Ga direct naar de content

Werkgelegenheidsontwikkeling in de laatste vijftien jaar

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 23 2002

Werkgelegenheidsontwikkeling in de laatste vijftien jaar
Aute ur(s ):
Divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4372, pagina 615, 23 augustus 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

De groei van de werkgelegenheid is het laatste jaar sterk verminderd, maar was in de tweede helft van de jaren negentig zeer hoog.
Wat is kenmerkend voor de werkgelegenheidsontwikkeling van de jaren negentig en wat waren de groeisectoren?
De werkgelegenheidsgroei fluctueert met de economische groei. Tijdens de conjuncturele inzinking van 1993 nam het arbeidsvolume
tijdelijk licht af. In de jaren daarna nam het arbeidsvolume toe met twee à drie procent per jaar, wat historisch gezien hoog is. Het
arbeidsvolume was in 2001 ruim een kwart (28 procent) groter dan in 1987, ofwel een toename met 1,4 miljoen arbeidsjaren. Hierbij
bleef de duur van een arbeidsjaar (de meeteenheid) vrijwel ongewijzigd. Alleen bij de overheid en gesubsidieerde sector vond enige
verkorting van de arbeidsduur plaats.
Een ander kenmerk van de werkgelegenheidsgroei in de laatste vijftien jaar is dat deze vrijwel geheel geconcentreerd was in de
dienstensector. Vooral de zakelijke dienstverlening onderscheidde zich door een hoge groei. De onderdelen van de zakelijke
dienstverlening waar de werkgelegenheid het meest groeide, waren de computerservice-bureaus en de uitzendbureaus. De groei in deze
activiteiten is niet alleen groot, maar ook zeer wisselend geweest. Jaren met een groei van twintig of zelfs dertig procent kwamen voor,
maar er waren ook jaren waarin het arbeidsvolume ongeveer gelijk bleef of iets terug liep. Bij de uitzendbureaus was de groei het sterkst
in 1994-1996 en bij de computerservicebureaus in 1995-1997. De laatste jaren is de groei sterk afgezwakt, zowel bij de uitzendbureaus als
bij de computerservicebureaus. Kenmerkend voor de werkgelegenheidsgroei in de jaren negentig is ook dat de groei van de
deeltijdarbeid is doorgegaan. Hierdoor is het aantal banen meer toegenomen dan de werkgelegenheid in arbeidsjaren. Het aantal banen
van werknemers is sinds 1987 met 2,0 miljoen toegenomen, waarvan 0,8 miljoen voltijdbanen en 1,2 miljoen deeltijdbanen. In 1987 was 37
procent van de banen van werknemers een deeltijdbaan, in 2001 was dat 44 procent.
figuur 1

Figuur 1. Arbeidsvolume en volume bbp, veranderingen ten opzichte van het voorgaand jaar, in procenten, 1988-2001
figuur 2

Figuur 2. Overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur van voltijdbanen van werknemers, 1980-2001,
in uren

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl )

Auteur