Ga direct naar de content

Explosieve groei derivatenmarkten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 2 1999

Explosieve groei derivatenmarkten
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4208, pagina 459, 11 juni 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

In haar in de afgelopen week gepubliceerde jaarverslag maakt de BIS melding van een verdergaande explosieve groei van de
derivatenmarkten in 1998. De markten voor beursverhandelde instrumenten stegen met ruim 11% tot een uitstaande waarde van $
13.549 mrd per ultimo 1998. Daar tegenover stond een stijging van 76% van de uitstaande waarde van ‘over the counter’instrumenten tot $ 50.977 mrd. Het gaat hier om afgeleide producten die niet per beurs verhandelbaar zijn, maar door de financiële
instelling direct op de wensen van de cliënt worden afgestemd. De constructie van het derivaat wijkt dan doorgaans af van de standaard
per beurs verhandelbare producten zoals opties en futures; het betreft hier maatwerkcontracten.
Hoewel deze stijging licht wordt geflatteerd door een toename van het aantal rapporterende instellingen, tonen de cijfers aan dat de
sterke stijging van de derivaten-markten van de afgelopen jaren werd voortgezet. De turbulentie die in de tweede helft van vorig jaar op
internationale financiële markten ontstond, kon deze derhalve niet keren.
Integendeel, vooral in het derde kwartaal van 1998 vond een explosieve stijging plaats van de derivaten-activiteit, toen beleggers hun
blootstelling aan risicovolle beleggingen trachtten te verminderen. Terwijl de groei van de derivatenmarkten reeds in de goede
voorgaande jaren substantieel was, bleek ook de minder gunstige mondiale financiële constellatie een voedingsbodem voor de
derivatenmarkten.
De conclusie is gerechtvaardigd dat het gevaar dreigt dat door een zichzelf versterkend effect van de groei van de derivatenmarkten
uiteindelijk een onevenredige verhouding gaat ontstaan met de respectievelijke onderliggende waarden (zie figuur 1).

Figuur 1. Uitstaande bedragen aan derivatencontracten per ultimo

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur