Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 10 2013

.

ESB Ceteris paribus

Ceteris paribus
>>>>>In Discussie>>>>>
Yvonne Hofs in de Volkskrant, 21 september

Martin van Rooijen in de Volkskrant, 26 september

… de rekenrente (vastgesteld op 2,4%, red.) ‘onrealistisch’ laag is, omdat
de pensioenfondsen sinds 2007 gemiddeld ruim 7 procent rendement
hebben gemaakt op hun beleggingen. Ze zeggen dat dit gepensioneerden
dupeert door kunstmatige pensioentekorten te creëren. […] De tekorten
zijn niet nep. De rente is nu zó ultralaag, dat hij nauwelijk verder
omlaag kan. […] Dit is dus weer boekhouden op zijn Henk Krols:
schijnbare ‘beleggingswinst’ aanwenden om nu zo veel mogelijk pensioen
aan ouderen uit te keren, en daarbij ‘vergeten’ dat er tegelijkertijd méér
geld nodig is om de pensioenen van de toekomst te betalen.

hield men zich maar aan de voorzichtige lage rente die nu is vastgesteld.
Voor het berekenen van de dekkingsgraad gebruikt men deze lage rente,
maar voor berekening van de premie en bij overdracht wordt een hogere
rente gebruikt. Nu de premie op een hogere rente wordt uitgerekend dan
de verplichtingen, worden jaarlijks honderden miljoenen overgeboekt
van de reserves van pensioenfondsen naar de nieuwe verplichtingen, om
het populair te zeggen van oud naar jong.

Krol en Van Rooijen vinden dat …

Ui t d e o u d e ES B – d o o s
beleidsinertie

In Nederland is een discussie gaande over de vraag of er al dan niet
herstelbeleid gevoerd dient te worden om de financiële positie van
pensioenfondsen te verbeteren en wat hierbij de inhoud van dat
beleid dient te zijn. De keuzes die gemaakt zullen worden zijn van
invloed op de welvaart van bij de pensioenfondsen betrokken generaties. Dit roept de vraag op of er wel voldoende waarborgen zijn voor
een faire en evenwichtige behandeling van de betrokken generaties.
Probleem bij veel pensioenfondsen, zeker bij bedrijfstakpensioenfondsen, is dat sprake is van een min of meer impliciet en onvolledig
pensioencontract van risicotoedeling. Er is onduidelijkheid over de
kernvraag wie wanneer welk deel van het financieringsrisico draagt.
Er is niet vastgelegd hoe, in welke omvang en in welke onderlinge
samenhang de premie- en indexatie-instrumenten dienen te worden
ingezet bij de bewaking van de financiële positie van het pensioenfonds. Een dergelijk impliciet contract leidt in de praktijk snel tot
conflicten over de toedeling van mee- en tegenvallers en ook tot beleidsinertie ingeval van een slechte financiële situatie.
Ponds, E.H.M. (2003) Fair pensioen voor jong en oud. ESB, 88(4393), 28-32.

630

Wat veel erger is:

Jesse Frederik op weblog Follow the Money, 26 september

Hofs zet echter afvalligen, …

… mensen die een rekenrente zoals in het buitenland willen, weg als
opportunistische idioten. ‘Boekhouders op zijn Henk Krols’. Zijn ze in de
rest van de wereld dan allemaal ‘Henk Krolboekhouders’?
Yvonne Hofs in de Volkskrant, 26 september

Het is altijd zo geweest …

… dat de pensioenen pas achteraf werden verhoogd op basis van
gerealiseerde beleggingswinsten, niet op basis van gedroomde winsten.
Nu de pensioenfondsen voor het éérst in de geschiedenis met tekorten
kampen, waardoor de pensioenen niet meer met de inflatie meestijgen,
willen de ouderenpartijen het ineens omdraaien en de pensioenen
verhogen op basis van toekomstige rendementen. De werkenden worden
dan opgescheept met de risico’s van tegenvallers.
[…]
Dan de vergelijking met het buitenland. Die gaat mank, omdat
de pensioenstelsels in andere landen heel anders zijn ingericht. De
rekenrente daar kun je daarom volstrekt niet vergelijken met de
rekenrente hier.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 98 (4670) 11 oktober 2013

Auteur