Ga direct naar de content

Zwakke banengroei in 2005

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 19 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Forse daling werkloosheid in het afgelopen halfjaar
Sinds september vorig jaar is de werkloosheid in Nederland flink gedaald. In het eerste kwartaal van 2006 bedroeg
het aantal werklozen na seizoencorrectie 438.000. Dat is een vermindering met 29.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de leeftijdscategorie tot 45 jaar is de werkloosheid nu duidelijk kleiner dan een jaar geleden.
Bij 45-plussers is de werkloosheid ongeveer even hoog als een jaar geleden.
In de Europese Unie (EU 25) bedroeg de werkloosheid in februari van dit jaar 8,5 procent van de beroepsbevolking.
In februari van vorig jaar was de werkloosheid iets hoger (8,9 procent). Koploper bleef Polen met een werkloosheid
van 17 procent in februari van dit jaar.
Banen van werknemers × 1000
7700
gecorrigeerd voor seizoen
7600
7500
7400
7300
banen van werknemers
7200
7100
7000
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gewerkte uren uitzendkrachten, 2000=100
110
gecorrigeerd
voor seizoen

100
90
80

uitzenduren
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006

200
150
100
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Werklozen
seizoengecorrigeerd, × 1000

500

werkloze beroepsbevolking

400
200

geregistreerde werklozen

100
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking,
seizoengecorrigeerd
Duitsland
EU25

8
6
4

In de industrie zijn sinds 2000 meer
dan 100.000 banen verdwenen. Ook
vorig jaar is het banenverlies doorgegaan, zij het in een verminderd tempo.
In het vierde kwartaal van 2005 waren
er in de industrie 20.000 banen minder
dan een jaar daarvoor. Ook in de bouwnijverheid bleef het banenverlies in 2005
doorgaan, en ook hier was het verlies
kleiner dan in de voorgaande jaren.

Figuur 2. Banen van werknemers, gecorrigeerd voor
seizoen, 2001=100

115

niet-commerciële diensten

110
105
100

totaal

95

commerciële diensten

90
landbouw en nijverheid

85
80
2001

2002

2003

2004

2005

Lichte groei in dienstensector

300

10

Vorig jaar was er voor het eerst sinds Figuur 1. Banen van werknemers, jaargemiddelden,
2002 weer enige banengroei, zoals uit veranderingen ten opzichte van voorgaand jaar, x 1000
20
kwartaalcijfers blijkt. De meeste groei
0
was er in 2005 bij de uitzendkrachten,
-20
waar het dieptepunt begin 2004 werd
-40
bereikt. Ook het aantal vacatures nam
-60
in 2004 al toe. Er zijn dus al enige tijd
-80
tekenen van verbetering, maar de
-100
2004
banengroei was in 2005 per saldo heel
-120
2005
beperkt, doordat in veel bedrijven
-140
landbouw en commerciële niet-commerciële totaal
personeelsinkrimpingen doorgingen.
nijverheid
diensten
diensten
In het eerste kwartaal van 2006 is de
banengroei duidelijk toegenomen.

Banenverlies in de industrie en in
de bouw ook in 2005 aanzienlijk

Openstaande vacatures
einde kwartaal, × 1000

600

Zwakke banengroei in 2005

België
Nederland

2
2001 2002 2003 2004 2005 2006

In de dienstensector is het aantal banen in 2005 toegenomen, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren. Deze omslag is vooral toe te schrijven aan de genoemde groei
van het uitzendwerk. Afgezien van het uitzendwerk was er nauwelijks banengroei in de
dienstensector in 2005. In verschillende bedrijfstakken bleef het aantal banen ongeveer
gelijk. Zo bleef in de handel het aantal banen in 2005 bijna stabiel, na een aanzienlijk
banenverlies in 2003 en 2004. In de vervoerssector en bij de overheid ging het banenverlies door. In deze twee takken samen verdwenen in 2005 ongeveer 20.000 banen.
Banengroei was er in de gezondheidszorg. Hier nam het aantal banen in 2005 met twee
procent toe, iets meer dan in 2004, maar minder dan in 2002 en 2003.
Mede door de groei in de gezondheidszorg nam het aantal vrouwelijke werknemers
in 2005 weer duidelijk toe, na een kortstondige onderbreking van de groei in 2004. Het
aantal mannelijke werknemers bleef in 2005 afnemen, al was de daling veel minder groot
dan in 2003 en 2004.
André Corpeleijn
Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.  www.cbs.nl

ESB  19-5-2006

239

Auteur