Ga direct naar de content

De opleiding van de werkloze beroepsbevolking

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 20 1998

De opleiding van de werkloze beroepsbevolking
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4153, pagina 428, 22 mei 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het opleidingsniveau van de werkloze beroepsbevolking is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Toch had in 1997 nog bijna de
helft van alle werklozen alleen de basisschool doorlopen of alleen een mavo- of vbo-diploma op zak. Ruim een derde van de werklozen
had havo, vwo of mbo als hoogst behaalde opleiding. Een op de vijf werklozen had een diploma in het hbo of wo behaald (figuur 1). Het
jaar 1997 was een topjaar voor de arbeidsmarkt.

Figuur 1. Opleidingsniveau van de werkloze beroepsbevolking, 1997
Het aantal mensen met een vaste baan nam met ruim 200.000 toe tot 6,4 mln mensen. Desondanks was de situatie op de arbeidsmarkt voor
mensen met een lage opleiding weinig rooskleurig. Van de mensen in de beroepsbevolking die alleen basisonderwijs hadden genoten
was 14% werkloos. Dat is meer dan twee keer zo veel als onder de totale beroepsbevolking. Van degenen die alleen een mavo- of vbodiploma op zak hebben was 8% werkloos. De werkloosheid was het laagst onder de hbo-ers. Van hen was 4% werkloos (figuur 2).

Figuur 2. Werkloosheid naar niveau van de hoogste behaalde opleiding, in % van de beroepsbevolking
Naast het opleidingsniveau hangt ook de richting samen met de werkloosheid. Onder de mensen met een algemeen vormende opleiding
(mavo, havo, vwo) was in 1997 de werkloosheid hoger dan onder de mensen met een beroepsopleiding van vergelijkbaar niveau. Het
werkloosheidspercentage van de mensen met een havo- of vwo-diploma lag zelfs 5%-punten hoger dan dat van mbo-ers. Bij de vbo- en
mbo-gediplomeerden was de werkloosheid onder de mensen die een verzorgende of sociaal-culturele opleiding hebben gevolgd hoger
dan onder de mensen met een economische opleiding; zowel bij vbo-ers als bij mbo-ers was de werkloosheid het laagst onder de
technisch geschoolden. Ook op hbo-niveau was de werkloosheid onder de mensen met een verzorgende of sociaal-culturele opleiding
het hoogst, terwijl relatief de minste werklozen werden geteld onder de technisch geschoolden en de mensen met een economische

opleiding. Bij de academici was de werkloosheid het hoogst onder de technisch geschoolden en de mensen met een verzorgende of
sociaal-culturele opleiding, en het laagst onder de economen. De werkloosheid was met 3 à 4% het laagst onder technici met een mbo- of
hbo-diploma en onder economen met een hbo-of wo-diploma (figuur 3).

Figuur 3. Werkloosheid per studierichting, 1997, in % van de beroepsbevolking

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur