Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 10 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Bas van der Klaauw, Universitair hoofddocent aan
de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wanneer is een goede tijd om te stoppen
met de deeltijd-WW?
Deeltijd-WW moet zeker een tijdelijk karakter
hebben omdat het verstorend werkt op de
arbeidsmarkt. In de huidige kredietcrisis is
het doel van deeltijd-WW tweeledig. Ten
eerste heeft het de functie van activerend
arbeidsmarktbeleid. Deeltijd-WW houdt werk­
nemers betrokken bij het arbeidsproces en
voorkomt het verlies van (bedrijfsspecifieke)
vaardigheden. Met het huidige lage aantal
vacatures zijn re-integratieprogramma’s
waarschijnlijk veel minder effectief dan deeltijd-

De wereld volgens Ottow:

WW. Ten tweede zorgt deeltijd-WW ervoor
dat bedrijven een flexibeler personeelsbeleid
kunnen voeren. Dit is noodzakelijk omdat de
kredietverlening door banken gestagneerd is
waardoor zelfs potentieel gezonde bedrijven in
de problemen komen. Deeltijd-WW moet worden
stopgezet als de kredietverstrekking door
banken weer op gang is gekomen. In dat geval
is de bron van het marktfalen weggenomen en
beoordelen banken weer de levensvatbaarheid
van bedrijven door het al dan niet geven van
krediet. Gezonde bedrijven zullen dan op zoek
gaan naar nieuw personeel, waardoor het aantal
vacatures weer aantrekt. Maar het zal minimaal
tot begin 2010 duren voordat het zover is. Voor
veel bedrijven zal het najaar nog moeilijker
worden omdat de orderportefeuille van veel
bedrijven leeg begint te raken en er weinig
nieuwe opdrachten bij komen.

ESB-Top 10
Directe investeringen in het buitenland ­
(in miljoenen euro’s, eerste kwartaal 2009).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

België
Ierland
Japan
Canada
Spanje
Malta
Bulgarije
China
Slovenië
Duitsland

5.432
957
901
672
367
–2
–5
–7
–9
–11

Bron: DNB

Oeconomische wet
In een communiqué van een dezer dagen vestigt het Internationaal Arbeidsbureau de aandacht op een
nieuwe studie, die op treffende wijze het rechtstreeksche verband aantoont, dat blijkt te bestaan tusschen prijsniveau en werkloosheid. De invloed, dien het gemiddelde prijsniveau heeft op de werkloosheid in een land was natuurlijk reeds bekend, en ook weet men, dat deze factor volstrekt niet de eenige
is, die de arbeidsmarkt beheerscht, maar het schijnt toch, op grond van deze laatste onderzoeking van
het Int. Arbeidsbureau, uitgemaakt te zijn, dat de invloed van de indexcijfers gezamenlijk in zooverre
dien van alle andere factoren overheerscht, dat men, op weinig uitzonderingen na, mag gaan spreken
over de oeconomische wet: stijging/daling van het algemeene prijsniveau in een
land wordt gevolgd door daling/stijging van de werkloosheid.
De conclusie, die hieraan vastgeknoopt kan worden is, dat op den langen duur een
muntpolitiek, die er op uit is om het algemeene prijsniveau zoo stabiel mogelijk te
houden, van zeer gunstigen invloed moet zijn op de werkloosheid.
ESB (1927) Aanteekeningen. Verband tusschen gemiddeld prijsniveau en werkloosheid.
ESB 12(622), 1055–1056.

448

ESB

94(4564) 10 juli 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Mark Dijkstra
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals, Hanne van Voorden
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.