Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 65

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 28 1917

28 MAART 1917

Economi*sch
~
Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL
I
NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG
28
MAART 1917

No. 65 1

INHOUD

131z.

DE
FEDERAL RESERVE B0ARD
EN DE
CREDIETVERLEENINC

AAN

DE

GEALLIEERDEN

.’ ………………………
225
Duitsche Scheepvaartpiannen
na
den oorlog
…………
226
Index-cijfers

………………………………..
227 Maatregelen tot beperking van het Baargeidverkeer
in
Frankrijk
………………………
………….
227
De

Rijksrniddelen

……………………………..
228
Onze eierproductie
en
eierhandel
………………….
228
Gegevens omtrent den economischen
en
socialen toestand
in
Nederland gedurende
1916.

1 ………………..
229
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED

…………
231
MAANDCIJFERS
Spaarbankcijfers

……………………………
231
Overzicht der Rijksmiddelen
……………………
232
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………232-242
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
Bankstaten.


Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMIBCH-BTATIBTISCHE
BERICHTEN

Het secrtariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1,
telefoon
no. 8000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-

fende,
gelieve
men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën
f 12,-

per
jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Advertentiën
1
0,85 per regel. .Plaatsjng bij abonne-
ment volgens tarief. –

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den. Haag.

27 MAART 1917.

Hoewel de prolongatierente neiging tot stijgen ver-
toonde is er in den algemeenen toestand van de geld-

markt weinig of geen verandering gekomen. Het aan-
bbd van geld was eerder grooter. De rente voor parti-

culier-disconto was dan ook in tegenstelling met de

prolongatierente lager. Puik driemaands papier vond

aanvankelijk t
2 pOt. en ten slotte á 1% pOt. grif

plaatsing. Prolongatie noteerde 2-2%-2% pOt.

Bij de inschrijving op
f
30 millioen schatkistpapier

werd ingeschreven voor
f
63.513.000. Toegewezen wer-

den
f
8.590.000 driemaandspromessen op een basis van

1/8
pOt.,
f
13.400.000 zesmaandspromessen á 2% pOt.

en
f
8.100.000 éénjaarsbiljetten l 3% pOt.

S

Scheepvaartmoeiljkheden blijven zorg baien. Het

geval met de Princess Melita, den gewapenden Engel-

schen koopvaarder, die na een vruchtelooze poging om

binnen te vallen zich op zee van zijn bewapening ont-
deed en daarna als ongewapend handeisvaartuig werd

toegelaten, heeft aanleiding gegeven tot vertoogen zoo-

wel van Engelsche als van Duitsche zijde. De Regeering

heeft hierbij haar standpunt, dat gewapende koop-

vaarders met oorlogsschepen zijn
gelijk
te stellen, on-

.

verzwakf gehandhaafd. –

Een aanbod van Duitsche zijde in verband met de

torpedeering der zeven, schepen op 22 Februari j.l. is

door Nederland van de hand gewezen.

DE FEDERAL RESERVE BOARD EN DE

CREDIETVERLEENING AAN DE

GEALLIEERDEN.

Op 28 November 1916 heeft de Federal Reserve
Board een circulaire het licht doen zien, waarbij in
beginsel stelling werd genomen tegen de toenemende
credietverleening aan het buitenland. De circulaire,
welke in dit weekblad – 13 December 1916, no. 50 –
uitvoerig besproken werd, verscheen op een oogenblik,
toen juist de Firma Morgan een nieuwe uitgifte van
Fransche en Engelsche schatkistbiljetten had aange-
kondigd. Al kwam de circulaire niet geheel onver-
wacht, zij liet niet na op de New Yorksche en Lon-
densche beurzen haar invloed te doen gelden. Immers
men zag zeer goed in, wat het bij het nog steeds toe-
nemend tekort op de betalingsbalans voor de gealliëer-
den beteekende om voor het op peil houden van den
wisselkoers uitsluitend of vrijwel uitsluitend op den
goudvoorraad en de nog in beide landen aanwezige
Amerikaansche fondsen te moeten steunen.
Sedert zijn vier maanden verloopen en het is den gealliëerden gelukt, niettegenstaande het standpunt
van den Fed. Reserve Board, de wisselkoersen op het
nu reeds sinds maanden geldende niveau te houden. Weliswaar is het niet gegaan zonder belangrijke op-
offeringen. Zoo steeg het deel van den goudvoorraad
der Fransche Bank dat als ,,goud in het buitenland” wordt opgegeven, van nog geen 700 millioen in het
eind van October van het voorgaande jaar, op een
huidig bedrag van ongeveer 2 milliard, terwijl uit ge-
regelde aanvullingen van de regeling, naar welke de
Engelsche regeering bereid is Amerikaansche fondsen
van Engelsche houders over te nemen, bleek, dat ook in dit opzicht men deed wat mogelijk was.
Berichten uit New York melden thans, dat de Fed.
Reserve Board op zijn standpunt van 28 November 1916
is teruggekomen, wederom in eene uitvoerige circu-
laire, gedateerd 9 dezer, welke met het oog op het be-lang der zaak hieronder in haar geheel vertaald volgt:

,,Uit verschillende beschouwingen, hier en elders
gevoerd, is ons gebleken, dat er misverstand bestaat
omtrent de houding van den Fedéral Reserve Board
met betrekking tot het onderbrengen van vreemde lee-
ningen in de Vereenigde Staten. Wel ver van bezwaar
te hebben tegen het plaatsen van vreemd papier op
de Amerikaansche markt, acht de Board dit van hoog
belang en ziet zij er een natuurlijke en goede manier

226

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 .Maart 1917

in om de saldo’s te onzen gunste, ontstaan door ouzen
ontzaglijken uitvoer, te vereffenen. Er zijn tijden, dat
een dergelijke
wijze
van vereffenen aan te bevelen is
als een van de beste middelen om onzen buitenland-
t

schen handel te behouden en te beschermen.
,,De Board heeft reeds doen weten, dat zijn mede-
deelingen van 28 November I.I. allerminst verband

hielden met de credietwaardigheid van eenigen bui:

tenlandschen staat, welken ook, doch uitsluitend inge-
gen waren door beginselen van richtig bankbeheer,
welke wij onder de toenmalige omstandigheden op den

voorgrond meenden te moeten stellen. Bezwaar be-
stond onder de toenmalige omstandigheden tegen het

overmatig vastieggen door de banken van gelden in

vreemde leeningen, niet echter tegen de bruikbaarheid

in het algemeen van zoodanige leeningen als vorm van
belegging.

,,De B.oard was toen en is ook thans nog van mee-
ning, dat de liquide positie der banken niet in de

waagschaal behoort te worden gesteld door een over-
matig en niet verstandig vastieggen van haar liquide
middelen in beleggingen op langen termijn. Het

standpunt ,.van den Board ten opzichte van dit begin-‘
sel
blijft
geheel ongewijzigd en de Board blijft van
oordeel, dat vreemde leeningen in de eerste plaats een

beroep behooren te doen op het beleggend publiek en
niet de gelden der banken tot over de grenzen door
gèzonde beginselen gesteld, in beslag behooren te
nemen.

,,Hoe dit evenwel moge
zijn,
de Board acht het met
het oog op de verhoudingen van het oogenblik en den

invloed,. die van een• en ander, op onzen buiten-
landschen handel uitgaat, wenschelijk, alle misver-

stand, dat nog omtrént zijn uiteenzetting van 28 No-
vember j.l. mocht bestaan, te verwijderen.
,,Sedert dien datum heeft de goudreserve van het
land eene belangrijke verdere versterking ondergaan,
hetgeen een breeden grondslag voor verder crediet
vormt.

,,De Board is van oordeel, dat de banken juist han-
delen, wanneer
zij
haar tusschenkomst verleenen om
beleggingen in handen van hun cliënten te brengen en met het oog hierop een
redelijk
bedrag aanwenden tot
het aankoopen van vreemde papieren. Hiertegen kan
geen bezwaar bestaan, zoolang het niet leidt tot een

‘overmatig vastieggen der beschikbare middelen en de
liquide positie der bank onaangetast laat.
,,De Board had allerminst de bedoeling een advies.
te geven omtrent eenige. speciale leening. Hij stelt er
prijs op onomwonden te verklaren, dat hij er niet aan•
dacht, bij het Amerikaansche publiek een onwelwil-
lende houding in het leven te roepen tegenover wen-
schelijke buitenlandsche belegging, en legt er den. na-
druk op, dat voor ‘belegging beschikbare Amerikaan-
sche gelden ten voordeele van den buitenlandschen
handel van het land en den binnenlandschen econo-
mischen toestand, voor den aankoop van zoodanige
fondsen kunnen worden gebezigd.”

Legt men deze circulaire naast de vorige – zie
blz. 798 van den vorigen jaargang – dan ontkomt
men niet aan den indruk, dat de tweede circulaire,
niettegenstaande de herhaalde verzekeringen van het’
tegendeel, feitelijk het principieele betoog der eerste voor een goed deel te niet doet. Van Engelsche zijde
wordt hierop niet zonder eenige voldoening gewezen.
Hoe dit evenwel
zij,’
het practische gevolg is, dat
thans het Engelsche en Fransche schatkistpapier
weder in vernieuwde mate op de Amerikaansche markt
een onderkomen zal kunnen vinden.

DUITSCHE SCHEEF VAARTPLANNEN

NA DEN OORLOG.

Geen tak van bedrijf in Duitschiand heeft dermate
onder de omstandigheden van den oorlog geleden als
de groote scheepvaart. Ook andere bedrijven liggen stil
en zien zich de winst van jaren ontgaan; nergens is
het verlies echter zoo groot als in de reederijbedrijven.

De verliezen aan schepen, door den vijand tot zinken

gebracht of in beslag genomen, vertegenwoordigen

milliarden en grooter nog is de waarde der schepen,
die in vreemde havens vastliggen. Stelt men daar-
tegenover de scheepvaart der gealliëerden en die ‘van
de neutrale landen, die, hoe talrijk ook aan die zijde

de verliezen zijn, niettemin in deze jaren’in finantiëele
kracht in hooge mate zijn vooruitgegaân, dan is duide-
lijk, dat na het sluiten van den vrede de P,itche
scheepvaart onder heel wat ongunstiger omsndig
1
.
heden dan tevoren de mededinging zal moeten ôpvat-

ten. Uitgesloten is allerminst, dat het gebrek aan

scheepsruimte, dat althans door gealliëerden en neu-

tralen dermate wordt gevoeld, zich na den oorlog ook
voor Duitschiand zal laten gelden. Immers het is zeer
de vraag of Duitschiand, wanneer het straks uitslui-
tcnd op de eigen laadruimte mocht
zijn
aangewezen, in
staat zal
zijn
in de behoeften aan scheepsruimte voor
den lang onderbroken stroom van overzeesche grond-

stoffen en producten in voldoende mate te voorzien.
De Duitsche reederjen hebben, naar een der laatste
nummers van de Allg. Schiff. Ztg. mededeelt, deze
mogelijkheid reeds lang onder de oogen gezien en met
den Reichskommissar für Uebergangswirtschaft over-

leg gepleegd. Willen evenwel niet alleen de aan de
scheepvaart geslagen wonden spoedig geheeld worden,
doch bovendien de Duitsche scheepvaart na den oorlog
voor zijn taak opgewassen zijn, dan zal krachtige financiëele steun van het rijk niet gemist ‘kunnen

worden. Ook de Rijksdag was hiervan doordrongen
toen hij reeds in Mei van het vorige jaar besloot

,,zonder verwijl in samenwerking met den Kriegsaus-

schuss der deutschen Reedereien alle maatregelen te
treffen, welke kunnen strekken tot handhaving en ver-
meerdering van de Duitsche handelsvloot in binnen-,
kust- en zeeverkeer, en in het bijzonder den Duit-
schen reederijen door het ter beschikking stellen van
voldoende gelden den aanbouw van handelsschepen
te vergemakkelijken. –

Thans is, naar het blad mededeelt, in aansluiting
aan deze beslissing van den Rijksdag een wetsontwerp
in gereedheid gebracht, waarin voorgesteld wordt een

crediet van 300 millioen uit te trekken, om in den
vorm van leeningen den aanbouw van nieuwe schepen en eventueel den aankoop van schepen in den vreem-
de te steunen. Het voorstel gaat er van uit, dat reeds
dodelijk een vermeerdering van de handelsvloot met
rond 1.500.000 ton tegen 300 mark bouwkosten per ton, noodzakelijk is. De leeningen zullen tweederde
der bouwkosten mogen bedragen, waarbij eventueele
vergoeding van de Regeering wegens schade door
leger of marine toegebracht, in aftrek zal worden ‘ge-
bracht. De leeningen zijn voor de eerste helft rente-
loos, voor de andere helft dragen zij 6 pOt. rente. Op
de rentelooze voorschotten zal in de eerste 10 jaren
4 pOt. en vervolgens 10 pOt. per jaar worden afge-
lost, op de rentedragende 10 pOt. jaarlijks. ‘De leenin-
gen zullen door hypotheek op het schip of andere ze-
kerheid gedekt moeten worden, terwijl alle schepen op
zijn laatst 5 jaar na het sluiten van den vrede in de
‘vaart moeten zijn. Bij het verleenen van voortschotten
zal, met de door de verschillende reederijen geleden
verliezen rekening wordn gehouden, terwijl in begin-
sel alleen voorschotten zullen worden verleend voor schepen, die geheel of hoofdzakelijk voor de vracht-
vaart zijn ingericht. Uit deze bepaling en uit de vol-
gende, krachtens welke verliezen’ aan passagierssche-
pen bij de verleening van voorschotten gelijkelijk in
rekening zullen worden gebracht, blijkt dat vooral ver- –
sterking van de vrachtruimte oogmerk der regeling is.
Het blad acht.het juist gezien, dat men reeds thans
met een ontwerp van deze strekking komt en
niet, zooals na den oorlog van 1870—’71, met een
Reederei-Entschiidigungsgesetz, dat eerst geruimen tijd na den oorlog tot gevolgen kan leiden. De Duit-
sche gemeenschap moet de kosten van ‘het wederop-
richten van het overzeesche verkeer dragen. Juist is
ook de bepaling, dat bij verlies van het schip de ver-

28
Maart
1917

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

227

dere terugbetaling van het voorschot gestaakt zal mo-
gen worden.
Intusschen is, naar het schijnt, het ontwerp in

Duitsche scheepvaartkringen niet met onverdeelde

instemming ontvangen. De bedenkingen pichten zich
niet zoo zeer tegen den algemeenen opzet van het ont-

werp. Bezwaar bestaat echter tegen het feit, dat den
reedeiijen opgedragen wordt reeds dadelijk met den

aanbouv te beginnen. Immers de bouwkosten, welke

voor defi oorlog 150-180 Mk. per ton bedroegen, zijn
thans tot 400-500 Mk. gestegen,
terwijl het geheel on-

zeker is, of na den oorlog nog op een voldoend lang-
durig tijdvak van evenredig hoogere vrachten zal mo-

gen worden gerekend. De vraag wordt dan ook gesteld

of aldus niet op de reederijen een last of althans een
risico wordt gelegd, dat wel eens kon
blijken
den geno-
ten steun belangrijk te overtreffen.

INDEX-CIJFERS.

Konden wij voor de maand Januari eenige vertra-
ging vaststellen in de
prijzen,
voor Februari valt een
snel oploopen te vermelden; de index

cijfers stegen

met 119 punten tot 5072. In Februari 1915 was het
totaalcijfer 8131; gedurende de 12 volgende maanden
steeg het met 877 tot 4008; in de afgeloopen 12 maan-
den met 1064 tot 5072, waaruit blijkt, dat in de beide
jaren de prijzen zich ongeveer in dezelfde mate in
stijgende richting bewogen. Hieronder volgt de ge-
wone statistiek.

(112

,..
ranen

0
eesc h

An.
dere
voe-
dings-
en ge-
,,otrn.

Grond-

cxte
Dolf-
$
toffen.

Diver-
sen:
oliën,
ho,,
,’t,bber, ene.

.-
otaa
Alge-
ineen

cijfer

Basis (gemidd.
1901-5) –
500
300 500
400 500
2200
100,0
1 Januari1914
563 355
642
491
572
2623
119,2
1 April

,,
560
35012
6261/2
493 567 2597 118,0
1

Juli

,,
565
1
/2
345 616
471
1
12
551
2549
115,9
EindeJuli ,,
579
352
616
1
12
464h/
2

553
2565
116,6
Aug. ,,
641
369 626 474 588
2698
122,6
Sept. ,,
646
405
611’/
472
1
/2
645
2780
126,4
Oct.
6561/
2

400
1
/2
560 458
657
2732
124,2
Nov.
683
407
1
/2
512
473
684’1
2760
125,5
Dec. 714
414
1
/2 509 476
68621
2

2800
127,3
Jan.1915
786 413 535
521
748
3003
136,5
Febr.
845
411
552
1
/
561
2
12
761
3131 142,3
Mrt.
840
427
597
644
797
3305
150,2
April,,
847
43911
594
2
12
630 816
3327
151,2
Mei
893
437
583
600′
814
3327
151,2
Juni
818 428
601
624
779
3250
147,7
Juli
838
1
1,
44024

603
625
774 3281 149,1
Aug.
841
438’/2
628
610
1
12
778
3296
149,8
Sept. ,,
809
1
12
470
1
12
667
619
2
12
769
1
12
3336
151,6
Oct. 834
443
2
12
681
631
1
/2
781
3371
153,2
Nov.
871
1
/2
444 691
667
2
/2
826
3500
159,1
Dec.
897
446
731 711
1
12
848
1
/2
3634
165,1
Jan.1916
946
1
12
465 782
1
12
761
1
12
884
2
12
3840
174,5
Febr.
983 520
1
/2
805
1
/2
801
2
/2
897’/2
4008
182,2
Mrt.
949
1
12
503
7961/
2

851
913
4013
182,4
April,,
970
1
/2
511
7941
895
1019
4190 190,5
Mei

,,
1024 529
805 942
1019
4319
196,3
Juni ,,
989 520 794
895
1015
4213
191,5
Juli
961
525
797 881
1040
4204
191,1
Aug.
999
1
12
531
1
/2
882
873 1086
4372
198,7
Sept.
1018
536’12
937
858
1
/2 1073
4423
201,0
Oct.

,,
11241
543 990
1
/2
850
1
/2
1087k
4596
208,7
Nov.
1177,
558
1091
850
1
12
1102
4779
217,2
Dec.
1294 553
1124k
8241/2

1112
4908
223,0
Jan.1917
1310
561
1137
825’12
11193
4953
225,1
Febr.,,
13123
581
1
/2
1189
829’1
11591
5072
230,5

In alle rubrieken is
prijsstijging
kaar te nemen.
Volgens dé aanteekeningen van The Economist zijn
– wat de afdeeling der voedingsmidçlelen aangaat –
de
prijzen
voor rundvleesch, rijst en varkensvleesch
aanmerkelijk gestegen, terwijl daarentegen gerst en
buitenlandsche •tarwe in prijs achteruitgingen. Thee
en suiker bewogen zich sterk in opgaande richting.
De groep der textielgoederen vertoont ook een groote
prijsstijging. De katoenmarkt bood veel belangrijks.

Bij denianvang der maand liep de
prijs
terug, doch

al spoedig trad een scherpe reactie in. De prijs van
Egyptische katoen steeg van week jot week en em-
,

digde de maand 2 d. boven het prijsniveau, dat tijdens

de opgewekte marktstemming in November
I.I.
werd
bereikt. Delfstoffen waren betrekkelijk vast. In de

groep der diversen trok vooral de
prijs
van Fine hard

Para rubber de aandacht, die tot 4/ opliep, terwijl
talk, oliezaden en soda mede hunnen prijs op een
;

hooger niveau brachten.

MAATREGELEN TOT BEPERKING VAN HET,
BAAR GELD VERKEER IN FRANKRIJK.

Reeds jaren voor het uitbreken van den oorlog be-
stond in Frankrijk een streven tot beperking van het
baargeldverkeer, en werd met name voor een chèque-en girowezen propaganda gemaakt. In deze beweging

vei-vulde de Banque de France, met den steun der

regeering achter zich, de leidende rol. De resultaten
weerspiegelen zich tot zekere hoogte in den omzet op
de girorekeningen der Banque de France, welke be-
droeg (in millioenen frs.):

1897 ……………..45.007
1900 …………….106.224

1905 …………….175.74.6

1910 ……………..251.709 1914 ……………..341.490

In 1915 daalde dit bedrag echter tot 154.513 mil-
lioen frs., niettegenstaande een vermeerdering van de
omzetten over de rekening van den staat van 13,7

mifliard frs. in 1914 tot 85,4 in 1915.
De toestand van de Banque de France was terzelf-
der tijd door de voortdurend toenemende uitgifte van
ongedekte bankbiljetten dusdanig geworden, dat voor-
ziening hierin een dringende noodzakelijkheid werd.

Immers, zoolang de bankpapieremissie zich slechts te
richten had naar de betalingswijze en credietbehoefte
van de bevolking, lag in de hoogte van die uitgifte
• geen direct economisch gevaar: anders werd dit, toen
de oorlogsomstandigheden den Staat noopten voor
enorme bedragen beslag te leggen op de middelen van

de Bank. Een deugdelijk middel tot beperking van
den zwellenden bankbiljettenstroom meende men in
de uitbreiding van het giro- en chèqueverkeer te kun-
nen vinden, zoodat het geen verwondering kan baren,
dat .het vraagstuk meer en meer op den voorgrond

‘kwam en ook de regeering zich direct er in ging jute-
resseeren. Ook voor ons is het niet zonder belang eens
.na te gaan,wat onder deze omstandigheden in Frankrijk
op dit gebied heeft plaats gevonden. Dat de Banque de
-France harerzijds door nieuwe faciliteiten, instelling
van provisievrije chèques en credietbrieven naast de
‘bestaande girobiljetten ‘en door krachtige propaganda

(brochure ,,servez-vous des chèques”) het baargeld-
verkeer zooveel in haar vermogen lag zou trachten te
;beperken, lag voor de hand.
Al
spoedig volgde ook de
wetgever. Reeds geruimen tijd had men in Frankrijk
de invoering van een postchèqueverkeer overwogen;
het laatst was dit onderwerp in 190,9
bij
de Kamer in
behandeling geweest, zonder dat evenwel een wette-
lijke – regeling tot stand kwam. Thans echter is op
den 28sten September 1916 een wet betreffende de in-
vocring van de chèques postaux aangenomen. Deze
1
wet’passeerde, hoe belangrijk zij ook mocht
zijn;
zonder
eenige discussie de Kamer, doch werd in de pers hef-
tig gecritiseerd. Volgens art. 6 zijn de verschillende
sedert 1865 in de Fransche – in tegenstelling tot
‘onze – wetgeving aangebrachte aanvullingen en ver-
beteringen betreffende de chèque, niet op de nieu-
‘we chèque postal
toepasselijk.
Op
grond hiervan
.voert ,,Le Temps” van 30 September 1916 aan, dat
deze ,,chèque” postal eigenlijk niets anders is dan de
gewone postwissel met eenige verbeteringen, die even-
goed hadden kunnen worden aangebracht, zonder een
enkele maal het woord chèque te gebruiken, wat nu
slechts aanleiding tot verwarring kan geven ten na-

228

ECONOMISCH-STATISTISCHE ,BERICHTEN

28 Maart 1917

deele vin de geheele ontwikkeling van het chèque-

verkeer.

Doch ook van andere zijde kwamen hervormingen

tot stand. Het Fransche Departement van Financiën,
zich wel bewust hoezeer ‘de Staat aansprakelijk was

roor de sterke vermeerdering van de bankpapier-

emissie der Banque de France, zocht thans indirect de
Bank verlichting te brengen en wel op 2 wijzen.

îIn de eerste plaats werden de nieuw ingestelde

chèques der Banque de France voor alle betalingen

aan den Staat aanvaard. Verder werden door opvol-

gende ministeriëele decreten chèques, welke gekrust

zijn (,,crossed’ check”) en -wel speciaal op naam van

de Banque de France, zoodat zij slechts door deze ge-
md kunnen worden, aangenomen aan de staatskauto-

ren tot voldoening der directe belastingen (Mei 1916),

voor betalingen boven de 100 frs. van verkochte pro-

ducten der domeinen, voor betaling’van douanegelden,

indirecte belastingen en producten van de staatsmo-

nopolies (Juli 1916) en ten slotte voor betalingen
aan de Post en Telegraphie.

In de tweede plaats werd besloten, dat betalingei

aan crediteuren van den Staat ook met chèques o
de Banque de France verricht konden word, en
aan de betaalmeesters werd aangezegd van deze beta-

lingswijze zooveel mogelijk gebruik te maken. Dit was

nog slechts een begin. Een volgend besluit hield in,

dat vanaf 10 Mei 1916 crediteuren van den Staat

wegens gedane leveranties voor bedragen boven de

1000 frs. nog slechts door middel van giro-overschrij-
vingen of gekruiste chèques op de Banque de France

betaling konden verkrijgen. Alleen kleiniere bedragen,

en dan nog slechts op nadrukkelijk verlangen, konden
in klinkende munt of bankpapier worden uitbetaald.
Op deze wijze gelukte het de Caisse Centrale du
Trésor public te Parijs de betalingen in baar tot 3V2
pOt. van het geheel te beperken; in de provincie daar:

entegen was het resultaat onvoldoende.

Den 20sten Juli 1916 kwam een radicale hervoi’-
ming tot stand, welke op het volgende neerkomt. In

‘t algemeen worden aan crediteuren door den Staat
geen sommen boven 1000 frs. in baar uitbetaald. Be-
taling geschiedt dan, zoo de ci’editeur een eigen bank-

relatie heeft, door directe overschrijving op zijn reke-

ning, ‘t zij
bij
de Banque de France zelve, ‘t
zij
door

hare bemiddeling bij een andere bank,’ Heeft echter de
crediteur een eigen rekening bij een betaalmeester, of
op den nader te noemen voet bij de Caisse Centrale
zelf, dan wordt de verschuldigde som eenvoudig op die rekening gecrediteerd. Formeel bestaat er welis-

waar geen wettelijke dwang om deze betalingswijze te
kunnen doorvoeren, maar in de practijk zal dit wei-

nig verschil maken, doordat de Staat in ieder leve-
rantie-contract opneming van de giroclausule vordert.
In verband met een en ander – en dit is van groote
beteekenis – werd nu op 23 Juni 1916 ingesteld eene

,compe de dépôt de fonds d la Caisse Centrale du, Trésor public”. Vorderingen op den Staat en de Der-
partementen kunnen daar tijdelijk ter beschikking van
de schatkist gelaten – worden, tegen een vergoeding
van 2 pCt. ‘s jaars.
Bij
de Caisse Centrale en bij de
betaalmeesters kan steeds gedisponeerd worden, bij
de’ laatsten echter slechts door middel van chèques
door de Caisse Centrale geviseerd.

Waar op deze rekening niet anders dan bedragen
door den Staat verschuldigd, kunnen worden geplaatst,
zal hierdoor eenerzijds.. aan de Banken geen concur-
rentie aangedaan worden. Ahderzijds echter ligt in
dc hooge rentevergoeding, 2 pCt. tegenover ‘/–, pCt. bij
de meeste Banken, een sterke prikkel om niet direct
benoodigde gelden bij de Caisse Centrale te laten
staan. Uit financiëel-politiek oogpunt beschouwd is
de instelling van deze Staatsdeposito’s fliets anders
dan een middel tot uitstel van betaling der door den
Staat verschuldigde bedragen tegen 2 pCt. rente.

De Fransche pers betoonde zich met dezen nieuwen,
stap sterk ingenomen, zonder zich evenwel het in
,
dit

instituut schuilende gevaar, dat op deze wijze weder
een nieuwe vorm van zwevende schuld wordt gecre-

eerd, te ontveinzen. Intusschen oefent de maatregel
aan den anderen kant ste]lig op de verdere bankbil-
jetten-emissie een niet te onderschatten invloed uit,

dia bij beoordeeling van de niettemin zoo gestegen

circulatie van de Banque de France, niet uit het oog
mag worden verloren.

DE RIJKSMIDDELEN.

Het overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen

over de eerste twee maanden van dit jaar geeft ons

aanleiding het volgende op te merken.

De zegel- en registratierechten brachten weder be-

langrijk meer op dan het geraamde bedrag, vermoede-

lijk bloot in verband met de aanhangige herziening

van de zegel- en registratiewetgeving. Een beeld van

den treurigen toestand, waarin onze handel en scheep-
vaart verkeeren, treffen wij aan in de
cijfers
der in-

voerrechten en loodsgelden, die aanzienlijk beneden

de raming blijven. De belastingen, die in verband met de buitengewone
omstandigheden geheven worden, brachten ruim vier

en een half millioen julden op, waarvan anderhalf
millioen voor rekening van de oorlogswinstbelasting

komt. In totaal deden deze belastingen tot dusver in

‘s
Rijks
schatkist vloeien een bedrag van

f
12.798.071,15.
Ook de op 1 Februari j.l. aangevangen heffing van

statistiekrecht heeft over Februari al geld in het

laadje gebracht, nd.
f
247.148.41V2, welk bedrag na-

tuurlijk hij de vergelijking van de opbrengst der mid-
delen in dit jaar met die over eenzelfde tijdperk in

1914 buiten aanmerking moet blijven. Deze heffing is

de eerste der nieuwe heffingen; de andere, voor zoover
reeds aangenomen, traden of treden na 1 Februari in

werking.
Ten slotte zij het totaal der opbrengsten over
Januari en Februari, vergeleken met de totale op-
brengst over die beide maanden in het jaar 1914, toen

de oorlogsbrand nog slechts smeulde. Daarbij is weder
uitgeschakeld hetgeen de Rijksinkomstenbelasting
meer opbracht dan de bedrijfsbelasting in 1914, nadat
echter de mindere ontvangst uit de gewijzigde ver-

mogensbelasting van dat meer-bedrag is afgetrokken;
terwijl
bij
dé opbrengst van den
suikeraccijns
in 1917 is gevoegd het gedeelte dier heffing, dat in 1914 aan
de algemeene middelen, maar in 1917 aan het Lee-
ningfonds 1914 tea goede is gekomen. De bedoelde ver-
gelijking verschaft ons deze cijfers:

Januari en Februari 1917′ ……….
f
23.301.000
1914′ ……….,, 21.213.000

f
2.088.000
Een vermeerdering dus van 9,8 pOt. of, per jaar
gerekend, van 3,27 pOt. Deze percentages stijgen tot
10,3 en 3,43, wanneer de (wisselvallige) opbrengst der
successierechten in beide tijdvakken buiten rekening
wordt gelaten, waardoor het verschil aan opbrengst
over die tijdvakken
f
1.923.000 bedraagt. –
De geconstateerde vermeerdering, die aanvankelijk
bevredigend schijnt, blijkt hij nader toezien voor den loop van ‘s Rijks middelen van weinig of geen hetee-
kenis. Zij is immers geheel te danken aan het ruim

vloeien van den suiker- en geslachtaccijns eenerzijds,
en aan de buitengewoon hooge opbrengsten der zegel-
en registratierechten anderzijds (de eerste leverden f1.972.000, de laatste f1.211.000 meer op dan over Januari en Februari 1914). Van bljvenden aard, wij
wezen hierop reeds herhaaldelijk, is die vermeerdering
dus niet.

ONZE EIE.RPRODUCTIE EN EJERHANDEL.

Onze eierhandel heeft de twee laatste jaren wel een
groote verandering ondergaan. In de eerste plaats
door de Regeeringsmaatregèlen, met al de daaraan
verbonden gevolgen, van soms zeer ingrijpenden aard.
Doch daarnaast zijn ei’ andere verschijnselen, door de

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

229

buitengewone omstandigheden te voorschijn geroepen,

welke den handel in eieren in geheel andere banen

hebben geleid.

In 1906overtrof de invoer van eieren den uitvoer
nog met 1.077.000 K.G. In 1007 kwam het keerpunt,

want in dat jaar overtrof voor ‘t eerst de uitvoer den
invoer en wel met 795.000 K.G. Sedert is het surplus

uitvoer steeds gestegen, hoewel ook de invoer nog

voortdurend is toegenomen. Volgens de
jaarcijfers
was
de in- en uitvoer aldus:
Meer uit-

Invoer

Uitvoer dan ingevoerd
Jaar

inl000K.G.
in
1000KG. inl000K.G.

1907

7.102

7.897

795
1908

8.912

12.091

3.179
1909

9.250

15.004

5754
1910

12.542

20.102

7.560
1911

14.532

20.443

5.911
1912

13.746

21.228

7.482
1913

16.344

23.104 .

6.760
1914

9.223

22.178

12.955
1915

66

33.231

33.165

1918 …….40

31.302

31.342

Onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog werd
het eierproduceerend land Galicië hevig in de krijgs-
bedrijven betrokken, waardoor het als exportiand van
eieren werd uitgeschakeld. Dit had tot gevolg, dat

Duitschiand met zijn groote behoeften zich op de

Nederlandsche markt wierp. Terwijl anders Engeland
de voornaamste afnemer was onzer eieren, werd het door overbieden van die plaats verdrongen, totdat in
die van de andere zijde met ergernis aangeziene ver-

houding, wijziging werd gebracht door contingentee-
ring, met als basis de verhoudingen van v66r den
ocriog.

Ondanks deze veranderingen en regeeringsmaat-
regelen bleven de prijzen der vrije eieren hoog, thans

voorjaar 1917 het dubbele van 1914. Deze prijzen wei-
den eenerzijds beheerscht door de vraag van buiten en
de prijzen die men in het buitenland wenscht te be-
steden, anderzijds door de hooge productiekosten, die
in ‘t algemeen al meer dan verdubbeld zijn. Daarbij
komt nog, dat niet voldoende voeder, 40 pOt. á 50 pOt.
van het benoodigde, beschikbaar wordt gesteld, waar-

onder noodwendig deeierproductie moet lijden.

De omstandigheden zijn .voor de hoenderhouders nog
al verschillend, al werken sommige regeeringsmaat-
regelen ook voor hen weer nivelleerend. In de streken
waar veel graan wordt verbouwd en de boeren
kippen houden voor en van het afval in ‘t bedrijf, heb-
ben de regeeringsmaatregelen met betrekking tot
naasting van de granen en ruiling voor mals, geen
voordeel gebracht. Terwij..anders naar de behoefte
voor ‘t bedrijf ‘s winters werd gedorscht, is dit thans
in den herfst achter elkaar gebeurd, zoodat de kippen
in den afgeloopen winter haast uitsluitend waren aan-
gewezen op het regeeringsvoeder. Het overhouden van
de kippen is mede door het laat invallen van den
vorst in den winter 1916/’17 duurder geweest dan ooit
to voren. Bij de bedui.dend lagere productie is het ver-
moeden gewettigd, dat deze hoogere kosten in het a.s.
seizoen niet zullen worden goedgemaakt, ook al ten-
gevolge van de ongunstige weersgesteldheid der laat-
ste weken.

Dit kan zeer nadeelige gevolgen hebben voor onzen
hoenderstand. Nog zijn de prijzen der jonge kippen
vrij hoog, hoewel niet op gelijken voet met den eier-
en voederprijzen. Vooral de houders van kippen, die
uitsluitend op regeeringsvoeder voor hun hoenders
zijn aangewezen, zullen, als er geen verandering ten
goede komt, er in den komenden herfst zeer ernstig
over denken zich van hun in verschillend opzicht kost-
baar bezit te ontdoen. Dit zal uit den aard der zaak
voor een groot deel samenhangen met het al of niet
openstellen der grenzen voor den uitvoer van oude
kippen. Als de uitvoer mocht worden toegestaan, dan
zullen ongetwijfeld vele houders van kippen gebruik
maken van de gunstige gelegenheid om zich op voor-
deelige wijze van hun bezit te ontdoen, terwijl de lust

tot aanfok dit voorjaar waarschijnlijk niet heel groot
zal zijn. In elk geval zal ze ver beneden het gemiddelde

van vorige jaren blijven.

Er is uit den aard der zaak wel wat aan gelegen,

zooals uit de in den aanhef dezes afgedrukte cijfers

kan worden afgeleid, om onzen hoenderstand en daar-

door onzen eierhandel zee goed mogelijk te handha-

ven en op peil te houden. Komen er in den a.s. zoiiier

geen belangrijke verbeteringen, dan zal dat ongetwij-

feld groote moeite kosten en heel wat zorgen baren.
Zw., Mrt. ’16.

B. K.

GEGEVENS OMTRENT DEN ECONOMISCHEN

EN SOCIALEN TOESTAND IN NEDERLAND

GEDURENDE 1916,

1.

Het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de

Statistiek brengt in afi. 1 van den nieuwen jaargang
een aantal gegevens aangaande den economischen eû

socialen toestand in Nederland gedurende het afgeloo-
;pen jaar.

Aan de gegevens is het volgendeöntleend:

Stand der arbeidsmarkt-en alge-
meene toestand der
bedrijven.
Ook
het afgeloopen jaar heeft voor verreweg de meeste
bedrijven toestanden gebracht, welke in velerlei
opzicht belangrijk van de normale afweken. De

buitengewone tijdsomstandigheden oefenden deels
invloed ten goede (vermindering of geheel ophouden
van buitenlandsche concurrentie; aanmaak van arti-

kelen, welke voorheen uit het buitenland kwamen,

h&tgeen uitbreiding of oprichting van fabrieken tea
gevolge had), anderdeels ten kwade (moeilijkheden met
de grondstoffen; uitvoerverboden; helemmeringen.van

het verkeer ter Zee; gebrek aan scheepsruimte en hooge
vrachtprijzen; invoerverboden in het buitenland).
‘ergeljkt men de opeenvolgende kwartaaloverzichten
dan blijkt, dat verschillende bedrijven – vooral die,
welke gondstoffen uit het buitenland moeten betrek-
ken – zich kenmerkten door zich hehaaldelijk wijzi-

gende toestanden, welke dikwijls niet alleen plaatselijk,
doch zelfs ondernemingsgewijs uiteenliepen. Ook trekt

liet (Ie aandacht, dat de moeilijkheden gaandeweg toe-
namen en dat de toestand steeds ingewikkelder werd. intussehen is het een verbljdend verschijnsel, dat een
en ander slechts in een beperkt aantal gevallen invloed
op dc arbeidsmarkt heeft gehad.
De bestendiging der mobilisatie bleef uiteraard
OJ)
den stand der arbeidsmarkt invloed oefenen en was mede oorzaak, dat ook dit jaar in een aantal vakken
een beslist tekort-aan geschoolde arbeiders bestond. In
tal van ondernemingen waren dan ook gedurende een
korter of langer deel van het jaar geïnterneerde mili-
tairen werkzaam. Bedoeld tekort aan arbeiders heeft,
zooals voor de hand ligt, een gunstien invloed op de
bonen gehad. Ook wegens de toeneming der kosten
van het levensonderhoud werd door een groot aantal

werkgevers verhooging van loon of duurtetoeslag toe-
gekend.

Omtrent een aantal der voornamere bedrijven vol-
gen hieronder enkele beknopte mededeelingen. Voor
de
baksteen.indusrie
was ook 1916 ongunstig (een
aantal fabrieken lag stil en in vele andere onvoltallige
personeelen). In de
diamantindustrie is
in de brillant-
branche weder de bevredigende bedrijvigheid terugge-
keerd,

doch de roosjesbranche bleef zich door slapte
kenmerken. Hoewel onder de
bouwvalcarbeiders
dit jaar over het geheel minder werkloosheid is voorge-

komen dan in 1915, was de toestand door den belem-
merenden invloed van schaarschte en duurte der mate–
rialen nog verre van normaal. Voor verschillende tot
de groep
chemische nijverheid
behoorende industrieën
was ook 1916 een goed jaar, doch voor verschillende
andere stak de toestand, voornamelijk door toeneming
der moeilijkheden met de grondstoffen en dooi-, uit-

230

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28
Maart 1917
voerverboden min of meer ongunstig af bij dien in

1915. De-toestand in de houtzagerijen
en
timmerfa
:

brieken
bleef veel te wenschen overlaten. Daarentegen
gaven
demeubelmakerjjen gaandeweg meer reden tot
tevredenheid. De
kuiperijen
hadden over het geheel
voldoende werk, evenals de
kistenmakerijen.
(in de
laatste maanden echter teruggang door minder uit-

voer van verschillende artikelen). In de
kleedingin-

custrie
zijn meermalen vrij uiteenloopende toestanden

fe constateeren geweest, doordat behalve de seizoen-
wisselingen ook verschillende andere omstandigheden

invloed oefenden, deels,ten goede (b.v. gemis aan bui-

tenlandsche concurrentie en aanwezigheid van vele

uitgewekenen), anderdeels ten kwade (stoffen moei-

lijk te
verkrijgen
en duur; bezuiniging door een deel

van het publiek; de vele militairen hadden geen be-

hoefte aan burgerkleeding, enz.). Ook dit jaar is we-
der veel militaire kleeding gemaakt, waarbij zij opge-

merkt, dat een regeling werd getroffen, waarbij de

vervaardiging van deze kleeding dienstbaaa werd ge-

maakt aan de
bestrijding
van werkloosheid: De
leer-

looierijen
bleven zich verheugen in een flinke vraag

naar het afgewerkte product. In de
schoenenindusirie

is, mede door de duurte van het schoeisel, over het ge-heel teruggang waargenomen, zoodat de bedrijvigheid

ten slotte deels niet meer zoo groot was als een jaar

geleden. In de steenkolenmijnen
en in de
vee’nderij
en

turf graverij is volop
werk gebleven. Ook de meeste be-

drijven der
metaalindustrie
hielden flink werk. Bij-

zondere vermelding verdienen o.a. de
machine fabri

cage
en de
scheepsbouw.
Het werd intusschen steeds

– en vooral in het 2e halfjaar – moeilijker de noo
;

dige materialen te
verkrijgen.
In sommige bedrijven

(de capsulen fabricage
en de
fabricage van draadna-

gels, spijkers, bout en en klinknagels)
brachten de

laatste maanden van het jaar hier en daar achteruit-
gang door gemis aan export. De toestand der
katoen-

industrie
was over het geheel zeer bevredigend. In de

wollenstoffenfabrieken is zoo
intensief mogelijk ge-

werkt. In. de
sajetirtdustrie
was voldoeide werk of

drukte. De
linnenweverijen
hadden voortdurend met

gebrek aan linnen garens te kampen, zoodat men er
meer en meer toe overging andere – b.v. katoenen –

garens te verwerken. De
jute fabrieken,
kwamen, door

gebrek aan grondstoffen, omstreeks eind Augustus
of begin September stil te liggen. Evenzoo kwam een

aantal
tapijt fabrieken
stil te staan, terwijl in de ove-
rige niet -met volk capaciteit gewerkt werd. Voor een
aantal
bedrijven
der groep voedings- en genotmiddelen
was de toestand over het algemeen goed. In de
tabaks-

en sigarenindustrie is
aan het slot van het jaar alge-

meen slapte (verkorting van den
werktijd
of instelling

van taakwerk en inkrimping van personeel) ontstaan.

Bij den
land- en tuinbouw hebben dit jaar weder velen,
voor wie in hun gewone bedrijf geen werk was, tijde-
lijk bezigheid gevonden. Voor de
visscherij
was 1916,
evenals 1915 goed. De toestand in het
havenbedrijf is
dit jaar over het geheel genomen nog ongunstiger ge-
weest dan het vorige.

W e r k 1 o o sh e i d. Het aantal vereenigingen, dat

inlichtingen verstrekte nopens de werkloosheid onder
hare leden bedroeg op 1 Januari 1917 2.160 tegun
2.016 op 1 Januari 1916; onder deze getallen
zijn
be-
grepen resp. 453 en 503 vereenigingen, welke omtrent
niet-verzekerde personen opgaven inzonden. Het
aantal in het onderzoek betrokken personen beliep op
1 Januari 1917 167.537 (w.o. 24.667 niet-verzekerden)
tegen 142.116 (w.o. 25.465 niet-verzekerden) op 1

Januari 1916. Onderstaande cijfers geven een over-
zicht van de werkloosheid in 1914, 1915 en 1910:

Jan.

Febr. Maart April

Mei

Juni

a
9,5 8,3 6,5 5,9
5,1
4,7
1916

b
5,3 5,1 5,4
5,4
5,5
5,6
a
1915
25,2
21,7 19,4
15,7
13,7 12,9
b
4,8
4,8
4,9 4,9 4,9
4,9

1914

a
11,-
6,8
5,-
4,8
5,9
6,8
b
5,7 5,8 5,8 5,8
5,9
5,9

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1916f a
4,4 4,6
4,7
4,6
4,7
7,
‘1
b
5,6 5,6 5,6 5,5 5,3
..

4,4

1915′ ee.
13,5
13,4
12,2
11,2
9,6
19,9
b
5,
4,9
4,9
5,.
5,1
5,2

1914f a
.7,5
24,2
31,4 32,- 27,5 26,1
b
5,9
5,5 5,2
4,6 4,7
4,8

(a. =
percentage werkloozen gemiddeld per
j
week;
b. =
gemiddeld aantal dagen werkloosheid pewerk-
boze en per week).

Bezigt men, tot uitdrukking van den omvang der

werkloosheid in elke maand, indexcijfers, dan wordt

het volgende overzicht verkregen:

Jan. .

Febr. Maart April

Mei

Juni

1916
….

8,4

7,1

5,8

5,3 –

4;7

. 4,4
1915 .. ..

20,3

17,5

15,9

12,8

11,2

10,6 1914
….

10,4

6,6

4,9

4,7,

5,8

6,7

Juli

Aug.

Spt.

Oct.

Nov.

Dec.

1916
….

4,1

4,3

4,4

4,2

4,2

5,2
1915 .. . .

11,1

1.1,-

10,-

9,3

8.1

8,5
1914
….

7,4.

22,2

27,2

24,5 –

21,7

20,7

Door de werkliedenorganisaties (al dan niet aange-

sloten bij gemeentelijke werkloozenfondsen) werd in

het jaar 1916 in totaal uitgekeerd een bedrag van

f
103.669,64; van de gemeenten werd / 237.192,33X

aan bijslag ontvangen,
terwijl
door het Rijk

/ 252.158,3434 werd uitgekeerd, zoodat in totaal

f
593.020,32 steun werd vers

trekt. Deze
cijfers be-

droegen voor 1915 resp.
f
146.168,60,
f
1.095.516,42
1
1
2
,

f
1.257.011,00V2 en 2.498.696,09.

Arbeidsbeurzen. Van deze instellingen werd
in 1916 door de patroons een ruimer gebruik gemaakt
dan in 1915, daarentegen was het aantal werkzoeken-den in 1916 geringer dan in 1915, wat uit onderstaand overzichtje blijkt.

Aantal

Aanbied.

Aanvr.

Aanvr.

arheids-

van werk-

door

op
100

beurzen

zoekenden

patroons

aanbied”

1916..

33

229.9071)

174.5291)

75.91
1915..

28

231.125
1
)

147.2221)

63.70
1914..

28

.

221.488
1
)

123.051
1
)

55.56
1913..

26

139.2172)

110.521
2
)

79.55

Plaatsiiigen

Plaatsingen

van

op
100
werkzoekenden

aanbiedingen

1916.

106.064

46,13
1915
……..

93.656

40,52
1914

85.250

38,49
1913

69.806

50,14

Een overzicht van het
gemiddeld aantal nieuwe
aanbiedingen,
nieuwe
aanvragen en van het aantal
plaatsingen
per maand
in de jaren 1913-1916 volgt
hieronder:
Aanbiedingen Aanvragen Plaatsingen
van

– door

van
werkzoekenden patroons werkzoekenden

Gem. p. m. in
1916

17.826

14.101 .

8.839
1915

17.758

12.107

7.828
1914

18.037

10.142

7.104
1913

11.601

9.210

5.817

Werkstakingen en uitsluitingen. Het
aantal in 1916 uitgebroken stakingen beliep, voorzoover
thans bekend, 355, tegen 259 in 1915, 250 in 1914 en
400 in 1913. Het aantal uitsluitingen bedroeg in 1916,

eveneens voorzoover thans bekend, 19, tegen 10 in
1915, 21 in 1914 en 27 in 1913. –

Vakorganisaties. Het aantal georganiseer-
den, aangeslôten bij het Nederl. Verbond van Vakver-
eenigingen, steeg va’n 99.511 op 1 Januari 1916 tot
10,6.882 op 1 April 1916, 113.787 op 1 Juli 1916 en

1)
Inclusief – voorzoover bekend – het restant der
aanbiedingen of aanvragen van het voorafgaande jaar.

S)
Exclusief de restanten van het voorafgaande jaar,
welke niet bekend zijn.

28 Maart 1917

, ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

231

121.625 op 1 October 1916; dat der georganiseerden,
aangesloten bij het Bureau voor de R.-K. Vakorgani-

satie, steeg van 40.338 op 1 Januari 1916 tot 44.228 op

1 April 1916, 48.751 op 1 Juli 1916 en 52.761 op 1 Oc-

tober 1916. Het aantal georganiseerden, aangesloten
bij het Ohr. Nationaal Vakverbond, steeg van 15.013 op

1 Januari 1916 tot 16.632 op 1 April 1916, 18.675 op
1 Juli1916 en 20.065 op 1 October 1916.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HAND ELSGEBIED.

Maximum’prijzen encrediet. Bij niinis-

terieele circulaire van 6 Februari j.l. werd bekend
gemaakt, dat de vastgestelde maximumprijzen alleen

golden voor levering tegen contante betaling. Aange-
zien hiervan door leveranciers misbruik is gemaakt,
doordat zij weigerden tegen contante betaling te leve-

ren, terwijl bij levering op crediet aanmerkelijk hooger

prijzen werden berekend, is thans nader, bepaald, dat

de voor den kleinhandel vastgestelde maximumprjzen
gelden voor elke levering, al dan niet contant, echter

met dien verstande, dat bij levering op crediet een
toeslag mag worden berekend van ten hoogste
Y2
pOt.
per maand, indien het crediet wordt verleend op uit-
drukkelijk verzoek van den kooper.

Brood, bloem, enz. Aan de burgemeesters is
verzocht, om, mochten in hunne gemeente een of meer
bakkerijen dringend gebrek aan grondstoffen hebben,
hun bemiddeling te verleenen, opdat bakkers of win-
keliers, die ruimen voQrraad bezitten, daarvangedeel-

teljk afstand doen. Wenschen de bakkers of winke-
liers daartoe niet hun medewerking te verleenen, dan
kan ingevolge de Distributiewet het noodige in bezit
worden genomen.

Voorts is aan de burgemeesters verzocht geen bestel-

kaarten voor nieuwe grondstoffen af te stempelen
voor die belanghebbenden, die nog een zekeren voor-

raad hebben, en eveneens niet af te stempelen de be-
stelkaarten voor bloem, indien in de gemeente nog een
reservevoorraad bloem is opgeslagen, welke voor meer
dan één week toereikend is. In dat geval zullen bak-
kers en winkeliers van gemeente’ege van bloem moe-
ten worden voorzien.

Omtrent de broodregeling wordt nog het volgende
gemeld: Zooals bekend mag worden verondersteld,
wordt sedert 12 dezer bloem en meel gemengd met
andere grondstoffen, waardoor een besparing van meer
dan 50 pOt. op het tarwe-verbruik wordt verkregen.
Echter deden zich in de eerste week ernstige bezwa-
ren voor ten aanzien van den aanvoer van aardappel-
meel uit Groningen en de Drentsche veenkoloniën.
Dit vervoer is thans geregeld, maar nog niet alle f a-
brieken zijn in staat,
tijdig
aan hare gewone bestellin-
gen te voldoen. Aan deze bezwaren zou kunnen wor-
den tegemoet gekomen door aan de meelfabrieken als-
nog tijdelijk toe te staan, ongemengde bloem en meel
af te leveren, doch zoodoende zou de aanwezige voor-
raad tarwe te veel worden aangesproken, en waar de
aanvoer van dit graan nog steeds geenszins is gewaar-
borgd, kan van een dergelijken maatregel geen sprake zijn. Wanneer dus in de eerstvolgende dagen voor het
publiek zich nog moeilijkheden voordoen bij het ver-
krijgen van brood, mogen deze niet aan de bakkers
worden geweten, doch moeten zij uitsluitend als het
gevolg worden beschouwd van de bezwaren, verbonden
aan den overzeeschen aanvooer in den tegenwoordigen
tijd.

Regeeringsbanketbakkersbloem. Voor
dit artikel is als maximumgroothandelprijs vastgesteld

f
33,50 per 100 K.G., uitsluitend in het groot te be-
trekken op bestelkaart; in dezenprijs is begrepen een
bedrag van
f
1,40 per 100 K.G. ten bate van het Oen-
taal Broodkantoor.

K u n s t m e s t. Blijkens mededeeling van de Kunst-
mestcommissie zal een aanvang worden gemaakt met
de derde distributie van de bestelde superphosphaat

voor bemesting van den oogst 1916117 en wel tot eene hoeveelheid van 10 pOt. van iedere goedgekeurde aan-

vrage. De prijs blijft vastgesteld voor superphosphaat
14 pOt. op
f
8, voor 17 pOt.
f
9,70 per 100 K.G.;
bruto voor netto, in zakken, af fabrieksterrein (stuw-
loon voor rekening der ontvangers).
Voorts deelt de Kunstmestcomrnjssje mede, dat, in

verband met de moeilijkheden in de voorziening van voedsel voor mench en dier, binnenkort een aanvang
zal worden gemaakt met een distributie van 20 pOt.

der bestelde hoeveelheden superphosphaat aan bestel-

lers, wier aanvrage geheel of gedeeltelijk bleef afge-

wezen, tegen dezelfde prijzen als bovengenoemd.
Ook zal getracht worden het daarlieen te leiden, dat
aan bestellers, die afgewezen bleven voor hun aan-
vraag om Ohilisalpeter en/of zwavelzuren ammoniak,
een hoeveelheid Ohilisalpeter ter beschikking kan wor-

den gesteld; dit zal echter slechts
mogelijk
zijn, indien
tijdig voldoendé hoeveelheden Ohilisalpeter in Neder-
land binnenkomen.

Met zekerheid kan worden medegedeeld, dat aan
bestellers, die afgewezen bleven voor hun aanvraag om

ammoniaksuper en/of groentemest, geen gedeelte dier aanvragen zal kunnen worden beschikbaar gesteld.

Uitvoer van zeevisch. Gelijk bekend is,

moet door exporteurs van zeevisch, voor het verkrijgen
an een consent tot uitvoer, hetzij eene zekere hoe-veelheid visch in natura ter beschikking worden ge-
.steld of een zeker bedrag per uit te voeren gewichts-
eenheid worden gestort. Dit bedrag is thans bij minis-

terieele beschikking nader voor verschillende visch-
soorten vastgesteld en, in vergelijking met tot dus-
verre, verhoogd.

Rijst, koffie, thee, cacao. Ingevolge de
Distributiewet is bepaald, dat houders van hoeveel-
,heden rijst van alle soorten, welke zij op 20 dezer in
voorraad hebben, anders dan voor eigen gebruik of dat
van hun gezin, hiervan opgave hebben te doen. Het-
zelfde is bepaald voor koffie, thee en cacao, alle in den meest ruimen zin, dus in elken vorm en in elke
verpakking; onder cacao zijn derhalve behalve cacao-

b’oonen ook te begrijpen b.v. cacaopoeder en chocolade;
de hoeveelheden dienen echter afzonderlijk te worden opgegeven. Bepaald is bovendien, dat met ingang van
20 dezer rijst, van welke soort ook, slechts mag worden
geleverd tegen afgifte van bons geldig voor regeerings-
rijst of; waar geen bonstelsel is ingevoerd, met macht-
neming van het voor rijst vastgestelde rantsoen.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling
bij
49 particu-

liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen

Spaarbankbond) gedurende Februari 1917.
Spaarbanken met een
aan inleggers verschuldigd
bed,ag van:

Bedrag in Guldens
Posten
Inleg
Terug-
betaling
n
I leg
Teruq.
bctaling

beneden

f

100.000 2.013
2.447
23
15
1

100.000-,,

500.000
126.056 131.649 2.370
1.006
500.000-,, 1.000.000
152.274
260.338
2.227
1.251
,
1.000.000-,, 2.000.000
504.408
489.976 5.093
2.787
2.000.000-,, 4.000.000
242.380
378.496
2.507
2.281
4.000.000-,,7.000.000
723.564 798.903 8.113 5.112
boven
,,7.000.000 1.110.468
1
1.491.037 25.518 14.570

Totaal ..
2.861.163
1
3.552.846
1
45.851 27.022

Totaal Februari
1916 3.174.732 2.106.564
1
53.996 19.583
1915
1
1.640.960
1
4.765.489 35.546 25.751

Februari ,.
. .

1917

1916

1915

Uitgegeven nieuwe boekjes
2625

4275

2215

Geheel afbetaalde boekjes..
2524

1968

2687

232

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.

28 Maart 1917

SPAARBANKOIJFERS.

Overzicht van ineg
en terugbetaling
bij
de
Rijks-

postspaarbank.

FEBRUARI
1917 1016 1915

f

6.714.692f
7.695.187
f

4.758.400
Terugbetalingen

..,,
7.159.555
,;

5.693.306
,,

9.803.927
Tegoed der inleggers
,, 202.742.563
,,192.800.304 ,,170.251.689
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes

Inlagen

………..

,

26.613.000
25.488.600 24.324.700
Spaarbankboekjes:

op ultimo ………

Aantal nieuw uit-

op ultimo ……….

gegeven
8.816
11.644 7.807
Aantal

geheel af-
betaald
7.359
6.676
6.923
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.741.648 1.703.600 1.675.112

OVERZICHT
DER RIJKSMIDDELEN.

In Guldens).

Feb,nars
19117

Twee eerste
maanden
1917

Twee eerste
maanden
van 1916 .

1)irecte belastingen.
‘1
Grondbelasting
265.986 675.243
769.281
Personeele belasting
144.857
778.689
719.056
Inkomstenbelasting
3..933.478
7.265.048 6.258.984
Vermogensbelasting
.
108.528
258.715 227.695

Accijnzen.
4.870.713 3.836.877
9.200
36.606
54.540
Gedistilleerd

……..
2.195.143
95.143
4.383.812 3.986.470

Suiker

…………….1.613.048

476.509 385.970
144.284
269.499 212.869
1547.452
1.522.915

Indirecte belastingen.

Wijn ………………

-1.530.588
1.311.916
It egistratierechten ..
1.
.010.849
2.249.484
1,389.385
Hypotheekrechten ..
106.546
224.217 131.380 1.345.750
2.753.367 2.807.412

Geslacht

………….742.704

Invoerrechten ………..
770.292
1.822.627
2.608.966

Zout ……………..230.338

Zegelrechten

………745.859

Formaatzegel
16
1.378 4.135

Bier en azijn

……….

Gouden enzilverenwerken
55.351 111.955
97.633
Essaailoon
60
158
76

Successierechten ……..

Statistiekrecht

‘ ……

..

247.148
247.148

Belasting …………..

lijnen …………….
– –
13.514
rn
141.427
317.224
501.204
167.312

..

..

184.465
184.834
Doeinen

…………..

Jacht en visscherij

..
.

354
923 725
Staatsloterij

…………

20.649 92.158
155.590
loodsgelden

…………

Totaal ………..
13.999.179
30.097.976
27.161.427

OPOENTEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

e raar,
1917
Twee eerste
maanden,
van 1917

Twee eerste
maanden van 1916

Directe belastingen.
Grondbelasting
53.620
136.137
30.744
Personeele belasting
41.704 177.106 159.313
Inkomstenbelasting
1.328.426
2.469.087
2.077.173
Vermogensbelasting
36.045 85.897 50.699

Accijnzen.
322.810 974.143
767.375
Suiker

…………….
7.321
10.908
Wijn ……………..L840
Gedist. (binn.-enbuitl.)
21
.9.514
438.381
398.647

Indirecte belastingen.
Zegelrecht van buitl. eff.
60.813
132.308
110.030
Registratierechten ..
101.045
224.764
139.094
Hypotheekrechten -.
10.831
22.359
12.853

Totaal
. .
2.176.248
4.667.503
3.756.836

BELASTINGEN IN VERBAND MET DE BUITEN-
GEWONE OMSTANDIGHEDEN.

Februari
Twee eerste
1917
maanden v. 1917

Oorlogswinstbelasting
1.577.189
1.658.920
Verdedigingsbelasting Ja ….
103.690
245.043
Verdedigiugsbelasting Ib ….
1.247.026 2.331.302
Verdedigingsbelasting II
..
. .
1.725.934
3.426.805

4.653.839 7.682.070

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

r

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’S.

24
Maart 1917
J

20Juli
1914

N d (Disc.Wissels.
e
4’/a
sedert 1 Juli
1
15
3’/2sedert23 Mrt. ’14
‘Bel.Binn.Eff.
4
1
12

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
Bank(y
rsC
hj
fl
RC
5
1
11

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank van Engeland
5
1
12

,,

18 Jan.’17
3

,,

29 Jan. ’14
Dnitsche Rijksbank
5

23 Dec. ’14
4

,,

5
Febr.’14
Bank van Frankrijk
5

20Aug.’14
3
1
1

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5.

,,

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

,,

9Nov.’16
412

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

,,

2Jan.’15
31/t

,,

19

,,

14
Bank van Italië
. .
5

,,

1Juni’16
5

,,

9Mei

’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3_4
2
12

Javasche Bank….
3
1
1,

,,

1Aug.’09
3
1
12

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
/1,nstcrdam Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parij
N. York
Cali-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
money

24 Mrt.

’17
2.211
4

2
2
12
4
17
/12
4.
2
18

2211
4
2)
19-24lf. ’17
1’/4-2 114
2 1/420/4
4
1
1
l
1
4
5
18

2-2
1
12
12-17

,,

’17
2-2
8
18
2
8
/-4
4
9
1164

4.
2
18

1
1
14-2
1
12
5-10

,,

’17
2 ’18
3-4
4
7
18-5*
4.218

2
‘/4-2
/2

20-25M. ’16
1
1
122
2-3
45
8
132
4V2-
2
14

114-2
22-27 M. ’15
4
3
19-
1
1
4
1
14
l
14

2
1
/10.
7
/12
– –
1
3
14-2

20-24Jul.’14
3
‘/o’-‘/ie
211
4
.21
4

2
I/_2/

2
1
18
-1
12
2
8
14
1
‘/4’2
1/

1) Noteering van 23 Maart.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN. IN NEDERLAND. –

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

19Maart 1917

..
11.81 1/4
39.30 42.50
2.481/
10

20

,,

1917

..
11.79’/,
39.1211
2

42.45
-2.47
1
18
21

1917

..
11.79
39.07
1
/
42.40
2.47
5
/
22

1917

..
11.78
3
/
.39.0712
42.40
2.47
8
1,
23

1917

..
11.79 39.12
1
/
42.40
2.47
3
/s
24

,,

1917

..
11.79’/a
39.10
42.45
2.47
1
/

Laagste der week
11.77
1
1
39.02’1
42.30
2.47
1
18
Eloogste

,,

,,
11.82
39.47
1
/1
42.50
2.48V4
17Maart1917

..
11.81
3
/4
39.50
42.50
2.4811
4

10

,,

1917

..
11.83
40.-
42.55
2.47
5
1,
11untpariteit

..
12.10
1
18
59.26
48.-
2.48
5
/d

Data
1
Zwitser-
land
Weene-

Kopen-
hagen
Stock-
holm
Batavia
telegrafisch

24 Mrt. 1917
49.15
24.75
71.20 73.60
99*100
Laagste d.
w.
49.97112

24.70
70.50
73.27’12

Hoogste
,, ,,
49.27
1
1
25.10
71.15
73.70

17 Mrt. 1917
49.25
25.07
1
/2
70.529
73.55
99*-100
10

,,

1917
49.30
25.35 71.10
73.40
99f100 Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67
100

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
233

.

.

OVERZICHT.

.
NEDERLANDSCHE BANK.

De wisselmarkt was zeer stil en zonder sterke schomme-
lingen. De Duitsche en Oosteurijksche koersen liepen aan-
VERKORTE BALANS OP 24 MAART 1917.

vankelijk nog verder terug 39,30-39,05; 24,95-24,70, maar
Activa.

bleven verder prijshoudend en eerder iets vaster; slot circa
30,10 en 24.7734. Londen, Parijs en New York zetten aan
vankelijk de, de vorige week begonnen, daling langzaam

Binnen!. Wis{ H.-bk.

f
83.974895,22
1
12
sels,Prom.,

B.-bk.

40.274,93
verder voort, later trad echter eenige verbetering in. Skan-
enz. in disc.

Ag.sch. ,, 14.037.078,46
dinavië was weder vast, vooral vooi Kopenhagen en Chris-
f

•78.052.248,61212
tiania:70,87 34-71,20 en 72,30-72,80. Roebels ondanks of
Papier o. li. Buiten!. in
misschien door de revolutie vaster 69-70%. Buenos-Aires
disconto

………………………

beduidend f!auwer
110
/s
-1
O
8
34•
Spanje wedrom hooger
Idem eigen portef..
f

7.982.180,-
52,55-53,—.
Af: Verkocht maar voor
,de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

(
7.982.180,-
incl. vrschj H.-bk.

f
40.648.610,72
1
12
II. KOERSEN TE NEW YORK.

k.-crt.I B.-bk.

3.535.780,80’12
in re
.P

40.768.525,45
1
/2
Cable
Zicht Zicht
1

Zicht
Data
1

Londen
Parijs
Berlijn
1

Amsterd.
f
84.952.916,78 /2
1

(in
(in frs.
(in cents
1

(in cents

per £)
p. $)

p. Rm. 4)
pet gld.)
Op Effecten

……/ 79.500.418,78
‘/2
Op Goederen en Spec.

5.452.500,-.–
,,
84.952.915,7k
‘/
24 Maart

1917

4.78.45

5.84
5
1e

69
1
18

40 ‘/i
Laagsted. week..

4.76.45

5.84″1

69

40
‘Voorschotten a.h. Rijk
…………….

Hoogste,,

,,

..

4.76.50

5.85

89’18

40
2
/2
..

17 Maart

1917

4.76.50

5.84
1
14

69

40’/4
MuntenMuntmaterjaal
10

,,

1917

4.76.45

5.85

688

40h/,
a

Munt, Goud

……
f
61.950.550,-
Muntpariteit….

4.88.67

5.182/
4

95’14

40
1
!,
‘Muntmat. Goud…..,529.O64.243,28/,

/
591.0 14.7 93 ,28
2/,
Munt, Zilver, enz..

7.010.960,57
1
1,
Muntmat. Zilver

598.025.753,86
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
Effecten

LONDEN.
Bel. v.h. Res.fonds..
/

5.118.870,12
1
12
id. van ‘/,v. h. kapit.

3.959.898,25
,,

9.078.768,37’/
Tijdperk
Plaatsen en
Noteerings-
2OFebr.
28 Febr.
1-15 Maart
1 l5Mrt.
Geb.enMeub.der Bank …………….,,

1.400.000,-
Landen eenheden
1917 1917
Laagstel Hoogste
1

1917
Diverse rekeningen

………………,,

77.669.010,67
1/

f
857.160.878,31
Alexandrië.
.
Piast. p.
£
97
1
12
97
1
12
971,6

97 ‘ho
97
Ii,
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
50
13
/i,
50
1
18
50
1
18

50°/jo
50018
Pauiva.
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
114/,,
1
1
4h,
114
1
1,2 1/Vlie
114
1
1,2

Hongkong ..
id. p.
$
214V2
214
213/8

214
1
18
213/,
Kapitaal ……………………….
f
20.000.000,-
Lissabon….
d. p.escudo
31
31
1
18
3081
4

3111
4

3111d
Reservefonds

…..
5.155.090,93
1/

Madrid

.. ..
Peset. p.
£
22.44
22.46k
22.30

22.55
22.321
Bankbiljetten in om!oop…:.::: :,,
729.110.570,-
Montevideo..
d.p.peso
54214
648/iO
548/t,

543/
5421
Bankassignatiën in omloop …………

,,
1.536.346,57’12
Montreal..
..
$
per
£
4.79′!,
4.78814

4.77

4

7981
4

4778/
4

Rekening-Courant saldo’s:

Petrograd

..
R.
D.
£
10
166
1
12
168
3
18
168

172V4
168′!,
Van het Rijk ……

/

15.501.526,94
1
12
R.d.Janeiro
1)

d.
p.
milr.

11120 ! ,,
112,
11
11
10
182
Van anderen
……,,
77.171.703,07′!,
Lires
p. £
34.81
35.92k
35.60

38.25
37371
,,
92.673.230,02
Shanghai

..
sh/dp.tael
318
36
315

3!6’1
315
Diverse rekeningen

……………….,,
8.685.640,78
Rome

…….

Singapore
. .
id.
p. $
2/4/2o
2/4
2
/1,
/4
1
18

214
1
I,2
21418
Valparaiso
1)

d.
p.
pap.p.
10
12
/1
0

112/21
1071
8

1111,
0

10191
52

/857.160.878,31

Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
2
18
211
1
19
211
5
19

211
7
110
211
5
18

1)

Noteeringen
op 90
dagen.
Beschikbaar metaalsaldo
…………..

f
432.461.580,79
1
/2
Op de basis van
215
melaaldekking….
..

,,
267.797.551,47
2
/1
Minderbedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is ..

2.162.307.900,-

GOUD EN ZILVER.

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.
‘-

Meer
Minder

Sedert begin Augustus 1918 worden de dagelijksche ont-
Disconto’s
992.040,76’12
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank vaû
Buitenlandsche wissels….

918.545,-

Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

,
Beleeningen
1.346.944,57
1
1
2

Goud
1.009.562,08
Zilver
…….. ……….

134.925,81
1
12

ZILVER.
Bankbiljetten


2687075,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

11.017.811,24′!,

De daling van den zilverprijs blijft aanhouden.

Hij liep

gedurende de week
1
18 d. terug.


N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
Noteering te Londen.

te New York.
blijkt, dat uitstonden
op:

24 Maart 1917
……..

35
1
14

71718
24
Maart 1917
1

17 Maart 1917
1
7

,,

1917 ……..35
i
l/

73

10

,,

1917
……..

371/
s

7511

3

,,

1917 ……..37′!,,

78
3
1,

Aan schatkistpromessen
/
138.810.000,—
/138.500.000,-
waarvan rechtstreeks bij
25 Maart 1918 ……..28′!,

60
,
18

de Ned. Bank geplaatst
,,
60.000.000,—
,,
60.000.000,-
27 Maart 1915 ……..23′!,

50
,
12
Aan schatkistbiljetten
..
,,
86.629.000,—
,,
86.694.000,-
20. Juli

1914 ……..
24″!,,

54
1
18
Aan zilverbons

………
,,
17.433.713,—
,,.17.742.285,50

234

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Maart 1917

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
B
t
k

b1i e

1

1

e,,
Andere
opeischbore
schulden

24 Maart1917

….
591.015
7.011
729.111 94.210

17

,,

1917

….
592.024
6.876 731.798 90.624

10

1917

….
592.024
6.586 739.349
98.414

3

,,

1917

….
591.560
6.481
744.585
89.986

24

Febr. 1917

….
591.555
6.577
732.694
80.771

17

,,

1917

….
590.555
6.481
737.608 71.794

10

1917

….
589552
6.673
743.322
62.770

3

,,

1917.

.. ..
589.558
6.646
745.750
94.543

27

Jan.

1917

….
589.561 6.814 732.759 84.163

20

,,

1917

….
589.578
8.805
736.433
78.021

13

,,

1917

.

589.576
6.746
745.543 71.4951

6

,,

1917

….
590.589
6.894
751.767
68.526

30

Dec.

1916

.. ..
587.602
6.985
758.379
58.316

25 Maart1916

..
.
.-
510.546
4.659 588.443
.
108.222

27 Maart 1915

….
289.194
2.027
459.084 94.899
1
)

25 Juli

1914

.. ..
162.114
8.228 310.437
6.198

1)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
33.295.000,_.1
° °
D t

D&sconto’s

Belee-
Besch,k.
.

baar Dek.
kings.
Hiervan

T
0 011
Schatkist-
fin gen
Metaal-
percen.
promessen saldo
tage
rechtstreek.v

24 Mrt. 1917
78.052 60.000 84.953
432.462
73

17

,,

1917
79.044 60.000
88.300 433.516
73

10

1917
79.421 60.000
87.407
430.158
71

3

,,

1917
78.218 58.000
91.014 430.226
72

24Febr.1917
58.721
37.000
86.208
434.538
74

17

1917
59.420 37.000 85.970 434.255
74

10

,,

1917
51.710
29.000
91.257
434.106
74

3

,,

1917
97.049
77.000 78.137
427.245
71

27 Jan.1917
78.223 53.000
68.517
432.090
73
20

,,

1917
76.870 48.000
89.301
432.591
73.

13

,,

1917
79.029 47.000
72.282
432.014
73

6

,,

1917
71.462 37.000 79.604
432.324
73

30 Dec. 1916
66.885 31.000 85.505 430.347
73

25Mrt. 1916
72.541
52.000
68.700 375.178
74

27 Mrt. 1915
75.024

202.263
180.108
53

25 Juli 1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van
1
1è metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVÉRZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
b?tt;n

Anderc

schul den

73.499 23.347 158.463 37.431
73.085
23.463 159.288 35.747
73.143
24.947 158.750
44.550

20

Jan. 1917 ……..
13

1917 ……..

73.263 24.588 158.593
44.885
6

,,

1917 ……..
30

Dec.

1916 ……..

47.991
31.545
138.433 31.847
22 Jan.

1916 ……..
32.238 26.396
119.085
16.088
23

Jan. 1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172 12.634

Dato
Dis-
con to’s

Wissels, 1
buiten

1
N..Ind.

1
betoolboarl

Belee-
em
gen
Div
:
rse


ningen

Beschik.
baar metaal-
saldo
1

Dek-
kir.gs.
f’ercen.
togo

20Jan.1917
6.632 35.921 57.033
8.807
56.817
49

13

1917
6.439
35.565
57.428
7.993
56.747
49

6

,,

1917
6.382
34.814 66.188
8.711
56.262
48

30 Dec.1916
6.414 35.032
59.224
10.987
56.898
49

22Jan.1916
6.111
20.023
45.117
24.328
45.378
47

23Jan.1915
5.046 8.909 34.139
2.883
31.800
43

25 Juli1914
11
7.259
8.395 47.934
2.228
4.842′)
44

‘) Sluitpost der activa.

‘)
Op de basis van ‘h métaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Csrculatie
Andere
opeischb.
schulden

reke.
ningen
1)

13 Jan.1917

..
709
1.030
959 977: 315

6

,,

1917

..
676 1.085 898 986
304
30 Dec.

1916

..
682
1.081
911
998
..

344
23

,,

1916

..
646 1.035 769 889
814

15 Jan.

1915

..
745 934 1.015 929
830
16 Jan.

1914

..
1.410 978 1.060
787
217

25 Juli

1914

..
645
1.100
560
735 396

‘) Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenômen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 14 MAAETT 1917.

ÏSSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 70.437.455

Governm. Debt £ 11.015.100

Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion..
..
,, 51.987.455

£ 70.437.455

£ 70.437.455

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ………,

3.597.714

securities .. £ 24.081.221
Public deposits,, 86.377.187

Othersecurities,,165.424.569 Other deposits,, 119.113.886

Notes ……..,, 32.363.965
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
,,

25.358

coin ……,,

1.797.390

£223.667.145

£223.667.145

Door het uitblijven der Engelsche bladen zijn de cijfers
van de laatste weekstaat hierboven niet kunnen worden
opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 28 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

11

Currency Notes.

Data

Metaaf Circulaiie Bedrog
1
Goudd. Gov
. Sec.

21Maart1917 53.962

37.824

sas

14

1917 53.785

38.073

*as

*5*

7

,,

1917

54.010

38.237

143.958 23.500
1
110.770

28 Febr. 1917 54.290

38.585 144.351 28.500 112.573

22Maart1916 55.970

32.904 104.503
1
28.500
1
65.121

24Maart1915 57.249

34.165

38.088
1
27.500

8.623

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
_______

Other
Depos.
________

Re-
serve

Dek-
kings-
percen.
toge.1)

21 Mrt. ’17
24.051
151.821 67.911 124.335
34.588
18,-

14

’17 24.081
185.425 86.377
119.114
34.161
18,62

7

,,

’17
31.966
196.029 120.889
123.165
34.223
14,02

28Febr.’17
82.446
117.383
47.840
167.992
34.161
15,82

22 Mrt. ’16
32.839
90.274
56.216 90.126
41.516
28
1
/8

24 Mrt. ’15
35.352
126.599
92.049
93.081 41.533
22
1
/8

22 Juli’14
11.005
33.833
13.735
42.185
29.297
52
5
/

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

28
Maart
1917

EÇONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

235

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 15 MAART 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwiselbaar.

Metalibestand ……………………Mk. 2.545.750.000
davon Goidbestand ………………
,,
2.529.838.000

Reichs- und Darleheuskassenscheine ……
,,

347.793.000

Noten anderer Banken …………….
,,

7.608.000

W
echsel ……………………………9.258.
114
.0
00

Lombardforderungen ………………
,,

11.076.000

Effekten…………………………

108.768.000

S
onstigeAktiva ……………………1.273.067.000

Grundkapital……………………..
,,

180.000.000

Reservefonds ……………………..
,,

85.471.000

Notenumlauf ……………………..
,,
8.224.825.000
Sonstige titglich fiilligeVerbindlichkeiteu.

,,
4.503.535.000
Sonstige Passiva …………………..
,

558.345.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens liet cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheire. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In duizenden Mark.)

Dato
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu-
latie

Dek-
kings.
percen-

23 Mrt. 1917
2.545.750
2.529.838 347.793
8.224.825
35

15

1917
2.544.784
2.528.718
334.724
8.164.354
35

7

,,

1917
2.544.571
2.528.978
289.501
8.163.970
35

28 Feb. 1917
2.542.919
2.527.315
342.576
8.107.162
36

23 Mrt. 1916
2.506.124
2.459.582
772.795
6.373.713
51

22 Mrt. 1915
2.374.996 2.329.888
175.425
4.944.067
52

23 Juli 1914
1.691.669
1.356:857 65.479
1.890.895
93

t)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenschotne

Dato
Wçsscls
Rek. Crt.
Totaal
In kas bij
uit ge-
1

de Rcichs-
____________
geven
bonk

23 Mrt. 1917
9.258.114
4.503.535

15

1917
9.342.912
4.436.793
3.915.000 321.000

7

,,

1917
9.016.536 4.040.570
3.822.100 276.900

28 Febr. 1917
8.984.825 4.076.591
3.825.800 330.900

23 Mrt.

1916
5.897.876 2.703.459
1.949.900 724.700

22 Mrt.

1915
4.875.432
2.380.330
753.000 164.000

23 Juli 1914

750.892
1

943.964

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
tîn millioenen Roebeil.

Data n.
it.
Goud
Tegoedl
uh bui.
tenland

.
Ztl-

ver

Schat.
kistbil-
jetten

j
~
,j.
Dis-
to

s
i
nbelee-1
ntngen

Circu-
latie

Rek.
Cou-
rant
_

21 Mrt. ’17
1.477
2.141
118
7.738
722
9.997
2.120

16

,,

’17
1.476
2.141
121
7.882
702
9.950
1.993

8

,,

’17
1.478 2.141
121
7.843
720
9.794
2.021

1

,,

’17
1.476 2.141
120
7.642
747
9.673
2.022

21 Mrt. ‘]6
1.623
941
55
3.894
960
5.930
1.805

2LMrt. ’15
1.567
140
53
1.150″
1.117
3.181
1.222

21
Juli ’14
1.601 144
74
..

.

.
757
1.834
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socit6 Gnrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet

inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
Beleen. Beleen.
Binn.
Rek.
Data
mcl.
buitenl.
van buitenl.
van prom. d.

1

wissels
en
Circu-
(atje.
Cr1.
saldi.
saldi
vorder.
provinc.
beleen.

22 Maart1917
356.878
88.162
480.000 65.499 874.535 104.422

15

,,

1917
342.968 86.086 480.000 81.848
881.545 99.815

8

1917
339.928 85.999 480.000 61.342 855.860 101.884

1

1917
339.673 85.953 480.000
65.467
852.822
108.743

23 Maart1916
199.770
56.598
480.000
60.435
841.238
153.874

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Tn duizenden dollars.l

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
(Tn diiiepndpn
frans.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland Zilver

T goed
in het
Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
old. Staat

22 Mrt.’17
5.184.476
1.946.638 265.177 746.160
9.500.000

15

,,

17
5.168.042
1.9461638
266.623 716.773
9.300.000

8

,,

’17
5.156.875
1946.638
268.339
808.640
9.100.000

1

,,

17
5.148.881 1.945.603
270.512
912.730
9.000.000

23 Mrt.’16
5.011.332

362.962
769.052
6.500.000

25Mrt.’15
4.244.354

377.679 582.882
4.700.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uifge-

Wissels
Belee.

L
*

stelde
Bankbil-
jetten

Rek. Cr1.
Part
t-
culieren.
1

Rek.
Cr1.
Staat

ti
.
415.673 1.274.623 1.214.474
18.450.780
2.484.665
59.84

483.540 1.281.787
1.228.131 18.361.549
2.443.917
22.517

C
.
616.712 1.287.428 1.246.193
18.281.277
2.484.491
38.731

556.823
1.295.948 1.234.469 18.097.436
2.455.566
92.681
0
366.383
1.689.287 1.247.992
14.847.154
2.006.180
26.003
228.967
2.878.743
688.138
11.109.469
2.451.282
117.560

1.541.080

789.400
5.911.910 942.570
400.560

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
C
“°
o te

Dekkings-
Percen.
lage
1)

9Feb.’17
488.889
10.633
128.292
693.895
13.093
73

2

,,

’17
521.760
12.185
107.819
713.211
11.471
78

26 Jan.’17
517.925
17.579
113.408
713.448
13.509
73,8

18

,,

’17
500.343
10.338
125.666
698.284
13.890
73,4

12

,,

’17
501.152
16.769
140.334
708.345
13.558
71,5

11Feb.’16
328.317
18.274
52.814 445.436 9.089
78

11Feb.’15
259.256
22.117
17.0901
284.996
4.185
91,1

t)
Gouddekking van deposito’s en circulaUe na altreir van
de posten tussehen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(Gemiddelden. in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s
Circulolie
Beleenin gen
en
d
is
conto’s
5

‘1
Rr
ese v
24Mrt. ’17
781:380
3.826.800
28.700
3.565.670
151.840

17

,,

’17
769.850
3.801.880
28.660
3.558.610
144.840

10

,,

17
788.620 3.773.280 28.650
3.545.950
141.920

3

,,

17
786.500
3.757.130
28.720
3.504.290
167.880

25 Mrt’16
712.310
3.556.080
31.590
3.380.530
127.630

27 Mrt’15
535.440 2.381.430
38.630
2.390.100 142.540

25 Juli’14
467.880 1.958.320
41.730
2.057.570
26.170)

‘)
Up basis van z
o

van ajie aeposiT.os.

ECONOMISCH-STATISTISCHE

BANKSTATEN,

KWARTAALSGEWIJZE OPGENOMEN,

ata
014
t
ver
Staats-
fondsen
conto’s
en
Beleen,

Circu-‘
lafie
Rek.
Crt.

31 Dec.

1916
899,7
72,7
219,8 846,8 3876,7
844,2
20

1916
900,0
74,0
222,5 714,9
3809,7 843,9
10

•,,

1916
899,4
73,6
224,6 680,6 3783,7 791,2
30 Nov.

1916
899,0
73,0
224,5
681,8
3752,4
748,4
20

,,

1916
899,3
73,1
223,8
807,6
3706,9
806,8.
10

,,

1918
907,4
70,2
218,9 699,6
3709,2 780,8
31

Oct.

1916
916,2
72,7
220,0
705,0
3691,6
763,5
20

,,

1916
921,0
71,8
219,1
698,1
3653,7
764,5;
tO

1916
927,1
76,8
219,6 723,2 3674,7
765,1
30 Sept.

1916
927,0
77,7
220,0
728.7
3621,2
713,5
31 Dec.

1915
1077,4

104,8
,204,9
666,5
3040,2
718,7
31 Dec.

1914


204,6 857,0
2162,5 508,6
20 Juli

1914 1106,5
90,4
203,9
632,5
1681,1
272,8


Data
Goud
Zilver
ten

con to’s

Beleen.

CirCu-
lati
Rck.

3 Maart 1917..
1327,1
745,9
659,9 646,2
2398,0
750,6
24 Febr.

1917..
1318,2
.
747,9
656,- 644,9 2388,3
761,5
17

,,

1917..
1318,0
744,3
679,2 653,0 2397,3 765,4
10

,,

1917..
1309,1 741,6
654,9
658,1
2403,2
750,9
3

,,

1917.

1295,2 743,7 648,7 658,3
2390,2
743,0
27 Jan.

1917..
1284,8
747,5
668,0 662,3
2365,0
765,6
20

,,

1917..
1274,5 743,9
676,9
664,9 2373,4
751,6
13

,,

1917..
1271,9
740,9
691,4
674,6
2381,5
758,7
6

,,

.
1917.

1261,7
739,4 701,7
689,4 2380,4
754,9
30

Dec.

1916..
1250,9
741,0 716,1
664,6
2360,0
751,4
23

,,

1916..
1231,2 743,2
714,0 661,0
2333,9
723,3
[6

,,

1916..
1228,9
744,4
718,8
653,4 2315,9
727,0

.4 Maart 1916..
924,7
757,4
494,4 728,4 2147,5 716,8
6 Maart1915..
588,3
724,3
494,4 841,6
1988,4 603,3

24

Juli

1914..
543,5
729,8
783,8 494,4
1919,0 497,9

ZWITSERSCHE NATIONALE BANK.

(In millioenen Francs.)

Data
Goud
Zilver
Dorle-

ka scn
.
seheine

Dis-
ns

Beleen.

Circu-
Rek

15 Maart 1917..
343,4
52,-
3,5
205,6
496,3
134,6
7

,,

1917..
343,5
51,6
3,2
207,6
502,5
126,8
28 Febr.

1917..
343,6 52,0
.

2,9
202,2
508,8
115,0
23

,,

1917..
343,8
53,0
3,2
183,3
486,2
120,0
15

,,

1917..
343,7 52,9
4,9 188,1
490,4
138,0
7

,,

1917..
343,9
52,6
4,1
177,0
500,0
98,0
31

Jan.

1917..
344,-
52,8
4,3 181,1
503,2
109,4
23

,,

1917..
344,1
53,7
4,9 164,0
482,3
108,3
15

,,

1917.

344,4
54,2
4,4
213,4
479,5
163,7
6

,,

1917.

344,9
52,9
4,-
233,3 506,5
142,0
30

Dec.

1916..
345,-
52,5
2,5
244,3 536,5
128,9
23

,,

1916.

344,1 53,3
2,7
184,3
488,3
108,5

15 Maart 1916..
252,8
49,5
23,2
146,3
401;1
108,4
15

,,

1915..
238,5 32,9
23,1
149,8 393,7
59,4

23

Juli

1914..
180,1
18,9
.


107,8
267,9
50,7

NATIONALE BANK VAN DENEMARKEN

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Zilver

Vorde-
ringen
op liet
buiten!.
Dis.
conto’s
en
Beter,;.

t
Circn.
latie
Rck.
Crt.

31 Jan.

1917..
225,5
2,8
42,3
154,1
266,4
57,5
30 Dec.

1916..
224,0′
2,0
42,0
168,8
284,9
61,6
30 Nov.

1916.
.
145,4
19,0
41,3
157,1
277,6
56,7

31

Jan.

1916..
111,5
3,5
43,4
63,7
213,4
13,1
30 Jan.

1915..
. –

35,6 93,0
194,0
3,9

30 Juni

1914..
75,6
6,6
19,8
95,6
159,8
4,8

ZWEEDSCHE RIJKSBANK.

(In millioenen Kronen.)

0
a
041
Vorde-
ringen
op het
buiten!.
fondsen

Dis.
conto’s
en
Belee,,.

Circu.
latie
Rek.
Crt.

27

Jan.

1917..
186,6
151,2
63,9 95,1
357,4
120,5
20

,,

1917..

186,6
151,2
64,3
99,4
367,4
118,8
13

,,

1917.

186,5 150,3
62,4
115,8
378,0
123,0
5

,,

1917..
181,9 152,7
62,5
146,5
392,2
132,0
30

Dec.

1918..
183,5 156,7
62,9
177,0
417,5
148,4
23

,,

1916.
.
182,6 152,2
63,5
162,1
398,4
139,2
16

,,

1916..
182,7
144,9
63,6
134,7
386,6
128,4

29

Jan.

1916.
.
132,8
136,4 50,9 82,6
282,4
111,1
30

,,

1915..
108,6
49,2
27,9
149,5
267,5
74,9
25

Juli

1914..
105,8 115,6
28,0
92,4
206,2
88,2

BANK VAN NOORWEGEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
Vorde.
buiten!,
Effecten
Dis.
conto’s

Beleen.

Ctru.
Rek.

7 Maart 1917..
128,9
78,7
13,0
145,8
259,0 70,4
28

Febr.

1917..
125,1
76,4
13,4
151,3
254,9
73,4
22

1917..
125,1
68,3
13,4
164,0
249,8
72,0
15

1917..
120,6
70,7 13,4
170,2
246,4
81,9
7

1917..
121,1
73,2
13,4
157,0
240,8

74,7
31. Jan.

1917..
121,2
76,9
13,9
158,6
234,0 83,8
22

1917..
125,2
79,9
13,9
156,5
.231,3
85,1
15

1917..
125,3
80,8
13,9
151,0
235,3
79,8
8

1917..
120,4
83,1 13,9 152,1
240,9
76,8
31

Dec.

1916.
.
123,2
85,9
13,9
161,7
251,7 79,9
22

1916..
124,1
86,8
13,9
119,3
255,1
41,6

7 Maart 1916..
72,0 61,8
13,7
98,3
171,4
32,2
8

,,

1915..
51,7
34,3
8,9
98,9
127,8
17,0
2

Juli

1914.

52,4
65,7
8,9
79,3
120,8
10,7

Nu in Rusland de voorloopige regeering, volgens hare
berichten reeds in cle afgeloopen week, den toestand geheel
is gaan beheerschen en de vrees voor eene contra-revolutie
van de zijde der afgezette regeering door de gevangenhou-
ding van den ex-Tsaar en enkele kopstukken der reactie be-
langrijk is verminderd, is de belangstelling van ,,de beurs”
w’eer teruggekeerd naar de vraagstukken, die haar v&ir de
Russische omwenteling bezig hielden, in de eerste plaats wel
naar het Amerjkaansch-Duitsche conflict.
De Vereenigde Staten rusten zich ten strijde toe en het is niet te verwachten, dat vriendschappelijke inmenging,
van welken kant ook, de deelneming van den grootsten tot
dusver neutralen staat, aan den wereidstrijd zal voorkomen.
Van welken aard de deelneming zal zijn, waartoe verm6e-deljk in de per 2 April aanstaande aangekondigde buiten-
gewone zitting van het congres zal worden besloten, is op
dit oogenblik nog moeilijk te zeggen. Wel is aan te nemen,
dat deze eerder den vorm van steun aan de Duitschland be-strijdende mogendheden, dan van een actief optreden op het
oorlgosterrein in Europa zal aannemen. In verband daar-
mede is het dan ook waarschijnlijk, dat de Vereenigde Staten
van hunne bevolking niet in de eerste plaats militaire dien-
sten zullen verlangen, doch eerder toestemming zullen vragen
tot het verleenen van 1 inantiëelen en inclustriëelen steun in
nog grootere mate dan deze tot dusverre reeds werd ver-strekt. Vooraanstaande Amerikaansche bladen bepleiten
reeds thans het toestaan van belangrijke credieten aan de
gealliëerden en een dergelijk voorstel schijnt ook reeds te
zijn uitgegaan van den gouverneur van den Federal Reserve
Board. Vooral dit Li.atste is als eene belangrijke 1 rontver-
andering op te vatten, daar het nog maar enkele maanden geleden is, dat van de zijde van dien zelf den Board werd
angedrongen op beperking van credietverschaffing aan de
ntente-mogendheden, uit de overweging dat afvloeiing van
eerdere middelen naar de Entente-landen, gezien het reeds
)mvangrjke belang, dat de Vereenigde Staten bij de positie
her landen hadden, hem ongewenscht voorkwam.
De gealliëerden kunnen voorloopig dus ongestoord voort-
haan met het plaatsen van orders voor oorlogsmaterieel in
le Vereenigde Staten. En daar ook de staat zelf groote
rders voor oorlogstuig zal plaatsen, daarmede zelfs reeds
s aangevangen, breekt dus voor de oorlogsindustrieën een

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

-r:;

-‘•
237

tijd van sterk verhoogde activiteit aan, die niet zal nalaten
in vermeerdering van winst in die bedrukking te komen.
Tot welke fabelachtige omzetten in de staalindustrie dit zal
zal moeten leiden wordt duidelijk, indien men de in de afge-
loopen week bekend geworden resultaten over 1916 der Steel-
trust vergelijkt met die over het vorige boekjaar. De omzet
der trust bedroeg over het boekjaar 1918 nl. rond $ 1231 millioen tegen $ 726 millioen in 1915. Na aftrek van alle
bedrijfsonkosten beliepen de totale ontvangsten der Trust
rond $ 343 millioen, tegen $140 millioen in 1915, de netto-
ontvangsten $ 294 millioen tegen $ 98 millioen. Het over-
schot over het jaar 1916 bedroeg $ 202 mjllioen tegen $ 44
millioen in 1915. En dat de balrjvigheid in de staalindustrie
sedert begin 1917 niet aan het afnemen is, bewijst wel het
cijfer der Januari-ontvangsten der Gulf States Steel Cy., dat
voor 1917: $ 268.000 tegen $ 112.000 in 1916 bedraagt.
Deze enkele getallen zijn reeds voldoende om te doen be-
seffen van welk overwegend belang de verdere credietver-
strekking aan de gealliëerden zoowel voor lezen, als voor de Amerikaansche industrieën is. Dezen laatsten kan der-
halve Amerika’s samengaan met ])uitschland’s vijanclen niet
dan welkom zijn. Maar niet alleen de direct voor het krijgs-
bedrijf benoodigde artikelen, ook levensmiddelen en alle
andere producten, die de Vereenigde Staten kunnen uit-
voeren, zouden der Entente worden geleverd.
Om in den meerderen tonnenmaat, die men vermoedt te
zullen noodig hebben, te voorzien, beraamt men reeds thans
plannen om een aantal schepen van de Groote Meren naar
den Atlantischen Oceaan te voeren, en wil daarbij den aan-bouw van nieuwe schepen, – volgens ingekomen berichten,
van hout gemaakt, – bevorderen. Daarbij is het vel aan te
nemen, dat de Vereenigde Staten, 66nmaal op het oorlogs-
pad, niet zullen schromen ook op de in de Arnerikaansche
havens liggende Duitsche schepen, tot een gezamenlijke maat
van ca. 700.000 ton, beslag te leggen.
Met al deze voordeelen, welke de oorlog met Duitschland
voor de Vereenigde Staten zou medebrengen, heeft men zich in de afgeloopen.week in Wallstreet bezig gehouden, minder
aandacht schenkende aan de onvermijdelijke nadeelen, welke
in den strijd liggen opgesloten; – men denke slechts aan
verhooging van schuldenlast, in beslagname van eigendom-
men in het vijandelijke land, vermeerdering van het aantal
torpedeeringen en allerlei represailles. Het tot zinken bren-
gen der drie Amerikaansche schepen veroorzaakte dan ook
in den aanvang der week, als zijnde een verdere stap in de
richting van den oorlog, eene willige stemming, die nog
aangewakkerd werd door het bericht dat de directeuren der
spoorwegen met de leiders der arbeidersvereenigingen tot
eene schikking woren gekomen inzake de betaling van over-
werk, waardoor de algemeene staking, die de voorgaande
berichtsweek dreigde, kon worden vermeden. De maatschap-
pijen komen hierdoor weliswaar op hoogere exploitatiekos-
ten te zitten, doch het vermoeden ligt voor de hand, dat de
regeering, die als belanghebbende bij eene spoedige bijleg-ging van het geschil hoogstwaarschijnlijk hij het beslechten
daarvan eenige pressie op de directie der spoorwegen heeft
uitgeoefend, thans de maatschappijen niet in den steek zal
laten, zoodat deze de beslissing op hun verzoek aan de Inter-
state Commerce Commission om zonder verwijl de thans gel-
dende tarieven algemeen te mogen verhoogen wel met ge-
rustheid mogen tegemoet zien.
Het een en ander riep ter beurze in Wa-llstreet
een levendige, dikwerf zelfs zeer willige stemming te voor-
schijn, waarbij natuurlijk in de eerste plaats industriëele-
en scheepvaartwaarden met belangrijke koersverbeteringen
op den voorgrond traden. Voor Steels wekte daarbij nog het
gunstige jaarverslag, waaraan wij hierboven eenige cijfers
ontleenden, tot aahkoop op, waaroij het feit, dat voor het
Hooggerechtshof het verhoor inzake het proces tot ontbin-
ding der Steeltrust is hervat, geen bespeurbaren invloed uit-
oefende. Walistreet sloot de week in vaste houding af.
De Entente-landen hebben den gang van zaken in de Ver-
eenigde Staten gedurende de afgeloopen week, zooals van
zelf spreekt, met groote voldoening waargenomen. Naast
den moreelen steun, die de verwachte oorlog van de Ver-
eenigde Staten, – die toch in hun optreden tegenover
Duitschland wel zeer lankmoedig geweest zijn en zelfs niet
meer dan drie maanden geleden nog bereid werden gevonden
een vredesvoorstel van Duitschland te bemiddelen! – voor
hen oplevert, beteekent deze voor hen een niet onder cijfers te brengen materieel voordeel. Engeland, zoowel als Frank-
rijk, ja misschien zelfs Rusland, worden daardoor in de gele-
genheid gesteld te beschikken over een groot deel van Ame-
rika’s krachten, die vooral op industriëel terrein voor hen
van zoo overwegende beteekenis zijn. Men herinnere zich
maar de voortdurende moeilijkheden in Engeland en Frank-
rijk om nijverheid en landbouw gaande te houden, om eener-

-v
zijds-te leveren al die fabelachtige hoeveelheden aan direct
en indirect oorlogsmateriaal voor de millioenen legers, en
daarbij toch ook den eigen bodem, waaraan tengevolge van
de moeilijkheden in de scheepvaart en Duitschland’s bedrei-
ging daarvan al hooere eischen dan gewoonlijk moeten wor-
den gesteld, niet te verwaarloozen. Thans bestaat er kans,
(lat Amerika den last zal verlichten, en, ook een belangrijke
factor: zonder directe betaling voor zijne diensten -te
eischen. Geen wonder dan ook, dat, zoowel aan de Theems
als aan de Seine doorgaans eene bemoedigende stemming ter –
beürze heeft geheerscht. re
T e L o n d e n, alwaar de levensmiddelenvoorziening in
den laatsten tijd al zeer veel bezwaren heeft ondervonden,
daar eensdeels de Duitsche duikbooten menig schip dat
vivres aanbracht vernietigle, en anderdeels slechts door -ver-
schillende dikwerf diep ingrijpende maatregelen in de door
den landbouw benoodigde arbeidskrachten kon worden voor– zien; verwacht men van Amerika’s medewerking in de eerste
plaats hulp bij die voorziening. Kans, dat die hulp inder-
daad wordt geboden bestaat, indien de Vereenigde Staten
tot den bond van Duitschland’s vijanden toetreden, alles-
zins. Talrijke Amerikaansche schepen zullen levensmiddelen
naar ‘de Entente-mogendheden voeren, en daarbij behoort
eene verzwakking van het duikbootwapen tot de mogelijk-
.heden. Immers stelt de Amerikaansche marine zich voor met
kracht tegen de onderzeeërs op te treden, zoodat er allicht
l
een aantal verloren zullen gaan en, wil de Duitsche marine
de Vereenigde Staten bestrijden, dan kan zij dit wel niet anders doen dan met het duikbootwapen, en hare onder-
zeeërs zouden daartoe een veel grootere zône mc’eten door-
kruisen dan tot dusverre; zoodat ze uit den aard der zaak
in de Engelsche watzren minder talrijk zouden moeten wor-
den. Merkwaardig is, hoe men in de oorlogvoerende landen
veeleer geneigd is het oor te leenen aan gunstige dan aan
ongunstige berichten. Zoo maakt de wekelijksche publicatie
der – hoogst ongunstige – schatkistinkomsten ter beurze
zoo goed als nooit indruk van beteekenis. De 2> pCt. Con-
sols brokkelden in den loop der week eenigszins af (541,_
53). Amerikaansche spoorweg- en nijverheidsfondsen ver-
hoogden, in aansluiting aan de houding van Wallstreet,
hunne koersen. T e r b e u r z e v a n P a r ij s was de stemming de geheele
week door kalm. Vanzelf spreekt, dat het terugtrekken der
Duitschers op het Oostfront nieuwen moed om vol te houden
gegeven heeft. Al hebben natuurlijk de berichten omtrent de
algeheele vernieling in de thans prijsgegeven strekenveer
eens zorgvolle gedachten te voorschijn geroepen, op welke
wijze deze en andere schade na den oorlog zal kunnen wor-
den hersteld. Ook hier verwacht men, te oordeelen naar de
persstemmen, veel goeds van de voorbereiding in de Ver-
eenigde Staten. Veel belangstelling bestond ter beurze voor
cle groote emissie van het Credit Foncier de France, dat op
24 dezer de inschrijving openstelde op 600 millioen 1 rancs
54 pCt. ,,obligations avec lots” tot den koers van fr. 285V
per obligatie van nominaal 1 rs. 300. Het resultaat der in-
schrijving is alhier nog niet bekend, doch het is aan te
nemen, dat voor een overweldigende som is ingeschreven,
gezien de uitgebreide ,,clientèle” die in Frankrijk en ook in
het buitenland voor de waarden van het bekende Credit
Foncier bestaat. In de pers werd met voldoening gesproken over den grooten weerstand, die Frankrijk op financiëel ge-bied met deze uitgifte, welke na de twee groote oorlogslee-
ningen komt, heeft getoond. De 3 pOt. Fransche rente daalde
in den loop der week weder 10 centimes (61,50). Aandeelen
Rio Tinto stegen ter beurze te Parijs in verband met het
op 22 dezer gedeclareerde hooge slotdividend van 55 ah.,
waardoor cle geheele uitkeering voor het jaar 1916 op 95 sh.
komt te staan tegen 55 sh. over 1915, van 1755-1785.
• Te Berlijn heeft de terugtocht der Duitsche legers in
Noord-Frankrijk geen ong
.
erustheid gewekt. Men heeft er
vertrouwen in de militaire hoofdleiders en wanneer er woor-
den van critiek worden vernomen; dan gelden die in den regel de tegenover het eigen land getroffen maatregelen.
Zoo werd in de afgeloopen week critiek uitgeoefend op de
Z.E.G., en in de geneigdheid der regeering dit lichaam te
herzien, blijkt voldoende, dat deze oorlogsorganisatie, hoe-wel men het geslaagd mag achten in zijne pogingen tot een-
tralisatie van de Duitsche inkoopen in den vreemde, toch
niet geheel tot voordeel van den Duitschen handel heeft ge-
strekt. In ‘t bijzonder werd het feit gelaakt, dat voor tot
logeren prijs dan de inkoopwaarde onteigende goederen,
door de Z.E.G. groote winsten waren gemaaktbij de Duit-
sche consumenten, waardoor

deze winsten zonder doel den handelaars waren ontgaan.
Naar het schijnt, ziet men te Berlijn de toebereidselen der
Vereenigde Staten tot den oorlog met gerustheid aan. liet
lijkt wel of men het-belang van de mogelijke breuk onder-
schat. Toch is deze voor het Duitsche Rijk minstens geno-

1
238

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Maart 1917

men ongewenscht. Mèn denke slechts bijvoorbeeld aan het
groote aantal Duitsche’ schepen in de Amerikaansche ha-
vens, die tengevolge van een oorlog voor het Rijk verloren kunnen gaan. En dat het op scheepvaartgebied in Duitsch-
land onbevredigend gesteld is, blijkt voldoende uit de mede
deeling, korteling g•2daan door het bestuur der Vulcan
;
.
Werke, die van groote gereserveerdheid omtrent de vooruit-
zichten van den Duitschen scheepsbouw na den oorlog ge-
tuigen. Een gebrek aan tonnenmaat zou zich in Duitschiand
i afloop van den oorlog zeker zeer zwaar doen, gevoelen
n onberekenbaar nadeel toebrengen aan al. die industrieën,
welke thans reeds zoo lang zonder grondstoffen voor hunne
producten zijn.

T e o n z e n t heeft de beurs in de afgeloopen berichts-
week meestentijds eene levendige houding aan den dag ge-
legd. Vooral de afdeeling voor
Amerikaansche fondsen
toon-
de eene opgewektheid, die aan betere tijden herinnerde. De
willige stemming, welke Wallstreet naar aanleiding vand,e
oorlogstoebereidselen heeft aangenomen, werd hier aanvan-
kelijk schoorvoetend, later evenwel gereedelijk overgenomen,
daar men ook hier de meening was toegedaan, dat een oor-
log tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland de Ame-
rikaansche industrieën gunstig zal beïnvloeden. Ook de in
den aanvang der week gemelde verkregen overeenstemming
op spoorweggebied miste hier hare uitwerking op de koer-
sen niet. De omzetten in Steels en Marinewaarden waren
dagelijks van vrij grooten omvang en belangrijke koerswinst
kon in beide fondsen worden behaald. Voor preferente Man-,
ne’s bestond af en toe bijzondere belangstelling in verband
met geruchten omtrent te wachten zijnde verdere uitkee
ringen op rekening van het achterstallige dividend. In aan-
sluiting aan Steelshares bestond ook voor de overige ,,indus-
tnials” vraag, zoodat de meesten met min Gf meer belangrijké
gunstige koersverschillen de week verlaten hebben. Heden was de stemming minder geanimeerd, naar aanleiding van
geruchten, die ook ter beurze van Rotterdam in omloop
waren en die van een nieuw Duitsch vredesaanbod spraken.

20 Mrt. 23 Mrt. 26 Mrt.
Rof

American Car kFoundry 73

731

7318

-,
Anaconda Copper ……..174’/4 175

176
18/
+ 211/16
Un. States Steel Corp…. llO/,o 113

118
1
14 + 7
11
/,
Atchison Topeka ……..
102

101
1
12 103814 + 114 ”
Southern Pacific
……..94

.94″116 96″1 + 2″/,
Union Pacific ……….141′!, 1421/, 145
1
1

+ 41/4
Int. Merc. Marine afgest… 3018

35
11
110
361811, + 6ij,6
prefs 88
1
18

96 7/s

96
1
11
-1-
7
7
18

Op de
locale
markt waren scheepvaartaandeelen onregel-
matig gestemd, hoewel gewoonlijk met vasten grondtoon.
Aanvankelijk lokte het aangekondigde dividend van 25 pCt. der Kon. Hou. Lloyd, dat, na de min of meer teleurstellende
uitkeeringen der Koninkl. Boot en Holland-Amerika-Lijn
medeviel, vraag uit. De aandeelen Kon. Hoil. Lloyd konden
daardoor van 1S3 tot 202 opkomen, waarna de koers weder eenige procenten inzonk; heden 19934. Verder verbeterden
ook de aandeelen Koninklijke Boot hun koers. (22034-
23234) heden 235. De algemeene stemming in dezen hoek
werd door het bekende aanbod der Duitsche regeering tot,
tegemoetkoming (?) in het verlies der onlangs getorpedeerde’
7 schepen natuurlijk niet beter; doch de verwachtingen wa-ren, na de Tubantia en andere ervaringen.niet hoog.gespan-
nen, zoodat de teleurstelling niet in eene koersdaling tot
uitdrukking kwam.
De koersen der
tabaksaandeejen toonen voor de afgeloopen
week alle een stijgende lijn. Hieraan is de in den tabaks-
handel verkregen overeenstemming tusschen importeurs en
handelaren ter zake van de verkoopen naar het buitenland
zeker niet vreemd geweest.
Rubberaandeelen
waren meestentijds vast gestemd,
cul.
tuurwaarden
prijshoudend.
Petroleumaandeelen
konden
slechts op weinig belangstelling bogen. De Rumeensche soci?-
ten waren lager aangeboden op onbevredigende berichten’
uit Rumenië, speciaal wat betreft de Astra Romana.

20 Mrt. 23 Mrt. 26 Mrt.
Rijzingof

Ned. md. Handelsbank:. .. 227

228

224

– 3
Nederi. Handel-Mij ……… 180’/4 181
’14
182814 + 2 Amterd. Superfosfaatfabr. 140
‘/
144
8
I8
143’/d + 3
Insulinde Oliefabriek……250 –

247

248

– 2
Nieuwe 225

225

225
Ant. Jurgens’Ver. Fabrieken 270

270

2651I4
– 481
4

Philips’ Gloeilampenfabriek 331

326

324

– 7
R. S. Stokvis & Zonen …. 389

389

387

– 2
Cult. Mij. der Vorstenlanden 243

242

24518 + 218
Handelsver. Amsterdam …. 356
1
12 347

347
Javasche Cultuur-Mij ……. 367

370 –
Kon. Petroleum-Mij. . .’. .
. . 514
5
14 516

511


38/
4

20 Mrt.

Anisterd. Rubber-Mij …….

225
1
18
231
230

+
4
1
12
Holland-Amerika-Lijn

..

424
1
14
424
1
12
429

+
41
Kon. Hollandsche Lloyd

184
1
12
199
5
14
199’12

+
Ï5
Kon. Ned. Stoomboot-Mij

220
1
18
229
235.

+
14
7
1,
Bothnia Vrachtvaart-Mij.

3541
349
,
14
355
Deli-Maatschappij

……..513
516
510

3

In
staatsfondsen,
Nederlandsche
zoowel
als buitenla

td-
sche, ging weinig om. Russische staatsobligatiën waren eer-
der tot lageren prijs aan de markt,
doch
de aangéboden
stukken konden vrij gemakkelijk worden opgenomen.

20 Mrt. 23 Mrt.
zing
26 Mrt.
R
i
g
:
1f

5
Olo

Ned. Werk. Schuld .. 101
fl/
101
31
101
‘ij
10

411
1
0
/0

,,

,,

,,

’16

100’12
100’118
100
1
18


1
18
4

o/o

’16

93 93
,
18
93
381,
0
/s

,,

. .

81
8
1s
81
1
18
81
8
18
3

0/

.

. .

72’/
72 ‘/oe
72

—.1!
211,
0/

Cert. N.W.

. .

60
60’18
60v182

+
71
5

°/o

Oost-Indië

1915
– . . .

99
18
/16
99
18
1
100

+
1/os
4

0/

Hongarys Goud

..

44
8
18
44
3
18
44
3
18
4

0
/0
Oostenr.Kronenrente

38
1
14
38/4
39
1
1

+
81
5

°/o Rusland 1906 ……74
1
/2
747/t

7212/,,

l’/,
4
1
12
°/o Iwangorod Dombrowa 74114
70
7
18
70718


33/
s

4

°Io
Rusland Cons. 1880

68
57118
577/


0
/16
4

0/

Rusland bij Hope
&
Co
60
1
14
58
38


281
4

4

0,’

Servië

1895 ……..48/,
481,
48
1
18
411
0/

China Goud 1898

..

67
8
1
6714
67
8
14
4

0/

Japan 1809 ……..70′!,
71 70
5
14

+
81
4

Olo
Argentinië

Buitenl.

711s
71
2
18
71
8
18
5

0/

Brazilië

1895 ……59′!,
59
1
12′
59
1
1:
5

°/o

Brazilië 1913 ……68
58’14
58
1
14

+ 11

De geldmarkt bleef bij voortduring ruim.
De prolongatie.
koers ging na een fractioneele verhooging
op
23% pCt. we-
der tot 234 pCt. terug.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
27 Maart 1917.
Terwijl ontegenzeggelijk de politieke berichten invloed op
de Noord-Amenikaansche markten uitoefenen, treedt toch
gaandeweg de statistische positie meer en meer op den
voorgrond. Wij zien nu van week tot week een vermindering
van den zichtbaren voorraad tarwe in de Vereenigde Staten.
Dit is een gewoon verschijnsel in dezen tijd van het jaar,
maar eenigszins zorgelijk is het feit, dat deze zichtbare
voorraad, vermeerderd met de hoeveelheid nog bij de boeren
aanwezig, kleiner zou zijn dan hetgeen de Vereenigde Staten
tot aan den nieuwen oogst zelf zouden noodig hebben. Dit
tekort, geschat op ongeveer 500.000 tons zal dus van den
onzichtbaren voorraad moeten komen en waarschijnlijk zal
het er wel aan kunnen worden onttrokken zonder al te
groote bezwaren, maar als export-land zal men voor gerui-
men tijd niet op de Vereenigde Staten kunnen rekenen. Wel
zullen er nog belangrijke hoeveelheden tarwe naar Europa
‘verscheept worden, maar dit zal overwegend Canadeesche
tarwe zijn.
Natuurlijk zal men nu met spanning de berichten betref-
fende den nieuwen oogst volgen; tot nog toe kan men uit
die berichten weinig gevolgtrekkingen naken; ze waren
sterk afwisselend en waar nog al vaak minder gunstige
berichten gepubliceerd werden, waren die toch niet van dien
aard, dat verbetering niet zeer goed mogelijk zou zijn.
De Argentijnsche markt wordt steed8 vasten, wat zeer
verklaarbaar is door de stijgende prijzen te Chicago, terwijl
bovendien de eigen oogst slechts klein is.
In de Europeesche landen blijft men zich bezig houden
met beperking van het gebruik en met de aanmoediging der
voortbrenging op eigen bodem. Wat dit laatste betreft, her-inneren wij er aan, dat wij eenige weken geleden schreven,
dat Engeland reeds voor verscheidene jaren vooruit mini-
mum-prijzen voor tarwe garandeerde. Het blijkt ons nu uit
sedert ontvangen gegevens, dat de prijzen, die gegarandeerd
worden, voor de latere jaren lager zijn, n.l. voor 1917, 601—,
voör 1918 en 1919, 551—, voor 1920, 1921 en 1922, 451—.
Lloyd George heeft aangekondigd, dat de Regeering deze
prijzen als minimum garandeerde. Blijkbaar gaat de macht
van de tegenwoordige Engelsche Regeering zoo ver, dat zij een dergelijke verstrekkende, maatregel kan nemen, zonder
het parlement er in te kennen. Om de beteekenis ban boven-
genoemde cijfers te begrijpen, moet men in aanmerking ne-
men, dat de prj4 thans ongeveer 761— is, verleden jaar
ongeveer 581— en de laatste vijf jaar v3ir den oorlog, tus-
schen 301— en 351—. fluctueerde. Komt de prijs b.v. in 1919

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

239.

weer terug op 351-, dan zou de maatregel voor dat jaar
ongeveer £ 7 il 8 millioen kosten, berekend op een gemid-
delde opbrengst van vSÔr den oorlog, maar indien de maat-
regel haar doel bereikt, zal deze agrarische politiek natuur-
lijk
1
meer moeten kosten, daar men juist er door hoopt, de
opbrengst aanmerkelijk te kunnen opvoeren. Dat dit theo-
retische althans mogelijk is blijkt wel uit het feit., dat in
1868 de Engelsche tarweoogst 17.000.000 qrs. bedroeg tegen
gemiddeld ongeveer 7.500.000 qrs. in de laatste tien jaar.
Toch vil het ons voorkomen, :dat het vraagstuk van de
arbeidskrachten zeer, veel belangrijker is, dan dat van de
prijzen “en men bedenke daarbij, dat ook vddr den oorlog
allerwege geklaagd werd over gebrek aan arbeidskrachten
op het land.
Bijna nog meer dan voor tarwe 1oont Chicago willigte voor mais. De vraag, of liever het gebrek aan vraag, van
Europa schijnt geen invloed uit te oefenen; de eigen con-
sumptie is van dien aard, dat de prijzen zeer regelmatig
blijven stijgen, niettegenstaande ze zich reeds lang op onge-
kende hodgte bevinden. De andere voergranen volgen deze

Noteeringen.

Chicago

Buenos Ayres)

Data

Tarwe

MaisHaver Tarwe

Mais Lijnsaad
Mei

Mei

Mei

April
1
Mei

April

20 Juli ‘141 82

1)1 553/g

3611,
1)
9,40 8)1 5,38
2)
13,70
2)

1)
per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Mei.
4)
per Juni.
S)
De noteeringen van Buenos Ayres zijn van 16 en.23 Mrt

beweging in een eenigszins vertraagd tempo.

•B.uitenlandsche granen .in Nederland.

‘Het was een betrekkelijk goede week, aangezien weer
eenige booten met mais, die geruimen tijd in Engèland had-den gelegen, behouden in de vaderlandsche havens aankwa-nien: Een dier ladingen, uit Noord-Amerikaansche mais be-stkande, was tengevolge van de lange reis in minder goeden
toestand. Ook kwam een lading katoenzaadmeel aan, een
zeer welkom kra±tvoeder, nu de Regeering zoo karig mét
dé distributie van lijnkoeken moet zijn.
Overigens schijnt men niet veel opgeschoten te zijn, met de
regeling van den aanvoer, daar de route via Halifax nog
steeds niet door Engeland aanvaard wordt; zelfs voor tarwe
wordt geen uitzondering gemaakt. De maatregel om het tarwemeel . en de tarwebloem met aâ.rdappelmeel te mengen, heeft tengevolge gehad, dat de
êete kleine molenaars uitgesloten zijn voor het malen van
de regeeringstarwe, aangezien zij niet over een menginrich-
ting beschikken. –

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

s

t
oor en. 26 Maart
19 Maart
27 Maart
1917
1917
1916

Tarwe

………………
472,

‘)
472,-‘)
,368,_1)

Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom. nom.
Maîs

(La Plata)

……..
345,’)
345,_t)
255,-‘)
Gerst

(46 lb.

feeding) ….

..

345,-‘)
345,-t)
348,-
Haver (38 Ib. whiteclipped)
,
20,-
1
)
20,-
1
)
16,-
Lijukoeken (Noord-Ame-

..

rika van La Plata-zaad)
.
200,_t)
200,-‘)
156,50
Lijnzaad (La Plata) …….
740,-
740,

:

457,50

‘) Regeeringsprijs.
26Mrt.’17
190
8
/8
116
60
8
/8
14,70
10,35
21,50
19

,,

’17
188’/s
112.
58’/s
14,55
9,55
21,80′
27Mrt.’16
109/g
731/4
43
1
/
8,10 5,05
11,20
26Mrt.’15
149
71
8
1
8
57
8
18
12,558)
5,80 9,95
28 Mrt.’14
93/4
68’/
39
1
12
9,00
8)

5,00)
13,20
8)

!1

AANVOEREN -in tons van 1000 K.G. voor verbruikin Nederland.

Rotterdam

II

Amsterdam

II

Totaal

Artikelen.

1

1

1

II

t

1
18-24 Maart

Sedert

Overeenk.

18.24 Maart

Sedert

Overeenk.
II

1917

1

1916
1917

1Jan.1917
.1
tijdvak 1916
II

1917

1 1Jan. 1917
1
tijdvak 1916

Tarwe ……………..

10.821

84.463 ‘

122.927

4.553

89.016
122.927
.

7.007



4.465
7.007
4.844
– –
500
654
5.344
Rogge ……………..-

4.465
..

61.168
2.090 39.309
24.930
90.702 86.098
32.372

5.492 2.640
8.100
35.012

Boekweit

………….-

654

17.710

6.790 4.218
6.790 21.928

Mais

…………….

5
..087

51.393
Gerst

……………..-

2.608

14.347

7.560
25.788
15.882
40.135
Haver

……………..-


Lijnzaad …………..

5
..480

8.322
Lijnkoek ……………

9.150 51.215 5.000
14.132
4.165
23.282 55.380
.150
Tarwemeel ………….- 30

3.815


– –
3.815

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.

Tarwe ……………..6.622

1

68.230 155.927
1

39.267
– –

68.230
155.927
Mais

……………..-

7.479

– –
,

.
7.479
39.267

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Loco-Noteeringen te Londen:

JJ:er
Data

Clcv.

Koper 1 Ti.

Lood

Zink
1
Standard
No.3

23 Maart 1917..

nom. 136.-!- 216.10/- 30.101-
16

,,

1917..

nom.

136.-!- 205.2:6

30.10/-


24 Maart 1916..

891-

113.101- 200.-!-

35.5/-

93.-/-
26 Maart 1915..

6517

68.151- 165.15/- 23.15/- 44.101-
20 Juli

1914..

5114

61.-!-

145.15/-
19.-!-

21.101-

E n ge lan d. De productie van alle soorten ruw-ijzer
en staal heeft naar schatting haar hoogtepunt bereikt en
ofschoon de pogingen, die werden aangewend om de te pro-
duceeren hoeveelheden te vergrooten gedurende eenigen tijd
vorderingen maakten, was het tot nu toe onmogelijk, haar
tot een succesvol eind te leiden. Het gebrek aan werkkrach-
ten, de onvoldoende transportmiddelen en ongeëvenredigde aanvoeren van ruw materiaal zijn de voornaamste moeilijk-
heden waarmede men te kampen heeft.
De vraag naar alle staalproducten voor nationale doelein-
den is zoo buitengewoon groot, dat herhaalde aanvragen van
de zijde der gealliëerden moesten worden afgewezen. Er
zijn inderdaad nog belangrijke hoeveelheden te leveren op oude contracten niet Fransche en Italiaansche verbruikers.

– De vergunningen, die ‘noodig zijn om de exportcontracten
ten uitvoer te kunnen brengen, worden langzamerhand
schaarscher en slechts zeer zelden verleend. Wat den han-
del betreft, zoo wordt de aandacht het meest gewijd aan
scheepsbouwmateriaal. Op alle scheepswerven heerscht groote
bedrijvigheid, daar de Regeering alles doet om de aflevering
te bespoedigen.

D u i t s c h 1 a n d. Het gunstigere weder schijnt een wel-
dadigen invloed te hebben gehad op den geheelen economi-
sëhen toestand van dit land. Het spoorwegvikeer, ofschoon
nog niet normaal, gaat langzamerhand iveer zijn ouden
gang, waardoor de autoriteiten in staat worden gesteld de
belangrijke hoeveelheden ruw materiaal naar en van de fa-
brieken te transporteeren. Binnenkort zullen de werken weer
in staat zijn, de productie tot haar vorige hoogte op te voe-
ren, doch voor het oogenblik is zij nog onvoldoende, zoodat
de autoriteiten genoödzaakt zijn, haar zorgvuldig en gelijk-
matig onder de verbruikers te verdeelen.
Het jongste bericht aangaande de prjsverhooging voor
Halbzeug en Formeisen is aangevuld door een aankondiging
waarin gezegd wordt, dat op alle exportorders, die nog niet
zijn uitgevoerd, door de producenten een toeslag zal worden
gevraagd als tegemoetkoming in de steeds toenemende kos-
ten van het ruwe materiaal.
Op nieuwe contracten met neutrale landen wordt bijna
geen acht geslagen, zoodat de omvang van zaken in dit op-
zicht zeer beperkt is.
Het Stahlwerks Verband heeft belangrijke aanvragen uit

240

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Maart 1917

het buitenland ontvangen voor zwaar spoorwegmateriaal,
doch met het oog op de enorme en dringende vraag van de
zijde der Staatsspoorwègen en het Ministerie van Oorlog is
het Verband slechts in staat op een gedeelte dezer bestellin-
gen in te gaan.
A m e r i k a. Er valt niets belangrijks te vermelden.

WOL

De derde reeks veilingen te Londen is op 20 Maart be-
gonnèn in opgewekte stemming. De 116rinos prijzen onder-
gingen geene verandering; Crossbreds werd niet aangeboden,
daar deze wolsoort geheel iu de handen der regeering berust.
Ca. 75.000 balen zullen in deze reeks veilingen worden ter
markt gebracht.
De markt te B r a d f o r d is vast en de voorraden be-ginnen aanmerkelijk af te nepiën. Voor Mérinos en fine
crossbreds tops is een nieuwe prijsstijging waar te nemen.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data

a

56
1
50
1
46

40

23 Maart1917.
…….70

54

42
1
12

35
1
12

31
16

,,

1917 ………
68’/

53

42

351

31
25 Maart 1916 ………43

37

33

29

27

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

123
Mrt.’17 16 Mrt. ‘171 9 Mrt.’I
7
1
23
Mrt.’
1
61
2
3
Mrt.
’15

New York…. 19,20e 17,80e 18,-c 12,-e

9,20e
Liverpool …. 12,47d 12,OSd

11,94d

7,78d

5,48d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
1
Overecnko,nstiqe petiede,,
tot

-‘
9 Mrt. ’17

191516
1

1914-‘lS

Ontvangsten Gulf-Havens..
4280 3768
5626
Atlant. Havens
1682
2002
2848
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2062
1794
2602
‘t Vasteland.
1664
1570
2926
Japan ete…
431 295
364

Voorraden
in
duizendtallen
1
.
9
Maart ‘171
9Maart ’16
1
9 Maart
’15

1249 1477
1564
Binnenland ……………
1196 1028
971
Amerik. havens ………..

144
314
130
New York

…………….
.

420
378
371
New Orleans ………….
Liverpool

……………
774
926
1368

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 7 Maart 1917.

Gedurende de afgeloopen week heeft de katoenmarkt veel
minder onder den invloed van de politieke gebeurtenissen
gestaan, da.i zulks in de laatste weken het geval is geweest.
De pôsitie van het artikel is echter zeer sterk en men meent,
dat alleen de onzekerheid omtrent de toekomst een verdere
groote prijsverhooging tegenhoudt. De berichten omtrent
den nieuwen aanplant zijn niet guntig, daar het koude weer
de bewerking van de gronden zeer belemmert. Daartegenover
meent men weer, dat de strenge winter de bedreiging van
de boll weevil zeer heeft verminderd en dat de groote aan-
koopen van meststoffen verder een goedeu invloed op de op
brengst per acre zullen hebben, zoodat men in het komende
seizoen wel een goeden oogst zou mogen verwachten. Dit zijn
echter alles maar veronderstellingen; het feit heeft bestaan,
dat de vraag voor het restant van den ouden oogst voldoende
groot is om de prjen staande te houden, en dat houders van katoen in het Zuiden deze alleen verkoopen als zij
daarvoor hoogere prijzen kunnen krijgen. In Egyptische
katoen is slechts weinig gedaan en prijzen daarvan zijn
onveranderd.
De vraag naar Amerikaansche garens is nog steeds niet
verbeterd en elke verhooging van katoenprjzen doet de
spinmarge weer iets verder inkrimpen. De handel in garens
is ook ver van bevredigend en enkele soorten inslag worden
zelfs met verlies verkocht. Koopers voor het Binnenland
zijn in den regel slechts voor kleine partijtjes voor spoedige
levering in de markt en de exportvraag lijdt zeer onder de

slechte transporttoestanden.

De West-Europeesche markten
toonen wel wat meer belangstelling en bij een beter scheep-
vaartverkeer zouden zeker meer zaken tot stand komen.
Egyptische garens zijn weinig veranderd, maar de prijzen
zijn zeer onregelmatig en varieeren sterk bij de verschillende
spinnej’s onderling. Over het algemeen is de markt zeer
kalm.
Ook in manufacturen komen weinig zaken tot stand en
fabrikanten worden langzamerhand om orders verlegen. Op
de beurs is men zeer verontwaardigd over de voorgpstelde
verhooging van 4 pCt. van de invoerrechten op katoenen
manufacturen in Engelsch-Indië en men begrijpt nièt hoe
deze verhooging zonder voorafgaande waarschuwing inge-
voerd is kunnen worden. Er is wel wat belangstelling van
China, Java en de Straits, maar de prijzen die men daar biedt, zijn in de meeste gevallen te laag om tot zaken te
leiden. Zuid-Amerika en de kleine markten koopen zeer
voorzichtig, terwijl de binnenlandsche vraag eveneens van
weinig beteekenis is.

SUIKER.

NOTEERINGEN

Data
Amsterdam
per
Londeu
New York
96%
Tates

WYzite

Maart
Cubes
Java;
lafed

Ce,trifug.
No. 1
fob.

23 Maart 1917..
f
22
4711
1
12


5,52
16

,,

1917..
22
3
/
4711
1
12
2113
3016
5,33
23 Maart 1916..
27
28
15
4216
1819
271101
5,71
23 Maart 1915..
18
5
18
311.-

‘4,74
21 Juli

1914..
ll”/s,
181-
– –
3,26

Bie t s u ik er was aan onze markt lusteloos gestemd en
afdoeningen bepaalden zich tot enkele partijen prompte
•suiker tot
f
12
2
18
á
f
12
7
1ia.
Zoolang geene bepalingen be-
treffende den uitvoer gemaakt worden, zal onze markt een
sleepend karakter behouden.
F. 0. licht bericht, dat de kansen -voor een aanbouw van
beetvortels, gelijk aan dien van verleden jaar, in D u i t s e h-
land over het algemeen nog niet groot zijn. Alleen wanneer
de maximumprjzen van ande,-e gewassen, die met de suiker

bieten concurreeren, spoedig verlaagd worden, zoude hierin
nog eene verandering ten goede kunnen komen. Voor Oosten-
rijk – Hbo ga rij ë blijft men eenen gelijkeiï uitzaai als ver
leden jaar verwachten, in sommige districten zelfs eene
matige uitbreiding. Int,,sschen wordt overal naar de intrede an warmer weer verlangd.

De Engelsche Februari statistiek luidt als volgt:

Jan./Feb. Jan./Feb.
Feb.’17 Feb.’16 1917

1916

Import Riet ……73.414 81.226 172.659 128.243 tons
Biet ……-.- -.-
Geraffineerd

1.92.2 18.926

21.539

59.131

Totaal …………75.336 100.152 194.198 187.374tons
Stock in Bond … . 79.250 65.900

-.-
Raffinaderijen 25.700 15.100
Productie

,,

53 804 52.930 100.901 109.397
Tot. Binnenl. verbr. 85.712 109.275 177.922 220.850
terwijl de import van suiker in U.K. van 1 Januari tot
10 Maart als volgt onder cijfers gebracht wordt:

1917

1916

1915

1914
Ruw……..tons

190.162

161.165

217.431

170.271
Geraffineerd

,,

23.56274.095170.620174.685

Totaal ……tons

213.724

235.260

388.051

344.956

De binnenlandsche consumptie is dus tegen verleden jaar
niet onbelangrijk verminderd, doch bij – de cijfers van den
invoerkomt dit nog geenszins tot uitdrukking. Interessant
zullen deze waarnemingen gedurende de eerstvolgende maan-
den zijn.
Naar verluidt heeft Engeland in het begin van Maart
weder 100.000 tons Cuba-suikers gekocht, waardoor de totale
aankoopen van die zijde uit den loopenden Cuba-oogst op
ongeveer 400.000 tons gebracht worden. Het schijnt tegen-
woordig echter gemakkelijker te zijn om ruwsuiker te koopen
dan raffinade, van welke omstandigheid de witte Java-
suiker bij gelegenheid kan profiteeren. Vooral waar de Cuba-
oogst niet grooter’ dan verleden jaar belooft te worden –
3.000,000 tons wordt nu zelfs als maximum genoemd – zijn
de vooruitzichten voor Java-suikers gunstig.
Intusschen bleef de Ja va-markt tot dusver nog stil. In A me r i k a was de markt de afgeloopen week weer
eens zeer vast gestemd en zijn Spot Centrifugals van 5.27 c.

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

241

gestegen tot 5.52
ft
5.64 c. De ontvangsten bedroegen 76.000
tons, de versmeltingen 53.000 tons en de voorraad 274.000
tons tegen 117.000 en 123.000 tons in de twee voorgaande
jaren.

Cu b a – statistiek:

1916117

1915116

1914115

Ontv. d. vk. tot 10 Mrt.’17
107.832*

134.049

131.000 tons

Totaal sedert 1 Dec. 1916 973.484

1.335.207

928.676
Werkende fabrieken….

183

174

Exportkl.week tot 10 Mrt. 71.000

57.854

69.550

Totaal sedert 1 Dec. 1916 551.823

799.042

544.930

Totaal voorr. op 12 Mrt. 322.000

535.350

384.000
Export V.S. Geraff. tot

17 Febr………….33.305

108.886

13.674
*
Opgave van slechts 6 havens verkrijgbaar.

De ramin
g
voor Porto rico werd met 50.000 tons verluin-
derd; daarentegen
zijn
de vooruitzichten voor de Austra-
lische oogsten – Queensland, N.-S.-Wales en Fidsji –
bizonder gunstig.

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-bureau).

De iJnit-Limite voor den verkoop der Pharmaceutische-
Basten voor de veiling van 29 Maart 1917 is vastgesteld op:
20,50 Cts. per 12 .K.G.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G.Duuring & Zoon,.
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt onderging in de afgeloopeu weék geene ver-
andering. liet aanbod in eerste hand van koffies uit de
Nederlandsche Koloniën was matig en vond tot onveranderde
prijzen goeden aftrek. Overigens valt er weinig te berichten,
in tweede hand blijft de omzet zeer miniem.

Noteeringen én voorraden.

Data
Rio
.

Sontos
Wisselkoers
Voorraad
Pj.;

Voorraad
..
PrIJS
No.

24Maart1917
299.000
6325
1.882.000
5900
11
1
/2
17

,,

1917
296.000
6200
1.936.000
5800 1118
24Maart1916
289.000
6200
1.728.000
6500
1114
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000 5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos
Dato

Sedert

Afgeloo pen
1
Sedert
week

1 Juli

week

1

1 Juli

24 Maart 1917..

38.000

1.911.000

74.000 8.948.000 24 Maart 1916..
1
82.000

2.846.000

185.000 1

00

RUBBER.

De markt had in de afgeloopen week een kalm vrloop
met eenige neiging tot dalen. lederen dag waren de notee-
ringen iets lager en de week sluit als volgt:

Prima ilevea Crpe en smoked Slieets:
Loco/Juni ………… 3!1
114

einde vorige week 31214
Juli/])ec.

………… 3/-

,,

,,

,,

31
Hard cure fine Para .. 313

,,

,,

,,

312
‘/

VETTEN EN OLIËN.

Oleo – Margarine. Er kwamen geen zaken tot stand.
Biedingen van:
f
129,-voor ,,Harrison” en f116,- voor
,,Knickerbocker” werden door Amerika geweigerd met tegen-
offerten ad resp. f136,- en 1128,-, alles ,,Exclusieve alle
oorlogsrisico”; vracht boven $3,- per 100 lbs. voor koopers’
rekening.
Einde der week werden deze offerten nog verhoogd tot
op f140,- voor ,,Harrison” en f131,- voor ,,Knicker-
bocker”; vrachtbasis $ 3
1
12. –
Premier – J u s. Noord-Amerikaansche: voor ,,Harrison”
werd een bod van f124,- geweigerd, met tegen-offerte ad
f129,- exclusieve oorlogsrisico.
Zuicl-Amerikaansche: De offerten luidden deze week:

La Plata No. 1f 93,-

La Plata No. 11f 90,-

f.o.b. Buenos-Aires. Koopers hebben vooi’ scbeepsruixnte te
zorgen binnen 30 dagen.

.
erder:

fac
,,A” /110,-
fac ,,B” f108,-
fac ,,X” f106,-
franco val Rotterdam, doch alle oorlogsrisico voor koopers’
rekening.
Deze offerten zijn n i e t geaccepteerd. Daarentegen liood
men: voor de laatste drie merken respectievelijk f108,-,
f106,- en f104,- genoemde condities, en tevens resp.
f114,-, f112,- en f110,–. Inclusieve oorlogsrisieo’s. N e u t r alla r d. Er was slechts éne offerte ad 144
1
12

exclusieve oorlogsrisico.
– Katoenzaad-olie, geheel zonder offerten.
Geraffineerd Cocosvet. Noteering ca.
f
100,-
prompte levering.

COPRA.

den toèstand van de markt kwam deze week geen ver-
aiidering; bij gebrek aan aanbod ging er niets om.
Ceylon cif. Londen £ 42.15.- en cif. Marseille £ 49.-.-.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

24 Maart 1917.. f48’/snom.
17

,,

1917.. ,,48
1
14 uom. . N.O.T.-condities.
24 Maart 1916..,, 41112

)
24 Maart 1915..
,,68
1
I
20-25 Juli1914.
.,,

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

24 Maart 1917. Scheepvaartberichten over de afgeloopen
‘eek bleven uit.
GRAAN.

Dat a
Petro
grad
Londeni
R’da,n

Odessa
Rotter-
dom

AU. Kust
Ver. Staten
San Lorenoo

Rotte,-
Bistol
Rotte,.
Enge.
dam
Kanaal
dom
land

19124 Maart1917


– –


12/17

,,

1917



-.


20125Maart1916


/13,-
141-
/90,-
1351-
22127 Maart1915


9/-
101-
7113 6716
Juli

1914
lid.
713
111111
4

1/i11/
121- 121-

HOUT.

Data

Cronstadt
Golf von Mexico

Holland 1
1

Oostk.
Engeland
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mijn-
(pitch-
/’ine)
(pitcli.
pine)
.rtutten)
_____________________________

19124 Maart1917

S


– –
12/17

,,

1917



20125 Maart1916



5251-


2201-
22127 Maart1915 ……..-
Juli

1914 …….
f12,-
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cartl,a.
Grieken.
Pcti
Data
Middles.
gena
Middlos.
land Middies.
Middies-
bro
broS
kro

bro

19124 Maart1917 …..
– –


12117

,,

1917
– –


26/6
241-


20/25 Maart1916 …….
22127 Maart1915 ……
1

1413
161-

Juli

1914 …….
4/3
5141/t
519 816

KOLEN.

Cardiff

1
Oostk. Engeland

Daèa

1 La
Bar-

Genuo

Plato Rotte,. 1 Cron.
deaux

Rivier dam

stadt –

1 9124 Mrt. 1917 –


12117 ,, 1917

20125 Mrt. 1916 fr 71,- 9716 1001-

751-
f
6,- –
22127 Mrt. 1915 ,, 18,- 201-

271-

261-

,, 6,-


Juli 1914 ,, 7,-

71-

713

1416

312

5!-

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 ibs. zwaar.
Hout gesaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
,nijnstutten
per vadem van 216 kab. vt.
Overige noteeringen per ton.00n 1015 K.G.

242

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTN

28 Maart
1917

DIVERSEN.
t
ladingen deels volgens de schippersbeurtlijst, deels aan de
1
kantoorschepen worden bevracht; een vast percentage voor
Bombay
Birma
Vladivo-
1

Chili
Data
West West stock West
de tarwe-aanvoeren is tot op heden niet vastgesteld.
Europa
(d.
it.)
Europa
(rijst)
West
Eu?o/’a
Europa
(salpeter);
De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
heeft gemeend niet gunstig te mogen adviseeren aan B en
W. van Rotterdam terzake van het aanstellen van een ge-
meenteambtenaar voor het afroepen ter beurze van de
19124
Maart 1917


12117

,,

1917
…….240/

135i)

5127
Maart 1915

55/.

751

751

901

scheepsvrachten. Waar een en ander uitvoerig in de dag-
bladen werd vermeld, kan van deze plaats volstaan vorden

t

20125 Maart 1916
…….125/

165!

1351t)
…….
Juli

1914
……

.14/6

1613

251-

2213
daar naar te verwijzen.
Van de vrachten zelf valt deze week niets bijzonders te
t)

Per zeilschip.
vermelden,

zij

bleven voor de enkele bevrachtingen, die
plaats vonden, geheel op dezelfde hoogte van de vorige

BINNENVRACHTEN.


weken;

de besteede regeeringsvracliten gschieden geheel volgens de daarvoor vastgestelde vrachten. Het sleeplqon
De haven van Rotterdam heeft deze week een eenigszins naar de Ruhrhavens was ongeveer evenalsde

orige weken,
l
even
di
ger
aanblik te zien gegeven, dan de vorige weken het
met een enkele afwijking. Er was deze week vraag naar
geval geweest is. Ei zijn namelijk eenige graanbooten bin-
schepen om in Duitschland cement te gaan laden, doch ver-
nengekomen, te weten de Rijndijk, de Zuiderdijk, de Besoeki,
viel een en ander weder, omdat het cement momenteel niet
met graan voor de Nederlandsche Regeering, en eenige
uit Duitschland uitgevoerd mag worden; ook was er boven Reliefbooten; vooral met de eerstgenoemde booten was de
de gewone vraag naar scheepsruimte om kolen te gaan laden
binnenscheepvaart gebaat, immers van de ladingen mais,
te Luik o.a., ook eenige vraag om dergelijke ladingen te
haver, rogge, gerst, komen 60 pOt. aan de particuliere schip-
Brussel- te gaan halen; bij het laatste werd dan tevens vrij
pers en 40 pCt. aan de kantoorreederijen, terwijl de tarwé-
ileepen naar en van Willebroek gegeven.

ADVERTENTIËN

Nederlandsche Bank oor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000,000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT
PETROGRAD.
Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bank neeiïit gelden

deposito
811111
rekdning-ourant en verricht alle soorteil viissel-
CII
ballkzakdll.

Voor inlichtingen kan men

ich wenden tot alle kantoren ‘van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE
&
Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL
&
Co. te Amsterdam

en R. MEES
&
ZOONENte Rotterdam.

IN CAS S O-B A N K

AMSTERDAM-RcSTTERDAM-ALMELO

Volgestort Kapitaal
f 10.000.000,—

Reserve
f
1.564.000,-

KANTOOR TE ROTTERDAM, LEUVEHA VEN
103

RUSSISCH-HOLLIANDSCHE
BANK

RUSSKO-GOLLANDSKI BANK

PETROGRAD

NEWSKI PROSPEKT 21

BANQUE RUSSO-HOLLANDAISE

.

Telegram-Adres: PETRODAM
Rentevergoeding op chèque-rekeningen

Rs. 1.000.000
Volgestort Kapitaal
Rs. 10.000.000

tot nakler order 4
pCt.

Reservert

Financiering van im- en export. Rembours-credieten. Incasseering en aan- en verkoop van wissels. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

GEO. H. MÇFADDEN
&
BRO. COTTON MERCHANTS
/

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: IY. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

Reeders en Cargadoors

GEBR.
VA
N

‘EN’

Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres:
,,VANUDEN”

– –

28 Maart 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

243

*

NEDÉRLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

5

Beurskoers


.

pCt. Oh!igatien (Gronbrieven)

Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie

Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—,
f1000,—,
f
500,— en
f
100,-
op elk goed elfectenkantoor

J.&
J.
M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantiën

Anno 1836

ROTtERDAM

Accountantskantoor

• James Polak

(Lid Ned. Acc. Verg.)

POSTHOORNSTEEG
7P

ROTTERDAM.

GEBROEDERS, CHABOT

ROTTERDAM

t

KASSIERS èn MAKELAARS in ASSURANTIEN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. .- Aan- en Ver-

koop van Fondsen.

Bewaarnetning en Administratie ,an Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Caéco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

1

van eiken aard.

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR

MAASSJ.UIS EN HOEK VAN HOLLAND

Belasten zich, met het rapporteeren van schepen en het

behandelén van scheepszakén op den Nieuwen Waterweg
NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ

MAASSLUIS

Contracteeren voor het bergen van gezonken schepen en

ladingen, op de rivieren en buitengaats; belasten zich met

het iri’téllen van duikeronderzoek, enz. enz.

De Neder1andsch

Overzee Trustmaatschappij

maakt bekend, dat hare Afdeelingen No. 6
,,Boek-

houding (Kas)”
en No. 11
,,Klachten en Inlichtingen”

zijn verplaatst van Oranjestraat 13 nâar

PA-RKSTRAAT 105

Het Bureau van de

Commissie voor dell Nederlaudsoheil- Haildel

is verplaatst
van Oranjestraat 13 naar –

PARKSTRAAT 165

Spreekuur alle werkdagen van 10-12 v.m. (Telefoon H. 8570).

Namens de Commissie voornoemd,
Mr. J. E. CLARINGBOULD, Secretaris.

LAPIDOTH &VIS

ASSURANTIËN

De Ruyterkade 124, Amsterdam

belasten zich met het plaatsen

van alle assurantiën, speciaal

TRANSPORT-, MOLEST- EN BRAND- VERZEKERINGEN

VAN RIJN & C

UTRECHT – POSTBUS 40

EENIGE F4BRIK1NTEN

VrIN DE UTRECHTSCFIE

FIJNE TAFELMOSTERD

PRACTISCH EFFECTENBOEK

ter vereenvoudiging van admini-
stratie en ten gebruike voor de

VERMOGENSBELASTING

Prijs f 1,-

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij
-NIJGR&VAN D1TMAR’SUITG.-MIJ,R’DAM –

244

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

28 Maart 1917
PIERSON
&
Co.

BOISSEVAIN
&
Co.
AMSTERDAM

NEW YORK

FINANCIEREN IN- EN EXPORT.
-,
BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.

BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPING EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.
FOURNEEREN EN INCASSEEREN WISSELS OP
ALLE
PLAATSEN IN DE VER. STA’rEN EN CANADA.

OPENEN REKENING-COURANT MET RENTE-VERGOEDING.

P H

VAN OMMEREN.
REEDER, CARGADOOR, EXPEDITEUR,

ROTTERDAM

ASSURANTIE

AGENT VAN STOOMVAARTLIJNEN NAAR: ..AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND, CHINA EN JAPAN,

BRITSCH-INDIË, ZUID-AFRIKA, CHILI EN PERU, MEXICO, WEST-INDIË,

LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, SOUTHAMPTON EN CORK.
PHS. VAN OMMEREN (LONDEN) LTD LONDEN

VAN ES
&
VAN OMMEREN, AMSTERDAM
THE PH. VAN OMMEREN CORP’N OF NEW YORK, NEW VORK

CONIPTOIR MARITIME ANVERSOIS, ANTWERPEN

Holland

Canada Hypotheekbank

‘s-Gravenhage

Uitstaand bedrag Pandbrieven ruim
/
12.500.000,-

5
pCt. Pandbrieven tegen den koers van
991/2
pCt.

GEBRS. MISPELBLOM BEIJER

(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

BANKIERS

Gestort Kapitaal
fl.000.000r

Reserve ruim
fl40.000,-

HOOFDKANTOÖR te LEEUWARDEN

BIJKANTOREN
te
BOLSWARD,
HARLINGEN,
HEERENVEEN, JOURE, SNEEK, STEENWIJK
en WOLVEGA

ZITDAG te
LEMMER

Zijn steeds koopers van incourante Friesche Gemeente- en Waterschaps-Obligatiën

WERKSPOOR, AMSTER
.
DAM

Land- en Scheeps-Machines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken

Polderbemalingen

Ijzerconstructiën

Haarlemsche Bankvereeniging
NIJGH &VAN

HAARLEM
D ITMAR
9
S
AALSMEER, BEVERWIJK, HILLEGOM

HOOFDD.ORP, LISSE IJMUIDEN
UITGEVERS-MIJ

Volgestort Kapitaal en Kapitaal-reserve
f
3.750.000,—
1
ROTTE RDAM

Wijnhaven 111-113

WEISE
&

C
.
ROTTERDAM

0.
AMSTERDAM

Telef. 7841 -’42-’43

Belast zich met het
Import
van
en Handel
verzorgen van uit-

OVERZEESCHE PRODUCTEN
gaven en tijdschrif-

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA
ten op elk gebied

Auteur