Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 22 2006

agenda
De Waarde van Werk

Menselijk Kapitaal

Personalia

Alleen betaald werk telt economisch mee.
Wie zich onbetaald als verzorger, als mantelzorger of als vrijwilliger inzet, draagt
niet bij aan ons nationaal product. Zorgen
voor je buren, je ouders of vrienden die
hulp nodig hebben, levert immers geen
geld op. Als je na een goede opleiding
thuis blijft om je kinderen te verzorgen
verspil je de investering die de samenleving in je heeft gedaan. Is onbetaald
werk zo weinig waard? Op 10 oktober
organiseert De Burcht – Centrum voor
Arbeidsverhoudingen een symposium over
de waarde van werk.
Voor meer informatie kunt u bellen met
020-6241166 of bezoek de website www.
deburcht-vakbondsmuseum.nl/symposia.
html

In het kader van de afronding van het
NWO programma ‘education, the labor
market and economic development
(SCHOLAR)’ wordt op donderdag 5 oktober een seminar georganiseerd. Tijdens dit
seminar, getiteld ‘Human capital, theory
and application’, zullen onder andere
Henriëtte Maassen van den Brink (UvA),
Henry Levin (Columbia University), Steve
Machin (University College London) en
Anders Bjørklund (Stockholm University)
spreken. Het seminar vindt plaats in
de Doelenzaal van de Universiteit van
Amsterdam.
Voor meer informatie over dit congres
tel 020-5254305 of e-mail scholarcongres-fee@uva.nl. Meer informatie over
SCHOLAR is te vinden op www.ase.uva.nl

Beter Bouwtoezicht

Seminars

Op maandag 4 september ontving
hoogleraar Arie Kapteijn aan de
Universiteit van Tilburg de koninklijke
onderscheiding tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw uit handen
van dr Ruud Vreeman, burgemeester van Tilburg. De onderscheiding
wordt hem toegekend wegens zijn
uitzonderlijke staat van dienst op het
gebied van de econometrie, op de dag
dat voor het eerst de Arie Kapteijn
Leerstoel zal worden bezet, door de
Amerikaanse topeconoom Noussair.
Kapteijn, die van 1982 tot 2001 als
hoogleraar econometrie verbonden was
aan de Universiteit van Tilburg, heeft
niet alleen een aantal baanbrekende
publicaties op zijn naam staan, tevens
heeft hij grote bijdragen geleverd aan
de beoefening van de micro-econometrie in Nederland. Hij heeft bijdragen
geleverd aan de methodologische
ontwikkelingen, aan beleidsrelevant
toegepast onderzoek op het gebied
van inkomensverdeling, armoede en
welvaart, economische psychologie, de
arbeidsmarkt, spaargedrag, en vergrijzing. Kapteijn was mede-oprichter van
CentER en van het landelijk Netwerk
voor Algemene en Kwantitatieve
Economie (NAKE). Hij is momenteel,
samen met Lans Bovenberg, wetenschappelijk directeur van Netspar.
Tevens is hij verbonden aan de
Amerikaanse RAND corporation.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan
verschillende initiatieven die moeten
bijdragen aan een meer effectief en
efficiënt toezicht op de naleving van de
bouwvoorschriften. De controle en inspecties door de gemeente in het kader van
de bouwvergunning staan nog steeds in
de belangstelling, zowel bij de politiek,
beleidsmakers, gemeenten, adviesbureaus, architecten als bij bouwbedrijven.
Het gaat hierbij enerzijds om het verminderen van de bureaucratische rompslomp
maar anderzijds ook om het verbeteren
van de controle van de bouwplannen
en de inspecties op de bouwplaats.
Architecten- en adviesbureaus hebben
de afgelopen jaren hard meegewerkt aan
een praktijkproef met een procescertificaat bouwbesluittoetsing. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat deze vorm van
toetsing als alternatief kan dienen voor
de gemeentelijke toetsing. De Technische
Universiteit Delft organiseert op woensdag
8 november een studiedag over ‘een beter
bouwtoezicht’. Het programma begint met
een introductie in de problematiek waarbij
het Ministerie van VROM en de TU Delft/
het Onderzoeksinstituut OTB de beleidsontwikkelingen en het bouwtoezicht in
internationaal perspectief presenteren.
De ochtend wordt aansluitend gebruikt
om de uniformering van de gemeentelijke
toetsing en inspectie toe te lichten. In de
middag komt de gecertificeerde bouwbesluittoets aan de orde.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Louis Uylings van het
Onderzoeksinstituuut OTB, tel. 0152783625, fax 015-2784422, e-mail
c.faber@otb.tudelft.nl

478

ESB 22

september 2006

TILEC
8 november: International bankruptcy
codes, J. Franks (London Business
School).
17 november: Aankondigingseffecten
van veranderingen van eigendom in
Nederlandse beursondernemingen, A. de
Jong (Erasmus Universiteit Rotterdam) en
B. Dubow (Financial Services Authority).
24 november: Designated market makers
for small-cap stocks: Is one enough, A.
Menkveld (Vrije Universiteit Amsterdam).
24 november: Dynamic order submission
strategies with competition between a
dealer market and a crossing network, H.
Degryse (AFM),
www.tilburguniversity.nl/tilec

UNU-MERIT
2 oktober: Global inequality and global
macroeconomics, J. Galbraith (University
of Texas).
3 oktober: Social capital, innovation and
growth: Evidence from Europe,
S. Akcomak (Universiteit Maastricht).
www.merit.unu.edu

Prof. dr Peter Kooreman is per 1
september 2006 benoemd tot hoogleraar Health Economics bij de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen
van de Universiteit van Tilburg.
Kooreman’s onderzoek zal zich onder
meer richten op vragen rond de relatie
tussen vergrijzing en gezondheidszorg. Prof. dr Peter Kooreman (1955)
is sinds 1995 hoogleraar economie
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Kooreman is tevens onderzoeker bij het
Tilburgse Netspar, het onderzoeksinstituut op het gebied van vergrijzing en
pensioenen, en verbonden aan CentER.