Ga direct naar de content

Vrouwen studeren sneller dan mannen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 24 1997

Vrouwen studeren sneller dan mannen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4125, pagina 811, 22 oktober 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Vrouwen studeren sneller dan mannen
De gemiddelde studieduur van studenten in het wetenschappelijk onderwijs is gedaald. De geslaagden uit 1993/’94 en
1994/’95 deden gemiddeld bijna zes jaar over hun academische opleiding. Degenen die in 1995/’96 de bul behaalden, hadden
daar twee maanden minder voor nodig. (zie figuur 1 en figuur 2)

Figuur 1 Geregistreerde werklozen voor seizoen gecorrigeerd, x 1.000

Figuur 2. Werkloosheid in de EU in % van de beroepsbevolking, voor seizoen gecorrigeerd
Tussen de verschillende opleidingen bestaan grote verschillen in studieduur. Bij de sector gezondheid had men gemiddeld vijf
jaar nodig om het doctoraal te behalen, bij recht was dat ruim een jaar meer. Vrouwen studeren gemiddeld vier maanden
sneller af dan mannen. Bij geen van de onderscheiden studierichtingen presteerden de mannen beter dan de vrouwen.
Steeds meer studenten ronden hun opleiding binnen vier jaar af. Van de eerstejaars uit 1988/’89 was vier jaar later 7% in het
bezit van het doctoraal. Van degenen die in 1992/’93 begonnen, behaalde 13% binnen vier jaar de eindstreep. Ook na vijf jaar
zijn er duidelijke verschillen. Van de eerstejaars uit 1988/’89 was 16% binnen vijf jaar afgestudeerd. De groep die in 1991/’92
startte, deed het met 28 procent geslaagden aanmerkelijk beter.
In 1988/’89 schreven bijna 34.000 studenten zich voor het eerst in voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Acht
jaar later had 62% een doctoraal behaald en was 7% in het bezit van een hbo-diploma. Vrouwen die gaan studeren halen wat
vaker dan mannen een diploma. De ongediplomeerde uitval is het grootst in het eerste jaar. Zo’n 10% van de eerstejaars
verlaat binnen een jaar het hoger onderwijs.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur