Ga direct naar de content

Internationale kredietgroei nog zwak

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 14 2002

Internationale kredietgroei nog zwak
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4366, pagina 479, 14 juni 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

Uit cijfers die de Bank of International Settlements (bis) in haar kwartaalrapport over juni heeft gepubliceerd, komt naar voren dat de
internationale kredietbehoefte nog relatief beperkt is. De internationale emissie van openbare schuldtitels ligt nog duidelijk onder het
tempo van vóór de mondiale economische-groeimatiging. De totale uitstaande internationale openbare schuld bereikte in het eerste
kwartaal een niveau van $7.412 miljard. Volgens de bis bedroeg de netto uitgifte van schuldpapier $210 miljard in het eerste kwartaal,
tegen $326 miljard en $272 miljard in respectievelijk het eerste en vierde kwartaal van 2001.
De minder sterke internationale emissie-activiteit valt vooral toe te schrijven aan het bedrijfsleven, dat nog maar mondjesmaat middelen
aftapt van de kapitaalmarkt. Dit geldt met name voor telecombedrijven en automobielfabrikanten, waarvoor in veel gevallen de kredietratings door de toonaangevende internationale kredietbeoordelaars neerwaarts zijn bijgesteld. Door de lagere ratings zien deze sectoren
zich geconfronteerd met hogere risicopremies, wat de rentelasten opstuwt.
De verlaging van de ratings van bedrijven had met name repercussies voor de markt voor Commercial Paper, waarvan beleggingsfondsen
de belangrijkste afnemers zijn. De mogelijkheden voor beleggingsfondsen om te beleggen in papier met een lage rating zijn gelimiteerd.
Ook voor de overige geldmarktinstrumenten geldt dat het uitstaande volume duidelijk is afgenomen. Doordat de bedrijven problemen
ondervinden bij het uitzetten van kortlopende schuldbewijzen, moeten zij hun toevlucht nemen tot het uitgeven van langlopende
schuldtitels. De verminderde uitgifte van schuldtitels door bedrijven werd deels gecompenseerd door de stabiel blijvende schuldopname
bij de financiële instellingen. Ook de intensievere vraag naar externe financiering door de verschillende nationale overheden
ondersteunde de netto schulduitgifte.
figuur 1

Figuur 1. Nederlandse industriële productie en verwachtingencomponent Ifo-index, indexpunten, % mutaties t.o.v. een jaar eerder.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur