Ga direct naar de content

Over the top

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 6 2000

Over the top
Aute ur(s ):
Brzeski, C. (auteur)
Deze rub riek wordt periodiek verzorgd door het ministerie van Financiën.
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4285, pagina 1006, 8 december 2000 (datum)
Rubrie k :
EU-monitor
Tre fw oord(e n):
voorspellingen

Voor het eerst heeft de eurozone in 2000 een begrotingsoverschot gerealiseerd. In 2001 zal weer een bescheiden tekort ontstaan.
Onlangs heeft de Europese Commissie haar Herfstvoorspellingen 2000-2002 gepresenteerd, waarin de economische vooruitzichten
voor Europa worden bezien. Haar ramingen onderscheiden zich daarbij nauwelijks van recente ramingen van de OESO en het IMF.
Volgens de Commissie heeft de groei van de eurozone in het tweede kwartaal haar hoogtepunt bereikt. De bbp-groei in de eurozone zal
van 3,5 procent dit jaar afnemen naar 3,2 procent en 3,0 procent in 2001 en 2002. De economische groei wordt vooral gedragen door
de binnenlandse vraag, die als gevolg van de belastinghervormingen (in alle lidstaten behalve Portugal en Ierland) en meer
werkgelegenheid ook in de komende twee jaren krachtig zal groeien. Zo nemen consumptie, investeringen en voorraadgroei ruim drie
procent-punten van de groei in 2000 voor hun rekening; de rest van de groei kan verklaard worden door de netto exporten. Risico’s
voor de economische vooruitzichten zijn volgens de Commissie mogelijke tweede-ronde-effecten van de hoge olieprijzen (onder andere
door loonstijgingen) en de wereldwijde onevenwichtigheden op de lopende rekening
Met een bbp-groei van meer dan tien procent in 2000 en acht procent in 2001 blijft Ierland de economie met de hoogste groei. De grote
drie van de eurozone (Duitsland, Frankrijk en Italië) blijven naast Portugal, en in 2001 ook Oostenrijk, met hun groeicijfers nog steeds de
hekkensluiters van de eurozone.
Inflatie
Het geharmoniseerde inflatiecijfer in de eurozone zal in 2000 2,3 procent bedragen en pas in 2002 weer 2,0 procent bereiken. De hoge
olieprijzen en de lage euro blijven de hoofdoorzaken van de hogere inflatie. De Commissie veronderstelt een olieprijs van dertig dollar per
vat in 2001 en 27 dollar per vat in 2002; voor de euro hanteert de Commissie de technische veronderstelling dat de reële wisselkoers in de
komende twee jaren gelijk blijft. Dit komt dan neer op een wisselkoers van 0,90 dollar per euro. De Commissie gaat ervan uit dat tweederonde-effecten beperkt blijven en wijst daarbij op de tot nog toe gematigde stijging van de loonkosten per eenheid product (van 1,2
procent in 1999 naar (verwacht) 0,8 procent in 2000). Ierland blijft dit jaar met afstand het land met de hoogste inflatie (5,2 procent).
Volgend jaar wordt deze koppositie door Nederland overgenomen (3,9 procent versus 3,7 procent in Ierland). Daarbij is rond één procentpunt van de inflatie in Nederland toe te schrijven aan de belastingherziening volgend jaar. Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn de
landen met de laagste inflatie.
Begroting
Voor het eerst heeft de eurozone in 2000 een begrotingsoverschot van 0,3 procent bbp gerealiseerd. Mede door eenmalige UMTSopbrengsten hebben dit jaar zes lidstaten een begrotingsoverschot. Vorig jaar waren dat er vier; volgend jaar zijn het er naar verwachting
zeven. Luxemburg (4,9 procent), Finland (4,2 procent) en Ierland (4,2 procent) hebben in 2000 de grootste begrotingsoverschotten. In
2001 loopt de begrotingspositie van de eurozone weer terug naar een tekort van 0,5 procent van het bbp. Zonder de geraamde
opbrengsten van de verkoop van UMTS-licenties in 2001 in Frankrijk en België zou het tekort 0,7 procent bedragen. De voor conjunctuur
gecorrigeerde begrotingspositie van de eurozone (exclusief umts-opbrengsten) blijft in 2000 en 2001 bijna onveranderd (-0,7 procent in
2000 en -0,8 procent in 2001).
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3

Figuur 1. Bbp-groei 2000 en 2001 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en euro-zone

Figuur 2. Index geharmoniseerde inflatie 2000 en 2001 in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en euro-zone

Figuur 3. Begrotingspositie landen met en zonder UMTS in 2000

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur