Ga direct naar de content

Meer jongeren en vijftigplussers op komst

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 22 2003

Meer jongeren en vijftigplussers op komst
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4411, pagina 407, 22 augustus 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7
miljoen rond 2040. In de prognose van twee jaar geleden werd van een hoger groeitempo uitgegaan. De lagere groei in de prognose is
vooral het gevolg van lagere prognoses van aantallen immigranten en geboorten.
Voor de arbeidsmarkt is van belang hoe de bevolking in de leeftijd van 15-64 jaar zich ontwikkelt. De groei van deze leeftijdsgroep heeft
invloed op het arbeidsaanbod, naast andere factoren zoals de banengroei en de ontwikkeling van de deeltijdarbeid. Dat de
demografische factor niet alles bepaalt blijkt uit het feit dat in het recente verleden de beroepsbevolking veel sterker is gegroeid dan de
bevolking van 15-64 jaar. Tussen 1990 en 2002 nam de beroepsbevolking toe met ongeveer 1,4 miljoen personen, terwijl de bevolking van
15-64 jaar slechts met 0,6 miljoen personen toenam. De arbeidsparticipatie is in deze jaren sterk gestegen.
De bevolking van 15-64 jaar bereikt in 2011 haar maximale omvang (11,2 miljoen personen), en blijft vervolgens tot 2021 ongeveer stabiel.
Daarna neemt de omvang af, waardoor tegen het eind van de jaren twintig van deze eeuw weer de huidige omvang wordt bereikt.
Opmerkelijk is de ontwikkeling van het aantal jongeren. In de jaren negentig is het aantal jongeren van 15 -24 jaar sterk gedaald. Deze
daling is in 2000 tot stilstand gekomen en zal de komende jaren overgaan in een lichte stijging die ongeveer twintig jaar zal aanhouden.
Het aantal jongeren van 15-24 jaar zal over twintig jaar ongeveer tien procent groter zijn dan nu. Deze stijging is vooral toe te schrijven
aan allochtonen van de tweede generatie die in Nederland zijn geboren.
Het aantal personen in de leeftijd van 50-64 jaar zal tot 2012 vrij sterk blijven toenemen. Daarna neemt de groei af, doordat de naoorlogse
geboortepiek de leeftijd van 65 jaar bereikt. Na 2022 neemt het aantal personen van 50-64 jaar af. Het aantal personen in de leeftijd van 25
tot 50 jaar zal de eerste twintig jaar dalen van 6,1 miljoen nu tot 5,4 miljoen in 2023. Daarna zet een lichte stijging in. Verwacht wordt dat
het aandeel van de niet-westerse allochtonen in de bevolking van 15-64 jaar zal toenemen van tien procent nu tot zestien procent in 2020.
figuur 1

Figuur 1. Ontwikkeling bevolking 15-64 jaar en beroepsbevolking, 1990=100
figuur 2

Figuur 2. Ontwikkeling bevolking tot 2030
figuur 3

Figuur 3. Ontwikkeling bevolking in twee leeftijdsgroepen tot 2030

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)