Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 17 2008

ceteris paribus

Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële
Economie aan de Universiteit van Tilburg

Moeten er nog meer
Nederlandse banken
worden genationaliseerd?
Het waren roerige weken in de lage
landen. Eerst nationaliseerde Nederland
in twee stappen ABN AMRO, Fortis Bank
Nederland en Verzekeringen en daarna
kochten België, Luxemburg en Frankrijk
Dexia. Sommige collega’s menen dat in de
huidige financiële crisis nationalisatie van
de grote banken de enige oplossing is. Zelf
vind ik nationalisatie van systeembanken
een ultimum remedium (uiterste redmiddel)
dat van geval tot geval bezien en toegepast
moet worden. Bij nationalisatie dient er
tenminste aan drie voorwaarden te worden
voldaan. Allereerst mag de nationalisatie
slechts een tijdelijk karakter hebben om
de concurrentieverhoudingen met de
private banken niet te verstoren. Ik denk
daarbij aan één tot twee jaar. Daarnaast
moet er een neerwaarts risico zijn voor de
aandeelhouders en bestuurders van de
genationaliseerde bank. Ook zij behoren de
pijn te voelen. Tenslotte spreekt het voor
zich dat de overheid en belastingbetaler
meeprofiteert van het opwaarts risico, dat
zich voordoet bij de privatisering van de
genationaliseerde bank. Wij moeten ons niet
laten infecteren door het Angelsaksische
nationalisatievirus en het hoofd koel
houden. Minister Bos van Financiën en
DNB-president Wellink hebben voortreffelijk
geopereerd als crisismanagers. Dat mag ook
wel eens gezegd worden.

Colofon

ESB-Top 10

Vraag v/d week

Landen met de meeste kilometers autoweg per
vierkante kilometer landoppervlak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

België
Nederland
Japan
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
Jamaica
Denemarken
Tsjechië
Italië

4,5
3,4
3,2
2,4
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6

Bron: Wereldbank

Uit de oude ESB-doos
In het voorjaar van 1929 had men hier kunnen
­
inzien, dat een crisis te verwachten was.
Slechts enkelen zagen dit in; weinigen durfden
het openlijk te zeggen en de enkeling, die een
waarschuwend woord deed hooren, werd niet
au sérieux genomen. In het begin van den zomer
was de loop der dingen reeds zoo, dat sommigen
der beste voorspellers met een zekerheid een
“recessie†aankondigden. In de loop van den
zomer, toen de “recessie†in het zakenleven al
in vollen gang was en iedereen haar kon waarnemen, bleven de organen der publieke opinie van
prosperiteit getuigen, totdat, laat in den herfst,
zelfs de beurs de situatie ging inzien. Toen de
beurs ineenstortte,
bleven de kranten en
periodieken van welvaart spreken.
Valk, dr W.L. (1929)
Buitenlandsche
medewerking. ESB
14(730), 1149.

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: Ellen Knibbeler v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

640

ESB

93(4545) 17 oktober 2008