.g in bovenstaand artikel en ook eenige daarin ge-stelde feiten worden door de
M.
v. T. bevestigd, zoo-
dat de indiening van liet wetsontwerp tav. boven-

staande beschouwingen geen nieuwe gezichtspunten
opent. P.

DE HANDEL VAN CHINA GEDURENDE

HET JAAR 1929.

I.

Het is moeilijk om zich een periodiek handelsver-
slag in te denken, dat van jaar tot jaar telkens weer

zoo weinig klopt met de voorstelling die men zich, op

grond van den algemeenen toestand in een land, ge-‘ maakt zou hebben, als het volledige jaarverslag om-
trent den handel van China. liet is daarom wel jam-
mer, dat deze publicatie een neiging vertoont om tel-
kens weer iets later in het jaar te verschijnen, want

voor een afgeron cle beoordeeling der zaken – als
proef op de som – is zij niet alleen onmisbaar, maar
teiken jare weer even verrassend en correctief. ilet
zooeven ontvangen, verslag over 1929
1)
is dan ook
geen uitzondering op dezen regel.

Ofschoon het jaar 1929 nog niet het hoogtepunt
van politieke verdeeldhei.d en al haar gebruikelijke
concomitanten in China te zien gegeven heeft (1930
spant in dat opzicht nog zeker wel de kroon) waren
de toestanden toch zoo, dat men allen grond had om
— afgezien van. de opbrengst der douanerechten, di.e i.nmidd eis op een sterk verhoogd tarief waren komen
te rusten .— althans een sterken achteruitgang in het
rolwne van den handel, tounenmaat, enz. te ver-
wachten. Verre van dat, blijkt 1929 in alle opzichten
eenrecordjaar te zijn geweest! In de douaneopbrengst
werd het cijfer van 1928 (dat ook in alle opzichten
een recordjaar was) overschreden met 704 millioen
haikwan teels
2),
in waarde van imports met 70 mii-
lioen, in exports met 24 millioen teels, en in in- en
uitgeklaarde tonnenmaat met 2 millioen ton! Men
mag zich wel afvragen, in welk opzicht ons oordeel
omtrent het verband tttsschen den toestand in het
land en den handel in China steeds gaat dwalen, en
aa
r
toch de verborgen factor zit (die zelfs het ,,Sta-
tistical Department” te S’hanga.i niet schijnt te kun
nen ontdekken) die ons jaar op jaar deze poets speelt?
De voornaamste gebeurtenissen in China, waarvan
men toch had mogen verwachten, dat het jaar 1929
den ongnnstigen terugsiag zou vertoonen, waren: de

voortzetting van den boycott tegen Japansche goede-
ren tot Mei, het uitbrelcen van moeilijkheden met dc
Sovjets in zake den Chineeschen Oosterspoorweg in
Mantsjoerije in Juli, kort daarna het uitbreken van

Foreign Trede of China,
Part.
1. 1929.
Report and
bstraet
of Statistics. Published
hy
order
of
the Inspector
(‘3eneral of Customs.
Da gemiddelde waarde va.0 de ‘haikwan toe] in
1.929
be-
droeg fl.80.

1022

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19.November 1930

nieuw militair verzet en punitieve actie in Noord-Wet

en centraal China, en vooral ook in Kwangsi en het
overige acliterlancl van Kanton, aanhoudende uitbrei-

ding van het handietisme in het binnenland en gelei-

delijke ,,veredeling” daarvan onder communistische
leiding, steeds voortschrijdende verwording van het

spoorwegverkeer, daling van den zilverkoers, liet-

geen den invoer tegenwerkt en den uitvoer zoo goed

als niet ten goede komt, en èindelijk, vanaf Februar:i;
een aanmerkelijke verhoogiiig van het invoertarief,

van welke, moge zij ook het totale bedrag aan invoer-

rechten ten goede komen, men wei eenige remming

op de totale waarde van den i.nvoerhanclel had mogen
rerwachten

• 1-let volgende vergelijkende tabelletje toont aan hoe

deerlijk’ wij ons in deze verwachting vergist hebben.

1927

1

1928

1

1929

Tonnenmaat,in duiz. ton reg.
116.211

152.630

154668
Netto goed.inv.(in duiz. teels)
1.012.932 1.195.969 1.265.779
uitvoer (

)

918.620

991.355 1.015.687
Opbrengst
douanerechten (

,,

)

68.782

82.333

152.830

Zulke cijfers doen wel denken, dat het niet voldoen-

de is om, zooals gewoonlijk gedaan wordt, te zoeken
naar vergoelijkende argumenten, clie zouden verklaren

hoe de handel van Chijia, per saldo, weinig of niet te

lijden heeft van de ergste troebelen in den lande,
maar dat men een stap verder moet gaan en zoeken

naar
positieve factoren,
die den handel in cie laatste

jaren zoodanig ten goede hebben beïnvloed, dat zelfs,

al dc bovengenoemde handicaps ten spijt, een sterke
vooruitgang het resultaat is . •Ëlelaas geeft het verslag

van liet Statistical Department hieromtrent geen uit-
sluitsel, maar wij zullen zien of wij nog het eeil en

ander uit cle cijfers zelf kunnen putten.
In de eerste plaats kunnen wij aan de hand van

het navolgende tabelletje ons ee:n clenlcbeeld vormen
hoe de vercieeling van de handelsbedrijvigheid gedu-
rende het laatste drietal jaren onder, de voornaamste

havens in China is geweest.

1927

1928

1929

‘Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer

(in millioenen haikwan teels)
Shanghai …..
..
, 410

458

410

519

536

499
Tientsin ……..
195

120

235

114

234

108
Dairen ……….
330

206

154

238

191

283 Hankow

74

127

123

178

117

148
Canton ……….
95

77

89

82

98

86

Totaal,
5
havens
904

988 1011 1131
1
1176

[124

Overige 40
hav.
680

548

874

584

754

562

Totaal
…….1584
1
1536 11885
1
1715 11930
1
1686

(deze cijfers behelzen ook den handel tusschen de havens
van China onderling, en kunnen daarom niet’ kloppen met
clie van het bovenstaande, welke slechts den buitenlancischon
handel van China gelden).

1-lieruit blijkt, dat ‘ van cle vier ,,sleutelhavens”

(Shanghai voor centraal-China, Tientsin voor Noord-
China, Dairen voor Mantsjoerije en Canton voor het
Zuiden) – Shanghai en Dairen verreweg het groot-

ste aandeel in den vooruitgang hebben gehad, en wel
Shanghai hoofdzakelijk voor invoeren en Dairen zoo-,
wel voor invoeren als voor uitvoeren, maar toch ne-
men zij van den geheelen aanwinst voor het jaar niet

zoo veel meer dan zij zouden moeten leveren naar rato
van hun aandeel in den geheelen i rivoerhandel, xii. te-
zamen 187 millioen teels van de 346 millioen waar-
mede 1929 liet jaar 1927 heeft overschreden. De voor-
uitgang in den handel van China moet daarom – be
lioudens natuurlijk allerlei plaatselijke schommelin-
gen – beschouwd worden als vrij gelijkmatig over het
geheele land verspreid te zijn. Als steekproef hiervoor Ican o.a. dienen, dat cle havens van het meest veraf in

liet
WTesten
gelegen gebied van Szecliwan, ii. Chung-
king en Wanhsicri (tez;imcii,inet een hanclelsomzet van

respectievelijk 78, 90
cii
99 millioen teels voort. de

jaren 1927 t/m:192.9) eve!leens van èen gezonden voor-

uitgang blijc geven, alhoewel men ,uit de be-

richten op zou moeten malcen;”clat daar mdie jaren

vrijwel niets anders clan oorlog tusschen ontelbare mi-
litaire potentaatjes, ‘bandietisme en chaos hebben ge-

heerscht. Men verlieze echter niet uit het oog, dat
een groot deel van de hoogere handeiswaarcien komt

op rekening van clé verminclerencle lcoopkracht van

cle haikwan teel. –

• In de tweede plaats Icunnen wij .de verdeelixig van

de handelsbeweging onder de diverse stapelgoeclereta
in beschouwing nemen, waarvan het onderstaande ta-
belletje een overzicht geeft. De’ vergelijlcing is hier

gemaakt tusschen de- jaren 1925 en 1929, en de totale waarde uitgedrukt in millioenen hailcwan teels. Hart-
dcl van China op het ‘buitenland.

INVOER

1925 1929

, UITVOER

1925 1929
Katoenen goederen
157 ‘174
Onbewerkte zijde
153 165
Suiker ………..
90

99
Boonen en -prod

142 230
Onbewerkt katoen
70 91
Huiden en bont

30 45
Petroleum ……
66

55
Onbewerkt katoen
30

30
Rijst ………….
61

59

Aardnotenen -prod
25

17
Metalen en miner.
43

71
Zijden stukgoede-r.
23

21
Katoengaren

39

14
Thee …………
22

41
Steenkolen ……
26

19
Graansoorten

22

26
Zeepproducten

25

26
Steenkolen ……
20

31
Tabak ………….
20

27
Zaden en product

18

33
Papier ……….
19

34
Eieren en-product

18

52
Cigaretten ……
18

21

Hout.olie ……..
17

24
Chemicalien ……
16

34′
Cigaretten ……
15

12
Meel ………….
“16

64

Overige artikelen
241 289
Machinerieën

.16

30
Overige artikelen
265 448

947 1266

776 1016

Ook hier ziet men, op een enkele uitzondering na

(iii. de groote vlucht van sojaboonen onder exports)
een vrij gelijkmatige “ercleeling van ded vooruitgitng
onder •de diverse rubrielcen. Zooiils reeds opgemerkt,
is •de lagere zilverprijs van grooten invloed geweest,

maar toch is liet onmogelijk ,om allen vooruitgang

hieraan toe te schrijven. De steeds groeiende tonnen-
maat alleen duidt reeds op vooruitgang in het volume
zoowel als in de waarde van de goederen. Opmerke-
lijk is de opkomst van, eieren, eiwit en dooier onder de exports. Bij den invoer hebben bovendien woPen

goederen, kaarsen en hout, en hij den uit’ber meta-
len, katoengaren en katoeen.goederen (duidende op
industriëele expansie) het-tot placitsing onder, a’rtike-
len van de eerste orde weten te brengen. De alge-
meene conclusie is hier dus oolc: vrij gelijkmatig ver-
deelde vooruitgang, met enkela meer opvallende ver-

beteringen bij den uityoen Kia dit in een viertil
jaren, waarin de algemeene toestand bntegenzeggelijk

van jaar ‘tot jaar .verergerd is!
• Nog een punt van algemeene strelcking kan in dit

verband belangivekkend zijn. •In een bespreking van
den handel van China in liet jaar 1925
t).
lach ik een

korte beschouwing gwijd Waan ‘de d1fl’ae5ie vtmn- de
zgn. ,,na.deelige” handelsbalans van China en getracht
een schatting, te maken van de onzichtbare posten,

welke liet noodige evenwicht moeten herstellen. Wij
zagen toen, dat voor de tien jaren tot en met 1925
deze ,,ongunstige” balans op rekening .van goederen en

specieheweging teza4’nen, gemiddeld 197.1 millioen
haikwan teels per jaar had bedragen. Voor de yier
volgende ja.ren – 1926 tfn. 1929 – ivaren de bedra-
gen respectieireljk 306, 1,58 317en 34 millioen teels.
In 1903 beclroeg.:het slecht. 78 millioen. Dds blijkt
er wl een ster.lç. opgaande lijn te ‘bestaan, ofschoon de
fluctuaties van jaar tot jaar .belangrijk zijn..
Nu is het bijna ongeloofèlijc, hoeveel foutieve côn-

clusies nog steeds worden,,gbaseead op dit verschijn-
sel in de lairnde1stat.istieicdn’ vith China. Soen Jat-sen,
de- groote nationahstisôhe. vr.ijheidhelcl, wijdde een
hoofdstuk .van zijn ,,Drie Volksheginselen”
2)
aan het

i.-S. Bi’vui
20
Sept. 1026.

Zie-,,De’ Ziel vitn het moderne
Cliiiia”-, ertaa1dl
d5or
deiiCschrijver, Van Kaffipen&’ Ze., pag.’ 13

19 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1023

zichtbare nadeelige saldo, waarop hij belangrijke con-
clusies bouwde, zonder een woord te wijden aan de

onzichtbare tegenwaarden. Zelfs nog in het Customs
jaarverslag van een jaar geleden i) vinden wij een

lang uitgewerkt relaas leidende tot de ,,troostvolle”

conclusie dat dit ,,nadeelig saldo” door stijging in de
exports wel eenmaal ,,uitgewischt” zal worden. Dat

zou dus beteekenen, dat het als een desideratum zou

moeten worden beschouwd, dat eenmaal de zeer groote
bedragen, die thans jaarlijks naar China geremitteerd

worden als verdiensten van Chincezen in het buiten-

land, als dividenden op Chineesche beleggingen in

buitenlandsche fondsen en ondernemingen, als geld
in het land gebracht voor het levensonderhoud van

alle buitenlanders, die hun salaris uit hun eigen land ontvangen (van diplomaat tot matroos), voor touris-

ten, enz., enz., eenmaal tot nul gereduceerd zouden
worden, althans opgeheven door China’s schulden aan
het buitenland!
2)

Waar een Europeesche ambtelijkc voorlichter van

het land nog zoo schromelijk mis kan tasten, is het
niet te vcrwonderen, dat er weinig Chineezen zijn, die
bescff cii (en zouden zij goede geloovers in Soen Jat-sen

kunnen zijn als zij het beseften?) dat, hoe
meer
hun

land van jaar tot jaar aan goederen en rnuntspecie

kan
invoeren boven den uitvoer
aan goederen plus

specie, hoe meer dit bewijst, dat China uit het buiten-

land prachtige verdiensten maakt, die aldus in con-
creten handelsvorm moeten worden ingelost, daar een
doorloopende aanzuivering in muntspccie toch on-mogelijk is. Wèl kan China doorloopend zilver ah-
sorbeeren, en dat doet het ook, getuige de jaarlijksche
surplussen van invoer boven uitvoer, maar dan fun-
geert zilver als een verbruiksartikel. Dit surplus
01)
zichzelf zou hen, die nog steeds vreezen, dat China
wegens zijn ,,ongunstige” handelsbalans, van geld ge-
ciraineerd wordt, de oogen moeten openen. De gesta-
dige groei van het ,,nadeelige” saldo van do laatste
jaren zou ik daarom juist willen beschouwen als be-
wijs van een zeer gunstigen toestand. Mogelijk is dit
het uiterlijke symptoom van den mysterieuzen posi-
tieven factor, waarop ik in den aanhef van dit stukje
gedoeld heb, die een steeds groeienden handel van
China mogelijk maakt in deze jaren van chaos en

wanbeheer. Wht de troebelen in het land ook mogen
doen, zij maken geld ,,los” dat, hetzij in den vorm van
uitwijkend kapitaal (dat anders rustig in onroerend
goed, bouvland, pandhuizen, Chineesche banken, enz.
heleSd lag) hetzij in den vorni van, in-veiligheid-te-

brengen gestolen en uitgeperst geld, in de laatste
jaren in groote sommen in buitenlandschc banken,
fondsen en ondernemingen belegd wordt, om van daar

iForcign rj’rade
of China, 1928, Part. 1, pag. 26.

Als volledige opsomming van dc onzichtbare baten en
schulden van China zou het volgende lijstje kunnen dienen:
Beten.
1. Geremitteerde verdiensten van Chineezen in
liet buitenland. 2. Diviclenden en realisaties op Chineesche
beleggingen in het buitenland. 3. Kosten van alle buiten-
lancische missies, hospitaals en scho’en.
4.
Dagelijksehe
kosten van buitenlandsche oorlogsbodems en troepen in
China.
5.
Kosten van legaties en consulaten in China.
6. Onderhoud en dagelijksche behoeften van buitenlandsche
koopvaardijvloten in China, voor zoovorre deze niet ge.
dekt worden door verdiensten in het land zelf. 7. Vertee-
ringen van touristen in China. 8. Levenskosten van alle
buitenlanders in China (buiten die reeds begrepen onder 3, 4 en
5),
die hun salaris uit het buitenland ontvangen.
0. Buitenlandsch kapitaal voor belegging naar China ge-
zonden en 10. Leeningen uit het buitenland. De laatste twee
posten zijn natuurlijk aan sterke flnetuaties onderhevig.
Schulden.
I.
Interest en amortisatie van Chineesche bui.
tenlandsehe leeningen (voor zooverre niet weer aan Chi.
neesche houders terugvloeiend). 2. Naar het buitenland ge-remitteercie netto-verdiensten van buitenlanders en buiten-
landsche concerns. 3. Kosten van Chineesche legaties en
consulaten in het buitenland. 4. Kosten van Chineesche
studenten en touriston in het buitenland. 5. Huur, auteurs-
rechten en tantiemes op bnitenlandschc bioscoopfilms.
6.
Chineesch kapitaal voor belegging naar het buitenland
geremitteerci (sterk fluctueerend).

uit weer groote activa ten bate van don handel op
China in het leven te roepen. Werkelijke kapitaal-
vlucht, zooals wij dat in het Westen kennen, bestaat
in China niet. Alles vloeit vroeg of laat weer door

de poorten van het Hemelsche Rijk naar binnen. Zou

dit de oplossing van de Chineesche handeisparadox

kunnen zijn?
In een volgend stukje hoop ik nog eenige woorden

te kunnen wijden aan het
Nedrlandsche aandeel
in

•den handel van China gedurende 1020.

THOS. T. H. FERGUSON.

(Slot volgt.)

DE AMERIKAANSCHE TARIEFWET.

II (Slot).

De in het vorig drtikel gegeven beschouwingen over
de ,,flexible provisions” leiden vanzelf tot de vraag,

hoe liet in de nieuwe tariefwet gesteld is met de be-

paling van de wadrde der ingevoerde artikelen, welke

als basis dient voor de heffing der ad valorem rech-
ten. De te dezer zake thans geldende voorschriften

zijn vrijwel •dezelfdè als die, welke vroeger golden,
doch hun ingewikkeldheid zal in de tegenwoordige
omstandigheden, nu de rechten zelf zooveel hooger

zijn, veel meer aanleiding geven tot strubbelingen dan indertijd het geval was.

De wet stelt vast, dat als grondslag voor de heffing
zal worden gebezigd cle door den belanghebbende aan-
gegeven waarde, dan wel dc door den ,,appraiser”,
d.w.z. den ambtelijken taxateur, vastgestelde waarde,
al naar gelang deze of gene de hoogste is.
indien blijkt, dat cle definitief door dien ambtenaar

getaxeerde waarde hooger is (lan cle aangegeven waar-
cle, is de belanghebbende er direct bij; over de meer-
waarde van die artikelen, ten aanzien waarvan dit i
komen vast te staan, moet een boete van 1 pCt. be-
taald worden, tot een maximum van 75 pCt. der aan-

gegeven waarde, tenzij het aan de United States Cu-
toms Court na een op verzoek van belanghebbenden
ingesteld onderzoek nader blijkt, dat de lagere aan-
gifte is geschied zonder eenig opzet tot bedriegelijke
benadeeling van de Amerikaansehe schatkist, tot ver-
berging of verkeerde voorstelling van zaken of tot
het bedriegen van den ,,appraiser”. Indien de ambte-
lijk getaxeerde waarde de aangegeven waarde niet
meer dan 100 pCt. overtreft, zal de deelaratie van liet
betrokken goed als frauduleus worden beschouwd en de douanearnbtenaar overgaan tot beslaglegging, ter-
wijl in alle procedure welke daarvan het gevolg is,
cle bewijslast, dat geen bedrog hoef t plaats gehad, rust
op den belanghebbende. Afgezien van dit geval be-
staan er ook nog andere mogelijkheden van verbeurd-
verklaring, o.a. indien goederen worden aangevoerd,
welke niet in de dêelaratie zijn aangegeven, of, wan-
neer schriftelijke aangifte niet vereiseht is, monde-
ling niet zijn vermeld, dan wel indien getracht wordt
goederen in te voeren onder een valsche aangifte.
Voorts bestaan er natuurlijk verschillende bepalingen
inzake oplegging van boeten of zelfs gevangenisstraf. De wijze, waarop de ,,appraiser” te werk moet gaan om de waarde der aangegeven goederen te bepalen, i
uitvoerig in de wet omschreven.

Als algemeen beginsel geldt, dat als waarde moet
worden aangenomen de ,,foreign value” of ‘de ,,export

value”, al naar gelang deze of gene hooger is. De ,,fo-
reign value” komt neer op de in den tijd van uitvoer
van het betrokken goed naar de Vereenigde Staten
geldende marktwaarde of prijs, waarvoor dergelijke
of soortgelijke koopwaar vrij tea verkoop wordt aan-geboden in de voornaamste markten van het land van
export, met inbegrip van alle verpakking en alle an-dere kosten, lasten en uitgaven, noodig om het goed
gereed en verpakt te doen zijn voor verseheping naar cle Vereenigde Staten. De ,,export value” verschilt in
zooverre van de vorige waarde, dat zij betrekking
heeft op de marktwaarde of prijs, z’doais deze bij Vrij
aanbod tot verkoop speciaal met liet oog op den uit-

1024

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 November 1930

voer naar de Vereenigde Staten vastgesteld is. Beide
waarden kunnen inderdaad onderling verschillen, om-

dat het nogal eens voorkomt, dat goederen, bestemd

voor bepaalde staten, in het land van uitvoer hooger
of lager geprijsd zijn daii clie. welke een bestemming

hebben naar andere staten; bedoelde afwijkingen kun-

nen hijv. worden veroorzaakt door de grootei-c of kli-

rere mogelijkheid vooi- exportéurs om de douanerech-
ten in verschillende landen af te wentelen op’ d

consumenten en du.s in aanslu.i t.i.ng daaraan hoogere
of lagere prijzen’ te beclingen. Het feit echter, dat de
tariefwet tusschen deze gevallen onderscheid maakt;

bewijst wel, hoezeer zij tot in alle mogelijke details
doordringt.

Indien de ,,appraiser” echter oordeelt, •dat noch de

,,foreign value” noch de ,,export value” op bevredi-

gende wijze kan worden vastgesteld, wordt de ,,United

states value” als basis aangenomen. Deze is de pijs,

waarvoor zoodanige of soortgelijke ingevoeTde koôp-
waar, klaar voor levering in den
tijd
van uitvoer in
de voornaamste markt der Vereenigde Staten vrij ten
verkoop wordt aangeboden, onder aftrek van invoer-

recht; kosten van vervoer en verzekering en andere
noodzakelijke uitgaven van de plaats der verscheping

tot de plaats van levering, eventueele commissie tot

een maximum van 0 pOt., winst tot een maximum van
S pOt. en een redelijk bedrag van algemeene uitgaven tot een maximum van S pOt.

Het kan echter gebeuren, dat zelfs de ,,United Sta-
tes value” niet op bevredigende
wijze
kan worden

vastgesteld. In dat geval moet de ,,appraiser” zijn toe-

vlucht nemen tot de ,,cost of procluction”, voor cle be.-
paling waarvan een uitvoerige aanduiding is gegeven.
Als productiekosten komen, kort gezegd, in aanmer

king de in een tijd, voorafgaande aan den export van
de betrokken koopwaai, vereischte kosten van de eigen-
lijke fabricage, de gewone algemeene uitgaven tot een
bedrag van minstens 10 püt. van bedoelde fabri-

cagekosten, de kosten van vaten, ed. waarin het arti-

kel vervat is en van verpakking, alsmede de winst,
welke normaliter in het land van productie gemaakt
wordt door de producenten van een soortgelijk artikel,
ten bedrage van minstens S pOt. der fabricage- en al-
gemeene kosten.

Doch in ‘bepaalde gevallen ican zelfs met deze wijze
van waardeering niet worden volstaan. Zooals reeds

in het vorige- artikel bij de behandeling van de ,,flex-
ible provisions” werd uiteengezet, kan het gebeuren,
dat de Tariefcommissie, na eene onderlinge vergelij-
king van de productiekosten van een inheemsch arti-
kel met die van een soortgelijk uitheemsch product,
bevindt, dat geen wijziging tot een ‘maximum van 50
pOt. van het bestaande tarief voldoende is ôni een
bestaand verschil tusschen beide productiekosten te
neutialiseeren; in dat geval Ican zij den President der
Vereenigde Staten voorstellen als basis van heffing
den ,,American selling price” te nemen. Gaat de Pre-sident hiermede accoord, dan zal ten aanzien van dat
artikel voortaan niet meer een van de vier vorenge-noemde maatstaven van waardeeripg worden gend-
men, doch een prijs van een overeenkomstig iii de
Vereenigde Staten zelf geproduceerd (en dus niet”
van buiten ingevoerd) goed, dat in cle voornaamste 1′
markt in de Unie vrij ‘ten verkoop wordt aangeboden.
Bij dezen prijs worden mccle in aanmerking genomen
de kosten van vaten, e.uz. en verpakking, zoomecle alle
andere kosten, lasten en
uh
tgaven noodig om de koop-waar gereed en rerpa1ct voor den verkoop te doen zijn.
De hier bedoelde ,,Arnerican selling price” zal natuur-
lijk practisch altijd wel hooger zijn dan de ,,foreigri
value” of ,,export value” en oolc meer dan de ,,United
States value”, omdat bij laatstgenoemde waardebepa-ling een belangrijken aftrelc wegens invoerrecht, kos-
ten van vervoer, enz. in namnerking wordt genomen;
Van cle taxatie van den ,,appraiser” is ‘bnneu be-
paalden tijd’ hooger beroep mogelijk op ‘het United”
Statés Oustoms Oourt.

Het ligt voor de ‘hand, dat vorenomsebreven stelsel

1,
‘fl
verschillende’ ivaardeeriiigen, wegens zijn buitei.-

gewone ingewikkeldheid en cle groote aan den ,,ap-
praiser” ‘toegekencle macht in de practijk een ‘bron
van wrijvingen is tumschen de importeurs en de Ame-
rikaansche douane. ‘Tm]Jeer wij van gevallen vai’i lcwa-

cie trouw bij de belanghebbenden afzien, geven de zeer

vele duisterheden van cie ii ier bedoelde voorschriften
op zichzelf i’eecls aanleiding tot eindelooze nioeilijk-

lieden. De bona ficle importeurs zullen, de caoutchouc-
bepalingen natuurlijk zooveel mogelijk i ii hun voor

deel uitleggen, terw’ijl cle douane uit den aard der

zaak gene:igcl is zich op een tegenovergesteld stand-
punt te plaatsen. Tallooze oneeni.gheden worden dan

ook jaarlijks voor het Uni teci States Oustoms Oourt
gebracht en door dit hof beslist.

Het is uit den aard der zaalc voor belanghebbenden
hier te lande van veel belang om geregeld kennis te

kunnen nemen van deze in de z.g. ,,Treasury Decisi-
ons” gepubliceerd wordende heslissinen. Zooals be-
kend, ‘heeft de Nederlandsch-Amerikaansche Kamer
van Koophandel te Amsterdam zich sinds lang tot
taak gesteld te:n aanzien van deze en andere met de

Arner kaansche tari efwet verband Imouclende kwesties
cle meest uitgebreide voorlichting te verschaffen.
* *
*

Een zeer belangrijke reek. bepalingen in de nieuwe

tariefwet betreft cle verschille:nde gevallen, waari.n om

een of andere reden de invoer is of althans kan wor-
den verboden.

Wij gaan het invoerverbod van artikelen van im-

moreelen aard stilzwijgend voorbij, aangezien dit

geen economische beteekenis heeft, en zullen even-

min het geval behandelen, dat cle President der Ver-
eenigcle Staten als uiterste maatregel den invoer kan

beletten van artikelen, aangevoerd Lfit landen of
Of)
schepen van landen, w’elke ten mmdccle van de Ver-eenigcle Staten discriminatie toepasien, omdat laatst-
bedoelde kwestie reeds in het vorige artikel is behan-
deld.

In de eerste plaats vei’d ienen dan de voorschriften cle

aandacht,’ welke betrekking hebben op het ot:ider bc-

paalde onistaDdiglieclen tegengaan van den invoer van
vee, schapen, varkens en het vleesch claarvan.lndiemi
dle Minister van Landbouw vaststelt, dat runderpest o:l
mond- en klauwzeer in eenig vreemd land heerscl’it, zal hij dit mecledeelen aan den Minister van Finan-

ciën en daaraan algemeene bekendheid’ geven ; daarop
zal cle invoer van bedoelde artilcelen verboden wOl’dlen.
totdat cle Min istervkri Landbouw’ op dezelfde w’ijzc
mededeelt, dlat dlerge]ijlce ziekten in het hetrolcken
land niet meer bestaan. Verder wordt geen vleesch

van welken a’mrcl ook toegelaten, tenzij het gezond
is en geschikt voor menschelijke voeding en geen
icleurstof, chemicaliën, codiekveerend voddsel of be-

standdeel bevat, dat dergelijk vleesch ongezond of on-
geschikt voor menschelijk vods1 maakt, een en ander
volgens nadere door den Ministér van Landbuw vast
te stellen regelen. Deze ‘voorschriften zijn uit den
aard der zaa]c nuttig en nodig, voor zoover zij een
zuiver sanitair karaicter dragen. Wanneer de autori-
teiten ze echter benutten om zuiver protectionistische
dloeleindien van economischen aard na te streven en
de Amerikanen zijn hier in het algemeen nogal sterk
in – heeft een misbruik plaats, dat moreel nimmer
gerechtvaardigd is en ‘belangrijke schade aan den han-
del niët het buitenland kan toebrengen.

Een bijzonder sterk voorbeeld van m.isbruilc van
dergelijke oorsprookelij ic als sanitair ‘bedoelde voor-
schriften zijn cle in voerverbodsbepalingen van planten,
welk door een zielcte zijn aangetast, of waarvan ge-
vreesd wordt, dat zij een plantenziekte naar de Ver-
eenigde Staten zullen overbrengen. Deze voorzieningen

zijn echter niet in de tariefwet opgenomen, maar in
cle Plant Quarantirte Act van 1912 en de verschil-
len de ter uitvoering daarvan vastgestelde regelingen.
Zoo langzamerhand is’ door deze wetgeving de invoer
van verschillende planten en :bloemeii al m.eêr en

1.9 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1025

meer bemoeilijkt uit enkel protectionistische inplaats

van uit sanitaire overwegingen. Bekend is, dat Ne-
derlanci in deze bemoeilijking van den i ovoer ruim-

schoots haar deel gehad heeft. Eerst werden de Hol-
laridsuhe heesters en struiken, clie, naar men weet,

vooral in Boskoop, Aalsmeer cii Oudeubosch worden
geteeld, geweerd; daarna kwamen in toenemende mate

de Nederiandsehe tulpen, hyacinthen en narcissen aan

de beurt. Een jaar of vijf geleden kwam het zoover, dat

de invoer van de narcïssns geheel verboden werd. Nu
is het cie vraag, hoelang de invoer van tulpen, hyacin-

then en andere soorten bloembollen nog zal worden
gedulil. De tot dusver opgedane ervaring geeft al heel

wei ii ig henioed igen.cle vooruitzichten voor cle toekomst.

* *
*

In vrij belangrijke mate is cle aandacht getrokken
door het voorschrift, dat de invoer van alle goederen,

welke geheel of ten dccle in een vreemd land
zijn
ge-
wonnen met behulp van arbeid van gestraften en/of
gedwongen arbeid en/of contractueele arbeid onder oenale sanctie, kun worden belet. De Minister van

Financiën is bcN-oegcl. de noodige regelingen te tref-
fen tot uitvoering van deze bepaling, en is dus de
aangewezen persoon om de artikelen aan te wijzen,
weiker in voer verboden wordt.

De we].hci:ng Van bedoeld voorschrift is, voor zoover
betref t gedwongen arbeid en arbeid onder poenale
sanctie, beperkt door cle in den ioop van de behande-
ling der ontwerp-tariefwet hij Sen aatsamendement

ingevoegcle voorwaarden, dat cle bepaling eerst op 1
Januari 1032 in werking za] treden en
..in geen geval
van toepassing zal zijn op goederen, die niet in zulke hoeveelheden in de Vereenigcle Staten van Amerilca
worden geprod uceerd, dat zij aan de binnen.landsche
behoefte der Vereen igde Sta ten ]c un tien voldoen.

Door laatstgenoemde reserve is thans uitdrnlcicelijk
komen vast te staan, wat tevoren, wellicht nog onzeker
was, dat bedoelde voorziening voor de meeste kolo-
n iale producten geen becireigi ug ican vormen. lIet
grootste aantal dezer uit tropische gebieden a:fkom-stige artikelen, zooals rubber, thee, koffie, tin, wordt
in de Vereenigde Staten niet of bijna niet voortge-
bracht; derhalve Icun oen deze goederen bij loyale mm it-
voering van de wet .n iet door een in voerverbod wor-

den getroffen.
Ta:n
meer belang is het voorschrift echter voor de
u:i t Rusland aficomstige goederen. Zooals men weet,
voeren cle Sovjet-autoriteiten vooral in den laatsten

tijd een agressieve han clelspo]i tiek van aanbieding
van verschillende Russische producten op de wereld-
markt tegen exorhitant lage prijzen, in de hoop cle
zich thans op zichzelf reeds in een economische cri-
sis bevindeucie kapitalistische landen nog meer te ont-

‘riehten. Deze politielc wordt hun mogelijk gemaakt,
doordat in de Sovjet-Republi.elc van vrijen arbeid wei-
nig sprake meer is, zoodat de prodnctiekosten bijzon-
der laag zijn. De winning van verschillende goederen,
zooals hout, peirolenm en steenkool gesch:ieclt door ver-
banocne.n en die van andere, zooals graan, onder ster-
ken dwang. De protesten van belanghebbenden in de
hcapitalistische landen tegen deze moorclencle eoncïtrren-
tie zijn niet van cie lucht en tal van Eegeeringen ne-
men tegenmaatregelen. Zoo is oolc in de Vereenigde
Staten gedurende Icorten tijd een invoerverbod inge-
steld geweest op Russisch hout, Icrachtens vorenge-
noenicle bepaling, dat cle import kan worden belet van
artikelen, welke zijn verkregen met behulp van ge-

straftenarbei d . Hoewel dit verbod vrij spoedig wegens
bezwaren van AmerikaanscIme belanghebbenden, die de
grondstof zeer noodig hadden, weer is opgeheven, is
te voorzien, ‘dat van vorengemelcle voorschriften in-

zake eventueele invoerverboden, in cle toekomst tegen
Rusland nog wel heel wat gehruilc zal worden ge-
nmaahct. Vooral zal dit het geval, zijn vana:f 1. Januari
1932, omdat op dit tijdstip de bepalingen in werking zullen treden betreffende goederen vervaardigd dooi

gedwongen arbeid en arbeid onder poenale sanctie.

* *
*

Een invoerverbod kan eveneens worden ingesteld

ingevii van gebleken oneerlijke concurrentie, onbe-
hoorhijkc handelingen hij den invoer van artikelen in

de Vereenigde Staten of bij ‘den verkoop daarvan

door den eigenaar, importeur, geconsigneerde of den

agent van een van deze, waarvan het resultaat of de

tendens is om een industrie in de Vereenide Staten,

clie op efficiente en economische wijze wordt gedre-ven, te vernietigen of belangrijk te benadeelen of om

den handel in de Vereenigde Staten te beperken of

te benadeelen. Voor liet nemen van een beslissing of er

omstandigheden zijn, welke zulk een invoerverbod wet-

tigen, Ican de Tariefeommissie bijstand verleenen aan
den President door een onderzoek in te stellen, waar-
bij belanghebbenden gehoord Icunnen worden of schrif-
telijk inl:ichtingen Icunrien vers’treklcen. Van de con-

clusie der commissie staat voor den importeur of ge-
consigneerde van cle betrokken artikelen hooger be-
roep open ‘op cle United States Oou.rt of Oustoms amd
Patent Appeals. ls de definitieve eo:nclnsie, dat om-
stanchigheden als vorenbedoeld aanwezig zijn, dan kan

cle President gelasten, dat de betrokken artikelen niet
mogen worden ingevoerd.

De hier bedoelde voorschriften zijn zeer vaag ge-

recligeerd e.n Icunnen dus bij practische toepassing zoo
noodig flink worden u.itgerekt; liet behoeft geen be-
toog, dat dergelijke caoutchonc-bepalingen altijd een
zeker gevaar voor het buitenland opleveren.

De aandacht moge er op worden gevestigd, dat,
voorzoover deze regeling betrekki mig heeft op gevallen
van beperking of monopoliseering van handel in de
Vereenigcle Staten, zij samenhangt met de welbekende
anti-trnstwetgeving, welice de monopolietendenzen van
zuiver Amerikaansche ondernemingen tegengaat.
* *
*

Belangwekkend zijn ook de voorschriften omtrent
het merken, stempelen o:f etiketteeren van artikelen ter aanduiding van het land van herkomst. Het aan-
brengen van deze merkteekenen moet geschieden zoo-

wel op de goederen zelf als op datgene, ‘dat liet artilcel
onmiddellijk omgeeft (vat, flesch, enz.) en
OP
de ver-
pakking. Alleen indien de Minister van Financiën
overtuigd wordt, dat dit merken, enz. op het artilcel
of op de ,,inimediate coi:mtainer” onmogelijk is, of niet
kan geschieden zonder beschadiging, dan wel slechts
mogelijk is tegen kosten, die den invoer economisch
onmogelijk zouden maken, kan ‘bedoelde autoriteit vrij-
stelling van cle verplichting verleenen. Afgezien van
deze uitzonderingsgevallen zal het aanbrengen van
een kenteeken altijd moete:n gebeuren en wordt bij
niet-opvolging van liet voorschrift een verhooging
van invoerrecht geheven van 10 pOt. van de waarde
van het betrokken product, terwijl liet goed door de
douane in bewaring wordt genomen en niet eerder
wordt losgelaten, voordat aan de wettelijke verplich-
ting ,is voldaan.
.Dat oolc dit voorschri:f’t een protectionistische strek-
king heef t, behoef t geen betoog. De eigenlijke bedoe-
ling is, dc consumenten er zooveel mogelijk toe te
– bewegen om aan inheemsche artikelen den voorkeur
te geven boven uithieenische en het hun zoo ge-
makkelijk mogelijk te maken om deze preferentie in
cle practijk door te voeren. Een dergelijke iege1ing
is :in de internationale douanewetgeving niet nieuw;
uien denke slechts aan de in de Engelsche Merehau-
disc Marks Act van 1887 voorkomende bepaling, dat een aaudui.cling van liet land van herkomst op de ten
invoer aangeboden goederen moet zijn gesteld, indien
mieze artikelen althans voorzien zijn van een Erigeisch
handelsmerk. Bejcend is, dat in sommige gevallen dit
.Engelche voorschrf t juist andersom heeft gewerkt,
dan bedoeld was, en dat de aanduiding ,,Made in
(iermany”, aangebracht op vele in Engeland inge-
voerde goederen, voor de consumenten juist een aan-

1026

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19
November 1930

beveling was. Dit neemt echter niet weg, dat in den

tegenwoordigen tijd en, vooral in de Vereenigde

Staten van Amerika, een dergelijke maatregel meestal

wel juist het gewenschto protectionistische effect zal

hehbeni
Mr.
D. J.
IIuLsII0FF PoL
JR.

‘s-G’ravenhage.

EEN VOEG IN HET HARNAS DER V. 0. V.

De
Heer H. Th. Hoven te ‘s-Gravenhage schrijft ons?

Oorspronkelijk was de Vrijwillige Ouderdomsver

zekering, als onderdeel der sociale verzekering, be-

stemcl.voor arbeiders en economisch daarmede gelijk

te stellen personen. De Staat zou geheel of ten deele

cle kosten der verzekeringen voor zijn rekening nemen.

Toen in 1922 de Regeering voorstelde om de deel-
name ook voor cle beter gesitueerden open te stelqn,

geschiedde zulks onder uitdrukkelijke verklaring, dat,

dit geen uitgaven van den Staat tengevolge zou

hebben. De verzekerden zouden den geheelen last’

dezer verzekeringen dragen. Vandaar cle, sedert bur-

gerrecht verkregen hebbende, uitdrukking van: self-

supporting verzekeringen.
Door het toenmalige Lid der Eerste Kamer, den
heer Dr. L. B. F. F. Bardn Wittert van Hoogland,

werd, v66r •de uitbreiding in werking kwam, voorge-

steld om het beheer der verzekeringen op socialen
grondslag gescheiden te houden van dat der self-sup-

portiig verzekeringen. Dit heeft niet plaats gehad.
Eerst met 1 Januani ji. is deze splitsing ingevoerd,

en wel in een Fonds B. voor de self-supporting ver-

zekeringen en een Fonds A. voor de overige verze-

keringen der V.O.V
In cle M. v. T. van het wetsvoorstel, benoocligd om

die splitsing te bewerkstelljgen, werd medegedeeld,

dat:
het in cie bedoeling ligt bij cie yordeeling iie gedragslijn te volgen om de achetding der fondsen (A. en ]3.) te baseeren
op den toestand, waarin het vereenigde fonds zich volgens
cle
balans
op den splitsingsdatum bevindt en amn elke groep
verzekeringen gelijke behandeling bij de scheiding der and-
delen te geven.

En voorts dat:
de verdeeling der ectiva en passiva van liet Ouder.dounsfonds
over cie gesplitste fondsen het best bij algemeenen maat-
regel van Bestuur kan worden geregeld:

Bij cle moncieliruge behandeling in de Tweede Ka-
mer bracht cie heer Prof. Dr. Ant. van Gijn onder dc
aandacht, dat er consequent voOr gezorgd zou moeten
worden, dat de self-supporting verzekeringen self-
su.pport.ing blijven; dat bij de splitsing het Fonds B
niet meer krijgt, dan waarop het als fonds der self-
supporting verzekeringen recht heeft.
In zijn beantwoording beriep cle Minister zich op
een artikel van den heer Lindner in de Naamlooze
Vennootschap (van 15 Mei 1020), waarin deze, als

grondgedachte, zich aldus uitdrukt:

Het eerste is, •dat bet Ouderdomslonds is en tot dusver
steeds was &iu onverdeeld verzekeringsfoncis, ten tweede
dat alle verzekerden, die zich tot dat fonds gewend Jebben aanspraak mogen maken op alle waarborgen, welke het tij-
dens luu toetreden aanbood, krachtens zijn financieele po-
sitie, krachtens zijn organisatie en krachtens cle wettelijke
voorschriften, ‘die zijn bedrijf regelen en zijn soliditeit ver-
zekeren.

De heer van Gijn bracht daarop in het midden, dat
zulks juist moge zijn voor een particuliere maat-
schappij, maar niet van toepassing is op het geval
hij de V.O.V., omdat daar de hoofdsoliditeit niet
steekt in de bezittingen, maar in cle Staatsgarantie.

De Staat waarborgt alle uitkeeringen!
De Minister zegde den Heer van Gijn nadei’e over-
weging toe.

De heer J. Brands, heeft in de Naamlooze Ven-
nootschap van 15 Juni 1920 meer uitvoerig het door
den Minister aangehaalde weerlegd.
* *
*
Dezer dagen is de algemeene maatregel van Be-

stuur afgckomei (Kou. Besi. van den Ssten Oclobei’

1030, No. 395), waarbij de splitsing is geregeld.
Daaruit blijkt, dat voor de verdeeling der passlva

en activa genomen zal worden, cle waarden daarvan,
zooals die voorkomen op de balans van het. (onver-

deelci) .Ouderdomsfonds per 31 December 1929. Deze

balans is nog niet verschenen, maar cie inrichting er-

van zal volgens het Kon. Besl. dezelfdd zijn als van,

de, wel verschenen, halans per 31 December 1924.

De hoegrootheid van het bedrag, dat aan elk der

fondsen A en B zal worden toegeezen. is daardoo

niet bekend. Wel het principe, dat hij cle verdeeling
zal worden gevolgd.

Het Fonds B krijgt als passief
O.D.I.
dat gedeelte
der zekerheidsreserve, hetwelk op de door Fonds B

Qmvatte groep (d.i. de seif-supporting verzekeringen)
betrekking heeft en een evenredig deel van cie extra-
reser ve

Daartegen zou geen bezwaar zijn, indien de dekking
dier twee reserven, voor zoover betreft het deel dat

aan het Fonds B toegestaan wordt, afkomstig was uit
cle premiën en koopsommen van cle seif-supporting
verzelceri ngen en cle intrest, die van die bedragen,
zou kunnen gemaakt zijn bij belegging in de open
markt.

Worden die reserven gedekt door gelden afkomstig

uit andere bronnen, dan heeft het Fonds B daarop

geen recht.
Immers indien van den aanvang af het Fonds B

bestaan ‘had, dan zou daarin gestort zijn al hetgeen

aan premiën en koopsommen der self-support.ing ven’-

zeker.ingen was betaald. Dit geld zou vermeerderd

zijn met de daarvan gekweelcte intrest en verrnncierd

met de administratiekosten en cle verplichte uitkee-

ringen aan rente, enz. Werd dan op 31 December 1920
een balans opgemaakt, clan zou, indien er een batig
saldo was, dat bedrag als zekerheids- en/of extra-

reserve kunnen worden aangewezen. Bedragen van

buiten af, zouden op clie balans niet kunnen voor-

komen.
Het feit, dat de self-supporting verzekeringen van
Februari 1923 tot 31 December 1920 deel hebben uit-gemaakt van het Ouderdomsfonds, brengt in het wee,

zen der zaak geen verandering.
* *
*

Bij de bhandeling van de laatste wijzigingen in de
Ouderdomswet, heeft do Minister, op een vraag van.
den heer Sannes:

is het waar dat dé self-suporting verzekering van de V.O.V.
opzettelijk een te hoog tarief heeft, om het tekort op de
andere verzekeringen met een Staatsbijdrage voor cle ad-
ministratiekosten te kiu nnea dekken?

geantwoord: Dat is natuurlijk volkomen onjuist, gelijk hij (de heer S.)
reeds vermoed heeft, dat mijn aOtwoord luiden
aou. Ik veeg
er bij, .dat indien van de zijde van de Regecring eenige nei-
ging zou bestaan om deze vrij
o1geoorl.00f
de handeling te verrichten, liet wel buitengewoon inoousequent vah mij zou
zijn geweest om te komen met een voorstel om de fondsen
te splitsen, omdat claui een dergelijke onbehoorlijke daad
onmiddellijk zou worden ontdekt, maar ik behoef over deze
daad niet verder te spreken.

Omgelceerd, indien aan den Minister gevraagd was:
is het waar, dat een ge:leelte der Staatsbijdragen, die door
de Volksvertegenwoordiging toegestaan zijuc voor de niet-self.supporting verzekeringen, gebruikt worden om een
ho-
staand of te voorzien tekort bij de self-supporting verze-
keringen te dekkeh, dan wel .om een extra- of veiligheids-reserve voor die self-supporting verzekering te scheppen?

zou de Minister, volgens dezelfde gedachte, even ont-
kennend tegenover clie vraag hebben moeten staan.
En dit is waar het omgaat.
* *
*

Het Ouderdoinsfonds had tot den datum der split-
sing twee categoriën
van
verzekeringen t.w.
a. verzekeringen, waarvoor de Staat een bijdrage
aan het Ouderdomsfonds verleent, z.a. die vastgesteld
is bij de wet.

19 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1027

• 5. ve.rzekeringcn, waarvan iie Eegeerïiig bij dc in-

voering verklaard, heeft, dat daarvoor geen Si:aats-
bijdrage zou worden gegeven.
Bi,j cle splitsing in de fondsen A en 13 hebben de

verzekeringen sub
a
aanspraak op de geheele Staats-

bijdrage, de verzekeringen sub S niet het minste recht

0
1
)
een deel dier
.
Staatsbijdrage.
:[idien aan het Fonds B een deel dier Staatsbij-
drage wordt toegekend,. dan zouden de verzekeringen

sub
a.
te kort worden gedaan.

Het is zeer goed denkbaar, dat de middelen af-
komstig van de self-supporting verzekeringen, onvol-

doende zijn om het Fonds B bij zijn oprichting, in
evenwicht te doen zijn, en (lat een
bijdrage
van den

Staat absoluut noodake1ijk is. Welnu, dan moet
de Regeering een daartoe strekkend wetsvoorstel in-

dienen. Dan. krijgen cle Volksvertegenwoordiging en

de belastingbetaler een duidelijk overzicht van het-
geen die z.g. . self-supporting verzekeringen kosten.
Bij Kon. Besl. gelden toe kennen aan Fonds B, die
door den wetgever voor een . ander doel toegewezen

zijn aan liet Ouclerdomsfoncls, is mi. niet geoorioofd.

DE CONCENTRATIE IN DE BELGISCHE

GLASNIJVERHEID.

De glasindustrie, één van de meest karakteristieke

Waaische i nclustrieën, die daar sinds het Gallorornei n-
sche tijdperk iuheemsch is en zich in den ioop van de
19e eeuw zeer heeft ontwikkeld, heeft de laatste 10
jaar een zeer groote verandering ondergaan. V66r den
oorlog produceerde Wallonië ongeveer ‘4 van de we-reiclproductie aan glas, cle Belgische productie wordt
dan ook voor 90 a 95 püt. uitgevoerd en gaf in 1.910

werk aan ongeveer 30.000 rnenschen, terwijl volgens de
telling van 1920
Op
dat oogenblik het aantal arbei-
ders vrijwel gelijk was gebleven. Deze industrie was
vroeger vrijwel geheel geconcentreerd in de provinei e
Uenegouwen en wel in de omgeving van Charieroi.
Dit was niet het gevolg van cle aanwezigheid van de
benoodigde grondstoffen, want wel was er steenkool,
maar het zand moest men uit de Vlaamsehe Kempen
laten komen, de concentratie op clie plaats vloeide
voort uit het bestaan aldaar van een arheidersgroep,
iiie uit traditie in de glasindustrie werkte, bij wie ].et
giasblazersvak dat, zooals men weet, hoog betaald,
maar ook zeer bezwaarlijk is, van vader op zoon werd
overgedragen. De Waalsehe glasblazer was dan ook in
zakeren zin de voorwerker in buitenlandsche glas-
blazerijen en de Ameri.kaansche glasindustri.e, die véér
den oorlog ongeveer evenveel produceerde als de
Taalsehe
, was door hem gesticht. Hetzelfde was ge-
schieci in Rusland, waar echter de ontwikiceliogs-
niogelijiclieid, na reeds een groote klap gekregen te
hebben door de crisis van 1907, door den oorlog vrij-
wel is afgebroken.
Reeds véér den oorlog waren er verschillende
p0
gingen in het werk gesteld om cle glasblazerij te me
chaniseeren. Tijdens den oorlog libben deze pogingen
tot ccii practisch resultaat geleid en is één van de
twee systemen, nl. dat van Libbey-Owens, voor het
eerst in Charleston in Virginië in 1915 töegepast.

Dit gaf een zeer groote arbeidsbesparing, waarop
o.a.
F. 1V. Taussig
in zijn werk ,,I’nternational
Trade” in het hoofdstuk ,,Differenees in labor costs”
de aandacht heeft gevestigd. Waar de vestiging der
glasindustrie in Wallonië niet samen hing met de aan-
wezigheici der grondstoffen, maar alleen met de quali-
f.icatie van de arbeidskracht, vormde deze meehani-
seering van het bedrijf een groote bedreiging voor de
Waalsehe industrie. Prof. Bauduin zegde clan ook in
zijn werkje: ,,L’In dustrie wallonne”, ,,eette trausforma-
tion prend un aspect tragicue pour nos régions”. Wal-

louiS heeft onclertussclieu echter niet stilgezeten en
uien heef t met veel energie oolc daar de mechanisee-
ling van het bedrijf aa:ngepalct. Hier heeft men echter
liet stelsel gevolgd van den Waalsehen uitvinder
Fourcault,
dat weer op een eenigszins ander beginsel

iuj.tust. Met cle invoering daarvan is uien begonnen

in 1.920. Begin 1923 waren 2 fabrielcen, eind 1.923 5 fabrieken gemechaniseerd. 1-Eet tempo is echter aan-

zienlijk versneld geworden, doordat cle Amerikaansehe
groep van Libbey-Owens in 1923 samen met een paar

Belgische baulcen, waaronder cie ,,Soeiété Générale”

en de ,,Banque de Bruxelles” en met den bekenden
glashiazer
Laniberi
in de Vlaamsche Kempen te Moll

een reusaehtige fabriek bouwde, waar het glas vol-
gens het Libbey-Owens-stelsel werd geblazen, e:n die

een capaciteit heeft van 6 millioen M
2
.
per jaar. Ter-wijl dan ook in 1924 op een totale productie van 41
niillioen 2W. er voor 30 millioen M
2
. mond geblazen
glas werd voor’tgehracht en ii. millioen M
2
. mecha-
nisch glas, was in 1928 het mondgeblazen glas ge-
daalcl tot 12 millioen 1112: en het mechanisch glas ge-
stegen tot 42 millioen M
2
.

Het traditionalistiseh karakter van cle productie
van mondgsblazen glas had in de industrie een sterke

inciivi dualisti sche mentaliteit ontwikkeld. De uitbrei-
ding van de productie en liet ontstaan vooral van me-

chanische blazerijen in andere landen, verplichtte tot
aaneen.sluting. Dit contact was echter moeilijk te ver-

wezenlijicen.. ik heb er in dit weekblad reeds op ge-
wezen, dat de concentratieheweging in België meer

van de banken dan van de industrieën uitgaat en op
de glasblazerijen hadden de banken niet veel invloed.
Nochtans ontstond er een zekere band tussehen alle
bedrijven, die liet stelsel Foureault toepasten. Zij
slaagden er in 1927 in een verlcoopkantoor ôp te
richten, het ,,Comptoir général beige pour la vente
des verres rnécani.ques Fourcault”, die de belangrijic-
ste glasblazerijen, geheel of gedeeltelijk gemechani-

seerd, groepeerde, niet uitzondering dan van cie f a-
brielc Libbey-Oweus, die de helangrijlcste concurrent
bleef, vooral in verband met hare internationale con-
necties.

De stijging der productiecapaciteit ook in de overi-
ge landen, heeft echter aan de winstgevende jaren
der glasindustrie een einde gemaakt. Wallonië lcon,
zooals ttou,wens van de meehaniseering te verwachten
was, zijn belangrijk& positie niet handhaven. Niet al-
leen verplaatsen naast Libhey-Owens

oolc nog een paar
andere fabrieken zich naar Vlaanderen, waar de steen-
koolmijnen van Limburg de steenkool hij de hand
brachten en cle andere grondstof, liet zand, eveneens

aanwezig is, maar in talrijke andere landen ontston-
den eveneens mechanische blazerijen, dikwijls trou-
wens op Belgisch initiatief, dat op die manier de
hooge invoerrechten wilde vermijden. Deze beweging
werd trouwens bevorderd door een Holding maat-
schappij, cle ,,Mutuelle cle l’inclustrie du verre”, clie
zich op concentratie en expansie toelegde.

In tegenstelling met wat er in leidende Belgische
kringen wel van verwacht is, maar in overeenstem-
ming niet wat de ervaring kan leeren, hebben de jaren van kunstmatigen bloei, die teweeggebracht zijn door
de te lage stabilisatie van den Belgischen franc in
1925, de organisatie der industrie niet bevorderd, maar belemmerd. Men is clan ook in de volgende

jaren niet verder gelcomen, integendeel. Toen in her
begin van dit jaar de vermindering van den afzet zich
scherp deed gevoelen en daarom door de Oomptoir
sommige fabrieken werden stil gelegd, moest men
weldra een zekere vrijheid laten aan de betrokkenen,
terwijl de stocks zich nochtans ophoopten. In den zo-
mer is het grootste gedeelte van de fabrieken gehee]
stilgelegd en, na een mislukte poging tot nauwere
samenwerlcing, werd de Oomptoir ontbonden. Ter-
wijl de organisatie tengevolge had gehad, dat de
index van cle glasindustrie (1914 = 100) van 561 in
Januar.i 1927 werd opgevoerd tot 184 in Jannari 1930,
daalde hij tot 144 in Maart, 764 in April en 715 in
Juli.

De onderstaande lcoersen der aandeelen (noteering in absolute bedragen in fr. Belg.) geeft in den achter-
uitgang mede eenig inzicht. Men moet daarbij in liet

1028

1
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 November 1930

oog houden, dat de koersdaling in België begin 1928

heeft ingezet als een reactie op een te hoogc taxatie
van de winsten der stabilisatie.

Dec.
1913
Dec.
1923
Jan.
1929
Apr.
1930
Mei
1930
Aug.
1930
Nov.
1930

Beunet Bivort

….
589
1
4
.
200
1
1
.
210
1
910
1
1
.
400
1
7301
625
Hatnendes (Lambert)I
2
.
010
I
.
.
500
I
1.3OUI
1.0851
1
.Ö0I
8751
800

JuLnet
1

40011.35011.74(JI1.15
0
12.0251
.9251
736

Mariemont

11.29013.20013.65011.70013.7501.37511.350
Libbey-Oweus
1
13.50012.00013.00011.34511.300

In den. loop van October is men er nu in geslaagd

cle bezwaren van den heer Lambert, die zich daar-

tegen tot nu toe verzet had, tegen een nauwere aan-

ceusluiting .te overwinnen en is een maatschappij met

een kapitaal van 200 millioen tot stand gekomen tas-

schen 12 glasbiazerijen, die liet systeem Fourcauli

toepassen, dc ,,Union des verreries mécaniques Bel-

ges”, waarvan de 20.000 aandeelen zonder nominale

waarde tusschen de aangeslotenen werd verdeeld in
ruil van de door hen ingebrachte fabrieken, voorraden

en patenten. Alles laat voorzien, dat deze concentra-
tie tot het sluiten van verschillende fabrieken, al-

thans voor de eigenlijke glasbiazerij zal leiden en dat
ciie fabrieken zich alleen nog op de productie van

speci aliteiten zullen toeleggen.

Er wordt daarenboven nog gezegd, dat er tusschen
deze maatschappij en de Libbey-Owens een accoord
zou tot stand gekomen
zijn,
waarbij 70 pOt. van de

Belgische afzet aan de Fourcault productie en 30 pOt.

aan de Libbey-Owens fabrieken zou zijn toegewezen,
maar hieromtrent is nog geen bevestiging ontvangen,

evenmin als van de juist verschijnende mededeeling,

dat deze aaneensluiting een eerste stap zou zijn naar
een internationale entente.
R. YAi
GENECHTEN

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE BRITSCHE RIJKSCONFERENTIE.
1)

N&ietrachting.

Prof. i)r. P. G-eyl te Londen schrijft ons:

De Rijksconferentie is afgeloopen. Zij heeft natuur-

lijk de verwachtingen, dat er een stelsel van econo-
mische samenwerking uit haar besprekingen geboren
zou worden, niet vervuld. Die verwachtiugen waren
oolc niet heel oprecht. Zij werden vooral met zooveel
ijver uitgebazuind om cle omstandigheden voor te be-
reiden, waaronder men nu op het eind van de Oon-
ferentie de regeeri.ng kan aanvalJen met hef tige ver-
wijten, dat zij een schoone gelegenheid verzuimd heeft.
De regeering van haar kant heeft gedaan, wat zij kon
om den indruk van volslagen onvruchtbaarheid, dien

het resultaat aldoor dreigde te maken, te verdoezelen.
Maar het moet gezegd, dat zij in deze gelijk in zooveel
andere kwesties een vrij hulpeloos figuur geslagen
heeft. De voornaamste reden daarvan is haar inwen-
dige verdeeldheid. Iedereen weet, dat de Labour-mi-
ni.sters over de groote kwesties van vrijhandel of pro-
tectie niet eender denken. Terwijl Thomas zelcer aan
de groeiende neiging tot protectie onder het publiek
en in de partij concessies had willen doen, heeft Snow-
den daar van het begin tot het eind een stellige wei-
gering tegenover gesteld.
Snowden tegenover Thomas – dat lijkt
01)
den ijze-
ren tegenover den aarden pot. Hoeveel moeite conser-
vatieve publicisten (zooals bijv. Garv:in van de
Obser-

ver)
zich ook geven om Thomas als een onafhankelijk
staatsman van nationale afmetingen voor te stellen –
lof van tegenstanders, die hem in zijn partij niet altijd
goed doet -, het is te duidelijk, dat de vlotte, han-
dige, ijdele man van de spoorwegvakvereeniging zich noch wat karakter noch wat bekwaamheid aangaat, in
de verste verte niet te meten is met den stuggen, on-
verzettelijken financier van de partij. Toch is in het

1)
Zie
eveneens E.-S. B. van
22 Oct.
ji.

resultaat van de Conferentie, zooals dat in de publi-

catie na cle laatste vergadering geformuleerd is, de

hand iran Thomas wel te herkenneh. Het is een com-
promis. Er is ten minste een wissel op de toekomst
getrokken. De regeering van het moederland heeft

toegezegd, dat de bestaande voorkeurtarieven ten gun-

ste van de Dominions in de eerste drie jaar niet in-getrokken zullen worden. Van u.itbreiding van het

tariefsysteem wil zij niet hooren en met het plan van
een quotenstelsel voor graan, haar eigen alternatief

oorspronkelijk, was zij toch niet ver genoeg om de

Conferentie in staat te stellen daarop een beslissing

te nemen. Maar alles zal nader besproken worden op

een speciaal economische Conferentie, die in 1931 te
Ottawa zal worden gehouden. Voor die bespreking is

eigenlijk alles in zijn geheel gebleven en als er dan
in Engeland een conservatieve regeering aan het be-

wind is, zal er dus een nieuwe en dan een ernstiger

poging gedaan kunnen w’orden om die economische
samenwerking te bereiken, zonder welke voor een
zekere richting van politiek denicen het Rijk nauwe-

lijlcs een Rijk mag heeten.
Mr. Amery, die, onder Baldwin, minister voor de

Dominions geweest is en die in de conservatieve par-

tij de imperiale-protectie-gedachte voorstaat, zoodat
hij dikwijls zelfs genade in de oogen van Beaverbrook

kan vinden, heeft in de
T’imes
over dd Conferentie

een nabetrachtirig geschreven, die op een vernietigen-
de kritiek van liet regeeringsbeleid neerkomt Geen

enkele constructieve gedachte is van de Engelsche

regeering uitgegaan. Het aanbod van Bennett van
Canada is niet ernstig besproken, ofschoon pas in de

allerlaatste dagen de Engelsche regeering officieel te
kennen heeft gegeven – wat i.ntusschen Snowden al

van de daken verkondigd had – dat, aan een tarief-

unie niet te denken viel. Het quotenplan was zoo
slecht voorbereid, dat ook daar niet vruchtbaar over
te praten viel, zoodat het wel leek of de Engelsche
regeering het maar in de discussie geworpen had om

cie aandacht van de tarieven af te leiden en de gedele-
geerden bezig te houden tot zij veilig weer naar hun

overzeesche gewesten vertrekken konden.
Men behoeft de economische leer van Amery niet
aan te hangen om toe te geven, dat er in dat beeld

van het regeeringsbeleid levensware trekken zitten.
De regeering heeft tegenover de formidahele protec-
tionistische perscampagne van het laatste jaar niets
eigens weten te stellen. Zij is er gedeeltelijk voor be-
zweken, heeft ze voor de rest zoeken te ontwijken. Zij
heeft kortom juist de gedragslijn gevolgd, die het
minst tot verheffing van haar aanzien moest bijdragen
en uit een zuiver partijstandpunt bekeken; heeft de
Rijksconferentie zeker de toch al ver van schitterende
kansen van de Labour Partij hij de volgende verkie-

zingen nog verslechterd.
* *
*

De economische kwesties, men weet het, waren de
eenige niet die ter tafel kwamen. Integendeel, hoe-
zeer het publiek daarop zijn aandacht ook samenge-
trokken had, de gedelegeerden waren voor een groot
deel door constitutioneele kwesties, in hoofdzaak uit-
vloeisel van de geljkheidsformule van 1.926, in beslag
genomen. Men spreekt nu van overlad ing der agenda
en dat het noodig zal zijn in de toekomst economische
en constitutioneele bijeenkomsten gescheiden to hou-
den. Het zijn de Ieren geweest, die met de meeste
vasthoudendheid constitutioneele kwesties naar voren
geschoven hebben. De Australiërs en Nieuw-Zeelan-
clers stellen er het minst belang in. Zij voelen zich
Britsch genoeg, zij ziju ook van hun afhankelijkheid
van Engeland’s machtige hulp voor hun defensi.e vol-
doende bewust – Australië is altijd bevreesd voor de
aantrekking, die zijn dun bevolkt gebied op Japan
hebben moet, Nieuw-Zeeland zou Samoa uit eigen
kracht niet lang kunnen houden: die twee Dominions
hebben dan ook zelfs van deze Labour-regeering ge-
daan weten te krijgen, dat de vlootbasis van Singapore

19 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1029

roltooid zal worden -, zij dus voelen zich Britsch ge-

noeg om de preciese juridische uitwerking van de
Balfour-formule van 1926 die de leren, de Zuid-

Afrikaners, en ook wel de Oanadeezen verlangen, iet-
wat ongeduldig als constitutioneele haaridoverijen te

bestempelen.
Vooral de Ieren maken van die kwesties echter bloc-

digen ernst. Zij moeten altijd rekening houden met
de uiterst-radicale kritiek van :De Valera en de zijnen,

(lie het republikeinsche ideaal nooit opgegeven heb-

ben; en op dezelfde manier kunnen Hertzog en de

zijnen cie weer ontwakende republikeinsche neigingen
onder hun Nationalisten ook nooit geheel vergeten.

Dat de Engelsche regeering

of ze nu toevallig uit

de Arbeiderspartij – voortkomt,

aakt daarbij zoo’n

groot verschil niet – aan dien aandrang tot preciese

formuleer.ing en tot het halen van de laatste logische
gcvoigtrekkingen uit de algeineenheden van 1926 niet
clan tegen heug en meug toegeeft, staat vast. En het

is geen wonder oolc, want iedere nieuwe concessie
maakt de toch al zoo uiterst losse Rijlcsbanden losser
en geeft gelegenheid aan Rijksdeelen, d:ie het met
Engeland niet goed vinden icunnen om zich tot Genève

in plaats van Londen te richten of om zelfs met be-
paalde vreemde landen nauwere betrekkingen aan te
gaan dan met het moederland. Garvin vergelijkt het
Britsche Rijk, zooals hij het heeft zien worden, na al
b:itter met het schimmige ,,Ueilige ltoomsche Rijk van

de Duitsche natie”.
1-let fctmeuze ,,recht tot afscheiding” is naar het
schijnt niet officieel ter sprake gekomen. Voor inter-
.imperiale ciispu.ten is een procedure van beslechting
vastgestela, welke echter die
ultinia ratio
niet aan-

roert. De Privy-Oouncil-rechtspraak is nog niet def i-

nitief geregeld. Een zeer belangrijke beslissing is die
omtrent de gouverneurs, die tot nog toe in feite de
vertegenwoordigers van de moederiandsche regeering
in een :Doiuinion waren. Dat de moederlandsche regec-
ring den man zou aanstellen en instructie geven, die
ii het politieke leven van de Dominions de belang-
rijke rol van den constitutioneelen heerscher waar-
nemen moet, is stellig met de theorie van het gelijke
vennootschap in een imperiaal Gemeenebest slecht
overeen te brengen. :De moeclerlandsche regeer.ing is
nu clan oo]c geheel uitgeschakeld. De gouverneur is
( le vertegenwoordiger van den koning. Bij zijn aanstel-

ling zal de koning handelen
01)
advies niet van cle

moederlandsche regeering, maar van de regeering van

het betrokken Dominion.

DE ONTWIKKELING VAN DE ELECTRICITEITS-
INDUSTRIE IN DE FRANSCHE KOLONIËN.

De 1-leer A. Friedrich te Berlijn schrijft ons:

Tot den enormen vooruitgang op electriciteitsge-
bied in de Fransche Icoloniën hebben in hoofdzaak drie
factoren bijgedragen. In de eerste plaats de aanwezig-
heid van over het algemeen buitengewoon groote voor-
raden waterkracht, in de tweede plaats de betrekke-
lijk gunstige dichtheid van de bevolking gepaard
gaande niet een snellen groei van de grootere steden
en den vooruitgang van de industrialisatie en tenslotte
cle ru.inie voorzien:ing van kapitaal door Fransche en
gedeeltelijk oolc Belgische groepen.
Een Amerikaansche statistiek i) raamt den voor-
raad waterkracht van ‘de geheele wereld op 454 mii-
li.oen P.K., waarvan op Frankrijk, cle Fransche kolo-

niën en de mandaatsgebieden meer dan 15 millioen
P.R. komt. Volgens deze statistiek bezaten de volgen-

de gebieden de meeste waterkracht:
Aanwezige waterkracht
in
1000 P.K.

Frankrijk

……………………5.400
Fransch.A*’quatoriaaIAfrika ……..
35.000
Fransch Mandaatsgebied Kamerun

13.000
Madagaskar ………………….
5.000
1)
Federal Power Cornmission, Departrnent
of
the In-
tenor U.S.A. Cornmerce Yearbook
II, 1928.

Ivoorkust, Frausch Mandaatsgebied

Togo euz …………
………….

2.850
Fransch.Guinea….

…………..

2.000
Fransch.Guyana ………………
500
Fransch-Indo-China …………….4.000

Hierbij komen nog de voorraden van Ftansch
Noord-Afrika (ruim 500.000 P.K.) en Syrië. Vol-

gens deze cijfers bedragen de voorraden in de kolo-
niën en mandaatsgebieden van Frankrijk in Afrika

alleen reeds 58,4 millioen P.K., in vergelijking met

de hoeveelheid watericracht van Europa en Azië, die

resp. op 58,1 millioen P.K. en 69,2 millioen P.K.
wordt geraamd. Zelfs, indien de cijfers voor Midden-

Afrika bij nader onderzoek ietwat lager mochten blij-
ken te zijn, dan verandert dit niets aan het feit, dat

het bezit aan waterkracht bijna zonder uitzondering

zoo enorm is, dat alleen reeds een uitbreiding van de
exploitatie van de meest rendabele bronnen de eigen-
energie van de meeste dezer gebieden, die men binnen
afzienbaren tijd verwacht rioodig te hebben, in hooge

mate zal overtreffen. bi Noord-Afrika, op Madagas-
kar, •in In-do-China en in Syrië heeft men sedert

eenige jaren de systematische exploitatie van de wa-

terkracht ter hand genomen.

De Frctnsc.he uitvoer van electrotechnische artikelen

naar cle koloniën.

Door gebrek aan betroussbaar statistisch materiaal
is het niet mogelijk, de totale behoefte van de kolo-
niën en mandaatsgèhieden aan electrotechnische pro-

ducten op te geven. Deze behoefte wordt bijna uit-
sluitend door invoer gedekt, waarbij Frankrijk over
liet algemeen Ue voornaamste plaats inneemt. De
Duitsche uitvoer naar deze gebieden was slechts ge-
ring, terwijl ook de leveringen in natura van elec-
trische machines en werktuigen bescheiden cijfers te
zien geven. De :Duitsche uitvoer
mci.
de leveringen

o natura op herstelrekening van electrotechnische ar-

likelen bedroeg
in
1,929 iijv. naar Algiers ruim

R.M. 150.000, naar Marokko ongeveer R.M. 300.000,
naar Fransch West-Afrika ongeveer R.M. 10.000 en
naar Madagaskar R.M. 110.000.
Van den Franschen uitvoer van electrotechnische

artikelen, die in 1928 en 1929 resp. R.M.
10
en 15 nijl-

lioen bedroeg, ging iets meer dan een vierde (afge-
rond R.M. 20 millioen) naar de koloniën. Hiervan
werden alleen reeds bijna twee derden door de drie

Noord-Afrikaansche koloniën Algiers, Marokko en
Tunis, opgenomen en ruim een vijfde door’ Indo-
China. Hoewel de invoer van electrotechnische arti-

kelen in de Fransche koloniën van alle landen, be-
halve Frankrijk, op het oogenblik slechts minimaal is,

moet men toch ten aanzien van de aanhoudende vol-
tooi.ing van nieuwe fabrieken en nieuwe distributie-
en voorzieningsnetten rekening houden met een sterk
toenemende behoefte, niet slechts aan electrische ma-

chines en installaties, doch ook aan huishoudelijke

artikelen voor electrische doeleinden.

Fro.nsch Noord-Afrika.

De electniciteitsvoorziening is het best georgani-
seerci – en ontwikkeld in de drie Noord-Afrikaansche
koloniën. Het groote aandeel van deze koloniën in den
Franschen uitvoer van electrotechnische artikelen is
in overeenstemming met haar aandeel in den Fran-

schen kapitaaluitvoer. De uitbreiding van ‘de water-
kracht werd hier in het bijzonder bevorderd, doordat
eeuerzijds de behoefte aan energie voor industnieele,
ondernemingen (mijnbouw), voor huishoudelijke- en verlichtingsdoeleinden en ook voor het spoorwegbe-drijf snel toeneemt, en doordat er anderzijds behalve
watericracht slechts weinig energiebronnen voorko-
men. Parallel met de uitbreiding van de fabrieken en
de vergrooting van het net, maakt ook de electrifica-
tie van het spoorwegnet groote vorderingen. In 1928f

7
29 waren alleen reeds in Marokko 255 KM. spoorlijn
geëlectrificeerd, d.w.z. bijna 18 pOt. van het geheele

Marokkaansche spoorwegnet.

rk-

1030

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 November 1930

De drie koloniën beslaan tezamen een oppervlakte
van 2,74 millioen .KM
2
. met in totaal 12% millioen

inwoners. 1-lieruit blijkt, dat de bevolkingsdichtheid

slechts gering is. Marokko heef t 10 inwoners per
:KM
2
., Algiers 3 en Tunis 17 – in vergelijking met

ruim 220 in Nederland en 135 in Duitschianci. Men

krijgt een aanzienlijk gunstiger beeld, indien men de
Zuidelijke, slechts schaarsch bevo]kte, streken buiten

beschouwing laat. In het Noorden van Algiers wonen

5,3 millioén menschen, zoodat de bevolkingsdichtheid

daar 26 inwoners per KM
2
. bedraagt.
Het verbruik van electriciteit van eenige belangrijke
steden blijkt uit de volgende cijfers
1):

Aantal
Leverende of produ-
Stroomafgifte in
Stad
inwoners

ceerende onderneming
millioei
K.W.U.
in

1fl00
1928
1929
Casa Blanca.
107
Société

Marocaine

de
16,75
20,03
Meknes
37
Di-tribution.

d’Eau,
0,59
0,86
Rabat-Salé
38
de Gaz et d’Electricité
2.43
2,88
Algiers

….
226
Sociéte Algérienne
34,40
38,30
Oran

……
150
d’Ec1airagetdeForce 10,20
13,70
Tunis ……
186
Tramways de Tunis
21,44 25,05

De jaarlijksche productie van electrische energie
in deze gebieden wordt thans op ongeveer 200 millioen

K.W.U. geraamd, hetgeen per hoofd ongeveer 15
K.W.U. uitmaakt.

Ongeveer een lStai jaren geleden wrd in Marokko
de Société Marocaine de Distribution, d’Easi,de
Gaz

et d’Electricitô (S.M.D.) opgericht, teneinde de elec-
triciteitsvoorziening van Casa Blanca en Rabat te

verbeteren. Gedurende de laatste jaren werden op

basis van stelselmatige voorbereidende werkzaamhe-

den bij Sidi-Machau aan de Ourn-er-Rabia’ een water-
krachtinstallatie en bij Casa Blanca een groote warm-

tekrachtcentrale opgericht, terwijl verdere fabrieken

werden uitgebreid of opgericht, de leiding van een
groot hoogspauningsnet (60 K.V.) werd aangelegd en
een reeks belangrijke voortbreugings- en voorzienings-

centra met elkancier werden verbonden. ‘)
Op het oogenblik zijn in, aanbouw een groote water-

krachtcentrale bij Meknes alsmede waterkrachtceu-
trales bij Fez en El Kansera. In het begin van 1930
verleende de S. A. cl’Energie Electrique du Maroc haar
medewerking bij de totstandkoming van de Soci.6t6

Ohérifienne d’Electricité en de Entreprise Electrique
de Zonatas-Fedhale. Eerstgenoemde onderneming 7al
nog eenige andere Marokkaansche steden op het elec-
trische voorzieningsnet aansluiten. Zoowel in deze als iii cle jmdere koloniën. werken naast deze groote dec-
tricitei.tsmaatschappijen natu urlijk ook talrijke andere
ondernemingen, die in hoofdzaak een plaatselijk ka-

rakter dragen.

De Société d’Algérienne d’Eclairage et de Foree
voorziet cle grootste steden van
Algiers.
Bij
deze on-
derneming, die tot het concern van de Société Fran-
çaise F:inancière et Coloniale behoort, is ook de Sofina
betrokken. Tezamen met de Compagnie Centrale
d’Enegie Electrique richtte zij in 1928 de Soc.iété des
Forces Motrices d’Algérie op met het uitsluitend
doel om de waterkracht van Aigiers te onderzoeken en
uit to ‘breiden.
In
TUniS
wordt op het oogenblik de tot de electri-
citeits- en tramwegmaatschappij Tramways de Tunis
behoorende krachtinstallatie La Goulette tot een capa-
citeit van 32.000 K.W.U. vergroot. Belangrijke deden,
.zoovel van Tunis als van Algiers, worden met groote
leidingen voor spanningen van 90 en 30 K.V. door-
trokken; het concessiegëbied van de Tramways de
Tunis om”at een hoog rondom Tunis met een straal
van 100 KM.

Andere gebiede’u in Afrika.

In andere gebieden op het Afrikaansche Continent

De cijfers over de afgifte van electriciteit
zijn
samen-
gesteld op grond van cle niecledeclingen van de Agence Eco-
nomique et Financière.
VgI. Electrical Review, dcl.
9 Augustus 1929
en
VN.
Nachrichten d.d.
15
October
1930.

onder Fransclien invloed .i
S
cle vooruitgang tot
0
1)
lieden veel minder groot. Een in 1.926 door den Mi-

nister van Koloniën en den Gouverneur ingestelde
stucliecommissie zal binnen afzienbaren tijd haar be-
vindingen over het voorkomen van waterkracht cii cle

mogelijkheid van haar exploitat:ie publiceeren.

Dé Electricité du Sénégal, die in
Fransch West-

Afrika
haar bedrijf uitoefent, Werdl kortgeleden doôr

cle Eaux et Electricité de l’Ouest-Afr.icain overge-
nomen, wier aaudeelenkapitaal hij deze gelegenheid
tot frs. 1.6 millioen werd vergroot. In
Douala
(Ka-
merun) is de electrificatie in handen van de Com-

pagnie Coloniale de Distribution dl’Electricité, welke

maatschappij zich bovendien van het monopolie voor

dle vooiziening van de Fransche eilanden op de An-

tillen Guadeloupe en Martinique heef t verzekerd.
De electriciteitsmaatschappijen, thans in bedrijf op
liet eiland
Madaga..slcar
(588.000 KM
2
. met ruim 334

millioen inwoners), diat zeer rijk aan waterkracht is,

zijn thans nog heel klein. . De
belangrijkste
maat-
schappij is de Electricité et Eaux de Madagaskar,
die ondler contrôle staat van de Fransche holding-

maatschappij Energie Industr.ielle. Bij de exploitatie
en verwerking van de enorme hodernrjldclomnien van

Maciagaskar (ijzer-, koper- en looderts, graf iet, oeran-

erts, ez.) en eveneens bij de uitbreiding van de
levensmiddelenindustrie (bevroren vleesch, rijstmo-
lens, suikerraffinaderijen, enz.) zal de uitbreiding

van de waterkracht in de eerstkomende jaren ruim-

schoots voldoende zijn tot dekking van de verwachte
groote vraag naar energie.

Jndo-Chincc.

De Fransche gebieden, aangeduid als Indo-China,

hebben ongeveer 21, millioen inwoners, de dichtheici

der bevolking, gemiddeld ongeveer 28, bedraagt in
verschillende doelen (Cochinchina, Tonking, enz.) een
veelvoud hiervan.

Een van de belangrijkste Indo-Chineesche electrici-

teitsmaatschappijeu is de Compagnie des Eaux et de
I’Electricité de l’Indochine, welke thans met een aan-

deelenkapitaal van frs. 75 mill:ioen werkt. Tot haar

arbeidsfeer – naast de warmtekrachtcentrales nemen
gedurende de laatste jaren haar waterkrachtinstalla-
ties in aantal toe – behoort ook Saigon. Zij is ge-interesseerd bij de Union Electrique d’Indochine
(concern van de Electrification Industrielle). Ook de
Société Indochinoise d’Electrici.té (aandeelenkapitaal
frs. 30 millioen), die behalve Hanoi ‘en Koung-
Tschéou-Wan nog talrijke grootere en kleinere steden
voorziet, breidt haar centrales en haar leveringsnet uit.

Syrid

Bij de behgrjiste electriciteitsmaatschappijen van
het mandaatsgeb,ied Syrië zijn veel Belgische finan-
cieringsmaatschappijen geïnteresseerd en wel speciaal clie, welke tot het Electrohel-concern hehooren. . Zoo
zijn hijv. de Electrobel en de Compagnie Générale de
Railways et d’Electricité bij de S. A. cle Tram.ways et

cl’Electricité de Damas betrokken en de Société de
Traction et d’Electricité evenals de Compagnie Belge
de Chemins de Fer et d’Entreprises hij de Electricité
d’Alep. Laatstgenoemde Syrische ond em erning, waar-
bij ook de Fransche holdingmaatschappij Les Exploi-

tationS Electriques is geïnteresseerd, ‘beschikt thans
over een installatie met een capaciteit van ongeveer
1800 K.W.U., welke nog met 2000 K.W.U. zal woi-
den vergroot.

De Tramways et Electricité de Beyrouth, de groot-
ste Syrische electriciteitsmaatschappij, produceerde in
1.929 8,3 millioen K.W.U.; zij werkte tot dusverre
met warmtekrachtcentrales, doch is thans bezig met
de exploitatie van de aanwezige waterkritcht. Vermel-
denswaard is nog cle in Februari 1930 opgerichte
Energie Industrielle de Syrie, welke tot doel heeft
de Syrïsche waterkracht te onderzoeken en te exploi-teeren. Behalve door eenige. Fransche financierings-
groepen (Bancine Ottomane, Banque. de Syrie, Orédit

0

-,

19
November
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1031

Co

Foncier d’Algrie et
do Tunis)
kwam haai oprichting

ook door Belgisch kapitaal tot stand. Dé verdere uit-
breiding van dc Syri.schc electrici.teitsvoorzienirigs- en

traniwegmaatschappijen kan zich in de komende jaren

bijzonder snel ontwikkelen.
* *
*

Onre uiteenzettingen omtrent cle ontwikkeling van

de eleetriciteitsvoorziening in de Frausche koloniën

hebben natuurlijk slechts betrekking op de belang-
rijkste factoren en beperken zich tot de voornaamste

cii interessantste bedrijven en projecten. Niettemin
kan men zich een voorstelling maken van het zeer

groote Fransche initiatief op dit gebied. De betrek-

kelijk hooge koersen der aandeelen, zoowel van de
zelfstandige koloniale electriciteitsrnaatschappijen als

van de in de koloniën werkende dochterondernemin-

gen van Franscho concerns wijzen op cle aanhoudend
groote belangstelling van de Fransclio kapitalisten

voor deze ontwikkeling.

AANTEEKENINGEN.

indexoijfers van scheepsvrachten.

,,The Econorist” schrijft: Na gedurende de maand

3uli
van
90.8.
tot 97.3 in September te zijn gestegen,
nam ons .indexcijfer voor scheepsvrachten gedurende
de afgeloopen maand een uitgesproken dalende ten-

dens aan; het indexcijfer voor deze maand
95.1,
tegen-

over
108.5
een jaar geleden, geeft een daling van 2.3

pct. voor cle afgeloopen maand te zien.

Datum

@)
.

.

N

•u

Ca

0
010

>

t-‘

Basis
(Qerniddeldev.
100
100 100
100
100 100 100

(Gemidd.v.1913)
110,0
113,1
123,4 106,3
117,4
127,9 116,3

Febr.

1920
814,3 529,9
757,5 744,8
587,0 712,2
691,0

Dec.

,,
268,9 277,2
244,1
256,8
286,7
347,2
280,1

Dec.

1921
160,1 164,1
163,7
144,4
141,3
166,5
156,7
Dec.

1922
137,1
135,2
129,2 122,6
136,1
159,3
136,6

Dec.

1923
134,0
132,7
120,1
124,4
125,1
144,2
130,1

Dec.

1924
117,4
129,2
119,5 119,8
129,3
161,1
129,4

Dec.

1925
117,0
121,6
117,0
110,1
110,1
154,9 121,8

Dec.

1926
139,7
156,1
145,9 132,9
129,2 179,8
147,3

Dec.

19

47
105,6
116,2
113,6 114,2 124,9
139,8 119,0

Dec.

1928
122,1
131,3
125,6
126,8
127,4 156,7 131,7

Oct.

1929 130,4
98,3
103,1
117,4
95,1
106,8
108,5

Nov.

,,
124,9
941,9
97,6
110,7
91,6 94,4
102,7

Dec.

,,
117,3
95,5
94,6
109,0
93,4
91,7
100,3

Januari1930
104,2
94,2
95,1
99,8
85,2
88,1
94,4

Februari ,,
98,1
92,6 95,5
93,4
78,9 75,7 89,0

Maart
96,3
87,7 91,9
94,2
77,8 79,2 87,9

April

,,
94,4
91,2
95,9
94,8
76,3
85,6
89,7

Mei
95,1
88,5
91,6
94,2
74,6
87,2
88,1

Juni

,,
91,3
85,2
90,7
95,7 74,6 90,8
8M,1

Juli

,,
86,3 89,6
94,6
102,8
78,3 93,5
90,E

Aug.

,,
86,7
9,2
99,7
104,5
84,7
106,8
96,1

Sept.
87,3
91,2
95,7 103,0
89,2
117,5 97,

Oct.

,,
91,1
85,6 93,3
101,3
85,2
113,9
95,1

De uitgaande kolenvrachten, behalve voor lossing in de Midclellandsche Zeehavens, waren gedurende
October betrekkelijk vast, terwijl de thuisv$achten in
dc Europeesche wateren zich goed konden handhaven.

Index-
+
01

cijfer

Golf van Biscaye; uitgaande vracht
110,1
4-

9,2
,,

thuisvracht ……..96,8
+

3,3

Middell.
Zee;
uitgaande vracht …….83,8

2,6

+

2,7

Noord-Amerika …………………85,6

3,6
Zuid-Amerika; uitgaande vracht ..
94,6
+

4,9

thuisvracht ………….93,4

thuisvracht ………..
,,

,,

9,5

Indië; uitgaande vracht
.

……. …
120,0

2,1

11

thnisvracht

………………

.92,1

82,7

1,2

ilet verre Oosten, enz…………..


85,2

4,0

Australië …….
.
._. ………….
.
113,9

13,6

Echter ondergingen cle voornaamste overzeesche

graanmarkten opnieuw een ernstige instorting en
daalden de thuisvrachten van La Plata en de Ver-

eenigde Staten zeer sterk. De handel in het Oosten,
met uitzondering van een bescheiden vraag naar
scheepsruimte van Au.stralië, was zeer flauw. De ver-

anderingen gedurende de afgeloopen maand van liet
indexeijfer voor elke groep en sub-groep
blijken
uit

dc tweede tabel, waarbij het cijfer 100 telkens het

gemiddelde voor de periode
1898-1913
voorstelt.

De volgende tabel toont ons het indexcijfer, herleid

tot een percentage voor
1913:

(1913 = 100)

Maand
1927

1

1928
1929

1

1930

Januari

……
118,59 98,47
109,6
81,2
120,54 94,33
106,7
76,5
Maart … ..

..
118,58
93,17
102,6
75,5
Februari……….

111,06
94,59
99,1
77,1
111,41
93,79
97,3
76,1
106,54
91,29
92,1 75,7

April.

……….
Mei

…………..

Juli


.
… … … …
101,61
93,73
94,8
78,1
Juni

…………….

Augustus ……
105,51
98,17
96,1
82,6
September …..
107,51
99,54 95,3
83,6
October.
……….105,78

.

103,93
9:4,3
81,7
November

…….106,27
110,94 88,3
December …….102,3!
113,17
86,2
Jaart geniiddelde
109,64
98,8
96,8

MAANDCIJFERS.

RIJKSI’OSTSPAARBANK.

JULI
1

1928
1

1929

1

1930

Inlagen. .-. _.. .. …
f

11.419.354f 12.555.881f
13.006.670
Terugbetalingen …
,,

10.750.705,
12.155.896
,,

11.926.887
Tegoed der inleggers
op ultimo ……….
328.419.510,,
340.270.452
,,355.250.811
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes
,,

42.294.700
,,

42.626.850
42.848.350 Spaarbankboekjes:
op ultimo . …. ….

gegeven
10.210
11.523
11.559
Aantal geheel

af.

Aantal nieuw uit-

betaald
7.270
7.721
7.756
Aantal in omloop op ultimo .-….
.
2.059.156 2.091.579
2.129.461

GIRO-OMZET BIJ DE NEDERLANDSOHE BANK.

Augustus 1930

Augustus 1929

Posten
I
Bedrag

Posten
1

Bedrag

Voor reke-
ninghouders 46.457 f2.772.340.000 52.466 (3.416.205.000

waarvan door
de H..bank
plaatselijk

35.268 ,,2.448.754.000 40.664 ,3.071.125.000

Ter voldoe-
ning van
Rijksbelast.

1.170 ,,

11.246.000111.361 ,,

13.359.000

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM.

Augustus

1930
11

Augustus 1929

Giro’s
(eenzijdige ver-
In
1
millioenefli
Aantal
1fl
n,illioenenj
Aantal
melding)
Girobetalingen aan
gemeenteinstellingen
f

10.3
30.880
f

10.6
30.060
Wrobetalingen aan
,,

19.7
102.167
,,

16.6
78.236
particulieren

…….

Geldomzet.
Ontvangsten

………
,,

5.2
6.544
4.3
6.402
7.7
33.593
7.2
35.731
Part.rekeninghouders
27.-‘
40.929
2

20.1′
36.4521

Waarvan

rekeningh.

Betalingen

……….

welke gelden voor 1
jaar

vast

hebben
,,

9.9
4.196′
,,

9.6
3.872:
gedeponeerd ……..
Giro.depos.kasGerzon
0.7
1

29
1

0.141
449

1)
Oemlddeld saldo te goed.
2)
Einde der maand.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 November 1930

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
N.B.

heteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.
BANKDIS CONTO’S.

BkBBn.E

34-
4Oct. ’80
Londen ……3

1 Mei ’30
Vrsch.inR.C.
34
4Oct. ’30
Madrid ……
6 19Jstls ’30
Athene

……….
9

2Dec.’28
N.-YorkF.JJ{.B.24Ï9Ji.tni’SO
Batavia ……….
4410 Mrt.’SO
Oslo

……..
4

8Nov.’20
Belgrado

………
5428
Mei ’30
Parijs

……24
1 Mei ’30
Berlijn

……….
5

9Oct. ’30
Praag

……4
24Juni’30
Boekarest……..
9
23
lVov.’29
Pretoria

…. 5429 Spt.
’30
Brussel ……….
2431 Ju1i’30
Rome …….. 5419
Mei ’30
Budapest ……..
5428
Mei ’30
Stockholm

.. 34
2Apr.
1
30
Calcutta

……..
5
10 Juli’30
Tokio

……5l

60ct.’30
Dantzig

……..
5
10 Oct. ’30
Weenen …….5

9B.ept.
1
80
Helsingfors ……
6
26Aug.’30
Warschau..
.
.74
3 Oct. ’30
Kopnhagen

….
3412 Nov.’30 Zwits. N at. Bk.
2410 Juli’30

OPEN MARKT.

1930
1929
1928
1914

15
0115
Nov.
o•
318
27Oct./1

1ljI6
12117
20124

Nov. Nov.
1
Nov.
i

Nov.
Nov.
JulI

Amsterdam Partic.dlsc.
11ig
1
1
/-5/6
1/4-
7
1
IIis-Is
4
1
!s-
9
1jc
4Is-116
3
1
19_3
1
Prolong.
1

1’J2
1
1
14.
1
12
I11/2
1
1
1
2

4_3j
4

43/
4
.5
211
4
3/
4

Lcrnden
DageId…
1-2
1-2
1
12
1114.2112

1112.2

4
1
/2-6
1
12
2
1
/-4
3
/4
13/
4
-2
Partic.disc.
23
!15-
1
/4
2116-
5
116
2Ijj4-314
2
1
116
5
3
18
11
I1(
43/8
2l4-1,
8erljn
Dageld…
5-6
1
1
3
1
12-6
1
12
5
1
147
1
12
4711
3

511.9
4
1
/28

Partic.disc.
30-55 d…
45/
8

451
9
3/
4

431
4
_71
9

4718
67/g
6’14

56-90 d…
4
1
/4
4314
43/e7J
47/
8

671s 61/4

Waren-
weclisel.
5114
5
1
/8
-1
/4 5118_31
531
4_11
71/4
6
3
/4

Vew York
)aggeld
t)
2-
1
/
2.1/
4

2-11
4

2.1/
4

5’12-6
1
14
6-
3
14
1
2
14.2
1
1
)


‘artic.disc.l
2

1
2

1
2 2
4114.314
4
5
18
,oerg vat, i’t 1NOV. er, aaaraan vooraigaanoe weken tIm VrtJaag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN iN NEDERLAND.

0
o
0
New
Londen
Berlijn
Par(/s, Brussel
Batavla
York?)
9
9
9
1)

11 Nov.
1930
2.487116

12.065/
9

59.184
9.76
34.644
100
12

1930
2.48%
32.07
59.201
9.76 34.66

100
13

1930
2.489/,,
12.07
T
1
1
6
59.22
9.761
34.66

100
14

1030
2.481/
9

12.074
59.
2
31
9.761
34.67

9915/,,
15

1930
2.481/
1
,
12.07%
59.23
9.761
34.671

915
i
17

1930
2.485/
12.07
3
/
t
,
59.23
9
.761
34
.661 99i5,,
Laagsted.w.1)
2.481/,,
12.0681
59.17 9.75JI 34.63

99ioj,,
Hoogste d.wl)
2.4811/
96

12.071/
9

59.25
9.77
34.68

100
10 Nov.
1930
2.48%
.
12.06%
59.201
9.761
34.66

100
3

,,

1930 2.48
7
/
16

12.06.
3

U

59.18
9.75
34.634
100
Muntpaxiteit
2.48%
12.10%
59.26
9.75
34.59
1100

,

a a
..

Zwii.T
Weenen
PraaR
Boeka-
Milaan Madrid
ser
O)
9
‘)
rest
1)
)
)

11 Nov.
1930
48.20
35.-
7.37
1.48
13.004
28.624
12

1930
48.21
35.-
7.37
1.48,, 13.01
28.75
13

1930
48.21
35.02%
7.37
3.48.
13.01
28.61
14

1930
48.18
35.02%
7.364
1.48
13.014
28.80
15

1930
48.1934
35.02%
7.374
1.4817

1930
48.17%
35.024
7.37
1.48
13.024
28.324
Laagsted.w.
1
)
48.16 34.95
7.364.
1.47
12.98
27.30 Hoogste d.wS)
48.22 35.05
7.374
1.49
13.03
29.-
10 Nov.
1930 48.21
35.-
7.37
1.48
13.004
28.374
3

1930
48.22% 35.05
7.37
1.48
33.01
27.70
Muntpariteit.
48.-
35.10
7.3711
1.488 13.09
48.521

Data
Stock-
Kopen-
Oslo •)
Buenos.:
Mon-
‘)
holm
hagen) for.1)
Aires
1)
ireall)

11 Nov.
1930
66.624 66.424
66.45
6.254
856/
9

2.48%
12

1930
66.65
66.45
66.
4
71
6.254
85%
2.48%
13

,,

1930
66.70
66.474
66.50
6.254
85%
2.48%
14

1930
66.70
66.50
66.50
6.254
851s,
2.4813/,,
15

,,

1930
66.724
66.50
86.50
6.254
85%
2.4813/
16

17

,,

1930
66.75
66.50
6650
1

6.254
8534
2.4815/
16

Laagste d.w.
1
)
66.574
66.40 86.40
6.24
85
2.48%
aoogste d.wl)
66.75
66.524
66.524
6.264
86%
2.49 10 Nov.
1930
66.624
66.45
66.474
6.254
86
2.48
11
/
96

3

,,

1930
66.674
66.474 66.474 6.254
85%
2.48%
11untpariteit 166.67
68.55 66.67
6.264
95%

2.48%

)
Noteering te Amsterdam: 9 Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht rnor van een aantal niët wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN i’E NEW YORK. (Cable.

D
0
a
Londen
(8
per £)
Parijs
($
P. IOOfr.)
Berlijn
($
p. 100 Mk.,)
Amsterdiim
(8
p. 100 gW.)
11 Nov.

1930
4,85%
3,927/
9

23,82%
1

40,252/
8

12

1930
4,85%
3,927/
9

23,827/,
40,25
13

1930
4,8521/
3e

3,925/
9

23,82%
40,23si
14 .

1930
4,85
19
/
33

3,92%
23,82%
40,221i
15

1930
4,85
19
/
32

3,92%
23,82%
40,21%
17

1930
4,85
19
/
39

3,9291
4

23,82%
40,223% 18
Nov.

1929
4,8711
35

3,93%
23,90%
40,32
M’intpariteit
..
4,8667

1
3,905/
9

23,81%
402/,,

Plaatsen en Landen
Noteerings-
eenheden
1Nov.
.1930
8Nov.
1930
1

lO/IS
Nov.’30
I
Laagstelffoogstqj
115Nov.
1930
Alexandrië..
Plast.
p../
97M
9134
97
i
979/
16

97%
p.x
375


375 374
3
/
4

375%
375
Bangkok….
Sh.p.tical
1/9%
1
/
9% 1/95/
i%
1/9%

Athene ……Dr.

Budapest
. . .
Pen.
p £
27.754 27.774
27.74
27.79 27.76k
1uenos Aires
d. p.$
38% 38%
38′!,
387/
s

38’i,,
Calcutta
. . . .
Sh.
p.
rup.
l/S’si,,
1/592/
95

1
1
,
58/
4

3/527/
82

1/525/
Jonstantin..
Piast.p.L
1.025 1.025
1.025
1.525
1.025
Hongkong . .
Sh.
p. $
1/3
28
/
82

1/33/
4

11133,
‘!
1/3
21
/
8
2
p.
yen
2/0
88
/
64

2/0
38
1
94

2,071,,
2
/
00
!16
2/0
31
/
82

Li8sabon….
Escu. p. £
108%
10834
108
1/9

1085/
108%

Kobe

…….Sh.

4exico

….
$
per
£
30.35 10.40
10.30
10.90
10.80
klontevideo
.
d. pere
39%
39%
39
401,,
39%
Itlontreal


$
per
£
4.85%
.4.85v71
4’85T5
4.852
4.85
7
,
Riod.
Janeiro
d.
per
Mil.
415
10

4t5
1

413/10
5
4I91
banghai

Sh.
p.
tael
1/75,
10

1/77/
16

1’67
1/7%
117%
singapore
. .
Id. p. $
2/328/
35

2/3
25
/
32

2/3
28
/
82

2/3
27
/
32

?13
15
/
33

Ifalparaiso
1).
$
per
£
39.97 39.97 39.93
39.97 39.93
Var8chau
..
ZI. p. £
433,
433,,
43
5
,
1

437/1,
4311/32•

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
5)

10 Nov.
1930..
Londen’)
161,,
N.York’)
36
10 Nov.

1930….
Londen
85/1%
11

,,

1930..
165
357
11

,,

1930…
85/134
12

1930..
16
9
,,
12

1930…
85/0%
13

1930

:
1611/
16

381,
13

1930….
8510%
14

,,

1930..
16
11
,
6

14

1930….
85/1
15

,,

1930..
163%
3634
15

,,

1930….
85/1
16
Nov.
1929..
229,
4934
16 Nov.

1929….
84/11
27
Juli

1914..
2416,,
59
27

Juli

1914….
84/11
1) In
pence p.oz.sta,,d.
2)
Forelgn silver lr
Sc. p.oz.
line.
8)
In sh.
p.oz.
line

voraeringen.

I

7 Nov. 1930
IS
Nov. 1930
Saldo van
‘s
Rijks Schatkist bij De Ne-
derlandsche

Bank ………………
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten!
.
J

772.711,99
,,

208.786,-
/

5.848.212,11
,,

435.130,- Voorsch.

op

uit.

October 1930

ad.
gemeenten verstrekt
op
voor haar
door de Rqksadministratle te heffen
gemeentelijke

ink.bel.

en

opc.

op
de

Rijksink.bel…………………..
Voorschotten aan Ned.-Indië ………
,,

33.796.712,18
,,

94.251.474,24
37.320.492,85
,,

96.568.432,25
Id.

aan

Suriname …………………
Id.

aan

Curaçao ……………….
.f.
…11.630.200,38
.

4.917.381,40
11.750.882,54
4.931.210,47 Kasvord. weg. credietverst. a/h. buitenl.
98.134.330,33
-,

98.654.116,61
Daggeldieeningen tegen onderpand.
.
2.500.000,-
3.000.000,-
Saldo der postrekeningen van Rijks-
comptabelen

……………………..
Vord. o/h. Algem. Burg. Pensloenf.
1)
20.695.150,34
138.322,15
,,

20.869.062.47
1.305.426,41
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
15.538.085,71
,15.466.823,48
V
e r
j.1
Ii c Ii
t

n ge n.

Voorschot door Ned. Bank ingevolge
art. 16 van haar Octrooi verstrekt


Voorsch. d. Ned. Bank verstrekt
5)


Schatkistbiljetten in omloop
………

1155.103.000,-

/
155.088.000,-

Waarvan direct hij de Ned. Bank


Schatkistpromessen in Omloop
…….,,
123.930.000,-

,, 104.430.000,-
.

Daggeldleeningen
……………………..-

.’


Zilverbons in omloop ……………

…4.066.901,50

,,

4.003.717,50
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.l)

. –
Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P., T.

T.’)..

12.145.286,67
en

,,

,,

21.044.163,52
Id. aan andere Staatsbedrijven’) ……….625308,26

615.008,26
Id. aan diverse instellingen’) …….. …9.976.901,38

9.807.907,76
‘)
In rekg.-crt. met ‘s

Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH.INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

1
8Nov. 1930

1
15Nov. 1930

Saldo bij
– –
Saldo bij de Javasche Bank ……….
..
Verplichtingen:
f
94.281.000,-
Voorschot
‘s

Rijks

kas
…………….
Schatkistpromessen

……………
4.850.000,-

Betaalmiddelen

‘s

in

Lands Kas
Waarvan Muntbiljetten
…………..

Muntbiljetten

in

omloop
………………
16
,,

.256.000,-
Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds.

…..

625.000,–
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank.
588.000,-
Voorschot van de Javasche Bank….
,,

10.620.000,-

19 November 1980

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1033

JAVASCHE BANK.
Vooruaatiisle posten in duizenden guldens. be
saineugetrok.
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

1

Goud
1
Zilver
1
Crcuiatie

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 17 November
1930.

kctiva.
Binnen!.
Wis-(

afdbk.
f

38.692.126,50
sels,Prom.,y
Bijbok.

489.850,-
enz.in
disc.Ag.sch.
,,

9.364.959,68

f
48.546.936,18
Papier o. h. Buiteni. iiVdisconto

……

Idem eigen poitef.
.
f
250.045.848,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk.nog nietafgel.


250.045.848,_
l3eleeningen
Hfdbk.
f

27.555.914,74
mci. vrsch.
Bijbnk.

9.289.201 21
in

rek.-crt.
Ag.sch.

51.266.200 52
op onderp.

f

88.111.316,47

Op Effecten

……
f

83.631.221,07
OpGoederen en Spec. ,,

4.480.095,40
88.111.316,47
Voorschotten a. h. Rijk …………….

..
1.016.543,98
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f

64.683.890,-
Muntmat., Goud
..
,, 361.504.317,03

f
426.168.207,03
Munt, Zilver, enz.

25.054.352,33
Muntmat., Zilver..
,,


451.222.559,36
1
)
Belegging
i

kapitaal, reserves en pen.
sioenfonda

……………………,,
25.907.913,33
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,
5.000.000,_
Diverse

rekeningen ………………,,
35.752.178,80

f
905.603.296,12
Passiv
a.
Kapitaal ……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,
7.199.946,44
Bijzondere

reserve

………………,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
6.753.963,55
Bankbiljetten in omloop …………..

.,
825.999.225,-
Bankassignatiën in

omloop

… …….

..
322.610,41
Rek.-Cour.

Het Rijk


saldo’s:

Anderen
f

30.539.665,83
30.539.665,83

Diverse

rekeningen ………………..
6
.
787
.
884
,
89

f
905.603.296,12

Beschikbaar metaalsaldo
………….f
108.090.036,3
Minder bedrag aan bankbiljetten in om.
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,,
270.225.090,-
1)
Waarvan in het buitenland
f
28.846.779,33.
Voornaa.niste posten in duizenden guldens.

Goud
Andere
Beschlkb.
Data
Cirulatie
opelschb.
Metaal-
1Iel-
kin
ga
Munt
1
Muntmaf. schulden
saldo
1)

perc.

17 Nov. ‘0
64.664
361.501
825.999 30.862
108.090
52
10

30
64.678
361.496
837.498
18.883
108.059
52
3

’30
64.693
361.213
873.411 17.665
93.188
50
27 Oct.

’30 64.710
360.801
815.392 54.018
101.774
52
20

’30
64.722
360.761
816.369
54.579
100.614
54
13

’30
64.732
350.802 826.136
43.243
90.977
50

18 Nov. ’29
65.067 377.448 830.091
20.701
123.680
54

25 Juli

’14
65.703
98.410
310.437
6.1981
43.521
1

54

Totaal

I
Schat
kist-
Belee
Papier
Diverse
Data
bedrag
promessen
,,,

ei
g
op het
reke-
disconto’s
rechts
(
reeks
buitenl.
ilingen 2)

17 Nov. 1130
48.547

88.111
250.046
35.752
10

1930
49.630

85.137
250.659
37.663
3

1930
50.150
2.500
114.516
250.537
43.381.
27 Oct.

1930
46.536

63.263
250.460
41.456
20

930 47.027

82.434
250.431
45.281
13

1930
47.391

81.173
250.276
54.469

18 Nov. 1929
64.235

88.775
215.374
39.319

25 Juli

1914
67.947

61.686 20.188
509

‘)
Sedert den bankStaat van
14
Jan.
59
weaer op ce nas
S
van
LII
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaisi
CIrc,,-
latie

Andere
opeischb.
schulden
Discont.
Div.
reke-
nget,’)

18 Oct.

1930..
963 1.243
510
963
499
11

1930..
960 1.343 534
960
51!
4

1930..
906
1.433
519
962 575
27 Sept.

1930-
906
1.277
464
980
570

19 Oct.

1929…
610
2
1.587 535
.1.059
538

5 Juli

1914..
645 1.100
1

580
735 396

15Nov.1930
174.200
259.900
42.100
53.400
8

1930
172.900
263.000 41.600
51.060
1

1930
172.400
258.500
43.400 51.640

18Nov.1930
138.796

32.139
260.833
34.042
52.984
11 Oct. 1930
138.783

31.599
264.898
30.903
52.062
4

,,

1930
138.792

32.967
260.484
36.385 53.011
2
7
Spt. 1930
138.816

31.462
257.309
44.038
49.729

16Nov.1929
145.402

24.207 303.999
51.458
47.426
17Nov.1928
170.934

16.673
319.651
69.375
31.997

23Juli1914
22.057

.

3).907
110.172
12.634
4.842

Data
Dis-
buiten’
1

Belee-
1

Diverse
reke-

ki
ngS

conto’s
1

N.-Ind.
1
ningen

1

flingenh)
percen-
____________
1

betaaib.

1 1
tage

15Nov.1930
iöoo
•’
58
8

,,

1930
113.500
*5*
57
1

,,

1930
109.700
ees
57

18Nov.1930
40.294
58 9.251
1

32.054

1

47.413
11
Oct. 1930
9.463
31.412

1
47.699 39.959
58
4

,,

1930
9.334
32.646
44.941
40.575
58
27 Spt. 1930
9.485
28.868
43.816
45.145
57

16Nov.1929
9.447
33.133
116.736
31.655
48
17Nov.1928
8.627
1

38.580
107.611
50.958
48

25
Juli
1914
7.259
8.395
75.541
2.228
44
‘) Sluitpost activa.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden sterling

Data
Metaal Bankbilf.
in
circulatie

Bankbilf.
in Banking
Departni.

Other Securitles
Dlsc.and
Advances

ecur ties

12
Nov.
1930
160.081
355.381
63.540
4.288 22.449
5

,,

1930
181.542
356.464
63.909
4.459
22.487
29 Oct.

1930
160.667
355.626
63.878
4.249
22.367
22

1930
160.126
354.528 64.414
4.979
22.969
15

1930
159.021
357.061
60.763
5.128
22.882
8

1930
158.683
359.560
57.917 4.879
22.530

13
Nov.
1929
131.929
358.108
33.821
9.210
19.275

22 Juli

1914
40.164
29.317
33.633

Data
1

00v.
Sec.
Public
Depos.

Other Deposits
1

Other
Bankers Accoijnisl

1
1
Reserve
Dek-
kings-
]perc.i)

12 Nov. ’30
36.726 16.979
60.321
33.150 64.700
58
5

,,

’30
35.091 19.377
55.533
34.515
65.079
59
18
/81
29 Oct. ’30
57.666
20.970 55.694
35.002
65.041
58
7
/31
22

’30
41.636 27.933
55.505
34.099
65.598
5513j,
15

’30
42.301
12.397
66.163
36.067
61.961 54
8

.,

’30
44.666
12.861
66.447
34.251
59.123
52

13 Nov. ’29
86.835
15.785
54.705
41.755 34.663
3011/
16

22 Juli ’14
11.005
13.736
42.185 29.297
52

1) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen trance.

Te goedt
1
Wis.
Waurv.
Belee-

Renteloos
Data
Goud

Zilver
in het
t

seis
1
buiteril.
op het
1
ningen
Ia.
voorschot
buiteni.1
d.
Staat

7 Nov.’3051.097
514
6.505 28.0031

19.132
2.995
3.200
30 Oct. ’30
50.807
503
6.492
26.228
19.125
2.770
3.200
24

’30
50.643
489
6.505 25.507
19.122
2.799
3.200
17

,,

’30
50.567
468
6.475
24.045
19.120
2.884
3.200

7Nov.’29
40.298
157
7.312
28.540
18.707
2.658
3.200

23 Juli’14
4.104
640

1.541
8
769

Bonsv.d.
Diver-

1
Rekg.Courant
Data zei/st.
sen I)
I
Clrculatle
1

1
zei/st.

Part!
amort.
Staat
k.
lamort.k.cuueren

7Nov.’30
5.304
2.098)
74.709
6.146
1

7.125
8.124
30Oct. ’30
5.304
2.302
74.787
6.130
6.959
8.378
24

’30
5.304
1.834
72.868
5.551 7.020
4.379
17

’30
5.304
1.940
73.302
4.714
6.940 8.439

7Nov.’29
5.612
1.667
67.100
7.672 5.813
7.539

23Juli’14
– –
5.912
401

943

1)
Sluitp. deractiva.
5)
f100.000 bij de Ned. Bank gedeponeerd.

1) Sluitpost activa.

1034

ECONOMISÇH-STATISTISCHE BERICHTEN

19
November
1930

DUITSCHE RLJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichemark.

Daarvan
Deviezen
Andere
Data
Goud
bij bui-
als goud-
wissels
Belee-
tenl. circ.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

7 Nov. 1930
2.180,0 221,4
219,2
2.133,7
101,2
31 Oct.

1930
2 180,2 221,4
198,5
2.300,8
317,7
23

1930
2.180,4
221,4
162,5
1.934,6
61,6
15

1930
2.180,5
149,8
173,9
2.066,8 66,4
1930
2.4430
149,8
136,2
2.038,7
60,1
7 Nov. 1929
2.229,0
149,8
366,7
2.319,5
50,7
30 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9
50,2

Data
Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activa’)
lat
le
Cr1.
Passiva

7 Nov. 1930
102,5
485,3 4.372,9
313,7

260,0
31 Oct.

1930
102,5 528,9
4.674,6
383,1 257,5
23

1930
102,5
493,9 3.980,7
419,9
251,7
15

,,

1930 102,5
512,0
4.l8,8
355,4 249,9
7

,,

1930
102,5
639,5 4.501,4
347,4 239,5
7 Nov. 1929
92,6
617,7
4.550,4
497,4
333,0
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9

1
944,-
40,0
1)
Onbelast.
2)
W.o. Rentenbankschelne
7
Nov., 31, 23, 15,7 Oct. ’30,
7Nov. ’29, resp. 40; 9; 55; 39; 42;44 milI.

NATIONALE BANK VAN BELdE.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Goud

.

ZZ

0,
Rekg. Cr1.

Data

n
e

l9
,

15

1

0
t)
t’

Q
t)
0
0,

—–,
__

13 Nov.
1295
911

738
35
312
3.154
14
137
6 Oct.
1295
885

727
35
312
3.148
29
92
30
1295
887

747
28
312
3.127
13
143
23 1295
870
739
29
312
3.107
5
150
16

,,
1294
876

739
32
312
3.124
22
121
14 Nov.’
1067
580
45
804
47 341
2.703
20
115
1
)
1929.

.VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA,
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad
Wett
a
ig
Wissels

Data
beta l-
middel,
Totaal
Dekking
In
her-
disc. v. d.
In
de
open
bedrag
F.
R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks
gekocht

29Oct.’30
3.037,2 1.642,9
145.6
201,6
165,7 22

’30
3.016,6 1.606,5
151,7
192,0 176,6
15

,,

’30
2.979,3
1.581,1
146,8
210,4
185,5
8-

’30
2.978,5
1.584,5
149,6 173,2
211,0
1

’30
2.976.8 1.591,4
151,6 185,9
193,1
24Sept.’30
2988,9
1.579,8
151.9
167,2
197,7

30Oct. ’29
3.021,0
1

1.609,8
1

156,1

1
991,0

1

339,9

Data
Belegd

I
in U. S.
Notes
Totaal
fort
1

Ooua-
1

Dek-
1
Algem.
1

Dek-
Oov.Sec.
in
clrcu- ,O;
KaitaalI
‘kings-
1

kings-
iatie
.
1

oerc.’)
1

oerc.
)

29Oct.’30 601,4

1.354,9 2.519,4 170,4

78,3

82,4 22

1
30 602,0

1.368,5 2.489,4 170,4

78,1

82,1
15 ,, ’30 801,6

1.372,2 2.491,9 170,5

77,1

)40,9
8

’30 600,4

1.3is5,4 2.466,1

170,6

77,6

81,6
1

’30 601,2

1.376,4 2.456,7 170,6

77,6

81,6
2 ‘Sept ’30 601,8

1.347,7 2.483,5 170,6

79,9

82.0

30 Oct. ’29 292,7

1.880,2 2.696,5 167,0 . 66,0

69,4
1)
Verhouding totalen goudvoorratd tegenover opelschbare
schulden:
F. R.
Notes en netto depoetto.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaal en wettig betaalmiddel tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
Aantal
banken
Dis-
1

conto’s
en
beleen.

1
1

Beleg-
1 gingen

R
e
,
bj/
i

ban1

22Oct.’30
58
16.716
1

6.667
1.82
15

’30
76
16.864
1

6.541
11.82
8

’30
39
16.813
1

6.485
1.80
1

,,

’30
44
17.013

1
6.454
1.78
24Sept.’30
33
16.914

1
6.485
1.81

23 Oct. ’29
554
17.500 5.395
1.72
Aan het eind van ieder kwartaal wordt een ove’zicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
18 November 1930.

Op Maandag 10 November, toeil de prijzen aan de ter-
mijnmarkt voor t a r w e te Chicago plotseling een belang-rijke daling oudergingei, was de termijnmarkt te Winnipeg
gesloten. Den volgenden dag was Chicago gesloten en waren
(le koersen te Winnipeg aanmerkelijk lager als gevolg va,,
de verlaging op den vorigen dag te Chicago. Toen de markt
te Chicago 12 November weder opende, waren de prijzen
weder vrij aanmerkelijk hooger dan op den lOden Novem-
bej’. J)aarna zijn ze nog iets gestegen om dati vrijwel sta-
tionnair te blijven. STen klaagt in de Verceiiigde Stateii
over
gebrek aan exportvraag en dat valt niet te verw’on-
deren, daar op het. oogeublik de prijzen te Chicago niet wei-
Ilig boven die te Winnipeg staan. De betere stemming in de
Veresnigde Staten is dan ook voor het grootste gedeelte een
gevolg van steun, welke de markt ondervindt van dcii Farm
Board. Deze heeft verklaard, dat zij van plan is weder in te
grijpeu, terwijl zij 10 rnillioen btishels op Deceiubei’-contrac-
ten zal ontvangen. Winnipeg heeft de verhooging in de
eerste helft der afgeloopeis week slechts natig gevolgd en
daarna zijn de koersen Vrijdag en Zaterdag scherp gedaald.
Daarop is Maandag weder cciie verhoogiug gevolgd. In
tegenstelling met de Vereenigde Staten is Canada dringend
aan de markt in concurrentie met andere exporteerende
landei,. I)e Canadeesche tarwepool is sterk verkoopster en
het schijnt, dat op de pool dwang wordt uitgeoefend om tot
de in Europa maakbai’e prijzen zooveel mogelijk tai’w’e af
te zetten. ])e prijzen, welke door de pool aan cle boeren worden betaald, zijn in de vorige week verder verlaagd.
ilet schijnt, dat ‘de toestand, waarin de Pool zich bevindt,
niet rooskleurig is. Yr’oeger heeft zij tegen haar groote
tarwevoorraden belangrijke bedragen opgenomen van dc banken, wlke leeningen later dooi’ de provinciale regee-
ringen zijn gegarandeerd. Deze leen.ingen zijn nog niet af-
gelost en dc pooi heeft een plan beraamd, waarbij zij tot
aflossing zou kunnen geraken. Zij heeft vroeger aan cle
boeren voorloopige betalingen gedaan tegen de aan haar af-
geleverde tarwe en deze gedeeltelijke betalingen blijken
hooger te zijn geweest dan de waarde, welke de tarwe bij
verkoop heeft. Zij is nu van plan te trachten van de boeren
het te veel betaalde terug te krijgen en het nog aanwezige
overschot van de vorige oogsten zoo spoedig mogelijk te
verkoopen. De afbetaling der leeningen zal over de eerst-.
volgende jaren worden verdeeld. Naar aanleiding viu deze
plann’n was tarwe te Winnipeg uiterst flauw geworden en
zijn d6 prijzen gedaald tot een ongekend laag cijfer. De
vorige w’eek is een nieuwe schatting door de regeering in
Canada bekend gemaakt van de tarwe-opbrengst. Deze wordt
nu geraamd op 395.854.000 bushels. De vorige schatting
op 1 September bedroeg 384.769.000 bushels en de laatste schatting in 1929 bedroeg 304.520.000 bushels. ilet regee-
ringsrapport zegt, dat een groot gedeelte der tarwe ten-
gevolge van slecht weer nog ongeclorscht is. Dit gedeelte
wordt op 45 tot 50 m
,
ïllioen bushels geschat en van een
deel hiervan wordt gevreesd voo,’ de kwaliteit. Niettegen-
staaude dc prijzen voor tarwe uiterst laag zijn, haasten
koopers zich niet en blijft het aanbod steeds grooter clan
de vraag. Op het oogenblik zijn liet hoofdzakelijk Canada
en Rusland, welke het grootste gedeelte leveren van de
naar Europa verscheepte hoeveelheden. In de afgeloopen
week waren de verschepingen van Rusland buitengewoon
groot en bedroegen ze ‘bijna dc helft van cle totale wereld-
verschepiugen. Uit de laatste berichten zou mcii moeteu
opmaken, dat de Russische verschepingen zullen vermin-
deren. Ook de bevrachtingsnarkt geeft tot deze conclusie
aanleiding. Indien het juist is, dat de Russische versche-pingen spoedig een vermindering zullen ondergaan, dan
zal de verlaging van •de Russische uitvoeren weder goed
gemaakt worden door grootere verschepingen uit Argen-
tinië en Australië. In Argentinië worden cle vooruitzichten
van den tarwe-oogst op het oogenblik weder uitstekend ge-


noemd. De berichten over roest in verschillende Argen-
tijnsche provinciën blijken sterk overdreven geweest te zijn,
terwijl bovendien de dit jaar voorkomende gele roest een
niet zeer schadelijke uitwerking op de tarwc heeft. Er is in Argentinië nog verdere regen gevallen in het Midden
en het Noorden van de tarwe-verbouwende streken. In het
Zuiden bestaat nog verdere behoefte aan regen. Dat de voor-
uitzichten van den tarwe.00gst in Argentinië gunstig zijn, blijkt wel uit liet feit, dat afladers zich haasten het restant
van den ouden oogst te verschepen. Hoewel de voorraden
van den laatsten beperkten oogst niet groot meer zijn en het uitvoercijfer ook slechts een klein gedeelte uitmaakt
van de wereidverschepingen, valt toch een verhoogde acti-
viteit in Argentinië waar te nemen
cii
waren de versche-

‘ve
Totaal
Waarvan
depo-
time
t’s
sito’s
deposits

7
21.392
7.560
7
21.444
,

7.535
2
21.253
7.541
2
21.527
7.534
6
21.208
7.484

5
20.328
6.883

19 November 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1035

AANVOEREN
in tons van 1000 KU.
– –

Rotterdam

Artikelen

9115 Nov.

Sedert

Overeenk.
1930

1
Jan. 1930

tijdvak 1929

Tarwe ……………..43.076

1.567.061

1.446 928

Rogge ……………..39.667

479.674

183.651

Boekweit ……………….151

16.671

18.274

15.8
Male ……………….56

931.742

734.520

Gerat ………………10.670

594.225

452.396

Haver ………………5.161

200.498

189.837

Lijuzaad ……………290

76.095

130.143

Lijnkoek …………..

.

..1.956

113.666

203.564

Tarwemeel …………..1.916

125.656

74.613

Andere meelsoorten

1.272

21.508

18.837

piugen grooter claii in de voorafgaande week, terwijl iie iii
.Aigeutijnsche havens a anveuige zichtbare voorraad ccii igS.
zinS daalde. I)e vooruitichteri in AustEalië b1ijvti uiter-
mate gui.rstig. 1111 verschillende gedeclteii vati het land is
nog eenige regeii gevalleti en over het a1geiieen genoiieii
zijit de weersomstandigheden zoo gunstig als men maar
wenschen kan. Aan de ternnjiimarkten iii Canada en iii
Argentinië zijn gedurende de afgeloopeii week de prijzen
voor tarwe gedaald. Te Wirinipeg was gisteren het slot
5% dollarcents lager dan
01)
8 November cii 2y,,i dollar-
cents lager vergeleken hij 11 November. Te Buenos Aires
sloten de koersen 73 cents en te Rosario 70 cents per 1.00 KG.
lager. Te Chicago, waar de groote prijsverlaging van 1.0
November spoedig weder is ingehaald, was het slot gisteren
3% dollarceuts per 60 lbs. hooger.
I]1
verschillende landen
van Oost.Europa, welke granen uitvoeren, hebben cle prij-
zeii geleid tot overleg. Een conferentie, welke te Belgrado
heeft plaats gevonden, heeft besloten in elk dezer landen
ccii nationaal bureau op te richten om den export van
granen ter hand te nemen. Deze nationale bureaux zullen
staan onder leiding van centraal bureau, dat cle prijzen
voor uitvoer van granen zal vaststellen. In Bulgarije is
een wet ingediend om tot de oprichting van export-burcaux
te geraken. En Tsjeeho.Slowakije is liet maal- cii meng-
gebod voor tarwe en tarwemeel aangenomen en is liet in-
voerrecht van mccl verhoogd.
Volgens het in de vorige week verschenen Canacleesehe
regeeringsral:port wordt nu de r o g g e.opbrengst in Ca-
riada geschat op 22.290.000 bushels tegen een opbrengst in
liet vorige jaar van 13.160.500 bushels. De prijzen voor
logge aan de termijnmarkt te Winnipeg zijn gedurende de
laatste week belangrijk verlaagd en sloten 4% dollareeuts per 56 lbs. lager clan op S November. Te Chicago daalde
de roggeprijs op 10 November aanmerkelijk, doch verbeter-
de daarna. Het slot was daar 2 dollareents hooger clan cle vorige week. De prijs, waarvoor Ainerikaansche rogge op
het oogenblik in West-Europa wordt aangeboden, is in. lijn
met die voor andere soorten, doch koopers toonen zich miet
bereid
01)
de Amiterikaansche aanbiedingen in te gaan. Zij
kunnen hun behoefte gemakkelijk dekken uit cle groote
voorraden itussische rogge, welke in West-Europeesche
havens zijn opgeslagen en waarvan zij geregeld koopen, het-
geen voor de clage]ijksche behoefte noodig -is. Ook iii Donau.
rogge komen geregeld kleine zaken tot stand, evenals in
Poolsche. Iii deze laatste soort zijn de zaken echter van
geringen ofimvang, daar zij boven den prijs gehouden wordt
van de concnrreerende soorten, terwijl in Scandinavië voor
:l?oolsehe rogge betere prijzen te maken zijn dan in West-
Europa.
De stemming voor iii aï s was in het begin der afgeloo-
p’- week niet vast en de prijzen daalden enkele guldens
per last onder die, welke aan het einde der Niorigo week
w’erden betaald. Spoedig kwam daarin verandering en ste-
gen alle maïssoorten tengevolge van levendige vraag. De
consumptie nam flinke hoeveelheden uit cle markt en zoo-
wel in spoedlige posities als op latere aflading kwamen vele
zaken tot stand. De termijnmarkten in Zuid-Amerika ste-gen geregeld en het aanbod in de eerste hand was slechts
schaarseh. Van den Donau kwamen zeer vaste berichten en
afladers namen een afwachtende houding aan, terwijl ge-
schikt- materiaal ook in de tweede hand moeilijk te krijgen
was. De verbetering is echter niet van langen duur geweest
en spoedig trad ivedei een reactie in. Zoowel van Plata. uiaïs als van Donaumaïs werd het aanbod weder ruimer
tot lagere prijzen, waarbij bijna de geheele verhopgiug van
cle vorige week verloren ging. Voor de aldus verlaagde prij-
zeil bestond goede vraag en door cle consumptie werden
flinke hoeveelheden gekocht. In spoedig verwachte maIs is
liet aanbod niet overvloedig en voor deze posities worden
cle beste prijzen betaald. Aan de termijumarkten iii Argen-
tinië stegen de prijemi eerst, daarna zetten weder een ver-

Amsterdam
Totaal

91
1
5 Nov.

1
Sedert
Overeeak.
1930

1929
1930

1
1Jan.1930
tijdvak 1929

6.224
105.376
1

103.388
1.672.437 1.550.316
7.500
64.318
1.408
543.992
185.059


2.137
875
18.8OS
19.149
6.191
169.614
173.890 1.101.356
908.410


50.624
9.285
644.849
461.681


3.114
2.944
20.612
l

192.781
4.176
231.853
274.724
307 948 404.867


100
600
113.766
209.164

572
38.350 25.168
164.006 99.781

331
5.318

26.826
18837

laging in. Het slot te Buenos Aires en te Rosario was en-
veranderd bij een week geleden. Door de regeering van cle
Vereenigcle Staten is een nieuwe schatting van dcii maïs-
oogst gepubliceerd, welke 2.094 millioen bitshels bedraagt,
hetgeen een vermeer•cleriiig is ‘acu 47 iuillioeu vergeleken
bij cle scliatti ng van een itiaand geleden. De opbrengst in
liet, vorige jaar ivas 2.622.189.000 bushels. De terinijnitiarkt
voor, mais te Chicago fluctueerde in de afgeloopi’ii week vrij aanmerkelijk, doch het slot was slechts % dollarcents
per bushel lager clan cle vorige week.
Ook voor ge r s t is iii liet begin der afgeloopen iveek de
stemmi lig verbeterd, weilce verbetering
01)
de nieeste dagen
aanhield, tot aan liet einde der week evenals voor mais
ook cle stei e
nniing voor gerst minder werd n een prijsi’er.
lagiag intrad. Nadat voor de stijgende prijzen groote con-
tractcic waren afgesloten, luwde cle kooplust en bleven de
onirtten tegen cle lagere prijzen in het einde der afgeloopen
week slechts vati beperkten omvang, liet aanbod van Donau-
gerst is weder ruimer geworden. De Russen zijn tot dc
tegenwoorclige prijzen niet met gerst aan de markt en zijn tegenover Donaugerst te duur. 01) de dagen, dat gerst vast
w’is, zijn geregeld zaken gedaan in Noorcl-Anierikaansche
gerst. Aan het einde dezer beriehtsweek werd voor Noord.
Amerikaansche gorst dezelfde prijs gevraagd ab, waarvoor
zaken waren afgesloten, doch deze prijzen waren niet meer
te maken, in verband met cle lagere prijzen, welke voor
Donangerst werden gevraagd. De prijzen voor gerst in Win-
uipeg zijn allengs gedaald en 1% dollareents per 48 lbs.
lager dan op S November. liet laatste Canadeesche oogst-
rapport schat de opbrengst van gerst in Canada op
137.960.000 bushels tegen 1.02.313.000 bushels in het vorige
jaar.
In Ii a v e r zijn -cle omzetten klein. Geregeld vinden be-
perkte zaken pltats in Russische- en in Platahaver. De
prijzen voor haver ondergiimgen weinig verandering.

SIIW
ER.

Dc stemming
(Yp
cle versclnllende Suikermarkten was ge-durende de afgeloopen week prijshondend. Thans is het ver-
trek van de comnnssie Chadbourne 0-1) 10 dezer bepaald,
nadat liet Parlement zijne goedkeuring gehecht had aan liet
door deze commissie ontworpen plan betreffende cle finan-
ciering van 1% mill.ioen t&ns sinker. Naar verluidt zou
Cuba de verschillende suikerproducenten uitgenoocligd heb-
ben oni einde November of begin December iii Brussel te
vergaderen.
In A in e r i k a werd Rnwsuiker verhandeld tot ca. 1.45
dc. c. & Ir.
De noteeriugen op de New-York termijnmarkt ondergin-
gen slechts fractioneele wijzigingen. Liet slot gaf het vol.
gende beeld te zien: Dec. 1.40; Jan. 1.45; Mr. 1.53; Mei
1.60 en Juli 1.67, terwijl de laatste noteering voor Spot
Centrifugals 3.48 was.
De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 70.000 tons, de versmeltinger 56.000
tons tegen 45.500 tons verleden ja.ar
cii de voorraden 246.000
tons tegen 673.000 tons.
De laatste Cuba-statistick is als volgt:

130

1929

1928
Tons

loes

Tons
Cubaproductie …………..4.671.260 5.1 56.315 4.037.833
Overdracht 1/1 ………….321.928

131.044

280M
0
0
Consumptie …………….118.330

127.315

158.833
Wvekontv. afscheephavens.

38.722

9.163

25.185
Totaal sedert 1fl ……….3.635.696 4.625.187 3.681.80
Voorraad af scheep havens.. . . . 896.672 305.567 403.694
Voorraad binnenland……..1.109.067

403.813

197.130
Weekexpori en…………..99.302

30.093

67.008
Totale export sedert 111

2.847.191 4.319.712

3.279.222
in E n ge 1 a n d was de markt zeer rustig. Er ging

1036

ECONOMISCH

STATISTISCHE BERICHTEN

i9 November 1930

tot 15 punten duurder. Liverpool opent vanmorgen 11’tot
13 punten hooger. De Ginning-cijfers zijn vrijwel gelijk ge-
bleven aan die van verleden jaar nl. 10.864.000 balen tegen
10.892.000 balen een jaar. geleden. Ontvangsten en exporten
zijn dichter bij die van een jaar geleden gekomen. Egypti-
selie katoeu is eveneens flauwer geworden ; de oogstsehat-ting bedraagt 8.365.000 cantars, terwijl voorraden in Alex-
andrië circa 2 nillioen cantars grooter zijn dan een jaar ge-
leden, zoodat aanvoeren ruim zijn. Loco-verkoopen daalden
de vorige week in Liverpool tot 32.550 balen vergeleken
niet 39.930 balen .de voorafgaande week. Alleen in Amen-
kaaiische katoen bedroeg de daling 6360 balen.
De rustiger toon in dc Amerikaansche garenmarkt blijft voortduren. Verkoopen i’mi twist en wefteops, alsook van
ringboomen zijn van minder beteekenis geweest, hoewel naar
grove nummers nog een bescheiden vraag blijft bestaan. Of-
schoon. er
gisteren een vrij goede vraag bestond en enkele
spinners bescheiden verkoopen meldden, bleef de algemeene
toestand slecht. Wij vernemen echter, .dat de officieele cijfers
van verkoopen geclureude de week eindigend 1 November,
hoewel niet gelijk aan die van de voorafgaande week, weer
zeer goed zijn, speciaal wat getwijide gareus betreft. Hierin, zijn enkele flinke gewichten voor de Midlands geplaatst als-
mede voor de vervenijen voor Indië. Egyptische soorten
worden minder verkocht. De jongste spurt in de vraag van
een week of twee geleden schijnt zichzelf uitgeput te hebben
en terwijl enkele fabrieken hun pi’o:liictie iets hebben ver-
hoogd, worden er over het algemeen slechts kleine hoeveel-
heden voor directe behoefte verkocht. In ge.twijnde garens
is iets meer vraag geweest, zoowel van het Vaste Land,
alsook van Indië, waarvan slechts een deel geboekt is ge-
worden.

De doekmarkt is zonder vooruitzichten. De vraag is van
con zeer gemengd karakter en waar biedingen voor kwanti-
teiten aa.ii de markt zijn, zijn cle prijsideeën van de koopers
als regel te laag om fabrikanten in. verzoeking te brengen,
zoodat zaken belangrijk iiiiiider zijn gew’orden. Wij wachtn
daarum op liet keeren van het getij eu betere leidraad, wat den loop van katoen betreft.

Liverpoolnoteeringen .

Oost. koersen 4Nov. 11Nov.
5Nov. 12Nov. T.T.opBr.-Indi

l/5* 1/5.
F.G.F.Sakellarjdis 990. 9,80 T.T.op Hongkong 1/3

Vac.
G.F.
No. 1 Oomra. 3,60 3,55
T.T.op
Shanghai 1/71

1/7

STA TISTIqrU
twI07u’u

slechts weinig om in Ruwsuiker. Dc Loudensche termijn-
markt was prijshoudencl gestemd en cle noteeriugen bleven
gedurende de geheele week practisch onveranderd.
De Board of Trade statistiek over October wordt met
de volgende cijfers bekend gemaakt:

October

Jan./October
1930

1929

1930

1929
Tons

Tons

Tons

Tons
Import Ruwsuiker .. 147.804 162.560 1.540.034 1.765.903
Geraffineerd .

2.750

3.309

47.764

46.052

Totaal. …..150.554 165.e0 1.587.798 1.811955
Voorr. Binnenland

24.550 29.450


Voorraad in entrepôt 176.450 276.850


Tot.,,Duty Paid”……148.939 139.885 1.749.725 1.726.659
Totale export ……..14.012

26.746 253.962 144.204
Consumptie ………134.927 113.139 1.495.763 1.682.455

Op J
a v a toonen koopers de grootste terughoudendheid.
De
V.1.S.P.
kon (lan ook slechts een klein partijtje
No.
1.6 &/hooger plaatsen. J3er.ichten over oneenigheid in den boezem van de Visp, die in de laatste vergadering gebleken
zonde ziju, dienen niet groote reserve beschouwd te worden.
II
i e r t e 1 a iide was de markt gedurende de eerste
helft van de week vast en trokken prijzen goed aan. Bij
gebrek aan meer steun bij de buitenlandsche markten kon
liet hoogere niveau echter niet gehandhaafd blijven en
sloot de Amsterdamsche termijnmarkt onveranderd als bij
opening op dc volgende noteeringen: Dec.
f
8
5
78; Mrt.
f
87/s;
Mei
f
en Aug.
f
9% alles gelaten. De omzet bedroeg
3150 tons.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.

Manchester, d.d. 15 November 1930.

De voornaamste gebeurtenis in (le Amerikai ii sche katoen-
markt was wel de publicatie van het ]3uicau
:
Rapport van de
Regeering, hetwelk een proiluctiecijfer aangaf van 14.438.000
bclen. Dit cijfer was iets minder dan algemeen verwacht
werd en prijzen zijn, zoowel hier als in Amerika, eenigs-
zins vaster geworden.
Op
Maandag echter en ook gisteren
toen Liverpool sloot,wcrclen zij weer eenigszins flauwer,
doch jrijzen trokken later weer wat aan en sloten vast 12

TARWE
ar

n er
0.

OCO
Rotterdamj
Arnsra

R000E
AmericanNo.2
2
)
loco
Rotterdam
per 100 K.O.

MAIS
La Plata
loco R’dam!A’darn
per 2000 K.G.

0
0E ST
mer.

0.

,
OCO
Rotterdam

2000e0

LIJNZAAD
La Plata
loco
R’damlA’dam
per 1960 K.G.

STEENKOLEN
Westfaalsche(
Flollandsche
bunkerkolen
ongezeefd
f.o..
R’damjA’darn

PETROLEUM
Mud.. Contin.
Crude
t(m 33.90
Bés.g.

.

IJZER
leve and oundry

0.
,

f.o.b.

.
Middlesbrough

KOPER
Standaard
Loco rijzen
Londen
per Eng, ton

Jaargemldd.

1925
fi
17.20
Io
100,0
f1.
13,07
6

O(
100,0
ii.
231,50
0(
100,0
f1.
236,00
0
(0
100,0
f1.
462,50
0(
100,0
f1.
10,80
0(
100,0
$
1.68 Sla
100,0
Sh.
731-
0(
100,0 62.116
°lo
1926
1927
15,911
14,75
92,4
85,8
11,75
12,476
89,9
95,4.
174,25 176,00
75.3
76,0
19(1,75
237,00
83,4
‘100,4
360,50
362,50
77,9
78.4
17,90,
11,25
1657
1.89 1.30
112,5
8616
118,5
5811-
100,0
93,5
1928 1929
13,475
78,3
13,15 100,6
226,00
P
97,7
22s,50
.96,8
363,00
78,5
10,10 104,2
93,5
1.20
77,4 71,4
73f-
661-
100,0
90,4
55.14-
63.16j-
89,7
102,8
»
Januari

1928 12,25
13,50
71,2 78,5
10,876
12,70
83,2
97,1
204,00
201,50′,
88,1
89,6
119,75
247,75
76,2
105,0
419,25
361,00
90,6
..’78,0

11,40 10,30 105,6
,95,4
,

1.23
.22
73,2
7016
96,6
75.141-
121,9
rebruari
Maart
13,80 14,60
80.2 84,9
12,875

.
14,00
98,5
‘226,50
97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
10,00
92,6
1.21
72,6
72,0
651- 651-
89,0
89,0
62.-!-
61,12f-
99.9
99,2
,,
April
Mei
15,30
88,9
14,97
6

‘107,1
114,5
240,75
i239,50
104,0
103,5
255,75 261,00
108,4
110,6
350,75
358,25
75,8
.
77,5
9,95
10,05
92,1
93,!
1.19
1.19
70,8
70,8.
6516
661-
89,7 90,4
61.316
61.1416
98,6

Juni
15,30
14,37
6

88,9 83,6
15,476
14,27
5

118,4′
109,2
238,50 234,00
103,0
260.75
110,5
372,00
80,4
10,60
“98,l
1.19
70,8
661-
90,4
63.15e-..
-‘
99,4
10L1.
)ulï

,,
14,25
82,8
13,07
5

100,0
245,75
101,0 106,6
252,50
241,00
107,0
102,1
365,25 359,75
79,0 77,8
10,10 10,10
.93,5
1.19
fl9
70,8
70,8
66/-‘
90,4
S3liij-
102,9
Augustus

,,
September ,,
12,00 11,65
69,8
67,7
12,625
11,575
96,6
88,5
214,75
198,75
92,8
85,9
226,75
198,25
96
1
1
(84,0
350,75
75,8
10,05
93,1
1.21
72,0
661- 66j
90,4 90,4
62.181-
62.1016
101,3 100,7
October

,,
November
12,275
71,4
12,27
93,8

218,50′
94,4
189,50
80,3 350,75 366,00
75,8
79,1
10,00
9,95
92,6
92,1
1.21
1.19
72,0
70,8
661-

,
66!-
90,4 90,4
63.8(-


6512f-
102,1
,,
December
12,325
12,30
71,7
71,5
12,07
5

11,90
92,4
91,0
227,25 220,25
98,2
95,1
185,50 180,50
78,6
386,25
83,5
10,20
‘94,4
1.18
70,2
66!-‘
90,4
67.18!-
105,7 109,4
nuari

1929
ebruari
12,35
71,8
12,20

.
93,3
231,50
100,0 194,25
76,5
82
1
3
373,75 365,00
80
1
8
78,9
10,10
*
10,10
”93,5
93,5
1.18 1.16
70,2
69,0
66!-
661-
90,4
90,4
70.31-

.
75.1016 113,0
121,7
Maart
12,72
5

12,65
74,0 73,5
1 2,655
12,625
963
96,6
236,00 o
233,00
101,9
100,6 194,75
191,75
82,5 81,3
357,25 359,00
77,2
77,6
12,90
12,00
119,4
1.11
1.11
66,1
,

66(6
91,1
.78.-(6
125,7
April
Mei
12,125
11,125
70,5
64,1
11,62
6

10,575
88,9 80,9 218,00
198,25
94,1
185,25
78,5
373,25
80
1
7
11,05
111,1
102,3
1.11
66,1
66,1,
671-
68!-
91,8
93,2
89.81-
‘82.17(6
144,0 133,5
Juni
10,876
63,2
10,20
78,0
193,50
85,6 83,6
177,50
171,25
75,2
72,6
353.50
355,25 78,6
‘76,8
11,15 11,25
103,3 104,2
1.16
1.30
69,0
6916
95,2 75.4(6
121,2
Juli
Augustus
,,
12,80
13,125
74,3 76,3
11,20
10,75
85,6
82,2 218,50 202,50 94,4
191,25
81,0
415,50
89,8
11,25
104,2
1,30
77,4
77,4
711-
7216
.
97,3.
99,3
!74.1I/-

72.1216
120,1
117,0
September
12,625
73,4
10,20
78,0
191,00
87,5 82,5
182,75 172,00
77,4
72,9 452,50 506,75
97,8
109,6
11,25
11,40 104,2 105,6
1.30 1.30
77.4
77,4
7216
99,3
73.171-
119,0
October
November
12,10
11,775
10,4
68,5
9,876
9,20 75,6
185,00
79,9
168,00
71,2 516,50
111,7
1,25
104,2
1.30
77,4
7216 7216
99,3 99,3
74.191-
72.161-
120,7
117,3
December
12,625
73,4 9,35


70,4 71,5
174,00 166,00
75,2
71,7
164,75
163,75
69,8
69,4
483,25
482,00
104,5 104,4 11,35
11,75
105,1
1.30
1.30
77,4
7216

99,3
70.51-
113,2
Januari

1930
Pebruari
12,67
5

11,725
73,7 68,2 9,35 8,17
5

71,5
149,25
54,5
151,25
64,1

433,75
93,8
11.75


108,8
108,8
1.21
77,4 72,0
7216
72/6
99,3
99,3
68.616 71.916
110,1
115,1
Maart
10,90
63,4 7,15
62,5
54,7
139,00
143,50
60,0
62,0
135,75
125,00
57,5
53,0
398,50
390,00
86,2 84,3
11,75
11,55
108,8
106,9 1.11 1.11
66,1′
‘56,1
7216
99,3
71.12/6
115,4
April

»
Mei
11,176
10.45
65,0 60,8
7,62
5

6,55 58,3
50,1
180,25 148.50
77,8
129,75
55,0
431,00
:93,2
11,35
105,1
1.16
6

69,3

7
0!-
6716
95,9 92.5
68.19/6
61.31-
111,1
98,5
Juni
10,05
58,4
5,175
39,6
145,50
64,1
62,9
114,50
103,75
48,5 44,0 405,03
385,50
87,6
83,4
11,35 11.35
105,1 105,1
1.18
5

.1.18
70,5
6716
92,5
53.91-
86,1
Juli

»
Augustus
9
1
55
9,45 55,5
54,9
5,825
6,30
44,6
48,2
157,75 146,00
68,1
108,00
45,8
34,75.
74,8
11,35
105,1
1.18
5

70,5
‘70,5
67/6
67(6
92,5
92,5
50.116
48.21-
80.7
77,5
September
8,40
48,8
5,25
40.2
127.50
63.1
55,1
116,25
99,00 49,3
41,9
365,00
318,75
78.9
68,9
11,35
11,35
105,1
105.1
1.185 1.186
70,5 70,5
651-
1
0
9,0
47.151-
76,9
October


3 November
7,40 7,25
43,0
42,2
4,625
4,25 35,4 32,5
112,25
48,5
86,00
36,4
281,25
60,8
11,35
105,1
1.186
70,5
6316
63(65
87,1 87,1
46.6!-
43.-(-
74,6
69,3
0

»
7,25
42,2
4,25
32,5 99,00
91,00 42,8 39,3 79,00 80,00
33,5 33,9
217(0
270,00
.
59,9 58,4
1090

.
10,90
10
0
.9 100,9
0.85
0.85
f0,6
506
63/6
6

63166
87,1
87,1
43.15!-
44.101-
70,5
7
6,75


—–
39,2
4,10

1
.. ———-
31,4
91,00

39,3
81,00

34,3

,
270,00—–
58,4
10,90
.
100,9
0.85
50,6
63(6
6

87,1
49.12(6
71,7 79.9
u,

iaat uc nummeri van en
ia
Augustus
1928
(No. 658 en
659)
pag.
689190
en
709.
2
)=Western vÔôr de Invoering

19 November 4930

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

1037.

KOFFIE.

-‘
Ook deze week bleef de stemming, aan de koffiemarkt
kalm. In Brazillil, dat zich nog meer geneigd toonde tot
tegemoetkoming, liepen cle kost- en vrachtaanbiedingen der
aflâders

te Santos van -/6 tot 1/6 per cwt. en bij enkele
verschepers zelfs nieér terug, waartegeiiover de afladers te
Rio hunne aanbiedingen met -/6 tot 1/. verlaagden. Tot
zaken van beteekenis kwdm het echter ook ditmaal niet,
want de handel; zoouel in Europa als in Amerika, staat
nog steeds wautrouwend tegenover de leiding van de Bra-ziliaansche Koffie-verdediging. Wel hebben telegrammen,
welke in de laatste dagen zijn ontvangen, het bericht ge-
bracht, dat het banksaido van een der voormannen van
het bekende Verdedigings-Instituut van Sao Paulo in be-
slag genomen zou zijn en dat een ander der vroegere leiders
zelfs gearresteerd zou zijn, doch er heerscht uit den aard
der zaak nog steeds volkomn onzekerheid omtrent den weg, die door cle nieuwe Regeering op het gebied der koffiepoli-tiek zal worden. ingeslagen. Zooals reeds in het vorig Over-
zicht werd medegedeeld, heeft de nieuw opgetreden Presi-
dent van de Federale Regeeriiig zich verklaard als tegen-
standee- van de tot nu toe gevolgde politiek van het In-
stituut, doch, aangezien ook de nieuwe Regeering gebon-
den is door cle vroeger aangegane overeenkomst met dë
groote bankiers, is vooralsnog niet te voorzien, hoe een
meer liberale gedragslijn zal zijn te volgen zonder, bij de
geweldige onverkochte voorraden; verdere ineenstorting van
de koffieprijzen te veroorzaken. En dat dit laatste, in de
eerste plaats voor liet groote productieland zelf, een nieuwe
ramp zou beteekenôn, behoeft ve1 liet nader te worden
uiteengezet.

Dc termijnma.rkten volgden de daling van de laatste
dagen in Brazilië niet, wat het gevolg is van de omstan-
digheid, dat de termijnuoteeringen reeds niet onbelangrijk
onder Brazili

aansche pariteit staan en bovendien nog
steeds een in verhouding groot déport aanwijzen. Aan de
Rotterdamsche tërinijnmarkt is alleen de .noteering voor
December gedaald, doch de prijzen voor de andere maanden
zijn zelfs
‘4
i % ct. per
‘4
K.G. gestegen. Dinsdag 18 dezer
ties voormicldags waren zij als volgt: November 24, Decem-
ber
227/8,
Maart 20%, Mei 19%, September 19 ct.
Aan de loco-markt bleef -de klacht over onbevredigenden
afzet nog steeds algemeen. De officieele noteeringen zijn nog onveranderd 36 et. per ‘4- K.G. voor Superior Santos

en 29 ct. voor Robusta.

De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verscheping zijn thans ongeveer 50/-
a
51/6 per
cwt. en van dito Prime ongeveer 521.
a
53/-, terwijl zij van
Rio type New-York 7 met beschrijving, prompte .versche-
ping, bedragen 33/- 5. 33/6. –
Nederlandsch.Jndjë was met alle Robusta soorten iets
gemakkelijker; de onge.wasschen Sumatra-soorten daalden
34
5.
‘4
et. per
‘4
K.G. en de gewasschen Ro.busta
‘4
et.
Op hét oogenblik zijn de prijzen in de eerste haud:
Palenibang Robusta, November-verscheping, 16% ct;
Benkoelen Robusta, November-verscheping, 17% ct.; Mand-
heling Robusta, November-verscheping, 19% ct; W.I.B.
faq. Robusta,. November-verscheping, 28 ct., alles per
34
KG, cif, uitgeleverd gewicht, nettö contant.
De slot-noteeriugen te New-York van het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Dec.
Maart
I

Mei
Sept.

17

Nov.

……
$

6,59
$

5,93
$

5,73
$

5,53
10

,.

……
,,

6,55
5,70 5,54
5,32
,,

6,45

..
..
5,73
5,60
5,36
3

,.
…….
27

Oct………
,,

6,82
5,95
5,70
5,48

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam.)

Noteeringen en voorraden in Brazilië.

te
Rio

1

te Santos

1
Wisselkoers
Data

I

1

1

te
Rio
Voorraad
i
Prijs
1
Voorraad
i
Prijs op Londen
(In Balen)
1
No. 7
1
)1
(In Balen)
1
No.
4′

17 Nov. 1930

287.000

12.600 1.151.000

17.500 55/,
6
pence
10

,,

1930

247000

12.925 1.130.000

18.500 51/
1
,pence
3

1930

241.000

12.95 1.143.000

21.000 55/,,pence
17 Nov. 1929

293.000

16350 1.003.000

n.gen. 5113/j

p.

In Reis.

Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen.

te
Rio
te Santos Data
Afgeloopen
Sedert
Afgeloopen
________
Sedert
week
1Juli
week
1Juli

14Nov.

1930….
81.000 1.258.000
1

214.000
4.433.000
14 Nov. 1929….
68.000
1.193.000
202.000 3.327.000
i GROOTHANDELSPRIJZEN’)

TIN
)coprljzen
on en per
Eng, ton

KATOEN
for MiddIing
locoprijzen
New York
per ib.

WOL
gekamde
Australische,
Merino

‘s Av.
loco B’radforcj
per ib.

WOL
gekamde
Australische, CrossbredColo-
niai Carded,
SO’s Av. loco
Bradford per Ib.

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets

loco Londen
per Ib.-


SUIKER
Witte kristal-
suiker loco
R’dam/A’dam.
per 100 K.O.

KOFFIE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per ‘/ K.G.

THEE
Afi. N.-I. theev.
A’dam gem. pr.
Java- en Suma-
tratheep.’/,KQ.

Indexcijfer
v/h. Centr. B.
v. ii. Stat.,
herleid
van 1913= 100
tot 1925= 100

Indexcijfer
van The
Economiat, herleid
1927= 100
tot 1925=100

‘lo
$
cts.
010
pence
‘lo
pence
0
/0
Sh.
0
/0
6.
.0(
cts-
°lo
cts.
0
/0
.171-
1.1716
100,0
111,1
23,25
17.55
100,0
75.5 55,00
47,25
100,0
85,9
29,50 24,75
100,0
83,9
2111,625
2/-
100,0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 100,0
100,0
.41-
110,8
17,50
75,3 48,50
8P,2
26,50 89.8
116,375
67,4 51,6
17,50
19,125
93,3
102,0
55.375
46,875
90,2
76,4 94,25
82,75
111,5
97,9
93,2 95,4
92,9
89,5
1
.5/-
1.15’6
86,8
77,8
20,00
19,15
86,0
82,4
51,50
39,-
93,6
70,9 30,50
25,25
103.4
85.6
-110,75 -110,25
30,2 28,8
15,85
13,-
84,5
49,625
80,9
75,25
89.1
96,4
87,6
1.11-
Ll0/6
97,4
19,25
82,8
53,00
96,4
29,75
100,8
1/7,25
54,0
17,375
69,3
92,7
50,75
46


82,7 74,9
69,25
84,5
82,0
100,0
91,5
.

98,7
82,6 87,9
LI7/6
89,2 89,3
18,35
19,35
78,9
83,2
54,75
55,00
99,5
100,0
31,75 33.25
107,6
112,5
1/3,75 1/0,75
44,2 35,8
16,75
16,875
89,3
90,0
46


47
74,9
76,6 79,5 79
94,1
96,8 87,9
1.61-
1.13/-
89,5
83,l
20,65
21,55
88,8 92,7
54,50 54,25
99,1
98,6 33,00
32,25
111,9
109,3
-19,375
-/9
26
1
3
16,870
90,0
47
76,6
74,25
93,5
87,9
98,1
98,7
89,2 90,5
1.816
83,4
21,35
91,8 55,50
100,9
31,75
107,6
-19,25
25,3 26,0
16,625
15,75
88,7

84,0
48,25
49 78,6 79,8
78,25 73,25
92,6
86,7
98,1
98,7
91,2
89,8

J9/-
.181- 80
1
9
80
1
9
21,75
19,30
93,5 83,0 53,00 51,75
96,4
94,1
31,25
30,00
105,9
101,7
-/9,25
-19,25 26,0 26,0
15,50
16,00
82,7
85,3
49,875
-51,875
81,3
84,5
71,25
6775
84,3 95,5
88,2
L716

J9/-
81,9 84,8
18,55
19,45
79,8
83,7
47,00
46,25
85,5
84,1
29,00 27,25 98,3 92,4
-/8,5
-/8,8
23,9 24,7
15,875 14,625
84,7
52,75 86,0
70
:
2
5
80,1
83,1
92,9
93,5
86,6
85,4 L10/6
88,8
19,90
85,6 47,25
85,9
27,50
93,2 -18,625
24,2

14,00
78,0 74,7 53 53 86,4 86,4
73 75,75
86,4 89,6 94,2
95.5
85,1
85,1
1.8/-
L716
87,2 84,9
20,45
20,20
88,0
86,9
46,25 46,75
84,1
85,0 28,00
28,75 94,9
97,3
-/8,5
-/9,875
23,9
-27,9
13,925
13,775
74,3 73,5 51,75
53,125
84,3
86,6
76,5 90,5 95,5
.84,8
LII!-
.016
85,0
20,10
86,5
44,25
80,5 27.75
94,1
1/-
33,7

13,375


71,3
54 88
1
0
77,25
74,25
91,4 87,9 94,2
94,2
84,6
85,4
516
84,4
79,2
21,25 20,45 91,4
88,0
44,00
43,25
80,0
78,6
27,50 27,25 93,2
92,4
1/0,125
-/10,5
34,0 29,5
13,50
13,375
72,0 71,3
54
54
88,0
72,75
86,1
94,8 85,8
.516
1.5/-
75,3 76,5
19,40
18,75
83,4
80
1
6
41,50 40,00 75,5
72,7
26,25 25,75
89,0
87,3
-/10,875
-110,625
30,5
12,23
65,3
54 88,0
88,0
74,25
73,50
87,9
87,0
92,9
91,6
83,9
81,7
.516
79,9
18,65
80,2
38,75 70,5
24,75 83,9
-/11
29,8 30,9
12,00

13,425
64,0 71,6
54
54
88,0 88,0
69,50 68,50
82,2
81,1
91,0 91,0 81,9 83,7
.111-
.516
80,4
78,4
18,60
18,90
80,0 81,3
37,00 34,25
67,3 62.3 24,00 23,75 81,4 80,5
-/10,5
-/10125
29,5 28,4
13,00
13,475
69,3 71,9
53,50 51,75 87,2 84,3
64
64 75,6 91,6 83,6
1.916
L-16
72,0
18,45
79,4
32,50
59,1
22,50 76,3
-19,625
27,0

13,30
70
1
9
48,50
79,0 66
75,6
78,1
91.0 90,3 82,0 80,5
1.18/6
69,5
68,3
17,50
17,25
75,3 74,2
34,25 31,25 62,3 56,8 23,00 21,25 78,0
72,0 -18,125
-/8
22,8 22,5
12,50
12,075
66,7 41,75 68,0
66,50
78,7
88,4 78,8
-.131-
66,7
17,15
73,8 29,50
53,6
19,25
65,3
-/7,375
20
1
7
11,675
64
1
4
62,3 36,75 35 59,9
57,0
60,75 60,50
71,8
71,6
87,1
84,5
78.8
76,9
-.41-
i8/-
66,5
63,4
15,45

15,20′
66,4 65,4
28,50 26,25 51,8
47,7
17,75
16,50
60,2 55,9
-/8
-/7,625
22,5 21,4
11,40
10,70
60,8
57,1

35


35 57,0
58,25
68,9
81,3 75,2
.1716
61,8
16,45
70,8 27,35 49,5
17,25
58,5
-/7,375
20,7
10,55
56,3 35 57,0
57,0
62,25
59,50
73,7 70,4
-78,7
.78,7
74,2 72,8
–1-
.416
55,4 52,0
16,50
14,50
71,0
62,4
28,75
27,75 52,3 50,5
18,00 17,50
61,0
59,3
-/6,875
-/6,125
19,3
17,2
9,80
9,775
52,3
52,1
34,75
33
56,6
58
68,6
76,1
72,0
.1716
.516 51,5
517
13,10 11,95
56,3 51,4
27,00
27,25
49,1
49,5
16,75
16,50
56,8
55,9
-/5,625
-/4,875
15,8 13,8
9,275
49,5 31,50 53,8
51,3
58
55,50
68,6
65,7

76,1
74,2
70,4
69,3
.6/-
50.5
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53.4 -14,125
11,6
8,50
7,975
45,3
42,5 I
29,50 28,25
48,1
46,0
55,25 59.50
65,4
70,4
73,5
72,3 67,9
65,4
i3/-
-.-/-
44,9
43,5
10,55 10,957
45,4
47,17 24,50
24,009
44.5
43,6
9

14,50
13,50
9

49,2 45,8
9

-/4
-14,1875
11,2
11,8
8,62
5

9150

46,0 50,7
29 29
47,3 47.3
66,50
78,7 71,6
64,6
216
42,8
11,15
8

48,0
8

24,25
10

44,l
1
0
13,00
10
44,110
-14,25
11,9
9,
48,0
J
29
47,3
68,25
8

80,88

.216
44,0


-14,625
13,0
8,75
,
46,7
1
29
47,3
OJliih 10); vanat 10 L1C.I4 ‘! K.U. tiOflgaarsche; vanaf 26Mei 1930 Z.-Russische, l = Malting vôôr de invoering van de huidige
not.wljze Uan. 1928).
4)
Jaar- en maandgem. afger. op ‘is pence.
5)
Noteering Schotiand
5916.
6
)581
7)
7 Nov.
8
)14 Nov.
9)
6 Nov. 10) 13 Nov.

1038

ECONOMISCH-STATISTISCHÉ BERICHTEN

19 November 1930

THEE.
De stemming van de theemarkt was in de afgeloopen
week afhankelijk van cle soorten.
Voor Java- cii Sumatra-f.hceën bestond goede vraag en
prijsverhoogingen van
34
d. kwamen dan ook dikwijls voor;
daarentegen waren van Br.- Indische en Ceylon-theeën, wier
kwaliteit niet op peil bleef, cle prijzen eerder onregelmatig,
niet uitzondering van cle goecikoopere Br.-lndische merken.
:De Noordelijk B3ritsch-Tndische oogst per ulto October be-
droeg 294.667.120 lbs. tegen 334.486.560 lbs. in 1929.
Volgens opgave van de Vereeniging voor de Thee-cultunr
in Necl.-Indië beliep de uitvoer van Java in October 4.9
millioen KG. (v.j. 4.2 millioen
KG.),
terwijl gedurende
Januari-Oetober werd uitgevoerd 49.7 millioen tegen 50
inillioen
1ÇG.
in 1.929.
Volgens mededeling valt dezelfde Vereeniging voerde
Formosa in October 999.000 liG. tut tegen 1.4 miflioen
KG.
een jaar geleden.
De wereld-uitvoer met uitzondering van dien van Ohina
bedroeg volgens de statistiek van dpgemeld lichaani gedu-
rende Januari-September 258.7 nijilioen liG, tegen 267 mil-
lioen
KG
in het vorige jaar.
De ]3oard of Trade publiceerde de volgende cijfers betref-
fende aan- en uitvoer in Engeland over October.
De aanvoer bedroeg 64 millioen lbt., tegen
6834
nullioen
lbs. in October .929, terwijl de uitvoer 9.8 millioen lbs. be-
liep tegen 10.8 millioen lbs. een jaar geleden.
Amsterdam, 17 November 1930.

IJZER.
De stand van de exportmarkt voor Lux 3 wordt van week
tot week ongunstiger, terwijl vooruitzichten op een verbe-tering nog steeds niet aanwezig zijn. De concurrentiestrijd
op 1e Sehotsche markt wordt met
1
hernieuwde hevigheid
gevoerd; de noteering van Lux 3 f.o.t Grangemouth is thans
tet 55/- gedaald. Cleveland-ijzer kan daar niet tegen op. De export valt dit ruwijzer in October was overigens de
grootste van dit jaar.
De belangrijke gebeurtenis op de Fransehe markt is de
opheffing van het O.S.P.M. per 31 Dec. Besloten is echter de verkoop van gieterij-ijzer in Frankrijk reeds van 1 Nov.
af vrij te laten. Er Ipag worden aangenomen, dat liet West-
Euröpeesch gieterijijzerkartM veneens ontboiiden is. Dit
zal hoegenaamd geen inyloed op de exportmarkt hebben,
daar de exportnoteeringen van het kartel reeds lang een
nominaal karakter droegen.
De vraag naar staal nam ‘iets toe, terwijl de bijna onaf-
gebroken prijsdaling van de laatste maanden deze week tot
staan kwam. Voor stafijzer.werd zelfs een iets hoogeren
prijs gemaakt clan verleden week.

STEENKOLEN.
Het ouder cle loupe nemen van het loonvraagstuk, waar-
over wij het in ons vorig overzicht hadden, dreigt tot moei-
lijkheden aanleiding te geven in vrijwel alle districten van
Engeland. Eenerzijcls is er de positieve uitspraak van de mijneigenaars in Schotland, hierop neerkomende, dat in-
dien de ,,spread over” van negentig uren per veertien dagen
in plaats i’aul dc rigoureuze 734, uur per dag niet wordt ge-
accepteercl, de mijnen zullen w’orden stilgelegd. Anderzijds
is er de stellige verklaring van de leider. der mijnwerkers,
die beweren, dat na 1 December, het tijdstip waarop de nieu-
we bepalingen vermoedelijk in w’erking zullen treden, niet
voor lagere bonen zal worden gewerkt dan op liet oogen-blik het geval is. In vele districten toonen de Mijnbstnren met de cijfers aan, dat een half uur korter werken per dag
noodzakelijkerwijze tot uitdrukking moet komen in’ een
lager loon. Het is niet gemakkelijk in te zien op welke
wijze de betrokkenen of het Gouvernement ecu uitweg uit
dit labyrinth moeten vinden. Vermoedelijk zal.de, oplossing.
worden gevonden in uitstel. De aauikleef van dien is na-
tuurlijk weer groote onzekerheid op cle kolenmarkt.
De prijzen zijn:

Northumberland Ongezeefde ………….
f
9.50


Durham Ongezeefde ……………….., 975
Cardifi 2f3 large 1/3 snialls …………,, 12.50
Sehotsche Gezeefde (Prime Lothians) …..,, 9.-
Yorkshire gewasschen Singles …………10.15
Wîestfaalsclje Vetföi-der ……………..,, 12.35
Vlamstukken T …………..13.50
Smeenootjes …………… ..13.-
Gasvlamförcler ……………12.25
Gietcokes

… ………….. ,, 16.50
Hollancische E’ierbriketten ……………..15.50
alles per ton van 1.000
KG.
franco station Rotterdam/Am-
sterciam.
Ongezeefde bunkerkolen f.o.b. Rotterdam/Amsterdam
f10.90. Markt prijshouclend. . – 18 Noyemnber 1930.

VERKEERSWEZEN.

VRACHTENMARKT.
.

.
G10(uid V(t’,s
j

o
O
r
dA
lfl
e
i
.jl
ea
i)e toestand op deze markt
Is
slechter dan ooit. Er vond slechts één afsluiting van
Montreal ])laats, iil. een gedeeltelijke lading vait . 20.000
qtrs. haar Swansda tegen 1/6.

Van New’-York werd een boot van 30.000 qtu’s. voor De-
eember laden tegen $ 0.08
34
naar Havre en Duinkerke]t op-
genomen.

La Plata.
Tengevolge Çan een betere vraag kon deze
markt zich in den
1001)
der voorgaande week gedeeltelijk
herstellen. •De vrachten van de Bovenrivier liepen voor
prompte booten op tot 15/6, voor booten van ca. 5000 ton
en tot 14/- voor . groote booten. Nadat bevrachtdrs hun
meest dringende orders geplaatst hadden, werd cle stemming
evenwel wederom flauwer en bevrachters slaagden er sinds-
dien in schepen s’aui de Bovenrivier tegen 14/9 op te nemen.
Ook van ll3ahia Blauca werden lagere koersen bedongen.

Salpeter ‘van chili.
De toestand op deze markt is vrij-
wel ongewijzigd. Wat volle ladingen betreft, hebben bevrach-
Iers gedurende de laatste week slechts één boot opgenomen,
iii. een. 7500 tonner per
8120
December op basis van 19/-
Bordeaux/E[amburg range,
mcl.
Rouaau en Nantes, met de
opties Spanje en liuiddellandsche Zee. Verdere orders zijn
momenteel niet aan de markt.

Donan en Zwa’rte Zee.
Van den Donau i’as de vraag ge-
ring. Naar Antwerpen/Hamburg range werd tegen het lagere
cijfer van 13/6 bevracht,inet 6 d. mindr indien Antwerpen
of Rotterdam, voor Nov/December laden. Verder werd er
eau kleine prompte boot vaul 3400 ton naar drie havens der
Adriatische Zee tegen 13/6 opgenomen. De voorafgaande
week was het op cle Zwarte Zeeniarkt zeer levendig en er
werden minstens 25 booten naar liet Continent opgenomen.

Middellandse/te Zee.
De stemming op deze markt is nog
steeds ‘flauw. Er is weinig vraag naar scheepsruinite, in het
bijzonder voör erts, en de aangéboden tonnage is ruim
voldoende ter dekking van het aantal orders. Voor erts iver
tien om. de volgende cijfers betaald: Huelva/Antwerpen of
Geuit 7/-, Nantes of Tonnay Cliarente 5/6, Rouaan 5/9, Ham,
burg 6/134 en Limliamn 8/9, Melilla/Boulogne 5/434, Cette/
Rotterdam 5/1034 en Porto MargheraIotterdani 4(9 (10.000
-tonner), en voor phosphaat: Sf ax/Gent 7/-, Antwerpen of
Geuit 7/- en Rieme of Gent 6/6, Tunis/Rotterdam 616 en
CasablancafRouaan
4/9.
Ook de vraag naar frnitbooteua van Zuid-Spanje was niet
groot. De vracht voor booten van ea. 100.000 ebft. voor
begin December laden is ca 20/. tot 21/- per 100 cbft. naar IJ.K./Havre-Haniburg Range, terwijl voor grootere booten
van 140.000 cbft. ca
. 181. verkrijgbaar zal zijn.

Noord-Spanje.
In deze a.fcleeling is de vraag naar scheeps-
ruimte verbeterd en indien liet :’ianbod van schepen niet
te overvboedig woi’clt, zullen zonder twijfel hoogere cijfers
verkrijgbaar zijn.
Kolen van UK.
Deze markt is onveranderd. De vraag
is vooralsnog onvoldoende en bij het groote aanbod van
schepen in alle richtingen zijn de bedongen vrachten in
liet algemeen laag.
Van Zuid-Wales werden om. de volgende ladingen af-
gesloten
Rouaatt 3/9, Lissalon 6/3, Gibraltar 5/6, Algiers 6/3,
Genua 514.
Sabonica
61., Alexandrië 6/3, Port-Saicl 6/3, Co-
lombo 10/6, Dakar 7/6, Pernambuco 10/6, Santos 10/-,
13ueiios Aires’ 1i’ft34;Rosario 1216, Santa F6 13f6, ‘en van
cle Oostkust: Stockholm 7/3 (cokes), Kopenhagen 4/734.,
:aanibnrg 3/3, Antwerpen 2/3, Bordeaux 5/3, Algiers 616,
Marseille 71-, Genua 5/9, Port.Said 6/3, St. Vincent 7/3,
Monte Video 10/9, Buenos Aires 111-.,

Gezaagd hoitt van de Oostzee naar Nederland.
Nadat er
gedurende de zomermaanden tengevolge van de groote aan-
voeren van Russisch hout slechts weinige nieuwe partijen van Zweden en Finland gekocht werden en ei- zoodoende
slechts heel weinig orders aan de markt kwamen, schijnt
er thans tegen liet einde van het seizoen nog een kleine
opleving plaats te vincleu. De in uitzicht gestelde vrachten
zijn echter zeer laag en cijfers van
f
18120, van Zuid-Fin-
land en Middel-Zweden hei ooren niet tot de uitzonderingen.

M. E. VREEDE

ROTTERDAM

ACCOUNTANT – LID V.N.A.
MATH EN ESSERLAAN 291. TELEF. 30840

“Accöuntancy, Boekhouding, Belastingzaken

Auteur