Ga direct naar de content

Uit de ESB van…..

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 28 2012

esB Dossier Gepaste Zorg Uit de ESB van… 1939 1971 Dekking oorlogssterftte kwaliteit van De waar Indien te eeniger tijd de gevaren, zoals ongevallen tengevol- Maar afgezien daarvan, is ook de kwaliteit van de “waar”, die ge van gewelddadigheden gepleegd in een gewapend con- men nu voor zijn geld krijgt, een geheel andere dan destijds. lict, droeve werkelijkheid zouden worden, dan zullen de De kwaliteit der verpleging en de efectiviteit der behandeling schadeposten door de geheele gemeenschap moeten wor- toen en nu verschillen hemelsbreed, zodat een vergelijking den gedragen. De taak van den actuaris is, ons voor te lich- der nominale bestedingen een sterk vertekenend beeld geet. ten omtrent de mogelijkheid premies te calculeeren. Voors- Zoals schrijver dezes reeds aan het slot van een proeve van hands ben ik van oordeel, dat het risico van oorlogssterte internationale vergelijking der kosten van volksgezondheid onberekenbaar is en dat zeer speculatieve elementen een rol (ESB van 20 november 1968) gesteld heet, kan bij een analy – zullen moeten gaan spelen. Dat het dekken van dit risico se en een vergelijking der bestedingen – zowel in de tijd als in- hoogst gewenscht is, zal wel geen bestrijding vinden. Zon- ternationaal – het kwaliteitsaspect niet buiten beschouwing der overheidsbemoeiing zal naar mijn overtuiging geen af- blijven, wil men tot een zuiver beeld komen. Dat negeren van doende veilige regeling zijn te trefen. Dat bij de organisatie het kwaliteitsaspect kan men regelmatig waarnemen in veel, daarvan concurrentiefactoren moeten worden uitgescha- min of meer emotioneel gestelde, beschouwingen omtrent de keld, zal eveneens wel algemeen worden onderschreven. De stijging, die de nominale kosten van de gezondheidszorg in regeling van een dergelijk algemeen en onberekenbaar risico hun totaliteit en in onderdelen hebben ondergaan. Dat ne- mag niet als winstobject worden beschouwd. Hier heet de geren is onjuist, maar wel begrijpelijk, omdat de kwaliteit van Overheid tezamen met de verzekeringsmaatschappijen een de zo zeer uiteenlopende vormen van verpleging en medische taak te vervullen. behandeling moeilijk onder één noemer is te brengen. Ook in de Amerikaanse literatuur, die veel aandacht besteedt aan Harts, M.J. (1939) Dekking der gevolgen van niet-militaire oorlogs- “health economics”, heet men hier moeilijkheden mee. sterfte als sociale verzekering. ESB, 24(1250), 912. te hefen of doeleinden na te streven die via het marktmecha- nisme niet kunnen worden gerealiseerd. De door het kabinet Poldermans, J.D.G. (1971) Hoe waarderen we de kwaliteit van de ge- voorgestelde veranderingen impliceren niet een totaal ophef- zondheidszorg? ESB, 56(2789), 244-246. fen van regulering in de gezondheidszorg, maar een drastische verandering in de aard hiervan. 1990 perestrojka In Oost-Europa heerst nogal verwarring over de rol van de nodig om de onvolkomenheden van het marktmechanisme op overheid in de nieuwe economische orde. Mede vanwege een gebrek aan vertrouwen in de overheid wordt nogal eens door- geslagen naar de andere kant en gepleit voor een volledig vrije markteconomie met geen of zo weinig mogelijk overheidsbe- moeienis. Analoge ontwikkelingen doen zich voor in de Ne- derlandse gezondheidszorg. Van belang is dat bij het door het kabinet beoogde stelsel sprake is van gereguleerde concurrentie. Ven, W.P.M.M. van de (1990) Perestrojka in de gezondheidszorg. ESB, Juist in de gezondheidszorg is een zekere mate van regelgeving 75(3765), 628-631. 106 Jaargang 97 (4644S) 5 oktober 2012