Ga direct naar de content

Reactie op: Globalisering is onbekend en omstreden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 13 2006

Esther Berden
Beleidsmedewerker bij
het Ministerie van Economische Zaken

Robert Went eindigt zijn artikel met de vraag:
‘Is het daarom geen tijd voor een serieus
nationaal globaliseringsdebat’? Volgens Went
is draagvlak voor verdergaande globalisering
niet vanzelfsprekend. Dit mogelijke gebrek
aan draagvlak kan veroorzaakt worden door
een gebrek aan een strategische visie van de
regering. Een globaliseringsdebat kan volgens
Went uitkomst bieden.
Kan een nationaal globaliseringsdebat bijdragen aan draagvlak voor globalisering? Ja dat
kan, maar alleen als het grote risico van een
dergelijk debat vooraf wordt ondervangen.
Het risico waar ik op doel is dat de discussie
gevoerd wordt tussen twee karikaturen uit
het spectrum: extreme anti- en proglobalisten. Het voorbeeld dat Went aanhaalt, de
Europese grondwet, is een goed voorbeeld
van een discussie die op karikaturen gevoerd
werd. In deze discussie was je voor of tegen
een Europese Grondwet; er bestond geen
middenweg. Dit leverde een debat op waarin
nuance en inhoud ontbraken en deelnemers
zich ingroeven op ingenomen stellingen. Dit
gebrek aan focus in het debat resulteerde in
een gebrek aan concrete aanknopingspunten
voor een beleidsvisie na afloop van het debat.
Wat zou de uitkomst van een globaliseringsdebat zijn, indien het gevoerd wordt op karikaturen? Aan de ene kant van het spectrum
staan de anti-globalisten. Zij huldigen de
stelling dat globalisering voornamelijk slecht
is voor Nederland. Vaak gehoorde oplossingen
zijn protectionistisch van aard. Al met al leidt
protectionisme tot een suboptimale uitkomst.
Aan de andere kant van het spectrum staan
de pro-globalisten. Bij een dergelijk standpunt past een laissez-faire beleid. Echter,
globalisering kent ook verliezers en het negeren van deze verliezers leidt tot een sociaal
onwenselijke situatie.
De uitkomst van een dergelijk debat is polarisering. Hierdoor wordt het draagvlak voor

reactie

Reactie op: Globalisering is
onbekend en omstreden
hervormingen, die noodzakelijk zijn om de
kansen van globalisering te benutten, ondermijnd. Oftewel, globalisering verliest.
Een nationaal debat over globalisering levert
dus niet per definitie een bijdrage aan het
creëren van draagvlak voor globalisering. Om
gezamenlijk tot een constructieve uitkomst
te komen is het cruciaal dat we een open,
genuanceerd en realistisch debat voeren over
globalisering. Dat kan alleen als we lering
trekken uit de lessen die geleerd kunnen
worden uit het debat rondom de Europese
grondwet.
Ontbreekt het onderwerp globalisering in het
coalitieakkoord van het kabinet, zoals Went
stelt? Ja, maar globalisering staat wel op de
agenda van het kabinet. Het kabinet heeft
een SER-adviesaanvraag ingediend, met als
doel meer inzicht te krijgen in de gevolgen
van globalisering op de Nederlandse economie en samenleving. Het verschijnen van dit
SER-advies over globalisering, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008, biedt
een goed aanknopingspunt om de gehele
samenleving in het nationale globaliseringsdebat te betrekken.

ESB

juli 2007

15

Auteur