Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 11 2008

promotie
Doorgaans hebben pensioenfondwelk bedrag zij maximaal willen
sen en verzekeringsmaatschapbeleggen in dat fonds. Hiermee
pijen veel moeite om hun private
gaan de institu­ionele beleggers
t
equityportefeuille de gewenste
een verplichting aan, terwijl zij
omvang te geven, omdat hun
weinig invloed kunnen uitoefewerkwijze niet aansluit op de
nen op de snelheid waarmee
structuur van de private-equityondernemingen gekocht en later
markt. Zo krijgen zij te maken
weer verkocht worden. Dikwijls
met langetermijncontracten (tien
is het, middels juridische conjaar of langer) die gangbaar zijn,
tracten, niet toegestaan om
en het gebrek aan liquiditeit van
het belang in een fonds door
hun beleggingen. Ik ontwikkel in
te verkopen aan andere (inmijn proefschrift Empirical stustitutionele) ­ eleggers. In zijn
b
dies on financial markets: Private
geheel staat deze structuur bijna
equity, corporate bonds and emerhaaks op het beleid van pensiging markets een strategie die
oenfondsen om de portefeuille
hiervoor een oplossing biedt.
regelmatig in lijn te brengen
Welke belegger droomt er niet
met de strategische assetZwart, G. de (2008) Empirical
van om de eerste investeerder
allocatie. Desalniettemin laten
studies on financial markets:
in Google geweest te zijn? Het
verschillende studies zien dat
Private equity, corporate bonds
r
­endement op deze investering
deze structuur van de privateand emerging markets.
staat immers bijna gelijk aan
equitymarkt optimaal is om
Rotterdam: Erasmus Research
het winnen van de loterij. Mede
de belangen van institutionele
Institute of Management.
vanwege deze hoge ­endementen
r
beleggers en fondsbeheerders
beleggen veel institutionele
met elkaar in lijn te brengen.
beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsZo zijn de fondsen gebaat bij stabiele beleggers en
maatschappijen, tegenwoordig een deel van hun
wordt de fondsmanager gemotiveerd om het hoogste
vermogen in private equity. Private equity omvat
rendement te behalen.
het gehele spectrum van investeringen in onder­
Ondanks het enthousiasme van institutionele belegnemingen die geen publieke beursnotering hebben.
gers is er nog bijzonder weinig onderzoek gedaan
Institutionele beleggers streven naar een gewenste
naar private-equitybeleggingsstrategieën voor
portefeuilleomvang die vastgelegd is in de strategiinstitutionele beleggers. Dit proefschrift vult deze
sche asset-allocatie. Echter, het kenmerk van private
hiaat en ontwikkelt een herbeleggingstrategie voor
equity is dat beleggingen niet eenvoudig gekocht
deze beleggers. De strategie streeft ernaar om het
of verkocht kunnen worden. Er is immers geen
gewicht van private equity in een beleggingsportebeurs waar de prijsvorming plaatsvindt. Hierdoor is
feuille constant te houden en bovendien rekening
het voor institutionele beleggers geen sinecure om
te houden met het illiquide karakter van private
de private-equityportefeuille op te bouwen en de
equity. Historische simulaties (1980–2005) laten
o
­ mvang van de portefeuille te sturen.
zien dat deze dynamische strategie in staat is om
Institutionele beleggers beleggen meestal niet zelf in een constant portefeuillegewicht dicht bij de geindividuele ondernemingen, maar in private-equitywenste allocatie in stand te houden. Dit resultaat
fondsen. Hiermee maken zij gebruik van de kennis,
wordt niet alleen gevonden voor portefeuilles ­ onder
z
ervaring, specialisatie en het netwerk van de beheerr
­estricties, maar ook voor portefeuilles die zijn
ders. Nu sluit de structuur van deze private-equitybeperkt tot alleen buy-out of venture capital, een
fondsen niet naadloos aan op de werkwijze van instispecifieke regio (Europa of de Verenigde Staten),
tutionele beleggers. Private-equityfondsen ­ ennen
k
of de ervaring van de fondsmanager. Dit resultaat
namelijk een eindige looptijd, variërend van tien tot
is van grote waarde voor institutionele beleggers. In
vijftien jaar. Verder is het tijdstip waarop zij daadhun strategische asset-allocatie streven zij immers
werkelijk een onderneming kopen onzeker, evenals
dikwijls naar een constante allocatie naar verschilhet moment waarop het belang weer wordt verkocht.
lende beleggingscategorieën.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door een overname of
Het bovenstaande verhaal vormt een samenvatting
een beursintroductie (IPO). Kortom, de omvang van
van een van de vijf studies uit mijn proefschrift.
de daadwerkelijke belegging in private onderneminIedere studie staat op zichzelf en kan afzonderlijk
gen fluctueert door tijd en de kasstromen van en
gelezen worden. In essentie laat het proefschrift
naar het fonds zijn onzeker. Een fonds roept namelijk zien dat er nog veel informatie niet benut wordt door
alleen geld op als het een onderneming gevonden
beleggers en analisten.
heeft om in te investeren en keert de opbrengsten
Gerben de Zwart
van verkochte beleggingen onmiddellijk weer uit.
Senior quantitative analyst bij ING Investment ManageHiernaast kunnen institutionele beleggers alleen
participeren in een fonds als zij vooraf aangeven voor ment Europe

446

ESB

93(4539) 11 juli 2008

Auteur