Ga direct naar de content

Kapitaalmarkten VS drogen op

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 18 1999

Kapitaalmarkten VS drogen op
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4219, pagina 655, 10 september 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het emissie-volume op de Amerikaanse kapitaalmarkt – obligaties en aandelen – wordt steeds geringer. Dit weerspiegelt het
financieringssurplus van de overheid en de massale inkoop van eigen aandelen door bedrijven. Het netto beroep op de kapitaalmarkt van
de overheid en het bedrijfsleven tezamen bedroeg in 1998 in totaal $127 mrd. In 1992 was dit nog $539 mrd en de emissies werden
sindsdien ieder jaar minder (figuur 1).

Figuur 1. Beroep op kapitaalmarkt VS via aandelen en obligaties
De belangrijkste factor die zorg draagt voor het afnemende beroep op de totale Amerikaanse kapitaalmarkt, is het dalende aanbod van
nieuwe aandelen. De massale inkoop van eigen aandelen door Amerikaanse bedrijven overtrof in de afgelopen jaren zelfs veruit de
aandelenemissies die er plaatsvonden. In 1992 deden bedrijven langs de aandelenweg nog een beperkt beroep op de kapitaalmarkt van $
22 mrd. Vanaf 1994 is de inkoop eigen aandelen voor het eerst groter dan het emissie-volume ($ 47 mrd). Het jaar 1998 spant de kroon met
een netto inkoop van $ 274 mrd, gelijk aan ongeveer 2% van het uitstaande aandelenkapitaal tegen marktwaarde.
De inkoop van eigen aandelen is onderdeel van de wijzigende manier waarop Amerikaanse bedrijven zich financieren. Spectaculair is de
verschuiving die plaatsvindt van financiering via eigen vermogen naar vreemd vermogen (figuur 2). Hierboven is reeds gewezen op de
toename van de uitgifte van bedrijfsobligaties. Veel omvangrijker is de stijging die er plaatsvindt bij de post kredietverlening. Dit
betekent een daling van de gemiddelde looptijd van de schuld.

Figuur 2. Financiering Amerikaans bedrijfsleven: minder eigen, meer vreemd vermogen
De manier waarop Amerikaanse bedrijven zich financieren duidt op een gemiddeld genomen grotere kwetsbaarheid voor het renteniveau.
Het is goed mogelijk dat een beperkte groep bedrijven zich erg scherp met kort vreemd vermogen gefinancierd heeft. Voor een andere

groep ondernemingen is de inkoop eigen aandelen waarschijnlijk eerder een weerspiegeling van de in de afgelopen jaren sterk verbeterde
winstposities.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur