Ga direct naar de content

Promotie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2015

.

ESB Promotie

Promotie

D

blijken het in de regel ook goed te doen
e economische theorie geeft
in de navolgende periode. De beste
duidelijk aan hoe een ratien procent van de spelers in de eertioneel persoon financiële
ste periode van de dataset wint tijdens
keuzes dient te maken. In de praktijk
de navolgende periode bijvoorbeeld
blijkt echter dat mensen zich hier niet
aanzienlijk meer dan de slechtste tien
altijd aan houden; we wijken vaak op
procent. Een speler die tot de beste één
systematische wijze af van deze voorprocent behoorde in de eerste periode
schriften. Dit proefschrift beschrijft
heeft een twaalf maal hogere kans om
het modelleren van financieel keuzegezich ook in de tweede periode tot de
drag als een aantal standaardaannames
beste één procent te mogen rekenen.
zijn losgelaten.
Tegelijkertijd heeft hij een drie maal
Het proefschrift begint met een belagere kans om bij de slechtste één proschrijving van een model voor keucent te eindigen. De slechtste spelers
zegedrag bij onbekende kansen. De
Rogier potter van loon
blijven vaak verliezen, en zij verandeeconomische theorie schrijft voor dat
Postdoc onderzoeker aan de Erasmus
ren vrijwel nooit in relatief goed presonbekende kansen (onzekerheid) hetUniversiteit Rotterdam
terende spelers.
zelfde moeten worden behandeld als
Verschillende regressiemodellen verbekende kansen (risico). In de praktijk
sterken voornoemde bevindingen en
blijken we echter een afkeer van onzelaten zien dat de winsten niet alleen
kerheid te hebben. Zo hebben partisamenhangen met historische prestaculieren veelal aandelen van bedrijven
uit eigen land, terwijl diversificatie over landen wenselijk is. Dit ties, maar ook in zekere mate met twee eenvoudige speelstijlvakan worden verklaard door de afkeer van de onzekere kansen die riabelen (agressiviteit en losheid). Daarnaast is er een verband
kleven aan buitenlandse bedrijven: onbekend maakt onbemind. met het aantal pokerhanden dat de speler tijdens de voorgaande
Voorts wordt gekeken naar modellen van intertemporeel keu- periode heeft gespeeld: meer frequente of ervaren spelers laten
zegedrag. De economische theorie schrijft voor dat we toekom- betere resultaten optekenen. Deze verbanden blijven substantistige uitkomsten verdisconteren met een constante rentevoet, eel en significant als er wordt gecorrigeerd voor mogelijke altermaar in de praktijk blijken we op de korte termijn erg onge- natieve verklaringen.
duldig (hoge rentevoet) en worden we geduldiger (lagere ren- Uit deze resultaten blijkt dat poker geen zuiver kansspel is,
tevoet) naarmate een uitkomst verder in de toekomst ligt. Dit maar een behendigheidscomponent bevat. Relevant is vervolkan verklaren waarom sommigen minder sparen dan goed voor gens hoe deze behendigheidscomponent zich verhoudt tot de
ze is en waarom we ook dit jaar waarschijnlijk onze goede voor- kanscomponent. Zo is het voor de juridische status van een spel
nemens niet zullen waarmaken: we zijn op de korte termijn erg (kans- of behendigheidsspel) in veel landen bepalend welke van
ongeduldig, ook al is dit strijdig met het (geduldigere) lange- de twee componenten een grotere invloed heeft op de uitkomst.
Het antwoord op deze vraag hangt enorm af van de duur van
termijnperspectief.
In het laatste hoofdstuk wordt gekeken naar de behendigheids- het spel: als we maar lang genoeg spelen zal elk effect van kans
component in online-poker. Van oudsher wordt poker veelal als vervagen. De cruciale vraag is dus hoe lang het duurt voordat
kansspel gezien en juridisch als dusdanig behandeld: het aantal behendigheid belangrijker wordt dan kans. Om dit te bepalen
speelplaatsen is beperkt en eventuele winsten vallen onder de worden pokerspelen gesimuleerd waarbij winners en verliezers
kansspelbelasting. De meeste pokerspelers zijn het er echter uit de eerste periode tegen elkaar spelen in de tweede periode.
over eens dat poker een behendigheidsspel is. Dit is wellicht Hieruit blijkt dat behendigheid belangrijker wordt dan kans na
niet zo verrassend, want als poker juridisch als zodanig wordt circa 1500 handen, ofwel slechts vijf tot twintig uren spelen.
beschouwd zijn er minder beperkingen over waar en hoe zij Het onderzoek beperkt zich tot online-poker, maar met het oog
het spel kunnen spelen. In dit hoofdstuk wordt bekeken of er op de vele overeenkomsten kan de conclusie gemakkelijk worbehendigheid bij komt kijken, en zo ja, hoe groot de rol van den veralgemeniseerd naar het spel aan fysieke speeltafels. Als
poker juridisch als behendigheidsspel zou worden gezien, dan
behendigheid is.
Er wordt een dataset gebruikt met honderden miljoenen obser- zou dat de taboesfeer rond het spel doorbreken, de onzekerheid
vaties van online-pokerspellen, waarin wordt gekeken naar de onder spelers over legaliteit en belasting wegnemen, en de weg
samenhang van winsten over tijd. Bij een zuiver kansspel zou vrij maken voor online-poker om zich te ontwikkelen tot een
er geen samenhang moeten zijn in de winsten van spelers over goed gereguleerde bedrijfstak met betrouwbare aanbieders.
verschillende tijdsperioden. Bij poker is er echter wel een dergelijke samenhang; een verdere analyse van deze samenhang geeft LITERATUUR
inzicht in de grootte van de behendigheidscomponent in poker. Potter van Loon, R.J.D. (2014) Modeling non-standard financial decision makSpelers die relatief goed presteerden over een bepaalde periode ing. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

62

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 100 (4702) 29 januari 2015

Auteur