Ga direct naar de content

Minder flexibilisering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 26 2001

Minder flexibilisering
Aute ur(s ):
Lucassen, S. (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4331, pagina 835, 26 oktober 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In 2000 hadden 530.000 werknemers een flexibel arbeidscontract, dat wil zeggen een contract voor minder dan één jaar of met een
variabele wekelijkse arbeidsduur. Uitzend-, oproep- en invalkrachten worden dus gerekend tot de werknemers met een flexibele
arbeidsrelatie. Van de 530.000 flexwerkers werkten er 196.000 als uitzendkracht.
Het aantal flexwerkers daalde in 2000 met 41.000 ten opzichte van 1999. Daarmee daalde voor het tweede achtereenvolgende jaar het
aantal mensen met een flexibel contract. Deze daling hangt samen met de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt. Het aandeel van
flexwerkers in de totale werkgelegenheid ligt echter nog steeds hoger dan begin jaren negentig. In 1992 was het aandeel flexwerkers
onder de werknemers acht procent. In 2000 was dit negen procent. Het totale aantal werknemers bedroeg in 2000 ruim 6,1 miljoen mensen.
Van hen hadden 5,6 miljoen een vast contract.
Vooral jongeren zijn flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt. In 2000 had maar liefst een kwart van de jongeren tot 25 jaar een flexibel
contract. Van de werknemers van 25 jaar en ouder was dit gemiddeld ruim zes procent. Vrouwen hadden ruim anderhalf keer zo vaak een
flexibele arbeidsovereenkomst als mannen.
Deeltijdwerk neemt verder toe
De toename van het werken in deeltijd wijst daarentegen wel op een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. Immers, uit de toename
van het deeltijdwerk blijkt dat werkgevers en werknemers steeds vaker bereid zijn elkaar tegemoet te komen in de wens om korter te
werken. Het aandeel werkenden met een baan van minder dan 35 uur per week neemt al lange tijd toe. Van 1999 op 2000 steeg dit aandeel
verder, namelijk van 31 naar 32 procent. In 1995 was dit nog 28 procent. Vooral bij vrouwen is een deeltijdbaan in trek. In 2000 werkte 62
procent van de vrouwen in deeltijd. Van de mannen had slechts twaalf procent een deeltijdbaan.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3.

Figuur 1. Werknemers met een flexibel arbeidscontract, 2000

Figuur 2. Aandeel flexwerkers onder werknemers naar geslacht en leeftijd

Figuur 3. Aandeel deeltijdwerkers in de werkzame beroepsbevolking naar geslacht

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur