Ga direct naar de content

Europees bankwezen dieper in emerging markets

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 17 1998

Europees bankwezen dieper in emerging markets
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4157, pagina 488, 12 juni 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Amerikaanse en Japanse banken hebben zich in de tweede helft van 1997 gedeeltelijk uit de Aziatische regio teruggetrokken, maar
de Europese banken – traditioneel zeer actief in opkomende markten – hebben hun kredietverlening zelfs licht uitgebouwd. Dit blijkt
uit de onlangs gepubliceerde gegevens van de Bank voor Internationale Betalingen omtrent de uitstaande kredieten van het Westerse
bankwezen in emerging markets tot en met de ‘turbulente’ tweede helft van vorig jaar.
De Europese banken gezamenlijk zijn daarbij in zowel Azië, Latijns-Amerika als Oost-Europa de steeds dominantere partij in
kredietverlening, zelfs als we het overgewicht van Japan in Azië en de VS in Latijns-Amerika in ogenschouw nemen ( zie figuur 1 en
figuur 2). De grootste speler wereldwijd was eind 1997 voor het eerst Duitsland, dat Japan voorbij is gestreefd, maar ook de Franse
banken zijn opvallend actief.

Figuur 1. Uitstaand bankkrediet aan Azië

Figuur 2. Uitstaand bankkrediet aan Oost-Europa
Enerzijds tekent deze verschuiving de kracht van Europese banken op hun thuismarkt – die internationale expansie mogelijk maakt terwijl het Amerikaanse bankwezen nog versnipperd is en de Japanse financiële sector met grote interne problemen kampt. Daarbij kan
worden aangetekend dat een waarschijnlijk aanzienlijk deel van de kredieten uitstaat bij het Europese bedrijfsleven, waarvan de
aktiviteiten in opkomende markten in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Dit zet de risico’s in een wat ander daglicht. Anderzijds is
de kwetsbaarheid gezien de recente opleving van de Azië-crisis wel navenant toegenomen. De uitbreiding van Europa (circa $ 3 mrd) in
Azië in de tweede helft van 1997 komt per saldo geheel op het conto van Nederland (+$ 4,5 mrd tot $ 17,3 mrd). Deze toename is
illustratief voor de expansie van de Nederlandse banken in opkomende markten in de afgelopen jaren.

Ook in Oost-Europa zijn Europese banken actiever geworden. In dat verband baart de recente dreigende olievlekwerking van de
Aziatische crisis naar Rusland zorgen voor het Duitse bankwezen, gezien zijn aandeel daar in de totale internationale kredietverlening
van ruim 40%.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur