Ga direct naar de content

Emerging markets weer in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 27 2000

Emerging markets weer in beeld
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Dit artikel is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4275, pagina 819, 13 oktober 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De export van de emerging-marketlanden neemt toe. Deze economieën weten zich gesteund door de devaluaties die na de Azië-crisis en
het Russisch moratorium zijn doorgevoerd, en de robuuste expansie in de geïndustrialiseerde landen. In het kielzog van de
aantrekkende internationale handel veert ook de binnenlandse economie in deze landen op, zodat de gemiddelde economische expansie
verdubbelt tot circa zes procent dit jaar.
Een deel van de hogere binnenlandse bestedingen van de emerging-marketlanden lekt echter weg naar het buitenland. Door de
toegenomen importvraag slaat het overschot op de lopende rekening, dat onder andere bij gebrek aan financieringsmiddelen in de
nasleep van de crisis ontstond, volgend jaar om in een tekort. De betreffende landen ondervinden echter weinig problemen bij de
financiering van dit tekort; vooral dankzij de bancaire sector die mondjesmaat weer krediet begint te verlenen.
Vóór de aanvang van de crisis vormden de Westerse banken nog een belangrijke financieringsbron voor emerging markets. Na het
uitbreken van de crisis trokken de banken zich echter massaal terug uit de Aziatische landen en reduceerden hun kredietverlening aan de
overige opkomende regio’s. Sinds 1998 repatrieerden de banken in totaal circa honderd miljard dollar uit de getroffen gebieden.
Tezamen met de aanhoudend forse stroom van overig particulier kapitaal zorgt de terugkeer van bancair krediet ervoor dat het totaal aan
binnenkomende middelen de financieringsbehoefte in ruime mate overtreft. De opkomende landen kunnen hun reservepositie hierdoor
verbeteren, ondanks dat de netto kredietverlening van de supranationale instellingen zoals het IMF en de Wereldbank afneemt (zie ook
figuur 1).

Figuur 1. Lopende rekening emerging markets en financiering via kapitaalverkeer

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur