Ga direct naar de content

Service publicaties

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 19 2006

s e r v i c e   ■  publicaties

Boeken
De toekomst van de arbeidstijden
C. Baaijens, P. Ester, J. Schippers (red.) n
Dutch University Press in samenwerking met
de OSA, ISBN 90 361 00 399, 204 blz.,
e 28,50

Arbeidstijden worden
gevarieerder. Dit hangt
samen met de groeiende
diversiteit in leefstijlen
en levenslopen. De grenzen tussen arbeid, zorg
en vrije tijd vervagen.
Werknemers moeten
steeds behendiger zijn
om in verschillende levensfasen werk en
andere belangrijke activiteiten te combineren.
Arbeidstijden spelen hierbij een sleutelrol.
Werkgevers staan eveneens voor dilemma’s:
hoe moeten ze de arbeidstijden binnen hun
bedrijf afstemmen op gewijzigde voorkeuren
van hun personeel en hoe kunnen ze tegelijkertijd inspelen op de marktverhoudingen die
steeds competitiever worden. De overheid, als
derde partij, moet er op toezien dat nieuwe
arrangementen rond arbeidstijden verantwoord zijn vanuit veiligheids- en gezondheidsperspectief en dat kwetsbare groepen bescherming wordt geboden. Er wordt in dit boek
geprobeerd een antwoord te geven op vragen
als: kan de overheid de zorg voor arbeidstijden
aan werkgevers en werknemers overlaten?
Wat zijn de voor- en nadelen van meer flexibele arbeidstijden en wat zijn de grenzen

Verschenen
CPB
H. Oosterbeek & D. Webbink, Assessing the
returns to studying abroad, CPB Discussion
Paper 64.
A. Verrips, Investeren in kennis en innovatie;
Analyse van ICRE-projecten tweede tranche
2005, CPB Document 115.
J. Annema, P. Besseling & M. Mulder,
Knelpuntanalyse voor de corridor RotterdamAntwerpen ten behoeve van het project
Mainportcorridor Zuid (PMZ), CPB Document
114.
CPB Notitie, Uitgangspunten voor
luchtvaartscenario’s 2020 en 2040

238

ESB  19-5-2006

voor werknemers en werkgevers van nieuwe
arbeidstijden? Een keur van experts laten in
dit boek hun licht schijnen over de toekomst
van de arbeidstijden in Nederland, elk vanuit
hun eigen discipline en achtergrond.

Codes en Commissarissen
H. van Eyck van Heslinga & J. Schoenmakers n
Van Vliet uitgevers, ISBN 90 782 63 016,
100 blz., e 24,50

Het boek “Codes &
Commissarissen†is een
analyse van de positie
van 129 beursgenoteerde ondernemingen
ten overstaande van de
rol van de commissaris
in het licht van de Code Tabaksblat. Naast de
harde analyses op basis van de jaarverslagen
werden ruim 250 president-commissarissen en bestuursvoorzitters gevraagd naar
hun mening over ‘Goed bestuur en toezicht’.
Dan blijkt er ook emotie in de boardroom.
De meningen, na krap vijf jaar debat over
Corporate Governance, blijken verdeeld. Is
er nu wel of niet goedkeuring vereist van de
aandeelhoudersvergadering als het gaat om
implementatie en toepassing van de code?
Een extra dimensie is verkregen door
diepte-interviews met vertegenwoordigers
van de verschillende stakeholders: belegger, toezichthouder (AFM), wetenschap en
accountancy.

Samen met het inleidende hoofdstuk waarin
Corporate Governance in historisch en internationaal perspectief wordt geplaatst ligt er
een boek dat compleet, toegankelijk en vooral verhelderend en informatief is. ‘Codes &
Commissarissen’ schetst de huidige stand van
zaken waarmee de koers kan worden bepaald
voor de volgende etappe.

Gemeentelijk overheidsbeleid
en maatschappelijke welvaart
J.H.Voogd n Universiteit Twente,
ISBN 90-365-2330-3, 300 blz,

De kern van dit proefschrift is de vraag
in welke mate de
gemeentelijke overheid
bijdraagt aan de verandering van de welvaart
van de huishoudens
in een gemeente. Het
bevorderen van de
welvaart wordt daarbij gezien als het uiteindelijke doel van een gemeentelijke overheid.
In het proefschrift wordt de verandering van
de welvaart monetair gekwantificeerd. Het
doel van het proefschrift is een aanzet geven
voor een nieuwe manier van beoordeling van
het beleid van de gemeentelijke overheid.
Het proefschrift is tevens een pleidooi de
huishoudens, ofwel de burgers, meer centraal
te stellen in het denken over gemeentelijke
zaken.

In deze rubriek worden recent verschenen boeken, onderzoeksrapporten en beleidsadviezen
aangekondigd. Kopij voor deze rubriek via redactie-esb@economie.nl.
J. Blokdijk & R. van Elk, Validatie van het
airport catchment area competition model
(ACCM), CPB Memorandum 154.
CPB Notitie, Koopkrachtontwikkeling 2006:
plussen en minnen.
CPB Notitie, Second opinion op de KBA
OV-alternatieven Zuiderzeelijn.
CPB Notitie, Second opinion op de
beoordeling programma transitiealternatief
Zuiderzeelijn.

Tinbergen
2006-042/3 C.M. Travisi; F.E.E. Mattei;
R. Camagni & P. Nijkamp, Analysis of
Environmental costs of mobility due to urban
sprawl – A modelling study on Italian cities.

2006-041/1 M.C.W. Janssen, Micro
foundations.
2006-040/1 M.C.W. Janssen, On the strategic
use of focal points in bargaining situations.
2006-039/3 M. Lindeboom; A.L. Nozal &
B. van der Klaauw, Disability and work:
the role of health shocks and childhood
circumstances.
www.tinbergen.nl

Merit
2006-017 A. Hall; L.K. Mytelka & B. OyelaranOyeyinka, Concepts and guidelines for
diagnostic assessments of agricultural
innovation capacity.
www.merit.unu.edu