Ga direct naar de content

Steeds meer inkomen nodig

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 14 2003

Steeds meer inkomen nodig
Aute ur(s ):
Ger Linden (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4419, pagina 551, 14 november 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het deel van het inkomen dat huishoudens minimaal noodzakelijk vinden, is in de periode 1991-2001 steeds groter geworden1 Dat blijkt
uit een vergelijking van het feitelijk besteedbare inkomen van huishoudens met het inkomen dat Nederlanders zelf minimaal nodig zeggen
te hebben.
In 2001 bedroeg het minimaal nodig geacht huishoudinkomen € 16.600. Sinds 1991 is dit bedrag, gecorrigeerd voor inflatie, toegenomen
met
€ 2.400, een stijging van zeventien procent. De stijging van het feitelijk besteedbaar inkomen was minder groot.
De stijging van het minimaal noodzakelijk geacht huishoudinkomen hangt samen met de toename van de vaste lasten. In 1999/2000
besteedden huishoudens hieraan gemiddeld € 8.500. Dat is € 1.100 meer dan in 1990/1991.
Verschillen per huishoudtype
Het inkomen dat alleenstaanden minimaal nodig achten, ligt gemiddeld lager dan dat van eenoudergezinnen. Die hebben weer minder
nodig dan paren zonder kinderen. Bij paren met kinderen ligt het niveau van het minimale benodigde inkomen het hoogst. In 2001
bedroeg het minimaal nodig geachte inkomen voor alleenstaanden € 11.700. Eenoudergezinnen hadden naar eigen zeggen minimaal €
1.200 per jaar meer nodig dan alleenstaanden. Het minimaal benodigde inkomen van paren zonder kinderen bedroeg gemiddeld € 18.000.
Paren met kinderen hadden naar eigen zeggen € 20.100 nodig. Het minimaal benodigde inkomen kwam in 2001 voor alle huishoudtypen
hoger uit dan in 1991.
Lagere en hogere inkomensgroepen
Naarmate huishoudens een hoger inkomen hebben, wordt een hoger bedrag minimaal noodzakelijk gevonden. Huishoudens uit de
laagste inkomensgroep hadden een inkomen van minstens € 11.000 per jaar nodig om rond te komen. Huishoudens uit de hoogste
inkomensgroep vonden dat ze minimaal € 23.000 nodig hadden.
Tussen 1991 en 2001 nam het minimaal benodigde huishoudinkomen voor alle inkomensgroepen toe. De stijging van het minimaal
benodigde inkomen was met twintig procent het grootst in de laagste inkomensgroep. In de hoogste inkomensgroep bedroeg de
toename van het noodzakelijk geachte inkomen vijftien procent.
Inkomenstekort
Een op de acht huishoudens ontving in 2001 een netto inkomen dat lager was dan wat men minimaal noodzakelijk vond. Van de
huishoudens in de laagste inkomensgroep had ruim een kwart een inkomen dat lager was dan wat minimaal werd geacht. Dit aandeel is
vier keer zo groot als bij de hoogste inkomensgroep. Van de eenoudergezinnen vond zo’n dertig procent het feitelijk inkomen
ontoereikend. Bij de alleenstaanden was dat achttien procent.
Ger Linden
figuur 1

Figuur 1. Ontwikkeling besteedbaar en minimaal nodig geacht huishoudinkomen, 1991 = 100
figuur 2

Figuur 2. Minimaal nodig geacht huishoudinkomen per huishoudtype
figuur 3

Figuur 3. Minimaal nodig geacht huishoudinkomen per inkomensgroep, in duizend euro

1 De gegevens zijn ontleend aan het Sociaal-economisch panelonderzoek van het CBS. Het minimaal nodig geacht inkomen is gebaseerd
op de vraag: ‘Welk netto-inkomen per maand vindt u in uw omstandigheden voor uw huishouden volstrekt minimaal?’. Het feitelijk
besteedbaar inkomen is de som van winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid, opbrengsten van vermogen (inclusief eigen woning) en
ontvangen overdrachten verminderd met de premies sociale verzekeringen, overige betaalde overdrachten en belastingen. Netto inkomen
is het geld dat netto per jaar binnenkomt bij het huishouden. Het gaat om het ‘schone’ inkomen, dus wat overblijft na belastingen en
premies.

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur