Ga direct naar de content

Steeds minder minimumloners

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 10 1999

Steeds minder minimumloners
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Meer informatie over minimumloners is opgenomen in de CBS-pub licatie Sociaal-economische maandstatistiek, aflevering feb ruari 1999.
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4196, pagina 239, 26 maart 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Minimumloners zijn werknemers die het wettelijk minimumloon of minder verdienen. In het geval van deeltijdwerkers wordt hierbij
uitgegaan van het loon per uur.
Minimumloon wordt lager…
Eind 1997 bedroeg voor voltijdwerknemers van 23-64 jaar het minimumloon Æ’ 2243,80 bruto per maand; gelijk aan 46% van het gemiddeld
verdiend loon (zie figuur 1). Dit is het laagste percentage sinds in 1969 de Wet Minimumloon van kracht werd. In de jaren zeventig steeg
het minimumloon elk jaar ongeveer evenveel als het gemiddeld verdiend loon. Na 1983 is het minimumloon nog maar met 10% gestegen,
terwijl het gemiddeld verdiend loon tussen 1983 en 1997 met 40% toenam.

Figuur 1. Minimum- en gemiddeld verdiend loon, volwassen voltijdwerknemers, bruto per maand
… en door minder mensen verdiend
Eind 1997 waren er 309.000 minimumloners, dat is 5% van alle werknemers. Het aantal minimumloners bereikte in 1976 een hoogtepunt en
is sindsdien tot 1993 gedaald. Deze ontwikkeling hangt samen met de relatieve daling van het minimumloon, waardoor steeds meer
werknemers boven het minimumloon kwamen. Vanaf 1994 neemt het aantal minimumloners weer toe. Dit is ten dele het gevolg van
veranderingen in de werkingssfeer van de wet (vanaf 1993 geldt het minimumloon ook voor werknemers met een kleine deeltijdbaan).
Daarnaast zijn van invloed werkgelegenheidsmaatreglen, zoals de opzet van banenpools, en opneming van lage loonschalen in cao’s.
Relatief veel minimumloners treft men aan onder jongeren, werknemers met een flexibel dienstverband, en bij uitzendkrachten,
schoonmaakbedrijven, banenpools, de horeca en de handel (figuur 2). In 1994 en 1995 was de groei van het aantal minimumloners
geconcentreerd in de zakelijke dienstverlening (met name bij de uitzendbureaus en banenpools). Na 1995 was de groei van het aantal
minimumloners meer gespreid over de verschillende bedrijfstakken, hoewel het zwaartepunt van de groei nog steeds lag in de
commerciële dienstverlening.

Figuur 2. Aandeel minimumloners in het totaal aantal werknemers per categorie, dec. 1997 (%)

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur