Ga direct naar de content

Indicator wijst op verder herstel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 1 1994

Figuur 1. DNB-conjunctuurindicator
2
Realisatie
Indicator

Indicator

1

••

Wllst op
verder herstel

o
-1

-2

-3 80

De DNB-conjunctuurindicator
duidt
tot augustus aanstaande op een
voortgaand herstel van de conjunctuur (figuur 1). De vijf samenstellende componenten dragen alle bij aan
de opgaande beweging van de indicator. De IFO-indicator voor Duitsland en de CBS-conjunctuurtests
naar de verwachte bedrijvigheid en
de feitelijke orderontvangst duiden
elk op een krachtig herstel van de
conjunctuur (tabel 1). Het stijgingstempo van deze componenten neemt
overigens inmiddels al weer af. De
vooralsnog bescheiden bijdrage van
reële geldhoeveelheid neemt daarentegen geleidelijk nog toe.

In de realisatie, waarvoor de industriële produktie als maatstaf dient,
heeft zich tot en met februari nog
geen omslag afgetekend1. Niettemin
vinden binnen de industrie ontwikkelingen plaats die wijzen op een keer
ten goede. Zo is de bezettingsgraad
in de industrie, die ook kan worden
geïnterpreteerd als een maatstaf voor

81

82

83

84

85

87

88

89

90

91

92

93

94

Figuur 2. Conjuncturele component in produktie chemie
1

-1

-2 80

81

82

83

84

85

de conjunctuur, in het eerste kwartaal omhoog gegaan. Ultimo maart
was de bezettingsgraad van produktie-installaties, die vanaf begin 1990
vrijwel continu was gedaald, met
82,5% ruim twee procentpunten hoger dan ultimo december. Ook tekent zich een gunstige ontwikkeling
af in een belangrijke halffabrikatensector, de chemische industrie. Deze
industrie zal als producent van produkten die in andere industrieën

Tabel 1. Bijdragen van de componenten aan de mutaties in de conjunctuurindicator
Component

86

sep93/nov

dec/feb94

mrt/mei

jun/aug

IFO-indicator Duitsland
Verwachte bedrijvigheid
industrie
Orderontvangst industrie
Verwachte omzet nieuwe
NCM-polishouders
Reële geldhoeveelheid

6
115

210
144

247
129

198
97

25
-18

128
40

199
31

150
31

21

21

44

85

Indic’lt0r

147

544

652

86

87

88

89

90

91

92

93

94

weer als input dienen, normaal gesproken als eerste merken dat de
conjunctuur weer aantrekt. De produktie in de chemische industrie, die
in de conjunctuurcydi in de laatste
twee decennia gemiddeld enkele
maanden voorliep op de totale produktie in de industrie2, lijkt zich momenteel te herstellen van de inzinking vorig jaar (figuur 2).

Conclusie
De DNB-conjunctuurindicator
wijst
op een voortgaand herstel van de
conjunctuur. De produktie in de industrie Ct/m februari), die als realisatie wordt gehanteerd, laat nog geen
omslag zien. Wel wijzen de gestegen
bezettingsgraad en de zich herstellende produktie in de chemische industrie erop dat de opleving in de industrie aanstaande is.

560

De bijdragen betreffen veranderingen in de conjunctuurindicator en zijn berekend ten
opzichte van de direct voorafgaande driemaandsperiode. Ze luiden in eenduizendste
eenheden van de grootheden in figuur 1.

1. De produktiestijging in maart, die wijst
op een opmerkelijke opleving, is hierin
nog niet meegenomen.
2. Zie Conjunetuurgevoeligheid chemie,
E5B,4 december 1991