Ga direct naar de content

De beste provincie voor ondernemers – R. Blom

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2006

boeken
Volgens veel auteurs en becultuur, bereikbaarheid, rol van
leidsmakers doet de regio er in
de overheid en faillissementsdeze tijd van mondialisering niet
risico. Vanuit regionaal-economeer toe. ‘Space shrinking techmisch perspectief beschouwd,
nologies’ zoals transport-, inforis het interessant dat Blom de
matie- en communicatietechnoprovinciale indeling als maatlogie zouden hebben geleid tot
staf voor regionale verschillen
‘afstandsverval’, waardoor de
in Nederland heeft genomen.
wereld tot een dorp is geworden,
De provinciale bestuurders
de zogenaamde ‘global village’.
zijn hem daarvoor natuurlijk
Dat de rol van regio’s zelfs in
dankbaar (dat blijkt alleen al
een klein land als Nederland
uit de lovende voorwoorden
niet is uitgespeeld, blijkt uit ‘De
van zes Commissarissen van
beste provincie voor ondernede Koningin waarmee het
mers’ van consultant Robert J.
boek begint), maar het is de
Blom. Dit boek laat zien dat de
vraag of deze administratieve
kwaliteit van ondernemerschap
indeling wel alle regionale
van provincie tot provincie wel
eigenaardigheden meeneemt.
degelijk verschilt. Mondialisering
Zo zijn er binnen Overijssel
en regionalisering sluiten elkaar Blom, R.J. (2006)
verschillen tussen ondernemers
niet uit, maar gaan blijkbaar
De beste provincie voor
uit Twente, Salland en de Kop
hand in hand.
ondernemers. Amsterdam:
van Overijssel. Ook Gelderland
De algemene boodschap van
Graydon
is slechts een concept dat
het boek mag dan duidelijk zijn,
vooral onder bestuurders leeft:
de afzonderlijke analyses zijn
zakendoen in de Achterhoek
dat niet. Direct na verschijning
gaat er anders aan toe dan op
van het werk bracht de provincie Limburg namelijk
de Veluwe of in het Land van Maas en Waal. En
vol trots een persbericht uit met de mededeling dat
Noord-Limburgers zijn weer anders dan hun colleLimburg de beste provincie is voor ondernemers.
ga’s in Zuid-Limburg. Een regio is als een Russische
Niet lang daarna claimden de Friezen hetzelfde:
Matroeschka-pop: elk gebied kent weer zijn eigen
‘gemeten met alleen de objectieve maatstaven’
deelregio’s.
zou Friesland voor bedrijven het beloofde land
Desalniettemin slaagt Blom erin aan te tonen dat er
zijn. Wie ‘De beste provincie voor ondernemers’
binnen Nederland significante regionale verschillen
doorbladert, begrijpt de verwarring rond de resulbestaan tussen ondernemers en hun mentaliteit.
taten. Het boekwerk is een aaneenschakeling van
Ook laat hij met behulp van cijfers over inwoneropsommingen, vragen, antwoorden, ranglijsten en
aantal, bedrijfsdichtheid en bereikbaarheid zien dat
tabellen, waardoor het moeilijk is de kernpunten en
het cliché dat Nederland ‘vol’ zou zijn niet klopt. In
de hoofdconclusies van het betoog te achterhalen.
de Randstad is het weliswaar druk, maar dat geldt
Dat is betreurenswaardig, want er staat een hoop
niet voor ‘stillere provincies’ als Drenthe, Friesland
boeiende informatie in. Wist u bijvoorbeeld dat
en Zeeland. Daar, zo blijkt uit de cijfers, is nog
de provincie Utrecht met 54,4 firma’s per km² de
volop ruimte voor ondernemers, medewerkers en
hoogste bedrijfsdichtheid van Nederland kent en
hun gezinnen. Ik sta dan ook achter het pleidooi
Zeeland met 8,6 ondernemingen de laagste? En dat
van Blom voor een meer evenwichtige spreiding van
Zeeuwse ondernemers verreweg het snelst betalen,
de economie over ons land. In de discussie over de
in tegenstelling tot hun collega’s uit Flevoland die
nationale economische ontwikkeling zou het thema
hun rekeningen juist het langst laten liggen?
dat hij aansnijdt veel meer aandacht moeten krijDeze en andere interessante economische weetjes
gen. Ik vind het daarom jammer dat Blom zo weinig
in het boek komen uit een onderzoek dat Robert J.
aandacht heeft geschonken aan een heldere preBlom in zijn adviespraktijk onder een representasentatie van de resultaten van zijn onderzoek. Wat
tieve groep van 584 mkb-ondernemers in alle twaalf mij betreft is de belangrijkste boodschap van het
provincies van ons land uitgevoerd heeft. De beboek dat Nederland meer is dan de Randstad en dat
drijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt
de toekomst van het vaderlandse ondernemen wel
kregen 99 vragen en tien stellingen voorgelegd. Op
eens in de periferie zou kunnen liggen − of dat nu
basis van hun antwoorden, aangevuld met algemene
Friesland of Limburg is.
informatie over provinciale economische dynamiek,
heeft de auteur zestig ranglijsten en statistieken
samengesteld. Aan de hand van deze data komt de
lezer van alles te weten over provinciale verschillen
op het terrein van bedrijfseconomie en financiën,
personeelszaken, debiteurenbeheer, ondernemersGert-Jan Hospers

ESB

De redactie nodigt lezers
uit boeken te recenseren
voor deze rubriek

22 september 2006

477

Auteur