Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 9 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Flip de Kam, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

Verdient premier Balkenende wel genoeg?
De remuneratie van ministers (de premier is
de eerste onder zijn gelijken) leidt in delen
van de samenleving tot meer reuring dat de
verwerpelijke bonuscultuur aan de top van het
bedrijfsleven. Bij een zakelijke beoordeling
zijn drie invalshoeken relevant: de functieinhoud, de arbeidsmarkt en de pikorde binnen
het overheidsapparaat. De functie-inhoud
rechtvaardigt vanzelfsprekend een hogere
geldelijke beloning. Voor een jaarsalaris van
bruto 135.000 euro haalt het hoge kader in

De wereld volgens Ottow:

bedrijven de neus op, terwijl dit aantoonbaar
minder verantwoordelijkheden draagt. Bij de
gangbare rekrutering (via het lidmaatschap
van de Tweede Kamer) levert de relatief
geringe beloning echter (nog) geen problemen
op. Immateriële beloningsbestanddelen
(aanzien, macht, het dienen van de publieke
zaak) tellen bij kandidaten voor de functie
kennelijk zwaarder dan het slijk der aarde.
Wel is het niveau van nogal wat hoofdzakelijk
uit de ambtenarij gerekruteerde kamerleden
en sommige ministers inmiddels naar een
bedenkelijk niveau gezakt. Maar valt deze
tendens via salarisverhoging te keren?
Zolang de Koning, voor wie de ministers
verantwoordelijk zijn, 813.000 euro per jaar
toucheert, verdient de premier beter. Zeker
zolang tevens wordt vastgehouden aan het
onjuiste uitgangspunt dat topambtenaren
niet meer mogen verdienen dan hun
bewindspersoon. Misschien kunnen de premier
en majesteit fifty-fifty doen?

ESB-Top 10
Verplegers (m/v) per 100.000 inwoners.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ierland
Noorwegen
Nederland
Begië
Belarus
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Oezbekistan
Zwitserland
Denemarken

1971
1622
1437
1411
1253
1215
1072
1061
1044
986

Bron: Verenigde Naties

Uit de oude ESB-doos
Het is duidelijk, dat het Sino-Sowjet economisch offensief voor de Westerse naties een aantal gevaren
inhoudt; de communistische strategie, ook op economisch gebied, is er openlijk op gericht, de posities
der ,,kapitalistische†landen te ondermijnen. De economische penetratiepolitiek der Sowjets mag dan
kwantitatief de Westerse hulp en bijstand niet evenaren; het blok gaat echter duidelijk selectief te
werk, zich toespitsend op die landen, waar het Westen economisch-politiek zwak
staat, waar speculatieve projecten snelle prestige- en propagandasuccessen
beloven, en waar dus de beste kansen liggen voor duurzame verkrijging van
invloed. Het handelsverkeer van het blok mag dan kwantitatief niet bij de
Westerse omzetten in de schaduw kunnen staan; geselecteerd optreden van
het blok op bepaalde markten (tin, aluminium, rijst, om enkele voorbeelden te
noemen) heeft echter reeds hinderlijke stoornissen veroorzaakt.
Lubbers, J. (1960) Het Sino-Sowjet economisch offensief. ESB, 45(2236), 546.

32

ESB

94(4551) 9 januari 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Arenda Oomen, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.