Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 12 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan: Kees Goudswaard, hoogleraar aan de Universiteit
Leiden.

Zou het UWV werklozen moeten omscholen
voor de zorg- en onderwijssector?
Het is natuurlijk niet zo eenvoudig om een
werkloze autoverkoper om te scholen voor
een functie als verpleger, laat staan voor
een functie als leraar biologie. Toch wordt
intersectorale mobiliteit op de arbeidsmarkt
steeds belangrijker. Vooral in de zorg, maar
ook in het onderwijs en andere dienstverlening

De wereld volgens Ottow:

neemt de vraag naar personeel de komende
decennia fors toe en in andere sectoren
neemt die vraag sterk af. Dat proces wordt
nu versneld door de crisis. De noodzaak van
omscholing wordt dus groter. Recent onderzoek
wijst ook uit dat scholing van werklozen op zich
een effectief middel is om hun baankansen
te vergroten. Publieke scholingsprogramma’s
blijken echter veel minder goed te werken
dan werkgerelateerde scholing. Er moeten
dus (nog) meer leerwerktrajecten komen.
Verder is de financiering van scholing vaak
nog een probleem, niet als het gaat om
bedrijfsspecifieke scholing, wel als het gaat
om scholing voor werk in andere sectoren.
In dat verband verdient het voorstel van
de commissie-Bakker om een individueel
werkbudget in te voeren nadere aandacht.

ESB-Top 10
Fietsendiefstallen in Nederlandse politieregio’s in
2008 (als percentage van totale fietsenbezitters).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amsterdam-Amstelland
Rotterdam-Rijnmond
Groningen
Flevoland
Gelderland-Zuid
Haaglanden
Kennemerland
Utrecht
Hollands Midden
Brabant-Noord

12,4
7,8
6,3
6,2
6,2
6,2
5,1
4,9
4,8
4,5

Bron: CBS

Depressiepolitiek
Het feit, dat de conjunctuur in Nederland ‘omgeslagen’ is, wordt nu wel algemeen erkend. Men dient
zich te realiseren, dat de wijze waarop een ondernemer thans op de depressie reageert, van groot belang is voor de positie die zijn onderneming zal innemen als straks weer betere tijden aanbreken. Het
tekort aan depressie-ervaring bij onze huidige managers kan tot gevolg hebben, dat men aanvankelijk
de ernst van de situatie onderschat, terwijl als de moeilijkheden toenemen, de kans bestaat van een
overschatten van die gevaren.
Een depressie is meestal niet de tijd waarin vele en belangrijke uitvindingen
worden gedaan, maar het is wel de tijd waarin men intensief in de bedrijven gaat
toepassen wat reeds technisch en organisatorisch bekend was. Een verhoging
van de arbeidsproduktiviteit is daarvan het gevolg. Ook is het verlagen van
de ­ eële produktiekosten door vermindering van de offers aan arbeidstijd en
r
machine­ijd van veel meer belang dan het verlagen van de lonen.
t
Woestijne, E. van de (1958) Depressiepolitiek in de onderneming. ESB, 43(2118), 108-110.

384

ESB

94(4562) 12 juni 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Mark Dijkstra
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals, Hanne van Voorden
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.