Ga direct naar de content

Redactioneel: Over-de-top

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 20 2013

.

Redactioneel ESB

Over-de-top

I

de meest prestigieuze prijs de winn de wandelgangen ving ik
naars tot slechtere prestaties aan
onlangs op dat een econote zetten. Borjas en Doran (2013)
mische faculteit voornekwamen onlangs naar buiten met
mens is om een Nobelprijsde resultaten van hun studie die
winnaar voor anderhalve dag in de
de winnaars van de Fields Medal
week aan zich te verbinden met
vergelijkt met wetenschappers van
een vaste aanstelling. Iemand die
gelijkwaardig formaat. De Fields
ook echt gaat meedraaien in het
Medal wordt gezien als de Nobelonderwijs, die een geweldige aanprijs in de wiskunde. In deze studie
trekkingskracht op aankomende
bleken de wetenschappers na het
studenten heeft, die collegaonderwinnen van de prijs vooral slechzoekers tot grootse ideeën voor
ter te presteren doordat zij zich op
nieuwe papers gaat inspireren,
nieuwe terreinen gingen begeven
maar vooral iemand die heel proqua onderzoek. Mogelijk is dit
ductief is en de betreffende faculprecies wat een dergelijke prijs zou
teit tot grote hoogte in de internaSandra Phlippen
moeten doen, namelijk de blik vertionale rankings gaat brengen met
Hoofdredacteur ESB
ruimen en wetenschappers aanzeteen hoge plek in de Economentop
s.phlippen@sdu.nl
ten om verbindingen te leggen met
40 van ESB als ultieme beloning.
nieuwe vakgebieden.
Maar is het nou wel zo dat wetenMaar voor de decaan in ons verhaal
schappers die de prijs der prijzen
blijft het een netelige kwestie omdat de loonkosten voorlohebben ontvangen zo’n goede aanwinst zijn?
De relatie tussen productiviteit en het winnen van een prijs pig ver uit de pas lopen met de te verwachten publicaties.
is in verschillende studies onderzocht. Malmendier en Tate Misschien is het wel een belangrijkere vraag waarom de fa(2009) vergeleken hierbij bedrijven waarvan de CEO net culteit op een dergelijk extern signaal van kwaliteit afgaat
geen prestigieuze business award heeft gewonnen met be- bij het aantrekken van nieuw personeel. Immers, als de
drijven waarvan de CEO wel won. Wat bleek? Na het win- markt voor Nobelprijswinnaars werkt, wat volgens mij nienen van de prijs presteert de winnende CEO structureel mand betwijfelt, dan zitten alle te verwachten prestaties en
slechter, zowel in vergelijking met zijn eigen prestatie vóór spillovers toch allang in zijn uurloon verwerkt?
het winnen als vergeleken met de prestatie van de net-niet Het zou het slimste zijn als een decaan probeert om een
winnende CEO. Heel intuïtief eigenlijk als je bedenkt dat inschatting te maken van de te verwachten prestaties van
het streven naar erkenning – zoals Shiller onlangs in een in- potentiële nieuwe werknemers voordat ‘de markt’ dit weet.
terview met ons uitlegde – een belangrijke drijfveer is voor Hierbij kan de decaan gebruikmaken van de methode die
hard werken: zodra die erkenning er is, valt dit deel van de Borjas en Doran toepassen om net-niet winnaars te identificeren. Een methode die McKinsey trouwens al jaren gedrijfveer tijdelijk weg.
Maar de prestatie van de winnende CEO’s per betaalde bruikt om goede wetenschappers voor een redelijke prijs te
euro blijkt nog verder omlaag te gaan omdat zij na de prijs traceren. De methode is om de snelheid waarmee publicaveel meer salaris eisen, zowel in absolute zin als relatief ten ties elkaar opvolgen te monitoren, gewogen naar de impact
opzichte van hun collega’s. Ook zijn zij minder uren aanwe- van het tijdschrift. Je ziet dan wanneer iemand gaat accelezig vanwege mediaoptredens en gaan ze zich bezighouden reren en kunt een aantrekkelijk aanbod doen zonder direct
met allerlei spielerei die weinig met hun kerntaken van doen de hoofdprijs te hoeven betalen. Daar zou de decaan zich
heeft. Malmendier en Tate concluderen dan ook dat het – los van het waarheidsgehalte van dit gerucht – eens mee
voor de aandeelhouders maar te hopen is dat ze een CEO moeten bezighouden.
aantrekken die in de luwte blijft opereren.
Terug bij onze economische faculteit en de Nobelprijswinnaar: de decaan in kwestie die de Nobelprijswinnaar heeft Literatuur
aangenomen, zou kunnen argumenteren dat dit superster- Malmendier, U. en G. Tate (2009) Superstar. CEO’s. Quarterly Journal of
gedrag zich bij wetenschappers niet op die manier zal voor- Economics, 124(4), 1593–1638.
doen. Nobelprijswinnaars staan een paar weken in het zon- Borjas, G.J. en K.B. Doran (2013) Prizes and productivity: how winning
netje, maar daarna is het weer hard werken als gewoonlijk.
the Fields edal affects scientific output. University of Notre Dame WorMaar helaas, ook in de wetenschap blijkt het winnen van king Papers, 22.

Jaargang 98 (4673) 22 november 2013

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

695

Auteur