Ga direct naar de content

Banengroei licht afgevlakt in het derde kwartaal

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 4 2002

Banengroei licht afgevlakt in het derde kwartaal
Aute ur(s ):
Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken. (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4341, pagina 19, 4 januari 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In het derde kwartaal van 2001 was het aantal banen van werknemers 175.000 of 2,4 procent groter dan in dezelfde periode van 2000.
Omgerekend naar voltijdbanen bedroeg de groei 2,1 procent. In vergelijking met eerdere kwartalen is de banengroei iets afgevlakt.
Deze afvlakking doet zich in vrijwel alle bedrijfstakken voor, met uitzondering van de overheid en de zorg. Het teruglopen van de
banengroei is het sterkst in de commerciële dienstverlening. Hiertoe behoren de handel en horeca, vervoer en communicatie, en de
financiële en zakelijke dienstverlening. In het derde kwartaal van 2001 bedroeg de banengroei in de handel, horeca en reparatie 2,4
procent. Een jaar eerder was dat nog 3,7 procent. Bij de financiële en zakelijke diensten liep de banengroei terug van 3,5 procent tot 2,1
procent.
Meer banengroei bij de overheid en in de zorg
In het derde kwartaal van 2001 was het aantal banen bij de overheid en in de zorg 81.000 groter dan in dezelfde periode van het
voorgaande jaar. Bijna de helft van de totale banengroei werd dus gerealiseerd bij de overheid en in de zorg. De banengroei is hier de
laatste tijd versneld. In het derde kwartaal van 2001 bedroeg de banengroei bij de overheid 2,9 procent en in de zorg 4,3 procent. Vooral
in de zorg lag de groei dus boven het gemiddelde van alle bedrijfstakken (2,4 procent).
In de quartaire sector, vooral in de zorg, werken relatief veel vrouwen. Drie van de vier banen in de zorg worden door vrouwen vervuld.
In de industrie en de bouwnijverheid daarentegen is het aandeel van vrouwen in de werkgelegenheid gering. De verschuiving van de
werkgelegenheidsgroei naar de quartaire sector heeft tot gevolg dat ondanks de verminderde banengroei de stijging van het aantal
werkende vrouwen nauwelijks is afgenomen. In het derde kwartaal van 2001 was het aantal banen van vrouwen 116.000 groter dan een
jaar eerder. Dergelijke groeicijfers werden ook in de voorafgaande jaren gerealiseerd. De daling van de banengroei is vooral ten koste van
de mannen gegaan.
figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Banen van werknemers, derde kwartaal, verandering in procenten t.o.v. dezelfde periode voorgaand jaar

Figuur 2. Banen van werknemers naar geslacht, verandering t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar, x 1000

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteurs