Ga direct naar de content

Veel meer mensen aan het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 3 1999

Veel meer mensen aan het werk
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4191, pagina 159, 26 februari 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Ook 1998 was een topjaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week (zgn.
werkzame beroepsbevolking) nam toe met bijna 200.000 (zie figuur 1). In tien jaar tijd is de werkzame beroepsbevolking toegenomen
van 5,4 miljoen in 1988 tot 6,6 miljoen in 1998. Dit blijkt uit de Enquête beroepsbevolking van het CBS.

Figuur 1.Werkzame beroepsbevolking, mutaties t.o.v. voorgaand jaar, x 1000
De arbeidsdeelname van vrouwen is in 1998 verder toegenomen. Daardoor had vorig jaar bijna de helft van de vrouwen van 15-64 jaar
betaald werk van twaalf uur of meer per week. In 1981 lag dit percentage nog op dertig. Toch is de arbeidsdeelname van vrouwen nog
steeds veel lager dan die van mannen (zie figuur 2). Bij hoogopgeleiden is het verschil nog gering: van de vrouwen met een hbo- of
wetenschappelijke opleiding had 73% betaald werk in 1998, terwijl van de hoogopgeleide mannen 86% werkte. Bij laagopgeleiden is het
verschil echter aanzienlijk groter. Dertig procent van de vrouwen met basisonderwijs, een vbo- of mavo-opleiding had een betaalde baan
tegenover 62% van de laagopgeleide mannen.

Figuur 2. Werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar per geslacht
Het aantal mensen met een deeltijdbaan was vorig jaar 134.000 hoger dan in 1997. Inmiddels gaat het om bijna twee miljoen mensen ofwel
30% van de werkzame beroepsbevolking. Een groot deel van de werkgelegenheidsgroei onder vrouwen betrof banen van 12 -34 uur per
week. In 1998 nam het aantal deeltijdbanen van vrouwen toe met 90.000 en het aantal voltijdbanen met 10.000. Ook bij de mannen nam het
aantal deeltijdbanen sterk toe. Iets minder dan de helft van de werkgelegenheidsgroei onder mannen betrof banen van 12 -34 uur per
week.
In 1998 nam aantal mensen met een vaste baan fors toe. Het afgelopen jaar waren er 169.000 mensen meer aan het werk in een vaste baan
dan in 1997. Dit is het tweede achtereenvolgende jaar dat het aantal werknemers met een vast contract sterk groeit. Ook het aantal
mensen met een flexibel contract nam verder toe met 45.000. In de laatste vier jaar steeg het aantal flexwerkers in totaal met 185.000.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur