Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 344

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 2 1922

2 AUGUSTUS 192

Â9URJ9R9CHT VOÖRËEEOUDEN

Economisch~Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E JAARGANG

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1922

No. 344

INHOUD

BIz.
DE GELDELIJKE UITKOMSTEN VAN HET STAATSSPOORWEG S
S)-
BEDRIJF IN INDIE 1
door
S. A.
Reitsnta …………..
670
De Kleurstofindustrie in en buiten Duitschiand door
E. J.
Tobi
……………………………………..

72
De Joint Stock Banks

…………………………
675
Londensche Correspondentie
……………………..
676
A’ANTEEKENINGEN:
‘s Rijks Munt in 1921 ……………………….
678
De tabakscultuur ter Oostkust van Sumatra ……….
679
De intergeallieerde schulden
………………….
680
OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN
………………….
681
MAANDCIJFERS:
Résumé uit het ,,Monthly Bulletin of Statistics” ……
682
Handelsbeweging over de maand Mei
1922
……….
883
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

684-690
Geidkoersen.

.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.
INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Aigem,en Secretaris: Mr.
G.
W. J. Bruin.s.
Ajssistent-Redaoteur voor het weekblad:
D. J.
W7n8ink.
Secretariaat: Pieter
de Hoog’hweg 122, Rotterdam.
Aangeteelcende s’tulcken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telefoon ‘Nr. 3000. Postchèque- en girorekening
Rotterdam No. 8408.

Abon’nementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in
Nederland f 20,—. Buitenland en
Koloniën
f
25,-
per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
het weekblad gratis.

De verdere publica.ties van het Instituut uitgaande ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertenties
f
0,50 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh & van .Ditnaar’s Uit gevers-
111 aaschappij, Rotterdam, Amsterda.m ‘s-Gravenhag e.

1 AUGUSTUS 1922.

In het oorui’liziclt v.aai de meerdere geldwnaiag voor

de anaandewtisseling en de sborting op het schatkist-

papier was de geJdhizarkt dese week veel minder ruiirn,
aooclat ‘cle ffoarsen allen iets aantrokken. J)e prolonga-

tie-rente noteerde meestal 3% pOt. en particulier dis-

conto liep op tot 2
7
/8
c
3 ‘pOt., terrwij1 gisteren aellls het

ailleafij’nste ‘papier ‘niet onder 3 pOt. te pl’aatsn

was.
*

*
*

In den weekstaait van de NedeTiandsche Bamik tea-

kent alch, naast do gevolgen van
x11e
ma anclswiseli.ng,

dnideWk cle inv1oed af van de storti!ngen op de staats-

lèening, welke de vorige week hebben ‘plaats gehad.

De post bininenl’aniclsche wissels verminderde met ruim

f
46,1 millioen. Aangezien echter het ‘bedrag der recht-

streeks bij ‘de Bank geplaatste sc.hatkis.tprome,ssen niet

f
49 ‘miljoen ‘atfnann, vertoont de ‘post, voorzoover de

.gel.clib’ehoeften van het bedrijfsleven
i
er tin tot iritdruIc-

king ‘komen, per ‘saldo een stijging van een ikledme

f3 niillioen.

Een veel belangrijker stijging geven de Ibeieein±ogen

te zien. Deae liepen in de a,fgelo’opeu 4veek imet bijna

f
16,7 miflioen op. Merkwaardig is het naar verhea-

‘ding raeer groote ‘aandeel
(f
6,6 miil]iioen), .dat de goe-

d’erenbeleaniogen in deze stijging [hebben gehad.

De ‘biljettencircnil’aitie nam met
f
12,1 milhioen toe.

DacT ‘de rek y’g-oou.rsnt saldi echter een aanrziienlijke

‘daling vertoonden
(f
38,6 ncillioen), steeg het be-

schiikjbaai- metaalsaldo ten slotte met ruinn
f 5,5 mii-

lioen.

*

* *

De wisselmarkt stond weder geheel in het teeken

‘van de dbÂendb mark. De stemim’ing was reeds direct

bij de opening Flauw; ‘maar op de laatste dagen ‘der

week ging dit over in een paniiekach’ti,ge daling, waar-

bij ‘de koers ‘gisteren op ca. 0,38 kwam. Nait’uurdijk wer-

den ‘hierdoor ook ,wder de fraaics meclegesleept, die

zoowel voor 1 F’raacsc[he als vo:or Belgische ea.

3 pOt. moesten p’rijsgov’en. Daarentegen mar,en de

overige wissels allen v.aster en stegen in overeenstem-

ming met Londen 3 á 4 per mille.

LONDEN, 29 JULI 1922.

Gedurende de ‘afgeloopen week lheerschte aan de

geidmarkt een gemakkelijke ste.miming en ‘het geringe

bedr.ag, dat de vorige week [hij de Bank of England

was opgenomen, kon op Maandag izondler moeite wor-

‘den atEgeiost.

Herniienwiixg van dbggeld vond meestal tegen 1

pOt. plaats, en slechts enkele malen’ wer;clen ook ‘pos-

ten tegen 1% ‘pOt. agesloten. Voor ‘nieuw geld wer-

‘den op een enkele uitzondering na, geen ho’ogere koer-

sen genoteerd’. 7-daags geld ‘bleef ‘op 134 ‘pOt.
De discointto.maiikt ‘bleef ‘stil; de d,isconbo’s bedroe-
gen:

2-anaaincis banicaccepten
1%
—- 13/iI
pOt.

,,

,,

,,

idem.

6-

,,

,,

,,

2-23

3

,,

prima ‘handslsrwissels 234-3 ‘pOt.

4-

,,

234-3

6-

11

,,

,,

,,

3-334

670

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

DE GELDELIJKE UITKOMSTEN VAN HET

STAATSSPOORWEG (S.S.)-BEDRIJF

IN INDIË.

De ‘heer S. A. Reitsana, oudhe’ofdamib’tenaar der In-

dische S.S. te Bandoeng, schrijft ons:

In liet nummer van 14 SeptemJber jl. ider Econo-

misch ‘Statistische Berichten komt een artikel voor
van de hand van den heer G. P. J. Oaspersz, twaarin

deze Directeur dIe
r
&gnara’ng Cherilbon Stoiomtraim-

Maatschappij een dermate droevig beeld van de

geldelijke uitkomsten der S.S. ophangt. dat hij aan
het slot zegt:

,,Bij de Djaim’bidebatten hebben •de voorstanders van
,,staatserploitatie zich ter verdediging van hun stand-
,,punt o.a. ook beroepen op de
uitkomsten
van het S.S.
,,bedrijf. Zouden zij dit thans nog durven doen?”

Wanneer iemamd met de autoriteit vnu den heer

Oasperz een dergelijke vraag stelt, dan kan men er

zich niet van afmaken met het artikel door te loopen

en het naast zich neer te leggen; neen, men dient

na’ujw’keur.ig het cijfermateriaal te keuren en daarna

de idJaaruiit getrokken conclusies te toetsen aan de

door eigen onderzoek verkregen ineichten.

De heer Oaserz gaat uit van 2 feiten: le. de be-

drijfsTe’sultaten der S.S. van de laatste jaren zijn zeer
teieiursîteliend’, 2e. de ramingen voor 1921 en 1922

zijn in hooge made foutief.

De droevige fiunancieeie uitkomsten zijn, aldus tde

heer Casper.sz, het gevolg vnu te laat ingeoerde
tarief sverh’oogiingen. Verbetering in den toestand’,

wil men voorkomen, dat ide S.S. een bron van rverl’ies

wordt, diient hoefdizakelijk te worden ‘gezocht in

tarie’fsverhooging, waarmede ‘nog vrij ‘ver ‘kan worden
gegaan, zonder dat vrees voor ibeiemniering van het

verkeer ‘behoeft te bestaan.

Aldus in bekn,opt formaat de ‘inhoud van het a’r-

tiked, dat zoow,el door i
n
h
ou
d als d’oor onderteeken’ing

aco bijzonder ide aandacht tr•k.

Beschouwen we eerst cie stelling, dat de bed’rijfs-

resultaten der S.S. die laatste jaren zoo ‘bedroevend

waren.
Teneinde dit te .betoogen, beroept d’e heer Gas-

persz ‘zich top de
Nota
¶betreffenide ‘den toestand ,van

‘•s La,ndJs financiën, (stuk •F. Onderweiip 1 d’er aan
den V’olksTaad ingediende bescheiden betrekkelijk
de Indische ,begroo’tiing voor 1922), iwaar op bi. 21
een oiverzicht van de uitkomsten dier bed’rijven )word’t

gegeven. Het ‘op die ibiadzij1de rvoork’omendn staatje
wordt door den beer Oasipersz gedeeltelijk overge-
n’cimen, ‘waarbij echter eenige fouten ‘gemaakt wor-
den. Zoo neemt die heer Oasper!sz hij de ,,’o’v’erscho’t-

beu” der S.S. in sommige jaren ook ciie van den
Post-, Telegraaf- ‘en Telefoondienst en ‘van de Lands-

drukkerij.
Hoewel slechts 2 cijfers ‘volkomen juist zijn, de fouten soms diii de tonnen loopen en de gemaakte
vergissing ‘zich ‘ook weer in de ‘in. staatje II becijferde
winsten en verliezen (in relatief sterkere mate) ‘voort-

iant, zijn de cijfers niet dermate fout, dat zij het ge-
heele betoog ‘aantasten. Er moest ‘echter ‘op gewezen
o’rden, omdat ‘zoirucier deze toelichting do staatjes

van dien heer Caspersz in verband met de officieele

gegevens niet te ‘begrijpen zijn..
De heer Oasp’ersz ‘betoogt ‘daarna zeer terecht, dat
ondleir de uitgaven, welke tot bovenstaande ,,oiver-

schotten” leididen, slechts begrepen zijn ‘de algemeene
expi’oitatie.uitgaven, alsmede de kosten voor ‘ver-
nieuwing en van herstel -van buiten’gesvotie schade,
doch dat daaronder niet vallen de ‘kosten voor pen-
sioenen, ide rente en de afschrijvingen. Ont na’ ‘te gaan

of winst behaald ‘of verlies geleden ‘is, moeten die
overschotten dus met deze ‘bedhagen .vermin’denid ‘wor-

den. Aan de ‘hand van globale becijferingen, voor-
komende in de Meim!orie ‘van Antwoord; op de In-dische Begrioo’ting ‘voor 1921 (Afd’. VIII Departe-

meut ‘van G.B’. 28), komt de heer Casp’ers’z tot niet

in, ‘de ‘begr(ooting voorkomende ,,las’ten”, twelke maken,

dat de volgende resultaten (bereikt worden:

Win8t

Verlies
1916

…………..
f
3.977.330,-
1917

…………..
,, 3.194.027-
1918

…………..
,, 1.369.091,-
1919

f
2.546.149,-
1920

,, 17.973.504,-

Het zijn ideze getallen, waaruit de beer Oaspersz

de conclusie trekt, dat de bedrijfsresultaten der laat-
ste jaren zeer teleurstellend ‘waren. Van het laatste

jaar zegt ‘cle heer Oas’persz, ‘dat als ‘een ‘particulier

bedrijf zoo gefinanc’ieer,d’ had’, ‘het niet aan zijn ver-
plichtingen zou hebben kunnen voldoen en zich fail-
liet zou hebben kunnen verklaren.

Wior’den ‘d’e berekeningen, ‘toegepast aan de band

der voorschriften, neergelegd in (het Ontwerp ‘der
Indische Becirjivienwet, voorschriften, waarbij o.a.

met alle door ‘den heer Oaspersz genoemde factoren
rekening wordt gehouden, dan ‘komen
çwe,
mede ge-

bi’uik ma-kende vnu ‘cle
eind
1921 bekende – ‘dus ‘ver-

beter’de – cijfers over 1920 i’n ronde getallen tot de

volgende winsten en verliezen over ‘het tienjarig tijd’-

vak 1911 tot en met 1920.
1)

Tckort voor cle
rentebetaling
Overwinsten:

van 5 pCt.:
2)

1911

…………..
f
3.750.000,-
1912

…………..
,, 5.000.000,-
1913

…………..
,, 5.600.000,-
1914

…………..
…………..
,, 5.100.000,-
1916

…………..
,, 4.400.000,-
1917
……….. …

3.100.000,—
1918

f
3.000.000,-
1919

,, 3.000.000,-
1920

,, 15.000.000,-

We zien dus, da-t jv,am 1911 tot en ‘niet 1917 belang-

rijke
overwinsten
gemaakt
rwerden,
dat in 1918 en

1919 ‘de rente ‘ad. 5 pOt. berekend ever het
ge/ieele

aanlegkaip.itaal, niet geheel opgdbrackt kon worden,

terwijl in 1920, het ozigeluksjaar voor de S.’S., het
tekort het te betalen ren’tebecirag ibdenkeljk naderde.
Gelukkig zou in dat jaar een ,,reser’vefo’uds” van

circa 9 m’illioen gulden aa,niwiezig zijn geweest, waar-

uit het grootste idteel van. ‘het 1tekort ‘had kunnen wor-
den aangezuiverd.
Het is altijd’ moeilijk om een staaitsbedirij’f ‘in finasi-
cieelen riiin te vergelijken niet een particulier ‘bedrijf.
Om de gedachten ‘te bepalen en ruw na te gaan, welke
betekeniis bovengenoemde cijfers hebben, kunnen we

stellen, da’t, indien de S.S. een particuliere ‘ouder-
nemi,ng ‘ware geweest, ‘waar ie. iniet, afgeschreven
was geworden (in verband’ met het bestaan van een
vernieuwingsfonds, waarin jaarlijks 1 pOt. ‘van het

kapitaal gestor’t wordt), 2e. ‘het aandeelen’kaip’itaail zich tot de iolbligatieschuld ‘zou ‘he(bben ‘verho’u’den als 1: 4

en 3e. d’e oibligatielee’niinigen
gemiddeld
4
pOt. rent-

te, aan de aandeelhouders over 1917 ruim 10 pOt.
en even 1918 en 1919 ruim 2 ‘pOt. ,dïvi’dend ‘had kun-

‘)
In de Memorie van Antwoord op de le. .Aainv. Begr.
voor 1922 (Onderw. 1 Af d. VIII stuk 3) iwordt naar een
tienjarige periode ‘verwezen, zonder dat aangegeven wordt,
waarom van de door den heer Oaspersz aangegeven wijze
van ‘berekening per jaar afgeweken wordt.
Ook in deze beschouwingen werd ide berekening over 10
jaren ingevoerd; dit geschiedde om een ‘bepaalde ‘reden en
wel, omdat het wezen van een staa’tsbaan izoogeheel anders
is dan dat van een particuliere lijn daar het gemeensohaps-
bedrijf met lange perioden ‘kan rekenen.
Voor dit rekenen met langere perioden ‘bestaat temeer
aanleiding, waar de overschrijdi’iigen der begrootin’gen in Holland grootendeels (het gevolg waren van ‘bestellingen,
jaren tevoren geplaatst, doch ‘in verband met den oor-
logstoestainid niet uitgevoerd.
2)
De volgens de ontwerpbedrijveniwet ‘verlangde rente-
betaling wordt ‘berekend over het
geheele
aanlegkapitaail
(ook van pion.ierlijnen en militaire lijnen) tegen ‘den
ge-
middeiclen rentevoet der staatsleeningen d.i. tot 1915 4
pCt.
daarna 6 pOt. Zie overigens volgende inoot.’

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

671

nen worden uitgekeerd. Alleen o’ver 1920 ,zou geen
dividend heIben kuanien rworden ‘uitgekeerd, ‘terwijl

‘het reservefond:s lopgeteerd was geworden, ‘teneinde
de obligatieh.o’uders tev’reden ‘te deunnen stellen.’)

Vragen we ons, af hoe het mogelijk is geweest,
dat

vodgens de begrooitijngstuklcen, twaaiimede ide heer
Oaspers’z rekening ‘houdt, de exploritertieuitgaven -in

1920
f
68.784.499,— theibben bedv.agen, te’rrwijl iz.ij ge-

raa,md waren ‘op
‘f
36.967.525,—, ialrzoo meer (bediroe-

gen
f
31.816.974,—
2),
dan rv’indèn we de toeJichting

op
(bi. 15 van de Mew’orie van Arrt’ssioor:d (le. Gewone

Zitting 1921 Ond’erddeelinig VIII st. 19). Uit dait
stuk tblijikt, dat de drnirtetoesiag ren de ruirkeering

van ‘een extra-maand salaris ‘ruim
f 10.000.000
meer

eisc’hten dein oorspronkelijk becijferd’ ‘was, ‘dat bij ‘de
tweede algemeene aanrv’ullingsbegrooting 1920 op
ruim 2 miljoen g-uilclens gerekend ‘was geworden, dart

‘de uitgaven in. Nederlanid bijna 4 ‘mi-ilioen imeer be-

droegen, eindelijk, dat 16 millioen nog stamden
u±t: le. de Jaoogere ‘verrekenprijsen ‘der brandstoffen

(-f
6.000.000), 2e. de uitgaven in verband’ met de

vorrvoerstoname
‘(f
5.000.000) en 3e. de heogere

pi-ijsen, welke n Indië voor m’a’te’xialen en -bomen

betaald moesten worden (ongeveer
f
5.000.000).

Uit de M’emnir ie iv.an Antwoord op het lAf’die’eIiings-
verslag -der hega’ooting voor 1921 ‘volgt, dat (bij de
S.S. deze geweldige o,verschrijd-ingen op de begroo-

ting vo’or 1920 riiiet -tijdig rsijn gerealiseerd. Bij de
indiariing div ‘Memiorie van Antwoord in. 1920 werd
de over•scrhaijidiing tvoor 1920 nog maas (begroot op
11 mil’lioen gijitdren, iwaarbij nog joen belangrijk nett-
overschot veriwacht konm iwiorden
(f
17.397.000). Wa-

ren de cijfer’s dus §uist geweest, dan noruden inmde’r-
daad geen ‘bijaondere tariefmaa’treg-elen noodirg ge-
.weest .zijn. Ook fvooT 1921 meende men met de traming
te k’u,nen uistkomen, ,zooda’t opvoering der inkom-

sten tot dekking -van de
gewone
ruitgaiven niet noo-

dirg geoordeeld rwerd. Di’enaamgaande zeide de
oen

niadige Directeur van G.B., de ‘heer De Kat, in de

volksraadverrgadeting van 28 J-unji 1920 ‘(le.
Gew.

Zitting 1921 bI. 186):

,,Immera zooals reeds in de Memorie van ‘Antwoord is
,,meclegedeeld, aullen ook izonder de tariefsverhooging de
,,hoogere bedrjfsuitgaven der S.S., door de te verwachten
,,stijgimng der ontvangsten uit toeneming -van het verkeer
,,ruiinschoots worden gedekt. Deze verrhooging is in ‘ver-
,,band met de in
1921
te verwachten belangrijke vermeer-
,,’deri-ng tvan het in cle S.S. gestoken kapitaal
(66.5
mil’Iioen)
,,slechts noodi’g ‘geacht ter verzekering, dat mde intriusieke
,,toesta-n’d van het Ftodrrijf niet achteruitgaat.”

Bij cle ‘becijferingen, welke tot deze conclu-sin leid-
den, is van het volgende uitgegaan:
Als inkomsten
van het bedrijf ‘werden gerekend het
saldo der bedrijlsreken.ing, voorkomende ‘in s-tast F. (bI.
176)
‘van deel 1 van het -laatst verschenen jaarverslag der
S.S. (1919),
vermeerderd met ‘de rvergoeding voor gratis
verrichte diensten (P.T.T.) en ‘de rente van het vernieu-
wings’fonds in khet vorige jaar (vÔôr
1915 Iberekend ad.
4,
daarna ard.
5
pCt.).
Als uitgaven
werden genoteerd: de jaarlijksche -rente
over het aanlegk.arpitaal (vötir
1915
berekend rad.
4,
daarna
ad. 6 pCt.), ‘de pensioenrbedragen van het pensioengerech-
tigcl exploitatiepersoneel en ‘de stortingen in het ,,-veraieu-
wingsfonds”. ‘Als storting ‘in het ,,reservefonds” werd ge-
nomen
20
pCt. van de overwinst, ‘d.w.z.,
nadat 4
pOt. xesp.
5 pot. winst op het totale ‘in de S.S. ‘gestoken ‘kapitaal
berekend was; de rente van het saldo in het vorige jaa’r werd ten hate ‘van het londs gebracht. -De cijfers in het
staatje vermeldencie de ‘winsten en verliezen in liet 10-jarig
tijdvak
1911 tot
en met
1920
geven de over-winsten en ver-
lezen aan na aftrek der storti’ngen -in de fondsen en -nadat
4 pOt. reap.
5
‘pCt. over het geheele aanlegkapitaal in
rekening is gebracht.

Het aanlegkarpitaal is -verkregen door
bij het ten vorigen jare berekende kapitaal de in den -loop
van het jaar verwerkte bedragen op te tellen, verder
20
pCt. der totale pensioeubijdragen ren
4
pCt. (na
1915
‘5
pOt.) rente ‘van de helft van het in den loop van het jaar
verwerkte bedrag.

Hieronder zijn ook begrepen de uitgaven voor de
antomobieldiensten en voor ‘het t’ezicht op de spoor- en
tramwegen.

Dat men in yerband met
de
stijging der in de S.S.

gestoken ‘kapitalen naar vermeerdering ‘van inkom-
sten ging rzoeken, was volkomen juist gezien. ‘De rente
en ‘af’sc[hrij’ving (vernieuwing) toch namen in vroeger

ongekende mate toe. ‘Maar
darn-aa.st
stond idestijging

‘der exploi-ta’tie’-uitgaivren in 1920, waarvan -de grootte
onderschat twerd. Temeer bevreeimdt het, dat -voor

mogelijke tegenvaller.s in dat opzicht geen ‘mnrge
werd genomen, waar in de voorstellen van iS. S. ‘sijde

aan de -‘Regeering om tot tariefsvenhooging tte komen,
wel degelijk gewezen werdm top de noodtza’kelijkiheid
als gevolg van’ de rverhoogdie extplroi-ta’tie-ui’t.ga’v’en.’)

Daargelaten
de
vraag iof de groote uitgaven in ‘hun

voilen ‘om’Vamng vermoed hadden kunnen wm’dbn en
afgescheiden -van het feit, dat het onmogelijk zou ge-
weest nijin om oiverschrjdingen met ruim 87 pOt. uit

vermeerdering van in[komsten in het loop ende jaar
te dekken, zoo neeni’t idlat niet weg, d:at de -heer Oas-
persia niet ten o’nrechte concludeert, dat de rwerke-

lij’ke verhoudingen in 1920 door iden somigen Di.rec-

teur van Gouveraimentshedrjven niet tijdig onder-
‘kend werden.

Als
de
‘heer .Oaspers’z betoogt, idat de bedvjfsuit-

komsten der ‘laatste jatien ‘teleurstellend’ rzijm, dan

moet zulks, als men de S.S. als een -particulier (be-
drijf benclhou.wt, voor ‘het jaar 1920 als juist ‘erkend
worden. Wat ‘vorige jaren Ibetr’eif t, verschillen we ech-

ter van meaning. Al kunnen 1918 en 1919 niet ‘tot de
vette jaren gerekend worden, bepaald teleurstellend
waren de financieele -resultaten. niet. Men rver-gete
niet., dart ‘over de 10-j’a’rige periode 1911-1920 toomh,
-nog ‘altijd over liet
vofle
[kapitaal een netto-‘w’int ge-
maakt werd van bijna 5,2 pOt., d’av.n. nadat dus met
eene a’fsohrjvin’g ‘Van 1Y2 pOt. en met icten -‘totalen
pensi’oen.last ‘reikeninrg was gehouden.
Het ‘tweede (bezwaar van den heer Oasrperez tegen
de Nota betreffende
‘!S
Lands finjanciër (behoorende
bij -de On’t’wer’p_begrooting voor 1922, is gelegen in

die -naar zijne rneenimg veel te -lage raming Ider
uit-

gaven
voor 1921 en 1922, waar in. ‘de beg’roobing voor

1921 en 1922 resp.
f
55.117.900 en
f
60.743.900 staan

uitgetrokken; -de ‘heer Oas.p’ersz telt hier den duurte-
toeslag ‘bij op en ‘komt dan tot uitgaven van

f
65.117.900 en
f
71.743.900, waarvan het ‘eerste be-
drag lager is drain idte uitgaven over 1920. Dat oor-

deelt 4e heer Oaspersa onmogelijk.
Op de
abnorrmaal

hooge uitgaven van het -onguns’t.ige jaaT 1920 iinet al
zijn ‘tegenvallers wil
‘hij
20

30) pOt. eet-ten, aldus

komende tot een ‘uitgave van
f
82.000.000. Door ‘hier-
bij 10 pOt. iop te itellen, krijgt men voor 1922 een
ralning -van.
f
90.000.000 aan ex’ploitat’iekosten. Hoe

de heer Oaspersn echter aan
f
99.000.000 ‘komt, is
niet heel druidelij’k; hier is (blijkbaar een rdl4enfo’ut
van 9 millioen ingeslopen.
De volgens meergenoemdbn staat F. geraamde over-
schotten der S.S. ‘voor 1921 en 1922 resp.
f
25.832.100

en f48.316.100 bedragen.de
, zijn in verband met
j
de

duurtertoeslagen en een geraamde vermmeerderi’ng van
inkomsten – gevolg o.’a. van -de hoogere -tarieven –
in ide begroot-ing voor 1922 (Afd. VIII stuk 16 bi.
105) teruggebracht tot
f
25.000.000 en.
f
36.000.000.

Bij een verwachte stijging ,d!er inkomsten met ruim

f
9.000.000, komt -de keer Oasper.sz id’an voor
191
tot een overschot van
f
8.000.000. Aan de liain-cl -van
cijfers, door dien (heer De Kat verstrekt in de Memo’-

i-ie van Antwoord bij de (begroot-ing voor 1921, welke
zouden uitwijzen, dat ‘voor -pensioenen, ‘ren’ten enz.

f
23.450.000 in rekening is te (brengen, sou dan in
1921 met
f
15.000.000 verlies gewerkt worden. ‘Het
woord ,,verlies” door -den -heer Oaspersn gebruikt,
geeft licht iaanleiding ‘tot m,is’ver:standi. Bedoeld ‘wordt
ei-mede te zeggen, ‘da-t men d’at (bedrag nou tekort
‘komen voor eene uitkeering van de normale rente
over het geheei’e aanlegkapitaa.l.
De conclusie van den. (heer Oaspersz. inzake het
overschot en dus ook ‘van de winst (cq. verlies) over

1)
Zie
later in den aanhef van liet ie gedeelte van dit
opstel.

672

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus V922′

het jaar 1922 ‘kam buiten beschouwing blijven, aan-

•geaien de heer Oairpers’z, zooals boven Teeds werd ‘op-
gemerkt, hier een rekenfout van
f
9.000.000 maakte.
Is het punt, waarvan de ‘heer Oaspernz ‘bij zijne
‘berekeningen uitgegaan is, nl. dat de uitga
4

vien in
1921 20 (â 30) (pOt. hooger zullen zijn., dan diie in

het abn’ormale jaar 1920 wel juist? Uitepaaiud ie

sahatting al heel globaal ‘en kan aan haar zeker geen

hogere waarde wouden toegekend, dein aan de ge-
speicificeerde roming, vooakemenude in de begroo-

‘tingsatukiken, welke, een (kleine rtwee ‘jaar rtearoren

opgemaakt, altijd, doch vooral in le itegeniwoordige

o’n.zekere tijden, inuie’t anders dan een algemeene be-
teekemis kan heibben.

De vooniiitzidhten voor 1922 komen in een geheel
einid’e’r ‘licht, u’aiïneer men de cijfers ‘beschouwt, welke
de tegenwoo’rdige ‘Directeur
van
G. B., cie ‘heer Roe-
lotfsen, in ‘het najaar 1921 iaam dan Vo1’ksraad mede-

deelde hij de sinds vele jaren gebruikelijke indiening
eenet suppietoire begrooting.

Nu zijn ‘door idie ‘aan •’inigsbegrooting voor 1922,
welke hier te lande kort ria de publiceering in. Ne-
derland van (het ‘artikel van ‘den ‘heer Oas’prersz ‘ver-

scheen, en ‘tengevolge van reeds eerder getroffen

maatregelen een aantal cijfers ivoor 1922 grondig ge-
wijzigd. Zoo wocidt gerekend’ op een Ocapitaalsuitgave
voor 1922 van circa
f
40.000.000, ‘een bedrag, dat
pl.m. 30 pOt. ‘lager is d
1
an aanvankelijk voor 1922
was uitgebroleken.

Ook werden ‘de ex’pieitaitiekosten iuclus’ie duurte-
toeslag nader begroot op plan.
f
75.000.000 (tegen
oorspronkelijk
f
60.743.900
1
)).
Dit verschilt echter
nog belangrijk van liet cijfer 1door den beer Oapeirez
aangenomen
(f
99 ten rechte f90.000.000).
Wegens een medio 1921 voor het eerst opgetreden

teruggang in den vork orsaanwas moesten ‘de inkom-
sten lager geraamd woad’en, nl. iop circa f 96.000.000,
zood’at niog een overschot ‘te veTwadhten ‘was van

ongeveer f 21.000.000. Uitgesloten is (het ‘uit den
aard der izaak n’ooit, dat door verrl,eren ‘teru.gg:ang van
het ep’ooriwegverkeeir, dat zich ‘tot ver in 1921 niet-
tegeirstaancis de malaise nog in stijgende lijn ‘had be-

wogen, cie inkomeiten in 1922 nog meer zullen ‘ver-

minderen, doch idit ‘kam ‘hier verder ‘buiten beschou-
wing blijven. Elke Taminig, welke a66 langen tijd te-
voren moet worden opgemaakt, bevat nu eenmaal
dergelijke kwade kansen.

Nu zeil uk de ‘laatste zijn ‘deze resultauten fraai te
nioemen, als men de S.S. bescho’uiwt als een object
van gelcibelegging, of uwanneer men in de S.S. een
gouvnrnements(bed’rijrf
‘wil
zien, .dat zichzelf ‘on’deir alle
omstandigheden – ‘onik in crisisjaren – jaar voor
jaar ‘moet inmmen bedruipen. Nader hoop ik ‘aan ‘te
toonen, dat men deren maatstaf niet mag aanleggen.
Heit artikel van den (heer Oasp’ersz heeft echter de
grouyte ‘waarde, dat ‘het de aandacht ‘op
cijfers
doet
vallen, ccooals zij in de oogen ‘van ‘den particulieren
exploitant verschijnen en riooais zij look ‘door een
staatsexploitant gekend moeten ‘worden. In het vol-gende zal echter ‘de aanid
1
ae.ht gevestigd wonden op
eenuige feiten, welke ‘bij ‘de ;beoor,dieel’ircg ‘der verkre-
g’en bedrijfsresultaten niet uit (het ocg mogen wor-
den verloren.

DE KLEURSTOFINDUSTRIE IN EN BUITEN

DUITSÜHLAND.

Aluhounel ‘het nog slechts ruim een ‘half jaar geleden
is, dat in deze kolommen een ‘artikel van ‘mijn ‘hand
over hovenstaand onderwerp verscheen, ‘is er in die

korte sp’anne tijd’s ureedis meerdere teolceming gekomen
in den loop der ‘gobeurtenissam.
Wanneer wij onzen blik eerst naar
Duischland
wen-
den, ‘dan ‘valt het op, dat ‘de onlangs gepuibliceerde
divid:enden van de kleurstoffabrieken ‘over 1921 („en

11

1)
Ln deze raaning was de ‘duurtetoeslag ‘tea bedrage
rein rond f
11.000.000, welke op een ander hegroot.ings-
artikel voorkwam, niet begrepen.

belangrijke verhooginug ,te zien geven vergeleken ‘bij
het 3aa’r 1920. Dat F’aTlywe,r’ke term. Meisteir Lucius &

Brüning behaalden in 1921 een netto-winst van 175,8
millioen ‘mark (v.j. 64.54 anill.), waardoor over
(hee’
van 252 tot 430 ‘millioen verhoegde.kapitaal 30 ‘pOt.
‘dividend kon worden uitgekeerd tegen 20 ‘pOt. cvor
1920 en 14 pOt. ‘over 1919. De bekende Farbenfaibri-

ken vorm. Friedr. Bayer & Co. ‘behaalden een netto-
winst van 201,43 (v.j. 102,17) ‘mrillioen ‘met een uitkee-

ring van 30 pOt. (rv.j. 20 pOt.,) de Oheumi’sche Fabrik

Griesheim-Elektron ‘een dividend van 27 pOt. (v.j. 16:

‘pOt.), de A. G. für Aniilin-Faibrjkat,jon. 30 pOt. (v.j’.
20 pOt.). De Badiseuhe Anili’n & Seda-fabrik (had ‘een

•neittowuinst van 168,7 millioen. Oppervlakkig gezien

lijkt het dus alsof de toestand van de Duits’cuhie ,,I’n-‘

teressen-Gemejnscha,ft” ‘aller’g’unstigst gworideu it;
temeer ‘daar versdidllende jaar verslagen melding ma-

ken van verhoo,,d’en export, hetgeen kul’o’p’t ineit de sterk
achtei’ui’tgeganie ruitvoeren ‘in. ‘d’e anidere
(PT
,
oduceeir’enide
landen, vooral i’n die Vereeni’gde Staten, ‘zooals wij

hieronder zullen ‘zien. Bij nadere beschouwing echter
van de gege’vens ‘en vooral ‘bij ‘vergelijking met de
ve
r

slagen orer de v6ôr-oorlogsjaren, valt liet op, dat er

op ‘dien gunsut&igen toestand wel iets valt af te dingen,

en ‘de jaarverslagen ‘over 1921 maken ‘daarover bijna

zonder u’ittendering ‘opmerkingen. Een enkel voor-beeld slechts: de ‘winst van de Badische ‘bedroeg in

1913 ‘ruim 10 mil’lioen ‘goudmark, ‘en men vergelijkê

dit cijfer met dat over het afgeloopen jaar: 186,7
milulioen papierimark, een bedrag dat door de ‘hoogere

hinn’enlandsche ‘wâand’e van de mark weliswaar groe-

ter is, dan ‘het door ‘oumrekening verkregen cijfer van
ongeveer 214 millioen goudhnark, maar ‘dat dan toch
bij de ‘resultaten over 1913 zeer belangrijk ten achter

staat, waarbij imeri ‘dan tevens ‘in het oog moet ‘houden,
dat ‘het aandeelenkapitaal, ook in ‘goudm ark,’sindsdien’ zeer ‘belangrijk gestegen is.

Is het dus in de Duitsche ‘kleurrtofi’ndstrje niet
rooskleurig ‘gesteld, ‘ditzelfde ‘kan, (hoewel uit heel andere oorzaken, gezegd worden van die in ‘de
Ver-
eenigde Siaten van, Noord’-‘Anserilccs.
‘Schril steekt
tegenover ‘de Duitsche jaarverslagen Ibijv. ‘dat af ‘van
de E. I. ‘d’u Pont ‘da Nemours Co., een der grootste
Ameri’kaanscuhe ondernemingen op ‘dit gbied. Werd

in 1920 een netto-winst behaald’ van $ 14.563.232,
waardoor een dividend van $ 16,96 per aandeel moge-
lijk was, de winst ‘over 1921 IbeidTGeg slechts $ 5.762.417
en hot dividend slechts $ 2,35 ‘per aandeel.
Het is met de km’erikaansche kleurstofindustr.i’e
haast sprookjesaohtig gegaan. Bij liet uitbreken van
den oorlog werden er daar ‘te lan’de ‘practisc.b geen
kleurstoffen vervaardigd. In 1919 was ‘de ‘prod’uetie
reeds gestegen tot 82,5 millioen ]Jbs., in. 1920 tot bijna
113 millioeui, bij een invoer van slecht’s bijna 3,5 mii-
lio,n. Docb ook vergeleken ‘bij den ‘invoer van ‘v66r
den oorlog is de vooruitgang ‘geweldig: ‘reeds in 1917„
in 3 jaar tijds dus, was de productie gelijk aan den
import uit vredesjau’en, en in 1920 reeds meer dein
twee maal voo groot! Zo’o werd er ‘in 1914 ingevoerd
van de bekende kleurstof indigo bij’na 8,5 millioen lbs.,
in Amerika ‘zelf werd geen kilo gemaakt. In 1919 be-
droeg de ‘productie ‘reeds ‘bijna 8,9 millioen dbs., in
1920 niet minder dan ruim 18 miljoen!
1)

Doch ook hier is ‘het ‘beeld gewijzigd. De ‘kleurstof-
fabricage ‘is ingewikkeld,
dii
alhoewel de A’merikaan
sehe kwalitjeuiteri over het algemeen niet slecht zijn,

is de technische voorsprong van ‘die Duitsche indiitsttde
zelfs door een energieke ontwikkeling als de Amen-
kaansche maar niOt ‘ineens blijvend in te halen. De
enorme uitvoeren in 1919 en vooral i’n 1920 zijn. voor-
namelijk te danken aan ‘het ontbreken ‘van Duitsche
concurrentie op de groots export-markten, zooals
Ohin:a, Indië en Japan. Doch niet zoodra verschenen
1)
Deze ‘en verschillende verdere gegevens izijn ontleend
aan de laatste officieele cijfers, welke momenteel verkrijg-
baar szijn, nl.
‘die uit ‘de ,,Census of Dyes and Coal-Tar Che-
niicals”, gepnibliceerd door de United States Tariff Comxn.is-
sten te Washington einde 1921.

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

673

veer Duitsohe aniiline-kleirsto’ffen, waarschijnlijk
door wederuiWoer van de zg. reparation-dyes of de
terugslag kwam, en voor zowerr gepohliceerd, verto’e-

nen de uitvosrcijfrs over 1921 een enOTMe vermin-

dering vergeleken Ibij 1920. De hieronder afgodrukte

grafiek geeft dit duidelijk aan.

Ii 1

1111 _ 5000

IIIIIINI1_

nurii_

Fi–‘ti 1

1

liii

UIT VOLP VAN fr
UIT DL U.5.A.

Waar de Duitsohe exporten dus o’orzaaik waren, dat
het overgroote ‘deel ‘van de Aanerikaansche kleurstof-
uitvoeren naar de reeds ‘bove’ngenod’e landen ver-
loren ging, is het begrijpelijk, dat er otuder de Amen-
kaansohe •prodiacen’Ven .steds luider stemmen epgi’n-
gen om protectie, om soortgeke maatregelen als reeds
eerder in Engeland’ genomen, ul. een lioensing-system
met absoluut verbod van invoer van in het land zelf
vervaardigde producten, daar men anders vreesde
weldra in. Amerika zelf eveneens met Duitsche kleur-
stoffen overstnooinîd te wotrdn. De toestand was ruim
een dilf jaar gelden zee, dat er een voerloopig em-
bargo op aiUe in te ‘voeren hleurstotfifen werd gelegd,
terwijl over een tarief-herziening werd her.aadslaagd.
In het Huis ‘van Afgevaardigden werd een voorstel
aangenomen tot het heffen van een iinrvoerreeht van

35 pOt. ad
va1or,, benevens nog 7 cents per pond,
waarbij echter de waarde der in te voeren ‘goederen
niet zou worden berekend volgens de factuur, doch
volgens het ibedragdat voor coincurreer’eiido producten
in de U. S. A. wordt ‘berekend: de z.g. Aimericain. va-
luation. Tegen ‘deze wijze van berekening vinnige oppositie, vooral ‘van de zijde ‘van db idearstof-
importeurs en ‘ook
van
ver,bruikerszijde, omdat dit
ontwerp de deur opende voor allerlei manipulaties en
uilibuitrn:g der verbruikers door de Amerika’ansehe
producenten. Deze oppositie ‘bracht het zoover, dat de
Senaat een onderzoek gelastte ‘betreffende de beweerde
ver’trusting in ‘de Ameri!kaasche industrie, de z.g.
d’yestuff-io’bby, welk onderoek thans nog in gang is,
doch tot heden niets bezwarendis aan het dicht heeft
gebracht. Op verzoek van d;e andere partij wordt hier-
in thans ok ‘betrokken een onderzoek naar de invloe’-
dien van Duitscih,en kant, wel een bewijs, ‘dat lor van
beide zijden om het hardst gewerkt wordt voor een
gunstige beslissing. De Americaix ivaluation schijnt er
nit te zullen komen. Bij ‘dien Senaat werd’ een voor-
stel ingediend’ om die tarieven te heffen op Ibasis van
den groothandelsipnijs diie de waren in de U. S. A.
opbrengen, instede van op ‘basis van dien groothandels-
prijs van gelijkwaardige
Amerikac,nsche
waren, en de
fimnnoieele commissie ‘uit den Senaat ging daarmede
accoord). Voor zooverre ‘uit de menigte van. berichten,
‘welke ‘vaak ‘niet elkaar in strijd zijn, ‘valt ‘op te maken,
wordt er dan ook dezer dagen bij den ‘Senaat een ont-
werp ingediend, waarin imeit de Americain ‘vialuation

van liet Huis van Afgv’aaidi’gdbn is gchroken. De
voorgestelde rechten zijn niet gering : tot 50 en 00

pOt. ad
vadorem, ‘terwijl de President bovendien nog

het recht zou krijgen deze rechten nog eens anert de
heiuift te verhoogen. Andere berichten spreken ‘er zelfs

van, dat de President als uitersti noodmaatregel ook

nog de ‘bevoegdheid zou krijgen, toch nog de Amenicain

vaduation te decreteeren. Hoe ‘dit zij: het betreffende
ontwerp komt ‘dezer ‘dagen in den ‘Senaat ten ,beh’an-

cieling, en men ‘verwacib,’t algemeen een diandnek!kigen

en langdrigeu strijd’. Men mag echter venjwaclzten, met

de zee sterk achteruitigegane uitvoercijfers en de da-
iende
lijn van de bovenstaande grafiek voor oogen, dat

men zal trachten te redden ‘wat en van de ‘zoe gr’oo’tscdi

en met zooveel kapitaal opgezette kleurstof industrie ‘te redden valt. Doch ‘hoe de rechten ‘precies zullen uitvai-len ‘waagt wel iniieiina’nd te voorspellen.

Terwijl men dus met ‘belangstelling de ei’r’dep’isod’e
van ‘deren strijd’ mag ‘afwachten, is het niet oninteres-

sant den blik nog even te wenden naar andere nieuwe
kleur
,
stofproduceerende landen, waar dergelijke invoer-
belemmeringen reeds in werking zijn, teneinde na ‘te
‘kunnen gaan, hoe de toestand daar ‘thans na de in-

voering dier maatregelen is.

In
Engeland
maken ‘de
tijdens
den oorlog epge-
ricihte fabrieken liet nog steeds niet schitterend, niet-

teigens’baancie de hulp van het licensing-systeni, welk laatste trouwens vrij ‘geregeld aanleiding gaf tot klach-ten der verbruiikers, welke ‘in vele gevallen. meenden,
‘dat zij voor m,inderrwaardlige ‘in’landsche producten veel
te ‘veel moesten betalen. Van belang ‘zijn in dat op-
zicht eenige mededeelingen, ‘welke ‘door de Scottiish-
Dyes Ltd., een der Engelsche kleurstoffa’bri’eken, aan-
gaande de Duitsche ‘concurrentie-methoden onlangs
werden gepublicotr’d. Voor een ibepaalkle kleurstof was

de Duits’che prijs 37/6 per ib., tot een aequi4valenst
Engelsoh ‘product op d’e markt werd gbracht tegen
‘ongeveer 21/- per lb. O’midd’ellijk daarop ‘daalde de
Duitsche
prijs zelfs tot 13/-. Dit is weder een voorbeeld
van de oude D’uitsche politiek: het systematisch ‘onder-
bieden van ‘de in],anidsdhe producenten, hetzelfde
systeem, dat b.v. v66r ‘den ‘oorlog de opkomist van een
eigen industrie in. ‘Amerika volkomen belet haid. Uit
dit ‘voorbeeld1, dat met vele ‘andere te ‘v’erneerderen iis,
blijkt ‘wel ‘ten ‘duidelijkste, dat beschermende anaatre-
gelen tegen een dergelijke concurrentie gebiedend
n,00dlzake’lj’k zijn, wil men ‘althans de eigen industrie ,,a fair chan’o&’ get’en.
t
Juist enkele dagen geleden had de jaarsviergaider’ing
plaats van – de British Dyestuffs Oorporation, het
groote Engeisehe kleurs!tofc’oncern, indertijd) ‘met
staats’buip opgericht,, o.a. door deelneming in. het ‘ka-

p’ita’al met £ 1.700.000. De resultaten over het aige-
loopen jaar waren ‘zeer ‘ongunstig, een netto-verlies
van niet ‘mind’er ‘dan ‘f 803.356 paraisseert ‘op ‘de ‘ba-
lans. Waar ‘de ‘Dyestuffs Imiport Regulation, Ac’t toch
werkelijk een zeer effectieve bescherming veri’ent,
sohijnt, dit slechte resultaat op het eerste gezicht wel
heel ‘sterk tegen de Engelsche industrie te piti’tein’, en
het is dan ‘ook ‘d
1
e moeite waard de redenen ‘van dit
verlies wat nader te bezien. Het verslag geeft die
h’oofd;rodenen als ‘volgt aan: veel
te
groot opgezette
uitbrei,dingsplan;nen als gevolg van ‘oorlogs-psychose

en enorme waardevermindering der voorraden, (er
werd hierop nit tminder dien ‘f 1.444.344 afgeschre-
ven) gepaard met oirroordeel’kundige leiding en sterk
vermind’erden omzet ‘als gevolg van iciehu.idigo malaise.
Men ‘moet hij de “beoordleeling van het kleurstoffen-
vraagstuk vooral niet ‘uit het ‘oog verliezen, dat men
hier met een ‘zeer ‘bijzondere industrie te ‘doen heeft,
welke niet ‘te vergelijken is met ‘andere. Indien men
bij’v. met ‘dezelfde beschermende maatregelen, welke
thans de kleurstoffa’bric’age geniet, een suikerindustrie
zou ‘willen ‘scheppen, ‘zou dat ongetwijfeld gelukken,
omidat de ‘techniek van die fabricage gemeen’ goed’ ‘is.
Geheel anders staan ide zaken met den ‘besproken tak
vnu nijverheid, getuige het overweldigend aantal pa-
tenten op dit gebied, waarbij ‘de tekst ‘der werkwijzen

5500

2

Fn
2500
2

2000

:2

Ioo

0
lbkj000

674

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

meestail 1dan nog eoo is gesteld, dat bij naibootsding van

het procédi geheel volgens de amwijzingen van het
patent, bij’v. een rendement van 1 pOt. ,word.t verkre-
gen! Het mi geen Ibetoog behoeven, dat onder deze

omsta’nd’igheden ht ‘werken wel uiterst ibmwaaxlijk is.

En nu heeft de British Dyestuffs Corp. van den be-
ginne af aan een verkeerde weg bewandeld: ter vol-

doening aan de enoime vraag in Engeland en vlak

na den oorlog ook -daarbuiten, werd meer op kwanti-

teit dan op kwaliteit gelet, en -de uniformiteit der

Engelsehe producten, -een ider eerste vereischten van

gode lkleu

rstoffen, liet alles te wens-dien. Bovendien

werden cotirtracten afgesloten voor tussehenpTbducten,

onder nauwkeurige specificatie van de eischen, waar-
aan die producten moesten voldoen, hetgeen natuur-

lijk
iolp
de kwaliteit
-der
eind’producten eveneens hoogst

ongunstig rwerkte. Deze feiten, ‘die in het verslag en-

omondien worden erkend, zijn ig

rve fouten van de

leiding van.’ het concern, waarin trouwens wegens
verschil van ‘opinie nogal eens vaak persooriswijuigin-
gen zijn voorgekomen, en zijn de ‘bevestiging van de

niet onaardige woordispeiing, welke -men imij in tex-

tielkr.ingen in Manchester niededeelde, zil. dat ,, Bri-
tish dyes are like old”soidiers, they fade away but

never dye (die)”.
Is het, zooais beven aangedhiidi, toch al eên uiterst

moeilijk probleem om een osratfihanikelijke, gloede

kleurstofindustrie in -het leven te roepen, de verkeerde

leiding ‘bij het ‘besproken concern heeft diie osjooi-lijk-

heden ‘nog vergroot, en men heeft dan ook getracht

op ‘andere ‘wijze uit de impasse te geraken, o.a. deor
oniderjiandelingen met ‘de Duitsche k’le’u’rstafproidiucen-

ten, welke blijkbaar bdoeld zijn om in het ‘bezit te

geraken vnu tec,hnisohe details en ‘proc&ié’:s, doch het
verslag is ‘op dit punt nog zeer gereserveerd’. Met be-
langstelling mag worden afgwacht, ‘of de leiding er
alsnog op ‘een of andere wijze in slagen ‘zal de onder-

neming op een gezonde daasis te ‘brengen. Gelukt dit

‘i ia korten ‘tijd, dan kan er ander de vig’eerend!e
be-

schermende wet misschien nog wel iets bereikt iwoifden.

In Frankrijk
Ihebben de idingen -een geheel anzdbrcn
keer genomen, jdes ifie moer
verr,assenjdl
ibij ‘de hui-

dige ‘Frainsche mentaliteit. Ook hier was gedluirondc

en na den oorlog een d,gen industrie geschapen: de
Compagnie Nationale de -Matières Oolovaates.

Vooral in indigo werd de ‘productie sterk uitge-
breid; doch het program moest itechnisch worden ver-
beterd en tot ‘minstens zoovele andere -kleurstoffen
uigebreid worden, ‘dat cle onderneming op den duur
kon rendeeren. ‘Deze uitlbreid,ing nu is op min of moer

oaalverrwaehte wijze itotstand
,
gekomen, en iwel
idooT
een

belangengemeenschap met ‘de Duitche concurrentie, de ,,Initeressen-Gemeinjschaft” ‘zelve. Het Duitsche kartel zal de Fransche fabriiok ‘in alle iopzeliten van
technische ‘hulp- voorzien, o.a. -door het verstrekken
van fsbricage-sclhema’s en door het ‘zenden van cheai’i-
kers. De Fransche fabriek ‘zal echter de productie

van vele der zee gemaakte -kleustoffen beperken tot
-het binnenland:sch ‘verbruik en cxgort naar ide
,
Fran-

sche koloniën, en een ‘deel van de ‘winst aan cle I.-G.

afstaan. De Oomagnie Nationale bericht met nadruk,
dat zij op ‘deze manier volstrekt niet onder den invloed
van het Duitsche kartel komt, doch op den duur moet
deze overeenkomst aan een zelfstandige Fr:ansche

-kle’ursitofindustrie niet hevordelijk zijn. IDe prikkel tot zelfstandig onderzoek gaat daar ,nu outlbeken, en
de overeenkomst is daarom ook hier geheel en al in
de lijn – van ‘de Duitsche -politiek: ,,’het klein houden

van de tegenstanders”.’)

Ook
Japan
lbeproedid’e ‘(Te jonge eigen industrie -te steunen mot h’ooge in!komenide rechten, en ‘wel 35 pOt.
ad valo’rem. Doch deze bescherming ‘bleek ‘onvoldoende
-want zelfs met di-t hoo’ge recht bleven. de Duitsche
kleurstoffen veel -goedkooper -data. ‘de 3apansc’he. De
Staat garan.deerde hier tot eind 1926 een ‘dividend

1)
Een dergelijke overeenkomst
achijnt met
een Italiaan-
selie fabriek, te zijn gesloten.

van 8 pOt. op ‘de aanid’eelen’ van de Nipp’mi Dyestuff

IVEfg. Oor-poratiori, cie grootste ‘der nieuiw,e fabrieken.

Over het laatste halfjaar van 192011921 ver:dIere ge-
gevens ‘zijn nog niet bekend) ‘had deze fabriek -bij een

kapitaal van 8 ‘millioen Yen, een verlies van 676.825

Yen, zoodat ‘de Japansche Staat 996.825 Yen had bij
-te p:assen.
1) –

Resum’eeren-de ligt ‘allereerst de conclusie voor de

hain4d, -dat werkelijk effectieve bescherming ‘v’asn de

sedert -den oorlog ontstane nieuwe kleursrboffab’rieken
alleen kan worden. ‘verkregen -door het Engelsche

systeem, verbod’ van -invoer van in het land zelf ver-

vaardigde kleur-en. I’nkomende rechten alléén kunnen
veel ‘doen, d-och zijn
‘niet altijd! -voldoende. Het pro-
blee,ni is

echter indeit zoo eenv-ondig als het lijkt, en

wij willen daartoe tot slot ‘d’e rw-eTeldlpro’duetie nog
eens natder ‘beschouwen. De waarde hiervan in, 1913
werd geschat op £20.000.000 ‘tegen £ 120.000.000
VOOT
katoen, £ 250.000.000 voor wol, 1500.000.000 voor

‘granen, £ 250.000.000 voor ‘gdetij’zer en £ 60.000.000
voor rubber. In 1913 leverde Duitsc’hland: iongeveer

95 pOt. van de productie, ‘thans zij-n er andere landen,

die in omvang van productie Dui’tscffiland ‘naaT de
kroon ‘steken, terwijl de vraag in oen’v’a’nig is afgeno-
men. V66r den oorlog was er ‘ongeveer £ 10.000.000 ‘in

de ideurstoffaibricage gestoken, iwelk kapitaal per jaar

ongeveer zijn djulbb’ele -waarde aan goederen cpbracht,

thans kam ‘men veilig aannemen., dat minstens

£ 40.000.000 in ‘deze ‘branche geïnvesteerd ‘is, terwijl

het ‘ouder de’ ‘huidige omstandigheden twijfelachtig is,
of er per jaar 50 püt. van ‘dit bedrag wordt geprodu-
ceerd. Want de
capaciteit
van de ‘kl’eurstoffalbriek’en
der -wereld is vele ‘malen grooter tdlanl in 1914, maar ‘de

behoefteiz
zijn ni’et noemenswaar’d gestegen, vertocnen
zelfs in ‘dozen tijd van malaise een achteruitgang. In-
-dien alle thans bestaande fabrieken met volle kracht

zouden rwerken, zou er een overprorluctie van ‘minstens 200 pOt.
zijn,
en het ibehodt zeker niet ‘te wonden (be-toogd, ‘dat ‘de ‘productie van elke fabriek ‘afzonderlijk,
die dus door ‘deze vee-houdingen alle gecllworigen zijn
‘minder te -produ-ceeran dan de capaciteit, waarop zij
zijn iugerichit, ‘uiterst -oneconomisch is.
2)
‘Er ‘bestaan
uitmuntend -geoutilleierde fabrieken van aniline, ‘naph-
tol en 11-zuur (isa ‘cle kleurstoffa-bricuge ‘veel gebruik-
te tu’sschen’prod’ucten), ‘die elk voor zich alleen gemak-kelijk het geh’eele wersld’ver’brui’k zouden kunnen dek-

ken, ‘en die thans eenvoudig -stil liggen. Indien m’en
bedenkt, d’at de voor de geheele wereld njoodige kleu-
stoffen gemakkelijk ‘kunnen worden vervaardigd
in
een fa’b’rieksoom’plex ‘kleiner dan de staa,]faibrieken
van Krupp of van V’iekers, en zich ‘dan tevens de ge-
weld-ige nieuw iolpgerichte bedrijven
v,00r
den geest
‘haalt, ‘dan (blijkt het wel ‘duidelijk, in, welk een precai-
ren ‘toestand ,deze (branche zich eigenlijk (bevindt. Het
probleem was gediurenide ‘de -laatste jaren voor de
-nieuwe fabrieken alilereerst een fa’br,icage-
‘probleem:
hoe vervaardigen wij dlie en die ‘kleurstoffen ‘het best?
T-hans ‘is de geaardheid van het -probleem geheel ver-
anderd en is’ het van commerciee,len ‘aard- geworden:
hoe wei”koo’p’en -wij onze producten, hoe rcddbn ‘wij het
in onze installaties ‘gestoken kapitaal? In ‘dit licht be-
scho’uçwd, krijgt de kwestie van ‘beschermin,g een eenigs-
zins ander aspect. Het -is een invenakwes-tie voor de
betrokken la’udn althans voor’loop.ig ‘v’an de Duitsohe
concurrentie in het land zelf -bevrijd ‘te zijn, niet alleen
uit een valutaoogpumt, maar ook omdat -de technische
zij’db der ‘bedrijven nog lang niet genoeg ontwikkeld is, -en in een vervolmak-ing ‘der producten de eenige
‘kans op ljfslbehoud ligt, nadat de slagboom der -be-.
scher,min’g ‘zal ‘zijn weggenomen. Want civeral zal de
bescherming der nieuwe industrieën slechts van tijde-
lijken aard ‘zijn, en in dat tijd,sverloop ‘moet ‘de betrok-
De laatste berichten melden, ‘dat over
het
halfjaar,
emndigende
1
April
1922,
wederom een verjies van bijna
700.000
Yen is geleden.
Zoo
vermeldt het verslag van

de British Dyestuffs ‘Cor-
poi’abion, -dat de fabrieken nog niet eens op dén vijfde van
de capaciteit ‘konden werken.

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

‘675

ken inidustrie zich oodanig hebben ouwikkel’d, dat
rij zich ook dam-na kan staande houden Uit het bo-
venstaande zaJ het voldoende duidelijk zijn, dat Ibij de
bestaande, veel ite groots Ewerel’d-ea’p’acirtekit een iandere

uitweg zal moeten worden gevonden. Dat kan op twee-

erlei inzanier gebeuren, en iwel ten eerste ‘door zich

toe te leggen op ‘het ‘venvaandIigen van steeds betere en

fijnere kleurstoffen, die de thans
‘mi
gchrui’k zijnde

overtreffen in lioh’tecihtheid, duuTnaaen1heid, eniz., 1wa-

liteitsiwsrk dus. De ‘tweede iweg is de fabricage vnn
p.harniaceutische en ‘andere artikelen, ‘welke uit de-

zelfde grondstoffen kunnen worden v’ervaandigdl, met
kracht ter hand te nemen. In ‘deze richting ligt nog

een ‘onafzienhaar veld open. Zoo is (het
ve
r
band tus-

schen kleurstoffen en an’tise.p’tica zeer nauw en blijkens
de jongste piilblicatios uit de Engelsohe kd’eurs’tofin-
rhistrie ,wer’kt men daar te lande reedis in die Tichtin.g.
De kwestie van bescihermiig der nieuwe bedrijven

is dus thans eigenlijk niet rsorzeer de steun om die
bedrijven straks op ide kleurs’tofmarkt als co’neu’ri’ee-
rende Fproïducenten te doen optreden, daar dit van: te

‘voren hopeloos kan worden geacht, dan wol het gele-
geuheid geven door het reservesren der eigen markt
de loopende kosten te dekken gedurende een periode
van technische verwolimaiking, waardoor later die be-drijven toch nog ‘hun ‘rente kunnen ‘opbrengen, sij het
ook in andere richting dan oorspronkelijk ibedoeld. En
zoo ‘is in laatste instantie (het pTobleem toch weer
herleid tot een
techwisch.
‘probleem, en iwordt ‘het ook
hier weer bevestigd, dat in vele igevalden dc techniek
de basis is van cle economie. E. J.
T0BI.
Hilversum, Juni 1922.

DE JOINT STOOK BANKS.

Wanneer men ‘de bedrijfsrssul’ta,ten en de balans-
cijfers van de gezamenlijke Engelsche J’oieit Stock Bank’s ‘voor de ‘laatste jaren nagaat, dan staat ‘men
voor het eigenaardi,ge verschijnsel, dat liet werkelijk
‘eenige imoefte kost om ‘lri’erin gegevens ‘te ontdekken,
die erop wijzen, dat Engeland evenzeer als welk
ander ‘land ook slachtoffer ‘der ‘huidige eco’niotmiscthe
crisis is geworden en speciaal iwat de Ibamken aan-
gaat – om de woorden van den heer Walter Leaf,
Cha’irmaiu ‘van de Loudon County W’estm;inster and
P,a.rr’s Bank, Ltd., iaan ‘te baden – gedurende 1921
een jaar ,,of great :ainx’iety, of idimi’nished rpTo&its and
consideraible bases, at (home iand ‘sibroad” heeft door-
gemaakt. *

“”3
t
.,;,_

.i
Oo.

.:,

:

1913..
43
82
809
62
963
236
121
540
1914..
38
82
896
48
1034
276
146
553
1915..
37
82
993
63 1147
262
311
504
1916..
35
81
1155
69
1316
369 323 543
1917..
34
84
1365
66
1529
428
340 686
1918..
26
93
1583
59 1743
481
347

835
1919,.
21
106
1874
131
2138
453 399
1130
1920..
20
128
1962
103
2200
449 369
1263
1921..
20

1
1

129
1975
74
2185
439
376
1280

Het eenige cijfer in’deze tabel,
1)
welks verloop de

ontwikkeling ivun het conjnnctuur’veirloo’p gedurende de ‘drie laatste jaren ‘onmiskenbaar iafspiegel’t, zonder
echter voor de positie der banken van overwegend
belang te zijn, is dat der accepten. In ‘p’e’rcenten van
het totaal ‘passief uitgedrukt bedroegen deze ‘van
191.9-1921: 7.1, 4.7 en 3.4 pOt.; de ‘boom in 1919
en de daarop volgende ineenstorting ‘is hierin duide-
lijk ,merkbaar.

Evenwel het feit, dat in bovenstaand overzicht de
posten Wissels en Voorschotten tezamen onder een
hoofd’ gebracht zijn, zulks noodgedwongen azgezion

i) Ontleend
aan
ide
Eoononiist
(Banki’ng
Nuniber) 20
Mei
1922.

een

‘telkens geringer – aantal banken geen af-
zonderlijke cijfers publiceerde, maskeert een meer be-

belangrijke aanwijzing, die echter rokloendle ‘duidelijk

aan ‘het licht gebracht kan worden, indien tmen de

desbetreffende gesplitste cijfers van de ,,’big fiive”
beschouwt. Ten einde vergelijking van ‘den omvang

van deze groep ‘met de gezamenlijke Joint Steek
Banks te vergemakkelijken, – zijn hieraan in onder-

staande tabel tevens de balanstotalen toegevoegd.

Wissels Voorschotten Bail’anstotaal

1919 …………214

713

1742
1920 ………..282

768

1858
1921 ………..395

678

1810

De be’teaiken.’is dezer
cijfrs
ligt niet izoozeer in de
versterking ‘der
liquiditsitspositie,
waaraan
‘zij
enge-
twijfeild uitdlrukkiinig geven, als ‘wel ‘in de ‘omstandig-
heid, iwaardoor deze positie in het leven geroepen
is, t.w. de onmogelijkheid om voor de nog ateds ‘aan-

groeiende deposits emplooi te vinden in zoodanige

voorschotten, als ‘voldoen aan ide hooge eiselren wat

liqu’i’d’i’teit aangaat, daaraan door ‘de Joint S boek
Banks gesteld. Het ligt voor de hand, dat in verband

met de ‘stagnatie het ‘Ji•audeolsverkeer de aan de dis-
contomarkt aanigelboden hoeveelheid bank- en ‘handels-
wissels deze gaping niet ‘kon opvullen, ‘integendeel ‘cle

omvang van ‘het aanbod ‘dezer w’tssels nam voortdtren’d

ei en de eenige uitweg, die aoodoende overbleef ‘was
‘belegging in Treasury Bills. Waar in nionmaab ‘geval
de wiszelporte’feui’l’les voor verreweg ‘het grootste ge-
deelte uit bank- en hand:elswissels (bestaan, bleek thans,
dat. hij ‘de Loudon ‘Oonnty Westminster and Parr’s
Bank, Ltd. per 31 December 1921 77 ‘m’illioen van
de wisselp’orteienill’e, ‘in totaal groeit if 101,7 inifillioen,
uit Treasury Bills (bestond.

Wat nu de Ibed1rijfsresultaten aangaat: ‘verliezen,
‘zelfs ‘aanzienlijke verliezen, ‘zijn geleden, rwij merkten

het ‘hiervoor reeds op, ‘doch merkbaar nijn zij niet.
In vergelijking ‘met 1920 eijn ‘de bankdivid’enclen over
1921 onveranderd gebleven of zelfs iets verhoogd, ge-
lijk ibij een drietal kleinere banken het geval is, terwijl
in 1920 ‘divi’denchv’eriaging ‘slechts plaats ‘vond hij
Barcl’ays Bank, Ltd. en Lloyd’s Bank Ltd.

Om ons ‘verder tot cle big five te bepalen, die netto
winst ‘over 1921 va’n elk ‘dezer geeft weliswaar een ‘vrij
wat ‘lager cijfer te uien dan in ‘het jaar daarvoor
(totaal £ 11.407.392 in 1921 tegen £ 14.675.346 in 1920) doch ‘hierbij ‘dient in aanmerking te worden
genomen, dat de bovenvesimelde uod’gediwougen be-
legging in de ‘weinig ‘rendabele ‘Treasiury BiÂls een
rzood’anig «Efect ‘had, dat de Oheirman van de Loudon
County Westminster en Parr’s Bank, Ltd. kon ver-

‘klaren, dat jde daaruit voortvloeiende rwinstd:erving in
grootte overeen kwam met de daling van het netto-
winstcijfer sijner ‘bank.
Verder heeft men nog rekening te houden met een

inkrimping van de marge tusschen de renten in het
actief en passief bedrijf, welke hand in hand ging met

de algemeene daling van den rentestand voor kort
crediet en waarvan onderstaande tabel een overzicht

kan verschaffen. De bankrate is hierbij van beteekenis

qua basis voor • de voor voorschotten berekende en
voor creditsaldi in rekening courant vergoede renten.

1920
1
1 =
helftt

2 =
helft
1921

1

1921

Gem. deposito rate..
4.70/
4.8

0
1
3.4

0/t,
6.7
0
/0
6.8

0/,
5,4

o;

part.

disconto
6.4
°Io
6.2

0
10
4.2

0/a

(best 3-muds)

bank rate ……

Treas. B.

disc.
4.6
0/

(bij inschr.)
daggeld

rente
4.5
0/
5.4
0/
3.8

°/o

Aan den anderen kant is echter de daling van den

rentestand aan de banken in zooverre ten goede ge-
komen, dat ditmaal de traditioneele afschrijving op

gilt edged securities niet behoefde plaats te vinden.

676

ECONOMISCH-STATÏSTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

Verliezen van eenige beteekenis blijken uit de bo-

venvermelde cijfers derhalve niet, doch hieraan dient

terstond te worden toegevoegd, dat de winst- en ver-

liesrekeningen der Engelsche banken buitengewoon
onvolledig plegen te zijn en met name voozieningen

tegen eventueele veliezen in haar publicaties geener-

lei nadere aanduiding plegen te vinden, dan in een

enkel woord van den Ohairman in zijn jaarlijksehe

toespraak tot de aandeelhoudersvergadering. Wat

echter we1 blijkt, is dat de in de voorafgaande jaren

gemaakte – geheime – voorzieningen op zijn minst

genomen volkomen toereikend zijn geweest en moge

het ook zijn, dat deze geheime reserve politiek een

juiste beoordeeling uiterst moeilijk maakt, dit ver-

andert niets aan het feit, dat de banken in Engeland

de crisis hebben doorstaan op een wijze, waarop die
in geen ander der getroffen landen kunnen bogen.

Wil men echter deze vergelijking maken, dan dient

men zich het overigens welbekende feit klaar voor

oogen te houden, dat het woord bank in Engeland

een instelling aanduidt, die weliswaar een groote over-

eenstemming, maar toch ook fundamentale verschil-

]en vertoont met de gelijknamige instellingen elders.

Men zou het aldus kunnen uitdrukken, dat de Engel-
sche Joint Stock Banks in
vergelijking
tot de ban-
ken elders in principe minder risico aanvaarden, het-

geen insluit, dat zij afstand doen van de hoogere

reuumeraie, die met Jict loopen van grooter risico

gepaard gaat, terwijl aan den anderen kant met het

oog op de geringe grootte van het aandeelenkapitaal

in vergelijking met het totaal opereerend kapitaal -.

een verhouding, die in verband met de geringere risi-

co’s voldoende veiligheid biedt – in het Engelsche

bankbedrijf met een geringere rentabiliteit van het
opereerend kapitaal kan worden volstaan.

Een gedeelte van de aldus uitgeschakelde credieten

wordt ten slotte weliswaar door de banken gefinan-

cierd en wel door het in disconto nemen der accep-
ten van accepting houses en merchant bankersl), doca

deze laatsten hebben dan het specifieke risico aan de

onderliggende transacties verbonden voor hunne re-

kening genomen. Dat het verscheidenen der laatst-

genoemde instellingen gedurende den laatsten tijd

heel wat minder gunstig is vergaan, dan den Joint

Stoek Banks, valt niet in cijfers aan te toonen, maar
is toch geenszins een geheim.
Maar een elders belangrijke tak van het credietbe-
drjf der banken, de voorziening in ,,long trading ere-

dits” en langdurige industrieele bedrijfscredieten, is

in Engeland uitermate weinig ontwikkeld en waar
het juist deze credieten zijn, die in dezen
tijd
vaak
zoo desastreus gebleken zijn, verklaart dit eenerzijds

de zoo gunstige resultaten der Joint Stock Banks en

aan den anderen kant tevens de alles behalve gun-
tige resultaten van de instelling gesticht met het

speciale doel in de door de Joint Stock Banks uitge-
schakelde credietbehoeften te voorzien, met name de
British Trade Corporation. Na in haar balans per 31
December 1921 een vei1ies te hebben gedeclareerd van

£ 193.076, werd in Maart van dit jaar door deze in-
stelling bekend gemaakt, dat teneinde alle noodige

afschrijvingen en reserveeringen voor dubieuze vor-

deringen te kunnen bewerkstelligen, het aandeelen-

kapitaal van £ 2 millioen op £ 1 millioen moest wor-
den teruggebracht, waarbij een nieuw uit te geven

preferentkapitaal groot £ 1 millioen in de plaats van
het oude zou treden. In een
tijd
als deze, dat alom
banken niet meer
bij
machte blijken de in dit bedrijf
normale zware engagementen te dragen en drastische

reorganisaties aan de orde van den dag zijn, komen
uiteraard de
schaduwzijden
van de verleening van
langere en meer riskante credieten scherp naar voren.

Maar het moet niet vergeten worden, dat in een tijd
van opgaande conjunctuur het ontbreken van de mo-

1)
Of ook ib.v. door het verstrekken van geld op korten
termijn uan discount
thouses.

gelijkheid zulke credieten te kunnen verkrijgen een

ernstige drawback voor handel en industrie beteekent
en als zoodanig in de voorafgaande jaren in Engeland
terdege gevoeld werd.

Gedurende den loop van 1922, waarvoor de maan-

delijksehe opgaven der gemiddelde wekeljksche cij-

fers van de Loudon Clearing Banks ter beschikking

staan, heeft nog een typische twijziging in de positie

dezer banken plaats gevonden, welke uit onderstaande

tabel, die uitsluitend betrekking heeft op dc big f ive,
kan blijken.
Voor- Invest-
Wissels schotten meuts Deposits
Balans 31-12-’21
……
395

678

320

1664
Wekel. Gem. Mei ’22 .. 313

667

356

1593

Vooreerst ziet men een daling der deposits, welke
echter sedert April wederom iets gestegen zijn. Men

heeft hier te doen met de normale beweging in het

voorjaar, die in nauw verband staat met de inning

der belastingen. Deels om dezelfde reden, doch voor-

namelijk in verband met de huidige sehuldeonsolida-

tie politiek was, ook van regeeringswege het aanbod
van Treasury Bills in deze periode geringer en het

dientengevolge uiterst lage disconto deed, zooals uit

een vergelijking van het verloop der Wissels en In-

vestments blijkt, de banken afzien van verdere beleg-

ging in Treasury Bills en haar toevlucht nemen tot

kapitaalmarktbelegging, i.c. in gilt edged securitie.
In een op 11 Mei tot de Worsted Spinners Fede-

ration en de Textile Industries of the West Riding

of Yorkshire gehouden toespraak, die in Engeland

nog al de aandacht getrokken heeft, meende de heer

Reginaid MacKenna, OhaiTman
vnu
de Londen Joint
City & Midland Bank, Ltd., in de jongste bewegingen

der bankcijfers met betrekking tot voorschotten, in-

ternal bills en accepten de allereerste zwakke teeke-

nen van een opleving in den handel te kunnen be-

speuren. Evenwel een vergelijking van de inmiddels

verschenen cijfers over Mei met die over April onder-

streept nog eens ‘s heeren MacKenna’s woorden, dat

vooralsnog het tempo van verbetering in den toestand teleurstellend is.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

Het embargo op Canadeesch vee;
garen handschoenen; Grand Trunk Rail-

way; het vraagstuk der werkloosheid ge-
durende den winter; hei reparatievraag-

stuk; nieuwe moeilijkheden in de vak-

beweging; plannen tot verbouwing van

de Bank of England; de wet tot beper-
king der huren.

Onze Londensehe correspondent
schrijft
ons dd.
29 Juli 1922:

This has been an interesting week for the student

of fiscal matters. On Monday there took place the de-
bate in the House of Commons on the C a n a d 1 a n
c a t t 1 e e m b a r g o. Yesterday there took place a

debate on the policy of the Post-Master General iii

reserving the market for eleetrical equipment for

use in broadcasting wireless news to British firrns,
whilst the Committee appointed to investigate the
claims of the Lancashire spinners has presented its

report, whi.ch has caused much resentment in textile

cireles.

The House of Commons being presented with the

opportunity for a free vote on the subject of Canadian

cattie, voted for the abolition of the embargo. The
subjeet had already become stale, and there was not

very much fresh to be said, though some excellent
speeches were made, especially by the two members

who spoke first on the Protectionist side. We heard
rather less about the pledge, and rather more about
the real case for the retention of the embargo: the case being that the importation of Canadian store

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

677

cattie would emperil the purity of British herds, add-

ing another embarassment to those already facing the

British farmer, and would not, as popularity sup-

posed, reduce the price of meat very much. It is to

be noted that even sound free-traders, like Lord

Orewe, are somewhat alarmed at the effeets which

the policy of free-importation may have on the

farming interest: but it must not be overlooked that

even the farming interest is by no means all of one

opinion on the subjeet, breeders being against ad-

mission, and graziers for it. The question now is,

when will the Government introduce remedial legis-

lation.

As regards f a b r i c g 1 o v es, the committee’s

report eschews any general economie reasonings. The

effect of a given duty, it argues, is at all times dif-

fieult to follow, and to forecast, and still more so at

a time like this. It therefore tries to defend its pro-

posal on the lines of the servant-girl with the ille-

giibimte ‘baby, ,jit was only a ‘lijttl one”. The net
effect of the total exclusion of German orders for

yann wu1d ho, ‘so far as ±he making ‘of gloves ds
concerned the loss of employment for some 550 Brit-

ish operatives. But if the facts are squarely faced,

it is very unlikely that any workmen will ‘be thrown

out of work. For there is littie chance that the Ger-

mans will raise the price of their product to the full

extent of the duty, and they will continue to buy
their material here, bècause the only alternative sour-
ces of supply, Franco ian.d Switzerla, adreacl’ im-
pose duties on the German product. In any case, there

is always the chance that the British makers will
take the place of the German makers, though the

Oommittee seems to have any uneasy sense of the

fact that the rise in price will to some extent narrow

the markét for the finished product.

The cotton interest does not intend to take this
matter lying down. A deputation has already visited

the Prime Minister from the Liberal section of the

Coalition, to try to induce him to allow a free vote on the question, on grounds similar to those which
led to Monday’s free vote on cattle. In this the de-
putaton was unsuccessful, for the fate of the

Coalition lies bound up with the attitude of the Con-

servatives, and they regard this duty as part of the
price for the continuance of the Coalition. But it

is quite certain that some of thé Coalition Liberals
will either vote against the order, or at least abstain
and the position of the Lancashire Conservatives is

not an easy one.
The Post Master General also denied in yesterday’s
debate that he was being influenced by general fiscal
motives, though his speech rather belied him. 11e

tried to play on the feelings of the House by depict-
ing the danger of relying on foreign material: and

said that ho refused to allow a depressed industry
like the British electrical industry to be deprived of

large orders, 80 per cent of the proceeds of which re-
present wages. 1f this is not the usual protectionist

argument, one does not know what to call it. How-
ever, the House supported him, and thus a group of
fiis are :given a mo.poly of what promises to be a
very important field of work.

Investors in the Grand Trunk Railway
have been deprived of their last hope that their
shares would prove of value. The Grand Trunk ap-

pealed against the decision of the Canadian Board of
Arbitrators to the Judicial Committee of the Privy
Council, the final Court of Appeal in the Empire.

The Company has lost its case. The Court has an-
nounced that the appeal must fail, though it has not
yet issued the grounds of the judgment. Naturally,
the aninouncemenit cTea’bed a seuitation in the City, iand
the ‘market immediately wrote down the value of the
classes ‘of shares a±ectedJ
very
considierably.
The Cabinet ‘is beginning to be alarmed at the

prospect of continu,ed heavy unemploy-

m en t during the winter, when there is always a

seasonal increase, and has announced that varions

Cabinet Oommittees are to be appointed to go into

the vario’as questions :at ‘srtake, ospeci’aIly the contin-

uedi high price of ca1, in apirte of the full in ‘nriuiers’
wages. It is a little difficult to see what can be done

by these committees but the ,,Times” suggests that

there is scope for an extension of the princip]e of

guaranteeing new capital undertakings by Govern-

ment, especially development work in the British

co!onies. But it is fairly generally recognised that

what is wanted is a settlemet of the European situ-

ation. The Chancellor of the Exchequer has denied
that he has made any firm offer to France, and this

has not helped sentiment in the City. Now that the

country has to face the question whether it is pre-
pared to cancel the French debt, it is beginning to ke

appreciated that it is rather a mouthful to swallow

a loss of n’early £ 600 millions sterling,
art
the very

moment vhen we have to start paying America £ 50

millions a year. It is ‘remai’kable that this ,aT’gumenJt
should find support in the ,,Manchester Guardian”,

whilst the ,,Times” is calling for this country to save

Europe from destr’uction. In the ‘City, it may as well be
statod frankly, the upmost soepticisni prevails as to

the outcome of the next Conference. The holder spi-

rits are at last saying, what should have been said,
long ago, that we have no chance of getting our

money fron Franco in any oase: twhilst in ioTider ‘to
induce the French to cut the indemnity dowui to a
reasonable figure, we shall probably have to waive
oui iclaims
,
to Reparatons, if not altotgether, st kast
fr a consiud:er:a’bie time, er alterniatively, thail ‘have
to cut pensions out of the bill. In any case, there is
at best only moderate optimism: the news from

Austria, even more than that from Germany, has
east an evil spell on sentiment in those narrow circles

where these things are really diseussed.

The Labour situation is beco’ming
c 1 o u di e di a g a in. Theire is ‘a strike in the aiews-
paper offices over a good part of the country, due to

the fact that the typographical Association and the
E’inJp’lo’yers are art diaggars dvawn. The qu’arrel ‘is
S
good illustration of the consequences of muddle-
hadIed actions. The employers ag’reecl ‘to withdiraw lockout notices, provided that the Association agreed
to submit to the findings of the Industrial Court.

The Ceurt propoundJedi a settl’em’nt’, wihich the Asso-
ciation put to its members, who reected it. The

M±cistry of Laibour now accus’es ‘the Aissociatiou of
bad faith, for putting the agreement to its members

at all, after having agreed to abide by the decision
of the Court. The Trade Union, on the other hand,
‘saidJ that it was boujjici hy its ‘rules to put agreem’en

ts
to ‘its members, and cannot help itself.

The En.güuieers are engagedi in mesisting, as fax as
they can in their impoverished condition, the de-

mands of the employers for a cut of 16/6 in wages.
The men on a ba]lot have voted the proposal down,

but of course they are not in a position to fight,
and the employers will no doubt get what they want,
at the cost of much ill-will.

A new controversy has broken out over railway-
rates: this time over passenger fares. The railways
have been successful in getting assessments to local
taxation very considerably reduced, and this has
roused opponents to demand that the benefit shall
be passed en to the public. The railways say that they

are prepared to consider reductions in the Autumn,
but this is cold comfort to the great mass of the pu-
blic who of course want cheap fares in August, the
great holiday month.

A good deal of interest has been taken this week
in the announcement that plans for the r eb u i 1 d-
ing of the Bank of England are being

678

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

considered by the Bank Directorate. There is a healthy

sentiment in these things, the generations of the

City desire to conserve as much of the old Bank as

possible. The plan is to leave the outcr wails standing

as thy now are and to build. up from the present

foundations, leaving as much unchanged in the in-
tenor of the building as possible.

The Government has announced that a Co m m i t-
tee will be set up to investigate the Rent

R e s t r i c t i o n a c t, and to decide whether new

legislation will ho nieeessary. Thre is no douibt that

if the present Act is allowed to come to an automatic

end next year, there will be chaos, for some 5 million
Jiomes are -affected,
and
landJords woaald ho loss than
human if they did not try to exploit the situation.

On the other hand, there has been a good deal of

abuse in connection with the working of the acts by

tiants: whilst landlords have been prevented from

profiteering, there has been shanneless pTofit-making

by sub-tenants, whilst house-agents have acquired a
social reputation which it will take them many years

to get over. A goed deal therefoie Jianigs on tihe firsci-
ings of ‘the niw Oo’inmitteo.

R e e t i f ie a t i e. In hot artikel De Land- en
Tninhoawonigev’allenwet 1922, doov
DT. P. A.
van
Hlthe tot Echten, in ons nummer van 26 Juli 1922
moet op pagina. 650 de slotzin dor ivijfde alinea, eerste

kolom, gelezen rwoDden als volgt: De hier bedoelde uit-
uoudering lbetreft -don afkorop eene4r (blijvende rente
door iiitkeering ivnin 900 maal de ui’tkeering per idag,

in geval 1deblijvende gedeeltelijke engesch-iktheid tot

arbeid tien procent of minder bedraagt, tot het doen

van wel±ken afkoop het IbesfLuur der Rijksvenzokerings-
hanik c.q. der erkende ihedrij-favereeniging bevoegd is.

AANTEEKENINGEN.

‘s Rij lcs Munt i n 191.
– Het Muntvorslag

1921 begint met de mededeeling, dat de buitenge-

woon sterke opvoering der productie van ‘s Rijks

Munt, welke reeds in de tweede helft van 1920 een
aanvang had genomen en die verband hield met de

dat jwr ingekomen sterk gestegen aanvragen voor

pasmunt, ook over een aanmerkelijk deel van
het ver-
slagjaar 1921 voortduurde. De stand der werkzaam-
heden, voor zoover in het begin van het jaar bekend,
moest hiertoe nopen. De vraag of met dezelfde extra-
inspanning slechts een deel van 1921 of wel het ge-

heele jaar moest worden doorgewerkt, kon eerst wor-

den beantwoord, zoodra iets naders was bekend om-

trent de eischen voor de naaste toekomst van den
grootsten opdrachtgever van ‘s Rijks Munt, Nedeni.-
Indië. De in den voorzomer van 1921 ontvangen op-

drachten voor 1922 waren zoo veelomvattend, dat, oök
bij een zoo hoog
mogelijke
opvoering van produktie

over 1921 voor gebrek aan werk in 1922 niet behoefde

te worden gevreesd. Dit gold te meer, toen in Sep-
tember de vroeger gegeven orders
warden
verdubbeld.

Neemt men voorts in aanmerking, dat een hermun-

ting van het in Nederland en Indië circuleerend oude

grover zilver tot lager gehalte in de bedoeling 1igt

dan- was er te meer reden, de produktie zoo hoog mo-gelijk op te voeren. Vandaar, dat de produktie in 1921

steeg tot een omvang, die alle vroegere
cijfers
over-

treft. Dit blijkt uit de op blz. 6- van het Muntverslag

voorkomende- tabel van het aantal munten, in de laat-

ste 10 jaren vervaardigd.

Gouden en zUr

Munten van

Totaal aantal
Jaren

veren munten

onedel metaal

stukken

1912

51.747.860

14.000.000

65.747.860
1913

43.805.464

108.000.000

152.445.464
1914

50.970.036

136.400.000

187.370.036
1915

53.315.000

52.260.000

105.575.000
1916

16.416.997

62540.000

78.956.997
1917

3251-6.892

25.000.000

57.516.892

Gouden en all-

Munten van

Totaal aantal
Jaren

veren munten

onedel metaal

stukken
1918

45.600.000

14.000.000

59.600.000
1919

45.200.000

28.000.000

73.200.000
1920

71.493.389

87.920.000

159.413.389
1921

81.409.001

149.580.000

230.989.001

met een nominale waarde van
f
19.547.255,75.

Het gaat om voor de hand liggende redenen niet

aan, in het édne jaar, de muntcapacitejt tot het uiter-

ste op te voeren, als het gevaar dreigt, dat het vol-
gend jaar door gebrek aan opdrachten en werk, per-

soneel zal moeten worden ontslagen. Cetenis panibus

neemt dit gevaar toe met de grootte der opdrachten

voor een bepaald jaar. De bedrijfsleider moet den

eisch van continuïteit van werk zooveel mogelijk tot

zijn recht doen komen. Dit klemt te meer, omdat, zoo-

als vanzelf spreekt, aan de uitvoering dier opdrachten

inschrijvingen voor leveringen van grondstoffen moe-

ten voorafgaan en al te korte termijnen van levering,

in verband met den aard der bewerking, welke dit

materiaal tevoren heeft te ondergaan, onvoordeelige

resultaten zou opleveren. De eischen eener goede be-
drijfsleiding brengen dus mede, dat de uitvoering van

dergelijke opdrachten steeds – en dikwijls in niet

onbelangrijke mate – na het tijdperk valt, waar-

voor men de opdracht had verwacht. En vandaar, dat

de goede gang van zaken ernstig wordt verstoord,

wanneer plotseling de grondslag van een behoorlijke

bedrijfsleiding, d.i. een behoorlijk overzicht over de
loopende en de te verwachten behoeften, aan het wan-

kelen wordt gebracht. Dit gebeurde, toen tegen eind

December 1921 van het Depa’rtment van Ko4oniën

een mededeeling werd ontvangen, dat Indië de op-

dracht van niet minder dan 112 millioen stukken uit
zilveren en koperen pasmunt bestaande introk, ten

gevolge waarvan slechts weinig meer overbleef van

hetgeen oorspronkelijk in 1922 zou moeten worden

vervaardigd. Niet alleen werden allerlei voorloopig

genomen maatregelen daardoor achteraf overbodig,

maar de continuiteit van het bedrijf dreigde voor 1922

te worden onderbroken. Reeds herhaaldelijk had de

Muntmeester zich beklaagd over de ernstige moeilijk-

heden voor de bedrijfsleiding van de Munt door te

geringe stabiliteit in de houding der Indische Regee-
ring en het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat
het gebeurde in Dec. 1921 de maat deed overloopen

en den Muntmeester bracht tot het schrijven van een
brief aan de Ministers van Financiën en Koloniën,
waarin
hij
de ontstane moeilijkheden uiteenzet en
voorstelt om voortaan ten aanzien van opdrachten uit
Ned.-Indië op gelijke wijze te handelen als in zoovele

andere takken van industrie geschiedt. In vele bran-
ches is het ni. gebruikelijk, dat opdrachten ten op-
zichte van het tijdvak, waarin de uitvoering wordt

gewenscht, tijdig moeten worden gegeven, dat hierbij
dan rekening wordt gehouden met hetgeen vermoe-

delijk voor een daarop volgend tijdvak noodig is, en

dat, indien onverhoopt de annuleering van een order
wordt gewenscht, dit slechts zal kunnen geschieden
nadat is overeengekomen, welke schadevergoeding aan
het bedrijf moet worden betaald.

In dit verband stipt Dr. Hoitsema nog even de be-langnijke kwestie van een eigen munt voor Nedeni.-

Indië aan. Dese kwestie leent zich moeilijk tot een
uiteenzetting in kort bestek.
Wij
volstaan daarom met
een verwijzing naar de studies van den heer Wester-

man Holstijn: ,,Eenige Indische Muntquaesties”.

Koloniale Studiën, April 1920, blz. 183 en van den
heen H. G. F. van Huls, Controleur Binnenlandsch
Bestuur in het Koloniaal Tijdschrift No. 1, 10e )aar-
gang, die zich beiden- voorstanders van een eigen

Munt voor Indië verklaren en naar de doorwrochte

studie ter bestrijding van dit denkbeeld door ‘s Rijks
Muntmeester in een artikel in ,,De Econornist” van
1921, blz. 755 v., getiteld ,,Een Munt in Nederl.-

indië?”

2
Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

679

,,Het schijnt, zegt ‘de Muntmeester, dat dit onderwer.p ook
behoort tot dcgene waarover de Staatscommissie, welke bij
Kon. Besluit van
6
April
1921,
No.
19,
werd ingesteld om
advies uit te brengen over het al ot niet .wenschelijke eener
verbreking van den bestaanden samenhang tusscheu de Ne-
derlan.dsche en Indische niuntstelsels en andere vragen, die
zioh op het gebied van het mu.ntw.esen voordoen, hare mee-
uin.g zal doen kennen. Ook over het door irnij geopperde denkbeeld om, in ‘plaats van over te gaan tot nieuwe aan-
muntingen van rjksdaalders, welke, afgezien van een zeer
beperkten gelageuheids-muntsla,g in
1902,
•sedert
1874
iniet
hadden plaats gevonden, maar, aooals dit ook elders het ge-
val is, ter gedeeltelijke ‘vervanging van deze coupure een
muntbiljet (‘zilwer:bon) te behouden, waarbij natuurlijk ook
van financieel ‘belang is de vraag of dit papier voor reke-niing van het Rijk (of van Indië) ‘dan ‘wel voor die van de
oireu.latiebank wordt uitgegeven, werd het oordeel van ‘de
genoemde commissie, zoo mogelijk hij een afzonderlijk ‘rap-
port, gevraagd. Het, ‘zou wel .gewenscht zijn, dat een be-
slissing op dit punt, waarover natuurlijk ook het Indische
Gouvernement moet ‘worden geraadpleegd, niet lang meer
werd uitgesteld, aangezien voor een eventueele weder-
opvatting van de aaninaun.tingen van .rjks(laalders nog om-
vangrijke voorbereidende maatregelen izijLn ite treffen.”

Het verslag bevat voorts de
gebruikelijke gegevens,

staten en bijlagen. De bedrijfsuitkomst was ook over

1921 wederom zeer gunstig. De winst bedroeg ni. rond

f
561.000,-, over een kapitaal van
f
107.303,00. Over

de jaren 1.912 tot 1921 waren de kapitalen en winst-

cijfers resp.:

Jaren

Kapitaal

Winst

1912

f 723668,095

f 231.931,41

1913

760.925,985

267.474,415

1914

,, 774.115,205

404.407,565

1915

,, 743.536,59

,, 265.626,985.

1910

,, 723.734.80

1
,212.529,15

1.917

,, 705.441,80

,, 196.342,85

1918

,, 679.149,60

,, 127.61.0,976

1919

678709,66

,, 241.642,495

1920

,, 752.484,11

,,507.442,08

Het jaar 1921 is dus, tot dusver verreweg het voor-

deeligste voor ‘s Rijks Munt.

De tabalcscultuur ter Oostkust van

S u m a
t r a.
– Het onlangs hier te lande gearriveer-

de Verslag van de Deli Planters Vereeniging over het

jaar April 1921-Maart 1922, bevat o.m. een uitvoe-

rige beschouwing,
gewijd
aan de tabakscultuur. Na

enkele opmerkingen over de vooruitzichen der cul-

tuur en de maatregelen in verband hiermede getrof
fen, opmerkingen die gr’ooteosdeells van. (het4zeffdb ka-
rakter zijn als die, welke men aantreft in het Over-
zicht van den tabakshandel in 1921 op pag. 50 van

deren jaargang, volgt een terugblik, aanvangend met
het volgende staatje, vermeldende de opbrengst per

pond over de geheele Oostkust van de oogsten 1910

tot cii met 1920:

Oogst

Prijs per
6

KG.
1)

1910

f 1,31
1911

,, 1,42
1912

1,36
1913

‘ ,, 1,27
1914

,, 0,93
1915

,, 1,78
1916

,, 1,80
1917

,, 1,46
1918

,, 1,41
1919

,, 3,21
1920

,, 2,85

Daaruit blijkt, ‘aldus het verslag, dat, al is ide opiren.gst
per pond van oogst
1920
belangrijk minder dan die van
oogst
1919,
de overige .’voornfgaamd.e oogsten glansrij’k door
oogst
1920
worden geslagen.
Het hierboven opgenomen staatjc geeft echter niet de
verhouding weer van de totaal opbrengsten dier verschil-
lende oogsten en wel omdat, ten gavcdge van een over-
eenko’rnst van alle betrokken Tabak Maatschappijen, het
totaal ‘aantal pakken van, oogst 1919 zoowel als
van
oogst
1920
gerealiseerd. sleohta
57
procent bedraagt
van liet tota,al ‘aantal pakken ‘van oogst
1917.

9
Voor de juistheid.van deze ‘en volgende cijfers kan, niet worden ingestaan, daar vaak tvodledige gegevens ontbraken.

In het hieronder opgenomen staatje zijn de opbreng-
sten van de oogsten
1910
tot en met
1918
opgenomen
met vermejding van ‘het aantal pakken. Tevens is het ge-
middelde ‘aantal pakken, ‘met •de gemiddelde opbrengst
over die jaren aangegeven. Daaronder staan vermeld de
opbrengsten en het ‘aantal pakken van de oogsten
1919
en
1920.
Daaruit “blijkt,
t
,
dat, de opbrengst van ‘oogst
1920
slechts
f 7.000.000,-
minder ‘is dan die van, oogst
1919
en altijd nog
f
10.000.000,- meer za dan cie gemiddelde
opbrengst van de oogsten
1910′
tot en met
1918.

Oogst
Aantal pakken l)
‘Opbrengst
1910
234133
f

49.074.276,80
1911
280704
,,

63.775.947,80
1912
282920
61.563.392,-
1913
251689
51.143.204,80
1914
246543
36.685.598,40
1915
232911
66.3.31.452,80
1916
237898
,,

68.514.624,-
1917 238281
,,

55.662.441,60
6155676490

Totaal

2277937 ‘

f514.307.704,10
gemiddeld

253104

57.145.300,45
1919

144450

74.189.520,-
1920

147388

67.262.121,-
De oogsten
1910
tot en met
1918
hebben gemiddeld
253.104
pakken qpge1everid. Rad oogst
1920
evenveel pak-
ken opgebracht als dat gemiddelde, dan zou de prijs per
pond
f 1,66
bedragen hebben, ‘d.w.z.
f 0,14
minder dan
oogst
1919
waarvan de prijs
‘f
1,80
per jond zou bedragen
hdhben.
Meer nog ‘dan op oogst
1919
drukt op oogst
1920
de
enorme verhooging van den prijs.
Ook ‘de rverhooging
van de ‘rjstprijzen ‘heeft nog belang-
rijk tot vermeerdering daf kosten bijgedragen. Hieronder volgt een opgave van de gemiddelde rijstprij.zen per zak
van 100 KG. door de itabaksonder’nemingen gedurende de
jaren
1910
tot en met
1921
‘betaald.

1910 f 8,54

1914 f 8,94

1918 f 15,01
1911 ,, 10,11

1915 ,, 9,71

1919 ,,34,84
1912 ,, 11,72

1916

9,31

1920 ,,49,68
1913 ,, 9,68

1917 ,, 10,57

1921 ,, 16,39

Zijn de rjstprjzen voor den oorlog gemiddeld beneden de

f
10,- per 100 KG., in
1918
‘zette een stijging der prijzen
in, ‘welke in
1920′
zelfs’ opliepen tot een gemiddelde van
f 49,68
per zak. Deoh oven plotseling als ‘de rijst in prijs
was gestegen daalde sij weer. D’e in
1921
aan de leden
geleverde “rijst kostte gemiddeld slechts
f
16,39
per izak
d.w.z. ‘ongeveer een derde van den prijs in
1920.
Uit de hieronder volgende berekening moge blijken ‘welken i’nrvtloed de rijstprijzen op de productiek’osten per pnnd hel-
ben. LEen londerneming, welke
net 300
velden plant, ‘heeft
naar schatting voor haar arbeidersbevoiking per maand
ongeveer
200′
zakken ‘rijst iioodig. Deze rijst ‘werd aan de
‘koelies berekend tegen
‘f 10,-
‘per ‘zak, later verhoogd tot
f 20,-
per zak met een daaraan evenredige loonsverihoogiiig
en’sedert dien verminderd tot
12y2
cent per KG., m’et’ een
‘daaraan, evenredige ‘loonsverlaging. ‘De
2
cent, die mo-
menteel door de arbeider’s meer moet wonden betaald
dan, ‘vroeger.,, kan dus worden verwaarloosd, omdat :de loo-
nen in verband daarmede verhoogd eijn. Bij een prijs van
f 50,-
(‘zooals in
1920)
moet dus op elke ‘zak
f 40,-
worden bijbetaald, d.i. per maand.
f 8000,-
of per jaar
f 96.000,-.
Stelt men, de gemiddelde opbrengst ‘van een
dergelijke onderneming op
360.000
‘pond tabak, dan is ‘in
1920 door de ‘hooge ‘rjstprijzen ‘alleen de kostprijs ‘reeds met
bijna
27,
centen per pond ‘verhoogd. Ook al
‘was
in
1921
‘het
gewichteverlies op de ‘rijst ‘zeer groot en al kan dat gerust
op 6
procent ‘worden gesteld, ,zoo wordt de kostprijs toch
door de daling der ‘rjstprjzen meer dan
22
centen per
pond lager dan de kostprijs van
1920.
I& dit duseen factor, welke oogst
1921
aanmerkelijk goed-
k.00,per ‘doet izijn dan. oogst 1920, aan den anderen kant is
de laatste verhooging ‘van de bonen van de contractaT,bei-
ders ‘eerst November
1920
ingegaan ‘en drukt ‘dus in volle
zwaarte op oogst
1921.
Sedert den oorlog ijn. de ilooiren fei-
telijk vermeerderd met
14
centen, doch daarvan komen de
laatste 6′ oenten alleen ten laste van oogst
1921.
Waar elke
cent ‘loonsverhooging’ de kostprijs per pond ongeveer met
een cent doet stijgen, is wat dat (betreft oogst
1921 6
cen-
ten duurder dan ‘oogst
4920
‘en
12′
centen duurder dan voor-
‘afgaande oogsten.
Ook de sedert eenige jaren verhoogde salarissen van het
Europeesche personeel, ‘welke’ een uitgave van ongeveer

9 Een pak bevat
80
KG-. tabak.,

680

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

f
12.000,— per jaar met ziøh meciebrengen, hebben een ver-
liooging van den kostprijs per pond met ongeveer 3 centen
ten gevolge gehad, zonder dat nog is rekening gehpuden niet
de stijging van het winstaandeel ‘van de assistenten van
5 procent tot 7 4 fprocent.
Ook de instelling van pensioenfondsen voor arbeiders
na langdurigen dienst hebben bij verschillende maatschap-
pijen in 1920 en 1921 den kostprijs per pond niet eenige
centen doen stijgen.
Daarnaast moet men er rekeklng mede houden, dat het
door de inkrimping in 1919 en 1920 aioodig was om voor
1921 groote bedragen ften koste te leggen aan de ‘recrutee-
ring ‘van de arbeiders.
Aan de veohooging van de vrachtprijnen is al spoedig een
einde gekomen. Oogst 1920 is verscheept voor ongeveer

f
160,— per last ‘van 800 KG. = 10 centen per pond, oogst 1921 echter voor slechts
f
70,— per last van 800 KG. of
voor ongeveer 4 34 cent per pond.
De ‘verhooging van belastingen, welke geheel op oogst
1920 en 1921 ‘en gedeeltelijk op oogst 1919 drukt, doet
den kostprijs belangrijk stijgen. Een bedrag daarvoor s
niet aan te geven, omdat de ‘belastingen, izooals de prod’sc-ten-belasting en de .e’vtra,winstbelastsng, een sterk progres-
sief karakter dragen.
In een ander hoofdstuk is met een voorbeeld aangetoond hoeveel thans aan belasting meer moet worden opgebracht
clan vroeger. In het ‘daar genoemde geval moet op een oogst
van 6000 pakken
f
204.000 belasting rworclen betaald, d.i.
21 cent per pond. Voor den oorlog had
f
52.200 moeten
worden betaald, id.l.
5i/
cent per pond, thans dus 153′
cent meer.
Hieronder volgt een staat van de gemiddelde kostprijzen,
sooals deze door ons zijn aangenomen. Deze getallen be-
rusten echter slechts op schatting. Voor de juistheid daar-
van kan niet worden i’ngestaan.

Oogsten 1910 t/m 1914 80190 cent

1915

1916 951105
1917 ,, 1918 105/115

1919

1551165


ingekrompen . ,,

1920

1901200
,, ‘
den met de
1921

1801190

J
nieuwe be-

lastingen.
Zooals men ziet,
is ‘de kostprijs van oogst 1921 niet veel
lager dan die van oogst 1920. Gedeeltelijk moet dit daar-
aan worden toegeschreven, dat oogst 1921, niettegeastaan-
de alle bepeskende bepalingen waren opgeheven, ‘slechts
169.523 pakken heeft opgeleverd.
Ten slotte volgt hier ‘een overzicht van de totaal-win-
sten gedurende de jaren 1910 tot en met 1920, waarbij even-
eens is uitgegaan van den door ons aangenomen kostprijs.
Niettegcnstaande het geringe aantal pakken en den hoo-
gen kostprijs per pond is de winst over oogst 1919 ge-
maakt nog ‘aanmerkelijk hooger ‘dan in een van de vorige
jaren, echter is bij oogst 1919 nog geen rekening gehou-
den met le nieuwe belastingen. Ook 1920 slaat nog een
goed figuur, al zijn er wel voord’eeliger jaren voor de
tabakseultuur geweest, sdoch ook daar ‘moeten de belastingen
nog worden afgetrokken.

Oogst

Opbrengst

Productieko sten

Winst

1910
f
49.074.276,80

f
34.638.216,—

f
14.436.060,80
1911
63.775.948,80
42M67.008,—
21.108940,80
1912
61.563.392,—
43M03.840,—
,, 18.559.552,-
1913
51.143.204,80
38.256.728,—
,, 12886.476,80
1914
36.685.598,40
37.474.536,–
1915
,, 66331.452,80
37265760,—
,, 29.065.692,80
1916
,, 68.514624,—
38.063M80,—
,, 30.450.944,-
1917
., 55.662.441,60
., 41.937.456,— ,, 13.724.985,60
1918
,, 61.556.764,90
48.023.008,—
,, 13.533.756,90
1919
,, 74.189.520,—
,
36.979.200,—
,, 37.210.320,-
1920
,, 67.262.121,—
,,45985.056,—
,, 21.277065,-
De uitvoer van tabak in 1921 was belangrijk minder dan
vorige jaren. Ten gevolge van de stremming van de soheep-
vaart in de voorafgaande jaren bedroeg de uitvoer van
taJbalk in 1919 niet minder dan 465.000 pakken, twelke
tabak bevatten van de oogsten 1916, 1917 en 1918, ‘terwijl
de ‘normale uitvoer ongeveer 250.000 pakken bedraagt.
Ook de ‘uitvoer in 1920 was nog ‘belangrijk honger dan
het gemiddelde over vorige jaren. Er werden toen namelijk
307.142 pakken vervoerd, waarvan 104.905 met ‘de Neder-
land en ‘de Rotterdamsche Lloyd, 104.579 pakken met de
Holtbooten en 97.658 pakken door het Planters’ Comitd of
door de Directies gecharterde schepen.
Daaronder bevonden zich nog ‘pakken van de oogsten
1916, 1917, 1918, 1919 en 1920. In 1921 zij.n slechts 168.080 pakken uitgevoerd. Dit kleine
aaitad pakken ‘houdt verband met de inkrimping ‘van ogs

1920, welke in totaal slechts 148.394 pakken heeft opge
1 everd.
Door de $toomvaart IVIa’atschappij ,,Nederlan cl” werden
verscheept 62.574 pakken, ‘door de Rotterdamsche
Lloy.d
39.561 pakken en door tde Holtline 60.050 pakken.
Ook dit jaar zal ‘het ‘aantal pakken, dat wordt uitgevoerd,
niet veel grooter zijn, klaa oogst 1921 een kleine oogst was
en van oogst 1922, volgens onderlinge afspraak, slechts
195.000 pakken zullen worden uitgevoerd.

De inergeallieerde schulden. –
In ver-
band met de groote beteekenis der aanstaande Lon-

densche besprekingen volgt hieronder een aan de
Times
ontleend ovei-zicht der internationale schulden,
samengesteld
op
grond van de laatst beschikbare ge-gevens. De
cijfers
moeten als bij benadering juist
worden beschouwd.

De vorderingen ‘ der Vereenigde Staten waren
op
21 Maart jl. als volgt samengesteld:
0931 Dec. 1921
onbetaalde, niet gekapita-

Hoofdsom

liseerde rente

$

$

*België …………….347.700.000

42.700.000

Cuba ………………8.100.000


Tsjecho-Slovakije

61.300.000

7.100.000

Trankrijk …………..2.950.800.000

357.900.000

Engeland …………..4.166.300.000

509.200.000

Griekenland …………15.000.000

Italië ………………1.648.000.000

202.300.000

Rumenië …………….23.200.000

2.800.000

Rusland …………….187.700.000

.23.500.000

Servië ………………26.200.000

3.300.000
Verk. v. Oorlogsvoorraden

575.000.000

11.700.000
Relief administratie

84.000.000

8.200.000
United States Grain Corpo-

ration …………….57.000.000

3.500.000

$10.150.300.000

$ 1.172.200.000

*) De meeste dezer Belgische schulden zijn krachtens art.
232 van het Vredesverdrag van Versailles door Duitschiand
Overgenomen.

Engeland had op 31 Maart van de hieronder vol-

gende landet de daarachter vermelde sommen te vor-
deren:

Oorlogsleeningen aan de geallieerden:

£

£
Rusland ………………655.000.000
Frankrijk ………………584.000.000
Italië ………… …….. 503.000.000
Koninkrijkder Serven, Kroaten
en Slovenen …………..25.000.000
Portugal, Griekenland, Roeme-
nië en alle andere bondgenooten67.000.000 1.834.000.000

Relief- en Reconstructieleeniagen:
Oostenrijk ………………

12.100.000
Polen ………………….

3900.000
Roemenië ………………2.200.000
Koninkrijkder Serven, Kroaten
en Slovenen …………..2.000.000
Andere Staten …………
..1.000.000

21.200.000
Belgische Reconstructieleening –

9.000.000
Andere Leeningen:
Armenië ………………829.000
Tsjecho Slovakije ………….

2.000.000

2.829.000

1.867.029,000
De Dominions zijn aan het

moederl. verschildigd ongev.

150.432.000

Totaal ongeveer…. 2.017.461.000

Daarentegen was het Vereenigd Koninkrijk
op
den-
zeifden datum verschuldigd aan:
£
De regeering der Vereenigde Staten……..856.093.000
van Canada …………….25.360.000
Japan ……………….3.000.000
Straits Settlements 7.656.000
Mauritius …………..
538.000

regeeringen v. zekere andere bondgenooten

128.000.000

1.020.647.000

Frankrijk had
op
31 Maart ji. de volgende debi-
teuren:

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Francs

Rusland ……..
5.939.000.000
Be1gië ……….
3.684.000.000
Servië ……..
1.795.000.000
Roemenië ……
1.181.000.000
Griekenland ….
861.000.000
Polen ……….
1.056.000.000
Tsjecho Slovakije
574.000.000
Italië ……….
49.000.000
Diversen
42.000.000

1o.Iö1.uuu.uuu
*) De meeste dezer Belgische schulden zijn krachtens art.
232
van het Vredesverdrag van Versailles door Duitschiand
overgenomen.

Hierbij moet dan nog worden geteld de z.g. ,,Dette

Oommerciale”, waarvan frs. 670.000.000 bestaat uit

voorschotten door banken in verschillende ]anden,
die al dan niet te herleiden zijn tot regeeringsvoor-
schotten.

Frankrijk had op denzelfden dag de volgende

schulden:

aan Engeland …………
£

584.000.000
de Vereenigde Staten

$ 2.950.800.000
Japan …………..Yen
133.000.000

Wat Japan betreft, de laatste cijfers voor de vor-

deringen van dit land zijn die per 31 Dec. 1921:

Yen
Frankrijk ……..
133.000.000
Rusland ……….
240.000.000
China …………
85.000.000

458.000.000 *)
t)
Daarenboven is Engeland aan Japan
£ 3.000.000
ver-
schuldigd.

Italië was 30 Juni ji. aan de hieronder volgende

landen de achter hun namen genoemde bedragen

schuldig:
in millioenen
Lire
Engeland

…………
12.309.6
Vereenigde Staten ….
8.398.5
Idem

..
51.7
Brazilië…………..
53.6
Canada …………..
31.1
Zweden …………..
7.1
Nederland…………
6.3

20.857.9

De voor België beschikbare cijfers wijken onge-
twijfeld tengevolge van verscliillenden wisselkoers
als grondslag der berekening aangenomen, zeer af
van de correspondeerende posten in de opstellingen der crediteurstaten.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.

Arnerican Economie Rview. – Cam-
i-idge, Maas., Maart 1922.
J. H. Hollander,
The economiat’s spiral;
E. R. A.
Seligma.n,
The state iof
OUT
uatianai finaarces;
W. B.
Donhain,
Business teacjhin’g by the oase syetem; Pro-
posed progrm of aocia.l studies in secondary schoois;
R. G. Blakey, The Revonue Act of 1921.

1 d e m. – Gaimibridge, Maas., Juni 1922.
A. Hewes,
Guild socialisim: A two years test;
H. Feis,
What dextermines îthe volume of a country’s in-
ternational ‘trade;
F. R. Fairchild,
German ‘war fi-

nance – a revie1w;
E. J. Clapp,
Foreign tradiing zones
iil OUT
seaipoits.

Journ!ai de La Société de Statistique
d e Pa r i s. – Parijs, Juni 1922.
Procès-venbal de la sôance d 17 niai 1922; G.
Dela.-
motte,
Raport iprésenté au som de la Oonimission
cia prix Bourdin;
E. Michel,
Les doinsmages de guerre
et in reconsititution des r&gious librées;
D. de Ber-
nonville,
Qhronique des questiens ouivrières et des
assurances
SUT
la vie;
Pernet,
Ncte sur liapplication
de coefficients stfatistiques de conscxm’mation fwmiiaile
h J’étebliisseinent ‘d’u.ne m&thode de classement pour
l’ocbroi d’ailocations forfataires ou de bourses ci’études.

R e’v u e d’E con om ie Poli ti q u e. – Parijs,
Mei—Juni 1922.

M. Porte, Le noraveau régixne des eheanins de for
françeis;
A. Bonafous,
Les grandes anques &’affaires
de Roumatnie;
G. Blet,
Anvers et la Fra.nce;
J. Loriot,
Les causes et ,l’évoiuti;on de la orise d’ap

rès les haai-
quiers français;
J. L.,
Les causos ide la crise d’aprs
les prod’acteurs français;
Em.. J. Tso’udéros,
Le nouvel
em’praiit forcé d’u gouvernement grec.

Journal of the Royal Statistical So-
cie t Y. – Londen, Mei 1922. J. Y. Hart, Au
investigation. of aiicknoss data of pu-
blic elemerctai-y sëhool teacheTs in Loudon, 1904-
1919;
W. Be’veridge,
Wieait pr-ices and. raiufall in
Western Europe.

Rev ue internationale de Sociologie.
– Parijs, Mrt.-Aprid 1922.
R. Worms,
AlfreldJ Espinas;
G. Bout/wul,
Etude ‘so-

cioiog.ique des rvarialtious de in natalité, dans les faits
el dans la doctrine;
Cl. d’Habloville,
Les caiuses (psy-
chologiques de l’aieooiisme (suite ot fin).

L a R é f o r m e Sociale. – Parijs, Januari 1922.
F. Lepelletier,
La Soci&té d’économie sociale en
1921;
H. Vermont,
La bi d’assurances sociales;
H. Bonnet,
Les
1pT01jotS
de bi sur les assurances sociales;
J. Angot des Roto’u.rs,
Le m:oru.vemeut éoonomique eI
social. – Pays de laingue anglaise.

1 d e ni. – Parijs, Fdbruiari 1922.
V. Bataille,
Le délit de spéculation illicite;
F.
Rothe,
Réf.lexions spéciulatives sur la grève dix textile
cie Rou)baix-Toureoinig;
G. Blondel,
Le unouvement
économiique art social. – Allemngne, Aurbriche.

Idem. – Parijs, Maart-April 1922.
F. Lepelletier,
Notire r&union générale annraelle;
J.
Décainps,
Les asipel
c
,t
s
actuels da prohlme monétaire;
Vie’uille,
F.aut-i.l ré.wiser Ja bi de diuit herures?
Em.
Dedé,
Mélanrges et notions;
F. Lepelletier,
Le m’ouve-
men.t écomymique
el
social.

Idem. – Parijs, Mei 1922.

Prograrmane die Ja réaniion g&nérale anriruelle;
M.
Dufourmantelle,
L’exploitabion en eonlmru.n da sol;
A. Glorieux, Les grèves récentes de Roiïbaix-Toixr-
cointg; G. Olphe-Ga.11iarrd,
L’Jaisto’ire el la géog
r
wphie
de la nation frainçaise;
J. Angot des Rotours,
Le
•moixvement éconcenique
eI
social. – Pays de langue
anglaise.

Die B a n k. – -Berlijn, Mei 1922.
A. Lansbv.rgh,, Von
der Arbeit;
Br. Herrmaniv,
Das Enide der Assiignatenjwirtso.haft (Schlursiz).

Idem. – Berlijn, Juni 1922.
A. Lansbvrgh,
Z.UT Konfer’enjz der Nortenbanrken;
W.
Zimmernxana, Die
Epidie der Bauldusolvenzen.

B a n k-A r cdi iv. – Berlijn, 2 Mei 1922.
H. Göppert,
Industrie und Liquidationisrecht dim dmatschpodntischen Abikomnen tber Obersehlesien;
v. d. Le yen,
Drie deutsche EiaenIJyahnrage;
E. Alexoin.-
der,
Zum Liquidationsscihdengesetz;
H. Michalke,.
Die Novelle suim Landossteuergesetz;
Dr. Koeppel,
Stam’pelrech’tliche Fragen;
Dr. A. Cohen,
Schadens
verveiihmg zw-iscrhen swei Komrnisiorniren hei fohler-
hndter Ausfü.hiruii,gsaarzeige.

B’ank-A r chiv. – Berlijn, 15 Mei 1922.
Dr. E. Springer,
Zur Froge der Tiligiang der
Zwangsanleihe;
Dr. G. W. Edwards,
Oommercial let-
ters of credit in der Pramis der Vereinigtero &taaten;
Dr. G. Meha-lein.,
Der Handel in Gold unti Sirlibr seit
Kriegsibeginu in Deutsohiand;
Dr. Koeppel,
Bewer-
tung der Restaahiungen für die vom Reich rbeschlag-
nahmten anslïndischen Papiere hei der Kriegsabgabe
vom Vermögensaurwachs;
Dr. Ferd. Rau,
Zur Frage
der Anzeigepflioht der Kooten un.d Depots einer of-
Lenen Haardelageseilschaft durch die Banicen gemë.sz
§ 59 des Erbscha±testeruergesetzes beiim Ablchen einas

682

ECONOIISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

offenen H.anideJsgeseiltsdhafters;
Dr. Bernicken,
Ijnjter-

liegen G’ratisak.tien der Kapitaiertrajgsteuer, der Schenkuissbeuer, der Ein’komsnensteaer und der

Raichsstempelabg.abe.?

B a
11
k-Arcbiw. – Berlijn, 1 Juni 1922.
v. Schaewen,
Die deutsche Eijsenbahufrage;
Prof.

Dr. H. Göppert,
Die Wbhnuigf rage in, dem djeutsch-

poluischen Abkoannen über Ober.scblesien;
Dr. Dreyer,

Sindi Emissionskovten hei der Berechnuug ider Kör-

perschaftssteuer abugsfiiig?

1 nd i sch e G i de. – Amisterdam, Juni 1922.

J.
S.
vai,s Braa,m,
De Indische regeeringsaorg ‘veer
d
en
iandbo’uw;
J. J. Paerels,
Een en ander omtrent

de maïscultuur in icien Inidisohen Archipel.

Idem. – Amsterdam, Juli 1922.

A. E J. Blok,
Het vraagstuk van den Grooten

Oceaan en Nederlandsch-Indië;
F. F. van Dorssen,

De storting van de ontvangsten door de stations der

Indische Spoor-
en,
Traim’wegen;
M. H. d:u Cao,
De

opstand in den Pundjab.

W est-Indii&c]ie Gi d’s. – ‘sGrasreuhage, Juni

1922.

Prof. Vr. A. A. van, Schelven,
Snrineme in de 18e

eeuw; G.
J. Staal,
Suriname’s bedaoe±teri IV;
W. H.

A.
van Romondt, De
iontwikkelimg ‘van het hiesreohit

in Surirtaime;
P. A. Ji7uwens 0. P.,
De Leguane.

1 d em. – ‘s Gravenliage, Juli 1922.

Prof. Mr. A. S. de. Blécourt,
Allodiaal eigendom en

erfelijk hout in Suriname;
Dr. B. de Gaay Fortnusn,

MAAND

De Curaçaosche begrooting voor 1922;
Dr. H. D.
Benjamins,
Twee oude boekjes over Suriname; In-
stallatie door deu ïinister van Koloniën,dien heer

P. de Graaf,
f, van de commissie in zake herziening

der West-Indische regeeringsrgiemon’ten, enn. op

5 Mei 1922, in het gebouw van het Departement van
Koloniën; Rede door den Gouverneur van Suriname,

Mr. A. J. A. A. Baron van Heemstra, op 9 Mei 1922
gehouden ter opening van de zitting der Koloniale

Staten; Rede door den Gouverneur van Ouraçao, Mr.

N. J. L. Brantjes, op 9 Mei 1922 gehouden ter

opening van de zitting van den Kolonialen Raad.

Bulletin de l’Institurt Iutormédd,aire

1 n te r ii a t i •o na .1. – Haavlem, ‘s Gravenlhage,
Januari 1922.

beva’t o.a.:

La double imposition VII: Les dioubles impostitiouis

en Fr;ance; La gvnèse cle la paiix; Ohronjique des faits

et év&nemeu’ts ‘dimip.ortainoe iri4ernatiiouale; L’appli-
oation da traité de paix avec l’kUemagnie; Dispeslitiolne
coneruan.’t l’exé.cution des t.raitée de paix; La Soeiété

‘des Najtions; Aperçu de la jurisprudence en matiè5re
de d.roit internatieriaJ; Ape’rçu dieis raip porta diploma-

tiiques et ‘de la reconmaissance de niousveaux Etats.

T.ech’nir uzid Wirtschaft. – Berlijn, Mei

1922.

J. Ko’llnaanei,
Internationale Scihiedegeriehuie;
E.

Schiff,
Fehfletrag und wijohaftijoher Verlust bei

der Reichsba.hïn (Schiusu);
H. G’ehrig,
Wd,rtschaxfjtlichd

Seihs’bhiife der Studentensehaft; Die Wirtschaftlicho

Lage d;er Eisenbaihinen der Well. (Scdilrusz.).

IJFERS.

RESUME UIT HET MONTL.Y BULLETIN OF STATISTICS (LEAGUE OF NATIONS).

Maanje1ijIs gemiddeld
1921
1922
1913
1

19201

1
1921
Oct.
Nov.

1
Dec.
Jan.

1
Febr.
Maart
April

Productie van
5,617
4,477
3,200
4,313
4,543
4,595
4,497
5,023 5,032 4,588

steenkool
9,946
11,267
8,823
11,180
8,866 7,718
9,237
11,004
11,907
3,542

(1000
tons)
786
667
741
787
755
820
806
848
833

1)
Duitschland
8)

.

3,887
3,527
2,607
2,826 2,672 2,692
3,041
2,864
2,935
2,789

Productie van.
Engeland ……….,
869
678
221
239 276 279 293
305
396
401

ruw ijzer
Ver. Staten…….,.
2,623
3,084
1,400
1,260 1,438 1,675 1,665 1,656
2,068 2,105

(1000 tans)
434
276
280
256 295
301
312
323
385
383
207
93
73 47
61
74
94
92
118
114

Schepen

op
Engeland ……….
1,957
3,709,
2,640
(
2,640

)
(
2,236
war
stapel eind
148
1,310
216
,

Kwartaals-
J
216
!

Kwartaals-
,
136
,
taals-
der maand

België ………………

229
398
353
.

opgave
1
t

opgave
286
opgave
(1000
tons)
Italië
6
)

.. ..
125
364 394
.
‘S
394
.J
‘S
312
)

Import(netto)

Engeland …………
Ver. Staten ……….
Frankrijk
8
)
……….

Ver. Staten ………..
Frankrijk ………….

Engeland
1000
£
54,931
142,861
81,748
74,356 79,436 76,108
68,029
59,201
77,725
71,461

VerStat.
1000$

..

147,224
425,389
213,055
188,037
207,875 231,562
212,400′
209,715
243,501
217,000

Frankrijl’)

……….

Frankrijk 1000 Fra,
701,778 2950,412
1962,373
222,951
2333,730 3154,264
1487,552 1847,026 1931,965
1743,640

Italië

1000,
Lire
303,803
1321,845
1241.75810

1,101,408
1,124,7418
1,921,3488 1,308,5548
l,O55,,6i8

Export (bin-
E,ngelap,d,
1000
£
43,771
111,297
96,631
62,265
62,895.
59,375
63J471
58,335
64581
55,508

nenlandsche
Ver.Stat.
1000
$
204,025 673,373
708,531
337321

294,437 291,297 274,633
246,322.
323,452321.000e

producten)
Frankrijk
1000
Frs.
573,35.1
1869,563 1660,896
1759,472

1748,654
2182,320
1638,741
1853,312 1876,668
1962,997

ItaLië,

1000, Lire
209,303 650,316
62,135
10

682,7458
718,2,16
8

855,835e
619,3418 716,4688

Scheepsbew.:
Engeland

(geladen)
4,089′
3,043;
3,098
3,420
3,129
,
3,056
2,906 2,568

3,238
3,313

Binnenkom.
Ver. Staten
schepen
(gel.en,.ballast);…
4,440
5,344
5,182 5,295
5,294
4,859 3,894
4,127′
4,753
-‘

(1000to,ns),
Vrkialgrijk
,
(gelade,n)
2,876 2,399
2,275
2,646 2,276
2,757
2,404
2,381
2,566

Index-cijfers:
Engeland
Groothand’..-
(Board of Trade).
100
313.9
202.2′
184.4 176.4
171.3 167.5
165.3
163.3
164.1

prijzen
Ver. Staten (Bureai
of Labour Statist.)
100
244
155
150.0
149
149
148
151
152
152

Frankrijk (off.cij’fer)
100
510.3 345.2 331.9
332.4
326.3
314.3 306.9
308.0
314.2

Ita1i

(Prof. Bachi)
100
624.4
577.5
599.1
594.9 594.6
577.2 562.5
533.4
526.8

Wisselkoer-
NewYork opLonçlen
100
75.23 79.10 79.65
81.47
8510
86.71
89.39
89.99 90.72

sen: (jaarl. of
1
New’York op Parijs.
100
35.54
38.65
37.61
37.50
40.24
4222
44.95 46.72
47.87

maand. gem.)°j
NewYork op Rome,.
100
,
25.67
22.26
20.54
21.38 22.80
22.57
25.15
2657
27.86

1)
Wekelijksche productie, berekend op grond der m.eandelijksche productie.
2)’
Inclusief. bruinkool
(75.000,
ton in Januari
1921).
Vanal
1919
mcl. Elzas Lotharingen. Vanaf
1920
inclusief Elzas
Lotharinen en het Saa’rgebied.
Vanaf 1949
zonder Elzas Lotharingen. Vanaf
,
1920
zonder Elzas Lotharingen, het Saargebied en de Pfalz.
4) Vanaf
1919
inclusief
Elzas
Lotharingen.
5)
Voorloopig cijfer.
8),
Inclusief Triëst.
7)
Vermindering tengevolge van de kolenstakisg
8)
Nieuwe schatting
op grond der gedeclareerde waarden,
Warde der guoteerde.geldso,ortea in percenten der pariteit..
10)
Voor1oopig jaarlijksqbigemid,d.elde.,

2 Augustus 1922

ECONOMiSCHSTATiSTiSCHE
BERICHTEN

683

HANDELSBEWEGING OVER DE MAA-NIY MEI 1929

(volgens

de groepen der naamlijst van goederen, opgesteld door het Oentraal Bureau voor de Statistiek.)

Invoer

1
1

Uitvoer
Saldo Invoer Saldo Uitvoer
Groep e
XI
Gewicht
Waarde
Gewicht
Waarde
Gewicht
Waarde
Gewicht
Waarde

K.G.
Gulden
K.G.
Gulden
K.G.
Gulden.
K.G.
Gulden
T Dieren en dierljke
producten
12.239.699
8.389.207
50.222.721
31i30.407


37.983.022
23.341.200

II Plantaard.

voort-
262.384.319 47.699:864
84.223.569
12.530.546.
178.160.750.
35.169318

III Mineralen,metalen
en

niet in andere
groepen

opgeno-
men fabrik. darv.

1.054.722.998
34.156.863
273.120.975
8.852.217
781.602.023,
25.304.646

IV Meel en meelfabri-
34.612.503 5.894.657
17.401.169
3.542.229
17.211.334
2.352428

brengselen’

……..

V Chemische produc-
ten,- geneesmidde-
len, verfwaren’ en

katen

…………

kleurstoffen
22.361.879
4.486.054 9.199.068
3.80636j
13.162.811
679.693


VI Olie, hars, was, pek,,
teer
en
distillatie-
produeten van teer; fabrikaten van deze
stoffen, n. a. g..
,

691330:724
9.017.145
30556029
10.491.478
38.774:695


1.475:333

VII Hout en fabrikaten
van hout en derge-
lijke stoffen;. meu-
belen, v.a.e …….
91.009.017 8.424.649
4.351.4911
747.845
86.657.526 7.676.804

VIII Huiden, vellen, le-
der, lederwerk en
schoenwerk
2.106.774
4.416.214
2.086.155
2.241.960
20.619,
2.174.254
– –

IX Garens, touw

en
touwwerk, weefsels
en stoffen, kleede-

.


ren en modewaren

..

8.487.643
26.412.288 4.043.324
10.608.651
4.444319
15.801637

X Aardewerk, porse-
1cm,

pottonbak-
kerswerk,

gebak-
ken steen en andere
kunsteteen
48.260.841
2.195.630
5.666.251
71-2707
42.594.590
1.482923)
– –
XI Glas …………
3:444.397
1.023.507
2.598.716
602:560
845681
420:947

XII Papier ……….
8:756.692
3.053.422
19.563.569
2.789:150

264:27
10:806.877

XIII Voedings- en ge-
notiniddelen,

niet
genoemd in de groe-
pen 1, II, IV en VI
50.071.368
19.348.715
34.863.236
12.345.880
15.208.132
7.002.835


XIV Rijtuigen, voertui-

..
..

gen, vaartuigen en
luchtvaartuigen
XV Andere

goederen
3.827.838
4.400.350 990.076
1.607.306
2.837.762
2.79304

dan gebracht onder
de groepen

1 tot
en met XIV
17527159
15772514
7540212 6521302 9986947 9251212


L689.143.851
194.691.079′
546.426.561 109.131.599
1.142.717.290
85.559.480
1

Waarvan Gouden Zilver,

Totaal ……….

al, oniet gemunt (op

genomen in groep III)
6.101
610.822
13:936
707.920
– –
7.835′
97.098

OVERZIOHT van
de waarde
van den
In- en Uitvoer”
voor
elke maand
van het foopendleJaar
en de
drie daaraan
vo’orfgaande
jaren, met
uitzondering:
a-n
Munt
.
Mütmatrial,
in guldon.
)

Maanden
Invoer

19119-

1920

1921

Uitvoer.

1922
,
,

1919

1920

[

1921

1922

Januari
75.073.388
256.207.615 214.136.278 152.495.668
41.321.453
135.932.785

1115835310
86106447
Fèbruari …….
106.229.028
233.591.043
170.369.270 152.353.594
44.543.205
113.309.645 120.956.498
84.204.248
14&758.852
187916i38
213.830.220
180.328.763
52:660.723
68:2101466
107204.662

Fl2.879.875
April

……..
189.565.086
203.592.812
195.772.602 167.451.702
-1

50:827.142.
99448:337
108.819.697 92.729.841
Mei

……….
257:009.336!
298.514.162
168.114.951
194.080.257 96:168.708
170393.l37
93.818.710

108.423.679
Juni-

……..
258.183.821
345A02.373
188.559.719

126.270.353.
l79478.445-
120.815.908

274.264.390

..

314.86L366
170.674.007

133.623i29,
l77.F14.162
105.420:129

Augushis’
313.403.619
267.956.122′
186.640:179

163:7-71.619
10.018.883
142.544.083,

Maart…………….

Septelnber
,

298.107.886
317.368.670
197.271.439′

.

162:131.110
165.965:569
135.7491765

October

……
319.833.079
337338.332
179.043.171

1 214:57-7.467
14&140:438 114.694.641

Juli
.
…………

November
– – –
296.35L809
270.81-1.334
175.806.364

.
F7LV71.804
l56;55701l

106.623879;

December
288.958:920′

..

..
..

..

298.867.123
180.000.903
-.
154241.692
,
156i9221833,
97.115:318;

Totaa-ll……2.825.739.214 3.332.427.090 2;24O.219103

846.709984

1.411.308.405 L71.491.711 i.36958.600

484:344.090

)
In. deStht1itielc over December 1919 zijn de bedragen vermeld
mei
inbegrip van gouden en zilvren’rnunt,en.nientmatriaaL

684

ECOKÖTISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. •* beteekent: Cijfers nog niet ontvangeL

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d

I

(Disc. Wissels.
4 18Juli ’22
Zweeds.R.ksbk 5
lOMrt. ’22

Bk Bel.Binn.Eff. 4
18Juli ’22
Bk. v. Noorw.. 5118
Mei ’22

Vrsch.inR.C. 5
18Juli ’22
Zwits. Nat. Bk. 31
2Mrt. ’22

Bk. van Engeland 3
13Juli ’22
Belg.Nat.Bk.5-5+
19Mei ’21
Duitsche Rijksbk. . 6
28Juli ’22
Bank v. Spanje
5
+
18Mei ’22

Bk. van Frankrjk 5
11 Mrt. ’22
Bank v. Italië 6
20Mei ’20

Oostenr. Hong. Bk. 7
30Nov.’21
F.Res.Bk.N.Y. 4
21Juni’22

Nat. Bk. v. Denem. 5
25Apr.’21 1
Javasche Bank
3+
1Aug.’09

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
Cail_
Prolon.
disconto
gatle
disconto disconto
disc.
moneu

29 Juli

’22
218_3

3/
4
1
)
i/
4_81

3-3’1

1)

24-29,,

’22
2/4-19
3_11
1718-2
4_61

3_4
1
1
2

17-22,,

’22
2-/
4

1/
g
-21
3

118_2
4_5/

211a_5
10-15,,

’22

112-2
1
12
1
7
1.2

1
1
1
8


21g-413

25-30 J1.’21

3_I4
4818_112
4….5/

3-5
1
1,

26.31 Jl.’20
3118’11
45
615_14 4619

7-10

20-24Ju1i’ 14
3
1
1
8
8
1
16

211
4
.8/
4

2113/
21
9
_’1
3

214
5113.7113

1)
Noteering van 28 Juli.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Het aaubo/ci voor marken
was
deze week weder tRilten-
gewoon
groot. Aanvankelijk bedroeg de daling 1
á
2 cent
per dag, maar Vrijdag en Zaterdag was Let aanbot direct
bij de opening zoo overweldigend, .dat de koers terstond
4 8.
5 cent lager kwam. Parijs en België waren eveneens sterk aangeboden. Een verschijnsel, dat tn den laatsten tijd her-
haaldelijk voorkomt.
Daarentegen waren de andere rw’issels allen waster. De
meeste koersen bewogen aic.h geheel in overeenstemming
met Londen. De uitzonderingen waren Christiania, dat Vrij-
dag ploitseling sterk gevraagd was, zoodat de koers die
‘s Maan.dags 43,20 noteerde, op 43,95 de week kon verlaten
en Spanje, dat eerder flauw was en ten slotte gelijk no-
teerde met het begin der week.

KOERSEN IN NEDERLAND.

ata
Londen
S)
Parijs S)
Berlijn
S)
Weenen
S)
Brussel
5*)
Ne
York’)

24 Juli 1922..
11.46*
21.80
0.51+
0.008
20.51
2.57
1
/

25

1922..
11,46*
21.72+
0.51*
0.008+
20.54
2.57
1
/

26

1922..
11.46+
21.40
0.50
0.007*

20,27’/3

2.571
27

,,

1922..
11.47+
21.35

0.49+

0.007+
20.27/
5

2.58
1
/,
28

1922..
,,
11.49
21.37+
0.47
0.007+20.26
2.5811
3

29

,,

1922..
– .
Laagsted.w.
‘)
11.45+
21.17+
0.42
0.005
20.05
2.57

Hoogste,, ,,
‘)
11.49+
21.90 0.52
0.01
20.60
2.59
21

Juli

1922..
11.46
21.17+
0.52*
0.008+
20.56
2.571,
14

,,

1922..
11.46+
21.17+ 0.56+
0.010
21.07
1
1
3
2.581,
Muntpariteit..
12.10
48.-
59.26
50.41
48.-
2.48

5) Noteering te Amsterdam.
5*)
Noteering te Rotterdam.
I)
Particuliere opgave.

Da a
Stock.
holm)
Kopen.
hagenS)
Chris.
tiania
5
)
Zwitser.
land5)
Spanje
3)
Batavia
1
1
telegrafisch

24 Jt1i 1922
67.-
55.30
43.25
49.-
40,05
9731

25

1922
67.-
55.40
43.30
48.95
39.90
973/4

26

1922
67.-
55.50
43:50
49.05 39.95
97
3
j
4

27

1922
67.-
55.50
43.50
49.05
40.-
9731t

28

1922
67.30
55.55
43.75
49.10
40.05
961-97
29

1922

– –

40.05

L’ste d. w.’)
66.75
55.10
43.-
48.75
39.85
9781t

H’ste
,,

,,
1
1
67.50 55.60
44.10
49.20 40.20
9731

21 Juli 1922
66.90
55.60
43.10
49.42+
40.’
978/

14

,,

1922
66.80
55.40
42.60 49.50
40.10
96f-97
Muntpariteit
66.67 66.67
66.67.
48.-
48.-
100

9 Noteering te Amsterdam.
1)
Particuliere opgave.
) Noteering van 22 Juli.
8)
Idem van 14 Juli;

KOERSEN TE NEW YORK.

D
0
a
CableLond.
ZichtParijs
Zicht Berlijn
Zicht Amsterd.
(in

per £)
(in ets. p.jrs.)
(in ci. p.
Mrk.)
(in ci,. P.
gld.)

29 Juli

1922
4.45.-

8.15

0.16

38.65

Laagste d.week
4.44.87

8.15

0.16

38.65

Hoogste
,,

,,
4.46.12

8.45

0.20

38.92

22 Juli

1922
4.45.50

8.37

0.19

38.90

15

,,

1922
4.44.37

8.28

0.23

38.77

Muntpariteit ..
4.86.67

5.181!4

9511t

40i

KOERSEN VAN
DE
VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
15
Juli
1922
22Juli
1922
24-29 Juli’22
Laagste Hoogste
29 Juli
1922

Alexandrië..
Piast. p.
£
97151
97161 97151 97161
97i51

B. Airea)..
d. p.
$
4381
4

4411
44
1
1
45
4415/10

Calcutta
..
. .
8h.
p.
rup.
1132133
113/
4

1131
8

1/3
11
/
1

1/3
1
h1
1i

Hongkong
..
id.
p. $
2171,
217
1
1
2161
4

217
9
1,
2171
33

Lissabon
.. . .
d. per
Mil.
3
29
1
82

3718 3314
4 3
27
/
82

Madrid

….
Peset.p.
28.64 28.60
28.57
28.70
28.65

•Montevideo
1

d. per
$
44
1
1
44
4411
4411

Montreal….
$
per
£
4.481
4.49
11
1
4.47
4.50
4.48

•R.d.Janeiro.
d. per Mil.
771,

2)
7112
7113

Lires
p. £
9781s

9571
s

943/
t

973/4
96133

Shanghai….
Sh.
p.
tael
316
315718

3151
3

3161
4

315
7
1
8

Rome

…….

Singapore
..
id.
p. $.
2/3
3
/
33

21329133

2/3
8

2/4
213
11
1
‘Valparaiso..
peso
p. £
34.80
34.70
32.60 34.40 32.60

Yokohama
..
8h.
p.
yen
2jl’/ie
2/11
1
2/l”/,
2/l
27
/
32
2/l
25
/
3l

*
Koersen der voorafgaande dagen.
1)
Telegrafisch tranefert.
2)
Noteering van
14
Juli.

NOTEERING VAN ZILVER

Noteering te Londen

.

te
New York

29 Juli
1922

……
35
1
f
691
4

22
1922

……
35’/,
6981,

15
1922

……
35
3
/
701
30 Juli
1921

61
14
31 Juli
1920

……
56/9
938/,
20
Juli
1914

……
24’/,
5411s

NEDERLANDSÇHE BANK.

Verkorte Balans op 31 Juli 1922.
Activa.

Binnen!.
Wis.{
H,-bk.

f
62.759.323,3213

sels,Prom.,

B,-bk.

,,
38.947.381,53’/,
enz. in disc.

Agsch.

67.823.414,01

f
169.530.118,87

Papier
o.
h. Buiteul. in disconto
……..

Idem eigen portef..
f
67.439.148,-.:.
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.


67.439.148,_
Beleeningen
H..bk.

f
56.788.876,63112
mci.
vrsch.

7.833.778,72
B..bk.

{

,,
in rek.-crt.
Ag.seh.
,,
68.256.481.161
3

op
onderp.
132.879. 136,52

Op
Effecten

……

fl12.148.756,15
Op
Goederen en Spec.,, 20.730.380,37
132.879.136,52
Voor,chotten a. h. Rijk
..

..

…..,,
14.991.570,0811
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud …….
f
56.238.850,-
Muntuiat,, Goud ..,,549.715.947,01

f605.954.797,01
Munt, Zilver, enz..

8.156.067,73
1
1,
Muntmat., Zilver


614′ 110864. 74″

Effecten
Bel.v.
h.
Res.fonds..
f
.
5.575.320,371,
id. van
‘/v.
h. kapit.
,,

3.892.600,3711,
9.467.920,75
Geb.enMeub. der Bank …. ..
…………
,,

4.522.000,-
Diverse rekeningen
……………… ….
46,504.466,89
1
/
2

f1 .059.445.225,86
1
/3

Passiva.
K
apitaal………………………..
f

20.000.000,-
Reservefonds

. …….
..
………….

,,

5.660.599,75
Bijzondere reserve
……………….
,,

1.675.581,33
Bankbiljetten in omloop
……………
988.448.980,-
Bankassignatiën in omloop ………..
..1.866.767,33
Rek.-Cour.

Het Rijk f


,
saldo’s:

J
Anderen
,,

34.957.745,23 34.957.745,23
Diverse rekeningen
……………….,
6.835.552,22
1
1

f 1.059.445.225,8611,

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

685

NED. BANK 31 Juli 1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalaaldo …………..
f
408.315.549,221!,

Op de basis van
lis
metaaldekking…. ,,
203.260.85031
1
1
2

Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is.. ,, 2.041.577,945,-
Verschillen m. d. vorig. weekst.:
Meer

Mmde,

Disconto’s

46.155.461,14
1
1
2

Buitenlandsche wissels

67.028,-

Beleeningen ……..

16.679.159,41
1
1
2

Goud

…………..


Zilver … . …………

136.211,69

Bankbilj etten ………..

12.124.030,-

Part. Rek.-Crt. saldo’s

38.647.655,48

Voôrnaazn.te ,osten in duizenden gulden..

Data
Goud
Zilver
Bank.

Andere opeischbare achulden

31

Juli

1922 ……
605.955
8.156
988.449
36.825
24

1922 ……
605.955
8.020
976.325
75.857
605.955
7.720
992.036
49.638

10

1922 ……
605.955
7.607
1.000.648 60.569

3

1922 ……
605.955 7.500
1.011.468
50.397

17

1922…….

605.969
10.997
1.038.588
65.621
1

Aug.

1921 …….
2 Aug. 1920 ……
636.338
15.351
1.046.620 96.508

25 Juli

1914
162.114
8.228
310.437
6.198

Data
Totaal
bedrag a
diaconio’

Hiervan
1

Schatkist.
promes3efl
,ediiai,eeL,

Belee-
nin gen

1

eachtk-
1

baar
1

Metaal-
1

aaldo

Dek.
bingo.
percen-
1
lage

31

Juli

19221
169.530
6.000 132.879
408.316
60 24

1922
215.686
55.000
116.200
402.798
58
17

1922
217.478
55.000
105.443
404.599
59
10

1922
232.728
68.000
105.275
400.578
58

3

1922
229.403 60.000
102.940
400.341
58

1

Aug. 1921
269.256
118.700 158.310
395.383
56

2 Aug. 1920
91.057

327.015
422.268
57

25Juli

1914,
67.947
14.300
61,686
43.521
1
)
75

i) Op
de basis van ‘/
inetaaldekking.

Uit de bekendmaking van den M i n i ster
van F 1 n
&
n
ci ë n blijkt, dat uitstonden op:

24 Juli 1922
31 Juli 1922

Aan schatkistpromessen..

f429,320.000,-

f296.300.000,-
waarv. direct bij Ned. Bk

,, 55.000.000,-

,,

6.000.000,-
Aan schatkistbiljetten

,,24 1.998.000,-

,,24 1,920,000,-
Aan zilverbons

………,, 28.854.184,50

,, 28.858.269,50

Onder de vlottende schuld is begrepen:
Voorsch. aan de Koloniën

,,255.865.000,-

,,257.753.000,-
Voorschot aan Gemeenten)

31 Mei

30 Juni voor door Rijk voor hen’ ,, 62.040.702,94

48.957.697,71
te heffen Ink. belasting)
24 Juli

31 Juli Tegoedv.d.Postch.&G.dst

.. 53.547.924,43

,, 53.551.168,37

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn telegrapisch_ontvangen.

Data
Goud
Zilver
1
2

k-

ie
1
jein
Andere
opcischb.
,Bescliikb.
metaal.
.,_,..

22 Juli 1922

201.500

267.500

82.500 131.500
15 ,, 1922

203.750

269.500

79.000 134.050
8
,,
1922

202.000

270.000

60.500 135.900

24Juni1922 149.961

48.369′ 264.572

68.995 132.272
17

1922 149.971

47.890

267.671

71.908 130.590
10

1922 152.571

47.576

271.103

74.390 131.692

23 Juli1921 208.188

18.449

302.656 128.184 1i0.905
24Juli1920 205.346

6.128 334.210 ‘185.810 107.629

25 Juli 1914

22.057

31.907 1 110.172 1 12.634 1 4.8422

Data
Dis-
conto

s
buiten
N.-Ind.
betaalbaar

Belee.
ningen

Wissel,.

1

Voor.1

n,……Dek.
schotten
,
aan hei
Gouu.nem.

‘””
e-
1)

ngen kings.
percen-
lage

22Juli1922
164.520


18.400′

58
15

1922
160.340 17.9008
***
58
8

1922
143.550
3008
•S*
61

24Juni1922
9.216 23.070
59
34.309
23.206
73.073
17

1922
34.637
22760
74.871 11.344 22.623
58
10

1922
35.086
22.854 80.489
8.924
19.402
53

23Juli1921
35.343
22.337 105.054
28.021
26.284
52
24Juli1920
27.294
19.439
171.880
78.295 23.469
41

25Juli1914
7.259 6.395
47.934
6.446 2.228
44
8)
Slurtpost
activa.
2)
Basis
21

metaaldekking.
.8)

Creditsaldo.

DE SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste poaten in duizenden gulden..
Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
Disconio’
D

k
ei
e
)

schulden

10Juni1922….

1.588

2.081

773

1.047
1.152
3

,,

1922

1.604

2.163

833

1.051
1.129
27Mei

1922 …

1.603

2.024

731

1.061
1.127
20

1922 ….

1.603

2.064

786

1.048
1.177
13

1922

1.601

2.068

835

1.055
1.168

11Juni1921

.
..

1.112

2.057

872

2.069
291
12Juni1920

1.072

1.970

811

1.623
395

25 Juli 1914

..

645

1.100

560

735 396

0
Sluitpost der

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoegin.g der Cur.rency Notes,

in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Circulatte

Currenct, Notes.

Goudd.

1
Go0. Sec.

26 Juli

1922
127.404
124.758
296.447 27.000 253.995
19

1922
127.402 124.256
297.611
27.000 255.488
12

1922
127.901
124.249
298.635
27.500
257.411
5

..

1922
128.459 124.523
297.904 28.000
256.461
28 Juni 1922
128.947 123.048
295.374
28.500 254.312
21

,,

1922
128.883 121.373
295.612
28.500
254.274

27 Juli

1921
128.370
128.283
325.214
28.500
288.736
28 juli

1920
123.234 125.369
361.911
28.500 331.529

22 Juli

1914
40.164
29.317


Data

.
Cao. Sec.
01/ier
Sec.
Public
Depos.
.
Other
Depoo.
Re.
,e,ve
Dek-.

26Juli ’22
46.505
72.243
14.297
107.576
21.096
17,30
19

’22
46.740 76.216
22.175
104.467
21.596
17,05
12

22
47.104 73.663
12.612 112.375
22.102
17,68
5

’22
67.988
75.820
14.923
133.394
22.386
15,09
28Juni’22
49.221
75.725
16.348
115.088
24.349
18,52
21

,,

’22
45.029
76.801 16.802
113.156
25.960
19,97

27Juli ’21
43.188
78.001
15.374
106.436
18.557
15,20
28Juli ’20
59.912
75.481
15.149
118.650
16.315
12,20

22Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52
3
1

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposit..

DUITSCHE RIJKSUANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-

kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu.
laiie
Dek.
king,.
p
1)

21

Juli

’22
1.025.330 1.004.859
9,351.163
177.027.024
6
14

’22
1.024.326
1.004.859 10.789.974 175.437.418
7
7

’22
1.024.476 1.004.859
14.281.874
172.736.686
8
30 Juni ’22
1.023.602
1.003.859
14.605.085
169.211.792
9
22

’22
1.023.200
1.003.861
11.150.689
157.935.228
7
15

’22
1.022.615
1.003.861
9.163.162
155.345.277
7

21

Juli

’21
1.105.645
1.091.556
6.344.943
74.997.125
10
23 juli

’20
1.097.807
1.091.715 17.254.498
53.983.147
34

23 Juli

’14
1.691.398
1.356.857
65.4791
1.890.895
93
2)
Dekking
der circulatie door metaal en
Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Cri.
Darlehenska,,enachetne
Totaal
In kas bij de
uitgegeven
Reichabank

21

Juli

1922
203.026.231
35.603.336 20.724.900 9.336.900
14

1922
201.126.658
36.275.656
22.301.400
10.774.100
7

,,

1922
189.949.556
31.531.010 25.221.100
14.264.400
30 Juni 1922
190.877.495
37.173.745
25.082.800
14.588.900
22

,,

1922
171.785.995
29.490.168
20.696.500
11.134.800
15

,,

1922
175.657.942 36.831.696
18.656.300
9.145.400

21

Juli

1921
72.010.114
9.928.184
14.673.700
6.273.000
23 Juli

1920
39.452.371
14.595.463
30.497.100
17,212.200

23 Juli

1914
750.892
943.964

686

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste post.en in
duizenden
1 ranca.

bot,,
Goud
Waarvan
in het
Buitenland
Zilver
Te goed
in het
Buitenland

BuiLgeto.
000,sch.
old. Staaf

26Juli’22
5.530.149
1.948.367
285.255
577.890 23.000.000
19

,,

’22
5.529.780
1.948.367
285.239
578.17,8
23.400.000
12

’22
5.529.572
1.948.367
283.138
*
23.500.000
5

’22
5.529.200
1.948.367
284.942
***
23.700.000

28 Juli ’21
5.521.076
1.948.367
275.285
632.191
25.100.000
29Juli’20
5.589.174
1.978.278
247.636 618.975
25.550.000

23Juli’14
4.104:390

639.620
– –

Uitge.

Belee.
1
Bankbil.
1
Rek.
c,l:
1
Rek.
Parti-
1

Crt.
iViaad.

stelde
Wissels

ning

jeiten

culieren
1
5taf

2.103.2371 35.453 2.154.527 36.049.93912.352.183 79.900
2.081.932 35.723 2.206.053
36.369.76312.379.916
42.85
2.103.2891 35.957 2.218.741 36.501.518 2.197.409 47.238
c 1.105.2641 36.180 2.370.000 36.798.717 2.344.127 22.758

1

2.769.361
1
74.740 2.167.242 36.941.450 3.229.368 22.265
2032.907
1
508.039 1.917.244 37.695.875 3.306.666 109.618

1.541 .980 – 769.4001 5.911.910 942.570400.590

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden 1 ranes.

Data

Mi
mcl.
buiten!,
301d1

aan
buiten!.
lvorder.

Bdeen.
1

van
1
prom. d.
1
provtnc.

Binn.
wissels
en
beleen.

Circu.
latle

Rek.
C,t.

25 Juli’22
332.012
84.653
480.000
623.224
6.327.881
321.398
18

’22
330.763
84.653
480.000
624.133
6.287.335
256.511
13

’22
329.441
84.653
480.000
622.780
6.273.528
228.322
6

,,

’22
328.036


149.606
6.252.732
273.658

28Juli’21
325.109
84.653
480.000 720.372 6.138.109
317.882
29Juli’20
356.511
84.653
480.000
720.64815.387.493
1.505.623

VEREENIGDE STATEN VAN NOQRD.AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.

Voornaamste posten in duizenden dollars.

Goudvoorraad
Zilver
Notes in
Data
Totaal
______________

Dekking
In hei
etc. circu-
___________-
bedrag
1
F. R. Notes
buiten!.
laiie

12 Juli

’22
3.035.833
2.203.411

11212072158122
5

,,

’22
3.020.677
2.184.958

113.252
2.194.323
28 Juni ’22
3.020.868
2.171.580

127.498
2.124.422
21

,,

’22
3.019.000
2.170.056

127.715
2.126.304

13 Juli

’21
2.492.544
1.737.955

1155.050
2.603.833
16 Juli

‘201
1.971.421
1.297.218
111.531
147.626
3.135.893

Data
Wissels
Totaal
Deposiioa

1
Gestort

1
Kapitaal
Iperc.

Goud.
Dek-
1

kin8,
‘1

Dek.
king,.
perc.)

12 Juli

’22
587.617
1.924.937 105.224
1

5

,,

’22 653.937
1.884.702
105.217
74,0
76,8
28 Juni ’22
623.161.
1.939.276
105.078
74,3
77,5
21

,,

’22
543.035
1.854.399
105.079
75,9
79,1

13 Juli

’21
1.729.115
1.693.991
102.090 58,2 61,6
16 Juli

‘201
2.846.619
2.577.495 94.730
61,6 43,9
1)
Verhouding totalen goudvoorraad tegenover opeischbare schulden
F. R. ‘Jotes en netto dcpo,ito.
2)
Verhouding totalen voorraad munt-materiaal en wettig betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET

FED. RES. STELSEL. Voornaamste posten in duizenden dollar8.

Dato
1
Aantal
1

Totaal
uitgezette
Reserve
bij de
Totaal
Waarvan
time
banken
gelden en
beleggingen
F. R. banïes
deposito’s
deposits

5Juli ’22
796
10.838.372
1.400.669 14.679.673 3.470.561
28Juni’22
799 10.783.121
1.440.290
14.627,985
3.380.434
21

’22
817
11.873.822 1.254.660
13.371.133
2.919.332
14

’22
800
10.943.997
1.339.433 14.730.535
3.281.607

6Juli ’21
816
11.809.327 1.251.237
13.257.884
2.920.580
9Juli
1
20
814
16.904.770
.1.402.700
14.204.512
2.698.969

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet we1e1ijks opgenomen
hnkstatep.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 31 Juli 1922.

. De aJgeloopen lberichtsperiode heeft weinig aanleiding ge.
geven tot ingrj.peude .veraideriugen op Ide verschillende
beurzen. De vacatnitie-periode doet, nu de politieke en co-
nomtsche conferenties voorloopig tot stilstand tzijn geko-
men, neer en meer haar llivloed gelden en ket zijn liii de
allereerste plaats de ‘verhoudingen op de valuta-markt, die
richting aan ‘de effedtenbeurs geven. Ii ‘zeer sterke mate
is dit het geval voor de ibeu.rzen van Oexitraal-Euroçpa, meer
nog voordemarJct vnu Weenen, dan ivoor die van Eerdijn.
In Oostenrijk is het verlangen, om tot iederen prijs kronen
van 4de iand 4e doen en hiervoor goederen en effecten in
de plaats te verkrijgen, tot een koor.tsaoh’tige hoogte opge-
voerd. Ln ‘de eerste plaats worden ‘wel de z.g. ‘valutaforid-
sen tot aankoop uitgezocht, zoodat èr verschillende zijn,
die reeds ver ixwen liet ‘millioen ‘kronen noteeren (bij een
noinina,Ie waarde va,u kr. 1000), ‘doch ibij gebreke ivan ma-
teriaal in deze fondsen, gaat men ook over iot aankoop
. van alle andere rwanr.depapieren. De ondervinding heeft
geleerd, dat, indien snén niet dodelijk ingrijpt, men den
volgenden dag allicht eenige honderden procenten meer
voor ide verlangde sti,dcken moet betalen. :Zoo snel is het
verloop van de waardevermindering van het geld freeds
geworden; ondanks de energieke poging van de thans aan
het ‘bewin’d ‘zijndeRegeer.i’ug, ondanks ook de oprichting
van een ‘nieuAve ‘Oo’stenrijksohe ci,rculatiebn.nïk, gaat ‘het
financieel systeem van Oostenrijk steeds meer op dat vap
Rusland gelijken. Hier is dit echter niet geheel en al aan
eigen economische maatregelen te rwijten. Tot ‘nu ‘toe toch
is de zoo noodige en voor een deel ook treeds toegezegde
buitenlandsche hulp ui’t.gdbleven; ‘hier.tegenover staat, (lat
de export- en dus ‘winst-enogcljkhei’d van Oostenrijk niet
in verhouding staat tot de behoeften ‘van het inwonertal.
Hoe hopeloos de situatie echter ook ‘lijkt, de bewiudhebbers
zij.n ‘tot fnu toe ‘op de bres gebleven, ‘om izoeveel mogelijk te
kunnen rcad’u.
Hoewel de algemeene toestand in D’ui’tsohlaind natuurlijk
lang niet zÔÔ serieus is, begint men zich ‘toch bok zeer
ernstig ‘ongerust te maken omtrent iden niet ‘te remmen ‘val
van de Rijksmark. Het noodgedwongen opvoeren van alle
goeder.enprijzen, salarissen, lonen, tarieven, .enz. werkt
(lezen val in de hand. Weliswaar heeft ide Duitsche rege-
ring getracht een einde ‘te maken aan de voortdiircn•de
uitbreiding van den biljetten-omloop, o.a. ‘door het aan-
vragen van een mnoratoriu.m, door thet uitschrijven van een
gedwongen leening en door het doen ver’hoogen van het
bankdiscon’to tot 6 pOt., doch, afgezien van het problama-tieke nut ‘dezer maatregelen (gezien ‘de ‘gigantische afme-
tingen, die het kwaad ider inflatie ‘reeds genomen ‘heeft) is
het (le tvraag, of de effectieve gevolgen niet veel rhe Laat hun
gu’nstigen invloed nullen ‘doen gevoelen. Het ‘is natuurlijk
waar, da’t iedere ‘nieuwe ‘reactie van ‘de ‘Rijksmark den
Duitschen inidustrieelen en ‘kooplieden gedurende korten
tijd een voorsprong’geeft op ‘het ‘buitenland, ‘doch aan den
anderen kant ‘werken de nivelleerende invloeden zoo snel,
‘dat ‘dit ‘voordeel niet opweegt •tegen de ‘verslechtering van
den algemeenen econoniisch’en toestand. Toch heeft de eff ee-
tenbeu.rs hiervan niet een’s :zoo sterk ‘den rweerslitig ‘onder-
vonden. Weliswaar ‘is ‘het index-cijfer van de ,,Frf. Zeitsing” gestegen lvan 285 ‘tot 295, ‘doch dit moet groo.tendeels wor-
den toegeschreven aan de ‘belangrijke stijging van slechts
enkele fondsen, met iname ‘van Oontenrijksche papieren en
van ‘Har.pener .Berg.bau. Met betrekking ‘tot deze laatste
hausse doen allerlei geruchten ide ‘ronde; ‘de neeste ‘hebben
tilt gemeen, .dat ‘zij aankoopen voor rekening van het ‘bui-
tenland veronderstellen. Tot ‘op dit ‘oogeublik echter Is
niets met zekerheid bekend. In sommige kringen denkt men
echter, (lat achter ‘de izeer omvangrijke aankoopen een Duit-sche groep staat,.’wijl gelijktijdig kooporders ‘voor aandeelen Kiil’n-Neuessen en Biheinische Breunkohlen zijn opgemerkt. Indien ‘dit het geval is, ‘kan mcii vermo’ede.lijk iweder ‘reke-
ning ‘houden niet een nieuwe periode van industrieele
fusies. Het aal echter ‘moeilijk zijn, hiervoor het benoo-digde kapitaal ‘te vinden. De igeldmarkt ‘in Duitsohland
toch blijft in de hoogste mate beperkt; de toestand is zelfs z66, ‘dat men de jongste disconto-verihooging slechts be-
seho’uwt als ‘den eersten stap op ‘den weg naar vorderen ver-
hoogingen.
Te L o n ‘cl en ijs de markt, ibehoudens een lenkele ‘uitzon-
cieritig, zeer stil ‘gebleven. De meeste aandacht heeft nog
•steeds de markt voor ,,gilt-edged”-waarden ‘getrokken;
alleen ‘de silerbeste soorten ‘echter kunnen ‘zich in ‘eenige
belangstelling verheugen. ‘Voor het overige is de markt bui-tengewoon ‘kalm en heeft zij een afwachtende houding aan-
.geJomen. in d’e laatste idagen ‘is d4t eenigszins ‘veranderd
voor sonrmi,ge petroleumaan.deelen, als Phoeaix-O.il
shares,

2
Augustus 1922

ECONOMISCH—STATISTISCHE BERICHTEN

687

waarop de eandacht is gevallen als gevolg
rvan
de overeen-
komst dezer maatseliappij met de Ho1lanclsche Orion Pe-
treletun Maatschappij. Een stimulans Ibij de voorzichtige
t.ransacties, die thans worden uitgevoerd, blijft de iruimte
op de gelidanarkt. De ‘loop van zaken hier staat wel in de
sc.herpst mogelijke tegenstelling tot dien in Duitschiand.
Nauwelijks een jaar geleden had men ,in Engeland te wor-
stelen met een ‘uiterst stroeve geidmarkt en icon men In
Duitschiland kapitaal verkrijgen voor welke onderneming
nok. Het omgekeerde is nu het geval, terwijl bovendien
een tea dens van verbetar.iug in Groot-Brittannië overal valt
waar ‘te nemen.
De markt te Parijs heeft weinig gelegenheid tlotbijzon-
dere opmerkingen gegeven. &aats.fondsen rwaren over het
algemeen zeer vast, terwijl ‘ook meer ‘en meer ,,valuta-
fondsen” den invloed van ide deviezen-beweging ‘beginnen
te ondervinden. Toch is de koers van den Franschen franc
niet meer noo onverbrekelijk met ‘dien van de mark ver-
bonden; een ‘zekere zelfstandigheid valt in den laatsten
tijd waar te nemen.
Wallstreet mag zich nog steeds in een optimistische ten-
(lens verheugen. De conflicten in de ai,bei,derswerelid
heb-
ben tot dusverre geen grooter verhoudingen aangenomen
en dit resultaat, hoewel negatief, heeft de markt verder
gestionuleera. Over het algemeen gelooft men nog steeds
het hoogtepunt van de economische crisis te hebben gepas-
seerd; de verbetering in verschillende takken van handel
en bedrijf ziet men niet ‘voor ‘een tijdelijk, doch voor een
blijvend herstel aan.
Te o na en t was over het algemeen een vrij opgewekte
tendens waar te nemen, al ‘hebben dan ook de verbeteringen
niet zulke proporties aangenomen als gedurende de vorige
week het geval is geweest en al zijn ‘hier en daar reacties
te eonstateeren geweest. F,en neer gunstig symptoom echter
was cle voortdurend vaste houding ‘van de beieggiingsmarlet,
ondanks de iets minder truime geldmark-t. De nieuwe Staats
leening mocht nicih ‘eveneens in neer goede belangstelling
verheugen; de koers heeft zich geen ano’meiit beneden den emissieprijs bewogen, hetgeen als bewijs mag gelden ‘voor
de goede cla.sseeri’ag van het ‘fonds. Ook voor
buitenland-
sche staatsfondsen bestond
eenig animo; met name konden
Braziliaajnsche waarden zich in koers verheffen.

24 Juli 27 Juli 31 Juli
Rijzing of
daling.

5

0/
Ned. W. Sch.

1918
87 87
7
1
871
+
7/
40/

,,

,,

,,

1916
861
86h/
2

86/
4

+
0/18
4

0/

,,

,,

,,

1916
77151
78
78!

8
+
114

3’/

0/o

,,,,,,
681
4

69’/
70
+
1114

3

Ol
ij

,,,,,,
60
1
1
8

61114

61318

—1–
1114

2
1
/
s
O
l
o
Cert. N. W. S.

……
5V/
10

521
52014
+
5
16
5

°/o Oost-Indië 1915 ..
89
1
1
2

89
8911,4

11
4
6

o/

,,

1919

..
5

ii
116
4

/o
Oosteur. Kronenrente

14

14
8
14
5

0/
Rusland 1906 ……
5
3
/t
5
5

81,
4

‘Is
Ruel. hij Hope
&
Co
5
5
411
15′

Jis
411
01
China Goud 1898

.
741
7591
7591
18
131
.J_

18
4

0/

Japan

1899 ……..
67
2
/
661j6
65L/4

2′!
4

0/
Argentinië Buitenl
69
2

69
1
1
69
1
1,
5

0/

Brazilië

1895

……
56
h
/
5618
57
+
21

7

0/,
Staatsspoor ……..
102
1
1
4
1031
l03/
o

+

16
7

0/

Amsterdam
……..
l02’/
102
7
/
8

103
+
1118

Op. de markt voor naindeelen ‘heeft de
petroleum-af deeling
een teleurstelling bezorgd. Aandeelen Orion, die gedurende
de vorige ‘berichtsperiode in zeer groots posten ‘uit de markt
-werden genomen, ivooral voor Lo’ndensche rekening, waren
thans iets kalmer en dit ‘heeft niet nagelaten een ‘depri-
meerenden invloed op de geheele afdeeling uit te oefenen.
Hier ‘moet ‘echter dadeljk ,wo,nden opgemerkt, dat de reatie
in Orien-aandeelen ‘niet meer dan natuurlijk was na de
sensationeele ver’heffing in een korten tijd en dat ‘dan ook
tegen het slot der herichtsperiode een opleving viel waar
te nemen. Aandeelen Koninklijke Petroleum evenwel ko’u-
den geen stimulans meer ‘ont.leenen aan de groots omzetten in aandeelen Orion ien waren dus aan.gewezén op den loca-
len handel en op de noteeringen uit ‘New York: beide fac-
toren waren te zwak, om een verbetering in het leven te
houden.
De
suikermarkt
kon zich ‘op het vorig peil handhaven,
zonder omzetten van beteekenis.

Daarentegen heeft de
tabaksafdeeling
kans gezien een
flinken ‘voorsprong te behalen, ‘hoofdzakelijk als gevolg
van de publicatie van ‘het verslag ‘der Deli-Maat,schappij.
Thans drong tot het publiek door, dat weliswaar een gering
dividend werd uitgekeerd, doch dat de îinancieele positie
‘van de maatschappij, benevens de ,,earning-power” zoodanig
is, ‘dat de beurswaarde toøh wel ‘wat al te sterk is gedrukt

gedurende den laatsten tijd. Er ‘waren dan ook eenige koop-
orders op te merken, dle tot gevolg hadden, dat ‘de geddta-
cheerde dividenden op aandeelen Senembah en aandeelen
Deli-Maatschappij slechts voor een klein gedeelte in den
lageren koers tot uitdrukking kwamen.

24
Juli
27 Juli 31
Juli
Rij:ingof

Amsterdamsche Bank
124
1
1
2

124
1
1
3

124
3
1
Koloniale Bank
……….
109
109
3
1,
110
1
1
+
1
1
/
2

Ned.Handel-Mij.cert.v.aand.
120
122
12014
+
31

Rotterd. Bankvereeniging..
871
4

881
4

881
+ 1
Amst. Superfosfaatfabriek
.
338
32
241
— 9
11
8

Van Berkel’8 Patent
……..
291
30
281
4

— 1
Insulinde Oliefabriek……
21
21
3

Jurgens’ Ver. Fabr. pr.aand
581
4

56
581
8

+
‘is
Hollandia Melkproducten ..
1281/
2

129’/
132
+
3113

Philips’ Gloeilampenfabriek
248
1
1
2

240 240

8/
3

R.
S.
Stokvis
&
Zonen
….
578
578
578
Vereenigde Blikfabrieken..
72
72 75
+
3
CompaniaMercantil Argent.
31113
3711
301

5
1
9

Cultuur-Mij. d. Vorstenland.
137114

138
140
8
1
+
3l/

Handeisver. Amsterdam.
..
33011
4

332
334112
+
411
Roll.
Transatl. Handelsver.
18 18
18
Linde
Teves
&
Stokvis
….
69
671
4

68

Van Nierop&Co’sllandel-Mij.
11
4

11

Tele
& Co.’s
Handel-Mij….
55
1
5e
18
56
18
Gecons.
Roll.
Petroleum-Mij.
116
11
2’/
113
—3
Kon. Petroleum-Mij.
……
428’/
411
1
1
2

41 18/
4


1611
3

Orion Petroleum-Mij.
Afgest. Aand.
4311 3781
4

3711t

6
Steaua Rornana Petroleum
Mij.
..
Afgest.
Aand.
40
42
381
— 1
1
1
4

Amsterdam-Rubber-Mij.
. ..
551
1
5818
58
+
2113
Nederl.-Rubber-Mij……..
32’/
33
34
+
11
12
Oost-Java’Rubber-Mij.

….
105
105 102’1
3


2’1
3

Deli-Batavia…………..
245 250 250
1
1
+
5113
Deli-Maatschappij

……..
l86/
3

187
185
l/

2

Senembah-Maatschappij,.

2771
2651
12
1

272
1
1
2


5 3
1 Ex
div.

2
Ex
div.
10
0
1
3
Ex
15°1

div.

De
industrieele markt
was vrijwel verwaarloosd en toonde
nog geen enkele n’eiging ‘tot ‘herstel. Wel zijn ib.v. aandee-
Jeu Jurgens niet verder gedaald, doch vraag van eenigen
omvang viel aan den anderen kant ook niet op te merken.
Aancleelen Philips Gloeilampenfabrieken reageerden bij ge-
ringen hudeI.

De
rubberafdeeling
toonde zich iets raster; aarzelend
gaan sommigen ertoe over een klein belang ‘bij deze markt-
afdeeling te nemen.

Scheepvaa’rtsoaarclen
konden zich op vrijwel hetzelfde peil
‘handhaven met een lichte neiging tot verbetei-ing.

24Juli

27
Jt,li

31 Juli
Rijzing
of
daling

Holland-Amerika-Lijn

.. . –
108314
109
110
1
1,
+
18/4

,,gem.eig
97
1
1
97
9711
+
‘1
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij
401
35 35

5/

Hollandsche Stoomboot-Mij
13I
3

1511
15114
+
1
4

Java-China-Japan-Lijn
7011
69
71
+
1
12
Kon. Hollandsche Lloyd.
10
7
1
8

11
1
1
1
11
.

1

Kon. Ned. Stoomb.-Mij…..
45
47
48
+
3
Koninkl.-Paketvaart Mij.
79 82
1
1,
82
+
3
Maatschappij Zeevaart ..
+
2
Nederl. Scheepvaart-Unie..
85’18
85
88
+
21
Nievelt Goudriaan
……..
104
1020/
3

105
± 1
Rotterdamsche Lloyd……
112
111
113
3
/
4

+
1214

Stoornv.-Mij.,,Hillegersberg”
57
59
5711
+ h/
,,Nederland”
112
111
1
1
2

113114
+
1114

,,Nootdzee”
.
191/
201
4

20
4.
11

,,Oostzee”. ….
531/ 57
52

1
1
1
2

De
Arnerihaa,,sche markt
was vast in ovei-eenstemming
met Wallstreet.

24 Juli 27
juli
31 Juli
Rijzing of
daling.
164
16711
t

167113
+
31/

109
107
l09!3
+
1
12
104
1031
4

104
1
1
+
11

105
1
/
3

107
107
+
1
1
1
2

9411
938/
4

955/s
+
l’l
148
1
/
2

146 146
— 111
3

19
191
5
1
19
771/
76
76
— 11
14

De
geld’rnarkt
bleef kalm; er ‘werden geen groote eischen
gesteld en de prolongatie-noteering kon zich op 33.4 pCt.
handhaven. –

American Car & Foundry..
Anaconda Copper ……..
Un. States Steel Corp…..
Atchison Topeka……….
Southern Paeif ic……….
Union Pacif ie …………
Int. Merc. Marine orig. Corn.
,,

,,

,,

,, prefs.

688

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

1 Augustus 1922.

Gedurende de eerste dagen der ‘afgeloopen week ver-
beteiide de steniming aan de graanmarkt, vooral
wat
maïs
betreft. Dit gold meer in het bijzonder voor spoedige po-
sities ten gevolge van de vertraging, iwelke de Europsesche
oogsten door het natte weder ondergaan, de, stakingen in
Noord-Amerika, waarvan vermindering in de versehepin-
gen werd ‘gevreesd, en de geleidelijke vermindering van
den .zeiien:den voorraad van Australische tarwe, die ge-
ruimen tijd de Engelsche markt hadden gedrukt. Welis-
waar was de omzet over het algemeen niet groot, ‘doch de prijzen verbeterden mede wegens standvastige en gedeel-
telijk stijgende markten in de uitvoerlanden. Weliswaar
blijnen de vooruitziohten voor de somertarwe in Nooi-Amerika zeer goed, doch de onzekerheid, welke door de
staikingen werd te voorschijn geroepen, voorkwam prijs-
‘daling en leidde zelfs tot vaste markten ‘te Chicago, waar
‘op 28 Juli de pl

ijs voor den Juli-termijn tot 3% dollar-
cent per 60 lbs., die voor den September-termijn tot 1 cent boven den eersten dag dci’ week gestegen was. Maïs çw.as
zeer vast in Argentinië, rwaar Jïet soo hoog sloodige droge
weder nog steeds op zich liet wachten en in Engeland,
waar men wegens de kleine Argentijnsohe verschepingen
steeds hoogere prijzen voor ronde maïssoorte’n inwilligde.
In het midden der week was ‘voor spoedige maïs de En-
gelsche markt wilii,g met groeten omzet, en ook België
had een fevendigen handel in La Piata-znaïs tot stijgenden
prijs. De Nederlandsche markt volgde eveneens en met
verbeterde belangstelling voor La Plata-mais ‘kwamen
daarin geregeld zaken tot stand. Voor meer veriwijderde
posities was aan alle genoemde markten echter weinig
belangstelling en de prijsstijging was daarvoor geringer
dan voor stoomende en spoedig af te laden partijen. Te
Buenos Aires en Rosario steeg de .anaïsprjs van 24 tot 27 Juli 45 tot 50 centavos per 100 Kgr. en de ‘versehepingen
waren weder klein. Toen deze laatste bekend werden, ‘was
echter het hoogtepunt der vaste marktstemming reeds
weder voorbij. De kooplust nam aan het einde der ‘week
af en van de Argentijnsohe prijsstijging ging weder een
gedeelte verloren. Op dezelfde wijze als hier voor La Plata-
mais beschreven, bewoog zich ook de markt voor Noord-
Amerikaan:sche mais in Amerika, ,zoowel als in de invoer-
landen, ofschoon de beweging voor dit ‘artikel minder hef-
tig was. Door de verwachting, .dat de stakingen moeilijk-
heden •bij aanvoer en verschepingen ten gevolge zouden
hebben en idoor goede Europeesche vraag was Chicago in
het midden der week vast, doek de gunstige oogstberich-
ten, ‘daling der Europeesche valuta en de verbeterde kan-
sen op •een spoedigen afloop ‘der spoorwegstaking deden .de
stemming omslaan. Reeds
Zaterdag
sloot Chicago gevoelig
lager en gisteren volgde weder eene sterke prijsdaling, ‘die
den prijs voor Juli deed sluiten
ep
3% en September bracht
op % dollarcent per 56 lbs. beneden 24 Juli. Ook voor tarwe had ‘de vaste stemming, ‘die zich trou-
wens minder dan voor mais door prijsveriiooging had voel-
baar gemaakt, zich niet tot ‘het einde der week kunnen
‘handhaven. Reeds Donderdag waren de Argentijn.sche mark-
ten iets flau.wer en Zaterdag trad te Ohicago eene prijs-
daling in, die zich gisteren verder ontwikkelde en den prijs
voor den September-termijn weder Toracht op 1% cent lager
dan eene week tevoren. Voor Juli bedroeg de verlaging
2% cent. Ook in ‘Argentinië was de prijs verder gedaald.
Het wil ons voorkomen, dat de vaste stemming van het
midden der week niet voldoende gemotiveerd was en dat
de statistische positie van tarwe, ongeacht de omstandig-
heid, dat ‘de Europeesche opbrengst aan broo’dgraan ge-
ringer ‘zal zijn dan in 1921, allerminst ‘op prjsverhooging
in de naaste toekomst wijst. De steeds dalende ‘marken-
koers, die de Duitsche vraag naar huitenlandsche tarwe
beperkt, is een verder argument voor lagere tarweprjztn,
terwijl ook de volgende oogsten van het Zuidelijk halfrond er iniet slecht voorstaan. A.ustralië meldt versieren ‘regen-
val en de overvloedige regen in Argentinië heeft nog geen
schade veroorzaakt. De uitzaai is in verschillende ‘districten
zelfs belangrijk grooter dan het vorige jaar. Eogge heeft
de vaste stemming ‘voor tarwe en mais niet gevolgd en de
prijzen in Noord-Amerika brokkeld’en, wegens den zeer
groeten oogst in de Vereenigde Staten en de uitstekende
Canadeesche vooruitzichten, geregeld af. Gisteren volgde
bovendien een sterke prijsval te Chicago, zoodat ‘de prijs
daar nu 5 9. 5% dollarcent per 56 lbs.lager is dan op 24
Juli. In den aanvang der week zette de Duitsche ‘regee-
ring tot dalende prijzen haar inkoopen van Amerikaansche
rogge nog ‘voort.
De v’erscihepingen van ,tarwe waren deze week izeer groot,
ten gevolge van eene buitengewoon groote hoeveelheid van
Noord-Amerika. Ook de aanvoeren ‘aan de binnenlaodsche
markten konden, ondanks de spoorwegstaking, sterk ver-
meerderen door den toevloed (van nieuwe avintertarwe, ofschoon de cijfers van het vorige jaar lang niet worden
bereikt. Ook van mais werd veel meer verscheept, vooral
door ‘vermeerdering van het Noord-Amerikaaosche con-
tingent.

In gerst komt onder den indruk van den zeer goeden
Roemeenschen oogst reeds meer aanbod van den Donau en
daar ook Noord-Amerika eene groote opbrengst ‘heeft, kon-
den de prijzen zich niet handhaven. Het laatste geldt ook
voor haver, waarvoor ‘tevens in Engeland de vraag teleur-
stellend is.

Ook dijn’zaad was aanvankelijk vast, doch zeer .groote
Argentijnsche verschepingen en lagere termjnmarkten te
Buenos Aires en Rosario brachten daarin in het einde der
week eenige verandering. De belangrijke premie, die in
Europa ‘voor apoeclige posities betaald wordt, wijst echter
op geringe voorraden in de importlanclen.

Noteeringen.

Chicago
Buenoj Agre.,

Data
Tarwe
Mais
Haver
Tarwe
Mais
Ltjnzaad
Juli
Juli
Juli
Aug. Aug.
Aug.

29Juli’22

11
O/2

63
32
1
/
12,45
8,50
20,70
22

,,

’22

11 l:
62
1
/8
321
4

12,80
8,25 20,85
29Juli 21

1241
64
1
1
2

361/

1
18,80
9,15 24,20
29Juli 20 259
1
/
2

1431
78
11,,
23,70
9,-
24,45
29 ,Iuli ’19

2231/2

1 961
80
1
1
8

19,30 11,50
42,40
20 Juli’14

82
568,
36′
9,40
5,38
13,70

1)

per Juli.

Locoprjzen te RotterdamiAmsterdam.

oor en
s

t
31 Juli
1922
24Juli
1922
I Aug.
1921

Tarwe
8

…………..)
13,50 13,50
22,-
Rogge (No. 2 Western)
1)
11,25
11,50
20,-
Mais (La Plata)

……
2

212,-
200,-
248,-
Gerst (48 lb. malting)

.,
214,- 225,-
302,-
Haver (38 1h. white cl.)..’j
10,-
10,30
14,50
Lijukoeken (Noord-Ameri-
ka van La Plata-zaad)’)
14,30
14,50

1

20,25
Lijazaad (La Plata).,,.
8)
462,- 462,-
500,-

1
)
p. 100 K.G.

) p. 2000 K.G.

l per 1960 K.G.
*) Nr. 2 Hard/Red Winter Wheat.
AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen.
23129 Juli
Sedert
Ooereenk.
23129 Juli
Sedert
Overeenk.
19 1921
1922
1 Jan. 1922
tijdvak 1921
1922
1 Jan. 1922
tijdvak 1921

Tarre ……………..
27.306
582.610
756.899

26.976
12.010
609.586 768.909
14.170 120.138
85.407


325 120.138
85.732

9.338 3.500


500
9.338
4.000
Rogge ……………..

..
11.313
601.135
539.651
2.796
66.999 44.407
668.134 584.058

Boekweit

…………..

5.906
82.705
145.502

3.597
6.398
86.302
151.901
6.590 70.825
46.288

50 1.154
70.875
47.442

Mais

……………

Lijnzaad …………..
1.989
92.663
71.502

58.480
53.459
151.143
124.961

Ger8t

……………..
Haver

…………….

720
41.800 71.545


1.547
15.370
43.457
86.915
Lijnkoek ……………
31.518
32.110

4.954
290
36.472
32.400
Tarwemeel ………….10
Andere meelsoorten

..

4.946


24.364

2.615
1.263
7.561
25.627

II

2 Augustus 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

N ede r 1 and. Tar;we ‘werd nu en dan op Tuimere
schaal gekocht dan iii de vorige’ week, doch ook nu weer
bleef de handel bijna geheel ‘tot Noor.d-Arnerikaansohe soor-
ten beperkt. Weliswaar is het asubod van spoedige La
PIa.ta-tanwe maar Nederland niet groot, doch ook de vraag
daarvoor is gering. Maïs ‘was in apoedi.ge posities soh’aar.sch
en zoowel van Noord-Amerikaansche als La Piata-maïs en
andere tronde soorten vonden aankomende partijen tot stij-
.gende prijzen gemakkelijk plaatsing. Dat echter de markt
niet in staat is groote hoeveelheden op te nemen, ook in
verband met het regenachtige weder, dat aan den groei
van eigen veevoeder ten goede komt, bleek gisteren, toen
de prijs van loco en etoomcnde Noord-Amerikaansahe mais,
nadat eenige partijen te Rotterdam ‘waren aangekomen,
eene gevoelige daling onderging.
Haver is flauw, met belangrijk lagere prijzen en teleur-
stellende binnen1adsche vraag. Op enkele dagen der week
werd echter een belangrijke omzet bereikt in Noord-Ame-
rikaansche haver van den nieuwen oogst. Gerst wordt
ruimer van den Donau ‘aangeboden en eenige saken kwa-
men de laatste dagen tot stand. De consumptie-vraag
blijft echter beperkt.
In
lijazaaid
werden hooge premies voor spoedige par-
tijen betaald.

SUIKER.

De stand van de heetwortelveiclen in Europa blijft gun-
stig, doch men hoopt thans Vrij algemeen op rwarm somer-
weer. Wanneer zulks spoedig i.ntreeclt ma,g een grootere
opbrengst van de velden dan verleden jaar verwackt
worden.
De zichtbare voorraden bedroegen volgens F. 0. Licht:

1922

1921

1920
tons

tons

tons
Duitsc.hlan’d 1 Juni ……303.760

381.163 . 248.148
Tsjecho-Slosvakije 1 Juni

126.470

310.207

188.551
Frankrijk 1 Juli ……..60.766

70.268

83.035
Holland 1 Juli. ……….

73.937

51.570

39.240
Bel,giii 1 Juli …………30.3G8

60.149

41.695
Engeland 1 Juli ………384.108

417.914

455.678

Totaal in Europa ..

979.349 1.291.271 1.056.347
V. St. v. N.-A,me’ri’ka 6 Juli

193.015

192.805

54.262
Cuba, alle havens, 1.5 Juli . 725.953 1.458.756

445.240

Totaal… . 1.898.317 2.942.832 1.555.849

De suikermarkten waren over het, algemeen wast ge-
st’emkl, niettegenstaande cle verdere ontvangsten op Cuba
erop wijzen, dat men dit jaar met eenen recordoogst van
4.000.000 tons Tekening moet houden. De no’teeriing voor
Spot ‘Oentrifugals bedraagt thans d.c. 5,36, terwijl de no-
toeringen op termijn ‘te New York verbeterden tot d.c. 3,73
voor September; d.c. 3,87 voor December; d.c. 3,60 voor
Maart en dc. 3,73 voor Mei.
De C uh s-statistiek luidt als volgt:
1922

1921

1920
tans

tons

tans
Weekontvangst tot 22 ‘Juli 65.000 22.502 37.223
Tot. onbv. .1 Jan.-22 Juli . 3.420.662 2.995.488 3.326.870
Werkende fabrieken 14 5 5
Weekexport tot .22 Juli . . 123.000

28.129

79.694
Tot. expor.t op 22 Juli .. 2.791.741 1.559.805 2.927277
Tot. voorraad op 22 Juli . 658.000 1.435.063

402.769

E nge’l and kocht nog eenige ladingen bruine Java-
suiker tot oploopenide prijzen en fwanneer Ide consumptie
soomwel in Amerika als in Engeland op het kegeuiwoordige
peil gehandhaafd blijft, kan dit tot verdere verkoopen
van Ja.vasuiker tot hoogere prijzen leiden.
0p Java was dan ook de markt seer vast en heeft de
Produoenten Trust verdere partijen verkocht tot
f
13,-
voor Superieur, f12,- rv’oor No. 16 en hooger en
f 11%
voor Musoo,vados, waardoor de totale verkoopen van clan
T,rust op ongeveer 22 millioen picois gebracht werden.
Waar ook de onafhankelijke fabrieken o.p Java het groot-
zIe gedeelte van ‘hunnen oogst verkocht sullen hebben, ‘is
uit de eerste hand nog maar zeer mweinig verkrijgbaar. Par-
tijen uit de tweede hand werden afgedaan tot
f
13
5
A
en

.f
13% voor Superieur, ter:wijl voor levering einde van het
jaar f14,- betaald werd. De onverkochte ‘voorraden in de
tweede hand op Java izijn groot en zal, mwat de Javamarkt
betreft, veel ervan afhangen hoe deze speculanten hunne
inkoopen kunnen finsacieeren. In’tussohen heeft Brimtsch-
Indië ‘nog niet veel Javasuiker ‘gekocht.
Aan onze markt werd de ge.heele we
zn

ek geregeld Java-
suiker stooeud en op Juli-‘afisding verhandeld. De be-
taaide prijsen zijn
f
24% tot
f
25,- voor Juli-afiamdiing
en tusschen
f
25,- en
f
26,- voor stoomende partijen, al naar gelang van de vermoedelijke aankomst der boot. De

termijnmarkt liep eeni.gszins op tot
f
25% voor Augustus
en 23% voor Novenlber[Deceni’ber levering..

NOTEERINGEN..

Dato
Amste,.
dom per

Londen

New York
96pCÈ.
Centri.

Tak,
W7lie Java’ f.o.6. pe
Amer. Gra
nulaiedc.j.f.
Aug.
Cubes
No. 1
Juli/Aug.
Juli,Aug.
ft,ga!,

Sh. Sh.
26Juli ’22
f25
7
1
16

5813
20,6 23/10
536
19′

,,

22
,,25’/
57
!
3

2019
23
1

5,23
26Juli ’21
,,28
1
/
4

63/-
20,3
2919
4,61
26Juli ’20,,

1161’_
88/-

16,30
4 Juli ’14,,ll’
8
/32
181-


‘326

KATOEN.
Noteering voor Loco-Katoen.

(Middiing Uplands).

29Juli’22 22Jul1 ’22 115 Juli 22 29Juli ‘211 2Juli ’20

New.York voor
J
Middling

..
21,70c
2l,95c
22,65e
I2,-c
40,- c
New Orleans voor Middling
21,50e
2I,75c
22,50e
11,- c
38,75 c
Liverpool
voor
Fy Middling 113,34
d

1
13,75 d
1
13,80d
8,33d
27,40

Ontvangsten in-
en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen)


1 Aug. 21
Overeenkornaligc perioden
lot
31Juli ’22
1920-21
1919-20

Ontvangsten Gulf Havens..Atlant.UavensUitvoer naar Gr. Brittannië

– –
‘t Vasteland.

Japan
ete…

Voorraden in
duizendtajlen

1

291ul1 ’22
1
29 Juli 21
29 Juli
’20

Amerik. havens ……….

1348
765
Binnenland………….

1096
808
New York

………….
.. ..

..

156
36
New
Orleans ………….

421
228
Liverpool
827
1095 1015
Voor de opengelaten opgaven
hebben
wij de
reevens
niet ontvangen.

Marktberjcht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, 6.6. 26 Juli 1922.

Prijzen van Amerikaansche ‘katoen izijn de laatste (lagen
weer wat 1 lauwer, hoofdzakelijk door gebrek aan koop-
lust, daar zelfs ‘de minder goede oogstberich’ten geen in-
vloed op de markt ‘hebben gehad. Ook de arbeidenioeilijkhe-
den in Amerika houden elke speculatie tegen, zoodat ten
gevolge van verschillende liquidaties prijzen nogal
ge-

daald zijn, hoewel het slot weer ,wat vasmter is, in verband
met de ouguastige weerberichten. Garens ondervinden wei-
nig belangstelling en dit zal ‘wel niet beter worden, zon-
laag ‘katoenp’rijzen zoo onregelmatig blijven. Door de sl’ech-
to afname van katoenen goederen koopen de weverijen ook
soo weinig mogelijk, zooclat voorraden bij de ‘Spinners toe-

nemen
en
prijzen ‘daardoor weer onregelmatig worden. De
markt voor katoena’andeelen is dan ook zeer flauw en
daaruit blijkt ook wel, dat ‘het resultaat van de industrie nog verre van gunstig is. De groote markten in het Oos-
ten koopen absoluut niets, ‘behalve enkele kleine partijen
40cr en 44cr voor de ververijen en enkele fijne nummers
voor Indië. De la,ge ‘koers van de Dui’tsche mark houdt
natuurlijk zaken van dit land zeer tegen, terwijl het de
eigen industrie in staat stelt te concurreeren. Bovendien
scijn de algemeene fina’ncieele vooruitzichten verre van
bemoedigend, .zood.wt het vertrouwen in de markt ‘dan ook
niet groot is. Aineri’kaansehe garens izijn vrijwel alle % cl.
goecikooper dan verleden week, terwijl Egyptische garens
circa 1. 6. lager izijn. Alleen goede kwaliteiten 60cr bwit
zijn vast.
De teg.eizwoor’dige . toestand van de doekmarlet ‘is vrij-
wel ‘ sonder leven en over het algemeen neemt men thain
weer een afwachtende houding aan. Sedert het laatste Ame-
rikaansoli B’ureaubericht is er slechts heel weinig gekocht,
zoowel door de fluctuaties in prijs als ook door de lage
Continentale wisselkoersen. Koopers schijnen zenuwachtig
te zijn en voorloopig liever de markt eens aan te eten, zoo-

69O

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2 Augustus 1922

dat de stemming dan ook seer lusteloos is. Van Indië is
nisohiien siog de méeste beieiigstelling en ier, bestaat een
betere vraag naar kleine partijtjes geverid en gedrukt goed.
Van China hoort men bijna niets en bijna alle markteii
koopen aiets anders dan kleine hoeveelheden voor spoe-
dige levering. Prijzen blijven echter vrij vast en de drang
van fabrikanten tot verkoopen is niet groot, daar deze nog Vrij goed met orders bezet sijn.

19 Juli 26 Juli

Oost. koersen.

18Juli 25Juli
Liverpoolnoteeringen.

T.T. op Indië…. 113k
1
1
3

F.G.F.Sakellaridis 19,75 18,25 T.T. op Hongkong 217

217
G.F. No. 1 Oomra 9,10 9,10 T.T. op Shanghai. 315
1
1
15
8
14

KOFFIE,

(Mededeeling van de Makeilaars 0. Duuring & Zoon,
KoHl
& W.itkamp, Leonard Jacobson & Zonen en G. Bijdendijk).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
1
Santo,
Wisselkoers
Voorraad
No.7
t

Voorraad

Prijs
1

No.4

29 Juli

1922
1.852.000
115.325 2.486.000
18.900
717!
32
22

1922
1.812.000 115.175
2.451.000
1)
77
1
15

..

1922
1.772.000 115.525
2.498.000
19A00
715
1
32
29 Juli

1921
1.345.000
12.525
2.936.000
15.000
723132,

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data

Afgeloopen

Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

29 Juli 1922 ,…

66.000

249.000

141.000

359.000
29 Juli 1921 – -.

89.000

388.000

187.000

703.000
1)
Niet genoteerd.

JAVA THEE.

(Opgave Pakhuismeesteren van de Thee.)

(Herleid tot 111 Kisten.)

Voorraad 30 Juni 1922

…………..49.519
Sedert aangëvoerd ………………..

25.788
75.307
Sedert afgeleverd ………………..15.252

Voorraad heden ………………….60.055

Waarvan in de eerste hand ……….22.813

Amsterdam, 31 Juli 1922.

RUBBER.

De markt was deze week iets beter gestemd, doch de
prij en konden slechts weinig veranderen. Er ontstond een
goede vraag speciaal voor smoked sheets en alleen voor
deze soort kon de noteering iets verbeteren.
In de deze week gehouden inschrijving te Amsterdam werd nagenoeg alles verkocht, terwijl ook verschillende
andere partijen in den loop van de week koopers vonden.
De slotnoteeringen op de termijnmarkt zijn:
einde voorafgaande week;
Prima Crpe Juli ..

…… 40

… …….. 40

,

AugjSept…..40′!, ..

………. 40 l/

Oct./Dec. …… 41′!, ..

……….

41
11
2

Smoked Sheets Juli …….. 40
1
1 ..

……….
40/,

Aug.iSept…..41′!, …………41

;

Oct./Dec ……. 42

…………

41
1
/s

31 Juli 1922.

COPRA.

De markt was deze week bij levendigen omzet vast gestemd.
Speciaal voor stoomend is er veel vraag, en hiervoor is
circa
.f
/s
premie te bedingen.
De noteeringen zijn:
Java f.m.s. Copra, stoomend ……
f
30,-
,,

Aug./Oct. all. ..

29
71
8

31 Juli 1922.

METALEN.

Loco-Noteerinen te Londen:

Dat0
Ijzer
Cle,,.
No. 3
Koper
Standard
Tin
Lood
Zink

31

Juli 1922
.
nom.
64.716
162.10I_1

25.12!6
31.51- 24

,,

1922.,
nom.
63.10/-
158._/_

25.1216
29A216
17

,,

1922

.
nom.
63.216
153.1216

24.1716
29.-/-
10

,,

1922..
nom 62.17/6
154.10/-1

24.216
28.51-
25 Juli

1921

.
oom.
702 6
160.1716

23A716
25.151-
20 Juli 1914
.
5114
61.-!-
145.15:_1

19.-/-
1

21.101-

VERKEERS WEZEN.
GRAAN.

Petro
Odcsso
Au. Kuit
Ver. Stoten
San Lorenzo

Data
grad
Londen!
Rotte,-

R’dam
Jam
Roll,,.
Bruto!
Rotte,-
Enge-
Jam
Kanaal
dom
land

24 29Juli

’22
– –
12
1
12′
219
246
2416
17-22

,,

..’22
– –
13c.
2

3/-
219
2119
25-30 Juli

. .
’21


61-
61-
451-
45/-
26-31 Juli

..’20


f28
1
1′
11f-
1001- 1001-
juli

1914
lid.
7/3
1/ll’/
4

l!llu/
12-
121-

KOLEN.

Cardif
1
Oostk. Engeland

Data
1
Bor.

1
Genua
Port
1

1

La
Plato
t Rotte,-
I Golhen-
deaux
Said
o….
1

dam
1

burg

24-29 Juli
‘221
619
11110
141-
15/41 5/3 7:3

17-22

,,
’22
61-
1019
12!_
1613
513
7/2
25-30 Juli
’21
813

17/3
16/6
14
1
6
713
10/-
26-31

Juli
’20

2313
32/6
35′-
37/6
fl2,-
Kr.42
Juli
1914fr. 7,-
71-
713
146
3’2
41-
1)
Per ton stukgoed.
2)
Amer.
cents p. 100 lbs.

INKLARINGEN.
NIEUWE WATERWEG.

Juni1922
juni 1921
Landen van
herkomst
Aantal

N.R.T.
schepen
Aantal

N.R.T.
schepen

Binneni. havens
38
18.037
41
14.828
Groot-Brittannië
398
330.851.
449
383.320
Duitschland
67
88.817
74
112.962
Noorwegen
42
88.202.
.

31
54.327
30
30.752
19
11.571
Denemarken
1
294,
9
8.371
Rusland- Oostz,h


1
362′

Zweden ………

Finland ……..
18
11.573
4
1.717
België
22
27.784
24
.
33.187
Frankrijk
53
44.747
91
65.065
Spanje
40
63.658
20
25.418
Portugal


1
356
Italië ……….
8
17909
16
27.570
Oostenr.-Hong.,
Griekenland.
4
7.355
1
927
Rusland-Zw. Zee
2
6.034


Roemenië, BuIg
2

..

3.406
5
9.844
And. Midd. Zeeh
22
37.757
10
16.157
Over.Wk. Afrika
10

..

16.094
4
6.176
Oostkust Afrika
4
15.437
– –
Zuid Afrika
– –
3
9.543
Voor-Indië
3
13.504
3
10.375
Achter-Indë
8
31.797


Ned.

Oost-Indië
7
24.555
3
10.579
And. Aziat. hav.

14
59.374
12
48.363
Australië
1
2.435
8
23.789
Vereen. Staten
48
204.697
45

.
178757
Canada
9
32.378
15
47.288
Midden-Amerika
3
9.142


Ned. West-Indië-
Nederl.Antillen
1
1.230


Brazilië
2
6.427
2
3.293
Argent.,Uruguay
16
42.979
15
44.216
1
3.155


Zuid-Georgië
3
5.764
– –

877
1.246.144
906 1.148.361
Totaal
Periode 1 jan.-
30 Juni ……
4.489 6.352.618
4.873
6.249.8691

Nationaliteit.

Nederlandsche
231
328.801
174
242.370
Britsche
315
408.083
393
458.707

Chili …………

Duitsche
102
88.168
105
66.214
Noorsche

..

63
100.812
40
58.249
Belgische
4
3.946
1
319
Fransche
51
71.417
76
54.931
Zweedsche
30
32.941
27
43.858
Deensche
13
27.519
19
26.375
Vereen. Staten
14
58.444
25
96.522
54
126.013
46 100.816
Andere ……….

Totaal ….
877
L246.144
906
1.148.361
) .Liiii,
0.00
acnepen
nice o.ouu.00u
1V. ie. t.
.

(Dirkzwager’s Scheepsagentuur Maassluis.)

Auteur