Ga direct naar de content

Internationale betalingen blijven duur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 27 2000

Internationale betalingen blijven duur
Aute ur(s ):
Koers, J-F. (auteur)
Koning, C., de (auteur)
Deze rub riek wordt periodiek verzorgd door het ministerie van Financiën.
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4275, pagina 815, 13 oktober 2000 (datum)
Rubrie k :
EU-Monitor
Tre fw oord(e n):
betalingsverkeer

De komst van de girale euro heeft nog niet geresulteerd in goedkoop grensoverschrijdend
betalingsverkeer van kleine bedragen binnen EU-landen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hierin snel verandering komt.
Snel, goedkoop en betrouwbaar grensoverschrijdend betalingsverkeer binnen EU-landen is volgens de Europese Commissie en de ECB
essentieel voor een goed functionerende Europese interne markt. Deze doelstelling is onder meer geformaliseerd in de Richtlijn
grensoverschrijdende overmakingen (1997), in Nederland geïmplementeerd in de Wet Grensoverschrijdende Betaaldiensten. Voor
met name grote internationale overboekingen (meer dan 50.000 euro) is reeds een redelijk efficiënt betalingsverkeer tot stand
gebracht. Uit recente rapporten blijkt echter, dat voor relatief kleine grensoverschrijdende overboekingen dit nog niet is gerealiseerd
1. Dit is met name opmerkelijk omdat de girale euro al per 1 januari 1999 is ingevoerd.
tabel 1 illustreert dat een internationale overboeking van honderd euro tussen EMU- landen gemiddeld zeventien euro kost (Nederland
springt hier overigens nog relatief gunstig uit). Bovendien nemen deze kosten soms toe met de grootte van het overgemaakte bedrag.
Ook duren de overboekingen soms meer dan zes dagen en krijgt de begunstigde, in strijd met de richtlijn, een gedeelte van de kosten op
zijn bord. In het kader wordt een aantal verklaringen voor deze stand van zaken op een rijtje gezet.

Tabel 1. Kosten per overboeking van 100 euro
Origine

kosten
Betaler

Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Finland
Spanje
Ierland
Portugal
Gemiddelde

8,15
8,68
9,56
13,37
13,39
15,36
16,10
19,77
15,48
25,61
25,13
15,51

kosten
ontvanger
0,76
1,32
1,05
0,00
0,39
1,52
2,18
0,34
5,02
0,37
4,55
1,59

totale
kosten
8,91
10,00
10,61
13,37
13,78
16,88
18,28
20,11
20,50
25,98
29,68
17,10

Private partijen, zoals banken, worden door de ECB aangemoedigd verbeterpunten door te voeren. Tevens heeft de Europese Commissie
banken verzocht voor eind september 2000 voorstellen in te dienen voor efficiënte systemen voor grensoverschrijdende overmakingen.
Een belangrijke belemmering die zal worden weggenomen is de kostentechnisch relatief dure verplichting voor banken om bedragen
kleiner dan 12.500 euro te rapporteren in verband met betalingsbalans-statistieken.

Belemmeringen voor goedkoop betalingsverkeer
» niet-geautomatiseerde systemen
» toetredingsbarrières van betalingsnetwerken

» ontbreken gemeenschappelijke technische standaard
» externe rapportage verplichting overboeking
» gebrek aan uniformiteit interbancaire verrekeningsstructuur.
» gebrek aan transparantie over algemene voorwaarden, provisies en overige bankkosten

Idealiter is het gros van de belemmeringen in 2002, het jaar waarin de chartale euro in omloop gebracht wordt, geëlimineerd. Het is echter
nog onzeker of deze deadline wordt gehaald. Belangrijke oorzaken hiervoor liggen ondermeer in de hoge vaste kosten van (de
implementatie van) technologische systemen en onzekerheid met betrekking tot nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit kunnen voor
banken redenen zijn om terughoudend te zijn met investeringen in nieuwe systemen. Bovendien zijn de volumes van het kleine
grensoverschrijdende girale verkeer nog zeer laag en zal de invoering van de euro op zich geen voldoende voorwaarde zijn voor een
significante toename (zie ook tabel 2). Hierdoor zullen zelfs bij een zelfde automatiseringsgraad als in het binnenlandse verkeer, de
kosten per grensoverschrijdende transactie relatief hoger liggen dan binnen lidstaten. De ECB brengt de stand van zaken begin 2002
nogmaals in kaart. Bij onvoldoende vooruitgang zou de bank zich ook op meer operationeel vlak kunnen inzetten. Daarnaast is er een rol
voor de lidstaten om belemmeringen die voorvloeien uit het nationale betalingsverkeer verder te elimineren 2

Tabel 2. Belang van grensoverschrijdende overboekingen in Nederland
aantallen transacties per dag (Nld.)
grensoverschrijdende girale overboekingen
(inkomend en uitgaand)
binnenlands verkeer
– girale overboekingen
– pinbetalingen
– opnames uit geldautomaat

ca. 40.000

12 mln.
1,9 mln.
1,4 mln.

1 Europese Centrale Bank, Bank charges in Europe, 2000 en Improving cross-border retail payment services: progress report, 2000.
2 Met het oog hierop bereidt het ministerie van Financiën een beleidsnota over de nationale betaalmarkt voor.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur