Ga direct naar de content

Nederland werkt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2006

Redactioneel

Albert Jolink
Hoofdredacteur ESB,
Associate Professor RSM Erasmus University
a.jolink@sdu.nl

Nederland werkt

D

e belangrijkste conclusie uit de Macro
Economische Verkenning 2007 is dat
Nederland weer werkt en investeert,
aldus Minister Wijn. Het was u misschien
nog niet opgevallen, maar het gaat weer goed met
Nederland. De MEV 2007 straalt weer zelfvertrouwen uit en de boodschap moet de wereld in: 2006
was een wending ten goede. De minister spreekt
in dit opzicht liever over het oogsten na een zaaiperiode, waarbij duidelijk is dat het allemaal een
kwestie is van GTST. En, toegegeven, de cijfers voor
2006 en 2007 zijn als balsem op de wonde van de
afgelopen jaren: bij een 3,25 procent groei van het
bbp in 2006, loonstijging van 1,75 procent, en daling van de inflatie naar 1,25 procent is het woord
‘herstel’ nog een eufemisme en is euforie meer op
z’n plaats.
In al dit enthousiasme is het altijd weer interessant te zien hoe met goed nieuws wordt omgegaan.
Hoewel succes vele vaders kent, is de toewijzing van
de lusten en de lasten altijd een precair spel. Zo
ook in de MEV 2007. Daarom is de terugval van de
economische groei in 2005 volgens de MEV vooral
te wijten aan de vertraging van de internationale
economische groei, maar is de verbetering van de
koopkracht vooral te danken aan lastenverlichting
en verhoging van de overheidsuitgaven. Ook op andere terreinen ziet de MEV een heilzame werking in
de onzichtbare hand van de overheid, die met zorg
en beleid inflatie en werkloosheid laat dalen. Deze
verbondenheid met de onzichtbare hand van de
overheid zal geen toeval zijn en des te opmerkelijker
is het dat de verschillen van inzicht tussen kabinet
en opstellers van de MEV ook aan bod komen in de
verkenningen voor 2007.
Wat is het geval? “Het kabinet en het CPB verschillen van inzicht met betrekking tot de gevolgen voor
het lastenbeeld van het wetsvoorstel Werken aan
winst.†(CPB, 2006). In dit wetsvoorstel van ex

staatssecretaris en huidig minister Wijn moeten
meer bedrijven zich thuisvoelen en blijven voelen in
het Nederlandse belasting-op-winst-klimaat. Zo kan
gedacht worden aan een percentage winstvrijstelling
voor het mkb, een lager tarief op een hogere eerste
schijf, of afschaffing van kapitaalbelasting op uit te
brengen aandelenkapitaal. En levert dit nu nog wat
op? Volgens het CPB is er in 2007 sprake van een
lastenverzwaring van één miljard en pas per 2014
zullen de lasten per saldo 0,75 miljard lager liggen.
“Het kabinet kiest ervoor om in haar lastenbeeld
2007 dit langetermijneffect te presenteren. Het CPB
presenteert de feitelijke microlastenontwikkeling
2007.†(CPB, 2006).
Dit geeft te denken. Een eenvoudige deductie leert
dat het kabinet geen feitelijk lastenbeeld 2007
presenteert, maar een positiever beeld dan het CPB
zich kan permitteren. Met de verkiezingen voor de
deur is enig oppoetswerk niet ongebruikelijk, maar
leidt zelden tot verschillen van inzicht in de statistieken hooguit in de wijze van presentatie. Als het
CPB dit in de MEV aan de orde wil stellen dan moet
de lezer alert zijn op de beeldkleuringen die door
het kabinet worden aangebracht. Daar staat tegenover dat het CPB ook aan beeldkleuring doet door
te benadrukken dat “relatief goede prestaties geen
aanleiding mag zijn tot zelfgenoegzaamheid†of
door de dreiging van een tekort op de Amerikaanse
lopende rekening te benadrukken, “met alle gevolgen van dien voor de concurrentiepositie van
het Nederlandse bedrijfsleven op de wereldmarkt.â€
(CPB, 2006).
Al met al begint de opmerking van Minister Wijn
(Nederland werkt weer) meer perspectief te krijgen.
Het begint weer te werken in Nederland. Als het
goed gaat met Nederland valt er weer iets te verdelen, toe te wijzen, te alloceren. Het debat is begonnen en de MEV doet een duit in het zakje: laat alle
meevallers (lees: gasbaten) ten gunste komen van
het begrotingssaldo, in het licht van de vergrijzing.
Iemand anders nog een idee? Nederland zal weer op
volle toeren werken om alle sociale partners plannen
te laten ontwikkelen en claims te laten formuleren.
3,25 Procent groei betekent loonsverhoging, of meer
onderwijs of meer wegen. Nederland werkt weer, dat
moge duidelijk zijn, is de belangrijkste conclusie van
de Macro Economische Verkenning 2007.

Literatuur
CPB (2006) Macro Economische Verkenning 2007. Den Haag:
Sdu Uitgevers

ESB

22 september 2006

451

Auteur