Ga direct naar de content

Redactioneel: Recht op speeltijd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 11 2013

Redactioneel ESB

Recht op speeltijd
I

beduidende oefenwedstrijden; de
n 2014 moet het dan gaan geharde kern bleef nagenoeg intact.
beuren, lezen we in deze ESB.
Het spel verslechterde verder en
Zo ook in de voetbalwereld,
de kritische buitenwacht begon te
waar we deze koude decembermorren.
maand alvast warm zijn gemaakt
Niet dat dit de bondscoach ontging.
voor de hete voetbalzomer midNieuwe tijden vragen om nieuwe
dels een ijzingwekkend spannende
wetten, zoveel begrijpt hij wel. In saloting voor de WK voetbal in Bramenspraak met zijn technische staf
zilië. De loting zit er weer op, het
en de spelersraad stelt hij nu daarom
competitieve landschap ligt vast
de wet Basisplek op Zeker (EBZ)
(Chili, Spanje en Australië) en we
voor, die beoogt wisselspelers meer
weten wat onze jongens te doen
kans te geven op een basisplek (Asstaat. Nu is het aan de bondscoach
scher, 2013). Deze bepaalt dat baom ons dan eindelijk ’s werelds bessisspelers minder soep krijgen van
te te maken. Daarover nu meer, en
Truus en minder fruit bij ziekte. Dit
hopelijk leest ook de minister van
Gelijn Werner
moet ze motiveren om fit en scherp
SZW mee.
Eindredacteur ESB
te blijven. Daarnaast legt de wet de
Op papier heeft de bondscoach
g.werner@sdu.nl
belofte vast dat reservespelers hooggoud in handen. Een vaste groep
stens twee keer per toernooi mogen
van gretige spelers, volop ambitie
invallen en bij een volgend optreden
om uit te blinken op het veld. Spelers afkomstig uit de vermaarde Hollandse voetbalschool recht hebben op een basisplaats. Dit moet hen beschermen
bovendien, een school die al tientallen jaren kwaliteit afle- tegen jojo-gedrag van keuzeheren. Verder stelt de EBZ dat
vert op het allerhoogste niveau. Ook is de hand van de keu- spelers zich al na een enkele reserveplek moeten richten op
zeheer al goed en positief zichtbaar. Zo hevelt hij overbo- een voor hen ongebruikelijke positie in het veld.
dige rechtsbuitens over naar de linkerflank om een efficiënte Trots meldt de bondscoach dat voetbalwetten in ons land
allocatie van talent te bevorderen. Hij werkt ook hard aan sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo ingrijpend zijn gewijhet groepsproces. De oudere spelers nemen de jonkies op zigd. De Wet EBZ is misschien een kleine stap voor voetbasleeptouw, basisspelers weten zich gehoord via de spelers- lanalisten maar toch zeker een grote voor voetballers. Wat hij
raad, conflicten laten zich consequent oplossen. Een uni- vergeet erbij te zeggen is dat een appeltje minder in de fruitque selling point van de keuzeheer is zijn totale mensbeeld: mand niet veel uithaalt voor de motivatie van basisspelers.
spelers voeren hun taken alleen goed uit wanneer ze lekker En dat het hoogst onzeker is of reservespelers daadwerkelijk
in hun vel zitten. Dus kookt zijn vrouw Truus voor de ba- meer zullen spelen, omdat ze zeker minder invalbeurten krijsisspelers, die bij ziekte op een fruitmand kunnen rekenen gen. Er zullen situaties ontstaan waarin een basisspeler met
en bij een slechte vorm niet meteen het speelveld hoeven te een blessure uitvalt, maar geschikte wisselspelers ontbreken
vanwege vervallen invalrechten. En doordat wisselspelers niet
verlaten – hoezeer goede vervangers ook staan te popelen.
Nee, wat de goede zorgen voor de basisspelers betreft zal een de tijd krijgen zich voor een bepaalde positie te bewijzen blijeventuele mislukking op de WK niet aan de bondscoach ven jarenlang opgebouwde specifieke kwaliteiten onbenut.
liggen. Of hij er alles aan doet om ons de eerste plek te be- Ach, misschien moeten we realistischer zijn en zit een pozorgen, is een tweede. Ook wisselspelers willen gehoord diumplek er gewoon niet meer in voor ons tulpenbollenworden, appeltjes voor de dorst krijgen en, vooral, een eer- landje. De concurrentie is toegenomen; de export van onze
lijke kans krijgen op een basisplaats. Hoe het negeren van eigen knowhow maakte een land als Spanje al eens wereldde reservespelers verkeerd kan uitpakken werd pijnlijk dui- kampioen ten koste van onszelf, en onze speeltijd op het
delijk toen de vorige bondscoach een eerder succesvol team hoogste podium neemt zienderogen af. Tegelijk moeten we
bij elkaar hield om vervolgens roemloos ten onder te gaan niet te veel somberen zo vlak voor het nieuwe jaar. Zolang
tegen teams waar de nodige wisselingen in opstelling en we jeugd goed opleiden, speeltijd geven en onderdak bieden
speelwijze wél hadden plaatsgevonden, en waar ook de wis- tegen de grillen van het moderne voetbal zou ons landje best
selspelers soep en fruit kregen. De huidige bondscoach trok weer kunnen stunten – tegen nieuwe wetten in.
uit het gebeurde zijn conclusies. Onder zijn bewind roken
veel nieuwe spelers aan het echte werk, waarvan onze voet- Literatuur
balnatie naar zijn zeggen nog generaties lang zou profiteren. Asscher, L.F. (2013) Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, incl. memorie van
Vaak bleef het echter bij een enkel optreden of een serie on- toelichting. Den Haag: Ministerie van SZW.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
Jaargang 98 (4674 & 4675) 13 december 2013
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

727

Auteur