Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 75

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 6 1917

6 JUNI 1917

Economisè
­

h

o-wStatistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1 2E JAARGANG

WOENSDAG 6 JUNI 1917

No. 75

INHOUD

BIz.

HET STAATSMONOPOLIE (?) DER BRANDVERZEKERING IN
ZWITSERLAND
………………………………421
De (Nieuwe) Maandstatistiek van den In- en Uitvoer en
van het Entrepotverkeer ………….. . …………. 422
De Nederlandsche Bank en de Bankconcentratie ……..424
Sir William Lever en de 6-Uur Werkdag …………..
425
AANTEEKENINGEN:
Cultures in Suriname
……………………….425
Mineralenproductie in het Vereenigd Koninkrijk …… 425
Oorlogs-scheepsverliezen ……………………..425
Wijncultuur in 1916 ……………………….426
Het Suezkanaal tijdens den oorlog ………………. 426
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
426
MAANDCIJFERS:
Emissies in Mei 1917
……………………….
427
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…… . ……….. 428-436
Getdkoersen.

Effectenbeurzen. Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE
GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMI$CH-BTATIBTISC EE BERIChTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1,
telefoon
no. 3000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref

fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland, f 10,—, buitenland en icoloniën f 12,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen,
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh cé van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

6 JUNI 1917.

Ook deze week stond evenals zoovele voorafgaande

in het teeken van groote geldruimte. Tegen den

ultimo trok de noteering voor gelden op prolongatie

wat aan en kon van 234 tot 234 en 2% pOt. oploopen,
beïnvloed door de maandswisseling en de benoodigde

gelden voor stortingen op de talrijke emissie’s, welke

den laatsten tijd hebben plaats gehad. Vrijdag kwam

er geen noteering tot stand en de week sloot weder

op de openingsnoteering van 2% pOt. Privaat-dis-

conto noteerde onveranderd 2 pOt.; zelfs zijn enkele

posten prima driemaandspapier ten slotte op 118 pOt.

afgesloten.

In de weekstaat van de Nederlandsche Bank is het

hoofd Binnenlandsche Wissels Verminderd met ca.

f
12 millioen, hoofdzakelijk door aflossing van de

Regeering. De beleeningen vermeerderden daaren-

tegen met ca.
f 6
millioen. De Regeering kon van

haar renteloos voorschot ca.
734
millioen gulden af-

lossen. De rékening-courant-saldi van anderen toonen
een vermindering aan van ca.
f
17 millioen. Door een

en ander breidde de biljettencirculatie zich met ca.

f 7
millioen uit. Het beschikbaar metaalsaldo ver-

meerderde per saldo met ca.
f
2 millioen.

De wisselmarkt was zeer ongeanimeerd; zaken kwa-

men moeilijk tot stand. De koersen waren over het

algemeen iets vaster. De Marken en Oostenrijksche

Kronen maakten hierop echter een uitzondering. Zeer

flauw waren Roebels op aanbod uit New York. In

Londen werd zelfs een noteering van 18234 pOt. be-

reikt.

De op 1 Juni 1.1. in werking getreden zegelwet 1917

blijkt bij aanpassing aan de practijk stof te geven tot

tal van op- en bemerkingen. Over de interpretatie

van enkele artikelen bestaat vooralsnog groot ver-

‘schil van opvatting, hetgeen wellicht tot misver-

stand aanleiding geeft. Wanneer men het echter eens

zal zijn over de wijze van opvatting ,van een en ander,

zal deze wet – naast de vermeerdering der baten van

‘s Rijks schatkist – ook naar men mag hopen, het

hare er toe bijdragen, om een einde te maken aan de

hier zoo langzamerhand usantieel geworden ,,14 da-

gen uitstel”, de ingeburgerde slechte gewoonte, die

vooral in het buitenland onbewust zooveel kwaad

heeft berokkend aan het crediet van den middenstand.

HET STAATSMONOPOLIE
(?)
DER BRAND-

VERZEKERING IN ZWITSERLAND.

In het bekende interview, hetgeen Minister -Treub
verleende aan den heer Simons (Telegraaf 11.4.17),
stelde laatstgenoemde de vraag: ,,Hoe is uw oordeel
over het brandverzekeringsmonopolie in Zwitser. land?” waarop het antwoord luidde, dat dit bevre-
digend was, doch dat men niet uit het oog moest
verliezen, dat het Zwitsersche monopolie alleen voor
gebouwen gold. Daarop volgde een passage over het
overbodige van herverzekering voor den Staat der
Nederlanden, waarmede de kleine miuisteriëele com-
missie, die den minister moet voorlichten, of in ‘t
algemeen vakmenschen, het waarschijnlijk wel niet
eens zullen zijn.
Een verzekeringsmonopolie heeft Zwitserland alleen
voor de arbeiders-ongevallenverzekering. De Kantons
hebben de bevoegdheid het verzekeringswezen zonder
eenige beperking (elke branche dus) te monopoli-
eeren. Daarbij geldt echter een gewichtige bepaling: zij mogen zulks alléén doen met het doel de welvaart
van den staat te bevorderen.
In geen geval mag met
een fiscaal doel,
b.v. om een nieuwe bron van mid-
delen voor de staatshuishouding te scheppen,
gerr&o-

422

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

nopoliseerd worden.
(Vgl. Burckhardt, Kommentar

zur Bundesverfassung, p. 255 v.v.)

Van hun monopolisatie-recht hebben alleen de

kantons gebiuik gemaakt ten opzichte van de brand-
verzekering. Dit geschiedde echter voor een groot
deel in een tijd, toen de particuliere brandirerzeke-

ringsmaatschappijen nog niet of niet in voldoende

mate de. noodige dekking boden, die vooral met het
oog cip het hypotheekwezen noodzakelijk was. Veer-
tien der kantonale gebouwen-verzekering-maatschap-

pijen werden opgericht in de jaren van 1805—’12.

De kantons hebben principiëel alleen de verzekering

van de
gebouwen
gemonopoliseerd (18 van de 25). De

verzekering van roerende goederen is alleen staats-
monopolie in Waadt (sedert 1845). Glarus bezit een

staatsverzekeringsinstelling voor roerende goederen

znder verzekeringsdwang, dus met concurrentie der

particuliere maatschappijen. Op den 13en Mei I.I.

heeft het kanton Aargau bij plebisciet er over beslist

of ook daar een monopolie, zooals in Waadt, inge-

steld zou worden. Met groote meerderheid is het
voorstel van de regeering
verworpen.
In 1912 had
reeds de. Raad van het kanton Appenzell besloten

niet
in te gaan op het monopolisatie-voorstel, dat
ingediènd was door de regeeringsraad. Zij volgde

hierin de handelwijze van de Badensche en Beyer-
sche regeeringen, in welke landen respectievelijk in

1908 en 1910 eveneens besloten werd af te zien van
uitbreiding der staatsverzekering tot roerend goed.

(Deze landen bezitten wel uit verren tijd dateerende

staatsverzekeriug voor gebouwen.)

De gebouwen-verzekering is in 7 kantons niet ge-

monopoliseerd. De kantonale verzekeringsinstellingen
heffen van oudsher hooge, deels exorbitante premiën,

verse boven die der particuliere maatschappijen. Ter-

wijl toch de gebouwen-premiën, in de kantons zonder
gebouwen-verzekering van staatswege, ‘dezer laatsten
(in de le gevaarklasse) variëerden van 0,30 tot 0,45
0/00

waarbij nog in vele gevallen een ,,hydrant-rabat”
van 20 pOt. en een ,,communal-rabat” van 20 pOt.
komt, bedroegen de premiën bij de staatsinstellingen

in de andere kantons in slechts 2 gevallen hetzelfde,

in 15 gevallen echter tusscheo. 0,50-1,85 waar-

van in 12 gevallen meei dan 0,55
0
/eo en in 7 gevallen

meer dan 0,80
0/00!
Bovendien was door de concur-
rentie in de kantons van Tessin, Wallis en Genève

de premie meermalen gedaald tot 0,20, 0,18, 0,15
0
/e0

en zelfs daar onder! Met betrekking tot Waadt zij
nog opgemerkt, dat in dit kanton industriëele risico’s
van meer dan f’r. 100.000 niet door de staatsinstelling verzekerd behoeven te worden, en dat in 1883 bij den
brand van Vallorbes het reservefonds slechts
fr. 277.000 bedroeg, terwijl de schade fr. 520.000

groot was, terwijl in 1877 bij den brand in Marchissy

slechts 48 pOt. vergoed kon worden. Sedert is dit
kanton er op uit geweest zijne reserve aanzienlijk te
versterken, door het heffen van hooge premiën in
zulk een mate, dat de verzekeringsdeskundigen

Gubler en Renf er zich daarover in dezen geest uit-
lieten: ,,De vraag doet zich voor of het staathuis-
houdkundig een juist principe is een generatie in
den ‘waren zin des woords te brandschatten, om in
een onbepaalde toekomst het nageslacht de vermin-
dering van belastingen in uitzicht te kunnen stellen.”

Niettegenstaande deze groote verschillen in pre-

mies tusschen cle kantonale en particuliere maatschap-
pijen in Zwitserland, heeft tôch bij de monopolisatie steeds de bedoeling voorgezeten deze te doen strek-
ken tot het voordeel van de verzekerden. Batige saldi
worden uitsluitend aangewend tot het vormen van

reserven en wanneer de reserven een zekere hoogte
bereikt hebben, tot vermindering der premie. Het zal
dus bezwaarlijk gaan naar Zwitserland het oog te
richten, ten einde gegevens te verkrijgen,’ die zouden
pleiten voor invoering1 van een staatsbrandverzeke-
rings-monopolie hier te lande. Men dient ook niet te
vergeten, dat de Zwitsersche kantons, die een mono-

1
polie voor de gebouwenverzekering hebben, zich alle

in min of meer sterke mate van herverzekering be-

dienen, daar het bedrijf zonder dat toch veel te geris-keerd zou zijn. Aan brand-catastrophen heeft het dan

ook niet ontbroken (kanton Bern: Meiringen .en

Grindelwald, kanton Bern: Gurnigel, kanton Frei-

burg: verschillende dorpsbranden enz.). Zoo ver-
brandde onlangs in Waadt een groot hotel, dat met

de inventaris bij den staat verzekerd was, en een

schade van over het millioen veroorzaakte. De kan-
tonale instellingen hadden in 1914 voor eigen reke-

iling een bedrag van 7,7 milliard francs loopen en
tegelijk 3,7 milliard francs herverzekerd.

Bedenkt men, dat minister Treub ambieet alle

ioerende en onroerende goederen in Nederland tegen
brandte doen verzekeren door den staat, en dus ook de

industriëele risico’s (zöoals bij de gedachtenwisseling

met den heer Stork in de Eerste Kamer bleek) en dit

wel zonder herverzekering, terwijl wij hier in ons land

industriëele. risico’s hebben, die wel in sommige ge-vallen een waarde van tot 15 millioen vertegenwoor-
digen, dan kan men begrijpen, dat men in assurantie-

kringen de financiëele uitkomsten van zulk een
staatsbedrijf met eenige bezorgdheid tegemoet ziet.
J.M.

DE (NIEUWE) MAANDSTATISTIEK VAN DEN

IN- EN UITVOER EN VAN HET

ENTREPOTVERKEER.

Men schrijft pils:
Dezer dagen verscheen de maandstatistiek van den

in- en uitvoer en van het entrepotverkeer der meest

belangrijke handelsartikelen. Tengevolge van onder-
onden vertraging in de bewerking geeft het Centraal
Bureau voor de Statistiek, alwaar, zooals bekend mag
worden verondersteld, deze statistiek wordt bewerkt,
in de eerste aflevering de
cijfers
voor de drie maan-

den Januari, Februari en Maart 1917,
terwijl
voortaan

elke maand eene aflevering het licht zal zien.
1)

Het gemis van gegevens .omtrent onzen in- en uit-
voer deed zich in oorlogstijd zeer gevoelen en het

weder
verschijnen
eener maandstatistiek zal dus ‘wel

zeer op prijs worden gesteld. Vooi het gemis wordt
althans in zoo verre schadeloos gesteld, dat drie maan-
den ter vergelijking naast elkander gegeven worden,

al doet deze vergelijking als regel eene dalende lijn
voor onzen import en export in het oog springen.
Wellicht zal hierop nader meer in bijzonderheden
worden ingegaan. Het komt thans in de allereerste
plaats noodzakelijk voor na te gaan in welk opzicht

de -nieuwe maandstatistiek afwijkt van de vroegere,
vanwege het Departement van Finandiën uitgegeven,

opdat belangstellende
bij
het raadplegen niet tot ver-

keerde gevolgtrekkingen worde gebracht. In hoeverre
de beide uitgaven nog aan elkander aansluiten en dus
nog gelegenheid laten om de oude en de nieuwe cijfers
met vrucht naast elkander te plaatsen, kan dan tevens

blijken.
Er is reeds verschil in titel, wat natuurlijk wijst op verschil van inhoud. Luidde de vroegere: ,,Statistiek
van den in-, uit- en doorvoer”, de nieuwe luidt: ,,Sta-
tistiek van den in- en uitvoer en van het entrepôt-
verkeer”. De eerste beloofde meer dan zij gaf: eerie
rubriek van den doorvoer zocht men daarin tever-
geefs. De doorvoer was begrepen in den algemeenen
in- en uitvoer. Van deze rubrieken is in de nieuwe
uitgaaf geen spoor meer aanwezig. Men geeft invoer,
uitvoer en entrepôtverkeer. ,,Invoer” luidde vroeger
,,invoer tot verbruik”, ,,uitvoer”, ,,uitvoer uit het
vrije verkeer”. Ook thans worden alleen de meest be-
langrijke handelsartikelen opgenomen.
De invoer wijst de goederen aan, waarover belang-
hebbenden na aangifte ten invoer en visitatie door de
ambtenaren, de vrije beschikking verkrijgen, maar

1)
In het volgénd nummer van dit weekblad zal het
gewone overzicht van de voornaamste cijfers der statistiek
worden opgenomen.

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN’

423

tevens – en dit is een groot versëhil met vroeger –

de goederen, die definitief zijn opgeslagen in entre-

pot. Van de aangevoerde goederen komen dus niet in

de rubriek invoer voor: de goederen; die slechts tij-
delijk zijn opgeslagen en de goederen die worden door-

gevoerd, hetzij zonder overlading, hetzij met overla-
ding, maar dan zonder dat zij buiten ambtelijk toezicht

zijn geweest (niet anders opgeslagen dan aan den

al of op het terrein eener onderneming van vervoer).

In de rubriek invoer zijn dus begrepen de goederen,

die in consumtie gedeclareerd zijn, benevens die,
waarop de Nederlandsche handel in entrepot gemak-

kelijk de hand kan leggen. Wijl de
tijdelijk
(d.i. in af-
wachting van de vervulling van nadere douane-for-

maliteiten) opgeslagen goederen, elke bestemming

kunnen krijgen en dus ook doorgevoerd, weder uitge-

voerd, kunnen worden, blijven deze buiten beschou-wing, totdat omtrent hunne bestemming beslist is.

Een groot verschil met de rubriek ,,invoer tot ver-

bruik” in de oude maandstatistiek moet gezocht wor-
den in het verdwijnen van den zoogenaaiiiden ,,ver-
momden doorvoer”; deze omvatte goederen, die, hoe-
wel ten doorvoer bestemd, ten invoer en later ten
uitvoer worden aangegeven en zoodoende de statistiek

volkomen onbetrouwbaar maakten In de Kamerstuk-
ken (Mem. van Toel. Statistiekrecht) vindt men den

vermomden doorvoer vôôr den oorlog geschat op 23 mii-
hard K.G. Excusez du peu! De doorvoer werd dus
23 milliard K.G. te laag, in- en uitvoer samen met
gelijk bedrag te hoog aangeschreven.. De ,,vermomde

doorvoer” is door de nieuwe voorschriften voor het
verstrekken van gegevens uit de handeisstatistiek ver-
dwenen. Intusschen is, nu in oorlogstijd onze door-
voerhandel zoo goed als stil ligt, van vermomming
van doorvoer v66r 1 Januari 1917, ook zonder nieuwe
voorschriften, niet veel sprake geweest.

De rubriek uitvoer omvat: 1. goederen in Neder-
land voortgebracht of vervaardigd; 2. goederen van
buitenlandschen öorsprong, ten invoer aangegeven en
daarna, al dan niet na bewerking, weder uitgevoed; 3. de buitenlandsche goederen, die definitief waren
opgeslagen in entrepôt en weder worden uitgevoerd.
De beide laatste goederengroepen worden niet als
doorgevoerd beschouwd: de geëntrepôseerde niet, wijl
de inslag van buitenlandsche goederen in entrepot als
invoer wordt aangemerkt, de andere niet, wijl door
•aangifte ten invoer, nationaliseering plaats vond.

Laat men de tijdelijk opgeslagen goederen buiten
aanmerking, dan omvat dus de invoer: alle goederen,
verplaatst over de grens in binnenwaartsche richting,
met uitzondering van de ten doorvoer bestemde; de
uitvoer: die verplaatst in buitenwaartsche richting,
behalve de ter voltooiing van doorvoer uitgevoerde.

Ten einde zich omtrent de bewegig van buiten-
landsche goederen over entrepot (de binnenlandsche
geëntreposeerde komen niet in de statistiek van het
entrepotverkeer) toch een beeld te kunnen vormen
is in de rubriek ,,entrepotverkeer”, voor zooveel be-
treft goederen, die voorkomen ‘in de rubrieken ,,in-
voer” en ,,uitvoer”, een overzicht gegeven van den op-
slag in entrepot en van den uitslag, de laatste gesplitst
naar gelang hij plaats heeft naar het binnenland of
naar het buitenland. De opslag is begrepen in den
invoer, de uitslag naar het buitenland onder den uit-
voer. De rubriek ,,uitslag naar het binnenland” is

mede vermeld om omtrent de beweging der, goederen
in entrepot een beeld te geven.

Men mist in het overzicht ,,Entr’epotverkeer” opga-
von omtrent den voorraad bij het begin des jaars en van elke maand. Aan de hand daarvan zou men, al-
thans in theorie, kunnen
becijferen
den voorraad aan
het einde van eenig maandelijksch tijdvak. Wijl gere-
gelde opnemingen vah de voorraden in de entrepots
ni.et gebruikelijk zijn en groote faciliteiten bestaan
bij inslag in en bij uitslag uit entrepot van de meeste
goederen, verdienen de voorraden volgens de entrepot-
rekeningen weinig vertrouwen en heeft men blijkbaar

alleen de inslagen en de uitslagen gegeveh, opdat men

zich omtrent de vermeerdering en de vermindering

van de voorraden wel een beeld kan vormen. Voorloo-
pig zal men hiermede tevreden moeten zijn. Het komt

juit gezien voor, liever gene, dan onbetrouwbare

cijfers in de statistiek op te nemen.

Vroeger sprak men van ,,doorvoer over entrepôt”

en men doet dit nog uit douane-technisch oogpunt.

Voor de handeisstatistiek is deze doorvoer thans ge-
splitst in invoer op entrepôt en (weder)uitvoer uit

entrepot en, zooals reeds geschreven, begrepen resp
onder invoer en uitvoer. In de vroegere statistiek

kwam invoer op entrpbt onder den algemeenen in-

voer, uitvoer uit entrepôt onder den algemeenen
uitvoer.

De goederen in veredelingsverkeer, dat zijn de goe-

goederen ingevoerd ter bewerking hier te lande cii
daarna uitgevoerd en die uitgevoerd ter bewerking in
het buitenland en daarna weder ingevoerd, worden noch

bij invoèr, noch bij uitvoer van de overige koederen on-derscheiden. Zij verschijnen dus telkens met hunne vol-

le waarde in de statistiek. Het verschil tusschen in- en
uitvoer vormt de waardevernieerdering bij passieve, dat tusschen uit- én invoer dat
bij
actieve veredeling.
Zôoals bekend, is op de bewerking of veredelung van

niet aan invoerrecht onderworpen goederen, geenerlei
douane-toezicht; men denke aan rijst in pellerjen,
koffie in branderjen, enz. Alleen wat de belaste goe-
deren betreft, zouden met veel moeite omtrent aard

en omvang der veredeling gegevens zijn te verkrijgen.
Dit verklaart, waarom van eene statistiek van het

veredelingsverkeer, die in buitenlandsche statistieken
wel voorkomt, werd afgezien. In de oude stati.stiek

werden deze goederen nu eens wel en dan weer niet, maar nooit als zoodanig, in de statistiek opgenomen. In eik geval betrof het kleine partijen.

Een zeer groot verschil valt aan te wijzen wat de
maatstaven betreft, waarnaar de goederen worden
aangewezen. Behalve van vee, dat alleen in getal stuks
wordt gegeven, wordt van alle goederen in de rubrie-
ken invoer en uitvoer vermeld zoowel het buto-ge-

wicht als de waarde, soms zelfs nog tevens liters ‘of
aantal stuks. Dit mag als eene groote verbetering
worden aangemerkt. Van. nog grooter waarde zou de
handelsstatistiek zijn, indien tevens het netto-gewicht
werd gegeven. Blijkbaar heeft men dit van de aan-
gevers niet willen vragen, svijl het dikwijls niet be-
kend is. Overigens is de tarra bij massa-goederen

veelal gegeven en bij de andere heeft men ‘aan de
waarde naast het bruto-gewicht voldoende ter beoor-
deeling van de belangrijkheid der goederen.

Onder waarde werd vroeger verstaan bij invoer yan
naar de waarde belaste goederen de waarde, waarnaar het invoerrecht wordt berekend, voor de overige inge-
voerde goederen en voor’ alle uitgevoerde (bij hooge uitzondering moest de waarde worden gedeclareerd)
golden de z.g. officiëele waarden, dateerend meest van

1847. Als reëele waardecijfers aanvankelijk jiiist, mis-
ten zij later alle waarde. Het was ook – wat veel uit
het oog wordt verloren – niet hunne bestemming als
reëele waarden te blijven dienen. Zij moesten de ver-
gelijking voor opvolgende jaren vergemakkelijken en
waren de gemeenhappeljjke noemer, die gelegenheid
tot totaliseeren gaf. Voortaan dient als maatstaf voor
hoeveelheidsvergelijking het bruto-gewicht. De waarde

is reëel en verauderljk en wordt, evenals het bruto-
gewicht, gedeclareerd. De aangifte van de waarde zou
evenwel maar eene zeer betrekkelijke mate van be-
trouwbaarheid verdienen, wanneer zij niet gesteund werd door de heffing van een statistiekrecht naar de
waarde (1 per mille). Deze heffing is ingegaan met

1 Februari j.l.; de waardecijfers over Januari zullen
derhalve nog niet de betrouwbaarheid hebben van die
over Februari en Maart.

Nog in,een ander opzicht bestaat een groot verschil
tusschen de oude en de nieuwe statistiek. Het land
van bestemming is thans het land in weiks handel de

424

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

16 Juni
1917

goederen zullen overgaan, d.i. waarheen zij verkocht

zijn, het land van herkomst het land, uit weiks handel

de goederen afkomstig zijn, d.i. waar zij gekocht zijn.

De nieuwe statistiek wijst, derhalve aan de buitenland-

sche markten van aan- en verkoop. Aan Zwitserland

verkochte en aan de landzijde uitgevoerde goederen

komen dus niet meer op Pruisen of België, maar op’

het land van verkoop Zwitserland; Amerikaansch ko-per, in Londen gekocht. op Groot-Brittannië.

Voorheen werden in de maandstatistiek sommige
landen met name genoemd en de rest van den in- of

uitvoer gesteld op ,,alle andere”. Zooals in zoo menig

ander opzicht was het systeem der oude statistiek ook
hier niet buigzaam genoeg en miste aanpassingsver-
mogen; tot groote ergernis van belangstellenden za-

gen deze soms 70, 80 pOt. van de in- of uitgevoerde

hoeveelheden weggemoffeld achter de groote onbe-

kende ,,alIe andere landen”. De nieuwe statistiek

breekt geheel met dit stelsel: nadat eerst het totaal
van in- of uitvoer is genoteerd, worden voor elke

goederensöort eerst steeds genoemd Duitschiand, Bel-

gië,, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ned. Oost-Indië,

Ierland, Oostenrijk-Hongarije en Suriname, waarbij
dus aan one Koloniën en Bezittingen de noodige eer

wordt bewezen, maar bovendien worden nog de landen
genoemd, waarvan de uitkomsten der statistièk leeren,

dat zij genoemd dienen te worden. Het zal nu zeker

weinig meer voorkomen, dat men in den blinde behoeft

te tasten naar landen van herkomst of van bestemming
bij in- of uitvoer van partijen van eenige beteekenis.
De volgorde der goederen is mede gewijzigd. Blijk-

baar zijn vrijwel dezelfde posten als in de oude maand-

statistiek in de nieuwe opgenomen.

De volgorde der goederen is thans, in plaats van

alfabetisch, systematisch volgens de 15 groepen der naamlijst voor de jaarstatistiek.Nut heeft deze volg-orde, wanneer men omtrent grondstoffen, voedings-
middelen, drankèn, genotmiddelen, fabrikaten een

beter overzicht wenscht.
Van groot voordeel is het, dat men in hoofdzaak dezelfde posten als in de maandstatistiek van 1916
terug vindt en dus meestal in staat is de cijfers van
1917 te vergelijken met de overeenkomstige van vroe-ger in oorlogstijd. Immers, wegens het verdwijnen van
den vermomden doorvoer in oorlogstijd zijn verge,lij-
kingen, zooals reeds hiervoren betoogd werd, mogelijk.

DE NEDERLANDSCHE BANK EN DE

BANKCONCENTRA TIE.

In het voor enkele dagen door den President der
Bank uitgebrachte verslag over het boekjaar 1916-

’17 worden door hem eenige woorden gewijd aan de
hier te lande steeds verderen voortgang makende
bankconcentratie. Na in de eerste plaats gewezen
te hebben op de moeilijkheden, die zich voordeden ten
opzichte van de vraag over welk kantoor. in het ver-

vervolg de disconto’s uit de provincie zouden moeten
loopen, maakt het verslag naar aanleiding van het
concentratie-verschijnsel, dat o.a. ten gevolge heeft
dat de in Nederland gevestigde bankinstellingen, af-
gezien van de vergroote reserves, haar kapitaal in
het laatste jaar door openbare uitgiften met ruim
54 millioen gulden hebben uitgebreid, de volgende
algemeene opmerkingen:
,,Aan den eenen kant is die versterking van het
bankwezen in Nederland zeer toe te juichen, vooral

nu aan ons land in de toekomst veel grootere eischen zullen worden gesteld, zoowel wat kapitaalkracht als
wat technische inrichting van zijn geld- en crediet-
wezen betreft; aan den anderen kant zou het niet ge-
lukkig te achten zijn, indien in de provincie alle
plaatselijke kantoren van beteekenis zouden verdwij-nen om op te gaan in enkele dier groote organisaties;
het is niet in overeenstemming met den aard van ons
volkskarakter en met de historische ontwikkeling van
ons bank- en kassierswezen, dat alle geldzaken bij
enkele groote lichamen geconcentreerd zouden wor-

den. Het bankwezen in Nederland is zeer oud, bestaat

reeds sedert eeuwen, in tegenstelling met de meeste
andere Europeesche landen, behalve Italië, welke hun

bankwezen eerst veel ‘later tot ontwikkeling zagen
komen. Eene zoo plotselinge verandering in histori-

sche toestanden, welke in hun eigen
tijd
goed
hebben gewerkt, brengt niet alleen verbetering
mede. Die concentratie leidt bovendien in den aan-

vang noodwenclig tot grootere concurrentie onderling,

en de andere plaatselijke kantoren zullen den terug-
slag daarvan ondervinden.

,,De Nederlandsche Bank wil daarom nog eens uit-
drukkelijk verklaren, dat, hoewel zij niet onwelwillend

staat tegenover de concentratie, waarvan ook haar de

voordeelen voor de kracht van ons land duidelijk zijn,

zij zeer gaarne de plaatselijke bank- en kassierskan-

toren zal blijven steunen in den strijd voor hun be-
staan. De Bank moet echter eene voorwaarde daaraan

verbinden, welke ten slotte ook in het belang dier

kantoren moet werken, n.l. dat zij niet afgljden naar

het doen van credietzaken, waarvoor hunne Organi-
satie niet deugt, en welke De Nederlandsche Bank ook

over de schijf van deze kantoren evenmin tot haar arbeidsveld zal mogen maken. Met name mag het

streven niet in de hand gewerkt worden om credieten

op te langen termijn te verleenen in den vorm van

wissels of promessen, waarvan de
looptijd
reeds uit
den eigen vorm van het papier tot den betrekkelijk
korten termijn beperkt moet zijn. Herhaaldelijk weder

kwam het in het laatste jaar voor dat credieten fei-
telijk voor zeer langen
tijd
werden verleend, zelfs

wel voor twintig en dertig jaar, terwijl het urediet

werd gegoten in den vorm eener drie of drie en een
halve maands promesse. Het spreekt van zelf dat het

uitschrijven van promessen voor
dergelijke
langloo-

pende leeningen op zich zelf eene onwaarheid is,
welke in tijden van crisis groote moeilijkheden kan

brengen ‘èn voor den credietnemer èn voor den cre-
dietgever; ook credieten welke in den vorm van hypo-

theken bij de hypotheekbanken tehuis behooren, wor-
den door sommigen gaarne in den vorm van promes-
san met onderpand van eene crediethypotheek aan-

vaard. De Nederlandsche Bank moet zich principieel
tegen het opzetten van
dergelijke
credietzaken ver-

zetten, omdat haar octrooi en hare statuten uitdruk-
kelijk verbieden crediet voor zoo langen termijn of

tegen onderzetting van onroerende goederen te ver-leenen; langs den omweg van die onware promessen
mag zij dus dergelijke credieten onder hare uitzettin-
gen niet toelaten.

,,Ook hier is eenmiddenweg te vinden; een crediet behoeft niet per se binnen den termijn van een afge-
geven promesse of wissel af te loopen; de Bank kan
ook haar rug zetten onder credieten van langeren
duur; dan moet echter de aard van het crediet zoo-
danig zijn, dat met redelijkheid’ aan te nemen is, dat
het in afzienbaren tijd zal kunnen afloopen; dat het niet een verkapt hypothecair crediet is, en eindelijk
dat dergelijke. promessen door den discontant ook voor

een belangrijk gedeelte met
zijn
eigen middelen kun-

nen gefinancierd worden, zoodat de geldschieter niet

in staat is de credieten te geven, tenzij hij doorloopend
die promessen weder
bij
deBank kan onderbrengen.

,,De Bank kan niet toelaten, dat de discontaut wel-
beschouwd niet anders is dan een bestelhuis om dat

papier
bij
de Bank te brengén, zonder voldoende eigen
middelen om ook zaken voor eigen rekening te drij-

ven; in
dergelijke
gevallen kan de medeteekening van

den discontant aan de Bank ook niet den waarborg
geven, welke octrooi en statuten voor eene medetee-
kening vereischen. Eene discontorekening moet dus

op- en neergaande
cijfers
kunnen aanwijzen.

,,Met inachtneming van deze grondregelen is de
Bank volgaarne bereid de particuliere firma’s zoo
noodig nog meer dan vroeger te steunen, nu haar
bedrijf door de concentratie allicht
moeilijker
zal wor-
den. De Bank vraagt daartegenover een vriendschap-

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

425

pelijk overleg, gelijk voortdurend met den besten uit-

slag met de groote credietvereenigingen in het land
plaats vindt, ten einde van de samenstelling der dis-
contoportefeuille dier kantoren voldoende op de hoog-

te te zijn, indien zij aanvragen voor disconteering
zullen inleveren.”

SIR WILLIAM LEVER EN DE 6-UUR
WERKDAG.
Men schrijft ons:

Dezer dagen kon men in de telegrammen uit St. Petersburg het bericht lezen, dat bij een algemeen
uitgebroken staking, die zich over meer dan 100 fa-

brieken verspreid had, de eisch van de werklieden
o.m. een werkdag van 6 uur was. Nog hebben velen
zich niet vertrouwd kunnen maken met een werkdag
van 8 uur en is deze dan ook verre van algemeen in-
gevoerd of reeds hoort men spreken van een werk-
dag van 6 uur. Velen zullen met meewarige minach-
ting hun schouders ophalen en met een gevoel van

onbehaaglijk wantrouwen in de toekomst, zich af-
vragen, waar dat heen moet.

In dit verband is het misschien niet onaardig even
aan te halen wat Sir, William Lever onlangs over dit

onderwerp zeide in de jaarlijksche vergadering van
Lever Brothers Limited. Deze wereldfirma, welke
zeep, margarine, enz. fabriceert, employeert duizen-

den werklieden. Er zijn er alleen al 4 duizend in mili-
tairen dienst. Eenige ervaring op dit gebied mag
haar dus niet ontzegd worden.
Sir William zeide dan het volgende:
Indien wij na den oorlog in concurrentie met de
geheele wereld weder tot onze overheerschende positie

willen opklimmen, moeten wij een beter systeem van
onderwijs hebben. Onze werklieden zullen onderwezen
moeten worden op een wijze, zooals zij in het verle-

den nimmer onderwezen werden en ik ben zoo vrij
als mijn meening te kennen te geven, dat met het

systeem van den 8-uur werkdag, hetwelk thans in al
onze fabrieken is toegepast, dit niet mogelijk is. Wij

hebben het bij onze dienstaanstelling tot een voor-
waarde gemaakt, dat zij, die bij ons in dienst komen,
aannemen avondcursusseu te volgen tot den leeftijd
van 18 jaar. Een jongen of een meisje, die de school
verlaten op den leeftijd van 14 jaar, hebben op eens
inspannend werk te doen en komen, om zoo te zeggen,
in een nieuwe wereld. Zij moeten met het nieuwe werk
beginnen om 8 uur ‘s morgens en werken door tot

een uur of vijf, half zes ‘s avonds. Dit is een nieuwe
wereld vergeleken bij de school, – er is zeer weinig
tijd om te’spelen – en wanneer men hun de ver-
plichting oplegt, zooals dit onder de tegenwoordige
omstandigheden noodzakelijk is, 3 uur per week aan

verdere studie te wijden, dan komt het mij voor, dat dit niet de manier is om de beste resultaten te berei-
ken. Zij zijn moe en lusteloos en niet in staat verdere
kennis in zich op te nemen. Doch hadden wij
een
nationalen 6-uur werkdag,
dan zouden wij in staat zijn
de productie van onze fabrieken te verhoogen, omdat
wij dan met 2 ploegen kunnen werken – iedere ploeg
een werkdag van 6 uur – zoodat de machines 12 uur
per dag zouden loopen, in plaats van 8 uur zooals tegen-
woordig; en de mannen en vrouwen zouden slechts 6 uur
per dag werken in plaats van 8. Dit zou een overschot
geven van 2 uur in den morgen of in den namiddag
en deze 2 uren moeten totdat de leeftijd van 30 jaar bereikt is besteed worden om den man of de vrouw
voor te bereiden tot staatsburgers, te onderwijzen, en
bruikbaar te maken voor den nationalen dienst. Na
den leeftijd van 30 jaar, zouden de bereikte resulta-
ten van duurzamen aard zijn, en men zou de besteding

van den vrijen tijd na dien leeftijd natuurlijk aan
ieders eigen inzicht over moeten laten. Ik ben er van
overtuigd, dat velen er toe zullen komen hun tuinen
te bebouwen en hier te Port Sunlight hebben wij hon-

derden tuinen, die door onze werklieden bewerkt
worden. De waarde van hetgeen er uit gehaald wordt,
is ongeveer £ 10 per jaar per tuin.

AANTEEKENINGEN.

CulturesinSuriname._HetDepartement
van den Landbouw te Paramaribo verstrekt de navol-
gende gegevens.

Stand der cultures aan het einde van het 4e kwar-
taal 1916:

De stand van suikerriet was goed; van cacao even-
eens goed; van koffie zeer goed; rijst gaf een zeer

goeden oogst, zoodat de productie in 1916 weer aan-

zienlijk hooger was dan in 1915; van kokosnoten,
maïs, bananen en aardvruchten alle goed. Door de

hooge prijzen van meel en van buitenlandsche rijst

werd aan de cultuur van bananen en aardvruchten
een groote uitbreiding gegeven, in verband waar-

mede deze artikelen voor volksvoeding niet hooger in
prijs waren dan vô6r den oorlog.

Staat aangevende cijfers betreffende productie en
uitvoer over 1916 in vergelijking met 1915:

Productie:

1915

1916
Suiker (vacuumpan). K.G.
14747089 13031814
Rum …………..Jiter

1693412

1462744
Melasse …………,,

111981

436360
Cacao …………..

K.G.
1462186

1870426
Koffie …………,,

609088

764622
Bananen ……….Bossen

451978

524286
Bacoven ………..,

241976

237987
Room. ………… K.G

1868078

2213521

Rijst …………….5280386

7471390
Kokosnoten . ……. stuks

1015121

1050092
Aarcivrucijten ……K.G

2025730

2308201
Rubber …………

8005

8910

Kwak …………..
18310

18260
Marowijne .. Gram

47738

21076
Lawa

252604

266213

Goud Suriname……
383183

295909
Saraniacca ..

227155

215146
Totaal

910680

798344
Balata …………K.G

209372

789292

f
6949315

8054002

K.G.
12720754

8249779
Liter

125458

11

1472766

1189825
R.G.

1708863

2014169

11

533375

770706

Gram
1157031

886458
K.G.

182984

925410

Mineralenproductie
in het Veree-
n i
g d K
o n i n le r
ii le.
– Wij g’aven onlangs (No.
72 van het weekblad) eene vergelijking van de delf-
stoffeuproductie in de Britsche overzeesche gebieden
en den invoer dezer grondstoffen in het Vereenigd
Koninkrijk. Thans zijn verschenen de opbrengststatjs-
tieken voor 1916 der bedrijven vallende onder de

,,Ooal Mines Act” en de ,,Metalliferous Mines Regu-
lation Act.” De cijfers voor de ondernemingen, die

onder de ,,Quarries Act” ressorteeren zijn nog niet
te onzer beschikking, waar ijzererts ook in open ont-
ginning in groote hoeveelheden wordt voortgebracht
zijn dus de gegevens voor dit materiaal nog niet vol-
ledig. Voor koper-, lood- en zink-erts kunnen wij

echter reeds de rekening sluiten; wij vinden dan voor
het jaar 1916 de volgende productiegetaflen: koper-
erts 937 tons, looderts 17.084 tons, zinkerts 8.476 tons.

De getallen voor 1915 waren resp. 746, 20.698 en
12.057. Zooals wij bij onze vorige beschouwing tot uit-

drukking brachten, voert Engeland van deze metalen
een zeer veel grooter quantum in en terwijl uitvoer
van in het V. K. gedolven kopererts, gelet de pro-

ductie, geen beteekenis kan hebben, trouwens vol-
strekt, nagenoeg geen kopererts ten uitvoer komt,
is ook de export voor de beide andere ertssoorten van kleine proportie.

Oorlogs-scheepsverlje.
– Aan de
vierde Lijst
van
Handelsschepen, welke verloren gin-
gen of zware schade beliepen tengevolge van den oor-
logstoestand, uitgegeven door de firma B 1 o m &

Uitvoer:
Totaal der waarden..
Suiker …………
Melasse …………
Rum en dram
50
0
/0
Cacao…………..
Koffie
…………
Goud …………..
Balata …………

426

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

V a n d e r A a te Amsterdam, ontieenen wij de vol-

gende recapitulatie, loopende van 1 October 1916 tot

31 Maart 1917.

Schepen van
Bruto tons
oorlogvoerende landen
Aantal.
ongeveer.

Engeland …………..
352
1.264.218

Engeland (Treilers etc.)
164
16.761

Duitschiand …………
1
4.525

Frankrijk……………

.
113
142.911

Ru’sland

……………
28
33.901

Italië

……………
45
69.293

België

…………….
10
18.350

Japan

……………
5
14.764
Portugal …………..
00
3.688
Rumenië

……………
1
13.508

Totaal
729
1.581.919

Schepen van
Bruto tons
neutrale landen.

Aantal.
ongeveer.

Nederland

…………
40
87.025
Noorwegen …………
267
376.064
Zweden…………….
53
45.159
Denemarken

………
58
60.698
Griekenland

……….
34
86.886
Vereenigde Staten
14
49.992
Spanje …………….
19
34.419
Argentinië …………
1
1.773
Peru ………………
1
1.419
Uruguay

…………..
1
2.537

Totaal
488
745.972

Van het begin van den oorlog tot 31 Maart 1917 komt

men dus tot het volgende totaalverlies:

Bruto tons
Aantal. ongeveer.

Oorlogvoerenden ……..

2168

4.338.787

Neutralen ………….
889

1.370.204

Totaal

3057

5.708.991

W ii
ii
c ‘u ii u ‘u r

1 9 1 6.
– De Moniteur Vini-

cole geeft de volgende cijfers voor de productie van wijn in het afgeloopen jaar, uitgedrukt in duizenden

Hectoliters.

Frankr. en Corsica
36.069

Oostenrijk

250

.A.lgerie ……….
. 8.731

Zwitserland

434

Tunis…………
460

V.
Staten
. . 1.578

Italië…………
38.700

Argentinië..
4.500

Spanje ……….
23.272

Chili ……
2.300

Portugal ……..
5.449

Brazilië ..
. .

800

Rusland ……..
1.500

Australië ..

250

Als beeld van de wereldproductie is deze opgave stel-
lig niet volledig, wij missen de cijfers voor Duitsch-

land, Turkije,
Griekenland; Bulgarije en Roemenië,
die mede tot de landen met een belangrijken wijn-
bouw behooren, terwijl vermoedelijk ook het quantum
van Hongarije niet tot uitdrukking is gekomen: Het
blad teekent voorts’aan, dat het resultaat voor Frank-
rijk over 1916 verre ten achter staat
bij
de gemid-

delde opbrengst der voorafgaande 1
,
0 jaren, die

49.036.956 H.L. bedroeg. Groote invoer van wijn
heeft dan ook plaats moeten vinden, waarvan onder-

staand staatje een beeld geeft.

Uitvoer
‘zend. U.L.)

1.659 .
1.155 1.013 688

Deze debacle van de wijneultuur. behoeft niet te ver-
wonderen, waar reeds hoogst belangrijke wijnbouw-
gebieden binnen het terrein der krijgsverrichtingen
liggen. Ook van andere landen, zoo van Duitschland, hoorden wij, dat de wijneultuur in verre van gunstige
omstandigheden verkeert en de beschikbare hoeveel-
heid van dit kostelijk vocht steeds meer afneemt.
Edoch het zoude niet de grootste economische misère
zijn wanneer bij het eindigen van den oorlog de wijn
most ontbreken om den vrede te beklinken..

Het S u e z Ic a ‘n. aal tijden. s den. oorlog.

Onder dit opschrift plaatsten
wij
in het vorig nummer

een bijdrage. Er werd aldaar gewezen op de bijzondere

toeneming tijdens den oorlog van het aandeel van

Japan in het verkeer door het kanaal. De Nippon
Yusen Kaisha heeft tot deze vermeerdering het meeste

bijgedragen. In de hieronder volgende statistiek

kan men dan ook vinden, dat naast een geringeren

climax
bij
de Maatschappij Nederland, de N. Y. K.

de eenige reederij is, waar een aanmerkelijke stijging,
in de tonnage gedurende den oorlog door het kanaal

gevoerd, zich heeft voorgedaan.
(In netto.registertonnen.)

1913

1914
1915

Ellerman’Lijnen:
City Line
………
708000 367000 266000
Hall Line
……..
360000
625000
.
580000
Bucknall Lines ..
242 000
341 000
240 000
Ellerman Line ..
18000
56000
56000 1328000 1389000
1142000
P. and 0. Steam
Navigation Co.
. .
1 285 000
1 229 000
1101 000
British India St.
Navigation Co.
493 000
970 000
854 000
2 199 000 1 955 000
Alfred Holt and Co.
1162000
1 159 000
1103000
1-Jansa Deutsche Dfsch.

Geselisch
1 037 000
642 000

Hamburg. Amerika.
Linie
790000 537000

Messag.

Maritimes
678 000
590 000
464 000
Norddeutsche Lloyd
630 000 424 000

Rotterd. Lloyd
564 000
564 000 489 000
Nederland Stoomv.
552000 631000
650000
Cayzer, Irvinea. Co
486000 486000
361 000
Lloyd Autrichien
470000
311 000

Deutsch.Austral. L.
443 000
275 000

T. and J. Harrison
417 000
403 000
288 000
Orient St. Nay. Co
379 000
338 000
164 000
Anchor Line
327 000 209 000
144 000

Mij
…………….

Anglo-Sax. Petr. Co
314 000 273 000
212 000
Nipp. Yuaen Ka•iaha
312 000
337 090
433 00
Bibby llroth. Co.
.
285 000
2430
00
225 000
P. Henderson a. Co
284 000
248 000
241 000
Thos. Ino.Brockleb.
228000
278000
212000
Deutsche Ostafr.-L.
213 000
97000

Union Castle Mail..
158000
219000

t)
Oceanic
-1)
-s)
.
200000

1) Minder dan 100,000 ton.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v a n f r u i t. Eene algemeene rege-
ling is in voorbereiding, welke het mogelijk zal maken,

voor zoover de binnenlandsche behoefte in verband
met den uitslag van den oogst zulks zal toelaten, dan
uitvoer van bepaalde partijen fruit toe te staan. Deze
regeling zal het houden van de gebruikelijke fruit-
verpachtngen niet uitsluiten.

Uitvoer van caseïne in poedervorm.
Onder intrekking van eene vorige beschikking en in
verband met de vastgestelde regeling voor industrie-
melk, heeft de Minister van Landbouw, enz. bepaald,
dat zuivelbedrijven, die volgens deze regeling caseïne
mogen bereiden, verglmning kunnen krijgen tot uit-voer van caseïne in poedervorm, mits zij een zekere
hoeveelheid kaas beschikbaar stellen voor binnen-

landsch verbruik of voor die hoeveelheid het verschil
tusschen den binnenlandschen en den buitenlandschen

kaasprijs storten.
Invoer van Betkuser-zaairogge. Po-.,

gingen worden gedaan om te geraken tot den invoer

van origineele Petkuser-zaairogge voor den aanstaan-

den najaarszaaitijd.

0 h ii i-s al p e t e r. Hoewel de Nederlandsche
landbouw groote behoefte heeft aan Chili-salpeter en

deze in Nederland is aangekomen of binnen enkele
dagen nog zal aankomen, is het niet mogelijk deze te
distribueeren. Zoodra de moeilijkheden, die thans de

distributie nog in den weg staan, zullen
zijn
opgehe-

ven, zal de regeering met den meesten spoed tot ver-

deeling overgaan.

Distributieregeling

v o o r

brood,

b
10
e m, m e e 1 en r. o g g e. Bij beschikking van

Invoer
(in du

1913
……….
7.610
1914

6.870
1915
………..
8.403
iûi

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
427

29
Mei
j.1.
zijn door den Minister van Landbouw, enz.
Transport

f

5.632.015,-
oenige wijzigingen gebracht in de distributieregeling

voor brood, bloem, meel en rogge, zooals die op
27
Utrechtsche Bankvereenigiug

December
1916
werd vastgesteld. Hierbij is o.m. be-
oo.o,-
aand. á 112
O
l
o
.

Centrale

Credietbank

f
250.000,-
paald, dat alleen die beschuit zonder broocikaart ver-
5

Olo

uitlootbare

schuldbrieven
kocht mag worden, welke in origineele verpakking
a
99
1
12
0/

wordt geleverd en vervaardigd is door beschuitfabrie-
Loopuijt’s Bank
f
250.000,-

zand.
ken, welke als zoodanig door het Centraal Broodkan-
ft

110

0
/o.

toor zijn erkend.
C. V. de Nijmeegsche Bankvereeniging

Voorts is bij beschikking van 1 dezer aan de Regee-
an

Engelenburg

&

Schippers
v
250.000,-
ring de bevoegdheid verleend om in plaats van rogge
aand.

.
130
0/s.

voor het bereiden van roggebrood, te leveren ,,regee-
Hypotheekbanken,

werkzaam

in
iings-grondstoffen voor grof roggebrood.”
Nederland …………………………
stroop, enz.

Door den
zijnde:
Minister van Landbouw, enz. zijn nieuwe maximum-
OverijselscheHypotheekb.f 200.000,-
prijzen

vastgesteld

voor

stroop,

dextrine,

sago

en
aand.
ft
115
0/

met 10
0
/0
storting.
aardappelmeel (pakmeel).

Rantsoeneering van aardappelen en
Industriëele Ondernemingen ……….
,

12.350.500,-

r ij s t.

Bij circulaire is aan de burgemeesters mede-
zijnde:

gedeeld, dat de aardappelvoorraad van den oogst
1916
De

Wit

&

Co’s

Dekenfabrieken

dermate geslonken is, dat het bestaande rantsoen van
f
600.000,- 5
‘i/o
eerste hyp. obi.

3
K.G. per week niet meer kan worden verstrekt.
Voor de loopende week is daarom het rantsoen be-

98’/

0/•
H.

E.

Oving Jr’s Nederl. IJzer- en

paald op 1 K.G. per week per hoofd. Om te voorzien
Staalhandel
f
300.000,- 6
0/
cum. pref. winstd. aand.
ft
100
O
lo.

in het tekort aan voeding, hetwelk hierdoor ontstaat,
N. V. Wernink’s Betonfabriek
zal aan de gemeentebesturen, die van oordeel zijn,
f
100.000,- aand. 5. 105
0
/o.
dat voor hun gemeente daaraan behoefte bestaat, rijst
Delftsche Leerlooierij en Drijfriemen.
beschikbaar worden gesteld en wel tot ten hoogste
fabriekv/h.AlexAdamf 360.000,-

een vierde van het ontbrekende gewicht aan aardap-
zand.
5.
110
0/

pelen, berekend naar een week-rantsoen van
3 K.G.
Utrechtsche Asphaltfabriek v/h. firma

per persoon. Derhalve kan in deze week voor de ont-
Stein
&
Takken f1.000.000,- 6
0/

brekende
2
K.G. aardappelen ten hoogste Y2 K.G.
cum. pref. winstd. aand.
5.
100
0/

enf 350.000,- gew.aand. 5.120
0
/0.
rijst worden verstrekt. Als verkoopprijs voor deze rijst
N.V.Holl.Ver.tot Expl.van Margarine-
geeft de Minister in overweging 10 ct. per Y2 K.G.
fabrieken

f
4.740.000,-

5
1
12
0/
Het bestaande rjstrantsoen van
0,7
K.G. per hoofd
gegar. cum. pref. zand.
5.
100
0/

per vier weken wordt naast het bovenstaande ge-
en
f
4.800.000,- 6
0/

cum. pref.

handhaafd en eveneens de daarvoor te betalen prijs
winstd. aand.
5.
100
Ol
o
.

van
14
ct. per 34 K.G.
Oultuurondernemingen, Handeisver-
Z
a a
i z
a a d.

Door den Minister van Landbouw
eenigingen en Handeisvenu…….
,,

5.445.000,-
zijn de landbouworganisaties gewezen op de wensche-
zijnde:
lijkheid om, waar zulks thans nog niet plaats heeft,
een contrôle te doen invoeren op zaaizaad, niet alleen
N. V. A. J. te» Hope’s Handel.Mij.
f 150.000- zand.
5.
105
0/.
om in het komend zaaiseizoen de waarborgen te heb-
Compania

Mercantil

Argentina
ben, dat het beste zaad voor den zaai wordt gebruikt,
f
3.000.000,- zand.
5.
160
O
lo.

maar ook, omdat de Minister van oordeel is, dat deze
Kon.

Pharm.

Handeisver.

v/h.
contrôle, eens ingevoerd, wellicht er toe zal leiden,
A. d’Ailly
&
Zonen en Masten-

dat ook na de crisis zaad van uitnemende qualiteit
broek
&
Gallenkamp
f
375.000,-.

in grootere mate dan voorheen zal worden gebruikt.

zand.
f1.
130
0
/0.

Distributie

van

kaarsen,

schemer-
Diversen
…………………….
,

1.110.000,-
Ii c
h te n, en
z.

Het ligt in de bedoeling om ten
zijnde:
behoeve van leger en vloot, spoorwegmaatschappijen
Schouwburg.Maatschappij 1550.000,-
en dergelijke groote ondernemingen, en ook in spoed-
6

0/

cum.

prei.

winstd.

aand.
cischende gevallen, de distributie buiten bemiddeling
5.

100
0
/0.
van den burgemeester rechtstreeks door de Toewij-
N.V. ,,Gemeenschappeljk Eigendom”
zingscommissie te doen geschieden.
Mij. tot Expi.
v.
Woon- en Winkel-
huizen
f
500.000,-
6
0/
cum. pref.
winstd. aand.
5.
100 0/s.

MAANDCIJFERS.
N. V.

Grondverbetering.

en

Ont-
ginning-Mij.

f
200.000,-

prei.
EMISSIES IN MEI
1917.
aand.
5.
100
0/

met 30
0/

storting.

Provine. en Gemeentelijke leeningen

f

4.177.515,-
Totaal……
f

24.560.515,-
zijnde:

Heerlen
f
1.500.000,-
4112
0/

oblig.
5.
99
1
12
O
lo.

Totaal der emissieg in Januari
f
149.213.120,-
Deventer
f
900.000,- 4112
0/

oblig.
Februari
5.316M00,-
5.
99’12

0/oS
Maart
,,

15.254.820,-
Eindhoven
f
798.000,- 4112
0/

oblig.
April
,,

27.292.760,-
5.

99
2
14 Olo.

Tilburg f1.000.000,-. 4
2
12
01

oblig.

.

Mei

………
,,

24.560.515,-

5.
99$/

Olo.

Algemeen totaal
……
f
221.637.805,-

Bank- en Oredietinstellingen
………

1.454.500,-
Bovendien:
zijnde:
f

8.670.000,-
31m.
Schatkistpromessen
5.
f

993,55 Ned.
Coöp.
Zekerheidsstellings Bank
,,
11.310.000,– 3/m.
994,18
van

Ambtenaren

en

Beambten
,,

3.870.000,- 6/m.
983,21
f
500.000,- 5
°/o
oblig.
5.
9821
4
o
lo.

,,
12.500.000,- 6/m.
984,01

Transporteeren…

f

5.632.015,-
11

7.802.000,- Schatkistbiljetten
,,
16.107.000,-

,,

1.006,80
– ,,

,,
1.007,23

na

428

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekeut: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

(Disc.Wissels.
41/, sedert 1 Juli ’15
3’/,sedert23
Mrt. ’14
N d
e

Bel.Binu.Eff.
4
1
12

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
Baiik
tVrSch.inR.C.
511′

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14

Bank van Engeland
5

,,

6 Apr.’17
3

,,

29 Jan. ’14

Duitsche Rijksbank
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14

Bankvanl?rankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
1i

,,

29 Jan. ’14

Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14

Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14

Nat.Bankv.Denem.
S

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14

Zweedsche Rijksbk.
511t

,,

9Nov.’16
418

,,

6

,,

’14

ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14

Bank van Italië ..
5

,,

1Juni’16
5

,,

9Mei

’14

Feder.Res.Bk.N.Y.
3-4
1
12Javasche Bank….
3’1

,,

1Aug.’09
3
1
1,

1Aug.’09

OVERZICHT.

De wisselkoersen varieerden deze week slechts weinig. In het midden der week had een kleine stijging plaats, die
echter de laatste dagen weder geheel verloren ging. Londen
verbeterde van 11,55% tot 11,59 en liep weder terug tot
11,57. Parijs 42,45-42,65–42,50. New York 242 %-243/
–243. Zwitserland
48,12%-48,40-48,27%.
Bij de Skan-
dinavische koersen kon de rijzing. zich handhaven. Kopen.
hagen 69,90–70,10. Sfockholm 72,95-73,12V2. Kristiania
71,15-71,40. De koersen van de Middenrijken waren flau-
wer. Marken liepen van 36,70 tot 36,35 terug .ea bleven
zoo aangeboden. Weenen daalde van 23,52% tot 23,40.
Spanje bleef vast; de koers verbeterde van ca. 54,15 tot
55,10. De koers voor kabel Buenos-Aires kon tot ca. 107%
stijgen. Roebels waren de geheele week aangeboden; van
67% liep de koers terug tot onder de 85. Het was.zeer
moeielijk voor dit devies koopers te vinden.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable

Zicht

ZichtZicht

Data

Londen

Parijs

Berlijn i Amsterd.

(in
s

(in frs.

(in cents

(in
cents

t
per £)

P. $)

1 p. R,n. 4) per gld.)

4.76.50
5.72
nom.
41
1
18

4.76.45
5.72

41
1
18

4.76.50
5.72’1

4111
4

4.76.45
5.72’/g
nom.
41
1
14
4.76.45
5.73
nom.
41

4.88.87
5.18
1
4
95
,
14
40
1
hs

2 Juni

1917

II. OPEN MARKT.

Laagste d. week..

i Hoogste,,

,,

Amsterdam

Londen Berlijn

N. York
26 Mei

1917

Data

Part.
1
Proion-

Part.Pr.Part.

Cail-

19

1917

dLçrônto

natie 1 disconto disconto 1P42riisi
disc. *noney
1
Muntpariteit..

2 Juni ’17
2-118
1
)
2%
422152
4..8/

4.481
4
1)

28M.-2 J.’17
11218
2114-314
4
22
/31
4518

2
1
1,-4
1
14

21-26Mei’17
2-2
1
1
2-2
1
12
428131
4.1/
5


2.311
4

14-19

,,

’17
2211
4

2’14
4I1-/
451.

2-3

29 M.-3 J.’16
1
81
4
-2 ‘/
2-‘1
49/
je

4.51s

2
1
/23

31 M.-5 J.’15
3
1
18
3 ‘/-‘/
24i-18


1
8
18-I8

20-24Jul.’14
1
3 ‘/s

‘/ie
1
2
‘/

‘/g
1
2
i/..8/
12
9
8

’12
1
211
1
1/g-2

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Tijdperk
Plaatsen en Noteerings- 2Mei 15 Mei 16 Mei-19 Mei 19Mei
Landen

eenheden

1917
1
1917

1917

1)
Noteering van 1 Juni 1917.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeriugen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New. York, alsede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgavén ontleend.

Data Londen

1

Berlijn
Parijs
New York

28 Mei

1917

29

,,

1917

..
11.56
36.70 42.45
2.42
1
/2

30

1917

..
11.58
36.45
42.60
2.4311
4

31

,,

1917

..
11.59
36.4711
2

42.65
2.43
5
/s

1 Juni 1917

..
11.56
1
12
36.42
1
1,
42.50
2.43
1
1

2

,,

1917

..
11.57
36.35
42.50 2.43

Laagste der week
11.55
36.30
42.40 2.42
1
14

Hoogste

,,

,,
11.59’14
36.75
42.67
1
12
2.44

26 Mei

1917

..
1155’12
1)
36.80
1)
42.40
1)

2.42’I2

19

,,

1917

..
11.52
36.97
1
/,
42.40
2.42

Muntpariteit

..
12.10/s
59.26
48.-
2.48
8
1

1)
Noteering van
25 Mei
1917.

Zwitser- Weenen Kopen-

Stock-

Batavia
Data

1

land.
1

hagen

i
telegrafisch

2
Juni 1917
48.27
1
/2
23.40 70.10
73.12
1
/1
99100

Laagste d.
w.
48.05
23.30
69.80 72.80

Hoogste
,, ,,
48.40
23.5711
70.20
73.25

26 Mei

1917
48.05
2347
1
/2
69.82
1
12
72.92/1
99f100

19

,,

1917
47.55
23.42’12
69.75
72.87’/i
99j-100

Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67
100

Alexandrië..
Piast.
p. £
97
7/
97/11
9771,
6

97
1
12
97
1
18

B. Aires
….
d.p.gd.pes.
49
1
18
49
9
/
49
7
/s
50’/
50

Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
1148152

114
9
1I2
114
1
1
1I4118
114/,,

Hongkong
..
id.
p. $
214
5
1s
214
5
Is
214
1
12
21418
214
1
12

Lissabon….
d.p.escudo
31
1
18
31
1
1s
30
5
14
31
1
1
31
1
18

Madrid

….
Peset.
p. £
21.57k
21.59
21.47
21.55
21.50

Montevideo..
d. p.
peso
54118
5511
4

551/
4

551/4
55

Montreal….
$
per
£
4.78
1
12
4.78-li-
4•771/
4.781
477113

Petrograd
..
R. p. £ 10
170
171
7
18
170 173
170
1
1

RdJaneiro
1
)
d.p.milr.
13’/
13
7
1i6
13
7
1,6
1314
13’/i

Lires
p. £
33.221
33.41
33.10
33.35
33.32

Shanghai

..
sh/dp.tael
31614
3f6
1
12
316
‘/
316’/
316
1
1
Rome

…….

Singapore
..
id.
p. $
1
2141,6
2/4
8
/1.
214
1
18
214/,2
214
8
11.

Valparaiso
1)

d.
p.pap. p.
1

1171,0
11
1l/
2
1
11111,
6
1

11111,
2

1118/,.

Yokohama
..
sh/d.p. yeni
211
‘Is
211
1
18
1
211
1
1
1e
1211
11
11e
211
‘Is

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.
Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.
te New York.

2
Juni
1917
……..38’s
7511t

26
Mei
1917
……..37v/s
7481t
19
1917
……..37’/s
74
5
1s

12
,,
1917
…….38
74718

5
,,
1917
……..38
747/t

3
Juni
1916
……..31
64
1
14

5
Juni
1915
……..23/,s
20
Juli
1914
……..
24’I,.
5411s

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

429

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 2 JUNI 1917.

Activa.

Binnenl.Wis-{H.-bk. / 47.469.463,88

1
12
sels, Prom., B.-bk.

244.134,98
enz. in disc. Ag.sch.

10.099.168,8811
1

f
57.812.767,75
Papier o. h. Buiteul. in
disconto ……………………..

Idem eigen portef..
f
8.250.562,-
Af: Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

8.250.562

mcl.
vrsch.

,-

Beleeningen {H.bk. / 51.289.501,12
in rek.-crt. B.-bk. ,, 2.929.749,23′!,
op onderp. Ag.sch. 36.900.718,68
‘1

/ 91.119.969,04

OpEffecten ……
f
86.099.169,04
Op Goederen en Spec. ,, 5.020.800,-
91.119.969,04

Voorschotten a.h. Rijk …………….

7.299.423,72

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
60.945.985,-
Muntmat. Goud…. ,,535.368.414,33
1
1

f596.314.399,33
t
!,
Munt, Zilver, enz. •

7.497.136,07
Muntmat. Zilver ..


603.811.535,40
1
1,
Effecten Bel. v.h. Res.fonds..
f
5.188.306,-
id.van ‘/iv.h.kapit. ,, 3.940.905,8211
2

,,

9.129.211,62
Geb. en Meub. der Bank …………….,, 1.465.000,-
Diverse rekeningen ………………,, 57.053.201,12
1
12

/ 835.941.670,6611,

Passiva.

Kapitaal ………………………..
f
20.000.000,-
Reservefonds ……………………,, 5.234.534,18′!,
Bankbiljetten in omloop ………….. ,, 757.087.995,-
Bankassignatiën in omloop ………… ,, 2.831.470,66
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 49.135.330,42
1
1,
49.135.330,42
1
12
Diverse rekeningen ………………,,

1.852.340,39′!t

f
835.941.670,66
1
/t

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
441.043.321,63112
Op
de basis .ian ‘/, melaaldekking ……,,
279.232.362,41’12
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,2.205.216.605,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer

Minder

Disconto’s …………..

.11.748 .7 14,7 0
Buitenlandsche wissels….

140.250,-
Beleeningen ………… 5.813.427,42
1
1,
Goud ………………

41.576,87
,
13

Zilver ………………

104.158,10
‘/2
Bankbiljetten………… 6.537.595,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

16.777.852,44

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1
2 Juni
1917
1

26 Mei
1917

Aan schatkistpromessen..
f144.480.000,- f147.060.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de
Ned.
Bank geplaatst
,, 44.000.000,-
55.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,121.808.000,-
,,105.701.000,-
Aan zilverbons

………
,, 20.406.437,50
,, 20.190.070,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato Goud-
Zilver
B k
bil eu;,s
1

Andere
opesschbare
schulden

2 Juni

1917

….
596.314
7.497
757.088
51.967
28 Mei

1917

….
596.273
7.393
750.550
68.471
19

,,

1917

….
596.180
7.129
737.339 59.484
12

1917

….
595.635
7.022 767.982
42.903
5

,,

1917

….
596.027
6.961
785.419 54.812
28 April 1917

….
596.527
6.858
773.592 62.604
21

1917

….
591.059
8.900
755.256
79.160
14

,,

1917

.. ..
590.555
6.856
753.372
80.222
7

,,

1917

….
590.529
6.680
752.563
7.753
31 Maart1917

….
590.515
6.917
745.849
79.535
24

1917

….
591.015
7.011
729.111 94.210
17

1917

….
592.024
6.876 731.798 90.624
10

,,

1917

….
592.024
6.586 739.349
98.414

3 Juni

1916

….
542.893
5.947
645.484
64.848
5 Juni

1915

….
321.918
2.632
485.638
49.555

25 Juli

1914

….
182.114
8.228
310.437
6.198

D ata

Disconto’s
____
Belee.
Besch,h.
baar Dek.
king:-
Hiervan

T
0
Schatkist.
ningen Metaal.
percen- promessen
saldo
toge
rechtstreeks

2Juni1917
57.813
44.000
91.120
441.043
75
26 Mei 1917
69.561
55.000
85.307
438.932
74
19

,,

1917
68.712
54.000 86.567
439.016
74
12

,,

1917
71.345
55.000 88.760
439.551
74
5

,,

1917
88.128 70.000
93.061
434.013
72
28April1917
85.942 69.000 88.693 435.216
72 21

,,

1917
78.980
62.000 89.044
430.156
72
14

,,

1917
.
77.830
60.000 88.379 429.372
71
7

,,

1917
77.681
60.000 87.316 431.028
72
31 Mrt. 1917
77.537
60.000 88.848 431.495
72
24

,,

1917
78.052
60.000
84.933
432.462
73
17

,,

1917
79.044
60.000 86.300 433.516
73
10

,,

1917
79.421
60.000
87.407
430.158
71

3Juni1916
31.992
11.300
72.186 405.991
77
3 Juni 1915
66.905
21.000 137.102
217.069
81

25 Juli 1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van ‘!, metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Dato
Goud
Zilver
Benk
biljett;n
Andere
opeischb.
schulden

71.400 22.712 157.271
33.836
72.391
22.935 157.594
33.974
72.498
22.232
159.163
35.822

3Maart1917 …….
24 Febr. 1917

……

71.479
22.701
157.860
38.918
17

1917 …….
10

1917 …….

48.293 33.232 141.050 30.859
4Maart1916 …….
25.913 28.217
120.495 17.247
6Maart1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172 12.634

Data

1
Dis.
conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaar

Belee-
ningen
Diverse
reke
ningen’)

Beschik.
bdar
metaal.
saldo

kings.
percen.
tage

3Mrt.1917
6.310
35.906 51.385
8.233
56.616
49
24Feb.1917
0.450 35.999
51360
7.059
57.419
50
17

,,

1917
8.513 36.170 54.164
8.137
56.246
49
10

,,

1917
6.470
36.514
55.205 8.953 34.276
48

4Mrt.1916
6.098
16.901
44.842 26.606 47.183
48
6Mrt.1915
5.624 7.884 37.503 6.236 26.581
39

25 Juli 1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.842
2
)
44

1)
Sluitpost der activa.
1)
Op de basis van
*Is
metaaldekking.

Data

31 Mei 1917
23 ,,

1917
15 ,,

1917
7

1917

9.364.504 9.220.050
9.277.793
8.710.561

4.538.163 4.640.678 4.592.682 3.952.098

Wissels
1
Rek. Crt

430

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

SURINAAMSCHE BANK

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
4ndero
opesschb.
schulden
Di.scorto’s IDiv.
reke-
ningels
1)

24Maart1917

..
762
1.043
,1.104
939
360
17.

1917

..
750
1.053
1.048 939
281
10

,,

1917

..
737
3.083
1.002
940 265
3

1917

..
735
1.090 969 948
259

25Maart1916

..
970
895
835 928
560
27Maart1915

..
1.259
990
1.331 821
646

25 Juli

1914

..
645
1.100
560 735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het éind van ieder kwartaal wordt een overzichtgegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 16 MEI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 70.971.155

Governm. Debt £ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……52.521.155

£ 70.971.155 1

£ 70.971.155

/
BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.160.915
securities ..
£

44.963.406
Public deposits,,
52.995.952
Other securities ,, 108.231.263
Other deposits,,
117.226.143
Notes ……..,,

32.456.660
Seven-day and
Gold and silver
other bills..
34.943
coin

……..2.319.624

£187.970.953 1

£187.970.953

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
de twee laatste weekstaten hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN. DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd. Gov
. Sec.

30 Mei 1917 55.100

39.015
23

,,

1917

55.076

38.896
16

1917

54.841

38.514

155.948 28.500

124.168
9

,,

1917

55.020

38.724

154.696 28.500

123.279

31 Mei 1916 60.215

35.389

118.550 28.500

83.775

2 Juni 1915 58.644

33.531

45.691 28.500

9.586

22 juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos. Re-
serve

Dek-
kings.
Percen-tage
t)
____________

30 Mei ’17
45.080
115.055
57.439
119.481 34.535
19,50
23

,,

’17
45.044
117.611
47.120
131.604
34.830
19,50
16

17
44.963
108.231
52.996
118.231
34.776 20,43
9

,,

’17
45.049 111.480 54.173 119.376 34.745
20,02

31Mei ’16
.38.187
72.653
53.534
82.858 43.276
31’/4
2 Juni’15
51.043
138.883
131.753
84.025 43.563
2114

22 Juli’14
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52/8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 31 MEI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ……………………Mk 2.567.128.000
davon Goldbestand ………………

2.533.211.000
Reichs-, und Darlehenskassenscheine …….

446.696.000
Noten anderer Banken ……………..

2.211.000
Wechsel ………………………….

9.364.504.000
Lombardforderungen ………………

8.730.000
Effekten…………………………,,

111.897.000
SonstigeAktiva …………………….1.056.836.000

Grundkapital ………………………

180.000.000
Reservefouds ……………………..

90.137.000
Notenumlauf ……………………..

8.285.154.000
Sonstige tglich fiilligeVerbindlichkeiten.

4.538.163.000
Sonstige Passiva ……………………466.549.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darleheuskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
Daarvan
Goud
1

Kassen-
scheine
Circu. latie
kings-
percen.
tage

31 Mei

1917
2.567.128
2.533.211
446.696
8.285.154
36
23

,,

1917.
2.561:582
2.533.168 522.360
8132.076
38
15

117
2.554.842 2.533.093
459.862
8.206.299
37
7

1917
2.550.502 2.532.916 468.176 8.303.592
36

31 Mei

1916
2.499.663
2.464.403 553.073
6.737.650
45.
31 Mei

1915
2.431.515
2.379.455 445.306
5.317.878
54

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehcnskassonscheine

Totaal
1
In kas hij
uitge-

de Rcichs.
geven

bank

4.662,500 431.600 4.573.700 504.500
4.512.900 444.300 4.512.100 454.500

31 Mi 19165.493.650

1.728.412

1.780.200 512.000

31Mei 1915 4.147.639

1.506.861

1.134.000 417.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

.’…………….

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN. DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(n duizenden franes.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland Zilver
*
Te goed
in het Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
a/d. Staat

31 Mei ’17
5.273.661 2.033.741 257.601 766.576 10.500.000
24

17
5.269.156 2.033.740
257.493
660.437
10.400.000
17

17
5.264.420 1.948.708 257.232
760.437 10.300.000
10

17
5.258.602
1.948.706
257.074
761.170 10.100.000

2 Juni’16
.4.739.234

352.336 701.340 7.600.000
3Juni’15
3.916.432

375.321
806.472
5.600.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
stelde
*
Uitge-

Wissels
Belee-
ning Bankbil.
jetten
Rek. Crt.
Parti-
culieren.

1

Rek.
1

Crt.
Staat

.
521181
1.221.257 1.120.569 19.479.437
2.628.109
127.233
462.395
1.231.625
1.128.453 19.394.509
2.628.814
81.205
.
483.356
1.234.245 1.129.851 19.344.045
2.511.567
67.839
545.625
1.240.905
1.139.976 19.275.171
2.518.154
31.756
0
442.148
1.513.782
1.203.646
15.531.129
2.105.963
54.716
261.854
2.375.142
617.305
11.926.254
2.11.518
74.268

1.541.080

769.400
5.911.910
1
942.570
400.560

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

431

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

1

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Tegoed
s/h bui.
tenland

ze:.
ver

Schat-
kistbil_
jetten

Di.s-
conto’s
en belee-
mngen

Circu-
latic

1
Rek.

rant

31Mei

’17
1.480
2.119
123
9.054
1.295
11.765
2.399
14

,,

’17
1.478
2.119
119
9.101
1.014 11.457
2.376
6

,,

’17
1.480
2.119
123
9.243
964
11.316
2.598
29 Apr. ’17
1.480
2.119
122
9.373
939
11.187
2.669

21Mei

‘J6
1.630 1.315
62
3.572
1.229 6.261
1.775
21Mei

’15
1.571
139 55
1.817
866
3.397 1.374

21 Juli ’14
1.601
144 74
..

.

.
757
1.634 1.099

V.
BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Soci6t6 Gn6rale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
1
Heleen. Heleen.
Binn.
1

Rek. Dato
mci.
1

van
von
wissels
1

Crt.
buiteni.
1
buitenl.
prom. d.
en
lotie.
saldi.
saldi vordcr.
proviuc.
beleen.

31 Mei

1917
382.327 87.614 480.000
81.134
913.870
107.341
24

1917
381.754
87.543
480.000
73.042 913.401
99.173
17

,,

1917
382.262
87.368
480.000
76.828
917.730 98.999
11

,,

1917
380.244
87.057
480.000
76.497 916.205 97.891

30 Mei

1916
253.629
65.371
480.000 61.114 699.996
147.366
3 Juni 1915
75.1821
9.438 240.000 23.642 254.567 93.661

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
latie Dekkings.
Percen.

27 Apr.’17
522.236
30.340 106.443
819.474
18.226
68,6
20

,,

’17
539.633
24.462
102.662
784.572
16.459
71
13

,,

’17
539.074
21.136
102.613
783.789
13.014
71,2
6

,,

’17
565.102
19.110 100.663
804.680
14.295
73

28Apr.’16
311.182
12.011
69.033 453.671
10.520
70
30Apr.’15
238.228
26.518
36.586
294.832
11.038
80

i) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

– (Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
Beleenin gen
en
disconto’s
s

i
Utf
us
eserve

2Juni’17
738.580
3.809.600
29.180
3.718.650
113.820
26 Mei ’17
762.210 3.833.540
28.790
3.670.020
133.880
19

,,

’17
763.440 3.776.310
28.690
3.621.400
146.630
12

,,

’17 737.220
3.849.510
28.740
3.581.170
123.980

3Juni’16
637.140
3.520.850
31.550
3.400.030
59.940
5Juni’15
597.980 2.501.710
37.880 2.440.290
188.630

25 Juli’14
467.880 1.958.320 41.730
2.057:570 26.170
1
)

‘) Op basis van 25
0/
van alle deposito’s.

Amsterdam, 4 Juni 1917.

In den internationalen politieken toestand is in de afge-
loopen week weinig wijziging gekomen.
Hoewel alom bij de volkeren in de gealliëerde landen
de gezindheid om vrede te sluiten stijgt, zijn hunne regee-
ringen ook thans nog niet geneigd gevolg te geven aan
hunne wenschen.
Brazilië heeft nog een stap verdei- in de i

ichting van
den oorlog gedaan. Thans is nl. officiëel besloten de neu-
traliteit in het Duitsch-Amerikaansche conflict op te geven.
Terwijl voorts vermelding verdient de aanneming van het
wetsontwerp waarbij het gebruik maken van de Duitsche sche-
pen die in de Braziliaansche havens liggen, wordt toegestaan.
Voor de Duitsche en Oostenrjksehe Scheepvaart-maatschap-
pijen die, volgens eene specificatie in een der Duitsche bla-den voorkomende, in totaal resp. 235.000 ton en 18.600 ton
aan schepen in de Braziliaansche havens hebben liggen,
kan dit een nieuwe gevoelige slag beteekenen, daar deze
schepen, evenals die welke in de havens der Vereenigde
Staten werden in beslag genomen, gebruikt zullen worden
om voorraden aan de Gealliëeo

den te brengen en derhalve
kans loopen om te worden getorpedeerd. In dit geval is
het wel niet te verwachten dat de Duitsche eigenaars bij
den vrede voor aldus verloren gegane schepen schadever-
goeding zullen verkrijgen. Van den genoemden tonnenmaat
komen 70.850 ton op rekening der Hamburg-Südamerika-
nische Dampfschiffahrtgesellschaft, 41,650 ton voor de Nord-
deutsche Lloyd en 58.500 ton voor de Hamburg-Amerika
Lijn.
In weerwil hiervan waren scheepvaartaandeelen t e B e r-1 ij n in de afgeloopen week eerder vast gestemd, zoodat zij hunne koersen gemakkelijk hebben kunnen handhaven. Ook de meeste overige inheemsche fondsen waren prijshoudend.
Russische bankaandeelen waren echter flauw gestemd. Die
der Petersburger Internationale Handelsbank daalden van
184 tot
17834,
die der Russische Bank voor Buitenland-
schen Handel van 168 op 15934.
Daar waar de kans op een spoedigen vrede thans wel
zeer klein lijkt, trokken oorlogsfondsen te N e w Y o r k
in de afgeloopen week groote belangstelling. Hoewel af en
toe door baisse-speculanten belangrijke blanco verkoopen werden uitgevoerd kon het aangeboden materiaal gemak-
kelijk worden geabsorbeerd. Slechts voor sommige spoor-
wegwaarden was de stemming minder gunstig, aangezien
geruchten in omloop werden gebracht volgens welke een
gedeelte der kortelings door de Interstate Commerce Corn-
mission toegestane tariefverbeteringen niet in toepassing
zou worden gebracht.
T e o n z e n t heeft de effectenmarkt in de afgeloopen week een kalm verloop aan eene vaste houding gepaard.
Zoo goed als voortdurend was de ondertoon der markt
gunstig.
Onze
locale markt
ondervond niet geringen steun van
betere berichten omtrent den toestand onzer scheepvaart.
Werkte de aankomst te Rotterdam in de laatste dagen der
Meimaanci van een aantal met regeeringsgraan beladen
schepen reeds bemoedigend, ook omtrent de uitgaande vaart
kwamen in de afgeloopen berichtsperiode optimistischer
opvattingen in omloop. Het aangekondigde vertrek van
eenige schepen der Stoomvaart-Mij. Nederland vooral, deed
de hoop op herstel van de geregelde verbinding met Neder-
lnndsch-Indië verlevendigen. Dit zou natuurlijk direct een
gunstig gevolg voor onze koloinale ondernemingen hebben
en hierdoor wordt tevens de vaste stemming voor verschil-
lende cultuurwaarden, welke in de laatste dagen tot uiting
kwam, verklaard.
In de
scheepvaartafcieeling
stonden ditmâal inplaats van
het hoofclfonds, het aandeel Holland-Amerika-Lijn, eerder
de aandeelen der Koninklijke Hollandsche Lloyd en der
Koninklijke Paketvaart-Mij. op den voorgrond. Voor deze
laatste werd aangevoerd dat zij, al kan de Maatschappij uit
hoofde van lagere prijzen dan thans buiten de Indische
wateren, alwaar zij haar bedrijf uitoefent, te bedingen zijn,
niet op zoo hooge inkomsten bogen als verscheidene andere
maatschappijen, zij voor hare schepen evenmin gevaar van
torpedeeren loopt en dus aan minder slechte kansen is
blootgesteld dan die maatschappijen welker schepen de
Europeesche wateren niet kunnen mijden. Tot flink stij-
gende koersen werden deze aandeelen uit de markt geno-
men, terwijl op enkele dagen ook voor de oprichtersbewij-
zen belangstelling bestond, waardoor deze buy. den lan
Juni tot
f
2800 per stuk werden omgezet na den vorigen
dag nog
t
f
2300 te zijn verhandeld. Verder werden ook de
aandeelen Kon. Ned. Stoomboot-Mij., Nederl. Scheepvaart
Unie, Java-China-Japan Lijn – welke laatste vooral
sederi

1
432

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

langen tijd waren veronachtzaamd – en Stoomvaart-Mij.
Nederland, eveneens tot stijgende prijzen, gekocht. Voorts was in aandeelen ,,Noordzee” wederom eene flinke rijzing
te bespeuren.
Rubberaondeelen
werden in de afgeloopen week op zeer
bescheiden schaal omgezet. De grondtoon voor deze waarden
was evenwel, in sympathie met de overige
cultuuraandeelen,
gunstig. Deze laatste werden opnieuw, vooral tegen het
einde der week tot hoogere prijzen gezocht, waarbij de aan-
deelen Cultuur-Maatschappij der Vorstenlanden en Java-
sche Cultuurmij. naac voren kwamen. Voor 1aatstgenoemd
fonds lokte ook het pas verschenen zeer gunstige jaarver-
slag over 1916 tot koopen. De exploitatiewinst der maat-
schappij bedroeg, na aftrek der geraamde oorlogswinstbe-
lasting;
f
3.894.731 (v.
j. f
1.921339). De totale suiker-
productie beliep 767.800 picols, welke gemiddeld per picol

f
12,92 opbrachten (v. j.
f
10,42). De kostprijs was iets
hooger dan verleden jaar, kwam ni. uit op
f
7,85 per picol
tegen
f
7,43. Als slotdividend wordt 52 pCt. uitgekeerd,
zoodat de geheele uitkeering over het boekjaar 1916 72 pCt. zal hebben bedragen.
Tabaksaandeelen
verkeerden ook in de afgeloopen week
in eene gunstige houding, die evenwel voor de meeste soor-
ten niet tot het einde toegehandhaafd bleef. Toch konden
verschillende aandeelen, zooals Deli-Maatschappij en Senem-
bah per saldo koerswinst boeken. Aandeelen Amsterdam-Serdang Tabak, in den aanvang tot hoogere prijzen opge-
nomen, waren in de tweede helft der week lager aange-
boden. Het dividend van 5,16 pCt. beantwoordde ni. niet
aan de verwachtingen die door de snelle rjzing van nog
maar kort geleden in het leven geroepen waren. Aanleelen Padang Tabak bij geringen handel hooger in koers.
Oliewaarden
lagen doorgaans zeer kalm en trokken, op
aandeelen Perlak-Petroleum na, zelden de aandacht. Voor
de genoemde aandeelen bestond aanvankelijk eene vaste
stemming, daar verwacht werd dat aandeelhouders voor-
stellen zouden doen tot wijziging der winstverdeeling te
hunnen gunste. Nadat evenwel in de op 31 Mei j.l. gehouden
algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot
verlaging der tantièmes van directeuren en commissarissen
was besproken, reageerde het fonds niet meer. Heden be-
stond wat meer vraag voor aandeelen Koninklijke en Gecon-solideerde Holl. Petroleum.

29 Mei. 1 Juni. 4 Juni.
Rijzingof
Ned. md. Handelsbank…. 243
3
14 247
1
14
247

+ 311s

Nederl. Handel-Mij: ……
194’12
199818
199

+ 5
1
12
Amsterd Superfosfaatfabr.. 154’12 157

164
1
14 + 9814
Insulinde OliefabriekNieuwe 215

230

+ 15
R. S. Stokvis & Zonen …. 359

360

366

+ 7
Cult.-Mij. der’Vorstenlanden 23214 233
1
12 233112 + 814
Handelsver. Amsterdam…. 428

434

433 ‘ + 5
JavascheCultuur-Mij…. … 416’/

429814
431

– 1411
4

Kon. Petroleum-Mij ……. 546

539

543

– 3
Amsterdam Rubber-Ivlij.. ..
230
1
I2
239
1
1 235
1
12 – 1
Holland-Amerika-Lijn …. 35312 35711 362 1/4 + 8’14
Kon. Hollandsche Lloyd . 175
1
14 180
1
14 181’12 + 5814
Kon. Ned. Stoomboot-Mij.. 227
1
/s 231
3
14
235
7
16
± 8’14
Deli-Maatschappij ……..500

510

503

+ 3

In onze
Amerikaansche afdeeling
was het publiek, hoe-wel hier en daar eenig fonds werd gekocht, tot de hoogere
koersen toch gewoonlijk afgever.

29 Mei. 1 Juni. 4 Juni.
Rijzingof

American Car
&
Foundry
731 741
76’1
+
214
Un. States Steel Corp. ….
122’/16
123
3
1
121/ia
+
1
Atchison Topeka ……….
101
11
/10100
5
/8
101

11116
Southern Pacif ie……….
94
92
5
/&
92112

1
1
12
Union Pacific …………
139 ‘/
139 ‘/2
139
11
/j

+

11/16
Int. Merc. Marine afgest

.
32’/,o
32/io
31’/4

pref.

89
87 ‘ho
87 ‘/8

1
8
1a

Op emissiegebied
blijft het nog steeds levendig. De in
de afgeloopen week aangekondigde uitgiften zijn van be-
trekkelijk geringen omvang. Heden werden
f 1.000.000
5 pCt. obl. der Semarang-Cheribon Stoomtram Mij. (deel
uitmakende van de obligatie-leening 1913)
4
100 pCt. ter
inschrijving, aangeboden. Op het oogeublik dat wij dit
schrijven is het resultaat der inschrijving nog niet bekend.
Evenwel mag worden aangenomen,, dat het bedrag van

f 1
millioen talrijke malen door het totaal der inschrijvin-
gen wordt overschreden, zoodat de toewijzing een zeer ge-
ringe zal zijn. Op 7 dezer worden
f
400.000′ gewone aan-
deelen van Allan & Co’s Fabriek van Meubelen en Spoor-
wegmaterieel 4 .108 pCt. en
f
500.000 4Y pCt. pandbrieven
van het Noordhollandsch Grondcrediet te Alkmaar 4,98%
pOt. aangeboden, terwijl op 8 dezer de inschrijving open

staat op
f
200.000 aandeelen van A. Hillen’s Sigaren en
Tabaksfabriek te Delft.
De geldmarkt is ook in de afgeloopen week ruim gebleven.
De noteering voor prolongatie steeg niet boven 2% pCt.
en was heden 2-2% pCt.

29 Mei. 1 Juni. 4 Juni.
Rijzingof

5

0/
Ned. Werk. Schuld ….. 101 ‘/

lol
,
lia 101’18
+
1
18
4112
/0 ,,

,,

,,

1916 101

10111
4
117110
+ 1
1,6

4

01

,,

,,

,,

1916 94

94h,o

94
5
410 +
I
llo

3l1 %

,,

,,

, …..83
8
/16

83
1
18

8314

-t-•

/06
3

0
10 ,,

,,

73
15
/10
73
1
/8

73
1
1

+ 2/16
5

0/
Oost-Indië 1915

100
11
116
100″1 101

+
‘his
5

°/o Rusland 1906 ……..73’/8

74
1
18

74
1
18
+ 1
1
14
4
1
12 % Iwangoiod Dombrowa 69

71
1
12 70

+ 1
4.
0/
Rusland Cons. 1880

61

6171,6 60114
– 21
4

4

0/
Rusland bij Hope&Cô 61
13
1i6
6211lo
62
1
/,o + 114
5

0/
Brazilië 1913 ……63

6218

6218 –

GOEDERENHANDEL
GRANEN.
1

4 Juni 1917.
T a r w e. De zichtbare voorraad in de Ver. Staten is
in de afgeloopen week toegenomen. Hiertegenover staat
weliswaar een afname in Canada van bijna dezelfde hoeveel-
heid, doch het is zonder twijfel alleszins bevredigend, dat
in dezen tijd van het jaar de totale zichtbare voorraad ‘>an
Noord-Amerika gedurende een week niet afneemt; te meer
geldt dit waar de verschepingen naar Europa nu reeds
2 weken zeer ruim waren. Blijkbaar valt het restant van
den oogst mede, een verschijnsel, dat zich nog al vaak
voordoet bij zoogenaamd kleine oogsten. De aanvoeren waren
deze week dan ook zeer ruim; herhaaldelijk overtroffen zij
de aanvoeren op den oereenkomstigen datum van het
vorige jaar. Onder dezen invloed zijn de prijzen tot 31 Mei
scherp blijven dalen, doch sedert dien toonen zij een hard-
nekkige neiging tot stijgen, zoodat de Juli-termijn van het
laagste punt $ 1,94 wederom tot $ 2,15 is opgeloopen en
September van $ 1,80 tot $1,95. Over het algemeen blijven de berichten over den nieuwen oogst nu gunstig. In Canada
is de uitzaai wat kleiner dan verleden jaar; in. de Ver-
eenigde Staten is de uitzaai van zomertarwe evenwel groo-
ter. Met belangstelling mag men dezer dagen het oogst-
bericht tegemoet zien. Uit Indië en Australië blijven de
meest gunstige berichten komen en indien men het scheep-
vaartvraagstuk voor het vervoer uit die landen kan oplos-
sen, zal men voorloopig zeer gunstige wereldverschepingen
kunnen verwachten. Ook in Europa is het weer gunstig voor
den groeienden oogst, ofschoon in vrschillende streken
naar meer neerslag verlangd wordt. In Argentinië blijven
xiettegenstaande het uitvoerverbod de prijzen van tarwe
stijgen.
M a 1 s. Dit artikel heeft in Noord-Amerika de prijsbe-
weging van tarwe vrijwel gèvolgd. Ook op 31 Mei
was
het
laagste punt bereikt en de prijzen hebben zich sedert dien
standvastig omhoog bewogen. Het verbruik van mais schijnt
zeer groot te blijven en niettegenstaande de groote binnen-
landsche aanvoeren is de zichtbare voorraad nog iets afge-
nomen. De berichten voor den nieuwen oogst luiden tot
nu toe vrij algemeen zeer gunstig en behoudens lateren
tegenslag mag men een grooten ma’isoogst verwachten, het-
geen een welkome reserve zou zijn voor een eventueel te
kleinen tarweoogst. In Argentinië is de stemming uiterst
vast, er is wederom vraag ontstaan voor export en nu blij-
ken de aanwezige voorraden en het geschatte overschot van den nieuwen oogst, onvoldoende om een opwaartsche prijs-
beweging tegen te gaan. Het is zeer wel mogelijk, dat
Argentinië zich binnen niet al te langen tijd verplicht zal
zien, den uitvoer van mais stop te zetten.
Ge r st. In Noord-Amerika zijn in het binnenland de
prijzen aanmerkelijk gedaald tengevolge van ruime aan-
voeren; ook nieuwe oogst is al spoedig verkrijgbaar in Cali-fornië, doch met het ongeregelde spoorverkeer, kan het nog
vrij lang duren voor ook aan de Atlantische zeehavens de
aanvoeren ruim worden. Er was vrij goede vraag voor
export.
Ook h a v e r toonde in de laatste dagen een vastere
nijging. De aanvoeren schijnen in Noord-Amerika nog steeds
ruim voldoende voor het verbruik te zijn.
L ij n z a a d. Ofschoon dit artikel voor een heel ander
doel gebruikt wordt dan tarwe, zijn toch ook de prijzen
van ljuzaad sterk onderhevig geweest aan de fluctuaties
van tarwe. De algemeene speculatiegeest heeft tengevolge
gehad, dat er aanvankelijk veel van dit artikel gekocht
werd en later wederom verkocht werd toen de prijzen van
tarwe begonnen te dalen. Intusschen blijven de vooruitzich-

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

433

Noteeringen.

Chicago

Buenos A-,’res )
Data

Tarwe
1
Mais
1
Haver Tarwe

Mais Lijnsaad
Juli

Juli

Juli

Juni

Juni
1
Juni

4Juni’17
215
148 58
18,80
13,40
26,-
28 Mei ’17
205
141
1
/4
59
17,90 12,05
26,-
6Juni’16
10514
70’12
40
7,05
4,00
10,80
4 Juni
1
15
116’1,
7311
5

47114
12,65
4,85
11,30
4Juni’14
86
5
18
89514
393/
4

9,151)
5,25e)
13,25e)
20 Juli’14
82

‘)
56’/s’)
36
1
12 ‘)
9,40
1)
5,38
1)

13,70 ‘)

‘) per Dec.
1)
per Sept.
5)
per Juli.
*)
De noteeringen van Buenos A yres
zijn van 26 Mei en 2 Juni.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

4 Juni
1
28Mei

5 Juni
1917

1917

1916

588,-‘)
588,-‘)

368,-‘)
Tarwe

……………….
Rogge (No. 2 Western)
oom,
oom.

oom.
345,’)
345,-‘)

255,-‘)
Gerst (46 ib. feeding) ….
345,-‘)
345,_’)

367,-
Haver (38 ib. white clipped)
20,-‘)
20,-‘)

17,10

Mais

(La Plata)

………

Lijnkoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)

200,-
1
)
200,-‘)

oom.
Lijnzaad (La Plata) …….
oom.
nom.

495,-
1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen.
27Mei-3 Juni
Sedert
Overeenk.
27Mei -3 Juni
Sedert
Overeenk,
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917 1916

Tarwe ……………..
37.926

.
211.820
263.629 7.054 31.072 4.685
342.892
268.314
-Rogge ………………-
8.465 12.027


525
8.465 12.552
Boekwejt

…………
2.314
5.539
– –
500
2.314 6.039
Mais

…………….
78.261
99.052

54.349
55.302 132.610
154.354
Gerst

…………….

..

22.949
42.119

9.563
4.549
32.512 46.668
Haver

…………….

.- .-

10.025
22.385

15.042
4.218
25.067
26.603
Lijnzaad …………..
.-
..

8.322
41.996

7.560
32.790
15.882
74.786
Lijnkoek ……………
.-
.-
19.432
80.500

20.576 4.165
40.008
84.1665
Tarwemeel ………….
5.017 12.957 2.430
1.779
3.051

16.008
2.430
AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe …………….
..

113.032
317.969113.032
317.969
Mais

…………….
.

7.479

1
46.697
– –

7.479

1
46.697

ten voor het aanstaande seizoen alles behalve rooskleurig,
vcoral daar ei sterken drang op de boeren is uitgeoefend
om vooral tarwe te zaaien, hetgeen dan o.a. ten koste van
lijnzaad zou komen. Aan den anderen kant is het voorjaar
zeer laat geweest en in sommige streken werd het onge-
twijfeld te laat om nog tarwe te zaaien. In die streken is
men waarschijnlijk tot den uitzaai van lijnzaad overgegaan,
dat belangrijk later gezaaid kan worden met kans op een
goeden oogst.

Buitenlandsche granen in Nederland.

Ook in de afgeloopen week zijn de aanvoeren van tarwe
wederom zeer ruim geweest en waar het verbruik hier te lande door de rantsoeneering en door de bijmenging van
het meel met aardappelmeel en maismeel sterk verminderd
is, kan men als zeker aannemen, dat wij op dit oogeoblik
over een zeer ruimen voorraad beschikken. In de maand
Mei werd ruim 130.000 tons aangevoerd, tegen een totalen
aanvoer in de maanden Februari tot en met April van
circa 60.000 tons. Waarschijnlijk bedraagt het verbruik in
deze tijden niet veel meer dan 7000 tons per week, zoodat
de aanvoer in Mei voor ruim 18 weken voldoende zou zijn
geweest. Onze Regeering is dan nu ook begonnen om voor de kortelings uitgevaren stoombooten veevoeder te koopen en een aantal ladingen werd in de afgeloopen week door de
Begeering aangekocht, terwijl ook de zich nog in Amerika bevindende, zeer aanzienlijke voorraden zeer spoedig ver-
scheept zullen worden. Weliswaar heeft men in den laatsten
tijd de voorraden van veevoeder vrijwel op hetzelfde peil
weten te houden, doch dit is het gevolg van het feit, dat
er bijna niets gedistribueerd werd, welk middel natuurlijk
een zeer bedenkelijken kant heeft. Waar een belangrijk
deel van de Nederlandsche tonnenmaat ook voor andere
doeleinden beschikbaar gesteld moet worden, mag men niet
op zeer groote aanvoeren rekenen voor den aanstaanden
winter en zal men nog langen tijd zeer zuinig moeten
blijven.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

1

IJeer

1

1

1

t

1
K
Data

1
Cle,,.

Stan
opder
ard

Tin

Lood

Zink
1 No.3

1 Juni 1917.
.
nom.
130.-!- 248.-!-
30.10/-

25 Mei

1917..
nom.
130.-!-
253.17/6
30.10/-

2Juni1916..
nom.
121.-!-
185.151-
32.-/-
70.-/-
4Juni 1915..
6514
81.216
162.51-
23.-/- 97.-/-
20 Juli

1914..
5114
61.-/-
145.151-
19.-!-
21.101-

WOL.

Waar in Engeland alle vol (producten en halfproducten)
onder de controle van de regeering is, kan men niet van
een markt te B r a d f o r d spreken. Alles wat gezegd kan wor-
den is, dat zoo er vrije goederen waren, de transacties be-
langrijk zouden zijn, bij vaste prijzen. Hier volgen nominale
noteeringen.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
64

Data

a

56

50
1
46
1
40

25 Mei 1917 ………..72

57

4538

32
18 ,, 1917 ………..72

57

45

38

32
26 Mei 1916 ……….
.47’/,

38

32’12

28
1
12

25

De markt te Boston is zeer levendig bij voortdurende
prijsstijging. De groote firma’s trachten reeds te contractee-
ren voor wol van de nieuwe productie te La Plata en aan
de Kaap, gelet de zeer groote behoefte van de industrie. Er
is overigens sprake van dat na 1 Juli een invoerrecht van
10
0/
ingesteld zal worden.
Naar het gerucht verluidt, zijn de twee Nederlandsche
schepen, die sedert Februari te Vigo werden opgehouden en
die ongeveer 2500 balen voor de Nederlandsche industrie aan
boord hebben (ten onrechte vermeldden wij onlangs 7000
balen), op het punt de reis voort te zetten, zoo dit sedert
niet reeds heeft plaats gehad. Wanneer van dit bericht be-
vestiging zoude komen, zal deze ongetwijfeld niet groote
voldoening door de industriëelen ontvangen worden, die onge-
duldig den aanvoer van hunne grondstoffen tegemoet zien.

KAPOK.

(Opgave van de Makelaars Gebrs, van der Vies,
Amsterdam.)

Kapokstatistiek op 31
Mei 1917.

Voorr.
Aanv.
Verk.

N.O.T.
Importeurs:

1 Jan.
tot tot

Voorr.
1917.
31 Mei. 31 Mei. 31Mei.
Amsterdam-Bat. Hsvg.


187
187-


H. G. Th. Crone ……..-
1367 1367


Edgar
&
Co………….617
1832
2449
– –
Landbouw-Mij. Geboegan.


190
90

100
Landbouw-Mij. Ngobo.. -.


388 – 388


Mirandolle Voute
&
Co.
.

133
205
338


Weise
&
Co………….

510
510

750
4679
5329

100

11
434

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juni 1917

Prijs van prima N. 0. T.
Kapok op 31 Mei

90

á 100

ets. in 1917
51

á

52

cts.in 1916
4253
19426
16341
7338

34

á

35

cts. in 1915
6579
51533
44453 13659

39

ft

39
1
12 ets. in 1914
6733
44490
46451 4772

45

á

45
1
12 ets, in 1913
3053
39031
29759
12325

48
1
/2 á

49,
1
12 ets. in 1912
4178
30094 49134
5112

47
2
12
á

48

ets. in 1911
798
30694
28619
2873

40

ets. in 1910
13274
26151 32337
7088

331/2 .

34
1
12 ets. in 1909
14729
31643 30996
15376

34

á

35

ets. in 1908
.15560 31899 30949
16510

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

1J11Il’17 125
Mei’17
118
Mei’17
lJnni’161 1Juni’15
New York..’. 22,65e 21,95e 20,80e 12,70e —,—c
Liverpool …. 21,44d 13,40d 13,26d

8,56d

5,35d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’16
tot
1
Overeenkomstige perioden

18Mei ’17
1915’16
1

1914—’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4780
4476
6944

11

Atlant. Havens
1906 2402
3563

Uitvoer naar Gr. Brittannië
2336 2237 3485

11

‘t Vasteland.
1973
2114
3683

71

Japan etc..,
464
398
437

Voorraden in duizendtallen
1
18 Mei ’17 18 Mei ’16
1
18 Mci ’15

Amerik. havens ……….
..926

1167

1200

Binnenland…………….813 .

704

. 619

New York ……………68

229

231

New Orleans ………….266

288

282

Liverpool ……………575

728

Markthericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 9 Mei 1917.
Gunstige weerberichten veroorzaakten in het begin van
de week eenig aanbod uit het Zuiden, zoodat prijzen van
Amerikaansehe katoen ook lager waren; op berichten van
kouder weer reageerde de markt weder, zooda.t prijzen ten
slotte slechts weinig veranderd zijn. De markt staat thans
zeer onder den invloed van de berichten zoowel over de
nieuwe oogst als over de politieke toestand en daar deze
berichten natuurlijk sterk varieeren, mag men voorloopig
ook wel op hevige marktfluctuaties voorbereid zijn. Egyp-
tische katoen is ook onregelmatig in prijs, en tenslotte
opnieuw hooger.
In Amerikaansche garens is wel iets meer gedaan, voor-
namelijk in medium en grove nummers voor binnenlandsch
gebruik; de algemeene toestand is echter niet gunstig en
men tracht daarin tegemoet te komen door cle fabrieken met
Pinksteren tien dagen stil te zetten. Dit is zeker beter dan
zooals thans voorraden op te hoopen tegen verliesgevende
prijzen. . De beste exportvraag komt nog van Frankrijk, naar welk land ook verschepingen geregeld kunnen ge-
schieden. Men koopt daar hoofdzakelijk 16er, zoowel in
cops als in bundels, getwijnde Amerikaansehe garejas tus-
sehen 24er en 36er en kleine hoeveelheden Egyptisele ga-
reus. Bovendien is nog al wat gedaan- voor Zuid-Amerika, terwijl Indië en China uitsluitend reflecteeren op gebleekte
en geverfde garens. De Continentale markten zuchten nog
onder de seheepvaartmoeilijkheclen en hooger molest-pre-
mies. Egyptische garens zijn zeer onregelmatig in prijs, en
afleen die spinners, die ruwe katoen in voorraad hebben,
kunnen nog orders aannemen tegen de tegenwoordige prij-
zen, die in vele gevallen 3 á 6 pence beneden de pariteit
zijn van den prijs voor Egyptische katoen. Behalve eenige
speciale kwaliteiten voor Regeei-ings-orders, heeft de vraag
naar ‘Egyptische garens ook slechts weinig te beteekenen.
De doekmarkt is nog verre van gunstig: orders van het
Verre Oosten zijn zeer schaarsch en fabrikanten voor die
markten hebben in vele gevallen zooveel getouwen stil staan, dat zij er reeds over denken om hunne weverijen
geheel te sluiten. Wel zijn er weer meer orders van Indië,
doch prijzen zijn• in de meeste gevallen veel te laag; van
China zijn de berichten echter iets gunstiger en er zijn
zelfs eenige orders tot stand gekomen. De kleinere markten
blijven op zeer bescheiden schaal in de markt. Wel zijn

er meer Itegeeringsorders en vat binnenlandsche vraag,
doch dit komt slechts enkelen ten goede, daar de meeste
weverijen hierop niet zijn ingericht. Er is verder groote
schaarsehte aan sterkerijmaterialen en men vreest, dat dit
nog erger zal worden. Ook vragen de wevers weer een loons-
verhooging tengevolge van de duurdere prijzen der eerste
levensbehoeften.

RUBBER.

De noteeringen bleven in de afgeloopen week wederom
nagenoeg onveranderd. Zoodra de prijzen ook maar eenigs-
zins een opwaartsche beweging toonen, treedt direct de
reactie in.
Er bestond eenige belangstelling voor de Juli/Dec, positie en men betaalde zelfs een premie boven loco.
De week sluit kalm.

Noteeringen:

PrimaHeveaCrêpeloeo/Juni 31-

einde vorige week 31-
1
1z
Juli/Dec. ……………. 3/-

,,

,,

31
.1
1
Hard fine Para
.
……….3/2

,,

,,

,,311
3
14

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Bureau).

De Unit-Limite voor den verkoop der Pharmaceutische
Basten voor de veiling van 14 Juni 1917 is vastgesteld op:

0,22 Cts. per
1
/2
K.G.

SUIKER.

Ook gedurende de afgeloopen week werd aan onze markt
geen B i e t s
ii
i k e r verhandeld. In overeenstemming met
den wensch der Regeering besloot de Amsterdamsche Liqui-
datie Kas voorloopig geen noteeringen voor disponibele
bietsuiker vast te stellen ten einde den speculatieven han-
del zooveel mogelijk te beperken.
Op J a v a is de markt intusschen verder gedaald en
bestaat tot de verlaagde prijzen meerdere belangstelling van
de zijde van exporteurs. Tot resp.
f
1214 en
f
11 zouden
waarschijnlijk groote partijen Superieur en No. 16 en
hooger te plaatsen zijn, doch werden nog geen af doeningen
op deze basis gerapporteerd. De groote Chineesche houders
geven voorloopig de voorkeur aan opslag en blijft het te
bezien hoe lang zij dit kunnen volhouden. De fabrikanten zullen vooralsnog wel geen druk op de markt uitoefenen;
hun onverkocht restant bepaalt zich tot latere leverin-
gen, buitendien hebben de meesten hunner over opslag-
ruimte te beschikken. –
In Amerika bleef de markt geheel onveranderd. De stem-
ming is kalm doch prijshoudend. De aanvoeren der week
eindigendo 17 Mei bedroegen 72.000 tons, de versmeltingen
68.000 tons en de voorraden 355.000 tons tegen 168.000 en
351.000 tons in 1916 en 1915.

Cuba – statistiek:
1916117
1915116

1914115

Ontv. der weektot 12Mei.

88.975*
105.229

106.000 tons

Totaal sedert 1′ Dec. 1916 1.802.499*2.543.556
1.979.786
Werkende fabrieken….

7
89

154

Exportd. week tot 12 Mei

64.000
97.842

74.000
Totaal sedert 1 Dec. 1916 1.103.823
1.600.407

1.234.040

,,

Totaalvoorraadopl4Mei

608.000
942.333

713.000

V.S.exp.ger. 1 J.-21 Apr.

91.563
231.648

36.106

*
Opgave van slechts 6 havens.

NOTEERINGEN.

‘Londen
Ainsterdani New York
.
Data
ter’
Tates
Whitc
r
m
1
c.
!IU-
95%
Juni
Cubc-s
-Javas
Centrif,.g. No. 1
fob,
rob.

1Juni1917….
f
23
47J1/2

3016
5,25
ft6,02

25Mei 1917…
,,

23
47/11/2

3216
5,256,02

1Juni1916….
,, 31 47112
211-
3016
6,40

1Juni1915….
,,

22
1
/.
311-
1916


21

Juli1914….
,,

11’/z
18/-
– –
3,26

TABAK.

(Uit ‘het Maandbericht der firma P. Meerkamp van
Embden & Zoonen.)

Daar het tot dusverre nog niet is mogen gelukken een
regeling te treffen, teneinde tot opheffing van het uitvoer-
verbod te geraken, werden in Mei alleen twee N. 0. T.-
inschrijvingen gehouden, n.l. op 4 Mei te Amsterdam en op
31 Mei te Rotterdam.

6 Juni 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

435

De eerste bestond uit 2394 pakken Sumatra, 7221 pak-
korten termijn

(meestal 30

tot 60

dagen na dato koop)
ken Java, 3094 balen Braziel en 592 balen Columbia; de
verlading mogelijk is, zeer bezwarend en hinderlijk.
tweede uit 625 pakken Sumatra, 4372 pakken Java en
Er zijn dan ook uit de afgeloopen week slechts twee afdoe-
248 balen Britsch-Indisch.


ningen te melden, namelijk: De S u m a t r a leverde doorloopend een goed bruikbare
500

trcs. Zuid-Amerik. Premier-Jus Ie soort ad
f
122,-
collectie omblad met iets dek en werd onder levendige con-
e.
&
f (dus exclusieve alle zeeassurantie en molest). Betaling
flink betaald;
currentie

de 3019 pakken brachten in door-
tegen connossement.

Dit wordt circa f135,— c.i.f.

Hier
snee 101 cents op.
Ook

de
inciusieve molest maar exclusieve ,,Engelsche capture”.
voor

Ja v a’s bestond veel kooplust en de prijzen
soo
trcs. Zuid-Amerik. Edible Tallow ad
f
110,— bovenst.
(vooral voor de kerfsoorten) liepen in de tweede inschrij-
condities,

(hetgeen

op

ca. f123,— c.i.f. Hier mci. molest,
ving nog wat hooger clan in de eerste. Kleurig kerf is bijna excl. ,,Eng. Capture” komt).
niet meer te vinden en hetgeen sporadisch daarvan voor-
komt
Verschepingstermijn voor deze beide posten ons onbekend.
wordt, gedeeltelijk ook voor sigarettendoeleinden, tot Verder offreerde men:
fancy-prijzen
opgenomen.
Overigens

de uitval

aanleiding tot
geeft

geen

uitweiding,
Oleo-Margar. ,,Extra’s” f160,— prompte verlacl. v. N.-Auier.

daar deze geheel in het

der vroegere aanvoeren bleef;
genre
Fijnste kwal. Neutrali. ,, 164,—

van Bezoekie-vooroogst kwamen een

blad
paar partijtjes
Oleo-Margar. Iiie soort ,,148,—
Ie soort Premier-Jus ,, 126,—
1
voor,

teer,
welke wat valig en

doch lichtsoortig en dun-
Iie

en

hooger, prompte

ver-
123,—
,,
bladig omblad leverden.
Iiie

lading van Zuid-Amerika.
Van de B r a
z i
e 1 werd weder een groot deel opgehou-
,,

den;

de C o 1 u m b
i
a-

en B r
i
tse h-I n d
i
ach e tabak
Alle deze offerten: c.i.f. Hier, exclusieve molestverzekering,
werden tot bevredigende prijzen verkocht,
met

recht

van

annuleering

door verkoopers,

indien niet
binnen 66 dagen na dato koop verschepiug mogelijk is.
Katoenzaad-Olie.

Er

is eene noteering van Choice

JAVA
THEE.
Butteroil ,Climax” Juli/Aug/Sept. verlading ad $17
1
/2 ï.o.b.
New York pr. 100 am. lbs.
(Herleid tot 111 Kisten.)
Dit komt op

ongeveer f 125,— pr. 100 Kg. c.i.f. Hier
Voorraad 28 April 1917

…………….29133
Sedert aangevoerd ………………….8072

inclusieve alle kosten en molestverzekering.

VERKEERS WEZEN.

37205
Sedert afgeleverd

…………….
.
……16991

Voorraad heden

……………………20214
BEVRACHTINGEN.
Waarvan in de eerste hand…………..217
2 Juni 1917.

De toestand van de vrachtenmarkt bleef
ongewijzigd.

KOFFIE.
GRAAN.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolff &Witkamp en Leonard Jacobson
&
Zonen).
Petro..
1
Odessa j
Ati. Kust
Ver. Statet
San Lorenzo

Koffie nagenoeg zonder aanbod en zonder zaken.
Data
grod
i
j
Rotter-
1
Londen!1
R’da,,,,
dam

1
Rotter- Bristol Rotter-
Enge.
Noteeringen en voorraden.
1 1
dan,
Kanaal
dani
land

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
28M.-2 Juni 1917


Voorraad
Voorraad
Prijs
21126 Mei

1917

1

401-


i
No. 4
29 M.-3 Juni1916

118,50

121-

162/6
31 M.-5 Juni1915

816

719

601-

601-
1
2 Juni 1917

112.000

6275

1.124.000

5600

13&/
26 Mei

1917

110.000

6325
1
1
.
264
.
000

5900

132116
191917

95.000

6275

1.324.000

5900

1381
4

Juli

1914

11 d.

713

1/1 1

1111
1
14

1
/4
12/-

12/-
,
2 Ju
,
ni 1916

135.000

1
8800

545.000 t 7700

12’182
HOUT.

Ontvangsten.

1
Cronstadt Golf von Mexico

Data
Rio
Santos ata

DOostk.
Holland
Engeland
Holland
1
Engeland
.4fgeloo pen
Sedert

Afgeloo pen
___________
Sedert
(gezaagd)
(mijn.
(Pitch-

1

(Pitch-
week
1 Juli
week
,

1 Juli

Stutten)
pine)
1

pine)

2 Juni 1917.. ..

27.000

1
2
.1
55.000

46.000

9.628.000

1
11
.
175

000

28 Mei-2 Juni 1911


2

Juni 1916..
. .

25.000

13.143.000
j

61.000

.
21126 Mei

1917..


29 Mei-3 Juni 1916


31 Mei-S Juni 1915

200/-

2251-
COPRA.
Juli 1914 ……..

.f12,—

2416

751-

7718
Ook deze week ging er niets om. In Indië blijft het aan- bod van vrachtruimte naar Holland nog steeds uit.
ERTS.
Ceylon

cif.

Londen

£
46.-.-

en

cii. Marseille
£
79.10.

_______ _______
(noteering 16 N:ei).
1

Bilbao
71__

1
Cara-
Griekcn_
Poti
NOTEERINGEN.
i.lata
1
Middles-
iena
1 Middles-
la,,d
Middks-
Middles

Java f.m.s.
___________________________
_________________
kro’
kro’
bro’
kro’

28 Mei-2 Juni 19172 Juni

1017.. .. 1528/s
1
26 Mei

1917
.’. ..
,,52/8

N.O.T.-condities.
21126 Mei

1917….


2

Juni

1916 ……38/8
29 Mei-3 Juni 1916….

1819

191-


2

Juni

1915…. ,,80
20-25Juii 1914….
,,28h14


31 Mei-5 Juni 1915….

1111’12

151-


Juli 1914 ……..

.4/3

5I4
1
1

519

816

VETTEN EN ÖLIN.
KOLEN.

Er was in de laatste weken weinig of beter gezegd niets
Cardiff
Oostk. Engeland
te berichten.
Dor-
Genua
çort
•a
Rotte,’.
1

Cron-
Weliswaar begon Amerika, nadat de scheepvaart zoowel
Data

van Noord- als Zuid-Amerika althans gedeeltelijk opgevat
deaux
dan,
stadt
was, weder met offerten te maken, doch zijn deze dusdanig
hoog,

dat

margarinefabrieken en

vetsmelters

hier

geen
28M-2Juni1917
– –
1

1
– –
1


groote neiging toonen hierop in te gaan of zelfs maar bijko-
21126 Mei 1917
691-
10113
1
1401-
– –
1


niende biedingen te doen.
29M-3Juni1916
341- 7319
1001-

f6,50
1

Ook blijft de conditie dat verkoopers zich het recht voor-
31M-5Juui1915
fr 18,75
251-
2316
251-
,,
6,—
1


behouden te annuleeren

indien niet binnen zekeren vrij
Juli 1914

,,
7,—
71-
713
1416
312
51-

436 -•

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6
Juni
1917

DIVERSEN.

Bornboy
Birma
Vladivo.
Chili
D
a a
West
West
stock
West
Europa
Europa
West
Europa
(rijst)
Europa
(salpeter)

28Mei-2 Juni 1917
21126
Mei

1917
3501-
4001-
-‘
1601-
29Mei-3 Juni 1916
1401-31 Mei-5 Juni 1915 .

..
651-
-‘

801-

Juli 1914
……..
.
14/6
1613
251-
2213

Graan Petrograd per quorter van 496 Ibs. zwaar, Odessa per UniS,
Ver. Staten per quarter van
480
lbs. zwaar.
1-lout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van
165
kub. vt.,
mijnstutten per vadens van
216
kub. vt.
Ovenge noteerin gen per ton van
1015
K.G.
BINNEN VRACHTEN.

In de afgeloopen week bleef de geringe opleving van het
scheepvaartverkeer aanhouden. Voor een groot deel kwamen
tarweladingen binnen – grootendeels te Rotterdam – klein-
deels te Amsterdam. De vrachtnoteeringen waren zoo goed als geheel dezelfde als in de vorige week.

ADVERTENTIËN

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE
Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK
PETROGRAD.

De Bauk ueemt geldeu deposito
CII
in rekenillg-courallt cu verricht alle soortou wissel-
011
baukaken.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co.’ en LIPPMANN, RÖSENT’HAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

GEBROEDERS CHABOT

ROTTE R DAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekerjngen

van eiken aard.

ONTVANG-
EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL EN
RESERVEN
f
5.500.000,—

DEposITo’s VOOR
1
JAAR FIXE
4 iCT.

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.

PRACTISCH EFFECTENBOEK-

ter vereenvoudiging van admini-
stratie en ten gebruike voor de

VERMOGENSBELASTING

Prijs f 1,-

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij
NIJG}1&VAN DITMAR’SUITG.-MIJ,R’DAM

GEO. H. MÇFADDEN & BRO. COTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland:
D. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

Auteur