Ga direct naar de content

Japans vertrouwen in euro

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 23 1998

Japans vertrouwen in euro
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4171, pagina 768, 9 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Japanse beleggers toonden zich de afgelopen jaren netto aankopers van buitenlandse effecten. De voortdurende economische en
financiële malaise in eigen land, en de relatieve voorspoed in Europa en de VS, maakten buitenlandse beleggingen immers een
aantrekkelijk alternatief. Het proces van verdergaande liberalisering en deregulering van de Japanse financiële markten vergrootte
bovendien de mogelijkheden voor een grotere internationale spreiding van (institutionele) beleggingsportefeuilles. Aangezien weinig
uitzicht bestaat op een duurzame oplossing voor Japans diepgravende problemen, is het onwaarschijnlijk dat de uitstroom van Japans
beleggingskapitaal op korte termijn zal opdrogen. In de internationale allocatie daarvan kan echter wel een verschuiving plaatsvinden,
zoals reeds blijkt uit de recente statistieken met betrekking tot het buitenlands effectenverkeer.
In de eerste maanden van dit jaar valt namelijk een opvallende uitbreiding van de Japanse belangen in Europese obligaties, vooral Duitse
Bunds, op te tekenen. De afgelopen jaren konden Amerikaanse waarden, en dan vooral overheidspapier, zich verheugen in een grote
belangstelling van Aziatische beleggers. Naast de hogere Amerikaanse rente en de appreciatie van de dollar, speelde daarbij ook een
zekere ‘macht der gewoonte’ een rol. De liquide en overzichtelijke Amerikaanse financiële markten staken daarbij gunstig af tegen het
versnipperde Europa. De recente verschuiving naar Europese waarden weerspiegelt wellicht dat het perspectief van een grote, liquide
Europese kapitaalmarkt deze ingesleten automatismes geleidelijk afbreekt. Gezien de omvangrijke nationale besparingen zou instroom van
Japans (en overig Aziatisch) beleggingskapitaal een voorname bijdrage kunnen leveren aan een lage Europese rente en een sterke euro
(zie figuur 1).

Figuur 1. Netto aankopen van Amerikaanse, Britse en Duitse obligaties door Japan, in miljarden yen, 12-maands cumulatieven

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur