Ga direct naar de content

Herstel wint aan kracht

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 10 1994

dnb

conjunctuurindicator

‘erstel wint aan kracht
icator duidt tot
de op een
conjunctuur
(figuur 1). Ook de realisatiereeks laat
zien dat de Nederlandse economie zich
in de opgaande fase van de conjunctuur
bevindt. Uitgedrukt in groeitermen, dat
wil zeggen wanneer de in figuur 1 afgebeelde conjuncturele beweging met de
trend wordt samengenomen, bedraagt de
groei van de industriële produktie
momenteel zo’n 1%. In de rubriek van 6
juli jJ. lag de groei nog rond de 0%, hetgeen duidelijk laat zien dat het herstel in
de laatste maanden echt op gang is gekomen. De indicator geeft aan dat de groei
in de komende maanden verder zou kunnen versnellen tot circa 6%. Aangezien
de helling van de indicator al iets
afneemt, is de voorspelling dat daarna
geleidelijk een stabilisatie van de groei
gaat optreden. Een geleidelijke afvlakIcing van de groei zien we op dit moment
bij vier van de vijf samenstellende componenten. Met name de bijdrage van de
IFO-indicator voor Duitsland en de
CBS-conjunctuurtests naar de verwachte
bedrijvigheid en de feitelijke orderontvangst, die al meer dan een jaar een zeer
steile opgaande lijn hebben laten zien,
neemt de laatste maanden weer af (tabel
1). De bijdrage van de reële geldhoeveelheid, die tot eind vorig jaar negatief was,
neemt daarentegen nog toe.
Niet in alle industrietakken komt het
herstel even snel op gang. De chemische
industrie was de eerste grote industrietak

Tabel I Bljdl agen van de componenten
aan de
waar de produktie
mutaties In de conJunctuunndJcatol
aantrok. Het laagste
punt werd hier
dee931feb mrt/mei
liJn/aug
medio 1993 al
IfO.indicatorDuitsland
192
392
360
bereikt en inmiddels
Verwachte bedrijvigheid
bevindt de groei
industrie
140
164
161
zich al weer
Orderonmngst industrie
119
198
258
boven de trend.
Verwachte omzet nleuWé
NCM-poIishouders
39
61
146
Deze industrietak is
Reële geldhoeveelheid
20
42
81
samen met een aantal kleinere indusIndicator
509
825
1039
trietakken zoals de
papierindustrie verantwoordelijk
geweest voor de
omslag in de realisatiereeks. Geleidelijk gaat zich nu ook in
van het herstel is dat nu ook in de relatief
andere industrietakken een opleving afteomvangrijke metaalsector het diepste
kenen. Figuur 2 laat zien dat de conjuncpunt lijkt te zijn gepasseerd.
turele component in de metaalindustie,
die verantwoordelijk is voor bijna 40%
van de toegevoegde waarde in de industrie en ook in het verleden altijd met
enige vertraging reageerde, een vlak verloop begint te vertonen. Dit duidt er op
dat het diepste punt in deze industrietak
is gepasseerd. Een breder gedragen herstel zorgt er voor dat de groei in de
komende maanden verder aan kracht kan
gaan winnen.

Conclusie

Figuur 1. De conjunctuur

3

2

306
85
209
133
90

822

Deze rubriek wordt samengesteld
door JA. Bikker en C.J. Zonderland,
werkzaam bij respectievelijk de afdelingen Wetenschappelijk onderzoek
en econometrie en monetair en
Economisch Beleid

De DNB-conjunctuurindicator
wijst
op een sterk opgaande beweging van de
conjunctuur. Ook de realisatiereeks gaat
thans parallel hieraan omhoog. Het herstel wordt door steeds meer bedrijfstakken gedragen. Belangrijk voor de kracht

Figuur 1. DNB-conjunctuurindicator

seplnov

in enkele bedrijfitakken

Chemie
Metaal

Indicator
Realisatie
2

o

-1

-I

-2
80

82

-3
84

86

88

90

92

94

96

80

82

84

86

88

90

92

94

96

ESB 31 – 8 – 1994

11

Auteurs