Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 3 2012

ESB Ceteris paribus Ceteris paribus VRAAG V/D WEEK UITGELICHT Aan Julian Emami Namini, universitair docent aan de Erasmus BELASTINGMORAAL Universiteit Rotterdam Groepen met een hoge intrinsieke motivatie om belasting te betalen worden gestra door het systeem omdat de overheid deze groepen zwaarder belast. Aangezien hun subjectieve kosten voor het vermijden van belastingen Waarom doet hoger zijn, is het goedkoper om deze groepen zwaarder te belasten. Deze hypothese wordt gesteund door empi- Duitsland het zo goed? risch onderzoek: mensen met een hoge belastingmoraal ‘ hebben een hoger marginaal tarief en betalen gemiddeld ’ meer belasting. De auteurs werpen de mogelijkheid op dat de overheid deze groepen bewust exploiteert. conomisch gezien was 2011 een goed jaar voor Duitsland: de werkloosheid daalde tot onder de drie miljoen – politici spreken Doerrenberg, P., D. Duncan, C. Fuest en A. Peichl (2012) Nice guys ??? ?n?i?s?h? ?l?a?s?t?:? ?a?r?e? ?p?e?o?p?l?e? ?w?i?t?h? ?h?i?g?h?e?r? ?t?a?x? ?m?o?r?a?l?e? ?t?a?x?e?d? ?m?o?r?e? ?h?e?a?v?i?l?y?? Ezelfs van volledige werkgelegenheid. Ook groeide het reële bnp IZA Discussion Papers, 6275. met drie procent en bleef het begrotingstekort onder de EU-grens van drie procent. Hoe komt dat? Volgens de huidige bondskanselier hee UIT DE OUDE ESB-DOOS succes altijd meerdere vaders. De eerste zijn de politici. Hoewel econo- men het stimuleringsbeleid van de afgelopen jaren hebben bekritiseerd, LE MIRACLE NÉERLANDAIS bleek het succesvol en goed getimed te zijn. De Duitse bedrijven over- Het geheim van het Nederlandse beleid op economisch, leefden de economische crisis zonder werknemers te hoeven te ontslaan. nancieel en sociaal gebied is geweest, dat het een re- De tweede zijn de vakbonden. Zij hebben in 2010 gematigde loonstij- delijk beleid is geweest. Het geheim is geweest, dat in moeilijke omstandigheden steeds een beroep kon wor- ging geaccepteerd omdat het hun doelstelling was om werkloosheid te den gedaan op de redelijkheid van partijen. Het is deze voorkomen. De derde zijn de huishoudens. Hoewel veel werknemers te nuchterheid en deze redelijkheid van ons volk geweest, maken hadden met werktijdverkorting, was er hoge baanzekerheid. Dit die naar mijn vaste overtuiging het geheim vormen van hee de vraag voor Duitse producten versterkt. De vierde groep zijn de wat men pleegt te noemen “le miracle néerlandais”. Hoe dat in de toekomst zal lopen, waag ik niet te voorspellen; handelspartners van Duitsland. Door de speci eke exportmix van bij- misschien kan men stellen, dat in dit opzicht de hemel voorbeeld chemische producten of machines van hoge kwaliteit, had niet meer geheel wolkeloos is. Duitsland minder te maken met buitenlandse concurrentie. Bovendien is de vraag vanuit Azië en Latijns-Amerika stabiel gebleven. De voorspel- ?Z?i?j?l?s?t?r?a?,? ?J?.? ?(?1?9?5?5?)? ?B?i?j? ?h?e?t? ?t?w?e?e?d?e? ?l?u?s?t?r?u?m? ?v?a?n? ?o?n?z?e? ?b?e?v?r?i?j?d?i?n?g?.? ESB, 40(1977), 353-356. lingen voor de Duitse economie in 2012 zijn gematigd, maar nog steeds optimistisch. ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? 96 ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?.Jaargang 97 (4628) 3 februari 2012