Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 15 2006

inhoud

4512
15 juni 2007

jaargang 92

Herverdeling in het ouderdomspensioen 356
J. BONENKAMP Uit de kwantificering van premiestromen binnen het
aanvullende ouderdomspensioen komen grote verschillen tussen de pensioendeelnemers naar voren. De doorsneepremie herverdeelt van mannen
naar vrouwen enerzijds en van laag- naar hoogopgeleiden anderzijds.

Arbeidsmobiliteit in Europa
nog altijd gering

360

P. CAVELAARS EN J. HESSEL Arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie is
nog altijd bescheiden; arbeidsmigratie lijkt daarom geen goed instrument
om schokken op te vangen. Aanpassing aan schokken moet grotendeels
komen van andere mechanismen, zoals loon- en prijsflexibiliteit.

Productiviteitsgroei van
dienstverlenende ondernemingen

363

E. DEN HARTIGH EN M. ZEGVELD Slechts een beperkt deel van de verschillen in productiviteitsgroei tussen dienstverlenende ondernemingen
is te verklaren door de sector waarin een onderneming actief is, de
ondernemingsgrootte en -groei. Productiviteitsgroei lijkt hierdoor vooral
toe te schrijven aan ondernemingsspecifieke kennis en vaardigheden.

Prikkels voor pensioenfondsen

366

I. ARNOLD Pensioenfondsbestuurders hebben onvoldoende prikkels om
de belangen van de deelnemers goed te behartigen. Zowel het bezoldigingsbeleid als het toezicht kunnen op dit punt worden verbeterd. Zo kan
het toezicht door deelnemers verhoogd worden en zal de waardevastheid
wettelijk gegarandeerd kunnen worden.

EN VERDER…

Symboolpolitiek en topinkomens

ESB KOMPAS

354

J. OTTEN Bij het vaststellen van topinkomens speelt de discretionaire
machtspositie van betrokken partijen een grote rol van betekenis. Politiek
ingegeven maatregelen, zoals het verhogen van de inkomensbelasting op
topinkomens en het versterken van de positie van werknemers, kunnen
het vaststellen van topinkomens niet volledig sturen.

REDACTIONEEL

355

STATISTIEK

368

ECONOMIE IN BEELD

370

COLUMN

380

REACTIE

381

BOEKEN

382

AGENDA

383

CETERIS PARIBUS

Witte werksters en dienstencheques

372

375

G. HOMBURG EN P. RENOOY In België is men met de dienstencheques
erin geslaagd om een markt voor persoonlijke huishoudelijke diensten
te ontwikkelen, maar de kosten van dit systeem zijn erg hoog. Het is
de vraag of deze methode een alternatief is voor het stelsel van wittewerksters in Nederland.

Kennisexternaliteiten en succesvol
innovatief ondernemerschap

378

G. VAN DER PANNE EN C. VAN BEERS Het innovatief ondernemerschap
floreert of binnen een gespecialiseerde of een gevarieerde ruimtelijke
bedrijfsomgeving. Gespecialiseerde regio’s in Nederland tellen meer
innovatieve bedrijven. Toch blijkt de innoverende ondernemer beter af te
zijn in een gevarieerde omgeving.

384
ESB

15 juni 2007

353