Ga direct naar de content

Arbeidsmarkt en onderwijs

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 29 1995

Doling werkloosheid in Europese Unie afgevlakt
Volgens Eurostat is de daling van de werkloosheid in de Europese Unie in de afgelopen zomer afgevlakt. In oktober 1995 was 10,6%
van de beroepsbevolking in de EU werkloos, evenveel als in de twee voorafgaande maanden. De daling begon in het voorjaar van
1994. In Nederland blijft volgens de jongste cijfers de werkloosheid dalen.

03

m
CO

„ Werhloosbeid internationaal
” eergeteken in % van tie beroeps• jjÂ¥ iwwo/Wng, «”«. 95

Werkloosheid
in % van de beroepsbevolking, definitie Internationaal Arbeidsbureau,
cijfers gecorrigeerd voor seizoensinvloeden
September
1994
1993

1995
aug

sept.

okt

10,4
8,4

6,8
9,3
8,2

7,0
10,1

6,6
10,2

8,3

8,3

6,6
10,3
8,4

Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italic
Spanje

12,1
10,5
10,8

12,2

11,3

11,4

8,3

8,2

11,6

11,6

11,3

11,8

23,5

24,1

22,8

22,6

22,6

EU-15

11,1

11,1

10,6

10,6

10,6

Nederland
Belgie
Duitsland

WerUoosbei4 in de EU-15
% van de beroepsbevolking, jaargemiddelden

9,3

11,4
8,2

o
z

o

12
10

1991

1991

1993

1994

Arbeidsduur
De afgelopen tien jaar is de arbeidsduur in de cao’s nauwelijks
veranderd. Wel zijn er recentelijk afspraken gemaakt over de
invoering van een 36-urige werkweek bij de overheid en het
bankwezen. Hoe staat het met de arbeidsduur in Nederland?
De overeengekomen arbeidsduur van voltijders in Nederland daalde tussen 1970 en 1985 met 300 uur tot ruim 1760 uur
per jaar. Deze daling werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal verlof- en ADV-dagen. Na 1985 zwakte de
daling af. De arbeidsduur ligt nu al een aantal jaren rond 1740
uur. Door de aanhoudende groei van de deeltijdarbeid blijft de
gemiddelde arbeidsduur van alle werknemers wel dalen.
De arbeidsduur van voltijders in Nederland verschilt weinig
van het gemiddelde in de Europese Unie. De overeengekomen
arbeidsduur in (West-)Duitsland was in 1994 lager dan in Nederland, namelijk ruim 1660 uur. Wel wordt in Duitsland meer
overgewerkt dan in Nederland.
Als we de arbeidsduur van voltijders en deeltijders samen
bekijken, zijn de verschillen tussen Nederland en de buurlanden veel groter. Nederland heeft dan de kortste arbeidsduur
van de EU. Deze gemiddelde arbeidsduur is zo laag omdat in
Nederland veel mensen in deeltijd werken. Twee van de drie
werkende vrouwen in Nederland hebben een deeltijdbaan. Dit
is twee keer zoveel als gemiddeld in de EU. Ook Nederlandse
mannen werken vaker dan gemiddeld in deeltijd.

Korter werhen In beeUt
jaarlijkse arbeidsduur van werknemers in Nederland
2100
1900
1700
ABen

1500
1300

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Mensen met een deeUljdbaan
1994, in % van bet aantal werkenden

Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociaal-economische Statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ESB 20/27-12-1995

co