Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 21 2007

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Sterkste dalers onder de aandelen op het Damrak
gedurende het afgelopen jaar, in procenten

1
aan Ans Kolk, hoogleraar Universiteit van
Amsterdam Business School

Is duurzaam ondernemen
een hype?
Nee, naar mijn mening niet. En dat zeg ik
niet vanwege wishful thinking maar op basis
van eigen onderzoek in het afgelopen decennium. Bedrijven worden al heel lang met
de maatschappelijke implicaties van hun
bedrijfsvoering geconfronteerd, en nemen
dienovereenkomstige maatregelen. Dat is
niet nieuw – het is inherent aan ondernemen. De term die voor (re)acties van bedrijven wordt gebruikt, varieert wel door de
jaren heen, alsook de mate waarin dit onder
een overkoepelend concept zoals duurzaam
of maatschappelijk verantwoord ondernemen valt. Eveneens aan verandering onderhevig is de welwillendheid waarmee bedrijven worden bezien – als onderdeel van het
probleem of van de oplossing – en het soort
sociale en milieuthema’s dat naar voren
komt. De publieke belangstelling voor onderwerpen zoals klimaat, kinderarbeid, voedselveiligheid, sociale ongelijkheid en politieke
misstanden fluctueert; als er al hypes zijn,
liggen die op dit vlak. Dit maakt wel dat de
aard van de druk op bedrijven sterkt wisselt,
met natuurlijk de verleiding om alleen mee
te deinen op deze golven. Dat is ook waar de
discussie vandaan komt over hoe substantieel en ingebed het allemaal is. Maar we zien
veel ondernemingen die vasthouden aan
praktijken zoals bijvoorbeeld ketenbeheer en
management- en rapportagesystemen, ook
als de mediahype weer is geluwd.

De Vries Robbé Groep

–72,10

2

Spyker Cars

–67,95

3

RT Company

–65,17

4

KPNQwest

–50,00

5

Samas

–35,34

6

Begemann

–31,82

7

Van der Moolen

–31,78

8

Versatel

–31,76

9

Pharming

–23,69

10

ICT Automatisering

–23,56

Bron: www.dft.nl

Uit de oude ESB-doos
Van het gematigd optimisme, dat in de vorige
Miljoenennota tot uitdrukking kwam, is in het
jongste stuk (…) niets overgebleven. (…) De ongunstige ontwikkeling van de betalingsbalans en
de daarmede gepaard gaande maatregelen van de
monetaire autoriteiten (discontoverhoging, kredietbeperking) hebben de geld- en kapitaalmarkt
gedraineerd, waardoor ook de liquiditeitspositie
van het Rijk werd aangetast. (…)
Momenteel schijnen, althans voorlopig, de moeilijkheden voor de Schatkist overwonnen (…), hetgeen erop wijst, dat de getroffen maatregelen tot
versnelde inning van de vennootschapsbelasting
en de inhaal van de in 1955 ontstane achterstand
bij de inning van de inkomensbelasting effect
beginnen te sorteren. (…) Het spreekwoord zegt,
dat men een gulden slechts eenmaal kan uitgeven; het is echter evenzeer
een feit, dat men een belastinggulden slechts eenmaal
kan innen.
Bron: Smulders, Th.J.A.
(1956) De Miljoenennota
1957, Een kritische
beschouwing. ESB,
41(2051), 885-888.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

576

ESB

21 september 2007