Ga direct naar de content

Redactioneel: Krediet moet stromen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 28 2014

Redactioneel ESB

Krediet moet stromen

O

Vorige week debateerde de Tweede
nze banken worden
Kamer over deze vragen. Zij reop hun eigen kernageerde daarmee op het rapport
activiteiten aan alle
van de Commissie Wijffels, dat al
kanten ingehaald.
vorig jaar zomer was verschenen.
Niet alleen aan de kant van kreDit debat was teleurstellend. De
dietverlening aan bedrijven en
Kamerleden leken vooral bezig met
huishoudens, maar ook aan de kant
het voor de bühne strooien met
van ICT vernieuwingen in finanverontwaardiging over die bankiers
ciële dienstverlening. Ga maar na:
die de belastingbetaler hadden lalanglopende grote projecten worten opdraaien voor de gevolgen van
den straks door pensioeninstellinhun risico’s. Maar vooral teleurstelgen via het NII gefinancierd. Oud
lend omdat de waardevolle aanbefamiliefortuin springt deels in het
velingen van de Commissie Wijfgat van vele miljarden waarmee
fels nauwelijks aan bod kwamen.
het MKB droog staat. Een anEen eerste aanbeveling is in wezen
der deel van dat financieringsgat
Sandra Phlippen
precies wat we nu langzaam zien
wordt opgevuld door krediet van
Hoofdredacteur ESB
gebeuren, namelijk dat er een grote
de Europese Investeringsbank, die
s.phlippen@sdu.nl
diversiteit komt van concurrerende
twee weken geleden een vestiging
spelers die krediet aanbieden. Terin Nederland opende om zichtbaar
wijl de Kamer spreekt over een
te zijn voor de kredietvraag van de
ondernemer. Weliswaar op kleinere schaal, maar desalniet- dienstbare bankensector die in alle nederigheid de ene na de
temin booming is crowdfunding als alternatief voor bankkre- andere risico-beperkende maatregel krijgt opgelegd, komt
diet voor kleinere projecten. Op de markt voor hypotheken dienstbaarheid volgens de Commissie het best op gang door
timmeren verzekeraars al stevig aan de weg en daar komt voldoende concurrentie.
straks nog het NHI vehikel bij waar banken hun hypothe- De aanbeveling die de meeste aandacht kreeg was uiteraard de verhoging van de kapitaalratio. Die verhoging zorgt
ken kwijt kunnen.
Het ingehaald worden blijft niet beperkt tot het traditio- ervoor dat banken op afstand van de overheid komen te
nele bankieren. De ING die probeerde een sprong vooruit staan en hun eigen of elkaars klappen kunnen opvangen bij
te maken met de analyse van klantgegevens voor innovatie volgende crises. Zodra die kapitaalbuffer er is kunnen deze
werd hard teruggefloten. Maar ondertussen keek Google la- banken ook makkelijker nieuw kapitaal aantrekken, maar
chend toe hoe er een markt van financiële online diensten er is meer. Nieuw onderzoek van Gert Peersman dat nog
en producten braak ligt rondom die arme banken wiens zo vers is dat het alleen nog gedrukt staat op de cp-pagina
van uw geliefde ESB laat zien dat het transmissiekanaal van
handen gebonden zijn.
Wat is er toch aan de hand met die banken? Hoyer van de de ECB om kredietverlening te stimuleren via interbancair
EIB zegt het treffend: ‘Nederland hád een geweldige finan- krediet, vooral werkt bij hoge kapitaalbuffers. Bij lage bufciële sector met actieve en robuuste banken. Die kónden fers blijken die onconventionele ECB maatregelen vooral te
voorzien in de financieringsbehoefte van de maatschappij’. leiden tot het opkopen van staatsobligaties. Het punt van de
Dat zij daarin nu achterblijven komt niet door onwil of banken met lage kapitaalbuffers is echter dat de weg ertoe
chantage zoals sommige populisten suggereren. Wel is nuts- en alle beleidsonzekerheid daaromtrent, hen parten speelt.
bankieren op grote schaal veel minder aantrekkelijk gewor- In onze hiernavolgende editie werken Bijlsma en Kool de
den. Waar systeemrelevantie vroeger stond voor impliciete mogelijkheden voor verhoging van kapitaalratios verder uit.
staatssteun, daar staat het nu voor de Liikanen regel waarin Zodra kapitaalbuffers de banken op voldoende afstand van
er niet overmatig aan zakenbankieren mag worden gedaan de staat plaatsen, kan het dienstbaar zijn aan de samenleving
als voorwaarde voor deelname aan het deposito garantie rustig aan de markt worden overgelaten. Wie niet dienststelsel (DGS). Ook mag er niet teveel tegenpartijrisico wor- baar is word weggeconcurreerd.
En hoe zit het dan met het systeemrelevante betalingsverden genomen van banken die buiten het DGS vallen.
Wat mag zo’n bank nou nog wel? En is dat dan wel voldoen- keer? Wie neemt dat over als de bank failliet gaat? Ook daar
de interessant voor nieuwe banken of buitenlandse banken heeft de Commissie aan gedacht, al lijkt dat niemand opgevallen. ‘Een architectuur van IT systemen die de continuïom actief te worden?
teit vansysteemrelevante activiteiten waarborgt’.

Jaargang 99 (4686) 30 mei 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

321

Auteur