Ga direct naar de content

Jrg. 18, editie 915

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 12 1933

is
JULI 1939

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economïsch 1Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN
WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RiJN VAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

18E. JAARGANG

WOENSDAG 12 JULI 1933

No.
915

NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT.
Curatoren: Mr. G. Vissering, Voorzitter; Ir. A. Plate, Onder-
Voorzitter; C. R. t’an der. Leeww, Penningmeester; Mr. W.
M. van Lan.schot; Mr. L. J. A. Trip; E. D. van Walree.
Directe’iren: Prof. Mr. F. cle Vries; Prof. Dr. N. J. Polak;
Prof. lir. Dr. 0. .11. Verrijn Stuart, Directeur.Secretaris.

• ECONOMISCII-$TATISI’ISC 11E BERICHTEN.

COMMISSiE . VAN ADVIES:

Pro f.Jr. D. van Blom.; J. van ilasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. Al. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. .l[r. H. R: Ribbius; Jan Schilthuis; Mr. Q. J. Ter.pstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart. Redacteur-Secretaris: Dr. H. M. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Iloochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Advertenties
f
0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh cf van Ditmar N.V., Uitgevers, Rotterdam,
Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque. en giro-rekening No.
1
145192.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland
f
20,—. Buitenland en Kolon,iën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Economisch-Statistisch.
Kwartaalbericht f 1.—. Leden en donateurs ontvangen
het weekblad en het Kwartaalbericht gratis en een reductie
op de verdere publicaties.
Aangeteekende stukken.: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

12 JULI 1933.

Ook deze week bleef cle geidmarkt zeer vast. Van een
terugvloeien van de tijdens de inaandwisseli lig opgenomen
gelden was nog weinig te bespeuren. Het aanbod van geld
was zoo klein, dat het nog steeds vrij geringe aanbod van
wissels dikwijls slechts moeilijk voor 4
1
/8
pCt. te plaatsen
was. De prolongatierenta liep zelfs verder
O})
cii kwam
V rijclag
01)
4 pCt. en ook cailgeld bleef zeer gezocht, zoo-
dat meermalen 5 pCt. te maken was. Zelfs de algeheele
otnkcer in de wisselkoersen had nog itiet veel aanbod vail
geld tengevolge en eerst gisteren iverd cle markt wat iui-
mer, zoodat cailgeld tot
41%
pCt. terugliep, particulier
disconto tot 3
15
/6
Ir 4 pOt. kon dalen en de prolongatie-
rente weder tot
31%
pOt. kon terug gebracht worden.

* *
*

Op den veekstaat van ])e Nederlandsche Bank blijkt de
post biniienlandsehe wissels te zijn gedaald met
f
2.200.000.
Da poster papier 01) het buitenland en diverse rekeningen
onder cle activa der Bank verminderden respectievelijk met

f
37.200.000 en
f
3.300.000, blijkbaar in verband met de
levering van ponciensterling aan Nederlandsch-Indië ter
uitvoering van cle bekende overeenkomst van 14 Januari
1932..De beleeiiingen stegen met
f
10.200.000, op welke
inutatie cle bedoelde transactie niet Nederlandsch-Indië
mede van invloed is geweest blijkens de voetnoot bedroeg
de beleening van Neclerlandsch-Indië
f
40.9 millioen. Het
voorsehot aan liet Rijk is iitet
f
2.400.000 afgenomen en be-
draagt thans nog slechts
f
76.000.
De goudvoorraad geeft een afneming te zien van

f
7.800.000; terwijl de zilvervoorraad met f261.000 daalde.
Onclnr (Ie passt”a der Bank blijkt de biljettencirculatie

niet f 26.000.000 te zijn afgenomen, de saldi in rekening-
courant van anderen namen met f 16.700.000 af. Het be-
schikbaar metaalsaldo steeg met f 9.200.000. Het dek-
kingspereentage bedraagt nagenoeg 76 pct. tegenover 73
pCt. de vorige week.

* *
*

Uit dcii 1001) der wisselkoersen van deze week blijkt
duidelijk, dat cle Gulden, het pleit ook ditmaal, weder ge-
wonnen heeft. Achter cle schermen schijit ook daartoe te
zijn medegewerkt; een bekend buitenlanclsch bankierahuis
ivas althans deze week geregeld kooper van Guldens en
de beangst geworden speculatie dcccl de rest. De koersen
der hoofcicleviezeu hier te lande moeten dus over de ge-
heele linie achteruit geloopen zijn. Pouden kwamen van
8.44 op 8.23,
01)
welkci koeis zij sloten Dollars waren
uit den aard der zaak zeer aangeboden; van 1.91 zakten
ze tot 1.71. in. De noteering van Dollars tegen Ponclen
had aller belangstelling van 4.41 is
zij
gisterôn zelfs op
4.83 gekomen; slot 4.80. Waar deze koers nu ongeveer de
oude pariteit heeft bereikt, is men zeer benieuwd, of er
thans beslissingen aangaande een eventueele verhouding
tn.sschen ronden en Dollars zullen worden genomen. Mar-en waren heel gezocht en stegen van 59.— op 59.35; gis-
teren naniiciclag kwam er echter een overwegend aanbod
lui.
dat dcii koers op 59.12% deed terug]oopen. Rcgister-
marken schijnen de laatste dagen wat moeilijker, te kiij.
gen te zijn; cle prijs is 22
Ir
24 pCt. onder kassa Marken.
Fransche Franc bleven aangeboden en daalden tot een
fractie onder de 9.70. wat voor ons een gunstig teeken
is. Op dit punt is het weder bijna mogelijk goud vati
Frankrijk naar hier te zenden. Belga’s kwamen van :34.80
d 34.60. Zwitsersche Francs waren heel nregelniatig;
uiteindelijk veranderde cle koers niet veel, maar meer-
malen was er groote dispariteit tusschen cle koersen hier
en buiten;
48.05-47.92%-48.04.
Lires, die een oogerk-
blik 13.221% noteei’den, liepen op 13.15 terug. De Noorde-
lijke koersen natuurlijk eveneens lager: Kopenhagen 36.80,
Oslo 41.35, Stockholm 42.45. Helsingfors rond cle 3.65. Ca-.
nacla Dollar • flauw: 1.67.

De betere stemming voor den Gulden heeft cle termijn-
koersen zeer doen terugloopen; ronden noteerden ten.
slotte op 1 en 3-timuanclen 4 en 9 ets. agio, terwijl Dol-
lars
1
/4
en
8/
p.agio deden. Fransche Franes 4 en 11
punteii boven den contanten koers.

Hoewel de goudkoersen eerder teruggeloopeeii zijn, was
het toch op de gouclmarkt tamelijk levendig. Vooral voor buitenlandsche rekening was er veel vraag. Baren noteer-den tenslotte f1.651. Eagles 2.521% en Sovereigns 12.36.
Marken bankuoten werden
01)
58.75 gezocht.

LONDEN, 10 JL’tll 1933.

Met den aanvang van liet tweede halfjaar is geld weder
even overvloedig als voorheen. Het einde van Juni heeft
igenlijk tenslotte weinig invloed gehad 01) de markt-
positie.
Disconto is eerder iets vaster geweest veileclen week.
De drie-niaands bankaccepten noteeren rui
%
9
fn
pOt.
De nienwe schatkistproinesseii werden tegen een fractie boven een% pCt. toegewezen. Vraag iar Octoberwissels
is gering.
Dolla is weideji • voortclu reiud goedkooper eli zijn nu
bijna 01) den oudeii lariteitkoers van 4.86% terug. Slot
heden 4.80 na 4.84. Guldens zijn zeer vast 8.23-24..Blijk-
baar worcleit speen latieve posities .i ii Gulclemis
CII
Zwitser-
sch Francs afgedekt.

552

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933

DE DEVIEZEN-CLEARING.

Staatsbiad
No. 344
bevat de Algemeene Maatregel
van Bestuur van 5 Juli 1933, waarbij uitvoering
wordt gegeven aan art. 2 der Wet van 25 Juli 1932,
het zg. clearingwretje. Dit K.B. bevat de volgende
artikelen:

Art. 1.
Het doen te niet gaan van schulden, ontstaan in ver-
band met invoer van door Ons aan te wijzen goederen uit
gebiedsdeelen van door Ons aan te wijzen vreemde Mo-
gendheden, welke beperkende bepalingen hebben getrof-
fen ten aanzien van het internationale betalingsverkeer, is slechts geoorloofd door storting van het verschuldigd bedrag in Nederlandsehe guldens bij De Nederlandsche
Bank.
Onder schulden, ontstaan in verband met invoer van
goederen, worden te dezen verstaan de voor in
Nederland
ingevoerde goederen verschuldigde koopprijzen of, indien
de goederen bij den invoer nog niet verkocht zijn, de uit
den eersten verkoop in
Nederland
verschuldigde koop-
prijzen.

Art. 2.

Eene aanwijzing behoudt hare kracht, totdat zij door
Ons wordt ingetrokken. Ons besluit tot intrekking geeft
tevens de overgaligsvoorzieningen, welke noodig mochten
blijken.
Elke aanwijzing en elke intrekking van ecne aanwijzing
wordt bekend gemaakt in de
Nederlandsche Staatscourant.

Art. 3.

Eene aanwijzing van goederen kan luiden algemeen voor
cle gebiedsdeelen van alle aangewezen of nog aan te wijzen
vreemde Mogendheden of bijzonder voor de gebicdsdeelen
van een of meer dezer Mogendheden. Het in art. 1 ver-
vatte verbod geldt ten aanzien van de schulden, ontstaan
in verband met invoer, welke plaats vindt
0
1) of na den
dag waarop het besluit van aanwijzing in werking treedt.

Art.
4.

Aangewezen goederen, ten aanzien waarvan niet ten
genoegen van Onzen Minister van Financiën wordt be-
wezen, dat zij niet worden ingevoerd uit een gebiedsdeel
van een vreemde Mogendheid, waarvoor de aanwijzing
dier goederen geldt, worden geacht uit een zoodanig ge-
biedsdeel te worden ingevoerd.

Art. 5.

Voor zoover de in artikel 1 bedoelde schulden niet in Nederlandsch courant luiden, zal de grootte der te stor-
ten bedragen worden bepaald door omrekening in Neder-lnndsch con rant naar een telkens door De Nederlandsche
Bank vast te stellen koers.

Art. 6.

De gelden, die, ter voldoening van koopprijzen van goe-
deren uit gebiedsdeelen vati een aangewezen vreemde 5[o-
gendheid, gestort worden bij De Nederlandsehe Bank, zul-
len, volgens regelen dooi’ Onze Ministers van Financiën
en van Economische Zaken in overleg met De Neder-
landsehe Bank te stellen, kunnen worden aangewend ten
behoeve van in
Nederland
gevestigde personen, firma’s en
instellingen, wier vorderingen getroffen worden door de
beperkende bepalingen, welke door de desbetreffende Mo-
gendheicl ten aanzien van het internationale betalingsver-
keer zijn genomen. Daarbij w’ordt in acht genomen, dat cle
personen, firma’s en instellingen, die
01)
deze wijze be-
taling ontvangen, van de aanspraken, welke zij terzake
in het buitenland hebben, afstand doen ten behoeve ‘aii
de sehuldeischers, wier vorderingen irigevolge artikel 1
zijn verdIend.

Art.
7.
Wij behouden Ons voor in bijzondere gevallen vrijstel-
ling te verleenen van het in artikel 1 vervatte verbod.

Art. 8.

Dit besluit treedt in werking niet ingang van den twee-
den dag na dien der dagteekening van het
Staatsblad,
waarin het is geplaatst.

Om deze regeling effectief te doen zijn, is dus nog
noo(lig een Ii 13., waarbij worden, aangewezen het
land uf de liniden, wier goederenexport naar Necler-
land op de hier beschreven wijze moet worden ver-
rekend, coomede (Ic goederen waarvoor deze regeling
zal gelden.
Uit art. 1 volgt voorts, dat alleen die landen

INHOUD.

Dn DEVIEZEN-CLEAR1NG door
A. A. van $andick ……
Retorsie door
Prof. Mr. Dr. G.
Al.
Verrijn Stuart……
De zeventiende Internationale Arbeidsconfereutie door
Mej. Mr. G. J. iStemberg ……………………..
De Indische middelen over :li’ebruari 1933…………

BUITENLANDSOHE MEDEWERKING;

De Zw’anenzang van de Economische en Monetaire
Wei

eldconferentie door
Gilbert
G.
Layton ‘ ……
Van de vakvereenigingen naar het Duitsche arbeicis-
front door Dr. Georg Böse ………………..

AANTEEKENINGEN:

Indexeijfers van grondstoffen en koloniale producten
Prijsstatistiek van tuinbouwprodueten …………
Boterprijzen in Nederland en de wereldmarkt……
Publicaties van het Neclerlandseh Economisch In-
stituut………………………………..

BOEKAANKONDIGINOEN:
Dr. L. Sehulthess: Zur G-escliiiftsethik und Verant-
wörtljehkeit der Banken ………………….

MAANDOIJFERS:

iiypotheeki-ente in Nederland ………………..564
Emissies in Juni 1933 ……………………..564
Overzicht van de Indische middelen …………..564

STATISI’IEKEN EN OVERZIOHTEN …………….565-570

Geldkoersen. – Wisselkoerse,,. – Baukstaten. – Goederenhandel,

kunnen worden getroffen, welke ten aanzien van
het internationale betalingsverkeer beperkingen heb-
ben gemaakt, waarbij uiteraard in de eerste plaats moet worden gedacht aan Duitschiand, dat zijn in
guldens luidende verplichtingen aan ons land maar
zeer ten deele nakomt. Landen als de Ver. Staten
en Engeland, waarvan bezwaarlijk kan worden ge-
zegd, dat zij ons door hunne monetaire maatregelen
(depreciatie hunner valuta) gèèn moeilijkheden in
den weg leggen, vallen toch vermoedelijk buiten deze
regeling, althans voor zoover zij hunne verplichtin-
gen aan ons land naar den letter onverkort nako-
men.
1)
Of dit
K.B.
ook kan worden gebruikt tegen
landen, die de goudclausule hebben afgezworen is
een andere kwestie. Het hangt er van af, of men dit
beschouwt als een beperking ten aanzien van het in-
ternationale betalingsverkeer. Vermoedelijk heeft dë
Kroon niet zoozeer het oog gehad op deze gevallen,
als wel op landen, die hunne verplichtingen in guldens
niet of slechts ten deele nakomen, en de overmaking
naar het buitenland van hetgeen zij in de eigen
munt schuldig zijn, hebben beperkt.

Reeds uit het feit, dat deze Algemeene Maat-
regel van Bestuur is afgekondigd 5 dagen, nadat het
Duitsche transferrnoratorium van kracht is gewor-

den, kan worden afgeleid, dat de regeeriiig speciaal
tegenover Duitschland een wapen in de hand wenscht
te hebben.

Het valt niet te loochenen, dat hetgeen wij op het
gebied ian het betalingsverkeer van Duitsche zijde
ondervinden, het
overwegen
van tegenmaatregelen
alleszins rechtvaardigt. Dat het, voornamelijk langs
een omweg, door de deviezencontingenteeringen, onzen
export benadeelt, is, gezien het feit, dat andere lan-
den, zij het ook op andere wijze, hetzelfde doen, mis-
schien nog te vergeven. Dat het onze kortloopende vor-
deringen heeft ingevroren, ,is als een noodzakelijk
kwaad te beschouwen. Hier deden wij het lot met anderen. Uit het feit trouwens, dat de buitenland-
sche banken vrijwillig tot de Stiilhalte-overeenkom-
sten zijn toegetreden, kan worden geconcludeerd, dat
de billijkheid, althans de noodzakelijkheid hiervan,
ook in ons land wel werd ingezien.
Hetzelfde geldt, tot op zekere hoogte, van de

1)
Tegenover landen, die van ons m6dr goederen afne-men dan wij van hen, zooals Engeland, kan deze regeling trouwens überhaupt niet worden gebruikt.

Blz.

552
554

556 558
560

561
563 563 563

563
563

12 JuIi 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

553

voortdurende renteverlagingen, welke op de kortloo-
pende vorderingen van het buitenland werden toe-gepast. Hoewel de toestand, althans ten onzent, nu
in vele gevallen reeds deze is geworden, dat den
Duitschers hier op hillijker voorwaarden crediet krij-
gen dan Nederlandsche firma’s.

Dat, ondanks alle deze van Duitsche zijde geno-
men maatregelen, de goud- en deviezenvoorraad van
de Reichsbank op onrustbarende wijze is geslonken,
is bekend. Dit heeft geleid tot de afkondiging van
het gedeeltelijke transfermoratorium, dat op 1 dezer
in werking is getreden. Ook hierbij heeft Duitschland
weer het systeem gevolgd alle crediteuren over een kam te scheren en geen discriminatie toe te passen.

Nu dient allereerst te worden geconstateerd, dat
reeds vSSr de afkondiging van het moratoriurn, van
een consequente toepassing van een politiek van non-
discriminatie niet altijd sprake was. Er is reden te
over om aan te nemen, dat de aflossing op Duitsche
schulden aan landen met gedeprecieerde valuta ster-
ker is geweest dan die aan landen, welke aan den gou-
den goudbasis vasthielden. hierbij hebben wij tevens
het oog op den ondershandschen terugkoop van Duit-
sche obligaties.
1)
Deze laatste transacties zijn boven-
dien mede schuld aan de afkondiging van het trans-fermoratorium: de opbrengst van Duitsche exporten
werd gedeeltelijk gebruikt voor aankoop van laagge-
noteerde Duitsche obligaties in het buitenland, het-
geen voor de Reichsbank een derving van deviezen
beteekeude. hetzelfde geldt van de maatregel om den
Russen toe te staan hunne accepten, voortvloeiende
uit exporten van Duitschiand naar Rusland, in te
lossen met gedeprecieerde Sperrrnarken, die de Rus-
sen van het huitenlandsche crediteuren van Duitsch-
land overnamen. Eigenlijk had Rusland hiervoor aan
de Reichsbank deviezen moeten leveren.

Met de andere crediteuren van Duitschland zijn
wij dus benadeeld doordat Duitschland onverplichte schuldaflossingen heeft toegepast, inplaats van deze
bedragen ten volle te reserveeren voor cle loopende
verplichtingen en omdat Rusland werd toegestaan
gedeeltelijk met Sperrmarken te betalen inplaats van
met deviezen. Ons land afzonderlijk is (vermoedelijk evenals Zwitserland) nog benadeeld, doordat aan an-
deren méér werd terugbetaald dan aan ons.
Rijst dus al twijfel, of het transfermoratorium niet had kunnen worden vermeden en of Duitschiand in-
derdaad zijne crediteuren wel gelijkelijk heeft ge-
schoren, nu het moratorium inderdaad een feit is en wij dus in een nieuwe phase zijn gekomen, komt de
vraag op of een gelijke behandeling van alle credi-
teuren inderdaad rechtvaardig is en of er geen reden
is deze kwestie te bezien in verband met de samen-
stelling van den buitenlandschen handel van Du.itsch-land. Deze vraag is ook daarom gerechtvaardigd, om-
dat in de wijze, waarop Duitschland denkt uitvoering
te geven aan het transfermoratorium, zulke belang-
rijke haudelspolitieke elementen schuilen, evenals
trouwens in de Devisennotverordnungen.
Zooals bekend, zal de helft van de te betalen rente
(tot een maximum van 4 pCt.) en aflossing in
deviezen worden overgemaakt. De andere helft
wordt door de Duitsche dehiteuren in Marken
gestort in de Konversionskasse (de voor de Dawes-
en Youngleening geschapen preferentie laten wij
buiten bespreking). De opzet is, dat de Duitsche
debiteuren hiermede tenvolle zullen zijn bevrijd van
hunne verplichtingen, die in vreemde munt luiden,
maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd.
Voor deze 50 pCt., die in Marken aan de Konver-
sionskasse
zijn
betaald, ontvangen de buitenlandsche
crediteuren Schuldscheine in Marken aan toonder.

Voor zoover het hier betrof terugkoopen van obliga-
ties in Amerika, was dit daarenboven nog een discrimi-
natie iii verkeerde richting. De Ver. Staten, vier handels-
balans met Duitschiand steeds een groot exportsurplus vertoont, werden nog eens extra door Duitschiand met
deviezen bedacht dooi- deze amortisaties.

Dit is hilljk; den crediteuren moet de mogelijkheid
worden gelaten het hun komende te realiseeren.

Nu had men kunnen verwachten, dat Duitschland de
deviezenoverschotten, die het dank zij het transferrno-
ratorium denkt te kweeken, zou gebruiken om deze
Schuldscheine af te lossen, aldus deze deviezen ter
beschikking stellende van hen, die hierop in de eer-
ste plaats recht hebben. Dit blijkt evenwel niet het
geval te zijn. Evenmin blijkt men voornemens te zijn
dit cleviezensurplus te gebruiken om de positie van
de Reichsbank te versterken, hoewel Schacht geen
gelegenheid heeft laten voorbijgaan om te verkondi-
gen, dat de Reichshank v66r alles een grooteren
goud- en deviezenvoorraad noodig had. ) Men
heeft van Duitsche zijde reeds medegedeeld, dat

de deviezen, welke op deze wijze vrijkomen, zullen
worden gebruikt voor ondershandschen aankoop van
Duitsche valuta-obligaties, waarvan cle koersen, juist

door het bestaan van het transfermoratorium, nog
eens extra omlaag zijn gedrukt.

De uiteindelijke bezitters van de Schuldscheine in
Marken (waarvan de koers door Schacht reeds van
tevoren op 50 pCt. is getaxeerd!) zullen deze mogen
gebruiken ter betaling van ,,zusiitzliche Export” van Duitschland. Dit wordt dus een vechtmark, bestemd
om Duitschlancl tot dumping in staat te stellen. Deze Mark is hiervoor nog beter geschikt dan de Register-
marken en sommige soorten Sperrmarken, omdat de
Schuldscheine, die aan toonder luiden, uiteraard zon-
der Genehmigung kunnen worden verkregen.

Met elke gedeprecieerde valuta kan men dumping

toepassen, als tenminste het buitenland hiertegen
geen maatregelen neemt. Maar bij de gewone dum-
ping wordt het verlies gedragen door het land, dat
clurnpt. Het houdt uitverkoop. Bij deze Konversions-
kassen-Sperrmarken (evenals bij de andere soorten
Sperrmarken en de Registermarken, die voor zusiitz-
liche Export mogen worden gebruikt) ligt de zaak
evenwel anders. Hier ontvangt Duitschland het volle
Pond – voor elke Sperrmark, die het voor
zijn
export
ontvangt gaat een schuld aan het buitenland van
f
0,60
te niet – maai het is de buitenlandsche crediteur
van Duitschland, die om zoo te zeggen uit zijn bezit
gejaagd wordt voor 50 pCt., die de dumping van de
industrie in zijn eigen land, of in een ander crediteu-
renland,
mogelijk
maakt. Hieraan doet niets af het
feit, dat de crediteuren op deze wijze tenminste nog
een kans hebben koopers te vinden voor hunne
Schuldscheine.
Nu schept het K.B. van 5 Juli de mogelijkheid
dit uitspelen van cle eene groep buitenlanders tegen
cle andere (een denaturatie van het begrip non-discri-
minatie) zooveel mogelijk te beletten. En tevens
om, als de strijd nu toch door Duitschland meer en
meer wordt verlegd naar het gebied der handelspoli-
tiek, ook in dit opzicht de hillijkheid te doen be-
trachten, door rekening te houden met de omstandig-
heid, dat Nederland uit hoofde van zijn import uit
Duitschland, dat land meer dan tweemaal het bedrag aan deviezen levert, dan Duitschland ons, uit hoofde
van zijn invoer uit ons land, te betalen heeft.
En terwijl art. 1 van bedoeld K.B. reeds bepaalt,
dat t.z.t. kan worden voorgeschreven, dat bepaalde
goederen of alle goederen geïmporteerd uit een nader
aan te wijzen land slechts kunnen worden betaald
door storting van guldens bij De Nederlandsche
Bank, schrijft art. 5 nader voor, dat schulden (uit
hoofde van goedereninvoeren)
in een vreen’tcle munt op deze wijze via de Bank moeten worden betaald, na

omrekening in guldens tegen een door De Neder-
landsche Bank vast te stellen koers. Indien een Ne-

– 1)
Het is ons trouwens niet duidelijk, w-aaivoor de
Reichsbank deze reserve noodig heeft. Zoolang de ])evie-
senzwangwirtschaft gehandhaafd blijft en die zal wel ge-
handhaafd moeten worden, zoolaug het traasfermoi-atorium
van kracht is, heeft de Reichsbank deze reserve ijiet loo-
dig.

554

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933

cierlandsche firma dus goederen uit Duitschiand im-
porteert met een factuurwaarde van R.M. 1000,
welke transactie door een Duitsche Devisenbewirt-
schaftungsstelle als zusiitzliche Export is aange-
merkt, zoodat de Nederlandsche firma deze factuur
b.v. voor cle helft met Konversionskassen Sperrmarken
van, laat ons zeggen 30 ct. (50 pOt. disagio) en voor
cle andere helft met volwaardige Marken dus in totaal
met rond
f
450 zou mogen betalen, dan zou door
onze regeering dus kunnen worden voorgeschreven, dat

voor deze R.M. 1000
f
600 (de parikoers gemakshalve
stellende op 60 ct.) bij De Nederlandsche Bank moe-
ten worden gestort. Het resultaat moet natuurlijk
zijn, dat een zusiitzliche export van Duitschiand naar
ons land, gedeeltelijk te betalen met goedkoopere
Marken, onmogelijk wordt gemaakt.
Anderzijds schept art. 6 de mogelijkheid de aldus
hij De Nederlandsche Bank gestorte guldens te ge-
bruiken om aan hen, die vorderingen op Duitschland
hebben, diè bedragen te betalen, welke hun, b.v. door het
Duitsche transfermoratorium, worden onthouden. Dit
artikel spreekt van ,,in Nederland gevestigde” credi-
teuren. Dit zou kunnen beteekenen, dat ook, het naar
ons land gevluchte kapitaal van deze regeling zou
kunnen profiteeren, zelfs indien het land van her-
komst Duitschiand zou zijn.
Bedoelde crediteuren moeten dan uiteraard af-
stand doen van hunne aldus betaalde vorderingen op
het buitenland, b.v. ook van hunne Markenvorderin-
gen op de Duitsche Kouversionskasse. Deze Marken komen dan vrij om hiermede de Duitsche exporteurs gedeeltelijk te betalen, zooals ook zou
zijn
geschied,

als de Nederlandsche importeur zijn leverancier ge-
deeltelijk in Konversionskassen Sperrmarken zou
hebben betaald.
Om te voorkomen, dat deze clearingregeling zal
worden ontdoken door den Duitschen invoer naar
ons land ten deele te leiden via andere lan-
den, is in art. 4 bepaald, dat, tepzij wordt bewezen,
dat onder de clearing vallende goederen uit een an-
der
Ipnd
afkomstig zijn, aangenomen wordt, dat deze
uit Duitschland zijn ingevoerd. De bewoordingen van
dit artikel zijn zeer straf.

In 1932 was de waarde van onzen invoer uit
Duitschlnnd
f
400 niillioen en van onzen export naar
Duitschiand
f
177 millioen. Welke bedragen door De
Nederlandsche Bank •zouden moeten worden aange-
wenci ter bevrediging van de Nederlandsche credi-
teuren van Duitschland, valt niet te zeggen, vooral
niet, omdat men niet weet, welke tegenmaatregeleh
eventueel van Duitsche
zijde
zullen worden genomen.
Bij de afkondiging van het moratorium is reeds ge-
zegd, dat deze regeling er van uitgaat, dat door het
buitenland geen represailles worden genomen. Nemen
wij een oogenblil aan, dat Duitschiand, indien het
zwaard, dat onze regeering nu heeft gesmeed, inder-
daad uit de scheede wordt gehaald, een
volledig
transfèrmoratorium t.o.v. ons land afkondigt, dan
zou De Nederlandsche Bank dus hebben op te komen
voor den geheelen dienst van het Nederlandsch beiit
aan vorderingen op Duitschiand, uiteraard met uit-
zondering van de Stillhaitevorderingen, waarvoor
een afzonderlijke internationale regeling geldt. N,u bedroegen deze vorderingen (aandeelen en deelne-
mingen e.d. buiten beschouwing gelaten) volgens de
enquête van De Nederlandsche Bank, per 1 Juni jl.

f
1.044 millioen, zoodat voor den dienst hiervan, de
rente stellende op 6 pOt. en de arnortisatie op 2 pOt.,

f
80 millioen ‘s jaars noodig is. Vooralsnog ziet ht
er niet meer naar uit, dat een dergelijk bedrag niet
uit ons invoersaldo op de handelsbalans met Duitsch-
land, dat in 1932
f
223 inillioen bedroeg, zal kunnefl
worden voldaan. Hierbij wordt er van uitgegaan, dat
Duitschland dan, ook voor zijn invoer uit ons land,
in het geheel geen guldens meer zal remitteeren, zoo-
dat De Nederlandsche Bank uit de door de Neder-
landsche importeurs gestorte guldens, behalve rente
en aflossing aan de Nederlandsche crediteuren van

Duitschiand, ook nog de Nederlandsche exporteurs
zal moeten betalen.

Aan de mogelijkheid, om deze clearing t.o.v.
Duitschiand in werking te stellen, behoeft dan ook
niet te worden getwijfeld. Desondanks zijn wij er ons
van hewust, dat dit een stap achteruit zal beteeke-
nen. Deze regeling moet leiden tot een nog verder-
gaande verstarring van het handeisverkeer, ook al
worden niet alle goederen onder de clearing gebracht.
Er wordt ingegrepen in het directe contact tusschen
leverancier en afnemer. Het is welhaast zeker, dat
onze invoer uit Duitschiand er door achteruit zal
gaan. Anderzijds is een verscherping, van den han-
delspolitieken strijd tusschen Duitschland en Neder-
land te verwachten. Duitschland zal onze invoer mis-
schien verder beperken, hoewel het verstandig zou
doen te bedenken, dat het meest probate middel om
het effect van deze clearingmaatregelen te verzach-
ten zou zijn. – .. een opvoering van zijn invoer uit
ons land, waardoor het bedrag aan guldens, dat per
saldo bij De Nederlandsche Bank geblokkeerd blijft,
vermindert.
Er kan een oogenhlik komen, waarop wij niet lan-
ger in staat en bereid zijn Duitschland aan de mid-
delen te helpen om zijn andere crediteuren te betalen,
die bij voortduring weigeren ons voorbeeld, al was het
maar ten halve, te volgen, namelijk om Duitschiand in
staat te stellen zijn schulden, die het nog steeds ten volle erkent, in goederen te voldoen. Deze clearing
zal in zekeren zin dan ook meer gericht
zijn
tegen de
landen, die ten deze in gebreke zijn gebleven, dan
tegen Duitschland.

Het Nederlandsche bedrijfsleven en ook de Neder-landsche regeering verbeiden zeer zeker niet met on-
geduld het oogenblik, waarop tot deze ingrijpende
maatregelen moet worden overgegaan. Ongetwijfeld
zullen middelen worden gezocht om dit onheil af te
wenden. Laat ons de hoop, dat zij zullen worden ge-
vonden, niet opgeven.
A. A. VttN SANDJOK.

RETORSIE.

Bij Koninklijke Boodschap van 1 Juli ji. is een
wetsontwerp ingediend, hetwelk de strekking heeft
om aan de Regeering zekere retorsiebevoegdheden op
het gebied der handelspolitiek toe te kennen.

De vraag, of onze Regeering over dergelijke be-
voegdheden de beschikking diende te hebben, vormde
in de achter ons liggende jaren bij voortduring een
strijdpunt tusschen de voorstanders van zg. actieve
handelspolitiek en degenen, die meenden, dat dit
handelspolitieke wapen in vele gevallen een twee-
snijdend zwaard zou blijken en gevaren zou opleveren
voor het land, hetwelk zich daarvan wilde bedienen. Het doel van retorsie moet zijn het uitoefenen van
drang op het buitenland om de door dit laatste aan den internationalen handel in dec weg gelegde be-
lemmeringen te doen opheffen; vechttarieven en an-
dere invoerbelemeringen vormen de voornaamste
middelen, waarmee de handelspolitieke strijd wordt
gevoerd. Daarbij nu rijzen steeds een aantal moeilijk-
heden, welke wij nog even in herinnering willen
brengen.

In de eerste plaats moeten de goederen, die als
object voor retorsiemaatregelen moeten dienen, met
groote zorg worden gekozen. Retorsie mag niet wor-
den misbruikt tot bescherming van de eigen voort-
brenging; dan toch mist zij haar doel, bevordering
van een vrijer verkeer. Daarom moeten als retorsie-
object hij voorkeur goederen gekozen worden, die in
het eigen land niet worden voortgebracht. Dat levert
al aanstonds een zeer aanmerkelijke beperking van
het gebied, waarop men zich met de retorsiepolitiek
bewegen kan.
Voorts moet er voor worden gezorgd, dat door de
retorsiemaatregelen geen noemenswaardige schade aan
het eigen bedrijfsleven wordt toegebracht en dat de

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTÎSCHE BERICHTEN

555

belangen van den binneulandschen consument be-
hoorlijk in het oog worden gehouden.
Er zijn vele artikelen, die hier te lande niet wor-
den voortgebracht en ten aanzien waarvan invoerbe-
lemmering dus niet tot protectie kan leiden, doch
die niettemin als retorsie-ohject volkomen onbruik-
baar zijn, omdat zij benoodigd zijn voor ons bedrijfs-
leven en daar niet gemist noch ook duurder betaald
kunnen worden. Ook retorsie op eerste levensbenoo-
digdheden is uit den booze, aangezien daardoor de
levenskosten op bedenkelijke wijze verhoogd worden.
Bijna steeds zijn bij den invoer van goederen ook
Nederlandsche verkeersbelangen van scheepvaart en
spoorwégen betrokken, welke door retorsie worden
geschaad.
Dit. alles leert wel, dat men bij de keuze der retor-
sie-objecten de allergrootste voorzichtigheid zal heb-
ben te betrachten, wil men niet meer schade aan-
richten, dan men er uiteindelijk aan voordeel mede
hoopt te verkrijgen.
Daarbij komt nog, dat retorsie, wil zij tot een be-
vredigend resultaat leiden, den betrokken buiten-
landschen staat zoo gevoelig moet treffen, dat deze
laatste zich tot concessies bereid betoont. Retorsie,
toegepast door een klein land als het onze, zal uit dien hoofde veelal ietwat dubieus zijn, omdat het
moeilijk is artikelen te vinden, welker afzet
01)
de
Nederlandsche markt voldoende belang voor het bui-
tenland heeft om neiging tot het doen van handels-
politieke concessies op te wekken.
Tenslotte leerde de ervaring, in andere landen
met retorsiepolitiek opgedaan, dat deze veelal leidt
tot een internationalen wedloop in tariefsverhoogin-
gen; nu en dan vond bij wijze van concessie een
zekere verlaging plaats, doch dikwijls was dat meer
schijn clan wezen, omdat men slechts de als strijdmid-
del gebruikte verhooging der rechten weder geheel of gedeeltelijk ophief, doch het oorspronkelijk tarief om
weiks verlaging de strijd begonnen was, intact liet.
Al deze bezwaren hebben er totdusverre toe geleid,
dat Nederland zich van een retorsiepolitiek heeft
onthouden, niet alleen uit handelspolitieke braaf-
heid, maar vooral uit wel begrepen eigenbelang. In de
ontwerpen-Harte (1904) en -Koikman (1911) kwam
een bepaling betreffende van heffing van retorsie-
rechten voor, doch deze ontwerpen werden nimmer
wet. Ook in de na-oorlogsveranderingen van onze
Tariefwet heeft onze wetgever van aanvaarding der
retorsie-politiek niet willen weten en zich gehouden
aan een handelspolitiek zonder strijdmiddelen, of,
zooals de voorstanders van actieve handelspolitiek
het gaarne uitdrukken, aan het beginsel der ,,han-
delspolitieke weerloosheid”.
In het algemeen is dat zeker een juiste houding
geweest. Erkend kan echter worden, dat deze hou-
ding van handelspolitieke weerloosheid onder be-
paalde omstandigheden een zeker nadeel met zich kan
brengen. Dit geldt met name ten aanzien van lan-
den, die weigerachtig zijn om een handeisverdrag met
Nederland te sluiten op basis der meestbeguustiging
en van den verdragsloozen toestand profiteeren door
hier te lande tegen matig tarief van invoerrechten in
te voeren, terwijl zij zelf de grenzen voor ons land
sluiten.

Volgens art. 1 van het aanhangige wetsontwerp
kan tegenover landen, waarmee Nederland geen han-
deisverdrag heeft en die ons land ongunstiger behan-
delen dan andere landen, dan wel ons behandelen op
een wijze, die in strijd is met levensbelangen des
lands, de invoer hetzij geheel, hetzij ten deele wor-
c]en verboden of aan een bijzonder invoerrecht wor-
den onderworpen. De desbetreffende maatregelen
worden getroffen door de Kroon, . doch moeten on-
verwijld daarna aan den wetgever ter goedkeuring
worden voorgelegd. Wordt deze goedkeuring niet
verkregen, dan moet de retorsiemaatregel weder on-
gedaan worden gemaakt. Het wetsontwerp bevat
voorts nog een aantal bepalingen van administratie-

vén aard, welke, voorzoover wij zien kunnen, niet van
pincipiëele heteekenis zijn en daarom te dezer
plaatse verder buiten beschouwing kunnen blijven.

De Regeering beoogt met dit wetsontwerp geen
principiëele wijziging van onze handelspolitiek, doch
uenscht slechts de beschikking te hebben over een
wapen om het buitenland tot handelspolitieke rede-
lijkheid te brengen. Tot de reciprociteitsgedachte en
tot een algemeene politiek van loven en bieden wil de Regeering niet overgaan. Ten principale laat dit
ontwerp, aldus de Memorie van Toelichting, onze
hndelspolitiek intact.

Indien de voorgestelde retorsie-regeling op rede-
lijke wijze wordt toegepast, kan dit laatste in het al-
gemeen worden toegegeven. De normale toestand
voor ons land is uiteraard, dat het met andere lan-
den handeisverdragen afsluit. Alleen in die gevallen,
n
i
aar
i
n
zulk een normale toestand niet bereikbaar
blijkt, en dan nog slechts, indien het buitenland te
onzen nadeele discrimineert of onze vitale belangen
shaadt, kan retorsie worden toegepast. Zoodra ech-
ter omtrent een handelsverdrag overeenstemming zal
zijn verkregen, is het met de mogelijkheid van retor-
sie uit en gelden dezelfde beginselen, waaraan ook
thans onze verhouding tot het buitenland onderhevig
is. Ruime toepassing zal de retorsiepolitiek volgens
dit ontwerp slechts dan kunnen vinden, indien ôf
andere Staten overgaan tot opzegging van hun
handelsverdragen met Nederland ten einde aan de
meestbegunstiging te ontkomen, ôf Nederland tot het verkrijgen van concessies deze handeisverdragen zij-
nerzijds gaat opzeggen. Het eerste zou in den komen-
den tijd uiteraard niet onmogelijk zijn. In een derge-
lijke situatie kan het van belang voor ons land
zijn om pressie op het buitenland uit te oefenen ten
einde spoed te betrachten bij de vaststelling van een
nieuw verdrag. Het tweede geval levert eenig gevaar
Voor misbruiken op, zij het ook, dat dit in den regel
slechts een tijdelijk karakter zou dragen; immers een tot protectie geneigde Regeering zou mogelijk alleen
ter belemmering van buitenlandschen invoer tot op-zegging van handeisverdragen kunnen overgaan ten
einde door retorsierechten een tijdelijke bescherming
aan het eigen bedrijfsleven te verschaffen, hetgeen,
zooals gezegd, nimmer de bedoeling van retorsie mag
z’ijn en waardoor de handelspolitiek geheel zou wor-
den geëmhrouilleerd.

Eenig gevaar, dat van retorsie een minder juist
gebruik zal worden gemaakt, bestaat er dus wel; al
mag van de huidige Regeering blijkens hare Memorie
van Toelichting worden verwacht, dat zij de voorge-
s’telde regeling op redelijke wijze zal toepassen, zoo
moet toch worden bedacht, dat geen Regeering het
eeuwige leven heeft en voorts dat – ook al blijft
deze Regeering nog geruimen tijd aan het bewind,
hetgeen wij hopen – zij haar eigen opvattingen in-

zake retorsie zou kunnen herzien en in de praktijk
,
en andere uitvoering aan de retorsieregeling zou
hnnen geven, dan momenteel in hare bedoeling ligt.
Daarom zal het gewenscht zijn reeds thans in de wet
zelve alsnog enkele waarborgen op te nemen tegen
een mogelijk verkeerd gebruik van de gevraagde re-
torsiebevoegdheden.

In de eerste plaats zou het naar onze meening aan-
beveling verdienen om van elke retorsie uit te slui-
ten eerste levensbenoodigdheden, en grond- en hulp-
toffen, alsmede belangrijke halffabrikaten voor ons
bedrjfsleven, en voorts om uitdrukkelijk in de wet
te bepalen, dat de retorsie zooveel mogelijk beperkt
zal blijven tot goederen, die hier te lande niet wor-
den voortgebracht.
1)

De redelijkheid van zulk een beperking der retorsie
laat zich niet ontkennen. Daarom is het zeker van

‘ 1)
Reeds in het wetsontwerp-Harte kwam in tegen-
stelling tot dat van Minister Koikman een dergelijke
exeeptie voor met betrekking tot Ievensbenoodigdheden en
goederen, die voor het bedrijfsleven noodig waren.

556

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933

belang om, voordat mei.i het bijna steeds tweesnijdend
zwaard der retorsie gaat hanteeren, de gevaren daai-
van zooveel doenlijk a priori uit te schakelen. Het
aanhangig ontwerp geeft een blanco volmacht aan de
Regeering. Er is geen enkele reden om deze niet
t.a.v. de zooeven vermelde punten in te perken.

Nog in een tweede opzicht zouden wij gaarne de
bevoegdheden der Regeering beperkt zien. Het hui-

dig ontwerp laat toe, dat de Regeer.ing elk willekeu-
rig hoog invoerrecht hij wijze van retorsiemaatregel
kan toepassen. De ontwerpen-Harte en -Kolkmaii had-
den daarvoor een limiet gesteld van in het algemeen
50 pOt. opslag op de geldende tarieven.

Iets dergelijks ware ook thans te bepalen. Blijkt
dit in de practijk niet voldoende – hetgeen intus
schen bij de verhooging, die onze rechten reeds heb-
ben ondergaan, twijfelachtig schijnt – zoo kan men altijd later overwegen, of verruiming der bevoegd-
heid aanbeveling verdient. Zooals het wetsontwerp
thans ltiidt, eischt het van den wetgever een te ver
gaande delegatie van macht aan de Regeering. En
nu kan men wel zeggen: de wetgever kan immers
altijd de goedkeuring aan een door de Regeering ge-
trof fen retorsiemaatregel weigeren, wanneer hij oor-
deelt, dat een retorsierecht ongeniotiveerd hoog en
daardoor al te schadelijk voor den Nederlandschen
afnemer der betrokken goederen is. Doch de ervari:ng
leert, dat de beteekenis van het ,,fait accompli” iu
zaken als deze zeer groot is. De goedkeuring achteraf
bij de wet zal slechts uiterst zelden worden gewei-
gerd en heeft daarom een zeer beperkte importantie.
De toepassing van de Crisis-invoerwet heeft zulks
duidelijk geleerd. Daarom is het veel beter reeds
thans in de wet zelve zekere grenzen aan de bevoegd-
heid der Regeering op het stuk der retorsierechten
te stellen.

Daarentegen moet worden erkend, dat één
der bezwaren, die de retorsiepolitiek in het buiten-
land vaak heeft opgeleverd, t.w. de bekende tarief-
wedloop met schijnconcessies, van dit ontwerp niet
te vreezen valt. Zoodra toch een handelsverdrag met
een anderen Staat gesloten wordt, vervalt alle dis-
criminatie en zal ons algemeen geldend tarief van in-
voerrechten weder in werking teden. Alleen tcn op-
zichte van die landen, niet welke geen handelsver-
dragen tot stand te brengen zijn, zal dus een wed-
loop in tariefsverhooging gehouden kunnen worden,
doch zoodra het doel, een handelsverdrag, zal zijn be-
reikt, is het met de ingevoerde verhoogingen uit.

Tenslotte een laatste opmerking. Retorsie kan on-der zeer bepaalde omstandigheden haar nut hebben,
doch een gevaarlijk wapen voor hem, die het han-
teeren moet, blijft
zij altijd. Als de omstandigheden
niet zoo volkomen abnormaal varen, zou de Regee-ring het retorsie-ontwerp thans zeker niet ingediend
hebben. Daaruit volgt, dat de retorsie-hevoegdheid ver-
dwijnen moet, zoodra het slechts eenigszins mogelijk
is. In verband hiermede komt het ons aanbeve-
lenswaardig voor om, evenals zulks reeds in andere crisiswetten is geschied, aan de toekenning van re-
torsiehevoegdheden een tijdelijk karakter te verlee-
.nen en b.v. te bepalen, dat de wet na een jaar zal
vervallen. De wetgever is dan automatisch genood.
zaakt om na een jaar de vraag onder de oogcn te
zien, of verlenging van de toegekende bevoegdheden
gewenscht is, dan wel of het gevaarlijke wapen weder
moet worden vernietigd.

Wanneer men in dezen tijd van moreele verwor-
ding nog iets om handelspolitiek fatsoen geeft, zoo
zou zulk een beperking van den tijdsduur der retor-
sieregeling bovendien het voordeel opleveren, dat Ne-
derland duidelijk demonstreert aan het buitenland,
dat het slechts onwillig en onder dan drang van over-
machtige omstandigheden een weg bewandelt, welken
het in beginsel afkeurt en waarop het alleen door de
verkeerde politiek van anderen wordt gedrongen.

0. M. V. S.

DE ZEVENTIENDE INTERNATIONALE ARBEIDS-

CONFERENTIE.

De zeventiende Internationale Arbeidsconfereutie,
welke van 8-30 Juni jl. te Geuève gehouden werd,
heeft over gebrek aan werk niet te klagen gehad. Op
de agenda alleen waren reeds 5 onderwerpen inge-
schreven, t.w.: le. verbod van bureaux voor arbeids-
bemiddeling, wëlke daarvoor betaling vragen; 2e. in-
validiteits-, ouderdoms- en overljdensverzekering;
3e. werkloosheidsverzekering en-verschillende vormen
van steun aan werkloozen; 4e. regeling van de rust-
tijden en van de verwisseling van de ploegen in ma-
chinale vensterglasfahrieken; 5e. verkorting van den arbeidsduur: rapport van de voorbereidende driedee-
lige conferentie. Daarbij moet men nog voegen de
werkzaamheden, waarvan op de agenda geen melding
gemaakt wordt en die toch van groot belang zijn als b.v. de behandeling van het rapport van den Direc-
teur, het onderzoek van de jaarrapporten, de behan-
deling van de – ingediende resoluties enz. Wellicht vindt dan ook het gevoel van moe- en matheid, dat
de laatste week in de Conferentie heerschte, de ver-
klaring in de groote hoeveelheid te behandelen stof.
Van de genoemde onderwerpen waren mede de be-
langrijkste diegene, die met de crisis samenhingen.
Tot deze wil ik me in dit overzicht dan ook in hoofd-
zaak bepalen. Een der eerste werkzaamheden van dien
aard is geweest de behandeling en de aanneming van een resolutie, ingëdien.d door Sir Atul Chatterjee, en
de heeren Oersted en Jouhaux (onderscheidenljk
regeerings-, werkgevers- en arheidersvertegenwoordi-
ger, uit den Raad van Beheer van het Internationaal
Arbeidsbureau), die het Internationaal Arbeidsbu-
reau op de Economische en Finaneiëele Conferentie
te Londen vertegenwoordigen. In die resolutie, welke
genoemde heeren aan bedoelde Conferentie zouden
aanbieden, wordt een overzicht gegeven van de maat-
regelen, welke naar het oordeel van de Internationale
Arheidsconferentie tot vermindering van de alge-
meene crisis kunnen leiden. De resolutie herinnert
eraan, dat de crisis aan alle elementen van de men-
schelijke samenleving ontberingen heeft opgelegd en
in het bijzonder ruim 30 millioen arbeiders van de
bestaansmiddelen beroofd heeft. Zij tast het bestaan,
de gezondheid, de toekomst en de veiligheid van dui-
zenden gezinnen aan; economische fouten en specu-
latie hebben menschelijk lijden teweeg gebracht. Voor
den vrede en de welvaart van de wereld is het van het
grootste belang, dat de arbeiders van een minimum
van veiligheid en welvaart verzekerd zijn en dat hun
levenspeil zoodanig is of wordt, dat zij in staat zijn
van de weldaden van de beschaving te genieten en
daadwerkehjk kunnen deelnemen in de handhaving
of de toeneming van de koopkracht van de wereld.
Onmiddellijke actie is hier gewenseht. Zij, die te
Londen samenkomen, moeten zich herinneren, dat zij
t
iets doeltreffends of rechtvaardigs kunnen doen,
indien zij niet rekening houden. met de belan-
gen van de productie en den arbeid. De resolutie ves-
tigt er de aandacht op, dat het dringend noodzake-
lijk is maatregelen té nemen om te geraken tot: her-
stel van stabiele muntverhoudingen, zoowel nationaal
als internationaal; een stelsel van internationale
coöperatie om in de toekomst noodlottige prjsschom•
melingen te voorkomen; opheffing van de handels
belemmeringen; versterking van de koopkracht cii
handhaving of schepping van een bevredigend levens-
peil der arbeidersklasse; en het in omloop brengen
van kapitalen, in het
bijzonder
door een politiek van
openbare werken.

Hoewel die resolutie mede opgemaaidt was door
den heer Oersted, werkgeversvertegenwoordiger en
als een soort compromis der drie groepen (regen-
ringen, werkgevers en arbeiders) beschouwd kon
worden, kon die resolutie in werkgeverskringeu toch
geen algeheele instemming vinden. Ve:rschillende
werkgeversafgevaardigden, waaronder de Nederland-
sche werkgeversafgevaardigde, de heer Cort van der

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

557

Linden, bestreden de resolutie. De heer Cort van der
Linden kwam in het bijzonder op tegen de politiek
van het uitvoeren van groote werken, welke de reso-
lutie als een geschikt middel om tot betere tijden
te komen aanbeval. Dienaaigaande koesterde hij twij
fel. hij had voorts geen mandaat om over economi-

sche (

1uaesties te stemmen. De resolutie had op quaes-
ties betrekking, welke niet tot de bevoegdheid van
de Internationale Arbeid sorganisatie hehooren, even
min als de Economische Conferentie competent op
het gebied van sociale zaken is. Om die reden zou
hij zich van stemming onthouden. Meerdere werk-
geversafgevaard i gden volgden die gedragslijn. De Conferentie verecnigde zich met 99 stemmen voor,
geen tegen met cle resolutie, zoodat bovengenoemde
heeren die resolutie in Londen konden aanbieden.
Daarna ging de Conferentie over tot bespreking
van het vraagstuk van de 40-uren werkweek. Zooals
bekend is, had de in Januari gehouden voorbereidende
conferentie een rapport daarover uitgebracht, i) dat
door het Internationaal Arbeidsbureau aan de Re.
geeringen toegezonden was met verzoek de eventueele
opmerkingen der Regeeringen te vernemen. Een
18-tal Regeeringen, waaronder de Nederlandsche, vol-
deden aan het gedane verzoek. Het Internationaal
Arbeidsbureau had voor de behandeling door de Con-
ferentie een rapport opgemaakt, dat een overzicht
bevatte van de punten, waarover de Regeeringen ge-
raacipleegd zouden moeten worden, voor het geval de
Conferentie dit jaar bedoeld vraagstuk in eerste
lezing zou willen behandelen en een drietal vooront-
werp-verdragen voor het geval de Conferentie reeds

dit jaar ontwerp-verdragen zou willen aannemen en
dus de voorbereidende conferentie als eerste lezing
zou, willen beschouwen. De debatten in de Conferen-
tie gehouden liepen dan ook over cle vraag: dit jaar
eerste of tweede lezing? De werkgeversgroep, bij mon-
cle van den heer Oersted, den Deenschen werkgevers-
vertegenwoordiger, verdedigde de opvatting, dat

idilereerst een beslissing noodig was over de vraag
of het vraagstuk wel in behandeling genomen moest
worden, of het geschikt was voor regeling bij ver-
drag (,,susceptible de faire l’objet d’un projet de con-
vention ou de recommandation”). Een regeling bij
verdrag leek hun niet mogelijk. De argumenten, welke
zij aanvoerden, waren dezelfde als door

hen in

Januari ontwikkeld. Het spreekt trouwens vanzelf,
dat in deze Conferentie geen nieuwe gezichtspunten
te voorschijn kwamen. In Januari was dit vraagstuk
al van alle kanten bekeken. Elke poging – aldus de
werkgevers – om een verplichte 40-uren week alge-

meen wettelijk in te voeren zou op onoverkomelijke
moeilijkheden stuiten en tenslotte niet tot vermin-
dering van de werkloosheid, doch tot vermeerdering
daarvan leiden. Een voornaam struikelblok vormt de
eisch der arbeiders om de loonen te handhaven, het-
geen de kostprijs noodzakelijk zal doen toenemen. Uit
de antwoorden van de Regeeringen (zooals reeds ge-
zegd, hadden slechts 18 Regeeriugen •een antwoord
ingezonden), was gebleken, dat de animo om ter zake
een internationale regeling te treffen niet bijzonder

groot was.
Bij
de beraadslagingen bleek, dat vele
Regeeringsafgevaardigden wel berei.d waren
1
het

vraagstuk in behandeling te nemen, de meesten spra-
ken zich daarbij voor een eerste lezing uit, d.w.z. dat
de Conferentie een vragenlijst zou moeten vaststel-
len. Duidelijk sprak zich de Duitsche Regeeringsver-
tegenwoordiger uit. Hij stelde voorop, dat naar zijn
meening het scheppen van nieuwe werkgelegenheid noodig was om de werkloosheid te bestrijden. In elk
land moet derhalve de hoeveelheid arbeid vergroot
worden. Doch om dat te kunnen bereiken zal het
economisch leven zelf gezond en actief gemaakt moe-
ten worden. Daarvoor moeten cle beslissingen van de
economische en monetaire conferentie afgewacht
worden. Eerst wanneer men weet, hoe de nieuwe

l.) Zie Economisch-Statistische Bei-ichten van 8 Fe-
bi-uari 1933.

.

.

economische toestand zal zijn, zal de Internationale

Arbeidsconferentie over de verkorting van den ar-
beidsduur, welke immers een terugsiag op den kost-
prijs heeft, een beslissing kunnen nemen. Hij ver-
klaarde, dat Duitsehiand bereid was mede deel te
nemen aan de beraadslagingen over liet vraagstuk
van de verkorting van den arbeidsduur; doch v66r-
dat de resultaten van de Economische Conferentie
bekend zouden zijn, zou Duitschland geell oordeel
over een verdrag kunnen uitspreken. Om die redenen

moest z.i. de Conferentie thans slechts vraagpunten
behandelen; na afloop der Economische Conferentie
zouden de Regeeringen definitief hare houding kun-
nen bepalen. Ook de Engelsche Regeeringsvertegen-
woordiger verklaarde zich tegen het denkbeeld om
i-eeds nu een ontwerp-verdrag samen te stellen. Men
beschikte nog niet over voldoende inlichtingen om
dit jaar reeds tot het aannemen van een ontwerp-
verdrag over te gaan. Een der voornaamste punten
hij de quaestie van de 40-uren werkweek is het loon-
vraagstuk. Hoe wil men dat buiten een eventueele rege-
ling houden? Naar zijn meening zou de Conferentie
moeten beslissen om een commissie in te stellen, die
een vragenlijst ter zake zou moeten opmaken. Het
volgend jaar zou het onderhavige vraagstuk dan ver-der besproken kunnen worden.

Met 95 stemmen voor en 26 tegen besliste de Con-
ferentie om het vraagstuk van de verkorting van den
arbeidsduur wèl in behandeling te nemen. De werk-
gevers stemden tegen. Daarna besliste zij met 69
stemmen tegen 55, dat de behandeling door de Con-ferentie de eerste discussie zou zijn, zoodat de Con-
ferentie derhalve punten voor een vragenlijst zou
vaststellen. De arbeiders- en enkele Regeeringsafge-
vaardigden, waaronder de Fransche, waren er voor
om dit jaar reeds de tweede lezing te houden. Een
daartoe door de Conferentie ingestelde commissie heeft de opstelling van de vraagpunten voorbereid
aan de hand van het door het Arbeidsbureau opge-
maakte concept. De werkgeversgroep heeft daaraan
medegewerkt, doch uitdrukkelijk verklaard, dat zij
daarmede niet zeggen wilde, het onderwerp geschikt
voor regeling bij verdrag te vinden. Een drietal pun-
ten, die aanleiding tot uitvoerige beraadslagingen
gaven, mogen hier vermeld worden. Al dadeljk bij
het begin diende de verkgeversgroep een amende-
ment in daartoe strekkende, dat in de vragenlijst
een aantal vragen opgenomen zouden worden ten
einde van de verschillende landen inlichtingen te
verkrijgen over den toestand wat betreft het aantal
arbeiders, den duur van den arbeid, den terugsiag
van een verkorting op de productiekosten enz. Van
gelijke strekking was een amendement door den En-
gelschen Regeeringsvertegenwoordiger ingediend.
Met de werkgevers was hij van oordeel, dat alle
zijden van het onderhavige vraagstuk belicht en on-
derzocht moesten worden, ook de economische en
technische gevolgen van een verkorting. De arbei-
dersgroep maakte geen bezwaar tegen een onderzoek
op zichzelf, doch vreesde, dat daardoor de behande-
ling van de arbeidsduurverkorting op de lange
baan geschoven zou worden. Tenslotte hebben de
groepen zich vereenigd met een compromisvoorstel..
van den Belgischen Regeeringsvertegenwoordiger. In
de inleiding tot de vragenlijst zullen bedoelde punten
vermeld worden en de Regeeringen zullen verzocht
worden zich daarover uit te spreken. Worden de des-
betreffende vragen onvoldoende beantwoord, dan zal
zulks geen reden mogen zijn om de verdere behan-deling uit te stellen. Een tweede punt, dat tot discussie aanleiding gaf,
was een voorstel van den Franschen Regeeringsver-
tegenwoordiger om in de vraag of het wenscheljk is
een internationale regeling ter zake van de arbeids-
duurverkorting te treffen teneinde de werkloosheid
te verminderen eveneens op te nemen de woorden: –
,,en om de arbeiders te laten deelen in de voordeelen
van den technischen vooruitgang”. Naar het oordeel

558

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933
van cle werkgeversgroep werd door die toevoeging het karakter van een eventueele regeling geheel ge-
wijzigcl. De meerderheid der Commissie was even-
wel v66r opneming der toevoeging. Een derde he

langrijk punt was het loonvraagstuk. Naar het oor-
deel van den Engelschen Regeeringsvertegenwoordi-
ger is het loonvraagstuk niet te scheiden van het
vraagstuk der arbeidsduurverkorting. In de meesté
landen is dat zelfs het voornaamste punt. In de vra-
genlijst moet dat nauwe verband uitkomen. De Com-
missie vereenigde zich daarmede.
Het rapport van de Commissie, bevattende de pun-
ten voor een vragenlijst, heeft in de Conferentie niet
meer tot debat van eenig belang aanleiding gegeven
De heer Cort van der Linden heeft de motieven van
de werkgevers nog kort uiteengezet teneinde mis
verstand ter zake te voorkomen. De Conferentie ver-eenigde zich met het rapport en besloot met 99 stem-
men voor en
24
tegen (die van de werkgevers) om
het vraagstuk van de verkorting van den arbeids-
duur op de agenda van de 18de Internationale Ar-
beidsconferentie te plaatsen.
Het derde onderwerp met de crisis samenhangende,
was de werkloosheidsverzekering. Over dat vraag-
stuk had de eerste discussie plaats, zoodat punten
voor een vragenlijst werden vastgesteld. In hoofd-
zaak, behoudens enkele wijzigingen, vereenigde de
Commissie, welke dit onderwerp voorbereidde, zich
met het ontwerp door het Arbeidsbureau opgemaakt.
In de Conferentie heeft echter het vraagpunt, dat be.
trekking had op het onderzoek naar de inkomsten
van den verzekerde, discussie uitgelokt. De arbei-
dersgroep verklaarde zich tegen een dergelijk vraag-
punt. Zij wenschte schrapping van die z.g. ,,means test”, welke naar haar meening in een systeem van
verzekering niet thuis hoort. Haar desbetreffend
amendement werd verworpen. Met 93 stemmen voor
en 4 tegen heeft de Conferentie besloten ook dit on-
derwerp op de agenda van de 18de Internationale
Arbeidsconferentie te plaatsen. De vier Nederland-
sche gedelegeerden hebben voor gestemd.

Ter zake van de invaliditeit4-, ouderdoms- en
overlijdensverzekering heeft de Conferentie een zestal
ontwerp-verdragen en een aanbeveling aangenomen.
Voor de arbeiders, werkzaam in de industrie en
voor die werkzaam in den landbouw werden afzon-
derljke verdragen vastgesteld, terwijl bovendien voor
elk risico (invaliditeit, ouderdom en overlijden) een
afzonderlijk verdrag werd opgemaakt. De bepalingen
dier ontwerp-verdragen zijn zoo algemeen mogelijk
gehouden, terwijl getracht is de verschillende daarin
voorkomende onderwerpen zoodanig te regelen, dat
de in de verschillende landen bestaande systemen
geen beletsel voor een ratificatie zullen vormen. Ik
moet er hier echter op wijzen, dat bij de behandeling
in de Commissie en later ook in de Conferentie bleek,
dat de groote meerderheid weinig voelt voor een stel-
sel van staatspensioen als voorziening bij den ouden
dag. Dit stelsel wordt alleen gedoogd voor landen,

die
bij
het inwerking treden van het verdrag een
stelsel van staatspensioen hebben. Landen, die geen
stelsel van verzekering hebben, en landen die een
verplichte verzekering hebben en die een stelsel van
staatspensioen willen instellen of daartoe overgaan,
zien zich door de bepalingen van het verdrag daar-
toe den pas afgesneden! Die bepaling was voor den
heer Cort van der Linden een reden om tegen het
ontwerp-verdrag te stemmen, voor den heer Joekes,
den tweeden Nederlandschen Regeeringsafgevaardig-
de, om zich te onthouden. De vier Nederlandsche af-
gevaardigden hebben vSSr de ontwerp-verdragen be-
treffende de invaliditeitsverzekering en de verzeke-

ring bij overlijden gestemd.

Tenslotte moet ik nog melding maken van het
debat over het rapport van den Directeur van het
Internationaal Arbeidsbureau. Dat rapport was bijna
geheel aan de crisis gewijd. De Directeur komt in
dat rapport, dat de ontwikkeling van de crisis, de

sociale kanten van de crisis en de actie van de In-
ternationale Arbeidsorganisatie behandelt, tot de con-
clusie, dat er evenwicht moet komen tusschen pro-
ductie en consumptie.
Hij
bepleit daartoe een soort
Planwirtschaft, een internationale contrôle der pro-
ductie. Pogingen moeten in het werk gesteld worden om de koopkracht aan het productievermogen aan te
passen. Dat rapport vond deels instemming, deels be-

strijding;
die
bestrijding kwam voornamelijk van
werkgeverszijde. De werkgevers waren van oordee]
(o.a. de heer Cort van der Linden), dat de Directeur met dat rapport zijn bevoegdheid te buiten ging. De
Directeur mag een overzicht geven van hetgeen het
arbeidsbureau in het afgeloopen jaar deed, van de
uitvoering van de besluiten van den Raad van Be-
heer enz., doch het ligt niet op zijn weg propaganda
voor zijn ideeën te maken, zooals hij het voor de
Planwirtschaft doet. De grief van den heer Cort van
der Linden was niet, dat het Bureau aandacht schenkt
aan de economische zijde van de sociale vraagstuk-
ken, en zich rekenschap geeft van de economische
gevolgen van de sociale maatregelen, doch dat de
Directeur zich geheel op economisch terrein gaat
bewegen en de Planwirtschaft als theorie voorstaat.
De voorzitter van de Nederlandsche delegatie, de
heer Prof. Aalberse, deelde die grieven niet. Hij ver-
klaarde in te stemmen met het rapport, dat z.i. in
het licht stelde, dat we thans in een overgangstijd
leven; hij waarschuwde tegen een overheersching
van den Staat hij de Organisatie van het economi-
sche en sociale leven. We moeten streven naar een herstel van een betere orde van organisch karakter,
waarin hét individualisme zal vervangen zijn door
de levenverwekkende kracht van de organische op-
vatting, op grondslag van de solidariteit. Daarbij
zal de Internationale Arbeidsorganisatie een groote
rol te vervullen hebben, doordat zij den materieelen
vooruitgang in harmonie met de sociale rechtvaar-
digheid zal moeten brengen.
Alvorens te eindigen moet ik met een enkel woord
nog melding maken van de belangrijke slotrede van
den heer De Michelis, den president van deze Ar-
beidsconferentie, waarin hij een denkbeeld voor een
nieuwe taak van de Internationale Arbeidsorganisatie
ontwikkelde. De heer De Michelis heeft ook vorige
jaren, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordeed,
er de aandacht op gevestigd, dat het werk van de
arheidsorganisatie een economischen kant heeft en
nauw met het economische verbonden is. In de rede,
waarmede hij de Conferentie sloot, wees hij er op,
dat de eenheid tusschen het sociale en economische
ook in de werkzaamheid van de Internationale Orga-
nisatie tot uitdrukking moest komen; en dat er een
nieuw economisch orgaan in het leven geroepen moest
worden, dat naast en met het arbeidsbureau zöu moe-
ten samen werken. Velen zullen het met dat denk-
beeld waarschijnlijk niet eens zijn; het is in elk geval
de overweging zeer zeker waard en zal wellicht een
volgend jaar – misschien zelfs in het rapport van
den Directeur? – nader besproken worden.
G. J.
STnMBERG.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER FEBRUARI 1933-

In de maand Februari bedroeg de opbrengst der
landsmiddelen in totaal
f
262 millioen tegenover

f
31.3 millioen in dezelfde maand van het vorige jaar. Hierdoor werd de totaal-middelenopbrengst
over de eerste twee maanden van 1933
f
58.3 mil-

Algemeen Overzicht (in miii. guldens).
1/12

2/12
Groep raining

Februari

raming Eerste 2 mud-
van
1933 1933 1932 1931 1930 1933 1933 1932 1931 1930
Belasting.
21.8 13.9 15.4 16.7 19.2 43.6 29.3 31.8 38.1 44.7
Monopol.
4.5 3.4 4.4 5._ 6.1

9.1

6.8 8.9 10.2 12.4
Producten
3.5 1.8 2.4 3.8 4.7

7.-

3.5 3.9 7.7 10.3
Bedrijven
8.5 5.3 6.8 7.6 8.9 16.9 14.- 17.9 18.7 21.2
Div. midd.
3.4 1.8 2.3 2.9 3.2

6.8

4.7 59 6.7 7.1

Totaal

41.7 26.2 31.3 36.0 42.1 83.4 58.3 68.4 81.4
95.7

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN


559

lioen, tegenover
f 88.4
millioen in de eerste twee

maanden van
1932.

De verschillen in de opbrengst tusschen de maan-

den Februari
1933
en Februari
1932
en tusschen d

eerste twee maanden van
1933
en van
1932
worden

hij de verschillende middelengroepen, in hoofdzaak
door de navolgende afwijkingen veroorzaakt:

Belastingen.
A. Niet-kohier belastingen.
Eerste 2 mnd.
v. 1933 meer
Opbrengst in miii. gid. of minder

Omschrijv.

Febr,

Eerste 2 mud, dan in 1932 Tariefs-
1933 1932 1933 1932 1931
4
of- wijzigingen

Invoerrecht 3.8 3.1

7.9 6.4

9.5 ± 1.5

20 opc. vanaf
1_l_32
50id. 156_’32

Uitvoerrecht.0.17 0.24 0.3 0.5

0.8 -0.2

Acc.oppetrol.0.8 0.8

1.7 1.7

2.0


Acc.opbenz. 1.4 2.0

2.5 3.4

2.8 -0.9

20opc. vanaf
1_1_32
33 1)3 jd.
16_3_’32

Acc.oplucif. 0.3 0.7

0.6 1.2

1.4 -0.6
Acë. o1)tabak 1.3 0.007 1.7 0.012 0.010+1.688 vanaf 16Dec.
’32 20
O/
v. d.
kl.handelspr.

Zegelrecht. 0.6 0.5

1.2 1.2

1.5

Totaal.. 8.4 7.3 15.9 14.4 18

+1.5

B.
Kohierbelastingen.

De Kohierbelastingen bleven zooals uit de hier-
onder opgenomen vergelijkende specificatiè blijkt,
met uitzondering van de landelijke inkomsten, allen

bij
1932
ten achter.

Eerste 2 mn
van 1933 meer
Opbrengst in millioenen gid, of minder
Februari Eerste 2 mud v. dan 1932
Omschrijving

1933 1932 1931 1933’32 1931

+of-
Personeele belasting 0.16 0.24 0.22 0.4 0.6 0.6

– 0.2

Inkomstenbelasting

en Crisisheffiug .. 1.9 3.- 2.9 4.6 6.9 7.9

– 2.3

Vennootschapsbelast.0.05 1.22 1.4 0.7 2.2 3.3

– 1.5
Verponding ……1.4 1.7 1.7 3.- 3.3 4.2

– 0.3
Landelijke inkomst. 0.9 0.7 0.4 2.- 1.9 1.2

+ 0.1

Vermogensbelasting 0.13 – – 0.26 – –

+ 0.26

Totaal…. 4.5 6.9 6.6 11.- 14.9 17.2

– 3.9

De
Landelijke inkomsten
nader uitgesplitst, geven

het volgende beeld:

Eerste 2 mud.
van 1933 meer
Opbrengst in miii. gid.

of minder

Februari

Eerste2111nd.v. dan 1932

Omschrijving 1933 1932 1931 1933 1932 1931

-4_of-

Landrente Java

en Macloera.. 0.7 0.5 0.3 1.5 1.3 0.8

+ 0.2
Alle overige .. 0.2 0.2 0.1 0.5 0.6 0.4

– 01

Totaal.. 0.9 0.7 0.4 2.- 1.9 1.2

+
0.1

De
overige belastingen
brachten in de verslag-

maand
f 1.-
mi-llioen op tegen
f 1.2
millioen in

dezelfde maand van’
1932,
terwijl de totaal-opbrengst

over de eerste twee maanden van
1933
en
1932
res-

pectievelijk
f 2.3
en
f 2.5
millioen bedroeg.

Het
recht van openbare verkoopingen
had ruim

1 ton mindere ontvangst dan over de eerste twee
maanden van
1932.
De belasting op loterijen bracht
echter, gedurende de maanden Januari en Februari

1933, 2
ton meer op.

Monopolies.

De betalingen bij de inonopoiies waren in de ver-
slagmaand
f 1.-
millioen minder dan in Februari

1932,
terwijl de totaal-opbrengst in de eerste t’ee

maanden van
1933 f 2.1
millioervachteihleef bij die
over dezelfde periode van
1932,
welk verschil aldus
kan worden gespecificeerd:

Eerste 2 mnd.
van 1933 meer
In millioenen guldens
of minder
Omschrijving
Opbrengst eerste 2
mnd.
clan 1932
1933

1932

1931

Opium

…………
2.2

3.3

4.8

1.1
Pandhuizen ……..
2.3

3.3

3.4

Zout …………..
2.3

2.3

2.1

Totaal
6.8

8.9

10.3

2.1

Producten.

• De exploitatie-ontvangsten van de producten be-
droegen in Februari
1933 f 1.8
millioen tegen
f 2.4

millioen over dezelfde maand in
1932
of
f 0.6
mil-

lioen minder, terwijl de totaal-opbrengst in de eer-
ste twee maanden van
1933
bijna
f 0.4 millioen

achterbleef bij die over dezelfde periode van
1932.
Het vesehil is aldus samengesteld:

In millioenen guldens
-.

Eerste2mnd.
v. 1933 meer
Omschrijving

Opbr. eerste 2 mud, van

of minder clan
1933

1932

1931 .1932(+of-)
Kina en thee

0.026

0.005

0.009

– 0.021
Landscaoutchouc-

bediijf 0.125

0.222

0.222

– 0.097
Boschwezen ……0.896

0.984

1.769

– 0.088
Goud en zilver

0.146 – –
Jlankatin ………2.097

1.748

4.342

+ 0.349
Steenkolen.. …… 0.344

0.900

1.229

– 0.556

Totaal

3.5

3.9

7.7

– 0.4

Bedrijv en.

De exploitatie-ontvangsten voor de bedrijven-
groep, verdeeld naar de diverse bedrijven, geven het
volgende beeld:

(In millioenen guldens)
1,12

2/12
Omschrijving raming Februari raming Eerste 2 mud.
1933 1933 1932 1931 1933 1933 1932 1931
Elavenwezen .

1.1 0.5 0.6 0.7

2.2 3.4 4.1 3.5
Baggerdienst •

0.2 0.2 0.3 0.2

0.4 0.4 0.7 0.2
Waterkrachten
Electriciteit

0.3 0.2 0.2 0.1

0.5 0.4 0.5 0.1
Landsdrukkerij

0.1 0.07 0.1 0.005 0.3 0.2 0.5 0.02
P;T.T . ………. 2.6 2._ 2.2 2.3

5.2 4.1 4.6 5.2
5.5…………..4.2

2.4

3.6

4.3

8.3

5.6

7.6

9.8

Totaal

8.5 5.3 6.8 7.6

16.9 14.- 18.0 18.8

Diverse middelen.

De opbrengst van deze groep was in de eerste
twee maanden van
1933 f 1.2
millioen minder dan
die in

de overeenkomstige periode van
1932.
Het

achterblijven van de opbrengst over deze periode bij
de fractioneele jaarraming met een bedrag van
f 2.1

hillioen en bij dezelfde periode van
1932
met
f 1.2

millioen werd veroorzaakt, doordat in het jaar
1933

resp.
f
0.2,
f
0.4,
f 0.2
en
f 0.5
millioen minder

iverd ontvangen op
afstand van grond, af koop hee-

rendiensten, schoolgelden
en de groep ,,Allerlei”.

Opbrengst in millioenen guldens
1)

Maand:

per maand

tfm.
de maand
1929 1930 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933
Jan. 51.9 53.5 45.5 37.2 32.1 51.9 5.5 45.5 37.2 32.1
1?ebr. 48.9 42.2 35.9 31.3 26.2 100.8 95.7 81.4 68:5 58.3
Maart 50.4 43.7 36.9 32.1

151.2 139.4 118.3 100.6
April 51.3 45.1 38.6 31.7

. 202.4 184.5 156.9 132.3
Mei …53.8 52.3 39._ 32.1

256.2 236.8 195.9 164.4
Juni 61.2 50.4 45.2 35.2

317.4 237.2 241.1 199.6
Juli . 67._ 65.3 48.6 39.7

384.4 352.5 289.7 239.3
Aug. 62.2 52.5 46.2 38.7

446.5 405.0 335.9 278._
Sept. 62.4 59.3 464 39.-

508.9 464.3 382.0 317._ Octob. 71.6 57.2 41.7 35.3

580.4 521.5 423.7 352.3
Nov.. 56.1 -46.9 44.3 33.7

636.6 568.4 468. .- 386.-
Dec… 72.2 63.1 49.2 31.9

708.7 631.5 517.2 417.9

1)
Eenige kleine verschillen bestaan tusschen de boe-
kingswijze van de cijfers vanaf 1932. Zij beïnvloeden het totale beeld echter niét noemenswaard.

560

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933

De opbrengst der
Wees1amers
gaf ten opzichte
van de fractioneele jaarraming een gunstig verschil
te zien van
f 0.07
millioen.
Met uitzondering van de
baken-
en
loodsgelden,
welke in de verslagmaand pl.m.
f
0.02 millioen min-
der opbrachten dan in Februari 1932

en gedurende
de eerste twee maanden van 1933 pim:
f
0.04 mii-
lioen minder dan in 1932, geven dë bteiigsten van
cle andere tot deze groep hehoorende middelen geen aanleiding tot bijzondere vermelding.

Het algemeen verloop der iandsmiddeien in het
loopende jaar in vergelijking met de vier vooraf-
gaande jaren moge blijken uit het vorenstaa.nde over-
zicht.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE ZWANENZANG VAN DE ECONOMISCHE EN
MONETAIRE WERELDCONFERENTIE.

De Heer Gilbert C.’Layton te Londen schrijft ons:
Wat er de volgende week ook moge gebeuren, cle
acht en twintigste Economische Wereldconferentie
sedert den wereldoorlog is inderdaad stervende. Zij
ontving den doodsteek, toen bleek dat President
Roosevelt, verre van eenig dramatisch plan tot red-
ding der Conferentie en ter verzekering van de eer
voor hemzelf in petto te hebben, niet geneigd was
zijn vertegenwoordigers aan eenige palitiek te bin-
den, uit -vrees, dat een bepaalde stelling zijn Wall-
street zeepbel zou bedreigen.

En de Conferentie was niet alleen sterven de, maar
tevens verdoemd, toen de Heer Runciman Dinsdag-
avond in het Lagerhuis zijn eigen gemis aan ver-
trouwen bekend maakte in de pogingen om tot een
wereldovereenkomst inzake economische, om niet te
spreken van monetaire, aangelegenheden te geraken.
De doctoren hebben het hart der Conferentie klop-
pende gehouden, terwijl het Bureau zijn zwanenzang
voorbereidde; eenige van de technische comité’s, waar-
aan de Conferentie zoo rijk was, zullen echter voort-
gaan met het verrichten van nuttig, doch minder
tooneelachtig, werk achter de schermeii, gedurende
de bijeenkomst, die inderdaad, indien niet in naam,
de negen en twintigste Economische Weeldconferen-
tie op eenig toekomstig tijdstip zal zijn.
Onder deze omstandigheden is het beter. -om cle feiten onder de oogen te zien, hoewel elke natie de
blaam van zich wenscht af te schuiven, dat zij de
Conferentie heeft gedood. Amerika, krachtens zijn
positie van het rijkste land, van den grootsten schuld-
eischer en van deii voornaamsten producent en con-
sument, was bestemd om -een leidende rol te vervul-
len op elke wereldconferentie, die wezenlijk succes
mocht doen verwachten.
Men mag nauwelijks verwachten, dat verantwoor-
delijke staatslieden van andere landen zullen voort-
gaan de wereldproblemen te bespreken met vertegen-
woordigers van de Ver. Staten, die den Oceaan zijn
overgestoken met instructies, welke worden verloo-
chend, zoodra dienovereenkomstig wordt gehandeld.
Al wekte het weinig verwondering, dat de Secretary
of State, de Heer Huil, moet luisteren naar ,,His-
Master’s Voice”, zoo was het wel eenigszins teleur-
stellend, toen bleek, dat zijn assistent-secretaris, Prof.
Moley, in dezelfde positie verkeerde en eveneens niet
in staat was om te anticipeeren, op hetgeen die stem
zou zeggen. Met de Amerikaansche, zoowel officiëele,
als niet-officiëele, vertegenwoordigers, die blijkbaar
in het geheel niet in staat zijn, -om mede te deelen,
hoe de President op eenig voorstel, dat zijzelven zou-
den goedkeuren, zou kunnen reageeren, heeft het wei-
nig zin om de Conferentie voort te zetten, daar
Groot-Brittannië geneigd is een afwachtende hou-
ding – aan te nemen en Amerika heelemacl niet ge-
neigd is een houding aan te nemen. –
Hoewel erkend moet worden, dat de resultaten van
de besprekingen te Londen gedurende bijna gier
weken tusschen de keur van de staatslieden der we-

reld zeer gering zijn, moet worden toegegeven, dat er
werk verricht is, dat veel meer tijd zou hebben ver-
eischt langs de normale kanalen van het diploma-
tieke en economische verkeer. Bij de beraadslagingen in de sub-comité’s van de Monetaire Commissie werd
het duidelijk, dat de geheele wereld, ook de Ver. Sta-
ten, uitziet naar het eventueel herstel van den gou-
den standaard als naar het eenige middel ter ver-
krj-ing van een definitieve wissel- en muntstabili-
teit.

De commissie inzake de centrale bank-politielc heeft
ook eenigszins geholpen om de meening ingang te
doen v:inden, dat cle reserves van de centrale banken
(met 25 pOt.) gerust aanzienlijk kleiner kunnen zijn
dan tot dusverre. Velen zijn evenwel nog van mee-
.ning, dat de goudreserves voor- binnenlandsche doel-
einden gereserveerd moeten blijven, een politiek, die,
indien zij wordt doorgevoerd, de vrije werking van
een hersteiden gouden standaard moet bemoeilijken
door – het verhinderen van goudverschuivingeu tus-
schen de centrale banken.
Opierv1akkig beschouwd, heeft de Economische
Commissie weinig gedaan voor het wegnemen van de
barrières van den internationalen handel. De opti-
mistische verwachtingen omtrent – een wereldovereen-
komst inzake lo de verlaging van de buitensporige
tarieven, de deviezenbeperkingen, en andere belem-
meringen, en 2o de iultilaterale verlaging van die
barrières, werden niet verwezenljkt -De handelspoli-
tiek wacht op de monetaire politiek en eenig ander
resultaat mocht niet worden verwacht. De handhaving
van de Amenikaansche bonen zal tevens eeidei uit-
breiding en verhooging dan verlaging van de Amen-
kaansche invoerrechten vereischen.

De wachtkamers van de Conferentiezaal en de
hotels, die de eer genoten om de verschillende dele-
gaties te herbergen, waren evenwel getuige van con-
versaties, die tot verdere bilaterale overeenkomsten
inake invoerrechten volgens de door de Britsche
regeering voorgestane lijnen kunnen leiden. De En-
gelsche regeering heeft bovendien een meer tegemoet-
komende houding aangenomen inzake multilatevale
overeenkomsten – hetzij dan onder zekere voor-
waarden. Deze voorwaarden zijn nog niet vat om-
lijnd, maar het doordringen van dez îdeën in Engel-
sche overheidskringen beteekent stellig een aanwinst.
De comité’s, die de organisatie van het productie-
en het marktwezen hebben besproken,’

hebben ook iets
van hun werk laten zien. Zij waren in eik geval in
staat tot overeenstemming te komen omtrent Vrij on-
schadelijke beginselen, op welke dergelijke plannen zouden steunen. De uitvoerlanden van tarwe hebben
een overeenkomst gesloten, welke, hoewel haar uit-
voering afhangt van een ondersteuning van de lan-
den, die zoowel produceeren voor binnenlandsch ge-
bruik als invoeren, moet dienen om den tarweprjs
op de wereldmarkten gedurende eenigen tijd te hel-
pen han

dhaven. De houtlanden wenschen hun bespre-
kingen voort te zetten – en de kolenproducenten, of-
schoon zijn geen haast maken, hebben den Volken-
bond verzocht een speciale Conferentie voor hun
product bijeen te roepen, indien binnen zes maanden niets anders is geschied. Het Wijncomité heeft voor-
stellen aanvaard, die van het Internationale Wijn.
bureau afkomstig zijn en is tot het opstellen van
een overeenkomst genaderd. Zelfs inzake scheep-
vaartsubsidies is een comité tot het opstellen van een
agenda genaderd, hoewel de Engelsche scheepvaart-
kringen sceptisch gestemd zijn ten opzichte van een
heilzame uitwerking.
Buiten de eigenlijke conferentie om, vonden ge-
durende de laatste vien- weken eenige gebeurtenissen
van beteekenis plaats. 0-noot-Brittannië was in staat
Amerilca een gedeeltelijke betal:ing te doen aanvaar-
den, en wel in zilver. De aanwezigheid van Litvinoff
te Londen

heeft er stellig toe
bijgedragen
om de in-
vrijheidstelling van de Heeren Thornton en MacDo-
nald te verzekeren en de opheffing van de Engelsche

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISrISCHE BERICHTEN

661

en Russische embargos en tegen-embargos te verkrij-
geu, welke op den duur beide landen stellig meer
zouden hebben geschaad clan gebaat. In de derde plaats
werden de landen met den gouden standaard door de
clepreciatie van den Dollar er toe gedreven zich aan-
een te sluiten; zelfs hebben zij zich, naar men zegt,
bereid verklaard hun middelen op coöperati even
grondslag te gebruiken voor handhaving van den gou-den standaard.

De Conferentie moet, openhartig gesproken, als ecu
teleurstelling worden beschouwd, maar zij heeft in
elk geval niets gedaan om het herstel op de goederen-
markten te verzwakken. Het is juist, dat, zooals Dr.
Schacht en President Roosevelt hebben gezegd, elke
natie moet trachten eerst orde in eigen huis te schep-
pen.

Alvorens een algeheel herstel van de economische
welvaart kan plaats hebben, moeten veel ernstige
vraagstukken, zooals dat van de schulden, de invoer-
rechten, en, met allen eerbied voor President Roo-sevelt, de monetaire politiek, door de volkeren ge-
zamenlijk worden opgelost. Deze vraagstukken kun
nen evenwel beter in een rustiger omgeving worden besproken dan zooals die was, toen de deskundigen
het voorbereidende rapport voor de Wereldconferen-
tie hebben opgesteld. Veel van het door haar ver-
richte werk vormt een basis voor verdere studie,
maar in ander opzicht is de situatie geheel veran-
derd, zoodat nieuw grondwerk noodig is. Het is
beter, dat de Conferentie met een bescheiden over-
eenkomst omtrent een exploratie-programma tevre-
den is, dan dat zij zou trachten officiëele of semi-
officiëele besprekingen gaande te houden omtrent
aangelegenheden, waaromtrent geen spoedige over-
eenstemming kan worden verwacht, met het onver-mijdelijke gevolg van een verder vastloopen en een
verderen druk op meeningsverschillen.

Wanneer het Amerikaansche binnenlandsche her-
stelprogramma uitgewerkt is, wanneer wij meer er-
varing hebben gekregen over de bewegingen van den
vrijen Dollar en wanneer cle deskundigen-commissies
tot overeenstemming zullen zijn gekomen omtrent
haar technische onderwerpen – dan mogen wij ver-wachten, dat de staatslieden der wereld gereed zul-
len zijn voor een nieuwe bijeenkomst. Door het too-
nen vn een grootere geneigdheid elkander te hel-
pen, kunnen zij dan een conferentie vormen, waarvan
men meer kans op succes mag verwachten dan van
clie, welke met zooveel trompetgeschal öp 12 Juni te
Londen werd geopend.

Londen, 7 Juli 1933.

VAN DE VAKVEREENIGINGEN NAAR HET DUITSCHE

ARBEIDSFRONT.

Dr. Georg Böse te Heidelberg
schrijft
ons:

De discussie over de crisis in de vakvereenigingen,
welke sedert jaren in Duitschland in de openbare
belangstelling stond, werd door de inmiddels plaats gevonden ,,geljkschakeling” beëindigd. De vakver-
eenigingen in den ouden zin van het woord, die op
grond van de constitutie van Weimar feitelijk als
vertegenwoordigers van de Duitsche werknemers in
den sociaal-politieken strijd een monopoliepositie in-
nahien, bestaan niet meer. De misstanden, die zich in
de laatste phase van de ontwikkeling hebben voor-
gedaan, het klaarblijkelijk in gebreke blijven ten op-

zichte van belangrijke sociaal-politieke vraagstukken
van den na-oorlogstijd, kunnen het feit niet verdoeze-
len, dat de vakvereenigingen juist in Duitschland in
het kader van een enorm industrialisatieproces een
taak van groote beteekenis hebben vervuld. Zij heb-
ben ten tijde van het opkomende kapitalisme aan de
regeling van het bedrijfsleven medegewerkt en waar-
devolle ervaringen opgedaan, die bij de reorganisa-
tie van het sociale leven niet kunnen worden gemist. Adolf I-Iitler heeft in
zijn
groote rede voor het Duit-

sche arheidsfront op 12 Mei, waarin de noodzakelijk-
heid van de inschakeling van het apparaat der vak-
vereenigingen in den nieuwen staat werd gemoti-
veerd, op de positieve
zijde
van deze erfenis gewezen.
De beteekenis van de vakvereenigingen, die vol-
gens het programma van het nationaal-socialisme met
een nieuwen geest dienen te worden vervuld, blijkt uit
de volgende cijfers. Van de 19,7 millioen arbeiders
bedienden en ambtenaren (volgens de beroepstelling
van 1925) waren in het begin van 1932 bijna 7 mil-
lioen arbeiders en bedienden in vereenigingen van
werknemers georganiseerd. Daarbij kwamen nog 1, millioen in vakvereenigingen georganiseerde ambte-
naren. Hiervan waren alleen in de Vrije vakvereeni-
gingen 4,6 millioen arbeiders en bedienden, of 79 püt. van alle georganiseerde arbeiders en bijna 27
,pCt. van de bedienden georganiseerd. De Christelijk-
nationale vakvereenigingen omvatten 13,2 pCt. van
de arbeiders en 34,1 pCt. van de bedienden, de libe-
raal-nationale vakvereenigingen, de z.g. Hirsch-Dun-
ckerschen, slechts 3,5 pOt. van de georganiseerde
arbeiders, daarentegen 22,6 pOt. van de bedienden.
Terwijl de Vrije vakvereenigingen in nauv contact
met de Sociaal-Democratische Partij van Duitschland
stonden, vonden de in den ,,Deutschen Gewerk-
schaftsbund” aaneengesloten Christelijk-nationale vak-
Vereenigingen haar politieke aansluiting in hoofd-
zaak bij de Centrum-partij en, wat de belangrijkste
Organisatie van haar bedienden, het ,,Deutsch Na-
tionale Handlungsgehilfen-Verband” betreft, bij de
rechts-burgerlijke partijen, in de laatste jaren even-wel met een sterke afvloeiing van de in politiek be-
langstellende leden naar de Nationaal-socialistische
beweging. De ii[irsch-Dunckersche vakvereenigingen,
die vooral organisaties van bedienden waren, ston-
den in politiek opzicht dicht bij de democratische
partijen.

liet is begrijpelijk, dat reeds door het overwicht
van de vrije vakvereenigingen, afgaande op het aan-
tal leden, de Verwijten van het voeren van een
marxistische klassenstrijdpolitiek bij het groote pu-
bliek generaliseerend aan de geheele vakbeweging
verclen toegeschreven. De publieke opinie legde er
bovendien steeds opnieuw den nadruk op, dat de
beide andere vakvereenigingsrichtingen, ondanks een
geheel andere ideologische houding, ondanks de ver-
werping van den klassenstrijd en het socialisme in
haar programs, in den socialen strijd met de vrije
vakvereenigingen practisch één front vormden. Ook
zij werden door den drang om leden te winnen naar
het gebied van – den zuiveren belangenstrjd gedron-
gen, een feit, dat door de monopolistische positie
van de drie vakvereenigingen en door de van staats-
wege gevoerde loonpolitiek en ingestelde scheidsge-
rechten werd aangemoedigd.
* *
*
Waaraan is het toe te
schrijven,
dat een van de
grootste wereldorganisaties, welke tientallen jaren –
en in veel opzichten terecht! – als voorbeeld werd
geprezen, bij den eersten stoot kapituleerde? De al-
gemeene economische toestanden in Duitschland, in-
flatie en verhaaste rationalisatie, economische de-
pressie en werkloosheid en niet in de laatste plaats
de economische druk van het verdrag van Versailles
hebben een belangrijk aandeel in dezen ongelukkigen
afloop gehad. Een andere reden ligt in de hierna nog te noemen vermenging van staatspolitiek en
economischen resp. socialen inslag, de bijzondere
verhouding tusschen staat en maatschappij, zooals
deze zich na den oorlog in Duitschland ontwikkelde.
Daarbij komt een aantal interne oorzaken.
Door de omwenteling in de Novemberdagen van
1918, welke een nieuwe sociale periode scheen, in te
luiden, werd integendeel de ruggegraat der vakver-
eenigingen gebroken, en werden zij, nadat eenige be-
langrijke sociaal-politieke hervormingen zonder moei-
te tot stand waren gekomen, in een belangenstrijd
over het aandeel in het sociale product gedreven,

562

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli
1933

waarbij de groote lijnen van een inderdaad construc-
tieve economische en sociale hervorming verloren
raakten. flat parool van cle economische democratie
droeg vanaf den beginne een defensief stempel. Het
had derhalve weinig veerkracht en ging spoedig in
de door de economische crisis en werkloosheid aan-
gemoedigde gelateuheid in de kringen der vakver-eenigiugen verloren. De woorden van Fritz Naph-
tali, den wetenschappelijken econoom van de vrije
vakvereenigingen aan het einde van 1930 komen met
deze matte stemming overeen: ,,Ich glaube nicht, dass
wir wirtschaftspolitisch in der ICrise sehr viel, sehr

Entschei dend es zu ihrcr Ueberwindung tun können.”
Bovendien werden de vakvereenigingen – hetgeen
duidelijk hij de Vrije vakvereenigingen in haar ver-
houding tot de sociaal-democratische partij op den
Voorgrond trad – als politiek krachtenreservoir voor
de partijen gebruikt, terwijl juist het bewaren van
een afstand tusschen haar en het partij-apparaat haar
voor haar eigenlijke taak had kunnen Vrij maken.
In den verkiezingsstrijd om de zetels in den Rijks-
dag, de ,,Landtagen” en gemeentebesturen steunden de partijen op de met haar geliëerde vakvereenigin-
gen. In de leidende posities bestond tusschen partij
en vakvereeniging een personeele unie. Zoo moest
dus ook de vakvereeuigingsbeweging aan aanzien en
kracht inboeten, naar mate de parlementaire demo-
cratie in Duitschland haar vertrouwen bij de breede
massa’s verloor. Hierdoor werd ruim baan gemaakt
voor de Nationaal-socialistische agitatie.

Psychologisch werden bij de behandeling van de
jonge arheidersgeneratie hoogst belangrijke fouten
gemaakt. De kleinburgerlijk aandoende beveiligings-
politiek met een spitsvondig uitgedacht systeem van
rechten op het gebied van de sociale verzekering liet
de ideëele en offervaardige krachten onder de leden
der vakvereenigingen geleidelijk opdrogen. Integen-deel, met de toenemende depressie, die tot een inner-
lijk niet voorbereide vermindering van de sociale

e.ischen dwong, groeide de ontstemming.

Er ontstond een demoraliseerende invloed door de
scheiding tusschen de werknemers, die nog in het
productieproces waren ingeschakeld, en de werkloo-
zen, een verschijnsel, dat voor de Duitsche volkshuis-
houding veel beslissender is geworden dan het tame
lijk oude onderscheid tusschen burgers en proleta-
riërs. Voor de nog werkende leden waren de. vakver-
eenigingen iets gewoons; de werkloozen echter zagen
in haar de gehate vesting ter verdediging van de
looneischen van de geprivilegeerde werknemers. Bij
de oude ideologie van den klassenstrijd kwam dus
nog de rampzalige scheuring onder de arbeiders
zelf. Het solidariteitsgevoel werd een wassen neus.
De leiders van de vakvereenigingen, voor het mee-

rendeel zeer betrouwbare, voor de beweging verdien-
steljke, maar weinig soepele mannen, werden als
onbekwaam en gelijktijdig onafzetbaar beschouwd.
Men raakte eraan gewend, deze mannen, die steeds meer ambtenaren waren geworden, als ,,Bonzen” te
betitelen. 1-let bureaucratische vakvereenigingsappa-
raat heeft dezen toestand nog versterkt. In deze om-
geving was van de vorming van een elite-staf geen
sprake. De jonge krachten moesten zich tevreden
stellen met ondergeschikt werk. Hoezeer de leiding
verouderd was, blijkt uit de samenstelling van het
kleine bondsbestuur in 1931 op het congres te Frank-
fort: Leipart 65 jaar, Grassmann 58, Kube 66, Eg-
gert 51, Spliedt 54, Umbreit 63, Knoll 67.

liet vakvereenigingsapparaat luisterde volgens een
reeds lang verouderd schema meer naar zijn eigen
wetten dan naar de elementaire behoefte van de daar-
in vereenigde leden. De Rijkskanselier heeft dit in

zijn reeds vermelde rede aldus kras uitgedrukt:
,,Das führt dann endlich aher auch so veit, dass
die Organisationen, die sich aufbauen, immer um-
stiindlièher werden, bei der Neigung der Deutschen zur Bilrokratisierung immer grössere Apparate auf-ziehen, und zwar nicht einen Apparat etwa, der den

Interessen dient, sondern die Interessen werden dern
Apparat zu dienen haben. Und daun muss der Kampf
weitergeführt werden, damit die Existenz der Ap-
parate darnit hegründet werden kanu, wenn die Ver-
n.unft endlich einmal kommt.”
* *

Deze enorme organisati

e is op 2 Mei door het

,,Comité van actie ter bescherming van den Duit-
schen arbeid”, onder leiding van Dr. Ley, volkomen afhankelijk van de nationale regeering geworden en
door terzijdestelling van de tot dusverre tusschen de
verschillende vakvereenigingen bestaande rivaliteit in
het Duitsche arbeidsfront uniform aaneengesloten.
De bedienden worden in sociaal-politiek opzicht af-
zonderlijk behandeld. Naast de Organisatie van
arbeiders, welke onder leiding staat van Schumann,
den leider van de nationaal-socialistische bedrijfsor-
ganisaties (NSBO), bestaat er voortaan nog slechts
één organisatie van bedienden, met welker leiding
Forster (Dautzig) werd belast. Hiermede is de ver-
andering in organisatorisch opzicht voltrokken. De taak van de organisatorische hergroepeering in on-
derdeelen volgens het programma van de Nationaal-
3ocialstische beweging moet nog worden uitgevoerd.
De omtrekken van deze organisatie, die ongetwij-
feld nog sterk wordt bestreden, kunnen uiteraard
slechts geleidelijk naar voren komen. In deze Organi-
satie zal het principe van de indeeling in stan-
den worden verwezenlijkt. De om hun bestaan strij-
dende belangen van werkgevers en werknemers be-
hooren aan het grootere staats- en volksbelaug on-
dergeschilct te worden gemaakt volgens den totaliteits-
eisch, welken het Nationaal-socialisme op elk gebied
van het openbare leven stelt. Daardoor zal de klas-
senstrjd ophouden te bestaan. Volgens deze richt-
lijnen moet het bedrijfsleven, als een naar standen
geordende en sociaal harmoniëerende organisatie, aan
het groote staatsdoel dienstbaar worden gemaakt. De
vakvereenigingen moeten, volgens een gezegde van
den leider van het Duitsche arheidsfront, Dr. Ley,
van 2 Mei, bouwsteenen voor deze organisatie zijn.
Uit de tot dusver getroffen maatregelen en publica-
ties blijkt, dat de afzonderlijke vertegenwoordiging
van de arbeiders als geheel blijft bestaan, dat zij dus
niet reeds met die van de ondernemers van de basis
van den socialen opbouw af tot één beroepsstand zal
worden samengevoegd;zij wordt echter van het begin
af aan, in verband met de gemeenschappelijke pro-
ductietaak, op samenwerking met de ondernemers
gericht. In geval van conflict heeft de staatsinstan-
tie te beslissen, die thans, tot de definitieve regeling
komt, door 13, door den Rijkskanselier benoemde, trus-
tees van den arbeid wordt vertegenwoordigd. De
vrede onder cle standen moet in elk geval worden be-
waard. Staking en uitsluiting, welke tot dusverre
tot de wettige middelen van den sociaalpolitieken
strijd hehooren, worden verboden, omdat het geheele
volk hiervan schade zou ondervinden.

Dat men niet het bedrijf als organisatiebeginsel
zal kiezen, doch van het beginsel der beroepsgedachte
zal uitgaan, schijnt reeds te zijn beslist. De Christe-
lijk-nationale vakvereenigingen hebben overigens in
deze richting, tenminste inzake de verheldering van
de denkbeelden over deze vraagstukken, reeds voor-
l)ereidend werk verricht.

Deze tendenzen in de organisatie doen onmiddel-
lijk aan het voorbeeld der fascistische corporaties in
Italië denken, waarin volgens een gezegde van den
vroegeren Minister voor de corporaties, Giuseppe
Bottai, de sociale tegenstellingen niet worden opge-
heven, maar tot het daarin belichaamde gemeen-
schappelijke belang worden teruggebracht. Ook in
Duitschland zal men naar een vorm van een Organi-
satie in standen streven, waarin het economisch ini-
tiatief van het individu behouden blijft, waarin het
zelfhestuur van de sociaal-politieke Organisatie aan
werknemers- en werkgeversaijde onder sterke autori-
taire leiding de tegenstellingen helpt disciplineeren

—-

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

563

en waarin de Staat over het volgen van zijn sociaal-
politieke richtlijnen waakt om daar in te grijpen, waar
maatschappelijke gevaren dreigen. Dat een zuivere
copie van het Italiaansche systeem niet de oplossing
voor Duitschland kan zijn, zal een ieder begrijpen,
die de sociale ontwikkeling in Duitschland sedert
het midden van de vorige eeuw kent. Alles zal er-
van afhangen, of men tegen de door de speciale
Duitsche verhoudingen gestelde taak uit eigen krach-

te.n en met inachtneming van de eigenaardigheid
van den Duitschen arbeider opgewassen is.
Naar den juisten vorm van de indeeling in stan-
den, de rechten en plichten van den werknemer en
den omvang van de vrijheid van de particuliere
ondernemingen kan men thans slechts gissen. Het
is mogelijk, dat de beslissende instanties zelf nog
geen goede oplossing gevonden hebben. Duitschland
bevindt zich in het stadium van een enorm experi-
ment. Om niet-economische redenen is men bereid
risico’s te aanvaarden, die van het standpunt der
rationeele doelmatigheidsoverwegingen bedenkelijk
lijken. De centrale positie van het economisch prin-
cipe in het liberalisme wordt juist de hoofdwortel
van alle kwaad genoemd en daartegen wordt bewust
de doorvoering van een heidhaftig of – indien men
dit wil – ascetisch levensideaal ook in het maat-
schappelijk leven verlangd. Het is voor den buiten-
landschen toeschouwer natuurlijk buitengewoon moei-
lijk om deze Duitsche uiteenzetting zonder voorin-
genomenheid te beschouwen. De elementaire door-
braak van het irrationeele, dat zich aan elke be-
rekening onttrekt, wordt door het buitenland in-
stinctmatig als een verhooging van de onzekerheid,
als een nieuwe bron, van gevaren gevoeld en met wan
trouwen of zelfs met openlijke vijandigheid beant-
woord. De oude maatstaven en begrippen voldeden
reeds niet meer bij de gewone beslissingen, hetgeen
hij de gebeurtenissen op de Arbeidsconferentie te
Genève duidelijk is geworden. Reeds
bij
het begin
kwam het tot een scherp debat omtrent de vraag,
of de vertegenwoordigers van het Duitsche arbeids-
front wel als gedelegeerden van de werknemers in de
traditioneele beteekenis kunnen worden beschouwd.
Intusschen kwam het te Genève tot een open breuk,
een voorval, dat naar mag worden gehoopt, zeer
spoedig zal worden gevolgd door het zoeken naar
een nieuw contact en een samenwerking, waarbij men
met verstand te werk zal gaan.
Nadruk verboden.

AANTEEKENINGEN.

Indexcijfers van grondstoffen en koloniale
producten.

Met het oog op de groote belangstelling, welke op
het oogenhlik bestaat voor de ontwikkeling der prij-
zen op de grondstoffenmarkt, zullen wij wekelijks, te beginnen met dit nummer, een indexcijfer van grond-
stoffen en een van koloniale producten publiceeren.
Het indexcijfer van grondstoffen is gebaseerd op
veertien producten, die zijn opgenomen in het statis-
tisch overzicht van groothandelsprijzen. Het zijn
koper, lood, tin, gieterij-ijzer (f.o.b. Antwerpen),
zink, steenkolen, petroleum, katoen (New-York), wol
(Merino), koehuiden, vurenhout, copra, rubber en
lijnzaad. Wij hebben ons, zooals men hieruit ziet, be-
perkt tot die producten, welke zuiver als industriëele
grondstoffen kunnen worden beschouwd. Daarom
hebben wij producten als tarwe, steenen en suiker
buiten deze reeks gehouden.
Het indexcijfer van koloniale producten heeft al
leen betrekking op de z.g. genotmiddelen als cacao,
koffie, suiker en thee. Gemakshalve
wijzen
wij er e,
dat deze .indexcijfers aan het eind van het statistisch
overzicht van groothandelsprijze.n zijn opgenomen.

Prijsstatistiek van tuinbouwproducten.

In verband met de nieuwe seizoenen voor groen-
ten, zijn in ons statistisch overzicht van groothan-
delsprijzen de producten bloemkool, kaskomkommers
en salade vervangen door komkommers, tomaten en
vroege aardappelen. Bij gebrek aan jüiste gegevens
werden, wat de prijzen van komkommers betreft,
voor de jaren 1928 tot en met 1931, de veilingprij-
ren van Zwijndrecht genomen. De prijzen voor aard-
appelen in de jaren 1928 en 1929 hebben betrekking
op de veilingprijzen van Broek op Langendijk. Even-
als de
prijzen
van de andere tuinbouwp.roducten zijn
ook deze weder verstrekt door het Centraal Bureau
voor de Tuinbouwveilingen in Nederland.

Boterprijzen in Nederland en op de wereldmarkt.

Sedert de invoering van de Crisis Zuivel Wet heb-
ben wij volstaan met de publicatie van den boter-
prijs te Leeuwarden, omdat deze de verhouding op
de wereldmarkt het beste weerspiegelt. Zooals bekend,
wordt in ons land op de boternoteering te Leeuwar-
den sedert begin
Juli
1932 een toeslag geheven door
de Crisis Zuivel Centrale, welke dient om de zuivel-
boeren een loonende productie te waarborgen.
Het leek ons echter van belang in onze prijsstati.s-
tiek eveneens dezen toeslag te vermelden. Daarom
zullen wij
wekelijks
naast cle Leeuwarder-noteering
ook dezen toeslag opnemen. Door optelling van deze
bedragen verkrjgt men dus den binuenlandschen
groothandelsprijs voor boter.

Publicaties van het Nederlandsch Economisch
Instituut.

Aan het eind van deze week zal een nieuwe publi-
catie van het Nederlandsch Economisch Instituut
verschijnen, getiteld: ,,Ontwikkeling en organisatie
der Nederlandsche brouwindustr.ie
” van de hand van
Dr. G. Z. Jol. Deze studie, die in den handel wordt
gebracht voor den
prijs
van
f
4, zal, evenals de vroe-
gere publicaties, tegen den gereduceerden prijs van

f
3 beschikbaar worden gesteld aan de leden en do-
nateurs van het Instituut voor Economische Ge-
schriften. Bestellingen gelieve men te richten aan
het Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotter-
dam, Giro No. 8408.
Volledigheidshalve geven wij hieronder nog een
opstelling van de tot dusverre uitgegeven publica-
ties van het Nederlaridsch Economisch Instituut met
vermelding der prijzen, waarvoor de leden en dona-
teurs deze kunnen ontvangen:
A. J. W. Renaud: Groot- en kleinhandelsprijzen
in Nederland en België (2 deelen
f
3,75).
Dr. H. M. H. A. van der Valk: De betrekk.ingen
tusschen banken en industrie in België
(f
3,—).
Drs. D. C. Renooy: Beschouwingen over een tol-
unie tusschen Nederland en België-Luxemburg (3a

f
3,—) (3b en c
f3.—).
Ir. A. Baars: Het verbruik van algemeen henoo-
digde consumptie-artikelen
(f
1,70).
Dr. F. L. van Muiswin.kel: De verzamelende graan-
handel in de Vereenigde Staten van Amerika, Ca-
nada en Argentinië
(f
2,65).
Dr. G. Z. 301: Ontwikkeling en ‘Organisatie der
Nederlandsche brouwindustrie
(f
3,—).

BOEKAANKONDIGINGEN.
Zur
Geschijftsethik
und Verantwort-
lichkeit der Banken
door Dr. L. Schult-
hess. (Eugen Rentsch Verlag, Erlen-
bach-Zurich, Leipzig. Prijs Zw. Fr. 2.80,
M. 2.30).
In deze crisis is wel duidelijk naar voren gekomen,
dat de concentratie van economische macht in han-
den van enkele personen, die niet eigenaars, maar
slechts beheerders van enorme kapitalen zijn, tot
groote gevaren aanleiding kan geven. Dit is o.a. ook op het gebied van het bankwezen gebleken. De ban-
ken vervullen in dit opzicht in het economisch leven,

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933
564

zoowel direct als indirect, een belangrijke rol. Direct
OVERZICHT
.
VAN DE
INDISCHE
MIDDELEN.

doordat

zij,

naast

groote

bedragen

aan

deposito’s,
(In
Guldens).
vaak door middel van aandeelenbezit een grooten in-
Februari
1J
1
Raming
Februari
vloed op het bedrijfsleven uitoefenen; indirect door-

..
Omschrijvi ng
1933
1933

1
1932
dat zij op groote schaal als bemiddelaars in het kapi
taa1verleér optreden. In beide gevallen is haar poli-
Beastngen.
11
10
11
tiek in verschillende landen vaak aan groote critiek
Pachten

………………
invoerr.

jii1.

Landsgoed
3.785 7.871
6.377

onderworpen.

.
Uitvdèrr.

mcl.

Landsgoecl
172
315 491

In deze brochure gaat de schrijver vooral de toet
Accijnopgedisti11eerd

. . .
ï

47
91
111
standen in Zwitserland na; met verschillende voor-
beelden toont hij aan, dat •de banken zich niet altijd
,,

,,
petroleum
2.216
4.232
5.078

van

haar

moreele

verantwoordelijkheid

tegenover
301
1.305
610
1.701
1.222
13
haar cliënten bewust zijn geweest. De schrijver legt
31
33
er vooral den nadruk op, dat de critiel< en de con-
Andere ontv. I. U. en A
15
147
306 397
trôle van de openbare meening tegenover misbruiken
i’ersoneele belasting
164
399
607
een betere en doeltreffender bescherming bieden dan
1.877
4.570
6.885

wettelijke maatregelen. Door den rustigen toon, waarin
Vennootschapsbelasting
0
658
2.160

dit boekje is geschreven, is de lezing ervan zeer aan
Vermogens’belasting
126 264

te bevelen.

.

.
v. d. V.
391
2.978 3.340

Recht van openb. verkoop
57
456
594

.

,,

,

lucifers

……..

598
1.211 1.231

.
MAANDCIJFERS.

,,

,,
tabak ……….

Overso.hr. van vaste goed
.147
269
283

HYPOTHEEKRENTE IN NEDERLAND.

Statist,iekrecht

………..

Tnkoimsteubelastiing

……

Verponr.ling

…………..

Zegelrecht

…………….

Recht v. suce. en overgang
Vergunning speeltafels ..
Slachtbelaatingen
Bijzoncle’r

beL ‘buitengew.

……

45
11
443
9

63
22
914
15

113
26
971
19
Maand
s
t.
m
Arflheni

Den
Volle
eigen

Haag

Middel-
burg
Rotter
dam
Zolle

dom
Eoofdgeld

……………
Landelijke inkomsten
.

2
884
5
1.953
.
1.852
1932

– –
Jan.
.

5

5.23

5

5

.
Belasting op loterijen

.
102
203
2

Febr:

5

5.25

5

5.

5.13
Motorbelastingi.d Bi. Gew,

42
99

Mrt.
.

5
.

5.19

5

5

5.40
Opgeheven belastingen
.

6

.2
17

April

5

5.18

‘5

5

5.20
Cri’aiaheffing o. h. inkomen

Mei..

5

5.-

5

5

5.34
31.841
13.934
29.244
Juni

5

5.03

5

5

5.40

Juli…

5

5.25

5

5

5.50
Mosvopolius.

Aug.

5

5.25

5

5

543
Opium exel. opiumtabriek
1.020
2.221
3.311
3.277
Sept.

5

5.25

5

5

5.50′

,

.

Totaal …..

Zout
977
‘1.371
2.310
2.317
2.327
Oct…

5

5.18

5

5

5.08

Nov.
.

5
1
)

5

52)

5.17

5.23

5

5.20

5
Totaal.
.
8.915
3.368
,

6.848
Dec.
.

4.90

5.13

5

5.11

,
5
Producten.
1933
23
26
5

Jan..

4.375

5

5.-

5

5.-

,

5
Landscaoutchoucbedrijf.

.
69
125
222

Febr..

5

5

4.84

5

4.79.

5

)
46’2
896
.984

Mrt..

q

5

4.50

5

5

4.96

41
3)

Pa.ndlhiiizen …………..

– .


April.

4.

4)

5

4.88

5

4..5
.

4.62

_.5
5)

………………..

1.046 2.097 1.748

Mei ..

4

5

4)

5.-

5

5

4.65


181
344
901

Juni
.

4

5

5-

5

5

4.50

57)
.

Totaal
1.7T
3.488 3.860


1)
Onder de op deze rentebasis afgesloten hypotheken be-
Bedrjves.
vonden zich er twee op erfpacht.

.

Steenkolen
:
……………

llaven.veze’n
470
3.393
4:126
2) Deze rente betreft hypotheken met een derde over-

[(ina en Thee

………..

Goud en zilver ………..

175
352

715
waarde; een instelling daar ter plaatse, welke slechts 50
0/

Boschvezen ……………

Waterkracht en Electricit
176
411 477
van de geschatte waarde geeft, belegde in Nov. tegen 41
eb.

Banka.tin

…………….

74
162
471
3)
Op landerijen werd bij dubbele overwaarde hyp. verstr.

Baggerr.lienst

…………

Post-, Telegr.- en Tel.dienst
1.964
4.121 4.577
tegen
q
en
q
0/s.

Landadruickerij

………..

Spoor. en Tramwegen
. . . –
2.399
5.571
7571
4)
J1n hypotheék op erfpacht
a
5 o,.
Totaal
5.258
14.010
17937
5)
Naar gelang van ‘de waarde van het onderpand.
0)
Bij de Nutsspaarbank 43

pCt.
Diverse middelen.
7)
434-% op zeer gunstige onderpanden.
Winstaandeel ,,Bil’liton”

Nadruk verboden.
Win’staandcel Jav. BankAfstand

van grond

……’
115

‘.
1.064 1.259

EMISSIES IN JUNI 1933.
Mijncoucessies

………..
Boeten

en

verheurdverkl
55 61,
120
145
81
186
Diversen

………………………..

f
787.500,
Leges en salarissen
38
74
74′

zijnde:
Heff. t.z.v. gesi. werkover.

12,
17
21
Nederland
Opbrengst’ d

Weeskamers
113
178
168 Aancieelen.


Kadaster
22
53

62
NV .,,Gemeenschappelijk

Odtiv. Gevangeniswezen
197′
419
339
Eigendom”

f
750,000

6
%

.
Afkoop heerendienst. B.G.
76
205
601′
cum.

pref.

winstd.

aand.

it
349
835 1.009

105

%

………………

f
787.500,-
Ontv. aiekeninriOht. ena.

..
62
.

109
132.

Totaal.
. – .

f
787.500,-
IJk van maten en gew.

36
66
62

Bovendien:
Verk. en verh. van huizen
180
,

331 316

f

6.110.000,- 3 m. Schatkistpromessen
kf

995,48

L

Schoolgeiden

…………..

Ontv. waterleidingen
33
192
61
388
63
406
14.420.000,- 6

,,

,,

,,

,,

,,

988,44 Lood’sgeldeu

…………
211
432
451
44.268.000,- 4
%
Schatkistbiljetten

,, ,,
1.007,75
Allerlei

…………….
‘105
191
679
Eneinsies in 1933.

Bakengelden

…………..

Totaai


1.857
4.688
5.909
Obligatiën

Aandeelen

Totaal

..

Januari

– . .
f
111J90.325,-


f
111.190.325,-
Recapitulatie.
13.934 29.244
31.841
Februari

..,,

12.250.625,-

12.250.625,-
6.848 3.915
Maart…….,

1.414.500,-

1.414.500,-‘
1.781
3.488
3.860
April

…….11.291.500,-

f
500.00&,-

,,

11.791.500,-

Totaal belastingen ………

5.258 14.010
17.937
Mei

——-,,

50.0 00,-

,, 238.000,-

,,

288.000,-‘

,

monopolies

……..3.368
,,

producten

……….
..
1.857
4.688
5.909
Juni

……..-

,,
787.500,-

,,

787.500,
bedrijven

………
diverse middelen

. –

26.198
‘58.278
68.462
f136.190.950,- f1.525.500,-‘ fl37.722.450,-
Totaal generaal

12 Juli
1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

565

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
BANKDISCONTO’S.
Disc. Wissels.
4428 Juni’33
Ned
Lissabon

•…
64
4Apr.’32

BkBEfLS
1
Vrsch.
28Juni’33
Londen
……
230 Juni’32
in R.C. 5
28Juni’33
Madrid ……
6 26 Oct.’32

Athene

……….
9

3 Dec.’32
N.-YorkF.R.B.
21
25 Mei’33
Batavia ……….

44lOMrt.’30
Oslo

……..
3422Mei’33
Belgrado

……..
74
20Juli’31
Parijs

……
24
90ct.’31
Berlijn

……….
4 22 Sept.’32
Praag

……

3425 Jan.’33
Boekarest……..
7

3 Mrt. ’32
Pretoria

•…
3415 Mei ’33
Brussel ……….
3413 Jan.’32
Rome……..
4

9Jan.’33
Budapest ……..
44
17Oct.’32
Stockholm
..
3

1Juni’33
Calcutta

……..
34
16Feb.’33
Tokio

….
3.65

2 Juli’33
Dantzig

……..
4 12Juli’32
Weenen……
5
23Mrt.’33
Helsingfors ……
54
2 Juni’33
Warschau….
6
20 Oct. ’32
Kopenhagen

….
3
1Juni ’33
Zwits.
Nat.
Bk. 2
22 Jan.’31

WISSELKOERSEN.
OPEN
MARKT.

1933 1932
1931
1914

Ju
t

8


3
1
8
26Juni/
19124
6
1
11
[2
~
0
.
124

Juli
1Juli
Juni
Juli
Juli
li

Amsterdam
Partic.disc.
4.11
4

4
1
12
2-41a
2-14
1818
3
14
.15
116
3118.
3
116
Prolong.

311
3
.4
1314.3114
1
3
14
1
1
121
211
4
31
4

Londen
DageId.
. .
114-1
1144
1
13’I
1
14.’I
‘/2-1
1112.2
1314-2
Partic.disc.
111.
9
116
12116

1
12_
9
/16
1
1218
1.
1
18
1
13
116-
411
4
_31
4

Bert/in
2!16
Daggeld.
..

411
4
.511
3

4
1
14.5
1
12
44
5
.511
4

531
8
.7
8

11


MaandeId

4
1
2-6
4
1
2-6
41
1
2.6

5-6
1
I
2Part, disc.

3
7
18
3
7
1s
3/8
43/
4

7 2
1
1
8
12

Warenw.
..


4


1
2
4_1
1
3

4_1
1
3

5.
1
)2
7518
2)

Nea’ York
Dageld
1)
1 1 1 1
2-314
1
1
12.
3
14
1
3
14-212
Partic.disc.1
515
/s
1

lis
/8
1
8

1

1)
Koers van 7 Juli en daaraan voorafgaande weken t/m. Vr jdag.
2)
Koers van 9-11 Juli.
KOERSEN IN NEDERLAND.

D
63
a
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Bal avia
York)
S) S) S)
S)
1)

4 Juli

1933
1.88
8.42%
59.074
9.794
34.824
9
9
/8
5

,,

1933
1.84’i
8.32%
59.05
9.784 34.80
99s

6

,,

1933
1.83%
8.293/,
59.10
9.754
34.77
99a
1
8

7

,,

1933
1.77
8.25%
59.18 9.72
34.674
998
1
8

S

,,

1933 1.75
,
4
8.24
59.30 9.714
34.624
99s1
10

,,

1933 1.70
8.24
59.20
9.704
34.624
998
/8
Laagste d.wl)
1.7034

8.22%
58.95
9.694
34.554
99
Hoogste
d.w’)
1.89
8.44 59.35
9.804
34.85
1

99%
Muntpariteit
2.4878
12.1070
59.263
9.747
34.592
100

Data
srland
Weenen
Praa5
Boeka-
Milaan
1
Madrid

4 Juli

1933
48.08

7.41
1.51
13.16
20.924
5

,,

1933
48.02%

7.42 1.50
13.18
20.90
6

,,

1933
47.96

7.41
1.50
13.26
20.874
7

1933
47.90

7.40 1.50
23.16
20.70
8

,,

1933
48.-

7.38
1.50


10

1933
48.03

7.39 1.50
13.17
20.65
Laagste d. NYI)l
47.85

28:-
7.35
1.45
13.074 20.50
Hoogste d.wl)
48.10 28.25
7.45
1.55
13.35
21.05
Muntpariteit
48.12%
35.007 7.371
1.488
13.094
48.52

Data
St ock-
Kopen-
Oslo
5)
3’el
Buenos-
Mon- hol,n

)
hagen*)
forf’)
Aires’)
treal’)

4 Juli

1933
43.40
37.60
42.35 3.724
65 1.75
5

1933
43.-
37.20
42.-
3.71
65
1.67%.
6

,,

1933
42.85
37.10 42.75
3.65
65 1.73
7

1933
42.70 36.90
41.60
3.65
65
1.70
S

,,

1933
42.70 36.70
41.50
3.66
65
1.67%
10

1933
42.65
36.85
41.45
3.65
65 1.65
Laagste d.w’)
42.25
36.55 41.15
3.60

1.60
Hoogste d.wl)
43.66
37.85
42.75
.3.774
.
65
1.80
Muntpariteit
166.671
,

66.671
66.671
6.2661
953%

2.4878
5)
Noteering te Amst’eraam.
5*)
Not, te Rotterdam.
1)
Part. opgave.
In ‘t
late of 2de No. van iedere maand komt een
overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

D
ti
a
Londen
(3 per L)
Parijs
(S p. IOOfr.)
Berlijn
(5 p. 100 Mk.)
Amsterdam
(S p. 100 gid.)

4
Juli

1933

‘-


5

1933
4,50

5,28%
32,10 53,95
6

,,

1933
4,56k
5,38
32,60 55,30
7

.

1933
4,675
5,52
34,-
56,95
S

,,

1933
4,71
5,56% 33,40 57,10
10

1933
4,79′.
5,6834
34,70 58,60

11 Juli

1932
3,55
3,9233/,
6

23,72 40,27%
Muntpariteit..
4,86
3,9051
8

‘23.81%
40s1

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteertngs.
eenheden
24Juni

1933
1Juli
1933

1
Laagste
l
Hoogstel
3/8
Juli
1933
8
Juli
1933

Alexandrië
Piast.
p.0

97X
9
7
31

97s1
9751,
.
97%
Athene
Dr.
p.
590 590 580 600
‘590
Bangkok
Sh. p.tical
1110+
1110
1110}.
1110
1110
Budapest
Pen. p.
19%
19;
18
20
19
Buenos Aires
d.
p.$
4134
4 1 %
41% 42%
42
Calcutta
. . .
Sh. p. rup.
116
5
1
44

116
1
1
58

116
1
1
32

116
3
/33

116
1
1
Constantin Piast. p. £
700 700
693
700
695
Hongkong
Sh. p.
$
1
1
45
18
114’51
1144
1/5%
114
25
1
32

Sh.
p. yen
1133/i2

1,3i1,
112’51,
113i1
1

113
Kobe

…….
Lissabon
Escu.p.,,C
110
110
109%
110%
110
Mexico
$per,
15.-
15.75
15% 164
16
Montevideo
d.perC
34 34
33
35 34
Montreal
$
per £
4.68
4.69k
4.75 4.96
4.92%
Rio d. Janeiro
d. per Mil.
4%
01
/8
451
4
Shanghai
Sh. p. tael
113
1/31,
1129/
4

113s1
8

113
1
1
Singapore
id. p.$
21311,
213151
16

213111
1

214
1
116
213is1
1

Valparaiso
1)
$
per £

– –
.


Warschau
..
Zi.
p. £
30%
30%
29%
304
2951
1)90
dg.
ZILVERPRIJS GOUDPRIJS
8)

Londen’)
N.York
2
)
Londen
4 Juli
1933..

1871
s


4 Juli

1933….
122110
5

,,
1933..

181bf,,
36%
5

,

1933….
12317
6

,,
1933..

1871
368
6

1933….
12411
7

,,
1933..

185/
1

”36%’
7

,,

1933….
.1.24/3
8

,,
1933..

18t
37
8

1933….
12415
10

,,
1933..

1771
37%
’10

1933….
12416

11 Juli
1932..

1711
35

2671
s

11

Juli

1932….
11517

27 Juli
1914..

2051
1

59
27 Juli

1914….

84110%
t)
in pence p.
oz.stand.
2)
Foreign silver
in $c. p. oz. fine.
3)
in
sh.p.oz.fine

STAND
VAN
‘s
RIJKS KAS

Vorderingen.

1
30Juni
1933
1

7 Juli 1933

Saldo van’s Rijks Schatkist
bij
De
Ne-
derlandsche

Bank
……….
……..


/

2.135.646,-
Saldo b. d. Bank voor Ned Gemeenten
t
620.619,66
,,

79.470,76
Voorschotten op ultimo Mei 1933 aan
de gem. verst, op v. haar d. de Rijks.
adm. te heffen gem. ink. bel, en opc.
1.646.887,34
1.646.887,34
Voorschotten op ultimo Mei 1933 a. d.

….

gem. verstrekt op
_
aan
haar uit te

op de Rijksink. bel………………….

keeren hoofds.derpers. bel., asnd. in
de hoofds. der grondbel. endergem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen
en
op de vermogensbelasting
,,
804.174,41
,,

804.174,41
Voorschotten aan Ned.-lndit
………
179.310.031,35
,,189.013.862,62
Id. aan

Suriname ………………….
‘11.729.407,77
,,

11.752.141,77
Id. aan

Curaçao
………………….
6.072.088,96
,,

6.089.099,46
Kasvord. weg. credietverst. a/h. buitenl.
.,
101.247.041,50
,,
101.701.140,41
Saldo der postrek. v. Rijkscomptabelen

….

,,

..

…..

17.600.862,16
,,

21.369.963,91
,,

14.191.545,67
Vord. op andere Staatsbedrijven
1)

……
13.686.816,02
Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld- leeningen aan gemeenten (saldo)


39.636.565.29
1
,,

43.709.065,29
Verplichtingen.

Voorschot door De Ned. Bank ing.
art. 16 van haar

octrooi

verstrekt
/
7.368.618,37

Voorschot

door

De

Ned.

Bank in
rekg..crt. verstrekt ……………..
.

Schatkistbiljetten In omloop………
4.000,-
/330.412.000,-
Schatkistpromessen in omloop …….

..

.286.34
..

125.550.000,-
,,l19.280.000,-
Daggeldleeningen …………………….
..
..


Zilverbons in

omloop
…………..
…..
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioent.’)
,,
1.519.562,-
7.459.474,46
,,

1.514.292,-
,,

1.119.314,98
Id. aan hetStaatsbedrijfd.P., T.enT.’)
,,
86.924.483,92
,,

87.101.185,97
Id. aan andere Staatsbedrijven’) …..

….
203.262,04
,,

43.579,58
Id. aan diverse instellingen’)
……..

..
82.040.944,90
,,

91.827.215,61
1)
In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH

INDISCHE VLOTTENDE
SCHULD.

Vorderingen:
Betaalmiddelen in ‘s Lands kas

waaronder Muntbiljetten ………..

t
……
37.000,-
Verplichtingen:
Voorschot’s Rijks kase. a.
Rijksinstell.
187.999.000,-
600.000,-

Saldo Javasche Bank………………

Schatkistpromessen ……………………
19.695.000,-
1.753.000,-
Schatkistbiljetten …………………..

Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds.
,,
540.000,-
Muntbiljetten in omloop …………….

Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.
1.214.000,- Voorschot van de Javasche Bank….

SUR1NAAMSCHE BANK.
Voornaamste
posten
in duizenden guldens.

Data
Metaal
Ç”
1
Andere
1
opeischb.
1
schulden Discont.
Div. reke.
nlngenl)

17
Juni

1933.. 707
2
)
1.081
486
731

1
2.250
10

,,

1933..
7062)

1.163
459
,
728
1

2.255
3

,,

1933..
704
2
)
1.322
448
722
2.275
27 Mei

1933..
726
1
)
1.112
479 728
2.256
20

,,

1933..
.7262)

1.070
505
730
2.240

5 Juli

1914..
645 1.100 560 735 396
‘) Sluitp. der activa.
2)
Benevens
/ 152.000 buitenslands.

f189.268.000,-
200.000,-
19.695.000,-
1.753.000,-
626.000,-833.000,-
3.182.000,-

566

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli 1933

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans
01)
10 Juli 1933.

Activa.
Binnen!. Wis

IHfdbk.
f
45.702.109,40
sels,
Prorn.,
Bijbnk.
,,

2.857.932,15
enz.in disc.Ag.sch.
,,

5.139.875,45
f

53.699.917,- Papier
0.
h. Buitenl. in disconto ……,,


Idem eigen portef.
f
32.463.924,-
Af: Verkochtmaar voor
de bk.nog niet afgel.

,
Beleeningen

mcl. vrsch 11f dbk.
f
81.028.208,_’)32.463.924,-

in rek.-crt.
.

Bijbnk.

9.276.597 03
op onderp. Ag.sch. ,, 44.338.099,87

f
134.642.904,90

Op Effecten ……
f
130.819.326,43
1
)
Op Goederen en Spec.
,,
3.823.578,47 134.642.904,901) Voorschotten a. h. Rijk …….
………
76.385,54
Munt, Goud ……
f
111.852.580,-
Muntmat., Goud ..

625.056.785,85

f
736.909.365,85
Munt, Zilver, enz. ,, 22.974.138,33
Muntmat. Zilver . –
759.883.504,18
2
)
Belegging 11 kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………

21.529.143,55
Gebouwen en Meub. der Bank ………
,,

5.000.000,-
Diverse rekeningen ………………,,

10.618.214,04
Staatd. Nederl. (Wetv. 27/5/’32, S. No. 221) ,,

18.331.195,17

f
1.036.245.188,38

Paeaiva.
Kapitaal ……………….. ……..
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………. …….. ,,

3.749.272,82
Bijzondere reserve ……….
…….. ,,

5.000.000,-
Pensioenfonds …………..
…….. ,,

8.792.954,84
Bankbiljetten in omloop ………….. ,,

936.365.420,_
Bankassignatiën in omloop ……….,,

24.467,76
Rek.-Cour.
j’
Het Rijk
f


saldo’s:
k
Anderen ,,61.465.814,18

61.465.814,18
Diverse rekeningen ………………
..,847.258,78

f
1.036.245.188,38

Beschikbaar metaalsa!do …………
f
361.259.332,10
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is ,, 903.148.330,-
Waarvan aan Nederlandsch-lndjë
(Wet van
15
Maart
1933,
Staatsblad No.
99) ……..t 40.933.821,50
Waarvan in het buitenland …………………….
..
3.020.302,58
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud

Andere Beschikb. Dek-
Data

Circulatle opeischb. Metaal- kings
Munt FMunfmat.

schulden saldol) perc.

10 Juli
1
33 111853 625.057
1
936.365 61.490 361.259

76
3 ,, ’33 110752 633.991

962.463 78.650 352.020

73

25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437 6.198 43.521

54

Data

Belee-

‘h”t
disconto’s_rechtstreeks______g_
n

buiten!.

ningen
2
)

10 Juli

1933

53.700

134.643

32.464

10.618
3

,,

1933

55.968

124.424

69.702

13.982
25 Juli

1914

67.947

61.686

20.188

509
2) Sedert den bankstaat van
4
Jan.
1929 op
de basis van
215
metaal-
dekking.

2

Onder de activa.

JAVASCHE BANK.

Data

Goud

Zilver

Circulatie opeischb. metaal-
schulden

saldo

8 Jiili
1
3
2
)I

14830

204.870

30.410

52.718
1

,,

133 2)j

147.220

199.290

33.370

54.156

10Juni19331 104.470 1

44.6110

204.815

33.418

53.788

:

3

,,

19331

104.510 1

44.506

201.494

34.644

54.561

25
Juli
1914
1

22.057 1

31.907

– 110.172

12.634

4.842

Data

buiten

Dis-

Belee-

Diverse
Wissels.

Dek-
reke-

kings- N.-Ind.

conto’s

ningen

ningen’)

percen-
_______________

betaalb.

lage

8Juli’33
2
)

5.090

73360

22.080

62
1

1332)

5.240

57520

35.920

63

10Juni1933

6.631

9.171 I

35.972

35.167

63
3

,,

1933

8.760

9.113

1

35.182

.

32.905

63

25 Juli 1914

6.395

7.259

75.541

2.228

44
‘) Sluitpost activa.

2)
Cijfers telegrafisch ontvangen.

BANK VAN ENGELAND.

Bankbilf. i Bankbilf. 1

OtherSecu ritjes
Data

Metaal

Inn Bankingl Disc.and Securitjes

lcirculatielDepartin.

Advances1

5 Juli

1933

190.955

378.772174.235
70.922

16.353 1

12.176
28 Juni 1933

190.584

375.125

16.643

11.867

22 Juli

1914

40.164

29.317

33.633

Data

Oov.

Public

– – – –

OtherDeposits

.

1 Dek-
Sec.

Depos.

j Ban kers1__Other1Reserve1 _kings-
_____________

Accountsj1perc.1)

5Juli ’33

75.726

16.175

92.344

1 49.871

72.182!
28 Juni’33

75.373

14.062 1105.121

42.165 1 75•59i 4623/32
22 Juli ’14

11.005

14.736

42.185

29.2971 52
,

,ue,,e,I içeaerve en L)epOsils.

BANK VAN FRANKRIJK.

Data

Goud

ziiverl in h t

op het

.

I
R
voorschot
1
Te goed

Wis

Waarv. Belee-

enteloos

1
buitenl.

sets

buitenl.
ningen v.d. Staat

30 Juni’33 81.243

9941 2.585

4.196!

1.405

2.766

3.200
23

,,

’33 81.244 1.0281 2.536

4.8241

1.404

2.668

3.200
23 Juli’14

4.104 _6401

1.5411

8

769

Bons v. d.I

1

J

Rekg.Courant
Data

zelfst.

Diver-

Circulatie

zei/st.

Pa rij-.
amort.k.

sen’)

Staatlamort.k.Iculieren

30 Juni’33

6.489

3.050

84.708

337
1
2.000

17
.
376

23

,,

’33

6.559

2.179

82.591

508
1
2.004

18.978
23 Juli’14

1

5912

1

401
1

1

943
-,
oiuiiput
açuva.

DUITSCHE RIJKSBANK.
DaarvanDeviezen

Andere
Data

Goud

bij bui-

1
als goud-

wissels

Belee-
tenl. circ. 1

dekking

en

nin gen
banken
1
)

geldende

cheques

7 Juli

1933

194,1

17,7

86,1

1
3.180,9

84,7
30 Juni 1933

188,7

19,6

84,5

3.212,4

209,6

30 Juli

1914

1.356,9

1

750,9

50,2
Data

Effec-

u-
Diverse

Circ

1
Re
C
kg.-

Diverse ten

Activa
2
)

latie

j

rt.

Passiva

7 Juli

1933

319,7

1

463,4

1

3.392,2

1

359,7

195,4
30 Juni 1933

320,7

530,3

1

3.481,8

1

446,9

210,9
30 Juli

1914

330,8

200,4

1.890,9

1

944,-

40,0
, unue,ass.

j WO. tçentenoanscneine IJUII,iU Juni ISiJ, resp.4,1imill.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Data

.

Goud

.

Rekg. Crt.

lt
1933

2

n

o

L

6 Juli12680

64

723 1

61

355

40 1 3.640

12

263
29 Juni

730

55

– 1 3.590

49

275

FEDERAL RESERVE BANKS.

Goudvoorraad

Wissels

Data

1
Dekking

,,Olher

In )ier-

1

In de
Totaal

1

F. R.

cash”
2)

disc. v. d. 1

open
bedrag

member 1

markt
Notes

banks
1
gekocht

28Juni’33

3.543,8

1

2.853,3

290,5

191,0

1

8,2
21,,’33

3.533,2

12.801,2

287,1

222,11

8,8

Data

In U. S.
Belegd

JJ

Totaal 1 Gestort

Dek-

1

Dek-
Qov.Sec.

In circui

lKapitaali kings-
1

kings-

1 Goud-

Algem.

tatie

1

t

1
perc.
1)

perc.
2)

28Juni’331 1.975,2 13.061,3 12.509,8 1

146,7

1

63,6

1

68,8
21

,,

‘1 1.954,7

3.090,3

2
.
4
86,8 1

147,7

1

63,3

1

68,5
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare
schulden: F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmateriaai en wettig betaa1middej tegenover Idem.
,.Other Cash” does not inciude Federal Reserve Notes or a Bank’s
own Federal Reserve
bank
notes.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL.

Dis-
1

I
Aantal
1

conto’s
1

Beleg-

b!
d
Totaal
1
Waarvan
Data

banken!en

g
in
g
en

i

i.

sto’s

deposits
depo-

1

time
beleen.

1

banks

21 Juni’33I

50

8.500

1

8.305

11.627 1

15.792 t

4.336
14

,,

‘331

53

8.559

1

7.962

11.709

1

15.628

1

4.263
ue posten van uo
NeO. BanK,
0e .,avascne Bank en de Bank ot Eng.
land zijn in duizenden, aiie overige Oosten in miliioenen van de be-
treffende
vaiuta.

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

567

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

11 Juli 1933

De t a
1 W
e-niarkt stond in de afgeloopen week sterk
onder den invloed van politieke gebeurtenissen, waaronder
ook de wisselkoersen kunnen worden gerekend, en de
oogstberichten uit Noord-Amerika. De vier groote tarwe
uitvoerende landen, welke ter gelegenheid van de Econo-
mische Conferentie te Londen hebben beraadslaagd over
productie beperking, en waarbij zich Polen. en de Donau-
landen voegden, zijn tot overeenstemming gekomen onder
voorbehoud, dat Europeesche importlanden tot medewer-
king te krijgen zijn. Dat zou beduiden, dat de invoerlan-
den de invoerbelcmnieringen verzachten. Op het oogenblik
lijkt het daarop nog niet veel, waar in Frankrijk juist ‘is
bepaald dat 100 pCt. inlandsche tarwe moet worden ver-
malen en tijdelijke invoer van buitenlandsche tarwe ge-
durende twee maanden na 15 Juli verboden zal zijn, en in
Italië de bijmenging van inlandsche tarwe op 99 pCt. is
vastgesteld, terwijl het vroeger nooit hooger is geweest
dan 95 pCt. Ook is het, zeer twijfelachtig of Duitschland
den invoer van vreemde tarwe zal vergemakkelijken. Rus-
land heeft geen verplichtingen over den uitvoer van tarwe
op zich genomen. Hoewel geen groote hoeveelheden uit dat
land worden verwacht, maakt men zich gereel meer uit-
voerzaken te doen met Engeland, nu het invoerverbod van
Russisch graan in Engeland is opgeheven. De flauw’e stem-
ming van den dollar deed meestal in landen met goud-
valuta de prijsstijging voor tarwe in Noord-Amerika te-
niet. De schommelingen van den koers in den strijd over de
waardeverhouding tusschen dollar en pond gaven een voor
den handel onaangename onzekerheid, welke het moeilijk
maakt de waarde van het te koopen graan te bepalen. De
oogstberichten uit de Ver. Staten waren weder ongunstig.
De eerste particuliere oogstramingen uit de Ver. Staten
zijn spoedig door andere gevolgd, het gemiddelde dier ra-
ulingen is voor wintertarwe 323 millioen bushels, voor
zomertarwe 196 millioen bushels. liet juist uitgekomen
regeeringsrapport geeft 336 millioen bushels wi ntertarwe
en 160 millioen bushels zomertarwe. De Canadeesche oogst
heeft vooral in het Zuiden der drie Prairie provincies ge-
leden van hitte, droogte en insecten. Daarna gevallen
regen kan de schade niet meer geheel hei-stellen. In het
Noorden zijn de vooruitzichten beter. ‘Verdere regen ‘is in
Canada zeer gewenscht en ook gevallen. Van particuliere
zijde wordt de opbrengst in geheel Canada geschat
01)
376
millioen bushels tegen 440 millioen in Juni en een op-
bi-engst in het vorige jaar van 428.514.000 bushels.
De terniijnmarkten in Noord-Amerika ivaren onder den
invloed ‘van de slechte oogstberichten vast met 01) som-
mige dagen een reactie in Chicago wanneer de speculatie
ophield met koopen. Het slot te Chicago was 2% dollar-
cents per 60 lbs. hooger, te Winnipeg 4% dollarcents hoo-
ger dan een week geleden. De prijzen van Manitoba-tarve
zijn den laatsten tijd sterk gestegen, hoewel die stijging
door den lagen dollarkoers vaak werd verzwakt. Toch is
deze tarwesoort nu in verhouding tot Argentijnsche en
Australische tarwe naar koopers’ ideeën te duur gewor-
den, zoodat zij zich meer bepalen tot het koopen der
laatstgenoemde twee soorten. Vooral in Australische tarwe
zijn in Engeland in de afgeloopen week groote zaken ge-
daan.
01)
het Continent geeft men de voorkeur aan de
goedkoopere Plata-tarwe. Ook deze tarwesoort is iii den
1oop der week matig in piijs gestegen. Het slot te Buenos
Aires was 7 centavos per 100 (0. hooger, te Rosario 5
centavos hooger dan een week geleden, in Australid is ver-
der regen gevallen, in het Oosten echter is meer 1-egen noodig.
Volgens particuliere schatting zou de bebouwde op per-
vlakte in New South Wales 15 pCt. en in West-Australië

10 pCt. kleiner zijn dan in het vorige jaar. De Continen-
tale en Engelsche berichten zijn ovem- het algenieen gun-
stig niettegenstaande koel weder in verschillenden landen.
De eerste dorschresultateu geven reden tot tevredenheid
in Italië wat de kwaliteit betreft. In Duitschiand rekent
men op een goede gemiddelde opbrengst. In Zuid-Slavië
zijn de vooruitzichten gedurende de laatste 14 dagen ver-
beterd. Men. schat de tarwe-opbrengst op 10 f 11 mil-
lioen qua.rters tegen een 6.700.000 quarters groote op-
brengst in het vorige jaar en 12.300.000 quarters twee
jaar geleden.
De stemming voor r o g ge was op verschillende dagen der afgeloopen week vast niet stijgende prijzen en goede
vraag, vaarvan vele houders gebruik maakten om hunne
partijen op te ruimen. Voor ])uitsche rekening werden
verschillende posten uit de markt genomen.
1)e flinke hoeveelheden Plata-m af s, welke in den ioop
dei- week uit booten moesten worden verkocht, vonden
niet altijd. even gemakkelijk hun weg naar de consumptie.
De kwaliteit van verschillei:ide partijen was ver van mooi
en deze omstandigheid werkte den verkoop niet in de
hand. Van de betere stemming in het midden der week konden houders dan ook slechts weinig profiteeren, en
koopers betaalden schoorvoetend cciie matige verhooging. Tegeim het einde der week was het met de verbetering ge-
.daan ,en gi lig de kleine prijsverhooging weder verloren.
Op aflading kwamen er in PIata-inaïs slechts weinig
zaken tot stand.. Afladers vragen een flinke premie voor
latere verscheping, welke slechts zelden werd betaald. Van
Donau-maïs was de kwaliteit den laatsten tijd goed en
koopers hebben daarin veer vertrouwen. Tot prijzen on-
geveer gelijk aan die voor Plata-ma.ïs kwamen matige
zaken in stoomende Doau-maïs en op aflading tot stand. De verbetering in het weer in Roemenië houdt aan, doch de te velde staande maIs is achterlijk in ontwikkeling. In
Argentinië is na een betere periode, het weer minder gun-
stig geworden voor de kwaliteit van maïs.
Voor gerst bleef de steninling vast met goede vraag
voor binnenkomende en spoedig verwachte partijen.
Flinke zaken kwamen tot iets stijgende prijzen tot stand
in Plata en ‘I)onaugerst, doch toeii afladers daarna hunne
prijzen verder verhoogden, werden koopers terughoudend.
Donaugerst van den nieuwen oogst wordt geregeld ver


kocht per Augustus en, September aflading.

SUIKER.

In tegenstelling met de voorafgande weken waren de
1verschillende suikermarkten deze week kalmer gestemd.
In A
in
e r i k a werden eenige scheëpsladingen ruwsui-
ker geplaatst tot ca. 1.50 d.c. voor Cubasuiker. ‘De notee-.
ringen op de termijnmarkt te N e w-Y o r k bleven gedu-
rende de geheele week zoo goed als ‘ongewijzigd, hetgeen,
met het oog
01)
den van
f
1.90 tot
f
1.75 afbrokkelenden
Dollarkoers, een daarniede evenredige daling beteekent.
De slotnotceringen waren: Juli 1.49, Sept. 1.51, Oct. 1.54,
Dec. 1.58 en Jan. 1.59, terwijl de laatste noteering voor
Spot Centr. 3.50 was.
De ontvangsten in de Atlantische havens der Ver. Sta-
ten bedroegen deze week 56.000 tons tegen 53.000 ver-
leden jaar, de versnieltingen 48.000 tons tegen 54.448 ver-
leden jaar en de voorraden 313.000 tons tegen 305.473
tons verleden jaar.
In III n ge 1 a n d kon niet meer dan 5/11% tot
61-
voor
ruwsuiker, hoofdzakelijk Cubasuiker, bedongen worden.
Op de L o ii dc ii s cli e termijnmarkt was de stemming
aanvankelijk prijshoudend. Gedui-ende de tweede helft van
de week brokkelden de noteeringeri echter iets af, zoodat

AANVOEREN in tons
van
1000 KG.

Rotterdam
Amsierdam
Totaal

Artikelen
218 Juli
Sedert
Overeenk.
:
218 Juli
Sedert
Overeenk.
1933
1932 1933
1Jan. 1933
tijdvak 1932′
1933
1Jan. 1933
ijdvakI 932

20.178
722.348
788.535
300 .

13.122


7.408
735.470 795.943
1
225.074 270.990
100
3.719
1.333
228.793 272.323
Tarwe

……………..
Rogge

…………………..
256 11.987 15.069

25

12.012
15.069
Boekweit
.
…………….
Maïs ……………….
20. 427
563.072 681.309
4.004 111.844


168.665
674.916 849.974
11.687
.
169.983
205.897
600
18.313
7.359
188.296
213.256
832
88.165 114.310
754 2.771
3.022 90.936 117.332
Gerst

………………

0.948
133.409
139.544 6.328
,
100.569
196.528
293.978
336.072
Haver

……………….
Lijnzaad

.. . .. ‘
………
3.550 41.515
.

56.842


50
41.515 56.892
Lijnkoek

……………
..
11.330 12.635
1.76
4.245
8.7,33
15.575
21.368
Tarwemeel

………….245
Andere meelsoorten
1.064
31.230
22.9.03
127
5.604. 7.708
36.834
30.611

568

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.

.

12 Juli 1933

.

.

STATISTISCH OVERZICH1

GRANEN EN ZADEN
TIUNBOUWARTIKELEN
VLEESCU

)
LLJNZAAD
KOMKOM-
VLEESCH

VROEGE
RUND-

Noada
Lta
L.
(e)
TOMATEN

ti
c
fl
n

loco
R’damlA’dam
loco R’damjA’darn
1

R

t
d°a!A?aVi

loco
RdamiJVdam
le soort
per lOOst.
A per KG.
Westland
KO
ote-
per 100 KO.
per 100 K.G.
per 1

.

.
per

.

.
per2000 K.G.
per
1

.

.
er e

broek Rotterdam
2)
3)
,
4)
0
enrijs
o er am
tt

d


ïi:
——-
i

fi.
Olo
f1.
010 fi.
°Io
fi.
0
1
0

t

O/
f
0
10
f
%
1
o!
o

f
0
10
1925
1720

100,0
13,07
6

100,0
231,50
100,0
23600
100,0
462,50
100,0

– –
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
36050
77,91927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4

– –
1928
13,47
0

78,3
13,15
100,6
226,00
97,7
22850
96,8
36300
78,5
7,49

100,0
20
100,0
493
100,0
93,-
100,-
77,50
100,-
1929
12,25
71,2
10,875
83,2 204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
7,79

104,0
16
80,0
3,15 63,9
96,40
103,7
93,12
5

120,2
1930
9,676
5,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
5,24

70,0 20
100,0
4,12 83,6

108,-
116,1
72,90
94,1
1931
5,55 32,3
4.55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
3,62

48,3
14,50
72,5
4,95
100,4
88,1
94,6
48,-
61,9
1932
5,225
304
4,620
35,4
77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
5,71

76,2
1 1,50
57,5
1,69
34,3
61,-
65,6
37,50
48,4

Jan.1931
6,52037,9
4,-
30,6
84,50
36,5
86,25
36,5
207,50
44,9

96,-103,2
56,-
72,3
ebr.

,,
5,775
33,6
3,90
29,8
87,50
37,8
85,75
36,3
206,25
44,6
91,-
97,8

64,5
Maart

,,
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4
214,00
46,3
90,-
96,8

65,8
April

,,
5,90 34,3
4,42
5

33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
97,-
104,3
47,-
60,6
Ïvfei

,,
6,15 35,8
4,975
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
98,-
105,4
45,-
58,1
Juni
5.75
33,4
5,05
38,6
86,75
37,5
116,50
49,4
191,50
41,4
– .

101,–
108,6
41,-
52,9
)uli
5,42
5

31,5
4,70
35,9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6
3,62

48,3
23
115,0
5,75
116,6
95,-
102,2
49,-
63,2
Aug.
4,975
28,9
4,025
30,8
74,50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
8,50
42,5 4,15
84,2
94
1

101,1
54,-
69,7
Sept.

,
4,775
27,8
4,27
6

32,7
68,00
29,4
97,00
41,1
164,25
35,5
9
45,0
84,-
90,3
50,-
64,5
Oct.

,,
5,-
29,1
4,475
34,2
68,50
29,6 94,75
401
160,25
34,6
17,50
87,5
-s–
.
5,
80,6
49,-
63,2
Nov.

,,
5,826
33,9
5,476
41,9
81,00
35,0
114,50
48,5
169,75
36,7
72,-
77,4
48,-
61,9
Dec.

,,
4,925
28,6
4,95
37,9
69,25
29,9
111,25
47,1
145,75
31,5– – –
70,-
75,3
43,
55,5

Jan.1932
5,0529,4
5,07
6

38,8
71,25
30,8
114,00
48,3
142,30
30,8
70,-
7
40,-
51,6
febr.

_
5,30
30,8
5,07
5

38,8
74,00
32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
68,-
73,1
34,-
43,9
Maart
5,52
5

32,1
5,80
44,4
86,75
37,5
118,00
50,0
143,25
31,0
67,-
72,0
32,-
41,3
April
5,65
32,7
6,22
5

47,6
88,75
38,3
124,50
52,8
135,25
29,2

————


—-


—-

63,-
67,7
28,-
36,1
Mei
5,60
32,6

5,30
40,5
78,00
33,7
116,00
49,2
130,25
28,2—-


67,7
26,-
33,5
Juni
5,22
5

30,4
4,15
31,7
80,75
34,9
105,75
44,8
128,75
27,8
67,-
72,0
34,-
43,9
Juli

n
4,90
28,5
4,-
30,6
78,75
34,0
100,25
42,5
129,75
28,1
—-
5,71

76,2
15,50
77,5 2,07
42,0

68,8
35,50
45,8
Aug .,,
5,20
30,2
4,07
5

31,2
77,50
33,5
98,25
41,6
133,00
28,8
8
40,0
1,31
26,6
62,-
66,7
40,50
52,2
Sept
5,4fl
31,8
4,20
32,1
78,50
33,9
88,50
37,5
150,75
32,6 5,50——

27,5
55,-
591
42,50
54,8
Oct .,,
5,25
30,5 3,92
5

30,0
74,50
32,2
79,50
33,7 138,25
29,9
17

—-

——–

85,0
51,-
54,8
44,-
56,8
Nov.

.
4,90
28,5
3,90
29,8
71,25 30,8 79,00
33,5
135,2
29,2——–

53,-
57,0
46,-
59,3
Dec .,,
4,725
27,5
3,80
29,1
66,25
28,6 75,25
31,9
135,00
29,2

———

——–53,–
57,0
46,-
59,3
Jan.

1933
}ebr
4,95
28,8
3,75
28,7
73,00
31,5
75,25 31,9
136,50
29,5

——-


50,50
54,3
44,75
57,7
.
4,775
27,8
3,70
28,3
71,00
30,7
74,75
31,7 130,25
28,2
.
49,25
53,0
45,-
58,1
Maart

,,
5,05
29,4
3,825
29,3
73,50
31,7
76,25
32,3
130,50
28,2

—-

.
46,50
50,0
46,-
59,3
April
5,15
29,9
3,75
28,7
72,75
31,4
71,25
30,2
129,50
28,0
49,50
53,2
48,25
62,3
Mei
5,40
31,4
3,775

28,9
70,50
30,5
73,25
31,0
146,75
31,7


—–
——


————–

52,25
56,2
49,-
63,2
Juni
5,25
30,5 3,55
27,2
66,00
28,5
75,75
32,1
163,25
35,3

—-—--,-
51,25
55,1
48,-
61,9
3 Juli

,,
5,65
32,7
3,70
28,3
64,50 27,9 79,00
33,5
182,00
39,4
5,65

75,4
17,70
88,5 0,75
15,2
50,_
6

53,8
47,50
6
)
61,3
10

,,

,,
5,70
33,1
3,80
29,1
64,50 27,9 80,00
33,9
175,00
37,8
6,05

80,8
16,
80,0 0,90
18,3
50,-
7
,
53,8
48,-
7
).
61,9
1)
Men zie voor
de
toelichting
op
aezen
staat de nos.
van
8, 15
Aug. 1928,
25 Febr.
1931
en 15 Febr.
1933.
2)

Tot Jan.
1931
Hard
Winter
No.2.
van Jan.
1931 tot
vanaf 26Mei
1930 tot
23Mei1932
74 K.G.
Zuid-Russische.
4)

Tot Jan.
1928Malting;
van
Jan. 1928 tot 9 Febr.
1931
American
No.
2, van
9 Febr.
1931
tot 23 Mei
1932
het betreffende
jaar.
6)1
Juli.
7)
8Juli.
6)
7Juli.

Vervolg
STATISTISCH
OVERZICH1

MINERALEN TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

STEENKOLEN
Westfaalschel
PETROLEUM
BENZINE
KATOEN
WOL
WOL
gekamde
KOE-
KALK-
Hollandsche
Mid. Contin.
rude
Gulf exp.
ekade
Australische,
HUIDEN
SALPETER
Middling
locopriizen
F.0. F.
Sakella-
.

.

0. 1
bunkerkolen,
onezeefd f.o.b.
t;m

.
64(65°
$cts. per
Merio
a

CrossbredColo- nial Carded,
Gaaf, open
kop
Old. per
100 1(0.
Rdam(A’dam
s.g.
1
per

arre
U.Sgallon
New-‘Iork
rides
omra iverpoo

r d

rd
co
erib
°
P

.
50’s Av.
loco
57-61 pnd.
netto
per
1000
K.G.
per Ib.
Liverpool Bradford per Ib.

f1.
0/
$
eb
$cts.
0
10
$
cts.
01
0

pence
01
pence
0/
pence
°bo
pence
0/
f1.
01
f1.
0
10
1925
10,80
100,0
1.68
100,0
14,86
lOO,-
23,25
100,0
29,27
lOO,-
9,35
100,-
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926
17,90
165,7
1.89 112,5 13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5
6,30
67,4
47,25 85,9
24,75
83,9 28,46
82,0
11,61
96,8
1927
11,25 104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3
7,27
77,8
48,50 88,2 26,50 89,8 40,43
116,5
11,48 95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2
20,00
86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50 93,6 30,50
103,4
47,58
137,1
11,48 95,7
1929
11,40 105,6
1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2 6,59
70,5
39,-
70,9 25,25
85,6
32,25
92,9
10,60
88,3
1930
11,35
105,1
1.12
66,7
8,77 59,0
13,55
58,3
12,-
41,0
3,92
41,9
26,75 48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
1931
10,05
93,1
0.58
34,5
5,04
33,9
8,60
37,0
7,33 25,0
3,08
33,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
1932
8,00
74,1 0.81
48,2
4,50
30,3
6,45
27,7
5,21
17,8
3,11
33,3
16,00
29,! 8,50
28,8
11,15
32,1
6,15
51,3

Jan.

1931
10,30
95,4
0.85 50,6
6,08 40,9
10,30
44,3
8,31
28,4
3,09
33,1
21,25 38,6
12,00
40,7
24,63
71,0
10,11
84,3
Febr.,,
10,30
95,4
0.85
50,6
6,14
41,3
10,95
47,1
9,58
32,7 3.55
38,0
21,75 39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
Maart

,,
10,30
95,4
0.66 39,3
.6,07
40,9
10,90
46,9
9,70
33,1
3,56
38,1
25,25 45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
April
10,15
94,0
0.53 31,5
5,66
38,1
10,25
44,1
8,68
29,7
3,31
35,4
24,50 44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21 85,1
Mei

,,
10,00
92,6
0.535 31,5
5,375

36,2
9,40
40,4
8,18 27,9
3,01
32,2
23,50
42,7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1
Juni
10,00
92,6
0.34 20,5
4,24 28,5
9,10
39,1
7,54 25,8
3,01
32,2
22,00 40,0
12,50
42,4
19,13 55,1
10,21
85,1
Juli
10,00
92,6
0.24
6

14,3
3,40
5

22,9
9,25
39,8
7,73
26,4
3,35
35,8
22,25 40,5
12,50
42,4 20,25
58,4
8,26
68,8
Aug.
10,00
92,6
0.43 25,9
3,94
26,5 7,20 31,0
5,94 20,3
2,59
27,7
22,25 40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,
58,3
Sept.,,
10,00
92,6
0.56 33,2
5,50 37,0
6,55
28,2 5,77
19,7
2,59
27,7
20,00 36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50
54,2
Oct.,,
9,90
91,7
0.56 33,2
4,19 28,2
6,30
27,1
5,82
19,9
2,85
30,5
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3
6,65
55,4
Nov.
9,90
91,7
0.68 40,4
4,62
31,1
6,40 27,5 5,72
19,5
3,11
33,3
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3
6,80
56,7
Dec.
9,90
91,7
0.71
42,3
5,31
35,7 6,30
27,1
4,98
17,0
2,99
32,0
16,25
29,5
9,00
30,5


6,95 57,9

02
1932
8,25
76,3
0.71
42,3
5,25 35,3
6,65 28,6
5,09
17,4
3,38
36,2
16,50
30,0
9,00
30,5
11,63
33,5
7,10
59,2
r.
8,25
76,3
0.71
42,3
4,925
33,1
6,90
29,7
5,31
18,1
3,51
37,6
16,25
29,5
9,00
30,5
11,75
33,9
7,25
60,4
Maart
8,35
77,3
0.71
42,3 4,625
31,1
6,90
29,7.
5,37
18,3
3,30
35,3
16,50
30,0
8,75
29,7
10,25
29,5
7,40
61,7
April
8,65
80,1
0.86
51,2 4,34 29,2 6,25 26,9
5,08
17,4
3,08
33,0
16,50
30,0
9,00
30,5 9,25
26,7
7,40
61,7
Mei

,,
8,30
76,9
0.86
51,2 4,25
28,6
5,80 24,9 4,57
15,6
2,76
29,5
15,75
28,6
8,25
28,0 8,88
25,6
7,40
61,7
Juni

,,
8,25 76,3
0.86
51,2 4,25 28,6 5,25 22,6 4,44
15,2
2,55
27,3
15,25
27,7
7,75
26,3
9,-
25,9
7,40
61,7
Juli
8,10 75,0
0.86
51,2
4,25
28,6
5,80 24,9 4,97
17,0
2,77
29,6
16,00
29,1
8,50
28,8 9,75
28,1


Aug.
7,80 72,2
0.86
51,2
4,30 28,9
7,35 31,6
5,71 19,5
3,33
35,6
15,75
28,6
8,25
28,0
12,-
34,6
5,70
47,5
Sept.,,
7,75 71,8
0.86
51,2
4,375

29,4
7,75
33,3
6,37
21,8
3,64
38,9
16,75
30,5
8,75
29,7
13,75
39,6
5,90
49,2
Oct.
7,65 70,8
0.86
51,2
4,45
29,9
6,50
28,0
5,68
19,4
3,16
33,8
15,75
28,6
8,50
28,8
14,-
40,3
6,-
50,0
Nov.
7,40 68,5
0.86
51,2 4,60
31,0
6,15
26,5
5,16
17,6
3,-
32,1
15,25
27,7
8,25
28,0
12,-
34,6 6,10
50,8
Dec.,,
7,25
67,1
0.745
44,3
4,435

29,8
5,95 25,6
4,73
16,2
2,80
30,0
15,25
27,7
8,00
27,1
1l,50
33,1
6,20
51,7
Jan.

1933
7,05
65,3
0.53
31,5 4,16
28,0
6,15
26,5
5,13
17,5
2,95
31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
11,50
33,1
6,30
52,6
Febr.,,
7,20
66,7
0.38
22,6 3,97
26,7
6,10
26,2
4,98
17,0
2,78
29,7
15,50
28,2
8,25
28,0
10,38
29,9 6,40
53,3
Maart

,,
7,25
67,1
0.38
22,6 3,87S
26,1
6,40 27,5 4,97
17,0
2,77
29,6
15,25
27,7 7,75
26,3
10,75
31,0 6,40
53,3
April

,,
7,25
67,1
0.37
22,0 3,67
24,7
6,65 28,6
5,18
17,7
2,68
28,7
15,75
28,6
7,75.
26,3
,

11,25
32,4
6,40
53,3
Mei
7,15
66,2
0.23
6

14,0
2,95
19,9
7,30 31,4
5,60
19,1
3,07
32,8
17,00
30,9
8,25
28,0
12,25
35,3
6,40
53,3
Juni
3
7,15
7,15
66,2
0.25
5

0.29
15,2
3,02
20,3
7,85 33,8
585
20,0
3,25
3,334)

34,8
18,50
33,6
9,00
30,5
15,75
45,4
6,40
53,3
Juli

,,
10

,,

,,
7,05 66,2
65,3
0.49
17,3
29,2
3,28
2
)
22,1
7,90
7,053)

34,0
30,3
5,1
4)

20,2 35,6 21,005)
38,2
10,255) 34,7
16,__
6
)
46,1
6,40
6,40
53,3
53,3
1)
Jaar- en maandgem.
atger.
op
[
Is pence:
2)

7Juli. 2)
8 Juli.
4)5
Juli.
6)6 Ju.i.
6)
4Juli.

12 Juli 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

569
0

AN
GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

ZUIVEL EN EIEREN
S

METALEN

BOTER
per K G
BOTER
p.K.G.
KAAS
Edammer
EIEREN Gem. not.
KOPER
Standaard LOOD
TIN
IJZER
Cleveland
GIETER1J-
1
IJZER

1
ZINK
GOUD
ZILVER

Leeuwar- Heffing
Crisia
Alkmaar
Fabrieks-
Elermijn
Locoprijzen Locoprijzen
Londen
locoprijzen
Londen
per
Foundry
No. 3 f.o.b.
(Lux III)
p. 1
Locoprijzen
Londen
cash
Londen
cash
Londen per
der Comm.
Noteering
Zuivel-
kaas
Roermond
p. 100 st.
Londen
per Eng. ton
per Eng ton
Eng ton
Middlesb.
Eng, t. f.o.b. 1
per
per ounce
Standard
Ounce
Centr.
kI. m/merk

per Eng.ton
Antwerpen Eng.ton
fine

0
10
6. 6.
I
/o
6.
s/
£
Sh.
j’

‘j
£
O/
sh.
51
pence
°Io
2,31
100,0

56,-
100,0
9,18
100,0
62.116 100,0 36.816
100,0
261.171-
100,0
731- 100,0
671-
100,-
36.316
100,-
8516
100,- 32
1
/8
100,0
1,98 85,7

43,15
77,1
8,15 88,8
58.1
1

93,5
31.116
85,3
290.1716
111,1
8616
118,5
6818
102,5 34.216
94,3
851-
99,5
28U/16
89,3
2,03
87,9

43,30
77,3 7,96
86,7
55.14/-
89,7
24.41- 66,4
290.41-
110,8
731-
100,0
6416
96,3
28.101-
78,8
851-
99,5
26
1
1’4
83,3
2,11
91,3

48,05
85,8 7,99 87,0
63.161-
102,8
21.11- 57,8
227.51-
86,8
661-
90,4
6218
93,5
25.516
69,9
851-
99,5
261/16
81,1
2,05
88,7

45,40
81,1 8,11
88,3
75.14/-
121,9
23.51-
63,8
203.1516
77,8
7016
96,6
6819
102,6
24.1716
68,8
85/-
99,5
24
7
116
76,2
1,66
71,9

38,45
68,7
6,72
73,2
54.131-
88,0
18.116
49,6 142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16.171-
46,6
851-
99,5
17
1
(,6
55,4
1,34
58,0

31,30 56,9
5,35
58,3
36.5/-
58,4
12.11- 33,1
110.11- 42,0
551-
75,3
4716
70,9
11.1016
31,9
9216
108,2
133/8

41,6
0,94
40,7

22,70 40,5
4,14
45,1
22.171-
36,8 8.121-
23,6
97.21-
37,1
421-
57,5
371-
55,2
9.161-
27,1
1181- 138,0
127/8
40,1

1,61
69,7

32,25
57,6
6,63 72,2
45.716
73,1
14.-16
38,5
116.81-
‘44,4
6016
82,9
5116
76,9
12.1816
35,7
851-
99,5
13
7
18
43,2
1,66
71,9

33,80
60,4
6,21
67,6
45.116
72,6
13.516
36,4
117.t-16
44,7
5816
80,3
5017
75,5
12.101-
34,6
851- 99,5
12
1
11
38,9
1,47
63,6

35,00
62,5
4,94 53,8
45.116
72,6
13.316
36,2
122.11- 46,6
5816
80,3
48110
72,9
12.816
34,3
851-
99,5
13
7
116
41,8
1,35
58,4

31,60
56,4 4,20
45,8

42.1516
68,9
12.10/-
34,3
113.41-
43,2
586
80,3
4916
73,9
11.121-
32,1
851- 99,5
, 3
1
/8
40,9
1,26 54,5

30,85
55,1
4,07
5

44,4
39.616
63,4
11.10/6
31,6
104.17/-
40,0
5816
80,3
481-
71,6
10.1316
29,5
851- 99,5
12
1
5/16
40,3 1,29
55,8

33,50
59,8
4,30 46,8
36.616
58,5
11.1116
31,8 106.2/6
40,5
58/6
80,3
47/1
70,3
11.10/-
31,8
851- 99,5
127/
40,1
1,32
57,1

37,75
67,4
4,40 47,9
34.14/-
55,9
12.15/6
35,1
112.5/6
42,9
58/6
80,3
48(9
72,8
12.11/-
34,7
85/-
99,5
1311
4

41,2
1,30
56,3

36,00
64,3
4,98 54,2
32.151-
52,8
11.1916
32,9
114.19/6
43,9
5816
80,3
4719
71,3
11.1416
32,4
851- 99,5
12
1
3116
39,9
1,27
55,0

32,25
57,6
5,775

62,9
30.316
48,6
11.41-
31,1
111.161- .42,7
5516
76,0
4617.
69,5
10.19!-
30,3
9113
106,8
136/16
41,4
1,24
53,7

26,25 46,9
6,275
68,4
28.216
45,3
10.96
28,8
101.116
38,6
461-
63,0
4418
66,7
10.716
.28,7
10613
124,3
13
11
116
43,0
1,17
50,6

24,75
44,2 7,07 77,0
27.1916
45,1
11.51-
30,9
102-1-
39,0
4416
61,0
4316
64,9 10.15/6 29,6
110/9
129,5
14
1
1
2

45,1
1,18
51,1

21,40 38,2
5,32
1

58,0
27.6/6
44,2
10.16/-
29,6
98.17/6
37,8
4116
56,8
43/3
64,6
10.2/6
28,0
122(6
143,3
14
5
/16
44,6

1,16
50,2
. –
25,75 46,0
4,71
51,3
27.1416
44,7
10.14/-
29,4
98.181-
37,8
416
56,8
421-
62,7
10.616
28,5
12013
140,7
13
7
18
43,2
1,34
58,0

27,75 49,6
3,79 41,3 26.41-
42,2
10.51-
28,1
99.216
37,9
4116
56,8
401-
59,7
10.-!-
27,6
11916
139,9
14
43,6
0,98
42,4

23,65 42,2
3,42
5

37,3
24.181-
40,1
9.91-
25,9
96.61-
36,8
441-
60,3
401-
59,7
9.111-
26,4
1141-
133,5
13
3
/
4

42,8
0,99
42,9

19,60
35,0
2,77
5

30,2
23.81-
37,7
8.1616
24,2
84.1516
32,4
451-
61,6
3716
56,0
9.2/-
25,2
110/3
129.0
131/8

40,9
0,82
35,5

19,65
35,1
2,88 31,4
21.61-
34,3
8.-!-
22,0
89.1316
34,2 441-
60,3
3716
56,0
9.91-
26,1
11219
132,0
12
5
/8
39,3
1,11
48,1

24,25 43,3
3,08 33,5
20.1216
33,2 7.51-
19,9
84.9/-
32,3 441-
60,3
3716
56,0
8.131-
23,9
113(6
132,7
12518
39,3
0,96
41,6 0,45
19,55
34,9 3,125
34,0
19.216
30,8
7.316
19,7
90.1716
34,7
42/6
58,2
371-
55,2
8.616
23,0
116/-
135,7
12
3
/
38,5
0,76 32,9
0,58
17,90
32,0
3,72 40,6
22.416
35,8
.

7.1716
21,6
101.-/-
38,6
421-
57,5
3616
54,5
9.13/6
26,7
11816
138,6
12/18
39,9
0,84
36,4
0,65
19,70
35,2
4,64 50,5
25.81-
40,9
9.10(6
26,1
109.916
41,8
421-
57,5
351-
52,2
11.2/-
30,7
11819
138,8
13
40,5
0,82
35,5 0,73 25,50 45,5
5.73
62,4
22.516
35,9
8.7/-
22,9 105.13/6
40,4
411-
56,2
3416
51,5
10.816
28,8
12116 142,1
12
1
1,
38,9
0,81
35,1
0,78
26,50 47,3
6,65
72,4
21.191-
35,4 8.4(6 22,6
104.7(6
f39,9
401-
54,8
3416
51,5
10.8/-
28,7
125/9
147,2
12
5
116
38,3
0,73
31,6 0,85 22,55 40,3
5,125
55,7 19.12/6 31,6
7.9(6
20,5
100.10/6.
38,4
391-
53,4
3416
51,5
10.7/-
28,6
125/9
147,2
11
1
/
35,8
0,73
31,6
21,75
38,8
4,27
46,7
19.171-
32,0
7.8/-
20,3
100.1(6
38,1
40/6
55,5
34(6
51,5 9.191-
27,5 122/8
143,5
11
11
/,6
36,4
0,65
28,1
0,89
20,60
36,8
4,35 47,4
20.3/-
32,5
7.7/-
20,2
104.7/6
39,9
431-
58,9
341-
50,7 9.151-
27,0
12015
140,8
11
15
116
37,2
0,53
22,9
0,91
19,40
34,6
2,80
30,5
20.-(6
32,3
7.10/-
20,6
104.18(3
40,1
431-
58,9
3417
51,6
10.71-
28,6
120/5
140,8
12
7
116
38,7
0,54
23,4
0,99
18,55
33,1
2,076 22,6
20.11(6
33,1
7.12/6
20,9
109.171-
42,0
431-
58,9
3516
53,0
10.816
28,8
12011
140,4
1215/75
39,9
0,52
22,5
1,-
21,80
38,9
2,49
27,1
23.616
37,6
8.61-
22,9
128.1716
,49,2
4116
56,8
3616
54,5
10.131-
29,4
12316
144,4
13
1
(4
41,2
0,52 22,5
1,-
23,50
42,0
2,50
27,2
25.7/-
40,8
9.4/-
25,3
151.101-
57,9
42/-
57,5
37/-
55,2
11.12/6
32,1
122i34
143,0
131/
4

41,2
0,528)
22,5
1,-
18,00
8
)
32,1
2,60
28,3
26.216
42,!
9.4/6
25.3
154.1/-
,58,8
4116
56,8
361-
53,7
11.1516
32,6
12311
144,0
1145,6
12
1
3116
39,9 2,90 31,6
26.916
42,7
9.516
25,5
146.14/-
56,0
411-
56,2
341-
50,7
12.1216
34,9
12416
12
1
/8
37,7
6 Sept. 1932 79 K.G. La Plata.,3 Tot Jan. 1928 Western; vanaf Jan. 1928 tot 16 Dec. 1929 American No. 2, van 16 Dec. 1929 tot 26 Mei 1930
.74/5K.G:
Hongaarsche
415 K.G. Zuid-Russische. Van 23 Mei-19 Sept. 1932 No. 3 Canada.
5)
De jaargemiddelden zijn berekend uit de gemiddelde prijzen van April, Mei en Juni van

AN
GROOTHANDELSPRIJZEN.

BOUWMATERIALEN
S

S

KOLONIALE PRODUCTEN

UIEHpUT
S T E E. N E N
CACAO
S

COPRA
KOFFIE
1
SUIKER
THEE
INDEXCIJFER

Zweden)
binnenmuur

buitenmuur
G.F. Accra

Ned.-Ind.
Lc°pr’en
ibbed Smoked
/
Finland
per

per
50 K.G.ci
t
per
100
K.G.
Rotterdam
Sheets
R’dam/A’dam
‘ae
lava- en Suma-
Grond., Kolo-
nlale
per
1000
stuks per
1000
stuks
Nefelan’d’
Amsterdam
per
‘i

K.G.

7

Ioco
pe
lo
i
tden

per
100
K.G.
fratheep.’j,KG.
stoffen
d°?en

%
f
010
f
0
10
sh.
0/
f
%
cts.
o/s
Sh.
01
0

f1.
%
cts.
01
159,75
100
15,50
100,-
19,-
100,-
4216
100,-
35,87
1

100,0
61,375 100,0
.
2111,625
100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.0
153,50
96,1
15,75 101,6 19,50
102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
.

90,2
21-
67,4
17,50
93,3
94,25
111,5
96.0
102.6
160,50
100,5
14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,621
90,9
46,875
76,4
116,375
51,6
19,12
5

102,0
82,75
97,9 87.5
109.1
151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,87
5

88,9
49,625
80,9
-110,75
30,2
15,85
.84,5
75,25
89,1
84.6
97.4
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25
111,8
45110 107,9
27,37
1

76,3
50,75
82,7
-110,25
28,8
13,-
69,3 69,25
82,0
81.9
85.5
141,50
88,6
12,50
80,6
20,75
109,2
34/11
82,2 22,625
63,!
32
52,1
-15.875
16,5
9,60
51,2
60,75
71,8 66.0 64.3
110,75
69,3
10,25
66,1
2025
106,6
2215
52,8
15,37
1

42,9
25 40,7
-13
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
46.8 46.6
69,00
43,2
9,25
59,7
15,-
78,9
19/6
45,9
13,-
36,2
24
39,1
-11,75
4,9 6,32
5

33,7
28,25
33,4
36.1
38.0

125.00
78,2
10,-
64,5
21,-
110,5
2614
62,0
18,25
50,9
28
45,6
-14,25
11,9
8,20
437
66,25
78,4
53.9
.
57.4
125,00
78,2
10,-
64,5
21,-
110,5
2212
52,2
18,125
50,7
26,25
42,8
-13,875
10.9
8,20
43,7
53
62,7
.

53.3 50.4
125,00
78,2
10,-
64,5
21,-
110,5
2216
52,9
18,62
1

51,9 25,50
41,5 -13,75
10,5
8,30 44,3
45
53,3
52.9 48.0
125,00
78,2
10,50
67,7
21,-
110,5
2217
53,1
17,50
48,8 24,75
40,3
-13,125
8,8
8,57
5

45,7
43
50,9
50.7 47.5
125,00 78,2
10,50
67,7
21,-
110,5
2110
49,4
15,37
5

42,9
25

.
40,7
.
-13,125
8,8
8,5(1
45,3
40,25 47,6
48.3 45.5
110,00 68,9
10,50
67,7
21,-
110,5
2214
52,6
14,125
39,4
25,75
42,O
-13,125
8,8
8,571
45,7
39,50
46,7
45.6 46.8
110,00 68,9
10,50
67,7
21,-
110,5
2615
62,2
15,-
41,8
27
44,0
-/3
8,4
8,771
48,6
38,25 45,3
46.6 50.0
100,00 62,6
10,50
67,7
21,-
110,5
2418
58,0
14,12
39,4 25,50
41,5 -12,5
7,0
7,90
42,1
38,50
45,6
44.7 46.8
100,00 62,6
10,50
67,7
19,-
100,-
2217
53,1
13,37
1

37,3 23,75
38,7 -12,375 6,7
7,525 40,1
37,50
44,4
43.3
44.1
100,00
62,6
10,50
67,7
19,-
100,-
2110
49,4
13,25
36,9
23
37,5
-12,375 6,7 7,55
40,3
37,75
44,7
41.9
43.0
10000
62,6
10,50
67,7
19,-
100,-
2112
49,8
13,75
38,3
23 37,5 -12,25
6,3
7,15
38,1
37
43,8
42.6
42.3
82,50
51,6
10,-
64,5
18,50
97,4
1813
42,9
12,75
35,5
23
37,5

12,25
6,3
6,75 36,0
35
41,4
40.0
39.5

82,50
51,6
10,-
64,5
18,75
98,7
1719
41,8
13,125
36,6
23 37,5,
-12,125 6,0
7,35
39,2
32
.
37,9
38.5
39.1
82,50
51,6
10,-
64,5
18,75
98,7
18/1
42,6
14,50
40,4

23
37,5
-/2
5,6
.7,05 37,6
30
35,5
38.3 38.3
70,00
43,8
9,75
62,6
18,-
94,7
2119
51,2
14,75
41,1
23
37,5
-11,625
4,6
6,25 33,3
31
36,7
37.0
39.7
70,00
43,8
9,75
62,6
18,-
94,7
2016
48,2
14,-
39,0
23
37,5 -11,5 4,2
5,90
31,5
29,25
34,6
36.2 38.0
70,00
43,8
8,50
54,8
15,-
78,9
2016
48,2
13,25
36,9 23,50
38,3,
-11,5 4,2
5,625
30,0
30,25
35,7
35.2
38.1
70,00
43,8
8,50
54,8
15,-
78,9
20
1
6
48,2
12,375
34,5.
24
39,1
.
-/1,375

3,9
6,30 33,6
28,50
33,7
34.2 38.7
67,50
42,3
8,50
54,8
15,-
78,9
2011
47,3
12,375
34,5
24
39,1,’

1
1,375
3,9 6,70
35,7
23,75
28,1
34.3 37.6
63,00
39,4
8,50
54,8
IS,-
78,9
20
1
7
48,4
12,375
34,5
24
39,I

.
-11,75
4,9
6,57
5

35,1
22,75
26,9
35•9
37,4
60,00
37,6
8,75 56,5
15,-
78,9
2112
49,8
12,75
35,5.
25,25
41,1

1
2,125
6,0
6,52
5

34,8
23,75
28,1
37.8
38.5
63,50
39,7

58,1
14,50
76,3
18
1
8
43,9
12,375
34,5
.

26,50
43,2

-11,75 4,9
6,325
33,7
28,50
33,7
36.2 38.7
63,50
39,7
9,50 61,3
14,25
75,0
1716
41,2
12,121
33,8
24,50
39,9
-/1,75
4,9 5,875 31,3
30,75
36,4
35.3 37.2
65,00
40,7

64,5
13,75
72,4
17/4
40,8
11,75
32,8
24
39,1
-/1,75
4,9

5,50 29,3
28,25
33,4
34.0 35.7
70,00
43,8
9,25
59,7
13,50
71,1
16/6 38,8
11,50
32,1
24
39,1.
-/1,625
4,6
5371
28,7
25
29,6
33.2
34.1 70,00
43,8
9,25
59,7
13,-
68,4
15
1
9
37,1
10,625
29,6
23,75
38,7:
-11,5
4,2
5,60
29,9
26,75
31,7
32.1
34.4 70,00
43.8
9,50 61,3
12,25
64,5
16
1
3
38,2
10,375
28,9 23,50
38,3
-/1,5
4,2
6,-
32,0 26,25
31,1
32.4 34.9
70,00 43,8
9,75 62,6
12,75
67,1
15/5 36,3 9,50 26,5 23,50
38,3

11
,625
4,6
6,07
5


32,4
27,50
32,5
32.8
34.9
70,00
43,8 9,50
61,3
12,50
65,8
1616
38,8
9,50
26,5
23
37,5
-12,-
5,6
6,025

32,1
26,50
31,4
34.2
35.0
72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
18/1
42,6
10,-
27.9
.22,50
36,6
-/2,375
6,7
6,35
33,9
31,-
36,7
31.2
37.5
75,00
469
17/9
41,8
10,-
27,9 22,50 36,6
-/2,4375
6,8
6,50
34,7
33,50
5
)
39,6
38.1
38.2
-.
75,00
46.9
17
1
2
40,4
9,25
25,8
22,50 36,6
, -.2,4375
6,8 6,125
32,7
38.3
37.3
ii.. ^
ise ronaennoteering vanaf 21 Sept.
1
31 zijn op goudbasis omgerekend; de Dollarnoteeringen vanaf 20April’33 zijn in verhouding van de deprèciatie
lan den Dollar t.o.v. den Gulden verlaagd.

1.

570

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Juli
1933

de slotooteeringen ca. 3 d. lager afkvamen dan de vorige
week, en wel als volgt: Aug. Sh. 5/8, Dec. Sh .5/11 %
SIrt. Sh. 6/2%.
De laatste Cubast6tistik is als volgt:

1933

1932

1931
tom

tons

tom
(Raillilig) 1.995.000 2.602.864 3.122.186
Ontvangsten …………..12.630

6.779

11173
Totaal sedert 1/1. ……….

774.755 1.217.485 1.479.874
Versehepingen …………49.607

17.309

34.533
Vonrraad ………………841.661 1.162.246 1.604.764
De Zichtbare Voorraden bedragen volgens Czarnikow:

1933

1932

1931
tons

tom

tous
Duitschland 116 …………738.000 1.205.000 1.375.000
Tsjeehu.Slowakije .6 ……323.000

447.000

565.000
Frankrijk 1;6 …………..437.000

439.000

583.000
Nederland 116 …………..211.000

200.000

250.000
i3elgii 1 6

…………….145.000

116.000

129.000
ll.oiigarije 1,6 …………..69.000

59.000

89.000
Polen 116 ………………286.000

283.000

386.000
Engeland 116 – Ueïmp. Suiker 402.000

227.000

220.000
Engeland 1 6- .Binnenl.,,

65.000

4.000

32.000

Europa …….. T76.000 2.980.000 3.629.000
Ter.
Staten alle havens 3,6 526.000 637.000 598.000
Cubaansche havens 316 ……941.000 1.231.000 1.679.000
Cuba binnenland 316
(geraamd) …………..1.842.000 1.915.000 2.100.000
Java 1,6 ………………..381.000 1.608.000

652.000

Totaal ……..8.416.000 8.371.000 8.658.000
Waarvan geblokkeerd ……..070.000 3.247.000 2.81.0.000
Op Ja v a verkocht de Nivas ca. 45.000 tons Superieur,
waarin begrepen zijn 30.000 tons uit oogst 1931, waar-
mede deze is uitverkocht, en ca. 13.000 tons bruine suiker.
H i e r te 1 and e was de markt gedurende de eerste
dagen Vrij vast tengevolge van goeden speculatieven koop.
lust. Na de herhaalde uitlatingen der bevoegde instanties
betreffende het op peil houden van onzen gulden luwde
deze kooplust en konden de noteeriugen zich niet ten volle handhaven. De slotnoteeringen 01) de Ainsterdamsche ter-
mijnmarkt luidden als volgt: Aug.
f
6%, Dec.
f
6%, Mrt.

f678
en Mei
f7%.

KOFFIE.
De koffiemarkt was in de afgeloopen week zeer kalm
gestemd. De hoofdoorzaak hiei:vau was de geweldige da-
ling van den Aiuerikaanschen wisselkoers, waardoor de
kost- en vrachtaanbiedingen van Santos bij vrijwel on-
veranderde vraagprijzen in dollars, hier ten slotte olige-
veer i’/
2
h 2 ct. eu die van Rio ongeveer 1 f1 1
3
/s ct. per

34
K.G. lager uitkomen dan eet, week geleden. Tot veel
kooplust kon deze kostprijsverlaging den handel evenwel
nog niet verleiden en dientengevolge waren de eerste-
hands-zaken uit de productielanden naar hier nog altijd
beperkt.
Uit de gisterei:i bekend geworden Weekstatistiek van Brazilië is gebleken, dat in de vorige weken van Santos
naar Europa verscheept zijn 50.000 balen tegen 138.000
balen
in
de week daarvOOr en naar de
ereenigde
Staten
7000 balen tegen 143.000 balen. Verscheept werden van
Rio naar Europa 48.000 balen tegen 30.000 balen en naar de Vereenigde Staten 28.000 balen tegen 8000 balen. Als
verkocht door Santos worden opgegeven naar Europa
53.000 balen tegen 135.000 balen en naar de Verceurigde
Staten 19.000 balen tegen 128.000 balen.
Als vernietigd in cle vorige week worden slechts opge-
geven 5000 balen te Rio.
De kost- cii vrachtaanbiedingeti van Santos zijn op het
oogeuublik, onder aftrek van het
01)
circa 15 dollarcents
geschatte voordeel van de bijlevering van de bekende bo-
mis van 10 %, voor gewoon goed beschreven Superior
Santos op pronipte verscheping ongeveer $ 9.75 Ii 9.90 per
cwt. en voor dito Prime ongeveer $995
f1
10.15. Voor Rio
type New-York 7 met beschrijving. prompte verschepiuig, komen de offertes, op dezelfde wijze berekend, uit
01)
on-
geveer $ 8.25
f1
8.35. Bij den dollarkoers van heden staan
deze aanbiedingen gelijk met onderstaande prijzen in goud-
dollars:
Santos Superiot: – $ 6.70 It 6.80
Prime

– .. 6.85
It
7.-
Rio 7

– .. 5.70
It
5.75
wat voor Santos 0.65
It
0.80 en voor Rio 0.45
It
0.55 goud-
dollat- per cwt. lager is dan verleden week.
De prijzen iii de eerste hand in Nederlandsch-Indië zijn
voor de ongewasschen Sumatra Robusta-soorten 34
It
1 et.
en voor gewasschen Robusta
34
ct. lager. De noteeringen
zijn thans aan te nemen op:

Palembaug Robusta, .Juli-verschepi ng. 1 :
34
t.: Benkoc-
len Robusta, Juli-verseheping. 1334 et. ‘Jai,dliel. tig Ro-
busta. Juli-verseheping, 15 ct.; W.T….faq. Robusta. Juli-
veischeping, 19% ct., alles per 34 K.G., cif, uitgeleverd
gewicht, netto contant.
De noteeringen aan de Rotterdamsche termijnmarkt
liepen %
It
34
et. terug. Juli staat thans genoteerd 14,
September 13%, December 13%, Maart
1334
en Mei 13
5
/S
ct. per
34.
K.G.
De officieele loco-utoteeriitg van Superior Santos bleef
onveranderd 22 et. en die van Robusta 22% ct. per
34
K.G.
De slotnoteeringen te New-York ware,,:

Gemengd contract

Santos contract

(basis Rio No. 7)

(basis Santos No. 4)
Sept. Dec. Mrt. Mei Sept. Dec. Mrt. Mei 10 Juli . . . . $ 6.10 6.26 6.32 6.32

8.44 8.44 8.43 8.44
3 Juli ……5.80 5.78 5.78 5.78

7.98 7.92 7.87 7.85
26 Juni ……5.59 5.59 5.54 5.54

7.79 7.73 7.64 7.60
19 Juni – . – – ,, 5.63 5.58 5.48 5.46

7.86 7.78 7.64 7.58
De dezer dagen verscl,enen Statistiek van de Firma G.
1)uuring & Zoon te Rotterdam geeft aan, dat in Juni dc
aanvoer geweest is als volgt:,

1933

1932

1931

bi,.

bn.

bn.
in Europa

…………..914.000

837.000 1.089.000
Ver. Staten van Anierika 908.000 1.080.000 1.120.000

Totaal. . .TS29.000117.000 2.209.000
De Aanvoeren in Europa en ii, Amerika tezamen ge-
durende de eerste zes maanden vat, het jaar bedroegen
11.668.000 balen tegeit 12.229.000 balen in 1932 en
14.160.000 balen in 1931.
De Afleveringen in Juni waren:

1933

1932

1931

bi,.

1)1).

bn.
in Europa

…………..884.000

827.000

982.000
Ver. Staten van Aiiuerika 1.056.000

946.000 1.071.000

Totaal ….1 .940T000 1.773.000 2.053.000
De Afleveringen in Europa en in Anierika tezamen ge-
durende de eerste zes tutaanden van het jaar waren
11.317.000 balen tegen 11.738.000 balen in 1932 en
12.868.000 balen iii 1931.
‘ana f 1 juli tot 30 Juni waren de Aanvoeren in
Europa en iii Anierika tezamen 20.399.000 balen tegen
23.437.000 balen iii 1931/32 en 24.608.000 balen in 1930131,
terwijl de Afleveringen bedroegen 21.858.000 balen tegen
22.703.000 balen in 1931132 en 23.760.000 balen in 1930/31.
Il)i, zichtbare voorraad was op 1 Juli in Europa 1.988.000
baliii tegen 1.958.000 balen op 1 Juni. In Amerika be-
droeg hij 1.098.000 balen tegen 1.246.000 balen 01) 1 Juni.
Iii Europa en in Amerika tezamen was de voorraad dus
op 1 Juli 3.086.000 balen tegen 3.204.000 balen
01)
1 Juni.
Rij bedroeg op 1 Juli 1932 – 4.545.000 balen en op 1 Juli
1931 – 3.811.000 balen.
De zichtbare wereldvoorraad was op 1 Juli 6.452.000
balen tegen 5.899.000 balen op 1 Juni en 6.703.000 balen
verleden jaar (in deze cijfers zijn niet inbegrepen de voor-
raden in het binnenland viii Brazilië, waarva ii cle cijfers
van 1 Juli en 1 Juni nog niet bekend zijn, doch die op
1. Juli 1932 bedroegen 22.410.000 balen).
Rotterdam, 11 Juli 1933.

STEENKOLEN.
.lle uiiarktherichten spreken van weinig vraag, groote
voorraden en lage prijzen, waardoor de koopers een af-
wachtende houd i iig aannemen, hopende 01) ve rclere P’i-
verlagingen resp. lagere offerten van concurrenten. ilet
zou zelfs voorgekomen zijn, dat koopers bij hunne aal,-
vragen reeds bekend maakten, dat l)rijzeti boven ecn zeker
cijfer c.i.f. niet in aatinuerking zouden komen.
In Westfalen geen verandering van beteekenis. Polen
l)roduceerde in Mei nwir dan in April en de lage .Poolsche
prijzen geven dikwijls aanleiding tot orders. .l)e prijzen zijii
Northumberlancl ongezeefde …………
f P
.85
Durham ongezeefde ……………………7.40
Cardiff

213-113

……………………8.70
Schotshe gezeefde Prime Lothians ……..7.05
Yorkshire gewasschen Singles …………6.40
Westfaalsche Vetförder

………………8.25

Vlainstukken T

………. ..9.-
Sineenootjes

……………. 8.75
Gasvlamiörder

…………..8.25
Gietcokes

……………..
..11.-
IF[ollaiidsehe Eiei-briketten …………….12.75
,ulles per ton van 1.000 .KÇ. franco station Rotterdatn/Ain-
sterdani. Ongezeefde hunkerkolen f.o.b. RotterdamfArnster-
dam f705. Markt kalm.

ii JULI 1933.

12 Juli 1933

571

• DE TWENTSCHE BANK
NW.

GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Maandstaat op. 30 Juni
1933

DEBET

Aandeelhouders nog te storten 90 pOt. op aandeelen B

waarvoor waarborg gedeponeerd …………………..
f

421.200,-

Deelnemingen in diverse ondernemingen …………………

2.578.764,66

Effecten van Aandeelhouders ten eigen gebruika ………. .

25.235.300,-

Kassa en Kassiers ………………………………..

8.378.096,89

WisÏ

en Coupons.

………………………………..

,,

19.907.113,86

Nederl. Schatkistbilletten en -Promessen

35.792.275,67

BahkierirBinnen- en Buitenlafld

21.339.762,22

Eigen Effecten en Syndicaten …………….,. . .

•.

11.345.510,66

Effecten va het Zieken- en Pensioenfonds …………………

. . .

• ,,

3.031.095,25

Prolongatien gegeven ……..
………………………..

8.334.270,-

…………………………..

f136.298.683,93

af: loopende Promessen .. . :. .:. …………………•

10.990.000,-

12
.
5.308.66
1
3,93

Oehouwen…………………………………………….

8.000.000,-

Totaa1:
.
…..
f
2.69.672.053,14

CREDIT

.

.

..

.

.

Kapitaal

f
40 000 000 –

Reservefonds ………………
0

……

15.000.000,—

A andeelhouders voor gedeponeerde Èffeèten als waârborg

.

..

.

. .

voor 90 pOt. storting op aandeelenB..
……………..
f

421.200,-

in Leen-Depot ………………………

24.814.100,-

0

.

» 25.235.300,-

Zieken- en Pensioenfonds ………………………………..

6.411.897,64

Deposito’s ……………………….. ……….. …………

….• .

,, • 63289.140,28

Saldo te ontvangen en te leveren Effecten ……………..

.

1.373.120,20

Orediteuren

……………………………………….. f 101.433.403,59

in vreemde valuta

……………………. . ,,

i 3.257.236,90

De Nederlandsche Bank ……………………………..

Te betalen Wissels …………………………………

.Qeaccepteerd door derden…………………………..

Diverse Rekeningen……………………………….
. …

114.690.640,49

« 381.308,40

7.
1.922.591.98

019.949,81

• ,,. –

748.104,34

Totaal……. f269.672.053,14

12
JULI 1938

18e JAARGANG No. 915

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V;

AMSTERDAM

‘S-GRAVENHAGE

ROTTERDAM

BATAVIA

AMOY, AMPENAN, BANDOENG, BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,

HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOEROEAN,

PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TELOK BETONG, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN

NEDERLANDSCHE

WERKGEVER
,

Wekelijksch Orgaan v/h.Verbond

van Nederlandsche Werkgevers

Verschenen:

HET LOON-

VRAAGSTUK

Beschouwingen over het

loonvraagstuk in het alge-

meen en over de solida-

ristische theorieën betref-

fende het .,rechtvaardlg”

loon in het bijzonder

door

VERANTWOORDELIJKE REDACTIE:

Mr. P. W. J. H. C 0 R T VAN DE R

Dr. Ir.
J.
G. J. C. NIEUWENHUIS

LINDEN EN Mr. A. N. MOLEN:AAR

Electrotechnt,ch lngeaieur. Dir.

v. h.
Gemeentelijk Trambedrijf
in Rotterdam
ABONNEMENTS-

PRIJS VOOR

NIÉT LEDEN

f 6.—
PER JAAR

Vraagt prçefexemplaren bij het

Secretariaat: Kneuterdijk 8,

Telefoon No. 117510 – Den Haag

V
N ONZEN INVLOED als het bekendste

Handelsinformatie-Bureau wordt door
den

Handel en de Banken steeds meer gebruik ge-

maakt voor het incasseeren en regelen van

achterstallige en betwiste handeisvorderingen.

VAN DER GRAAF
Ei
Co. N.V.

AMSTERDAM

BRUSSEL

PRIJS

f
3.90

Bij
den
Boekhandel aerkrjgbaar

NIJGH Ei VAN DITMAR N.V.

– – ROTTERDAM

Nijgh & Van Dtmar

N.V.

UITGEVERS

ROTTERDAM

Wijnhaven No. 113

Telef. 27840 (vier lijnen)

Aanteekénboek voor Rijksbelastingen

(Vermogens-, Verdedigings-, Rijks-
inkomsten- en Personeele Belasting)

-.

Ik
verbeterde druk

Prijs f1.-
Alom verkrijgbaar bij.den Boekhandel en bij Nijgh & van Ditmar N.V.

Uitgevers, Rotterdam

Belast zich met het

verzorgen van uit-

gaven en tijdschrif-

ten op elk gebied

NIJGII & VAN
DITMAR NV.. DRUKKERS. ROTTERDAM

Auteur