Ga direct naar de content

Jrg. 7, editie 320

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 15 1922

15 FEBRUARI 192

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economi’sch~Statistiséhe

Beri
*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NJJVERHEIDb FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

7E JAARGANG

WOENSDAG 15 FEBRUARI 1922

No. 320

INHOUD

Blz.
TIJDELIJKE BESCHERMING, FRIJSVERHODGING EN WERKGELE-
GENHEID
door
Jhr. Mr. E. Smissaert ………… .. ..
137

De invloed van de ,,Colonial Preference Act” op de markt-
prijzen van de Ned.-Indische Thee en op de Amster-
damsche Theemarkt …………………………140
Medezeggenschap III door
C.
$meenk …………….
142

Staatshulp bij ontginning van woeste gronden door
J.
P.
van Lonkhuyzen …………………………..
144
Zilver in 1921 ………………………………145
Londensche Correspondentie……………………..146
AANTEEKENING:
De
Engelsche petroleumpolitiek …………………
148

INGEZONDEN STUKKEN:
Handelspolitiek en Verbruikersbelang door
Mr.
0. P.
M. Ronme

…………………………….
148
De handelspolitiek in de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel door
L. Levisson ………………..
150

MAANDCIJFERS:
Ontvangsten van Spoor- en Tramwegmaatschappijen,
September 1921

…… . …………………..
149

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………
150-158

Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

iNSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen Secretaris: Mr. G. W. J. Bruins.
Assistent-Redacteur voor het weekblad: D. J.
Wan8ink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 12, Rotterdam.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige Plaatweg 87.
Telefoon Nr. 8000. Postchèque- en girorekening

Rotterdam No. 8408.

Abon’nementsprijs voor het weekblad franco p. p.
a Nederland f 20,—. Buitenland en Koloiviën f 25,-

per jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen

het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonia.e-ment volgens tarief. Administratie van, abonnementen
en advertenties: Njjgh & van Ditrnar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

13
FEBRUARI
1922.

De gelidmarkt was deze berichtsiweek weder zeer

ruim. Weliswaar liep de prolonigatierente weder regel-

matig op, van 3Y2 pOt. kwam de noteering langzamer-

hand op 4 pOt., maar het particulier disconto was

beduidend gemakkelijker en ook callgeld was meestal

niet te plaatsen. Wissels werden herhaaJdelijk voor

4¼ pOt. afgedaan; het aanbod was wederom zeer

gering.
.

* *

De wisselmarkt was aanvankelijk zeer vast voor

ponden, franken en marken en daarentegen flauw

voor dollars. In de tweede helft der week kwam er
echter een keer, waarbij dollars weder opliepen en

de andere wissels aangdboden waren. Heden waren

deze wissels opnieuw flauiwer, zonder dat
do
dollars

verder
stijgen
konden, daarentegen ‘waren pesos, die

de geheele iweok redts tamelijk vast lagen, heden aan-

merkelijk hooger en konden voor 99 verbandeld

worden.

i LONDEN, 11 FtEBRUABI
1922.

Het aanbod op de geldmarkt kenmerkte zich ge-

dureude de afgeloopen week door nog groo’ter civer-

vloed dan reeds aan het einde der voordgaandJe rwek

heerschte en had een aanmerkelijke daling der geld-

koersen en in het bijzonder der disconto’s ten gevolge.
De hoogsit.noteerin’g voor dagigeld was 3 pOt., ter-

wijl saldi tot den volgenden dag meermalen niet moer
dan 1 pOt. konden opbrengen. 7.’daags-geld’ noteerde

5
cver ‘het algemeen 3%-3Y4 pOt., d.oc’h
sommige
nieuwe

posten konden tegen 3 pOt,., worden agesioten.
Aan de discontoinairkt bleef de chronische beperkt-

heid der otmzebten onveranderd voorixiuren, terwijl,
gelijk reeds opgemerkt, ‘de disconto’s wederom lager

waren:

2-maands banizaccepten 3¼—/io ‘pOt.

3

4

,,

,,

3¼—/16

6

,,

,,

3-maands prima handolnwissels 4-5p0t.

4

,,

,,

5-‘-»-53,.

6

,,

,,

,,

5-5’4

TIJDELIJKE BESCHERMING, PRIJS-

VERHOOGING EN WERKGELEGENHEID.

In het 25-Januazi-No. van dit weekblad wijdt Mr.
0. P. M. Homme tlenige beschouwingen aan ,,Hanidels-
politiek en Veribruiikersbelairtg” (ibiz. 73 v.v.); schr.
haalt daar tweemaal aan een praead’vies, door mij in September ’21 uitgebracht .aaii da ationale Verceni-
ging tegen de Werkloosheid over de ‘raa,g: of het heffen van invoerrechten op goederen uit landen,
waar met een veel lager arbeidsloon dan ten onxeut
geproducdbrd wordt, een geschikt middel is tot be-

strijding van werkloosheid. Het zij mij vergund liiei
in ‘t kort uiteen te zetten, waarocu Mr. Homme er

niet in geslaagd is,
mij
van ongelijk te wertuigen.
Voorop plaatst Mr. R. de algemeene stelling, dat.
wegens de bijzondere omstan.diigtheden, waaroitdor in
de huidige oriis. ,,tijdelijke, verstandig toegepaste

bescherming van ide tijdelijk noodjljidonide oindustrieën
gevraagd wordt, een ‘parallel met ‘vroegere vrjhanidels-
en protectioniisitiische b:eweringesi niet dan met dc grootste voorzichtigheid kan worden getrokken. Het
komt mij voor, dat ook ibij het hanteerea van diie stel-

ling de grootste woorpzichtigheid geboden
IjiS.
Niemand

138

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922
ontkent natuurlijk het geheel exceptionel karakter

der huidige concurrentie-verhoudingen tusschen ons

en Duitschiand; gaan wij ons thâns tegenover
Duitschland ,,besohermen”, dan kunnen ongetwijfeld

de zeer ongewone posities der industrieën in beide

landen van (een bezwaarlijk vooraf te bepalen) invloed

zijn op de toepassing van de wetten, •die de invoering
vOn
bescherming altijd en overal hebben behcerscht,

maar het zeer bijzondere van het geval of van de

motieven zal aan de algemeene geldigheid dir wetten
zeker wel geen afbreuk doen. Ook ,,valuta-pro’t.ectie”

is bescherming en werkt als zoodanig. ,,Tijdelijke” be-
scherming, ook de ,,verstandig toegepaste”, ‘werkt, zoo-

lang als zij duurt, als bescherming. Ik wil maar zeg.
gen, dat er m.i. geen r’cden is, om met een soort van

breed gebaar de ,jvroegere rvrijhandels en protect,io-

nistische beweringen” op dit gebied af te wimpelen,

deze protectie voor te stellen als een handelspolitisch
stelsel ,,sui generis”,
bij de overweging iran welks

gevolgen men nich kan, ja liefst moet vxijmaken van wat zoo al in den loop der jaren over ,,gewone” pro-
tectie gezegd is. Had Mr. Romme dit bedacht, dan
zou het hem allicht minder bevreemd hebben, dat

(met mij ook) de heeren Wibaut, prof. Bruins en 0.
F. Stork prijsverhooging der beschermde goederen

als gevolg ook van valuta-protectie aannemen. Intus-

schen blijft het natuurlijk Mr. Romme’s goed recht,

de vraag te stellen ,,of inderdaad omier de huidige

verhoudingen tijdelijke beschermende maatregelen
prijsverhoogend moeten werken”. [Uit het rede-ver-

band blijkt niet, of Mr. R. die prijsverhoogende wer-
king wel voor ,,’gewone” protectie aannmt].

Het is mij niet duidelijk gewopden, waarom Mr. R.,
de bovenweergegeven vraag stellende, juist
mijn
be-
toog te ‘dier zake aanhaalt en bestrijdt. De strekking

van mijn betoog (ik verwijs naar Mr. R.’s citaat,
blz. 74) was niet aliden, zelfs niet allereerst
dat prijsverhooging moet intreiden, maar vooral:

dat zonder dit gevolg de bescherming als zoodanig
faalt.
Denkbaar was ‘nu een bestrijding van Mr.
R., waarin ‘hij aantoonde, dat ook zonder prijsyer-

booging van Duitsh fabrikaat in Neiderland de
valuta-protectie toch onze nijverheid zou steunen.
Maar ik ontdek zelfs niet een poging, om zoo-

iets aan te toonen. De slotsom van wat Mr. R. ter
zake der prijsverhoogende werking in het midden

brengt, is ,,dat voor ons niet ‘vaststaat, dat tijdelijke
beschermende maatregelen
nergens
een remmende
kracht op prijsdalende bewegingen zullen uitoefenen.”
Schrapt men in deze zinsnede eenige negaties tegen
elkaar weg, dan mag zij, dunkt mij, ook wel aldus wor-

den gelezen: wellicht zal valuta-protectie in sommige
gevallen prijsdaling tegenhouden. Mij heeft deze uit-
spraak ‘verbaasd als slot van een betoog dat, ter weer-
legging van het mijne, de nattigheid van valuta-pro-
tectie ook zonder prijsverhoogeiude werking voor onze
nijverheid in het licht moest stellen. Het was bij dit
alles de vraag niet, of men remming van prijsdaling
bewerken kon, maar dit: of een nijverheidstak in Ne-
derland, weiks product hier geen (te weinig) afzet
vindt om,dat het concurreerende Duitsche zeer veel
goedkooper hier aangeboden wordt, door protectie te

helpen is, ook wanneer het Duitsche fabrikaat ten ge-volge dier maatregelen hier n i e t in prijs zou stijgen.

Mr. R. schijnt, als ik ‘de redeneering, die tot zijn
bovenvermelde conclusie voert, wel versta, eene
per
se
prijsverhoogende werking van valata-protectie
daarom niet aan te nemen, omdat
z.i.
,,van een sterke
prijsdrukkende werking der buitenlandsche valuta-

concurrentie voor den consument” kwalijk gesproken
kan worden. De lezer legge hier ‘den ‘kleintoon op de
woorden ,,voor den consument”. Men moet, zoo
leeraart mr. R., onderscheiden tusschen het ,,’duur-
der in het land komen” van Duitsche goede-
ren bij hoogere rechten-heffing (dit is de bedoeling
der protectionisten en ‘die bedoeling zal z.’i. ook wel
verwezenlijkt worden). en het ,duurder worden
voor den ‘consument”. Op den weg van het

eerste naar het laatste punt wordt, aldus mr. R., het
goed ,,heel wat ‘duurder”. Ik geloof ‘dat met hem.
Doch indien het dan bij den aanvang van den weg
reeds duurder geworden is, zullen ‘dan (daarom?) die
kosten van onderweg-zijn vervallen?

De Nederlandsche en de Duitsche ,,fabrieksprijs”
verschillen ‘in vele gevallen niet sterk, zegt mr.

want de Duitsche export-politiek tracht de goederen

,,voor den hoogst mogelij,ken prijs op onze markt af

te zetten”; de Duitsche leer is, dat de uitvoerprijzen

,,den Marktpreisen des Bestimmungslandes anzuniih-
em eind”.

Ook hierin is veel, dat mij verbaast. Wanneer er
geen ,,sterk prjsdrukkende werking ‘der buitenland-

schei valutaeoncurr:entje voor den (Noderiandschen)
consument” is te ‘bespeuren, ‘hoe valt dan die concur-

rentie, zoovelen onzer iiildustrieën zoo bezwaarlijk?

Indien de Dui’tsche uitvoerprijzen zich ,,anniihern” aan onze marktprijzen, hoe ‘zou het ons dan in veel
gevallen zoo onmogelijk zijn die marges te overbrug-

gen? Mij dunkt, het antwoord op deze vragen was in
hetzelfde nummer van dit weekblad te vinden, op blz.
84, waar ,,de toestand in het ‘drukkersbedrjf” ge-

schetst werd; de daar gegeven voorbeelden ‘van prijs-

verschillen wekken niet juist den indruk van een
export-politiek, die de hoogst mogelijke prijzen te be-
dingen tracht en even onder ‘den binneniandschen

marktprijs blijven will Dit betoog van Mr. R. schijnt
mij in strijd met vaststaande feiten!

Indien het waar is, wat mr. R. verder aanvoert, dat
de Duitsche uitvoer-politiek klaarblijkelijk bedoelt

,,een geleidelijke verovering ‘van onze binnenlandsehe

markten”, fdan. kan zij dat door een ,,annchernde” prijsbepalin’g niet bereiken, maar moet zich eerder
op ,,’dumping” inrichten. Met een afzet op onze markt
,,voor den hoogst mogelijken prijs” bereikt men geen
(ook niet geleidelijke) verovering van ons gebied.
Hoe rijm’t zich dit?

Maar ,,argumenii causa” wil
mr. R. dan aannemen,
dat tijdelijke bescherming prijsverhoogin’g met zich

brengt. Vraag: beteekent dit dan inderdaad het scha-den van het consiimentenbelang? Ook hier haalt mr.
R: mijn praeadvies aan, hoewel daarin niet
die
vraag
aan de orde was. Ik immers ‘beschouwde valuta-rech-

ten ‘als middel ‘tegen werkloosheid en merkte op, dat
dit middel ondeugdelijk was, daar niet arbeidsgelegen_
heid vermeerderd, doch slechts verschoven werd. De prijsverhooging (men :herinnert zich mijn betoog uit
mr. R.’s citaat) noopt den verbruiker f x + f y te
betalen voor wat vroeger f x kostte; hij kan de f y
niet meer besteden aan andere waren; op de markt van die waren zal dus item zooveel de afzet dalen.
Deze allereenvoadigste voorstelling van den onder.
stelden gang van zaken scheen mij voldoende, om in
mijn praeadvies aan te duiden, waarom de valuta-
rechten door de prjsverhooging ‘geen ‘verruiming van
arbeids’gelegenheid teweegbrengen zul] en. Dat de eco-
nomische feiten op het gebied van internationalen
goederenruil, van vraag naar binnenlandsche produc-
ten, van wat de verbruiker ten aanzien van prijsver-
hooging voor zekere goederen zal doen of nalaten,
niet zijn weer te geven in een x + y-fonmule, was mij
niet ontgaan. Indien dan ook mr. R. mij tegemoet voert: gij neemt stilzwijgend ‘aan, dat in het alge-
meen de geringere afzet op alle ‘markten, waarop de
f y anders besteed zouden zijn,
evenveel
verniindering
van ‘werkgelegenheid met zich brengt als er vermeer-
derin’g van werkgelegenheid is door de bescherming,
dan zal ik niet ontkennen, dat mijn ‘betoog al te be-
knopt geweest is en ik ‘beter gedaan had op het on-volledige, gebrekkige, te veel generaliseerende van zulk een formule te wijzen. Met hem zeg ik: ,,afzet
en werkgelegenheid op de eene markt verbouden zich
(echter) absoluut niet in dezelfde rede als afzet en
werkgelegenheid op an’dere markten”, maar ik kan
niet met ‘hem in de ,,huidige omstandigheden” rede-
nen zien, om aan te nemen ,,dat de hoeveelheid ver-
nietigde arbe.idsgelegeuheid
veel kleiner” zou
zijn

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

L2iIl

,,dan die, welke door de bescherming wordt verschaft”.
Men denke zich het geval, dat geschiedde wat door

het Algemeen Hoofdbestuur van de Federatie van
Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf
wordt verlangd (zie blz. 85 rvan het 25 Januari-no.)
en dat ook voor buitenlandsoh drukwerk een ,,tijde-
lijke cvalutatoeslag” werd geheven, ,,zoo’danig, dat ‘de
Nederlandsehe industrie weder in normale concur-
rentie met de Duitsche kan treden”. Indien men let

op
de zeer belangrijke prijsverschillen, door dit Hoofd-
bestuur opgegeven,, ligt het voor de hand, dat de toe-

slag, om normale concurrentie te herstellen, niet ge-
ring •zou zijn. Er zou ‘alsdan, zoo moet men hopen,
nrbeidsgelegenheid in de grafische vakken worden
geschapen, maar wat kai ons doen gelooven, dat de aan de andere zijde vernietigde arbeidsgelegenheid
,,veel kleiner” zijn zou? De zeer ‘belangrijke prijsver-schillen mogen voor onze nationale drukkerijen uiter-
mate bedenkelijk zijn, zij beteekenen voor den Hol-

landsehen verbruiker van Duitsch drukwerk zeer be-
langrijke kostenbesparingen, die door den valuta-toe-
slag (als deze het gewenscht effect sorteerde) zouden
wegvallen. Welken terugsiag zou die zeer ‘belangrijke

kostenvermeerdering teweegbrengen op ander gebied
en waarom zou de ‘winst hier grooter zijn dan het
verlies?

Laat mij in deze onderstelling der toepassing van
valuta-toeslagen en der houding van verbruikers daar-
tegenover, even nog doorgaan. Wat drukwerk be-
treft, de goedkoope aanbiedingen uit Duitschiand
prikkelen ongetwijfeld tot ordeis, die bij hooger prj
zen zouden – en eventueel zullen – iitblijven. Men
kan niet gelooven, ‘dat de vraag naar drukwerk onder
de werking van een valuta-toeslag niet
lijden
zou en
dat b.v. bij een invoerverbod van •diukweriq dezelfde
stroom van orders in het binnenland zou gaan vloeien.
In het vlugschrift der Nederlan:dsche Vereenigiag

van .Katoenspinners en Spinners-Wevers wordt opge-
merkt dat de huidige lage prijzen van verschillende
machines en gereedschappen menig fabrikant er toe
leiden, zijn outillage te vernieuwen, waartoe hij bij
hoogere prijzen niet of niet-zoo volledig zou zijn over-
gegaan. Deze opmerldng moge ons, als wij gevaar
]iepen het te vergeten, er aan herinneren, dat ,,’de

verbruiker” niet alleen is de ,,man in the street”,
die op sommige huishoudelijke uitgaven zal gaan be-
sparen, wat hij ter zake van andere voortaan meer
betalen moet, maar dat al onze industrieele onderne-

mingen (zij het niet alle in gelijke, mate) op groote
schaal verbruikers zijn van elkanders voort.brengseleu
en dat de haar geboden gelegenheid om verschillende
bedrijfsbenoodigdheiden tot lagen prijs te betrekken,

ze in staat stelt haar eigen voortbrengingskosten te
drukken, waardoor de mededinging haar minder
zwaar valt. Zijn er onder deze allicht .,,marginale” be-
drijven, die in ‘de moeilijke conjunctuur van dezen

tijd nog slechts door deze•biteewone voordeelen
kunnen blijven ,,draaien”, zij zullen Ibij het wegval-
len van die voordeelen de zaak stopzetten en aan de
schare der werkloozen hun arbeiders toevoegen. Maar
ook voor de niet-marginale kan de besparing op
exploitatie-kosten beteekenen een kans op hervatting
van den uitvoer, waardoor de voortbrenging op rui-
mer schaal en daardoor ‘weer – door het ibreedere

draagvlak vin stijgende productie – relatief minder
kostbaar kan worden ingericht. …… ,,Impondera-
bilia”, dit allemaal, omdat men hun gewicht niet

bepalen kan, maar zeker is wel, dat factoren als deze
juist in crisis-tijden als deze zeer zwaar wegen en
de balans kunnen doen overslaan.

Het betoog van mr. R. lezend, stel ik mij de vraag
of hij aan zoodanige factoren gedacht heeft, waar hij
bv. schrijft, dat tegenover dalende koopkracht van
sommige verbruikers een sterke stijging staat van een

andere groep der consumenten, nl. der vroegere
weikloozon, die nu arbeid zullen vinden. Misschien
heb ik aan die te ……individueelo opvatting van
het verbruikers-begrip zelf schuld door mijn beknopte

x + y.formule,. hoewel die toch ook ruim kan worden
opgevat. Maar nogmaals: ik zie niet in, waarom

,,onder de huidige omstandigheden” zoo stellig die
winst in ‘koopkracht aanzienlijker dan het iverlies zou
zijn. Niet slechts
zijn,
gelijk mr. R. terecht opmerkte,
afzet en werkgelegenheid in verschillende bedrijven
onderling sterk uiteenloopend, maar ook de factor:

mensohelijke arbeidskracht (en dus loon) wosselt zeer
sterk in de onderscheidene voortbrengings-processen.

Indien wij door valuta-toeslagen te hulp kwamen aan

een nijyerheidstak, weiks product slechts in geringe
mate menschelijke arbeidskracht vordert en wij be-

dreigden daardoor het bestaan van andere, in welker

productiekosten-totaal de post arbeidsloon van geheel
overwegende heteekenis is, zouden wij stellig meer

arbei’dsgelegehheid hebben vernietigd ‘dan geschapen.

Doch wanjieer men, al is het dan slechts
argumenti
causa, prijsverhooging als gevolg van bescherming
aanneemt en dan over het verbruikers-belang zijn
gedachten laat gaan, ‘dan ontkomt men niet aan de

ketting-redeneering, welker noodlot tige juistheid ons,
‘zoo wij haar niet reeds in theorie kenden, practisch
zoo gevoelig is ingeseherpt door de ‘economische ge-schiedenis der laatste jaren en volgens welke de duur.

te altijd weer duurte ‘kweekt, omdat ieder voor zich
de prijsverhooging, die hem treft, door rijsverhoo-

ging te zijnen bate wil egaliseercn: ieder: de ‘onder-
nemer, de arbeider, de verbruiker die, zonder ,,arbei’-
der” in den stricten ‘zin te zijn, toch ook betaalde
diensten aan de gemeenschap bewijst . . . . in een wed-
loop zonder eind, waarin per ‘saldo die verbruiker ‘het
altijd aflegt, die niet tevens voor
zijn
aandeel in do
algemeene voortbrenging een beteren prijs bedingen
kan. Waarbij natuurlijk te bedenken, dat ook arbei-
ders verbruikers zijn… . ! Maar de verbruiker, het
afleggend in den wedloop, heeft nog éôn wapen,
waaivan’ niemand hem het hanteeren kan beletten: ‘hij ,,staakt” zooveel hij kan, d.w.z. hij weigert voor

den hem te hoogen prijs goederen te koopen, welker
gebruik voor hem niet volstrekt onmisbaar is; van
deze beperkt hij zijn consumtie tot het ‘uiterste; overi-
gens ziet hij om naar surrogaten, beheipt en ,,be-
krimpt” zich. Economisten zeggen dan, dat er niet

zoozeer o’ver’productie als ‘wel onder-consumtie is,
twee mogelijke oorzaken van eenzelfde gevolg: werk-loosheid, omdat van de voortgebrachte goederen geen
,,loonende” afzet meer mogelijk is tot de prijzen, die
toch waarlijk met het nog op de productiekosten daar-
voor gevraagd
moeten
worden.

Van eene ,,tij:deljke, vers’tandig toegepaste be-
schernaing
v4ii
de tijdelijk noodlijdende industrieën”
voorziet nir. Romme ten hoogste ,,’eventueel con ver-
schuiving van ide koopkracht als gevo].g van prijsver-
hooging.” Wat rik voor mij van een (zij het ‘dan al

,,tijdelijk” aangekondigde of bedoelde) bescherming voorzie, is uit het bovenstaande ieder wel voldoende
duidelijk geworden.

Men gunne mij echter nog een enkel wooild over de
,,verstandjgo toepassing” ‘van de, nllen aan tijdelijk
noodlijdende industrieën te verleenen tijdelijke be-
schernaing. Dat ,,onder de huidige omstandigheden”
een roep naar ‘bescherming ten onzent uitgaat, kan,

dunkt mij, niemand, ook een rvrijhandelaar niet, er-
bazen. Maar wel opmerkelijk schijnt het mij, dat niet

(althans ‘openlijk niet) geroepen wordt om bescher-
miag
p
u r e t si .m p 1 e; men hoort ook niet zeggen
dat wij idoor ‘de langjarigd toepassing van ons vrij-

zinnig han.deistarief in deze moeilijkheden zijn ge-
raakt en dat ‘die ons bespaard ‘zouden zijn gebleven
indien wij destijds maar zoo wijs waren geweest het
ontwerp-tariefwet van nar. Harte von Tecklenburg of
dat van mr. Kolkman te hebben aanvaard. Wat nu

tot verlichting van de valuta-concurrentie door som-
migen wordt ‘verlangd, is een stelsel van valuta-rech-
ten, is een ,,tijdelijke” bescherming, waaraan toege-
voegd wordt dat zij ,,verstandig” moet worden toege-
past. Vrij algdmeen schijnt erkcn4 te worden,’ dat on-

dernemingen, die slechts onder en ido o r de zeer

clan

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

buitengewone tij sornstandtigheden ontstaan koncien

en in ‘t leven kunnen [biijrven, niet cloor otsneïeidsteun
in staat moeten worden gesteld dat leven te rekken. Zoo
schreef ook mr. R.: ,,het gaat hier niet om jonge, nog

weinig beteekenende taklsdn van nijrverheiid, ‘die door

pzotectie tot bloei moeten worden gebracht.” Ook

het Algemeen Hoofdbestuur ‘der Boelrdru’kkers-Werk-
gevers-Federaie (hlz. 85 (van het 25-Jainuari-uum-

nier) wil overiheicissteun beperkt zien tot ,,dlie indns-. trieëu, welke steeds uit ‘zichzelve levenskrachti,g zijn
gebleken, maar door den sbnonmalen stami ‘van de

mank da eigen onder te gaan.”

Koe denkt zich tdit Algemeen Hoofd{bestuur de vast-
stelling van de daartoe gevnensdhte maatregelen, d.i.

de bep.ailing van een tijidelijken vadutaitoeslag
op
het

invoerrechten-tarief? ,,In elk bedrijf zoeden cotnzmissies

moeten worden gevormd, ibestaanide uit werkgevers,
werknemers, verbruikers en reeerirEgsvertegenwoor-

digers, met het doel, de noodige gegevens en adviezen
aan de Regeering te verschaffen. Boven de ‘bedrijfs-
comimissies zou een algemeene commissie moeten

komen om de noodige eenheid tussohen de bedrijven

tot stand te brengen. Natuurlijk zouden vèrstrakken-
de bovoegdiheden ter berekening van den kostprijs van

het product (boekenoi*Ieuzoek door accountants e.d.)
niet kunnen worden gemist. Wij zullen geenszins o’nt-
kennen, dat aan de doorvoering van dit plan bezwa-

ren verbonden zijn”……

Inderdaad! Het grootste bezwaar schijnt mij niet.
gelegen in den arbeid der .,)bedrjf’scommissies”, die
specialiseerend en indviduali:seerend werk te ver-

richten zullen hebben. Haar taak zal zeker niet licht
zijn. Maar men kan zich voorstellen, dat vakgenooten

het met regeeringsvertegenwoordigera eens worden

over eene verhooging van het in-voorrecht die, ge-

geven zekeren stand van de mark en gegeven een
zekere samenstelling van voortbrengingskosten hier te
lande van bepaalde goederen, aaoodig zou zijn om,
zoolang deze feitelijke gegevens ongewijzigd blijven,

eenig bedrijf weder ,,in normale concurrentie” met

het Duitsohe te idoen treden. Een ,moment-opname”
van -den stand der zaken, van den voortdurend, en

soms zeer sterk, wisselenden stanid, als zoodanig een
,,tijd-beeid”. Doch laat ons dit bezwaar, van het wis-
selvallige der rverkregen uitkomsten, ter zijde stellen.
Laat ons aannemen, dat voor alle daartoe in aanmer-

king komende bedrijven (de vaststelling van dit be-
grip zal niet zee heel eenvoudig zijn!) de gegevens
zijn bijeengebracht en daaruit de siotsommen getrok-
ken. Nu zal eene algemeene commissie optreden,
,,om de noodige eenheid tusschen de bedrijven tot

stand te brengen”….

Wat is ‘hiermee bedoeld? Men zou zoo zeggen: in
de gedachtengang der ontwerpers van deze valuta-
toeslagen is er geen sprake van ,,eenheid”. De boek-
drukkers zullen, op grond van door accountants ge-
controleerde kostprij sberekeningen, met de regeeririgs-
vertegenwoordigers tot het, inzicht ‘zijn gekomen, dat
voor ,,normale concurrentie” (gegeven de tijdens het
onderzoek geldende factoren) een toeslag van f x
noodig is. En de machine-fabrikanten: f y. Euz. ,enz.
Valt aan die cijfers te tornen? Welke ,,eenheid” is

daarin te brengen?

Toch zal de algemeene commissie allerminst over-
bodig wezen. Zij zal moeten kenniisnemen van de uit-
komsten, door de verschillende Ibedrijfscommissies
verkregen en zij zal moeten nagaan,
wat vervulling
der desiderata van elk der bedrijven voor alle andere

bedrijven. beteekent.
Ik denk hierbij aan het te dezer
zake opgemerkte in het vlugschrift der reeds genoem-
de Nederlandsche Vereeniging van Katoenspinners en Spinners-Wevers, waarin aangetoond wordt, dat
en waarom bescherming van een nijverhei’dstak
schier altijd een benadeeling van ‘vele, ‘zoe niet van alle,
andere is, waardoor elke nijverheidstaik eerst tegen de
bescherming van alle andere moet wonden beschermd,
voordat men aan de eigenlijke valuta-bescher-
mi.ug toe is. Ik weet niet, of het Algemeen Hoofclbe-
stuur hieraan dacht, toen het aan een algemeene com-

missie de taak oplegde ,,om de noo’dige eenheid tus-
schen de
bedrijven
tot stand te ‘brengen”.
Hoe
dit zij,

in dozen zin zou er zeker een verband tusschen d’e
verschillende valutatoesiagen moeten worden gelegd.
De algemeene commissie zoude dan tot elk der groe-

pen moeten zeggen:
wij
hebben kennis genomen van

den door u op grond uiwer berekeningen noodig ge-
achten toeslag, maar
gij
hdbt die berekeningen uit-

gevoerd, alsof alleen
gij
een toeslag zoudt ontvangen;
ziehier nu het geheel der door alle groepen verlangde
verhoogingen;
gij
zult daaruit zien, dat de inw.illi-

ging der verzoeken van anderen den grondslag van
uw berekening omverwerpt, omdat door die inw’illi-

gi!ng allerlei bedrijfsfbenoodigdheden voor u duurder
zullen worden;
wij
‘zullen dus met u allen moeten

overleggen, op welke wijze deze moeilijkheden
kunnen
worden oipigelost……

Maar wie ‘ter wereld kan meenen, dat deze moeilijk-
heden door onderling overleg of hoe dan ook, ooit
opgelost zouden kunnen worden? En bovendien: al
slaagde men er in eiken. -vialutatoeslag tevens een

compensatie voor alle andere te doen zijn, hoe zou men

dan ooit beletten, dat de algemeene
prijsstijging,
die

door deze toeslagen zou worden in het leven geroepen,
de toeslagen zelve weer onvoldoende maakte, zoodit
ook daardoor de oorspronkelijk gemaakte berekening
haar feitelijken gron’dslag miste?.
De algemeene commissie ‘zou zich permanent moe-
ten verklaren, ten einde ‘telkens door hoogere toesla-
gen aan sommige groepen de voor haar ontstane na-

deelen uit toeslagen aan andere teniet te doen, ttdat
weer die andere aan de beurt waren…. en tzoo
ad

infinitum.
Bij
,,tijdelijke” bescherming zou dit wel
een ietwat vreemde figuur zijn. Zou het ,,verstanidig
toegepaste” bescherming zijn? Laat mij liever vragen,
of de logica der feiten niet tot zoodanige toepassing

zou dwingen.
SMISSAERT

DE IN VLOED VAN DE ,,COLONIAL PREFE-

RENCE ACT” OP DE MARKTPRIJZEN VAN

DE NED.-INDISCHE THEE EN OP DE

AMBTERDAMSCHE THEEMARKT.

Een -medewerker schrijft:

Het mag bekend geacht worden, dat
bij
‘de ,,Oolo’nia’l
P’refere’nce Act”, die in Engeland in 1919 het levens-
licht a’anschouwde als gevolg van.de imperiale politiek
van het Vereenigd Koninkrijk na het beëindigen van den wereldoorlog, aan verscihullende producten van
Britsch-Koloniialen ‘oorsprong een voorkeursrecht werd
toegekend
‘bij
invoer in het V. K. Voor thee van
Britseh-‘kolonialen oorsprong werd daarbij het invoer-
recht in liet V. K. verlaagd van 1 sh. per Eng. lbs.
tot 10 d., terwijl het i.nvoerrecht van 1 ah. onveran-
derd gehandhaafd ‘bleef’ voor thee ‘van vreemden oor-
sprong. Deze wet vond allesbehalve instemming noch hij de plan’ters, noch hij den Britschen ‘handel, terwijl
de Ned.-Indiselie planters aanvankelijk nauwelijks na-
deel van ‘dien maatregel verwachtten. De practijk
heeft intusschen tot andere resultaten geleid, resul-taten, ‘die zelfs niet voorzien waren bij ‘de Britsche
wetigevers, omdat het gevolg van de ,,Oolonial Prefe-
rence Act” was, dat er een sterke druk werd ‘ver-
oorzaakt op de prijzen ‘van het Nederlandsch-Indische
product ‘over een groot deel van de wereld. Reeds in
het Algemeen Handelsblad ‘van 15 April 19.21 kwam een artikel voor, waarbij gewezen werd op die weinig
vriendschappelijke ‘wet van Engeland tegenover een
met hem bevrienden staat als Nederland, •die noch
voor hare ‘koloniën – een groot afzetgebied voor den
Engelschen handel en industrie vormende – noch
voor haar eigen land eenige ‘voorkeursrechten ‘kende.
Om ‘nu de gevolgen ‘van de ,,Oolonial Preference”
goed te doen uitkomen, ‘dient nen twee feiten in het
oog te houden. Ten eerste, dat Londen nog altijd de
wereldmarkt voor thee is, zoodat Londensche prijzen
toonaangevend
zijn
voor de wereld en in de tweede

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

141

Gemddelde prjzenloop ‘van Jaivatihee op de ‘veilingen te Amsterdam en Londen gedurende de jaren 1920 en 1921

Verk]aring der teekens

Betere soort Thee (Amsterdam)
Middensoort Thee (Londen)
(Amsterdam)
Ordinaire Thee (Londen)

,,
(Amsterdam)

plaats, dat de Londensche markt in hoofdzaak een
markt is, die in eigen gebruik voorziet. De
cijfers
van thee in Engeland over 1921, ooriwmende in. E. S. B.
van edel San Februari 1.1. toonen het laatste duidelijk
aan. Tegenover een toitalen aanvoer in 1921 in het
Vereenigd Koninkrijk van 445.5 millioen libe., staat
een invoer tot verbruik ‘van bijna 411 millioen Fbs. of van 92 pOt. •en een uitvoer ‘van slechts 34,5 anillioen
lbs. of 8 pOt. van den aanivoer. Waar nu de Britsche verpaldcer ‘voor -3avathee een
invoerrecht heeft te ‘betalen, •dat 2 cl. per ib. h.00iger
is dan voor BriirtschIndische of Ceylon thee, spreekt
het ‘vanzelf, dat (bij voor Ja’va en Suanatra thee ook
2 •d. per ib. of ruim.weg 10 ets. per h.KG. minder
in veiling – waar de prijs in entrepôt berekend wordt
– betaalt, dan ‘voor Britschjkol-oniale -t-hee van dezelf-
de kwaliteit. Dit’ feit wordt dan ook toegegeven door
versdh,illende belangrijke Engelsc’he -thee-verpakkers.
Een zeer (belangrijke grafische voörstelling, uitge-geven dooT de Vereenii,ging voor de Thee-cultuur in
Ned.-Indjië te Amsterdam, die hieronder is weerge-geven, toont nu beter dan wat ook ‘aan, dat die prijs-
drukking van 10 ets. per h.KG. geheel wordt overge-
nemen door de Amsterdamsche theemarkt.
Volgens mededeeling van die Vereeniging werden
die grafische lijnen samengesteld uit geheel van el.

kander onafhankelijke gegevens omtrent den loop der prijzen der stand.aardsoorten thee op de Aimsterdam-sche en Lo’ndensciae veilingen. ‘De conclusie ligt dus
‘-oor de hand, dat door de ,,Colo-n,iad Preference” de
prijzen van ons koloniaal product op de voornaamste
verel’dmarkte’n, Londen en Amsterdam, gedrukt wor-
den ene-t 10 ets. per ‘h.KG., een prijsd.rukkin,g, die heel
wat beteekent, als men weet, dat de meeste theeonder-
ne’mii.ngen spreken ‘van goede tijden, als zij een winst
maken van 10 ets. per -h.KG. op den gemiddelden
kostiprijs van ‘hun product.

Terloops zij ‘hier nog oven gewezen op het geringe
financieele voordeel voor de Engelsche schatkist van
-dezen maatregel, waar de 2 d. per ib. meerdere rech-ten slechts betaald weiden -over een hoeveelheid van
ruitu 38 mi-llioen l’bs., uitm’a’kende slechts 9 pOt. van
het totale -verbruik, terwijl die meerdere inkomende
rechten feitelijk ‘betaald werden uit de ‘zakken van de
producenten, die zooveel minder ‘voor hun ‘product
kregen.

Een ander gevolg van ernstig-en aard van de ,,Colo-
nial Preference” is-het nadeel, ‘dat zij gaandeweg toe-
brengt ‘aan Amsterdam als tweede thee-markt van de
wereld en hoofd-arkt van Ned.-Indische thee. Wat
toch ig het feit!

Austraiië, -dat zooals bekend s, een grootverbruiker

142

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

van thee is (Austraiië toont met Nieuw-Zeeland van
alle 1and’en ter wereld het grootste ‘verlbruik ‘van thee

per hoofd der bevolking per jaar aan) heeft – zeei
ten spijt vooral van ‘de Ceylon planters – de ,,Col-o-
ni’al Preference” niet overgenomen en doet er zijn
voordeel mede. Zijn theehandelaren treden ‘hoe lan-

ger hoe meer als ‘opkoopts te Batavia op. Niet ge.
IiiMrd
(1w

u prefe-re:f

.eeL rechten teu bal-.’ -v an Je-
Brit-se-he -koloniën, maken zijn ‘koopers, als goede man-

nen van zaken, gebruik ven Let feit, dat de prijzen

van ons ‘koloniaal product in Europa en bijxa cveral
elders, door de Engelsëhe ,,Colonial Preference” ge.
drukt zijn, door

voor -de door hen begeerde t-heeoorteu
enkele centen per ‘h.KG-. -hooger te bieden dan de

paritoit te Londen of Amsterdam den producenten

netto zou opleveren. Zij pikken ood-oeude de 1nest

gewtilde sortaties uit menige factuur uit. De Indische
producent of diens ‘lasthoblber is natuurlijk maar -al

te graag -bereid ‘dien hoogoven ‘prijs ‘voor een gedeelte

van zijn product te ontvangen. Men ziet -dan ook
jaar op jaar de exp-orten van N.-I. tJiee nana -Austra-]ië toenemen, terwijl de Java-th.ee
daar de grootste-
hier vrije – concurrentie aaiibindt met de producten
van Ceylon en Britseh-Indië, die door ‘de be’voor-

rechting, uitgaande van ‘het Moedorland, op een -hoo-

ger prijsniveau staande, in Austr.a1dë hoe langer hoe
meer -terrein verliexzen. Hoezeer de export vnu Java-
thee naar Australië toeneemt en die van Britech-
Indische en Ceylon

thee – trots toenemend theever- –
bruiik van Anstralië – ‘vermindert, blijkt uit de ‘vol-

gende cijfers.
Uitvoercijfers van thee naar Austrailië.

1918

1919
Uit Java …….5.176.000
Kg.

7.262.000
Kg. (10 mud.)
Br.-Inclië …
10.776.000 Ibs.

3.596.000 ihs. (10
Ceylon
…….
35.522.000 ,,

18.114.000

( 9
– –

1920

.

1921
Java –
8.753.000Kg.

7.591.000 K4g. (10
mud.)
Br.-Indië- . .. – 9.447.000 Ibs.

6.675.000 1bs. (10
Ceylon .. …
– 22.888.000

14297.000 ,,

(9

TengevpT

g&v.anibosrensta

an’de omstandigheden komt
nu speciaal ‘de A-msterdanasche .theem

arkt – niet
alleen de hoofdinarkt voor ‘ons .’k-oloninal, product, maar
-tevens in hoofdzaak exportmarkt – hoe langer hoe
meer in het gedrang. Iin,mers -zij is hoe ‘langer hoe
meer verstoken van die betere theesoorten, waar-op
Austr-alië in Batae-ia beveid de hand heeft gelegd en

-het is dan ook een steeds sterker wordende klacht, dat
hetgeen de Amsterd-amsc(he markt aan h-are gegadigden
aanbiedt, voor ‘het -o’vergr.o-o-te ‘deel bestaat uit middel-
en ordinaire rtheesooriten. Dit doet ‘de algemeene ‘be-

langstelling voor die veilingen groot na-deel, omdat het een feit -is, dat hoe beter een ‘markt voorzien is,
zij niet -alleen te meer helangstelling tiekt, doch da
die meerdere ‘belangstelling zich ‘dan ‘ook uitstretkt tot
de overige soorten en de voor die soorten -gemaakte
prijzen in gunsti.gen zin fbeïnvloedt. – –
De tweede conclusie is dus, dat de ,,Oolonial Pre-ference Act” indirect een groet nadeel ‘doet, zoowel


aan de Am-sterdamsc,he thearkt als aan den naam
van Javathee in Europa, waar Europa voor het groot-ste – gedeelte slechts Javathee onder ‘de oogen krijgt,
waaruit yele van de -beteTe. qualiteiten weggenomn
zijn.

– -. – MEDEZEGGENSCHAP.

,-


III.
— -.

– Voor industrieele ,,domocratie” wordt door de
artbemiders- het- pleit gevoerd. De drang naar ,,mcde-
zeggenschap?’ leeft overal.
Daar sijn er, die reeds ‘het hoofd schudden en een
afwerend gebaar maken, zoetira zij het
woord
hooren.
Zooals velen in vroeger jaren afwijzend stonden tegen
over ‘de Vakorganisatie, tegenover collectieve contrac-
ten ‘en vooral ook tegenover het ingiijpen van den
wetgever. Het inidividualisme, dat tin de 18db eeuw
oicwam, is nôg
‘altijd-
niet geheel -overwonnen.
Som-
-migen zien feitelijk in elke bepeiking van de vrijheid
di:etderernèra èéiî kwaad. – –

Maar er is hier
look
‘veel misverstand, -omdat -de
beteekenis ‘van de

,gbezigde ‘woorden niet precies
vaststaat. De een geeft aan het ‘begrip ,,snadazeggen-
-schap” een (breederen inhoud -dan de ander. Uit ‘het-
geen volgt,

zal duidelijk worden, wat ik er onder rver-
sta. Vooraf

moet ik -evenwel- ‘een -ar -pricipieele
vragen, -die in ver’band-‘mit-dd–qu’aestie- ‘van het ,,-mede-zeggenschap” zijn e,stëld, lbeantivoor,dom- – —

– –

Laat

ns een -oogeniblik -aanneiiien,, dat min -onder

,-medezeggénchap” moet verstaan een mee-beslissen
– der arbeiders zoosv’e-1 -ovei allerlei algemeene regelin-
gen, die voor -den geheelen
bedrjfst& –
zullen gelden,
als over de ver sc-hiilende zaken,. die in onmiddellijk

verband -staan met de financi’eeie, ‘de -technische en de
cornm-ercieele leiding van ‘de
afzonderlij1ce onderne-
mngen.
Zouden dan ‘de arbeiders, indien zij een der-

gelijk ,,medezeggenschajp”, dat o.-m. inhoudt ‘vei-tegen-
woordiging in ‘de ‘directie en in den Raad ‘van Com-
missarissen, ‘opeischten, een ‘ongeoorloofde, een -on-
– rechtvaardige -daad verrichten? –

Men heeft -het ‘betoogd. Maar ik ‘kan het
principieel-
ongecorloofde niet erkenn.en. ‘De ‘verhouding tusschen
ondernemers en arbeiders is in -onze ‘maatschappij een
contractueele. De arbeider is,
wettelijk
beschouwd,
vol-maakt ‘vrij
om
te eischen wat hij ‘wil. Hij kan beven
het l-oon een deel van de winst voor zich bedingen.
Hij ‘kan -de voorwaarde stellen, -dat ‘d-e werkgever hem
volledige contrôle geeft over de bedrijfsresultaten,
dat hij mee -moet spreiken -over de wijze, waarop de

arbeid in -de onderneming behoort te ‘worden ver-

richt. Het schijnt mij, op zich-zelf ‘beschouwd-, vol-
strekt niet ongeoorloofd. -dat de ar(beid-er zegt: ik

‘treed slechts ‘m-et u, werkgever, in rel-atje, wanneer

ge mij ook mee laat ‘beslissen ‘over ev’entueele invoe-
ring van nieuwe machines, over den aankoop van do
grondstoffen,- -over de -prijzen van het product, -over
de verdeeling v-an

de winst. Een -geheel andere ‘vraag natuurlijk, of het -wenschelij’k, verstandig ep pr.ac-tisch zou zijn, -om – dergelijke eischén betreffende -de
teibhisiihe in ciminercieele bidrjfsleiding ie itellen.

Of daaruit niet voor den econo-mi,schen vooruitgang
bedenkelijke gevolgen zouden
lcu’i-en en
voortvloeien.
Dr-over gaat het nu in -dit ‘verband niet. Ik ‘betoog
alleen, dat een ‘dergelijke, veel omvattende eisch van
,,medezeggenscha-p” niet zou zijn een
op zich zalf
ongeoorloofde voorwaande ‘bij de contractaluitiug.
Wanneer twee vrije, onafhankelijke personen -of groe-
pen ‘van personen ‘met el-kander een ‘overeenkomst slui-
ten, mogen zij
-,..
natuurlijk binnen -de grenzen der
zedewet en ‘van -d-e wetten van den :Staat – de voor-
waarden -stellen, welke zi,j iverkáewn.

In diienizelfden gedachtengang en immers ook naar

ons geldend reeht, ‘heeft-‘de werkgever eveneens de
-volle vrijheid om al deiz en ‘dergelijke ‘voorwaar-den te
woigeren Dan komt ‘dus, indien de arbeider blijf-t vol-
honden, het – contract niet ‘tot stand. Willen – ik
spreek voor een oogenbli-k zuiver theoretisch – -alle

arbeiders slechts -op d-e voorwaarde ‘van ,,meclezeg-
gen-schap” in den -hier’voren -omschreven zin, een over-
een’komst sluiten, -dan zal de werkgever, die geheel
,,haas ‘in eigen huis” wil -blijven, -in- zijn ‘onderneming
geen arbeiders -te ‘werk kunnen-stellen. Hij moet idan
de izaak vonder- ‘hnip- ‘van anderen drijven -ed wel :ha’ar
sluiten.

– Z66 is,:-‘t-heoretisch ‘beschouwd,- de positie. Pr-actisch
is, gezien dan economischen ‘toestand der arbeiders en
hun organisatorische kracht, de verhouding anders.
Maar dit verzwakt het
principiee le
‘betoog iniet.

Ook ‘kan de geschetste vrije positie, naarmate de
practijk ‘meer met Ide, ‘theorie gaat ‘harmonieeren, tot
veel strijd en wrijving, ‘tot het tetbrengen ‘van groots
schade aan het algemeen -belang aanleiding geven.
Vandaar, ‘d-at de ‘vraag opketit, of men niet door
-organisatie en/of ‘o’verheidbemoei,ing tot een r-egelitg
kan komen, die ‘beivrediging ‘wekt, conilicteu ‘voorkomt
en tot -een -zôo hoog ‘mogelijk opgevoerde productie
leidt. En -daar-mede. ‘verband houd-t-Idan -de –vraag, die
er-‘bij-uâtn-omen-dhei-d een-is–van
-prsctssoh-bele’td. hoe-


.
F
.

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

E43:

ve ‘het ,,edeegenschap” kan gam otiuder ;schade
voor h’:bedrijf en vooi liet algeaneen.’helang.: De rvraag

ook, of alleen ,,mederzeggensch.ap” inoet worden ge.

geven in den
bedrijfstak,
dan wel, in cle eerste en

voornaamste plaats tin de afzonderlijke ondetnemin-
gen. Dart zioowei in ‘het eene al’s in het andere geval
vele practische moeilijkheden zijn te o’verwinnen, is,

duidelijk. Maar ‘het
recht
om
do
‘v’ooriwaard’e ivan ,,me-

dezeggensahap”, aelfs in uitigobreidien ‘vom, te stel–

len, kan ‘mi
pricipieel
niet worden ‘betwist.

‘Nog een .andre beden’kin,g van principieelein aard

moet ik onder ide oogen zien.

Da’ar kzijn er, ‘die het ,’medszeggensc4hap”, zelfs in-

d±ien m’en”het beperkt tot ‘liet aneo4besiissen over vege-
lingen, ‘die voor heel den
bedrijfstak zullen
gelden, en-

vereenigbaar achten met den pritvaten eigen,d’oa’n,
raa
r
aanzij op’ ‘principieele ‘gronden vasthouden. Met
name heeft men in Ro’oinischka’tJiolieken kriing dit.

principieele bezwaar tegen ,,,med’ezeggenjsehap” aan-

gevoerd. Ik kan evenwel ook idit ibezwaar ‘niet doelen.
Men ‘kan met mij van oordeel zijn, ‘dat het priivaat
bezit nooit geheel zal worden opgeheven. Men kan,
evenals ik, meenen, ‘dat die opheffing ‘ook niet wen-
schelijk, ja
noodlottig zou
zijn, ‘gezien den menteh,

zooals hij
is.
Zel.fs kan men de stelling ‘verdedigen met tal ‘van argumenten, dat ook ‘het ,,pr.iivraa,t ‘berzit” dci
productiemiddelen,
althans voor een belangrijk deel,
behouden moet blijrv.en. Maar dat alles zegt m.i. nog heel rwoinig voor den ibedvijfs-, ivoor dort ‘onderne-
min’gsvorrn. Zeker zegt ‘het niets, indien men ‘van
,,privaat eigendom” spreekt in tegenstelling met
,.pu,bliek” ‘of ,,gemeensc’hapsbezit”. Met ,,privaat ‘hei
zit” is in dien ‘zin rvereen’igbaar ‘de ‘vennootschap op
aandeelen, die eigenaresse is van diverse ‘ondernemin-
gen. Eveneens de coöperatie, ‘die ontstaat, door het
bijeenbrengen van een aantal kleine kapitalen. Prin-
cipieel, op ‘grond ‘van ide nooiakeljeid, dat er ,,pri-
vaat bezit” zij, ‘behoeft m.i. ‘zelfs een toestand’, waarbij
de juridische eigendom ‘van de ondernemingen in ‘een
hedrijfstak komt aan de ,,’bedrijfsorganisajtie’?, niet te
worden adgewezen. Een ‘vraag ‘van geheel andere orde
is natuurlijk, of dit economisch-wenschelijk zou zijn.
Daarover gaat het in dit verband’ niet. Eveniin over
de vraag,
hoe
men eventueel tot een idergelijke orde
van izaken aou komen. Men moet bij het bespreken van
,,princip’ieele” quaesties, steeds wel pogen te
onder-,
scheiden.

De rvennootsehap, de coper,atie, ook ‘de produc-
tieve, ‘de bedrijven, zaarin de arbeiders ,,’medzeggeu-
schap” bezitten, de ;,pibliekrec’htelijke ‘ovganisatie”,
als zood’auig ‘ook eigenarestie vair bediijrven – het
zijn m.i. alle op ‘zichzelf geoorloof de, bedrjfs.rormen,
waaro’ver ook door wie ‘de (bekende, op het ,,naituur-
recht” gebaseerde, eigendonistheorie’ ‘der Roomsh-
katholieken als jurist aanvaardt, ‘geen veroord;eelcn’d
vonnis mag worden uitgesproken.’

Zelfs schijnt het mij hiet noodig.. om ter pziuci-
pieele verdediging ‘van het ,,medezeggen.schap” ‘in her-
innering te . brengen ‘de dp zichzelf ‘ontbebwisllhare
waarheid, d’at ‘het
ci’kend’orns’reeht
van rnensohen nooit’
absoluut
kan ‘zijn. Hoe juist ‘dit ook moge’ zijn, ‘dar-
uit ‘volgt nog niht, dt A
teken
B imag zeggen:
d,at ‘er geen absoluut eigendomsrncht.&s, moet i’k ,me-dezeggensdhap” hebben ovei uw bezit:! Wel’nanv&ai-d
ik principieel de gedachte, dat het particulier eigen-”
domsrech’t mag, ja moet .beperkt wrclett, indien het’
algemeen welzijn dit ‘eisc’ht. Is meder,eeuschap dér
arbeiders in het bedrijfsleven voor het, algemeen welzijn
van groot gewicht, dan mag principieel tot ‘de inper-
king ”au het
beschikkingsrecht
‘der juridische eige-
naren van de prodiuctiemid.delen, waartoe dit mede-
zeggenschap in een bepaalden vorm .,kah leiden, wor-
den overgegaan. Met opzet’ druk ik mij .z66 uit. Immers.
gaat het hier, welbeschouwd, over het
beschilckings-.
recht.
.Niet over den
eigehdom.

De arbeiders ge-ven’ hun ‘arbeidskracht’ aan d’e on-
drn’eming, tan’ ‘het bedrijf. Waarom zouden: zij niet –
mogen bedingen dat zij een t’ocrd:,mee -moeteïis4re–.

ken o’ei::’d ‘ariieidv’eorwaard’en -in ‘ denruimsten uh,
ovei de toe te ‘pasen aibei.dsmeithoden, ide prijzen

van de ‘rned’e door hun arbeid rvemvaardigd’e producten,
over het al’ dan ‘niet beperken van, de voortbreaging,,

over de beloning van het ,,kapi’taal”, over de vorming’ van een i-eservè. Nog eens.: liet gaat hier u niet o’v’er

de ‘practische
mogelijkheden,
over het’economisch-

wensehelj’ke, maar ailéé.n over liet
principe.
Ook ik
,
:

meen, dat het nuiitver’e loonconjt’ract
in zich
niet
en-

rechtvaardig ‘of onzedeljrk is . H’et’kan wel ‘tot allerlei

onreohtivaardheden aanleiding ‘geven. E ii het wordt
practisch gedruJkt idoor twee groote bezwaren. Het

roept ‘heel gemakkelijk een tegenstelling ‘van belangen’

te voorschijn, en ‘het. geeft den arbeider door de ‘ge-
‘heel .ondertgesc’hi’kite positie te weinig interesse voor
den gang van ‘het
(bedrijf.
Maar op ‘zichzelf ‘beschouwd,
is het looncontiracV niet in’strijdtmert eenig christelijk
zedelij’k ‘beginsel. Pogingen om het te hervormen, om
den arbeider een meer ‘volwaardige positie ‘te geven,
zijn principieel evenwel volkomen geoorloofd eii er-

dienen om vele, reeds genoemde redenen, zelfs toe-
jumichin,g. Met geen beroep
‘op
de handhwving Yan
,,Privaat bezit” kunnen ‘deze quaestries worden afge-
daa.n.

Van meer beteekeniis
sc.hijnrt
mij de tegeeltvèr.ptihg,
dat het .,m’ed;ezeggenschap” niet kan ‘worden aanvaard,

&mdat de arbeiders niet het
risic6
van de onderne-
ming dragen.

Het is ongetwijfeld juist, .dat de a
,
.i-ibeáders ‘meestal
niet zijn geïnteresseerd bij ‘het ‘kapitaal ïder onder.ne-
rning. Maar zij dragen idaarom toch ‘wel risico! Gaat
de onderneming niet goed, ‘dan ‘dreigt onmiddellijk
loonsvermindering en straks rwerkloosh
,
ei’d. Z oowel qua
producenten als in hun quali’temi’t van consumenten,’
hb’ben de arbeiders ‘het grootste (belang
‘bij
-den bloei
der bedrijven. Laat de leiding ‘der onderneming te
wensohen over, is. ‘zij niet bere-ken’d voor haar taa’k, dan worden veelal ‘de aiheiders ‘daardoor in niet min-
d’er erns’tige mate gedupeerd ‘dan de ‘kapitaalgevers.
,,Kapitaa’l en ,,arhei.d?’ liebbn
beide
risico! –

– Toch is er een ernstig bewaar tegen ,,,mede’zeggeri-
schap” ‘zonder me-debezit. Althans, ‘tegen ,,medezeg.-
gehsehap’ in ‘de afzonderlijke ‘ondernemingen. Het is
‘heel begrijpèlijk, dat de .apheider met èe’n betrekkeljl
laag inkomen, vooral het oog richt op ‘het ‘verkrijgen
‘van
directe
financieele voor.deelen, ‘op het verwerven
‘van ‘e,en zoo, ,bodg
mogelijk
loon. rit, zou hij yplledi’g
medezeggenschap tengevolge
7cun’n.en
hebben, ‘dat aan
de noodzakelijke reserveering, aan de ‘vorming van

nieuw “kapitaal voor uitbreiding van ‘het bedrijf, te
weinig aandacht werd geschonken. Bleek in een’ JalaT
de winst aanzienlijk, dan ‘zou men ‘kunnen komen tot,
‘het. doen ‘v.aii ‘onvoorzic’h’tige umitkeoringen, tot het ‘tbe-
kennen van ‘hoogere bonen, dan’ met een goede be-

drijfs’politick vereenigbaar zoude zijn. Kwam – èr d’an
een. keer in de
n
toestand, volgde ‘op de gunstige pe-‘,
rie-de’ een,tijderic -v’n malaise, dan zouden de ohdèr-‘
nereingen,,die in’ ‘den ‘goeden tijd ‘te weinig hadden
‘gereser’vehrd, het ‘hoofd’ niet boven’ ‘water kunnen hou’-
den. Tot schade niet.h.et
minst ivan-‘de.arJbeiiders! De’
ontwikkeling, cle uitbreiding van de-productie eischt,
dat men ‘al meer de’ k.pitaalvonming doet plaats. ‘heb-: ben in :’de rider.ne-m’iiigen. Dat op ‘deskundige wijni,
niet hree-de’n blik;dgevormde kapitalen ‘worden ‘belegd:
Belegcl,n,iet altijd’ -mde ei’geii”orud’erncming. maar: ook’
in verwante bcdtijvcn, voor de voortibrenging van
gron’dst6ffen n: machines, – enz. Een kortzichtige ‘ho-‘
dijfspolifiek, vooral gericht’.
01)’
het verwerven ‘van’
zoo hoog mogelijke inkomsten in het ‘heden, zou hier’
tot groot nadeel leiden.

Nu ben ik er van overtuigd, dat indien men zich
bijv. bper’kte ‘tot de opname in ‘de directie of/en in’den
Raaid i’a.n Corn nissarissen van een paia-r arbeiders,::
‘v’èrtegei*ooidig’eis; i.n -den regel ‘de .practijk -rwel zôü’:
mee”allen.. Er -ltomen gelukkig al .meei •onbwikkaildc’
arbeiders, -die vboi’ dé eischen’van reser’vee’ring’en ‘ka-
p.iita’ahiGrming ‘een -open oog ‘hebben.: Maar
den-sij ‘sin.’ceiiflict;ki’tne-n kotei-héthimn-cbm

144

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

‘rnittenten.Men moet er mee rekening houden, dat de

sociale opvoeding van zeer ‘vele arbeidere nog uiterst gebrekkig is, dat vooral onder den invloed van de po-

pulaire socialistische propaganda de ,massa” heel

dikwijls •de wonderlijkste denkbeelden heeft over wat
economisch mogelijk en niet snogelijk is. Reeds om
deze ‘reden meen ik, dat ‘aan een ,,imedeze’ggenschap”

in vollen omvang in de afzonderlijke ondernëmingen,
althans in de naaste toekomst, nog niet kan worden

gedacht. Daar zullen wel ondernemingen izijn, waarin

men – al ‘dan niet in verband met de uitgifte ‘van

,,.aibeiders aandeelen” – tot eene vertegenwoordiging
van werklieden en technici in het ibestuur kan komen,
maar tot een meer algemeen bevredigende regeling

kan dit niet leiden Ook omdat men – nog geheel

afgezien van alle reeds genoemde .be7jwaren – bij een
gaan in déze lijn al te zeer uit ‘het oog ‘verliest, dat
heel de ontwikkeling van het ‘organisatieleven van de

.ar!beidors er toe geleid heeft, om meer het zwaarte-
punt te leggen in het
Bedrijf –
complex van onder-
nemingen – dan wel in de afzonderlijke ondernemin-
gen.

Het is ‘bovendien juist aan de ‘beste, de meest :ont

wilekelde georganiseerde arbeiders, diie naar een vol-
waardiger positie in het bedrijfsleven het krachtig.st

streven, niet onbekend gebleven, dat de technische en
conimercieele leiding van een wat omvangrijk bedrijf
bijzondere qualiteiten eischt.
Zij
weten wel, dat de’
commissarissen van een vennootschap wel con’trolee-
ren, ‘wel nu en dan eens in consul’t worden geroepen,
en ueke’re lijnen aangeven, maar toch volstrekt niet

gaan zitten op den stoel van den deskun.digen direc-
teur. In de dagelijksc’he leiding ‘van een ‘onderneming
laten verstandige commissarissen steeds de directie

zooveel mogelijk de vrije hand. Ging men inzake liet
,,medezeggenschap” van het personeel in de afzon-derlijke ondernemingen ‘zooiver, dat de leiding die
noodzakelijke bewegingsvrijheid naiste, ‘dan zou, dit

voor het ‘bedrijfsleven bedenkelijke gevolgen hebben.

Mijn.e’rzijds wensch ik te bepleiten ,,medezeggen-schap” in de regelingen ‘voor den
bedrijfstak
en ‘voor
d
e
N
a
f
zon
d
er
lijke onjdernamingen ,,imedezeggensdhap”
in de regeling der wer’kzaaanheden. Hoe ik
‘mij
en en
and’er voorstel en welke gunstige gevolgen ik ervan
verwacht, zet ik in een slotarbikel ‘uiteen.

Arjiherm.

C. SMEENK.

STAATSHULP BIJ ONTGINNING VAN

WOESTE GRONDEN.

In het nu’ninier van 13 Oc,teb’e,r 1920 werden dooi’

mij over bovenst’aand onderwerp eenige mededeelin-
gen gedaan. Sedert is moer dan. een jaar verloôpen
en het is van belang eens na te gaan, welke .er.var,in-

gen op iddt gebied nijn opgedaaan.
Zooals in ‘het ivorig’d artikel werd vermeld, was oip
de Staatsbegoo’t’Lng voor 1920 een bedrag beschikbaar
gesteld van / 300.000 voor de ‘bevordering van de
stichting van kleine landiboujwibedrjven op cntgin-
ningen. Op die voor 1921 was een bedrag uitgetrok-
ken ‘v’an / 400.000 voor hetzelfde döel, ‘terwijl in dat
jaar suppie’toir nog is aangevraagd
f 600.000. Op
de ontwerp-begrooting voor 1922 staat eveneens

/ 400.000. Voor de
f
1.300.000 ‘van 1920 en 1921
zijn of zullen wonden toegestaan voorschotten voor het
tot stand komen van 113 ‘nieuwe boerenbedrijven.
Een zelfde aantal gezinnen is dus niet enkel gehol-
pen aan een
bedrijf,
dat een bestaan kan opleveren,
maar tevens aan een woning. Zooals bekend ‘is, wordt
het voorschot in ‘t algemeen gedurende 8 jaren rente’-loos verleend, daarna vindt rentebetaling en aflossing
plaats, waarbij de rentevoet is bepaald op 4 pOt. Laat men ‘buiten beschouwi,ng het ‘verlies, dat van staats-
wege geleden wordt, doordat de Staat
bij
het aan-
gaan van leenin’gen tegenwoordig wet hoogere rente
moet vergoeden, dan beteekent dit voorschhot voor
den Staat geen ander verlies dan dat van 8 jaren
rentederving. Berekend met aamengestelde intrest,
komt het hierop neer, dat elke
f
1000, welke tha,nb

w&rdt verschaft als renteloos voorschot, een subsi&ie
is van niet meer dan ongeveer / 269. Gaan
wij
na rwat
daarmede wordt bereikt:

le. Ontginning van w’oesten. grond (genoemde
113 gezinnen ontginnen reeds
±
1345 H.A. heide)
en daardoor uitbreiding van de bebouwde oppervlak-
te en d’us sterker maken van ons land;

2e. Stichten van woningen, waardoor mede tege-

moet wordt gekomen aan den ook op het platteland
heerschen.den woningnood;

3e. Hulp aan een groep personen, die deîze ‘hulp
dubbel en dwars verdienen. De kleine landbouwers-

stand is arbeid’zaaan, eenvoudig in leefwijze en spaar-
zaam – alle eigenschappen, die vooral in dezen tijd

de grootste waardeerin.g verdienen en tot voorbeeld
‘kunnen strekken.

Janimer is het slechts, ‘dat ‘s lands financiën ‘niet
‘schijnen toe te laten meer nog voor dit doel beschik-

baar te stellen. De behoefte is inderdaad zeer groot.
Van Noord tot Zuid, ‘overal waar men komt, is deze

behoefte aan nieuwe landbou-wlbedrjven even groot.
Men moet ze gesproken ‘hebben, deze landbouwers, om

daarvan diep doordrongen te worden. Hier is het een

gezin, dat binnenkort zijn woning en bedrijf moet
verlaten, omdat een zoon of dochter van den verhuur-
der daar gaat ‘wonen; ‘daar weer huist een nieuw ge-

vormd gezin reeds eernige jaren op vaders bdrjf in;
elders is een flinke hoerenzoon, diie allang tever-
geefs uitziet naar een eigen ‘bedrijf om een eigen ge-

zin te kua’inen vormen of, en dit komt helaas i’n som-
mige streken zeer veel voor, door de groote onder-linge concurrentie worden de koop- en huurprijzen

wo opgejaagd, dat een ‘behoorlijk bestaan niet meer
mogelijk ‘is en de laatste spaarpenningen er mede ge-

moeid zijn. Voor ‘al deze moeilijkheden is slechts één
miclidel: zongen ‘voor nie’uiwe bedrijven. De vraag wordt
wel gesteld of ‘het uit een ‘economisch oogpunt thans

geraden is om nieuwe bedrijven te sbiøhten, nu de

oude zulke moeilijke tijden d’oorm.aken. Het ant,woord
moet zijn: de noodzaak klemt hier en dan, bedrijven
van den omvang als hier worden Ibeeogd, staan per
slot van rekening in crisistijden ‘als thans nog het
veiligst. Zelfs al wordt de toestand voor den land-

bouwer nog moeilijker, dan kan in het gemengde
zan’dibedrjf, dank zij ook de sobere’leefwij:ze, met hard
werken het hoofd toch boven water ‘worden gehou-

den. Met eigen krachten en ‘op eigen bedrijf kan
hier veel van hetgeen voor eerste levensbehoeften
noodig is, worden voortigebracht, en ‘de opbrengsten
van hetgeen verkocht wordt, ‘zijn allicht voldoende

‘om de geldibeihoeften van het ‘gezin te dekken. Ook in
dat opzicht is het een gezonde, den Staat sterker
makende tjact,ie,k, om dan kleinen land.bo’uwer te paard
t.e helpen en tevens de daarvoor geschikte gronden’
te ontgimanen. De goede zijde ‘van deze wijze van out-
ginjnin’g en bebouwing van den grond is ook nog,
dat de oppervlakte van hof ibedrijf niet zoo groot is
of de eigenaar kan dit, zoo noodiig, zelf baas, vooral
als het gezin zich flink uitbreidt, wat hij den kleinen
landbouwer gelukkig ‘vrijwel regel “is. Bij de ontgin-
ning zelf is veelal hulp noodig, vooral ‘goede tech-
nische hulp, hoewel de boer ook hier reeds eigei
kracht kan aanwenden. Men moet ze gezien hbbe’n,
‘hoe ze van ‘s morgens vroeg tot ‘s ‘avonds laat ibezig zijn met het ploegen, met het graven van slooten, met
het gelijk maken van den grond, of met andere ont-
ginningswerk’zaajnheden om te beseffen, dat er :z6
economisch gewer!kt
moet
worden. Ook de bouw dier
iben’oodigde woningen en bedrjfsgeboürwen ka.n op
geen andere ‘wijze goedkooper’ ‘geschieden. De boer-
eigenaar weet ‘het best, hoe hij goedkoop aan buim-
merhout ‘kan komen of waa.r de steeneh wat lager
in prijs
zijn
dan elders. Ik zag op een plaats den
toekomstigen bewoner te zamen met zijn aanstaande
vrouw bezig dag in dag uit de cementeaudsteen te
vormen, noodig voor den bouw. Is het voor zulke
m’enschen geen ideaal – te wonen en te werken in
eigen gemaakt huis en op eigen gemaakt land! Thans

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

145

is
reeds een
50-tal
boerderijen géheel gereed gekomen
en vele nog in aanbouw.
De
bouwkosten van de in
1920 en 1921 gebouwde loopen uiteen van ongeveer

f
5000,— tot
f
10.000,—.
Op
vele plaatsen
is
voor ongeveer
f
6000,— en ininder een heel aardige boer-
derij gebouwd met een goed woonhuis en een achter-
‘huis,
ruimte biedeud voor twaalf koeien, twee paar-

den, 8-10 varkens. Vergelijk dat nu eens met de prij-
zen der stedelijke – en
vaak
ook plattelands – arbei-
ders’woningen in dien ‘laatsten tijd! Men sai moeten
erkennen,
dat
dan met die boerderijen heel wat meer
heredlct
is.
Maar, zooals geibleken
is,
heeft liet verleenen van
dezen rijkssteun nog verdere strekking.
Op
soimmige
plaatsen in de.n lande, waar nog honderden of dui-
‘zenden hectaren woeste grond liggen, geschikt voor

aanleg tot bouw- en grasland, bleef een intensieve
ontginning en bebouwing achterwege, voornamelijk
door het gebrek aan woningen. Thans kunnen daar
kleine ‘boerderijen worden gesticht, en het
is
nu reeds
te voorzien, dat verschillende van deze complexen
het aan-zijn zullen geven aan nieuwe dorpen. Naast
de boerderijen gullen hier komen arbeiders- en land-
ar’beiderswonin.gen, ibedrijven en woningen van ne-
ringdoenden, kerk en school.
Op
eenige plaatsen is deze ontwikkeling, niettegenstaande den korten tijd
clie nog eerst is verloopen, reeds in een vergevorderd
stadium gekomen.
Op
deze wijze heeft de hiier be-
doelde rjkssiteun dus
ook nog
andere indirecte ge-
volgen.
Het staat dan
ook
hij mij vast, •dat rijksgeld, op
deze wijze besteed, rijke vrucihte,u moet dragen.

J. P. VAN LONKHUYZEN.

ZILVER IN 1921.

Aan het Jaaroverzicht der Firma H. D r ij f hou
t
e n Z o o n
is
het volgende ontleend:

Na de voorgaande vier jaren van steeds toenemende be-
laaiigstelling, die zelfs het nemen van zeer bijzondere
maat-
regelen noodzakelijk maakte en tot uitdrukking kwam in
een ongekende stijging van den prijs met een daarop ge-
volgde nog scherper inzinking, is het of dit jaar over de
zilvermarkt gekomen zijn een loomiheid en lusteloosheid, die
ondanks alle pogingen niet te overwinnen schijnen.
De eenige factor, die behalve de speculatie, beweging op
de markt vist te brengen, is de nog steeds voortgezette
demon,etisatie der zilverspecie van de meeste Europeesche
landen. Deze beweging vond echter niet steeds tegenover
zich het noodzakelijk opnemingsvermogen ter silvermarkt,
zoodat het eenzijdige aanbod weldra dermate den silverprijs
had doen dalen, dat ook hierin stilstand kwam. Geruimen
tijd hleiven ‘verkoopor’dei

s op een bepaaklen, Limiet onuit-
gevoerd boven de markt zveven, hetwelk niet in staat
w’as de animo te verhoogen. Transacties waarbij zilver ‘tegen
goud werd verhandeld, op vastgestelde verhoudingen, kon-
den nog tot belangrijke bedragen plaats vinden, aangezien
hierbij de stand der valuta een nog voornamer fac-
tor vormde clan de loop der ‘zilvernoteer’ing. Ook op den zil-
verprijs oefende de ‘sterk wisselende stand der valuta een
grooten ,invled uit en zelfs o’ntstond nu en dan hierdoor
eeni’ge verievendigiug, Idoch ide algemeen ,heerschende ‘depres-
sie bleef haar stempel drukken op de zilvermarkt.
De opheffing der beperkende bepalingen op den uitvoer
in verschillende landen om. op 7 Februari in Engeland
voor zoover.i’e het baarzilver betreft, en op 27 Juli tea
oazent, zou onder moer normale onistandiigheden ongetwij.
feld een sthhunla.n,s van beteekenis zijn ‘geweest, thans is daarvan echter geenerlei merkbare beweging uitgegaan.
Niettegenstaando het jaar opende op een noteering te
Londen, die nauwelijks de helft uitmaakte van den hoog.
sten stand, die in 1920 werd bereikt en aanvankelijk eenige
vastheid van lijn aantoonde, bleek de markt op den duur
geen voldoenden weerstand te kunnen bieden aan het aan-
houdende aanbod, voortkomende uit de o’ntmunting, waar-
van het gêvolg was, dat met min of meer scherpe fluctuaties
cpn (ialende tendenz bleef bestaan, zoodat de noteeriug op
3 Januari 413% cl. te Londen en 65% c. te New York, reeds
tot 34% d. en 57% c. teruggeloopen was op 1 Februari. Dat
de daling te New York minder scherp in de noteering tot
uitdrukking komt dan te Londenvin,dt zijn oorzaak in de ver-
betering van den sterlingkoers van 3.53 tot 3.85 gedurende
de maand Januari. , ,
Ofschoon de handelsbalans wan Engeisch-mndië nog geens-

zins tot vraag naar zilver rvan ‘deze zijde ‘kon leiden, trad
toch de bekende voorliefde, ‘die daar te lande voor het witte
metaal bestaat, weder naar voren en tegen uitvoer van goud
kwamen de Indische Bazaars met kooporders aan de markt. Gok de Ch’ineesche speculatie toonde op clezen lagen stand
vnu den zilverprijs kooplust, zoodat reeds op 3 Februari een herstel was ingetreden tot 37% d. en 63% c. Winstnemingon
der speculatie, doch vooral het aanbod van het Continent
deed daarna opnieuw een daling intreclen, die met slechts enkele onderbreking rvoortduurde tot 5 Maart, op welken
datum Londen den laagsten stand van het jaar en tevens de
laagste noteeriag sinds 2 Augustus 1016 bereikte, met 30%
cl.
loco en 30% d. termijn.
Nemen wij hierbij in aanmerking, dat in 1916, bij gelijken
zilverprjs, de verhouding van goud tot zilver stond als
1 tot 33%, terwijl deze verhouding op 5 Maart j.l. was 1 tot
41%, dan voLgt hieruit, dat (Ie zilvernoteering van 30% d.

in vergelijking op goudbasis, slechts als 33y
,
X
30% d. is

24% d. geldt. Ook New York bereikte op dezen datum den
laagsten stand van het jaar met 52
5
/8
c. Op deze noteering
hield nagenoeg het aanbod geheel op, daarentegen nam de
vraag voor Indische Bazaars weder toe, waarbij de geruch-
ten omtrent de waarschijnlijkheid eener heffing op den in-voervan zilver in Indië een stimulans vormden. Geleidelijk
liep de zilverprjs dan ook weder op tot 34% d. en 58% c.
op 22 Maart, op welk niveau, met voortdurende lichte
schommelingen in dalende en opwaartsohe richting, de no
teering zich wist te handhaven tot medio Juni.
Van dit tijdstip af ontwikkelde zich een krachtig herstel
i’n den zilverprijs, dat met het oog op den Vrij langen duur
der vaste stemming wel in staat zou zijn geweest het ver-
trouwen in de marktpositie eenigsains te doen toenemen,
ware het niet, dat de bij tusschenpoozen i’ngetreden, scherpe
reacties, met nadruk deden uitkomen, de hoogst onzekere en wisselvallige factoren, die de zivermarkt beheerschten,
De ‘voornaamste, op thechten ‘grondslag berustende steun
voor de markt was de regeimatige vraag voor Indië, die
naarmate de betalings-balans door de belangrijke goudex-
porten verbeterde, meer en meer toenam. De vraag voor
Chineesche rekening kwam bijna uitsluitend voort uit de kringen ‘der speculatiegroepen en werd gewoonlijk reeds
spoedig weder door aanbod ‘gevolgd. De speculatie vervulde
bij deze hausse inderdaad een belangrijke rol en was in vele
gevallen oorzaak van de scherpe fluctunties. Van grooten
invloed echter op het ‘verloop van den zilverprijs, in het
bijzonder wat de noteering te Londen betreft, was ook de
buitengewoon krachtige beweging, eerst in dalende en daar-
na weder in opgaande richting, van den sterlingkoers te
Now Yo’rk. Naarmate de Engelsche wisselkoers daalde, ver-
minderde in Amerika de aeiging om zilver voor Londen al
te staan, tenzij deze daling minstens compensatie vond in
een evenredige en met de niarktstemming te New York
overeenkomende verh ooging der zilvernoteeriag. De vraag
voor Indië en China op de Londensche markt overtrof
meermalen zelfs ‘het aanbod van het Continent, zoodat
Londen niet slechts in evearedigheid met de daling van
den wisselkoers steeg, doch gewoonlijk zich nog een fractie
boven New York verhief. Hieraan was echter voor een
deel ook debet de aanvoer van belangrijke hoeveelheden
zilver te New York in verband met de Duitsche betalings-
verplichtingen.
De hoogste stand van dit jaar bereikte cle noteering te
Londen op 27 Sept. met 43% d. op welken datum New York
monteerde tot 71
5
/S
d. De inmiddels reeds ingetreden om-
‘keer in de dollarhausse deed, niettegenstaamte Landen in de
eerste helft van October een lichte neiging bot daling ver-
toonde, New York nog ‘verder stijgen, zoodat de aoteering
diiar, op 17 October het hoogste punt van het jaar bereikte,
met 73% c.
Het vierde kwartaal heeft op ondubbelninnige wijze aan-
getoond op welk een voozen grondslag het bouwwerk der
prijsstijging was opgetrokken. De eenzijdige ontwikkeling
der zilvermarkt, waarop wij reeds dii ons overzicht derde
kwartaal
1)
als een groot gevaar wezen, is inderdaad ge-
bleken de reden te zijn, waarom de bereikte stand ten slotte
niet te handhaven was. Weliswaar worden de beschikbare
voorraden in voel geringer mate aangevuld uit de nieuwe
productie dan vroeger het geval was, doordien ‘de V. S.,
onder de Pittrnan Act, eigen productie voor aanmunting
van dollars aanwendt, met welk doel aan het einde van het
jaar door de regeering in totaal reeds 87 millioen oz; was
aangekocht, en Mexico dit jaar eveneens tot aanmunting
van eigen zilver ‘overging, doch deze gunstige factor zinkt
in :het niet tegen den stroom van zilver die ‘vrijkomt door
de, uit de circulatie verbannen, munten. –
De vroegere niet gering te schatten steun
van regel-

) Zie pgn. 978 van den ‘vergen jaargang.

1,46

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

:niatige
;
ko9prdei ‘oor sanmuntin.g anist de markt. nu
ge-
heel, terwijl ook cle vraag voor industrieele doeleinden, on-
danks het toenemend verbruik der film-industrie, weens de
over cle geheele wereld heerschende malaise, sterk vermin-
derd
:j5.
De financieele en politieke moeilijkheden, waarin
China verkeert, bleven niet, zonder invloed op de reëele
vraag van deze zijde, zooclat maar al te zeer de marktpositie
afhankelijk is van den ongetwijfeld zeer beduideuden, doch
te eenzijdigen fa.ctor, de koopkracht van Indië.
Het was. vooral de vastere stoniming van den sterling-
koers, die de haussespecidatie bot voorzichtigheid aanspoor-
cle en aanleiding gaf tot afwikkeling van loopende posities.
Een heftig koersbewegen was hiervan het gevolg, zooals
blijken kan uit de daling van 427% d. en 73
5
/8 c. op 17 Oct.
tot 397/
s
. cl. en 69% c. op den 19en day, en liet herstel
tot 407% d. en 71
1
/.., c. op ‘den volgenden dag. Ook de krach-
tige val van de noteering op 25 Oct. tot 39% 1. en 68% c.
van 407% d.. en 70
1
/8 c. den vorigen dag, was het gevolg van
1
1
de operaties der Chineesohe speculatie. Opnieuw trad echter
herstel in, zoodat cle maand slootop 40% d. en
703/
c.
November opende echter belangrijk ‘lager op 40~ d. te lon-
den en 17% c. nog beneden dozen stand te New York op
695/
s
c. waarop aanvankelijk nog eenige verbetering volgde,
doch de votutinderde vraag voor het verre Oosten, daaren-
tegen de in verband met de daling van den dollar toene-
mende geneigd heid van Amerika om zilver ter beschikking
van Londen te stellen, deed weldra een regelmatig dalende
lijn ontstaan tot 38 d. en 67% c. op den 22en der maand.
Dekkingsaankoopen der bajissiera brachten den volgenden
dag nog weder herstel tot 38% d. en 68% c., doch daarna
werd de lijn in verder dalende richting doorgetrokken tot
37% cl. en 67% C. op 30 November. J)e stijging van den
sterlingkoers ten opzichte van den dollar van 3.92 tot 3.99%,
in den loop dezer maand, komt ook scherp in de zilvernotee-
ringen tot uitdrukking. Tegen een daling te Londen van
2% cl. wijst New York slechts een teruggang aan van 2
1
/sc.
waarbij echter rekening is te honden met 1% c. wegens in-
middels ingetreden, betere overeenstemming der noteei-in-gen. Opmerkelijk was de zwakke markt voor loco-zilver in
het laatst der maand, waardoor niet slechts de meermalen
belangrijke premie, clie hiervoor boven de termijunoteering
gold, verviel, doch op 28 Norv. tei-mijiizilver zich zelfs
%
d.
boven loco kon verheffen.
Ook December bleef ongunstig voor de zilveranarkt, niet-
tegenstaande een verbeterde vraag voor Indië viel waar te
nemen. Een buitengewoon groot aanbod inuntziiver, waar-
tegen geen behoorlijke steun aanwezig was, deed een krach-
tige inzinking ontstaan, die de ‘noteering bracht op 34% cl.
en 63% c. op 8 Dec. De noteering te New Y’ork, clie afge-
leid uit Londen volgens den sterkngkoers van 4.08% op
64 c. uitkomt, doet zien dat zelfs ibij deze idaling ‘New York
nog
7%
c. beneden Londen bleef. Den volgenden dag trad
weder herstel in te Londen tot 35% d. en te New York
tot 65% c. Ofschoon op dit lagere niveau tde markt ‘aaavan-
keljk een levendiger aanzien verkreeg en door belangrijke
kooporders der Indische ]lazaars op 17 Dec. een verbete-
ring tot stand kon komen tot 39
3
/s d. en 67 c., o’verheerschte
toch weldra weder de flauwe steniminig, zoodat het jaar
sloot op 34
5
/8 cl. te Londen en bij een stter]iin’gkoers van
4.20%, te New York
151s
c. lager op
64%.
c. De daling van
8% d. te Londen gedurende het laatste brimesier weegt
Vrij
nauwkeurig op ‘tegen de stijging in ht derde kwartaal. New York bleef echter’na ‘de stijging ‘in het derde kiva.rtaal
van
12 c. op hooger niveau en verloor, als gevolg
‘van
den zwak-
keren stand van den dollar hiervan slechts 6% c.
Door de opheffing :der beperkende bepalingen catstond over liet algemeen weder een grootere eivereenztemnzin.g rvan
prijs
op de verschillende markten en in tegenstelling met da vroe-
ger ‘zeer groote afwijkingen iverid ‘sinds het herstel der. vrije
markt vrij nauwkeurig de loop ider noteerhig van de (hoofd-markten .gevôlgd. Ten ouzent is de zilverprijs van het begin
vanhet jaar
af,
toen gefiaeer.d zilver
f
64.— en ongefinerd
zilver in baren
f
60.25 per K.G. fijn noteerde, onafgebroken
dalende gebleven tot 16 April op welken datum de laagste
stand van het jaar en tevens de laagste n’oteeriing. sinds 1916
‘werd bereikt met
f
54.— voor gefineerd en
f
52.25 per K.G.
fijn voor ongefmneerd zilver. In de eerste dagen van Mei
werd een lichte verbetering merkbaar, die later ‘gebleken is
.het,begin te zijn van de stijging, die het verdere deel van
liet ‘tweede en het geheele derde kwartaal geduurd heeft en de
prijzen op den hoogsten stand van ‘het jaar bracht met

f
71.25 gefineerd en
f
67.25 ongefinèerd, Op 19 October
tiad hier de:da.liing in, die vrijwel zonder ondeilbreking de
lioteering terug deed gaan tot
f
62.— voor gefineerd en

f
5575 vqor. angefineerd’ zil’ver
in
baren aan het eind van
het jaar.

`LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.:

De eerste twee rappörtn der Geddes-
besi.iinigiizgsconsnsissie; de internationale
ecb,’nomische toestand en het schadevei-.

goedi’ngsvraa.gstulc; voornemens der re-

geering ten aan.sier& van den gouden
standaard; teruglceer tot het systeeni der

veertien4aagsche afrekening op de eff cc-

tenbeurs; loonstrijd in de scheepsbouw-
nijverheid.

Onze Londèn’sdhe correspondent schrijfit
.
ons d.d.
ii Fbr. 1922:..

.

‘With the publication yesterday ‘af ternoon of t h e
first
two
Reports ‘of the Geddes ‘Econo-
m y 0 om m i
t
t ee the fi’nal act in the preparadions
for the forbhcoming General Election,
the
certainty
of whieh ‘was manifest fri the very pa-ucity of ‘the

King’s’ Speech early
this
week, hais opened. The two
partjes in the State ‘which really correspond to cIass
interests ‘have
now
both of
rbhe’m
in issuc which
really does mean
something i
to
,
the orclina.ry i,ndivi-
duel The mid’dle-classes
and the
business men ,desire
to isee taxati’on reduced., as
the
first
and maost
urgent
of
all steps. The working classes desire
‘to
eec a reduc-
tion
of unemployment.
In the first round
of the fight
the Government has scored a ‘great acivantage. The
G-eddes report ‘has had a grèat pross recoption: it con-

tainsa series of dirastic proposals,
moet
of
which
– will corumen’d themvelves to
the
pu!blic with.out
any argument at alL Reduction ‘of arm.aments is so
much
a matter of general ‘demand that even the Op-
posi’tion
cannot attack the Go’vernment here. As
regard.s Education, the other service upon
wiiich ‘great
economies ‘are to ibe realised, there never was, and

perhaps
nev

er
will iDe, a genuine ddmand for
its wide
exïtension
acmong ‘the
mi’ddie
and business classes of
the
country. Let
them ‘disguise it as they
will,
the
great majority of
the
ibourgeoisie
thinks
that there is

no ‘sense in giving
rtoo
much general
education ‘to
the

chil&ren
‘of the
working classes: ,,’hy ahonid we have
to pay for their children as well na our
own?”
Con-
sequcntly, 1 do not a’ntiicipate the
sliighitest
‘difficulty
for the Government ‘in carrying ‘this po’rrbion ‘of ‘bhe
Report. The djifficulty will
come
from the
,,Sevvices”,
that is, from the Army and the Navy, ‘and t’heir
friends and aupporters in the Prees, Parliament, and
Society. Here, in fact, issue has already been
jo.ined.
The present positio’n of
the
‘Economy
proposals is
as folIows. T’he Depart.men-ts themselves, in
conse-
quence of
the
Treasui-y Circular, proposecl cuts which
ajmounit in the aigg’regate to £ 75 millions.
Thiis (being
regarded as quito insufficient, the Gedides commit-

toe
was appointod
‘to revind the Departmenhal Pro-
posals. Exchisi’vely idrarwn fi-om the eireles of ,,Big
Business”, ‘wibh au i nstinctive clislike,
therefore
of
,,new fangled idem”
as
regards social refor,m, the

membei-s ‘of the
oommit.tee could
Le tr’usted to be

drastic in t’heir sugigestions. Unknown as
stich a
stop

was to the practices of the cu’nti-y
hictherto,
it was

useful as giving confidence to
the (business classes in

‘the initegrity of the Government’s
faith in reform,
and at the same i
time
,
enalbl’ed the Government to
know the worst. For any service not cut down root
and ‘bra’nch by the
Oommittee
couJd be defended
a(gainsst
all-comers.
Well, ‘the Consmittee .has spok-en,
and
in
the
reports
now issued, economies amounting to £ 75
‘millions
above the original economy proposeils are ‘s’ulbmitted.
A further amount of £ 25 millions will
be submi tted
later on. This amounit is diatributed as follows:
Naivy

………………..
£21

millions
Army

………………..
,,20 Air

……………………
5,6
Eclucation

………………
,,
18
Health

………………..
,,
2,5.
War pensions …………
,,
3,3

Trde Group
.
…..
.

……….

,,
0,5
Export Oredits …………
,

4gricültü’r

. ‘.: ……………
0,85

;,

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

147

Polioe&nd pensions:

.

£’1,6 millions.
Tlinor adjustment

. ……….
0,1

.

Economies to be dLvidec1
between Uiiiversity Education

and Pensionis …………. .,,
1,2

It is uaturally inapossible iii this article to go into

detail wi.th regard to these proposals. A selection of the beding points is all that is possijbie.

As regards defence services, it
ie
speeifi.eally point-
of out that econoimies resulting from the Washington
pact, harve not [been considered. The

ma-in points
proposed are that there ehould ho set up a Ministry

of Defence to co-ordinarte the three asrvices. The Navy

is to suffer a reduction of personnel of 35.000 officers
and men, the Anmy is to be cut d’own by 50.000 offic-
ers and men. The coustruction of new chips is to be

allotted to conimercia1 yards uniess the Naival yards
can brinig their eosts dowm

As regards ]ibducatioai, the main proposals are that

the age of achool-entry should he raised to ‘six, that the classes in ithe elementary sehoo]s shoudd be in
creased to an aveiragé of 50 cr class, that the cost
of teachers pensions should ho borne in part by the

teachers theanselves, a contribution of 5 per cent
heing suggesteid. here, ‘and a rovisio’n of the relat-
ions between the State and the local Educetio Autlio-
ritjes. As regards seooaadary aducation, the fees ouight

to be raised, and no .oiie should hei given. secondary
ed

ucation at the. expense .of the State whoiw mental
capabilities do not justify this higJier and irnuch more
costly form of education. A limit to the growtih of
University grants is sugige.sted, buit the c’banges beire
are not drastic, end do not extend iboyond what hac
already been suggested by the Government itself.

As regands Social Reform, the moet important aug-
gestion is ‘that the subsidised houses should as far
as possible be sold, in order to out the lass of £ 10 mil-
lions per annum which the existing scheme entails
on the country. The grrants for Tubereulosis rbreatment
and for Maternity and Ohild Welfare are slighthly
reduced, thouigh tLhere is not much to ho said for any
inrterference here at all. The wh-ole question of In-
surance should be gone into, and the question of
devebopinjg a system of in’&usitriai insurance investi.
gated. The possibility of the transference of the Trade
Baricls to the Board of Trede is raised, and subject
to reforms in the Insurance Services, the alboliticyn
of Labo.ur Exehaniges end the Ministry of Lalbow
discussed. Parenits’ pensions, under the War Pensions
schemes, &hould [be cut down Iby £ 3Y
3
millions, but
no ehanige is to ibe made in the current year on other
pensions, or on old age pensions.
In the Trede Group
of
Servioes, an important sug-
gestion is made that the Departiment of Overseas

Triade ‘be aibandoned, and its functionis .merged with
other idepartments of rthe Board of Trede. Perhaps
the last of the more spectaculer aspects of the Report is the suggestion for a Tevision ‘of the Police Forces,
a poinit which
seems
to suiggest thjait the business
world is by no means so afraid of revolution as come
of the politicians would like ns to suppose.

It is known that the Government vill not accept
these proposabs in extenso, buit the battle of the in-
teresits has hardJy begun. It is already dear, ho’svevor,
that no political party which rejeets the Gedde
Report has a chasice of succese at the next Election.
The Liberai Opj)ositiOn will. hei in a niost difficult
position, whic’h ei-ver ettitude it take. 1f it plumps
for the whole report, it echoes only the Government
and at the sa’me time gains nothing in supporters,
for those who ‘are .offenjded [by the attack on education
and so on vi1l almost cbrtairiby vote La’bo’u.r iii any
case. The Labour Party, ‘on the other hand, (by itres-
sinjg the necessity for expexuditure of this Ilcind will
simply pJay in.to the hands of the Government. ,,Dowaa
with the Lalhourrasters’ will be alinoist as. popular a
pcybitical cry as ,,meking Germainy pay” was in 1918.
.:The in’terat:ional:econumie s’tu-

ati ciii. hasc&me tip for discujèsion nee nibre this
week, in connection . especiablr ,.wistJh reigarci to its
rebation to unemployment. The Government expres-

sed the hope in the King’s Speech ‘that the Genoa

Conference would pave the way tô real peace, and

the dba-tes on the King’s Speech en a’bled the Govern-ment to counteir the Laibour Incyve on the uineniploy-

ment issue. Mr. Lboyd George in person elhallenged
the Oppoiticyn – to state its policy en Reparaitions,

with the result, needless to say, that the Oppoaitio’n
did not dare to stick to its guns, and in Lact, ran
auay. The Premier argued that Reparatiocas could
not possibly ibe respo’nsijble for unempboynient, for

German foreign trede was only 25 per cent of what
it was in 1913, and our trede was certainly greater

thanT thit. in this co’nnect-ion it má.y hei ronaarked
that the employers ‘and the workers in the -coal In-
dustry have set up a joint investigation oommuttee
into the effects of the ccii cinuses – of the Peace
Treaty en the British export trede in coal. Further,

Mr. Edgar Orammoud, a welliknown expert in the
City, eoxin’cctedl with the ,,B. S. T.”; has heen lee-

tuning ‘to National Union of I’Lanufacturers, and

bas pointed out that the present reparations scheime
nsp
is utterly iossibbe. Hei pointed out that the amouxrt
which Germieny was called upon to pay was settied
in accordance with the poli

tical necessities of the
moment, and (bore no reference to the economie pos-
sibilities of the moment. What was wanted vas a
business settiement of ithe wihole problem. No doubi
hei is correct in his view, but the tendency to put

all the blam.e upon the politicia.ns, which is very
popular in the City just now, is really a liittle unf air
to the politicians, ‘who after all, were told by the

City expert at thë peace conference that Gernaany
could pay come £ 20.000 millions. it is only since
t.he slump that the City bas moderarted its ‘views, and
even now 1 doubt whether the Steek Excharge is
not stili much of the same tmuird as it was.

In answer ‘to a Parliameostaiy question, the Chan-
ceior of the Exchequer bas stated th
ei
in t
ei
n-
tions of the Government with regard
to th
ei
g old s tand ard. It proposes ‘to aLlow au
unrestricted naarket in gold as soon as. the state of
the foreugn exchanges pel-mits it though the ques-
tien of iw’het,her a gold eurreney will ibe restored will
depend on the ‘public. This seems ‘to indicate that the
Government will allo’w a free ci’rcula’tio’n of gold
if there is a deaand for it This raises come iii-
terestinig poiuts. The Bank note issue is of course
fuily oovered, but çwhajt the Government intends to
do – with the Treasury Note is not yet cleaa-, consi-

dering that there ere oniy £ 284 millions of gold
against the whole issue. The matter is getting prac-
tical oonsidering the riise iin the dollar excihange. Gold will no do
u
b
i
t [be drawn from the U. S. A., if
the exohange is sta[biised at the old par, and will
no doubt be smuggied in from ‘other areas, even if
these ‘do not permit free export, but eo far no official
policy en these naatters has been aanc>unced.

The Stook Exehango is to revert to

the old system of fortnightly settle-
m
ei
n ts, witjh sujitaible modifications. So much
eppears from a notice whieh Jaas been posted up in
the Exchange. Dea.iings for clients residenit wbroad
1
and forreuign arbitrage will continue to hei on a cach
basis for the time being. Special settlements are to
be per.naanently abolished, the existinig process of
settienient Ibeinig retained. The limit for options will
‘be 90 idiays, with the possibility of carryiug the corn-
pleted bangain on con-tango for three settlements.
The settlenaent department is to ‘be re-opene, with

compuisory menaibership of traders in the securi’ties
affee-ted. Minor alterations in etheir rules are also
foeseen.

In the Laibour world, the principal matter. of in-
terestis the discussiongoingon; as ‘to
sh i pb u ii ding w ages. Ther p1oyers have

1’48

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari .1922

demanded a cutf 2616 per week, rwhich ‘would ‘have

brou’gh!t the wege, tiaking the price level into account,
below the pre-waa wage. The depression in the in-
dustry was the exeuse offered. The men, perhaps

.naturally, refused to ‘liten to (this, and there is now
to Jbe a ballot en the question of a gradual ,reduction
of ‘the wage to this level. The Poplar Guaridians of

the Peor have fin.ished ‘their career ‘by being loeked
in for the night by the very individuals for whom they have been waginig war with the Minis’try of

Heal’th: a fitting end to this silly business, which Jias

done untold harm to the Labour (Jause.

AANTEEKENING.

De Egelsch.e peroleumpolitiek.-

In den loop van 1920 en van de eerste maanden van

1921 zijn, zooals bekend, verschillende nota’s tussnhen
de Vereenigde Staten en Engeland gewisseld over de

door laatstgenoemd land gevolgde politiek ten aan-

zien der petroleumvelden in het mandaatgebied Meso-
potamdë, welke politiek door de Unie in strijd werd
geacht met het o,pen-de’urbeginsel, dat volgens art. 11

van het ontwerp-mandaat ton op’zichrte van leden van
den V.olkenbond wordt aanvaard. Hoewel geen lid

zijnde van den Volkenbond, meende de Unie er toch
aanstpraak op te mogen maken, dat genoemd beginsel
ook ‘te haren opzichte zou gelden, m.a.w., dat de

Angio-Persian geen monopolie voor de velden van

Mesopotamië zou verkrijgen.’)

Het schijnt, dat ondanks alle veritoogen van de
Wilson-regeering de zaak bij het oude gebleven is.
Het kan daarom geen verwondering wektken,
ie
lezen,

dat men in de Vereenigde Staten Engeland er ernstig

van verdenkt, dat het ondanks zijn vriendelijke ‘ant-
woordnota’s de formeel openstaande deur feitelijk
zorgvuldig gesloten houdt.

Sir John Cadman, die thans een leidende functie
in de Anglo-Persdian ‘bekleedt, heeft tijdens zijn ver-
blijf in de Vereenigde Staten’) getracht de op dit

punt bestaande ongerustheid wat te vermlinderen. In
een door The Petroleum Ti.mes weergegeven interview

verklaarde hij geen gronden aanwezig te achttien voor
het sluiten van een petroleutm-entente tussohen En-geland en de Vereeniigde Staten of voor het vo]geh
van een politiek van wederkeerigheid door deze twee
landen, daar er geen Britsdhe petroleumpolitiek be-
stond, strijdig met Amer.ikaansche belangen. De poli-
t.iek van Groot-Brittannië was gericht op het bevior-
deren van de ontginning der petroleumvoorraiden in
ider land, ‘door ider vlk en in ‘t bijzonder door
inwoners der Vereenigde Staten. Verder ontkende hij,
dat Engeland in petroleumrzaken ton aanzien van de
Unie een gesloten deur-politiek zou volgen.

,,Gedurende den oorlog bestonden enkele beperkingen in
Engelaod, maar toen heersoliten er
ook
abnormale om-
stan&igheden. De grootste maatschappij, welke zich bezig-
houdt met ontginning ‘van petroleumsvsldeii
3)
in Enge-
land, wordt gecontroleerd door Ameriikaanseh ‘kapitaal. In
sommi
g
e Britsche koloniën en dominions mogen beperken-
de maatregelen getroffen zijn, deze gebieden staan niet on.der
contrle der Londenscihe regeering. Een feit is, .dat in Cana-
da, dat zekere voorzieningen kent tea aanzien rvan het
verleenen van vergunning voor ontginning van olievel-
den, de grootste maatschappij, de Imperial 011 Company,
een Amerikaansche maatschappij is. In Trinidad bestaat
een regeling, dat slechts En,gelsche maatschappijen con-
cessies kunnen veiikrijgen ‘voör dekroondomeinen, maar aan
het voorschrift wordt niet de ‘hand gekouden en tien aan-zien van andere terreinen bestaan geen beperkende bepa-
lingen.
,,Wat verder Burimali betreft, is deelneming van ,vreemd
kapitaal verboden geweest, maar dit vond zijn oorzaak in
de omstandigheid, dat, toen tot deze politiek nu 35 of
40
jaar geleden werd overgegaan, de ‘vreemde kapitalisten,
die het oog op dat terrein gevestigd hielden, de petroleum-

Zie tgnis. 31 en 350 van den vorigen ja.argang.

Zie ook pgn.
10
van denen jaargan,g.
Veel zal dit nog wel niet te beduIden Ihebben. Verg.
pgn. 589jaargng
1920.
.

.

voorraden daar niet wenechten te ontginnen, doch hen
onaangeroerd wilden laten.. Nu de omstandigheden echter
veranderd zijn, daar er een petroleutntekort is en het Ame-
rikaansche kapitaal veriangend is vreemde terreinen te
ontiginnen, cel de zoo juis.t vermelde politiek spoedig ver-
anderd worden.”

Tot wo’ver Sir John. De opmerking mag misschien
gemaakt worden, dat het den AmerLikanen wel weinig
zal baten, of men nu nog in Burmah een andere Po-

litiek gaat volgen.
Bij
den nauiwen band, welke tus’sc’hen
de Anglo-Persian en de Burmah-Oil C
y
. bestaat, zou

het Sir John weinig moeite gekost hebben, hierover

nadere inlichtingen te verschaffen. En wat Mesopo-
ta.mië betreft, hierover zweeg hij,
wat
begrijpelijk
is
voor een leider van de Anglo-Persia.n, doch hiermede

liet .hij tevens datge.ne
in het duister, ten aannien

waarvan men in de Vereenigde Staten wel het liefst
eenig licht had zien ontstoken.
In de ri.briek Statistieken en Overzichten treft men

aan eenige
Jaarcijfers
inzake Koffie, ontleend aan
de mededeelingen der Firma G. Duuring en Zoon.

INGEZONDEN STUKKEN.

HANDELSPOLITIEK EN VERBRUIKERS-

BELANG.

Zeer Geachte Redactie,

Gij zult mij wel ‘vergunnen, eenige opmerkingen te

‘maken naar aanleiding van het ingezonden stuk van
Prof. ‘v.
Gijn
in het nummer van 1 Faibr. van dit orgaan
over mijn artikel ,,Handelspolitiek en Ver.hruikerebe-

lang” (in E. S. B. van 25 Jan. 11). Ik zal daarbij

Prof. v.
Gijn
pu.ntsgewij’s volgen, zijn opmerking over
de algemeene fout van ,,protectionistische” hetoogen
ter zijde stellende, omdat deze niet ter zake doet en
mij in het onderhavige verband dan ook werkelijk

niet kan interesseeren.

Ik heb gezegd, dat ,,het voordeel van den goed-
kooperen invoer niet ten goede komt aan de coiïsu-
menten, maar aan hen, die tusschen producent en con-
sismenit staan”, en daarmee ‘heb ik ‘onderschat ,,de wer-

king van de concurrentie hij de tusschenpei-sonen”.

Deze weergave is al buitengewoon onvolledig, en
daardoor als zoodanig onjuist. Met name wordt door
Prof. van Gijn gezwegen: lo. over do werking der

Duitsche uitvoerpolitiek, waardoor eenerzijda een
groot deel van het ,,valuita-verschil” ‘ten ‘goede ‘komt
aan den buiteulandschen producent, en anderzijds
voor den consument het gevaar dreigt van een gelei-
delijke vernietiging van die takken ider Nederlandsc.he
Nijverheid, ‘die onder normale omstandigheden tegen
het buitenland opgewassen waren; en Zo. over het feit,
dat de binnenlandsche kostprijs, waarnaar het buiten-
land ‘zich richt, op het oogen’blik nadeelig ‘wordt be-
invloed door het heerschende gebrek aan. werk. De
werking van de concurrentie ibij de ‘tusschenpersenen
wil ik niet onderschatten,
m.aa.r:
lo. een groot deel

van het ,,valuta-verschil” is aan die concurrentie ont.
trokken, 2e. de concurrentie hij ‘de binnenlandsohe
producenten moet men, althans in. ‘vele takken van
hedrijf, evermin onderschatten, 3o. er
werken, en er

blijven bij tijdelijke fbesoherniiing onder de huidige
omstandigheden ‘werken, geheel andere en sterker-
prjsdrulcken’de factoren dan de buitenlandsche valuta-
concurrentie ‘(waarvan men de werking op theoretische
gronden veel te veel overschat, geLijk de rpractisehe

ervaring aanwijst).
Ik heb gezegd: ,,het ‘verkeer naar Duitschland
(is) lamgeslagen”, en daarmee ‘heb ik mijn gezichts-
kring tot de ,,klagende lieden” beperkt.
Den niet-opperviakkigen lezer zal zijn opgevallen,

dat dik ‘heb
gezegd, dat in de huidige ‘omstandigheden
het
iri4ustrieele
verkeer met Duitsch]and is lamge-
slagen. Overziet men de Nederlandsehe Nijverheid in haar geheel, dan is een dergelijke uitspraak zeker niet
te sterk.
Ik heb’ ‘gesproken van ,,vernietigde ‘industrieën.”.

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

149

Ik heb mijn artikel met zeer veel aandacht over-
gelezen, maar heb een dergelijke ujiting daarin niet
gevonden, wat mij aanleiding geeft te veronderstellen,
dat ik haar niet heb gebruikt. Wel heb ik gesproken

van ,,gevestigde industrieën, die in normale omstan-

digheden bewezen hdbben tegen het ‘buitenland op te
komen, maar die t’hans ten gronde
dreigen
te gaan”;
ook heb ik betoogd, dat ,,het toch zeker een ‘belang
‘van de ge’,heele Nederla,nd.sche gemeenschap (is), .dat
in dezen crisistijd ‘niet in-zich-
g
ezonde industrieën
worden vernietigd”, maar ‘dit is toch iets anders dan
het spreken van ,,vernietigde industrieën”.
III. Ik heb ten slotte met een idem iian’digheidje
den ‘oppervlakkigen lezer verleid, nl. gesproken -van,

de stijging der koopkracht van de oorspronkelijk-
werkloozen en gezwegen van de daling der koopkracht
van degenen, die in het onbeschermde bedrijf hun
werkgelegenheid verminderd zien; zoodoende kon ik
conciudeeren ‘tot vermeerdering van n’erkgelegen’heid
tengevolge van bescherming.

Over die daling der ‘koopkracht hdb ik inderdaad
gezwegen. En, ik geloof, ‘volkomen terecht. De opzet
van Mr. S’missaert -was: ,,er komt ‘voor
f
y minder
aanvraag in ‘bedTi,jf A, doordat er
f
y meer moet be-
steed worden voor de artikelen van het beschermde
bedrijf B, dus geen werkvermeer’dering, maar ‘ver-
schui’wing van werkgelegenheid.” Dezen ozet be-
streed ik, door te ibetoogen, dat men zonder bescher-
ming niet weet
waar
en
hoe
de
f
y worden uitgegeven,
terwijl ‘men met bescherming. weet, dat ze tenminste
éénmaa’l dienst ‘doen om den Noderla’ndschen arbeider
werk te verschaffen. En – met Mr. Smissaer’t
aan.-
nemende,
d’at ibedrijf A een Nedeirlandsch ‘bedrijf is
(onder de ‘huidige omstandigheden heeft deze ‘veron-
derstelling groote beteekenis) – sprak ik alleen over
de
stijging
der ‘koopkracht der ‘oorspronkelijk-werk-
l.00e’n, en zweeg over de daling der ‘koopk’raolit ‘van
de ai-Ibeiders uit bedrijf A.

Waarom Omdat die daling der ‘koopkracht in
bovengemelden opzet alleen dan plaats vindt,
won-.
neer
er inderdaad voor
f
y miinder aanvraag in bedrijf
A. komt. Maar de oorspronkelijk-werkloozen stijgen in
koopkracht, en
dus
zal er niet voor
f
y mi’n’der aan-
vraag komen ‘in ‘bedrijf A. Mr. Smissaert zeide in de
ddbatten over zijn aangehaald praeadvies:
,,Wan.ri.eer
het waar is,
i)
dat hoogere prijzen voor beschermde
waren ‘beteekent een minder debiet in ‘de niet ‘be-
schermde ‘bedrijven enz.” Er moet
bewezen.
worden
(wat Prof. van Gijn ‘als bewezen aanneemt), dat er
voor
f
y minder aanvraag in bedrijf A zal zijn; eerder

mag men zich op daling der koopkracht niet beroepen.
En nu meen ik, dat voor ‘het
tegendeel
van een ver-mindering der vraag, voor een Ibedrag van
f y,
in ‘be-
drijf A pleit, -dat de oorspr.onkelijk-‘werkloo’zen in koop-
kracht stijgen; en dat ‘het ‘daarom goed is, over ‘daling
van koopkracht ‘maar ‘te zwijgen.

Prof. van Gijn vraagt mij, te
bewijzen,
dat ‘protectie
werk-vermeerdering meebrengt.
Mathen,,atisch is
dat
niet te bewijzen. Het lijkt mij juist de fout der dogma-
tische vrijhandelaren, a(bsentie van werkvermeerderin,g
matihematisch te willen bewijzen.

Het gaat hier
voor elk concreet geval
van .bescher..
min,g om de grootste mate van
waarschijnlijkheid;
gegeven een bepaalde bescherming ‘van een ‘bepaalden
tak van nijverheid, welke zullen dan de gevolgen zijn

voor de Nederlamdsche v•oikswelvaajrt? En in mijn artikel ‘betoogde i’k – naar aanleiding ‘van den opzet
van Mr. Smissaert – ‘dat er ‘op het oogen.blik, on’der
de hui’dige ‘omstandigheden, redenen zijn, die er voor
pleiten, dat de ‘vernietiging van de werkgelegenheid
(op grond ‘van prijsstijgen’de ‘werking -van bescher-
ming) steeds belangrijk kleiner zal zijn dan de door
de bescherming geschapen ar:beidsgelegenheid.

Mr.
C. P. M. ROMME.

1)
Ik cursiveer.

MAANDCIJFERS.

ONTVANGSTEN VAN SPOOR- EN TRAMWEGMAATSOHAPPIJEN SEPTEMBER 1921.

(Ontleend
aan ,,de
Ingenieur”.)

.
Namen der Maatschappijen.
Perso nenvervoer. Goederenvervoer.
Totale ontvangste
n.

September 1921.
Sept’niber 1920.

Maatsch. tot
Expi.
van
S.S., N. C.-S., Noord-
Brab.

Duitsche

Spoorwegmaatachappij

en
Hou. IJzeren Spoorwegmaatschappij
f
8.742.000,—

f
8.415.000,—

f
17.157.000.—
fl7.967.186,-
Tramwegmaatachappij
,,De
?i4eijerj”


30 968,87
35.363,98
1
1
2

,,

84.835,33
95.952,64
186.699 47
151.868,50
Nederlandache Tramwegniaatschappij

……….
Rotterdamsche Electrische Tramwegmij
580.066.81


580.06681
,,

541.242,04
11
,,

104980.761
5

,,

114.722,86
219 703.62
1
1
211.721,42
Rotterdamsche Tramwegmaatschappij ………
Weatlandeebe Stoon t-amwegmaatschappij
34.680,25
18.845,21’1
,,

58.30456
1
/
,,

50.135,55
,

12.145,13
6.381.46
11
,,

18866,79
1
1
19.780,49
Nederlandseb-Indische Spoorwegmaatschappij..
,,

542.000,—
1.455.000,—
,,

2024.000,—
1.784.566,-
Oost-Java Stoomtramwegmaatschappij
lijn Modjokerto—Ngoro

………………


37J00,—
32.400,—.-
lijn Soerabaja—Krian ………………..


10000,—
95.500,-
Semarang—Cherib011 Stoomtramwegniaatsch


669
000—
538.100,-

Zuider Stoomtramwegmaatschappij …………

Sarnar.—Joana Stoomtramwegmaatscbappij


481.000,—
406500,-
Sera joedal Stoonitramwegmaatschappij
lijn Maos—Bandjarnegara …………….


117 300,—
107.500,-


16 300.—
14.000,-
lijn

Bandjarnegara—Wonosobo………….
Deli-Spoorweg-Maatschappij

…………….


725 000—
466.000,-
Madnera Stnomtrarnmnat’.cbappij …………


177.000—
159.000,-
Modjokerto Stoomtramweg-maatschappij


64.678,—
46.365,-

Nagekomen over Mei.

Nederlandsche Spoorwegen ………………
1

f

8.160.554,031121

f

8.205.581,44
1
1
8
1
f
16.730.775,09
/
18.025.739,06
1
1
2

Augustus.
Staatsepoorwegen in Ned.- Indië.
I. Stsatspoorwegen op Java

……….
f

2.577,622,—
/

3.754.545,—
/
f
5.936180,—
II. Spoorweg ter Sumatra’s Westkust
122.552,—
68.839,—
210 849,—
199.196,—
III. Tr’uuwegen
in
Zuid-Sumatra.
Palembanglijn

………………
28.926,—

.

129,637,—
,,

161.113,—

o5

6.764.298,—

99.511.—
.

Lompong iju………………..
..,

30,026,—
35518,—
67066,—
25.480,—
IV.
Atjeh Stoomtram …………………
,,

105.392,—
65.235,—
175.6,—
154.467,—
De’ ontvangsten der groote maatschappijen, de in .de
Ingenieur” ontbreken,
zijn aan het ,,Maandschrift Centr. Bureau Statistiek” ontleend,

150

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

.FIANDELSPÜLITIEK IN DE MAATSCHAPPIJ

VOO’R NIJVEÉHEID EN HANDEL.
j

Geachte Redactie,

In het verslag der veTgadering van de Mij. voor

Nijverheid en Handel in irw blad van 8 Fbru’ari trof
mij de volgende passage:
Een uitzondering vormde elechts het d.rukkersbedrjf,
weiks vertegenwoordigers zonder ibescherming geen verbe-
tering mogelijk achtten.
De verga.dering was eelt-ter blijk-
baar van nseening, dat de bijzondere positie, waarin deze
industrie tengevolge van hao.r eigen maatregelen verkeert,
haar op dit gebied niet vergelijkbaar maakt met de andere takken van nijverheid in Nederland.

Het komt mij voor, dat de heer Schilthuis, die het
verslag schreef, in het door
mij
gecursiveerde ideel iets
constateert, dat niet juist is.
Wel werd door een der sprekers, den heer Honig,

een dusdanige opmerking gemaakt, de vergadering
st-is zoodanig heeft zich in ‘bovenaangegeven geest niet

uitgesproken. Ware dit zoo geweest, ik had mij
r&ie

kunnen neerleggen bij het verzodk van den voorzitter
om, nadat de heer Honig zijn op uichzelf staande op-
mei-king had gemaakt, over de maatregelen in het

idrukkersbedrijf toegepast
n’iet
het woord te voeren.
De heer Schiltihuis nraakte dus IblijkbaaT van een

-persoonlijk gevoelen een uitspraak der vergadering.

Ik hoop,
mijnheer
de redacteur, dat u deze opmer-
king wel zult willen opnemen, waarvoor ik u bij voor-

baat (beleefd dank.
L. Levissote.

RIJKSPOSTSPAARBANK.

DECEMBER
1919
j

1920

1

1921

f

10.612.566f
10.204.953f
9.717.260
Terugbetalingen

..
10.116.247,,
9.957.823,,
9.333.170
Tegoed der inleggers
op ultimo ……….
261.883.929
,,
266.385.100
,,
276.647.260
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuidboekjes

Inlagen

…………

op ultimo ………
..
37.493.300,,
42.058.950,,
44.364.900
Spaarbankboekjes:

gegeven
12.246
9.843
9.001
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel af-
betaald
7.152 8.592
7.988
Aantal in omloop

op ultimo
1.891.4141
1.912.9421
1.920.252

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

betëekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N d
(
Disc.Wissels.
4
1
1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk
51
190ct. ’21
Bel.Binn.Eff.

19Oct. ’20
Bk. v. Noorw.. 6
25Jan.’22
Bk
IVrsch. in R.C.
19Oct. ’20
Zwits. Nat. Bk. 4
13Aug.’21
Bk. van Engeland 5
3Nov.’21
Belg.Nat.Bk. 5-5
19Mei ’21
Duitsche Rij ksbk.
.5
23Dec.
’14
Bank v. Spanje 6
4Nov.’20
Bk. van Frankrijk
5
1
28Juli ’21
Bank v. Italië. 6
20Mei
1
20
Oostenr. Hong. Bk. -7
30Nov.’21
F.Res. Bk.
N.Y.
4
1
2Nov.’21
Nat. Bk. v. Denem.
5
1
5Nov.’21
Javasche Bank
3
*
1Aug.’09

OPEN MÂEXT.

Data
..4ipsterdarn
Londen
Part.
t

Berlijn
Part.
t
Parijs

1
Port.
t
N.
York
1

Call-
Part.
Prolon.
disconto
galie
disconto disconto
dt,c,
monet,

11 Febr. ’22
3
1
1,
4
311
t

4_.51

4_11
3
1)

6-11,,

’22
3
1
!
4

3-4
31/4_113
-18

4 5
1
1
30.1.-4F.’224″
4
81 8
31
4
-41
4

3113_518
4
_
S
Is

4-6
23-28
J.
’22
41
l4

IS
3114-113
31137/5

18

4_513

7-12 F. ’21
351s
3-1
12
6/8-/4
4_5/

6-8
9-14 Feb.’20
33/_4
311,-4
581
t

4_51

6-9
20-24Ju1i’14
311._313
2
1
1-
2
1
1
4
_
2
1
4

2
1
1
8

1
1
2

2
8
1
t

5
1
12.7
1
12
1) Noteering van IS Februari 1922.

WISSELKOERSEN.

WISSELMARKT.

Na een aanvankelijk voortgezette stijging trad Donderdag
voor Londen op
11,7234
een daling in, die in Londen zelf
ontstaan, ook van daar uit verder gereed werd, ‘zoodat heden
aan het slot uit Londen reeds ivoor
11,63
werd aangeboden,
terwijl hier nog
11,6434
te maken was. Parijs en België
volgden, zij het dan ook niet geheel, ongeveer dezelfde lijn.
Dollars daarentegen waren steeds in tegenovergestelde
richting. Marken waren eveneens in overeenstemmteg met
Londen en Parijs. Oploopend ‘van
1,32
tot
1,41
werd aan
het einde der week weder voor
1,3334
afgedaan. Van Ska.n-
dinavië was vooral Obrisbiania zeer vast,
43,20-44,40,
daarna
44,10
aangeboden. Buenos Aires zeer gezocht, heden
ca. 99,-. Batavia zonder vel verandering, 9834-9934.

KOERSEN IN NEDERLAND

Data
Londen
Parijs
5)
Berlijn
5)
Weenen

Brussel
*5)
New
},.**)

6 Febr.1922
11.62
2260
1.321
0.09
21.58
2.6811
4

7

1922..
11.631
22.65
1.33
0.09
21.64 2.68
8

1922..
11.65,
2275
1.341
0.09
21.71
2.68
9

1922 11.70k
23.171
1.39
0.09
21.04 2.67
1
1
4

10

•,

1922
11.6.91
23.15
1.351
0.09
1
21.09
2.68
11

1922
11.671
23.021
1.341
0.09


Laagsted.w.
1)
11.611
22.50
1.30
0.08
21.50
2.6611
3

Etoogste
,, ,,

)
11.72
23.25
1.41
OJO
22.20
2.69
1
1
2

4
Febr.1922
11.62
22.60
1,33
0.09
21.521
2
2.691
2

28 Jan. 1922
.
11.56
22.321
1.351
008121.31e)
2.73
8

t{untpariteit..
12.10
48.-
59.26
50,41
48.-
2.481
4

5)
Noteering te Amsterdam.
5*)
Noteering te Rotterdam.
t
)
Particuliere opgave.
)
Noteering van 3 Februari 1922.
8)
Idem van
27
Januari.

D a
Stock-
holm
5
)
Kopen-
hagen”)
Chris-
tianIa)
Zwitser.
land)
Spanje
1)
Batavta
II
telegrafisch

6 Febr. 1922
69.15
54.85
43.25
52.671
41.25
981-99+
7

1922
69.70
54.80
43.60
52.50 41.35
981-991
8

1922
69.85 54.65
44.-
52.35
4180
98/
4
-991
9

1922
69.90 55.10
44.40 52.15 42.30
981
4
491
10

1922
69.90 55.10
44.50
52.25
4235
98
3
/
4
-991
11

1922
69.80 55.05 44.15
52.35
42.05
98
1
/_99
L’ste d.
w.
1
)
68.90
5455
43.10 51.95
41.15
981
H’ste
,,

,,
1
1
70.10 55.15
44.75 52.80 42.50
99
1
1
4 Febr. 1922
69.-
54.85
43.20
52.75
41.20
981-991
28 Jan. 1922
68.40
54.45
42.80
53.271
41.021
981
3
-99.
rduntpariteit
66.67
66.67 66.67
48.- 48.-
100

5) Noteering te Amsterdam.
8)
Particuliere opgave,

Termijnnoteeringen der Valuta-Kas.

Ecarts tusschen termijnnoteering en contanten koers

(week van 6-10 Februari 1922).

Londen.
Uit. Febr.
Ult.
Maart
UIt. April

Hoogste B Koers
agio

8
1
4
ct.
agio

1’/
4
et.
agio

1
8
/ct.
Laagste B

,,
Pan
1/

Hoogste
L

,,
agio

1
8
/
1
3
/
4

2
/
4

Laagste L

,,
Pan
11

,,
,,

New-York.

Hoogste B Koers
Pari
Pari
Pan
Laagste
B

,,
disagio

1
/8
ct.
disagio

1
/
8
ct.
disagio

1
/
8
ct.
Hoogste
L

,,
agio

1
18
,,
agio

1
18

agio

11

Laagste L

,,
Pari
Pari
Pan

Parijs.

Hoogste B Koers
agio

2
1
1
2
ct.
agio

2
1
1
2
ct.
agio

2
1
1
2
ct.
Laagste B

,,
Part
Pari
disagio 21
3

Hoogste L

,,
agio

5

,,
agio

5
agio

5
Laagste L

,,
Pari
,,

211
3

,,
disagio 2
1
1
3

Brussel

Hoogste
B
Koers
agio

2
1
1
2
ct.
agio

5

ct.
agio

7
1
1
2
ct.
Laagste B

,,
Pan
21
5
Hoogste L

,,
agio

5
711

,,
,,

10
Laagste L

.
Pan
211
3
,,
,,

.

5

Berlijn.
Hoogste B Koers
Pari
agio

119
ct.
agio

1

ct.
Laagste B
disagio .
1
/
2
ct.
Pan
Hoogste L

.
agio
-.

.1/9 ,,
agio

1
Laagste L

,,
Pari
,,

/a

,,

15 Februari J922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

KOERSEN TE NEW YORK.
NED. BANK 13 Februari 1922
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo
…………..
f

407.369.833,90
Data
1
CablcLond.
ZichiPailja
1
Zkhi BcrIlJn
ZlchIAm3terd.
(In

peiF)
(‘in_dls.p.h3.)I(in_cl.

P
.
Mrk.)
(in cia.
P
.
gid.)
0p
de ba8i8 van t/& metaaldekking ……
192.706.913,98
Minderbedragaanbankbiljetteiiinonloop

,
11 Febr.

1922

4.33.75

8.54

0.50

37.16
. .
Laagste d. week

4.32.12

8.41

0.49

37.16
dan waartoe de Bank gerechtigd is.
. ,,
2.036.849.165,-

Hoogste
,,

..

4.36.87

8.62

0.52

37.46
Verschillenm.d.vorig.weekst.:

Meer

.

Mind,

4 Febr..
.
1922

4.32.62

8.38

0.50

37.26
DiScontO’s

…………

4.296.957,50..

28 Jan.
.
.
1922

.4.25.-

8.19

0.50

36.75
Buitenlandsche wissels.

25.400,-

Muntpariteit
.

4.86.67

5.18I

9511

4081
Beleeningen

……….
.l0.187.428,36’/
2

Goud

…………….


Zilver …………….
17857,66h/

KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN
Bankbiljetten

17834.335.-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
.
.

3.
l37.005,041/
PlaâI,cn cn
Nolcefings.
28 Jdn.
1
6

1 1
Febr.
’22
l

Fcb.
Landen
eenheden
1922
1922

Laagsfe Hoogste
1922
Voorn&amete posten in duizenden gu
___

.lden.

Alexandrië
. .
Piast. p. £

9771

J
9771ie

9771

9771

97Iis Data
Goud
Zile,
b”
,

1
je.ten Andere
op
achulden
ei,ch6are
*B

Aires’).
.

d. p.
$

43
1
1

4511

44
7
1

4531
4

4511
4
605.969 6.804
998.965
24.349
Calcutta
. .
.
.
Sh. p. rup

113
7
/
s

1/3
23/
32

1131

11313,

113
1
I
16

Hongkong
..

id. p.
$

2/7’/
2

2’6/
4

2151
4

217

26
1
1
8

605.969
6.786
1.016.800
29.053
Lissabon
. .
. .
d. per Mil.

4
3
1
8

4
1
1

3
7
1
8

4
1
1
2
43
1
1
32

13 Febr. 1922…….

30 Jan.

1922 ……

605.969 7.104
1.016.538
32.721
Madrid

….
Peset.p.

28.24

28.14

27.50

28.15

27.77
605.969
7.326
1.006.882
41.427
•Montevjdeo’

d. per
$

41
1
1

43

42
3
1,

43314

431
12

6

,,

1922 …….

605.969
7.443
1.022.429
51.227
Montreal….

$
per £

4.47

4.511
4
.4.51

4.58

4.5l’/2

23

1922…….

636.141
22.124
1.043.938
58.219
‘R.d.Janejro. d. per Mii.

73
1
s

“/32

73
1
s

719/
33

77
1
,

16

1922…….

14 Febr. 1921 …….
14 Febr. 1920 ……

632.789
8.797
1.025.915 121.093

Shanghai…. Sh. p. tael

3,5/

11
2

3
1
4

3/6

3
1
43
1
s

25 .fuli

1914

.
162.114

____
8.228
310437
______ ____
6.198 Rome

…….LiTes p. £

961

92
1
/
2
,

87

Singapore

..

id.p.
$.

2/3’/

2/3
26
/
32
2/3
23
/
22
2/3
2h
1
32
2/326/32
Totaal
rva
1
Scheatkist.

___
til
8escht*-
L)ek-
Valparaiso.. peso p.£

44.00

44.80
1
43.00

43.80

43.60
Data
.
bedrag,
1
.

1

prome,,en
Beiee-
ntngen
baa,

i

Metaal-
hings..
percen.
Yokohama
..
Sh. p. yen2,2’/32l 2/2/

1
2/P/

1
2/2/,

2/2’/33
d
iaCOfltOS
rechtstreeks
1

saldo
.tage

13 Febr. 1922 201.832

50.000

137.340

407.370

60
‘Koersen der vooraf
g
aand
e
dagen.
‘)
Telegrafisch
tranefert.

NOTEERING VAN ZILVER
6

1922 206.129

45.000

147.527

402.844

58

23 Jn. 1922 217.536

57.000

142.177

402.481

58

Noteering te Londen

te New York
11

Febr. 1922

….

3431s

651
8

23

,,

1922 223.263

57.000

138.627

402.892

58

4

,

1922

348/4

66’/3
16

1922 324.073

106.000

142.856

397.940

57

28 Jn.

1922

.

35/

65/9
14 I1’ebr. 1921

175.580

32.000

231.358

437.038

59

21

,,

1922

343/
14 Febr. l920i 226.691

149.000

214.575

411.662

56
11

Febr. 1921

……36
1
/

62
1
/
25Juli

19141

67.947

14.300

61.686

43.521′

75
14 Febr. 1920 ……82

131
‘) Op de basis van
8
1

nietaaldekking.
20 Juli

1914

……24’/
i
,

54
1
1
Uit de bekendmaking van den Min1ter vn Finan.
ci ë n blijkt, dat uitst,onden op:

NEDERLANDSCHE BANK.
_____

Februarl
922

TiFcbruo,j
1922

Verkorte Balans op 13 Februari 1922.
Aan schatkistpromessen..

/512.160.000,-

1516.150.000,-
Activa.
waarv. direct bij Ned. Bk.

,,
45.000.000,-

,,
50.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
..

,,282.258.000,-

,,289.095.000,-

Binnenl.
Wis.{H..bk.

f
1031170.954,38
1
/
2

sela,Prom.,

B.-bk.

,,
39.89’4.448,85
Aan zilverbons

……..
…32.413.087,50

,,
31.941.046,50
enz.indisc.

Ag.sch.
,,
58.766.981,71
f

20l.832.384,94’/
Onder de vlottende 9chuld is begrepen:

Papier o. h. Buitenl. in diicnnto

. . .
Voorsch. aan de Koloniën
1
,,284.688.000,-
1
,,286.089.000,-

Idem eigen portef..
f
57.083.007,-
Af:Verkochtmaar voor

Voorschot aan Geu3eenten}I

1
voor door Rijk voor hen 1,, 74.503.573,53

debk.nognietafgel.


te heffen Ink. belastin g

1
6
Fcbruari

57.083.007,-

,

.

.
Beleeningen

[H.bk.

f
59.654.898,28
1
2
Tegoed v.d. Postch.
&
G.dst
I..

32.018.168,95
1..
32.018.168,95
mci. vrsch.
in rek.-crt.’ B.-bk.

,,

11
.023.729,2
111
3
JAVASCHE BANK.

op onderp.

Ag.sch.
,,
66.661 .096,43’/
9

Voornaamste posten in duizenden guldens.De samengetrokk.n

f
137.339.723,9311
3

cijfers der
laatste
weken zijn telegraphisch ontvangen’

Op Effecten

……

flOS.144.757,54’/9

,
Bank
Data

Goud

1

Zilver

buljetin

opei,chb.
~esc
etaal.
OpGoederenenSpec.,, 29.194.966,39

l37.339.723,93’/
schulden

saldo
1

___

– –

Voorschotten a. h. Rijk ………….11.083.520.23
4Feb. 1922

172.750

272.500

79.500

102.350
Munt en Muntmateriaal
28Jan.1922

175.000

273.000

80.500

104.300
Munt, Goud ……
f
56.238.105,-
21

,,

1922

176.000

278000

75.500

105.300
Muntmat., Goud
..
,,549.730.929,59
7Jan.1922

147.484

30.144

284.974

117.281

97.760
f605.969.034,59
31 Dec. 1921

146.089

29.545

281.547

119.208

96.070
Munt, Zilver, enz..
,,

6.804.345,32112
24

,,

1921

150.97828.955

281.808

114.955

101.108
Muntmat., Zilver

Effecten

612.773.379,91/2
5Feb.1921

225.127

10.238

344.426

120.433

142.636
.
Bel.v.h.Res.fonds..
f

5.331.515,25
7Feb.1920

168.776

3.952

306.658,

100.677

91.476

id. van
I,
v.
h. kapit.
,,

3.875.472,37119
25 Juli 1914

22.057

31.907

110.172

12.634

4.8422
,,

9.206 .987,621/2
Geb.enMeub, der Bank ………………3.747.500,-
Data
Dis

Wissels
buiten
flelee.
Voor

1

schotten
Diverse
Dek.
kings-
Diverse rekeningen ………………….
,

37.583.595,57
______
contds
bctaa/baarl
N.

lnd.
I
ntngen
J

aan
hei
1 Gouv.nem.1
1

.
reke
ningen
1
percen-
1

lage
f1.070.650.099,22


-._______
4Feb.1922
164.890
6.900e
**’
50
Passiva.
Kapitaal

………………………
f

20.000.000,-
28Jan.1922
21

,,

1922
164.000 194.000
1

7.500e
1
20.600
***
ss
50
50
Reservefonds

……………………5.386.728,62
1
/
9

36.3131

16.271/ 12
1
.l73
Bankbiljetten in omloop …………

..998.965.225,-
7 Jan.1922
60.861 4.911
44
Bankassignatiën in omloop
………..
‘,,

704.419.72
31 Dec. 1921
33.7111

15.4481125.322/
55.583
9.293
44
Rek.-Cour.’l Het Rijk
f


24

».

1921
34.428j

14.972
100.7011
73.227
6.581
45
Baldo’s:

1
Anderen
,,

23.644.954,911/2

.
5Feb.1921
34
.
6291 24.6421122.6571
18.538
44.682
51
23.644.954,91
1
1
2

7Feb.1920
14.980

14
.
498
1
154
.3
1
81
15.804′
50.684
42
»iverse rekeningen ………………….
,

21.948.770,96
25JuB 1914
7.259

6:3951

47.9341
6.446
2.228
’44
‘170650,099,2T
5)
Sluitpost activa.
)Baaia
8

metaldekking.
8),
Credittaldo.

152

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15
Februari 1922

DE SURINAAMSCHE BANK.

.

1

BANK VAN FRANKRIJK.

Voornaamste
posten in duizenden guldens.

– Voornaamste posten in duizenden trance.

Data
Metaal
Ctrculalte
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
D

ek
7

n ngen

3Dec. 1921….
1.485
2.086
1.089
1.930
263
26 Nov. 1921….
1.485
2.037
1.121
1.924
278
29

1921,…
1.485
2.033
1.178
1.954
292
12

1921….
1.485
2.058
838
1.945
280
5

1921….
1.516
2.207
857
1.958
265
29Oct.

1921….
1.508
2.074
963
1.931
223

4Dec. 1920 …
1.157
2.508
1.053 1.947
286
6Dec. 1919….
1.034 1.667
1.086
1.525
530

25Juli 1914 …
645
1.100
560
735
396
t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Circulatte

Currencg,
Notes.

Bedrag
1

Goudd.
Gov. See.

8 Febr. 1922
128.748 122.667
304.163
28,500
266.733
1

,,

1922
128.752 123.587
304.306
28.500
267.145
25 Jan. 1922
128.447 122.206
305.004
28.500
267.482
18

1922
128.444
122.600
308.566
28500
271 364
11

1922
128.453 123.627
313456
28.500
276.624
4

1922
128.440 125.690
319.803 28.500
283.484

9 Febr.1921
128.283
128990
341.554
28.500
309.193
11 Febr. 1920
106.027
89.977
327.372
28.500
309.083

22 Juli

1914
40.164
29.317

Data
Cor,.
Sec.
Other
Sec.
PuI’lic
Depos.
Other
Depos.
Re.
verve
Dek..’
htngs-
perc.
t)

8 Febr.
1
22
82.224
80.425
14.721
154,414
24.532
14,50
1

’22
,,
47.204 80.590
15.646 144.750
23.616
14,70
25 Jan. ’22
45.079
83.667
14524
120.929 24.691
18,23
18

’22
47.144
83.975
19.623
117.821
24.294
17,67
11

’22
55.004 85.162
15.602
129.887
23.276
15,99
4

’22
68,752
120.020
17.118 174.704
21,195
11,04

9 Fehr.’21
50.202 78.588
20.177
106.332
17,744 14,02
11 Febs.’20
53.948
83.838
22012
132.276 34.501
22,40

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
521

t)
Verhouding tueschen Reserve en Deposit..

DUITSCHE RIJKSBANK.

Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-
kassenscheine, in duizenden Mark.

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kassen-
schetne
Circu-
latle
Dek-
kings.
eerc.
)

31 Jan. ’22
1.009,183

995.690
5.807.2901115.375.766
6
23

’22
1.008.706

995.391
5.238.173
111.889.606
5 14

’22
1.007.085

995.392
3.940.304112.593.937
4
7

’22
1.007,107

995.395
4.903.056
113.139.872
5
31 Dec

’21
1.007.004

995.392 6.963.607
113.639.464
7
23

,,

’21
1.004.142

993.695 6.208,644
108.995.550
6

31 Jan. ’21
1.098.006 1.091.635
22,810 443 66.620.804
33
31 Jan. ’20
1.110.459 1.090,143
11.633,530
37.443,385
34

23 Juli

’14
1.691.3981.356.857
65.4791
1.890.895
93
t)
Dekking
der circulatie door metaal
en Kassenscheine.

Data
Wtssela
Rek. C,t.
1

Darlehens&assenscheine

ITotoal
In kas hij de
u(tgegeoen
Reich, bonk

31 Jan.
1922
127.752.818
23.412452
13.867.000
5.701.000
23
1922
119.272.003 17.889.122 13,264,900
5.133.000
14
1922
124.608.539
22.136.278
12.098,800
3.836.400
7
1922
119.693.959 16.822.769
13.155.500
4.802.000
31 Dec.
1921
133.392.660
32.905.673
15.308.100
6.863.300
23

,,
1921
118.445,263
21.789.203
14.213.100
6.110.800

31 Jan.
1921
53.336.946
15.833.964
34 224 200
22.763.500
31
Jan.
1920
39.787.418
14.121.542
24.656,600
11.597.900

23 Juli
1914
750.892
943.964

Data
Goud
Waarvan
tn het
Buitenland
Zilver
Te goed
I. het
Buitenland

Buit.gew.
r,00rsch.
ald. Staat

9 Feb.’22
5.524.965
1.948,367
280.709
624.150 23.200.000
2

,,

’22 5.524.830
1.948.367
280.501
623.969 23.500,000
26Jan.’22
5.524.723
1.948,367
280.498
624.247
23.000.000
19

,,

’22
5.624.573
1.948,367
280.235
623.786 23.350.000

10Feb.’21
5.502.269
1.948.367
226.628 732,783 25.900.000
12Feb.’20
5.581,019
1.978.278
253.956
872.601
25.800.000

23Juli ’14
4.104.390

639.620

t
Uitge-
1
Belee.

Bankbil- 1 Rek. Crt.

Rek.
1

Partt-

Crt.
Wtssels

stelde
Wissels

ntng

Jetten

culieren

Staat

2
.
412
.
418
1
52.675 2.307.647 36.704.223 2.356,389 48.798
2.820.338 53.370 2.248.210 36.606.704 2.601.966 27,813
2.392.169 54.271 2.271.561 36.432.8442,371.750 20.013
cr 2.456.843 54.583 2,267.226 36,785.7242.451.742 33.347

o

1
3.082.659 334.459 2.235.440 38.272.3063.366,052 51.047
1.808.709 599.341 1.555.103 37.986.767 3.123.278 66.279

1.541.9801

769.4001
5.911.9101
942.570400.590

BANQ(JE NATIONALE DE BELGIQUE.

Voornaamste posten in duizenden trance.
1
Metaal Beleen.
1
Edeen.

,nn. 1
Data

1
mci.

Von

1
van

wissels
t
Circu-

Rek.

1
buitenl.

buitenl.
1
prom. S.
1

en

1

latie

1

Crt.

1
saldi

vorder.
1
pro”inc.
1
heleen.

i

portie.

9 Feb.’22 327.325 84.653480,0001608.86616.351.6841 210.386
2 ,, ‘22327.240 84,6531480.000618.3486.359.269 162,118
26Jan.’22 326.467 846531480.00055868816.301.911 194.558
19 ,, ’22 327.549 84,653l48O.00O559.674 6.313.721 187.992

10 Feb.’21 324.286 84 374 480.000’920.265,6.074.974 1,085.055
12Feb.’20 3538821 84.9551480.0001478 2564.942.841 1.547.228

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Data
Goudvoorraad
______________
Zilver
etc.

F.R.
Notes tn
ci,cu-
Totaal
Dekking
(n het
1
buiteni.
___________
bedrag
F. R. Notes
latie

25 Jan. ’22
2.904.248 2.037.485

154.6072.184.001
18

’22
2,898.692 2,046.865

152 8112.229.677
II

’22
2.895.589
2.011.441

145.105 2.293.799
4

’22
2.875.298
1.989,787

134.504 2.405.316

28 Jan. ’21
2.106,137
1.441.445
3.300 2l3.837
1
3.090.748
30 Jan. ’20
1

2.012.656
1
1.233,655
114.3211

61.277j2.850.944
L..’ata
rvissezs
Totaal
Depositos
Gestort
Kapitaal

.Algem.
Dek-
kings.
pete.
1)

Percent.
Goud

dekking
circul.
5)

25 Jan. ’22
932.882
1.778.797
103.067
77,2
111,6
18

’22
1.008.766 1.784.895 103.020
76,0
1088
11

.

’22
1.074.248
1.776.907
103.204
74,7
105,5
4

’22
1.239.432
1.829.138
103.203
71,1
98,5

28 Jan. ’21
2.621.533
2.238.317
100.147
49,0 56,5
30 Jan. ’20
2.735.670 2.739.624
87.892
44,5
50,5
t)
Verhouding
tusochen: den totalen goudvoorraad, zilver etc, en de
opeischbare schulden: F. R.
Notes
en
netto deposito’s.
5)
Na aftrek
van 35 pCt, der totale
dekkingsmiddelen
als dekking voor de netto
depoeitoe.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ KET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in duizenden dollars.

Totaal

Data

Aantal uitgezette

Reserve

banken gelden en

hij de

1

Totaal

Waarvan
time
beleggingen F. R. bank

deposito’s

depostt.s

18 Jan. ’22
806 ‘11.020.155
1.267135’12535380
2.017.564
11
,,

’22
808
11.106.429
1.325,419113685.549

3.019.481
4

,,

’22
808
11.205.769
1.314.021
13.684.609
3.011,212 28 Dec. ’21 806
11.220234
1.267.107
13.429.723
2.998.213

21Jan. ’21
829
16439.374
1,333.926
13.882.681
2.918.182
23Jan, ’20
803
15.865.356
1.424.709
14356.111
2.477.405

Aan het
eind
van ieder kwartaal wordt een
:overzjt
gegeven van enkele
niet wekelijks opgenomen baakstaten,

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

153

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 13 Fdbruari 1922-
Niet zoo spoedig als aanrvankelijk werd ‘verwacht, toch
nog binnen een ‘vrij kort tijd.sverioop, is de spoorwegsta-
hing in Duibsohland, met haren aanhan.g vati de staking
der gemeente-werklieden van Berlijn, tot een einde geko-
men. Meer en meer blijkt, dat de consolidatie van het
Regeeri.ngabeleid in Duitschiand groots vorderingen maakt,
hetgeen niet anders (lan ten goede moet komen aan het
economisch leven. Een merkwaard-igheicl bij •deze gewel-
di’gste staking, die tot nu toe na de revolutie is voorgeko-
men, ‘mag wel worden genoemd de betrekkelijke stabiliteit,
waarin de buitenlwn’dsohe witselkoersen en de effectenbeur-
zen zich hebben bevonden. Eensdeels mag dit worden be-schouwd ‘als een bewijs van ‘vertrouwen in het beleid der
Regeering, anderdeels als de erkenning ‘van het feit, dat
de staking per saldo toch niet veel aan ‘den toestand zou
hebben ‘veranderd, ‘hetzij zij gewonnen of verloren zou zijn
geworden. Het staat nu eenmaal vast, dat Duitschlaad
groots veranderingen in ‘het ‘binnenlandsoli beleid ‘zal heb-
ben aan te brengen, wil het binnen eeniigsains afzieubaren
tijd weder in de rij der groote naties ‘worden opgenomen.
En die veranderingen zullen dan in ‘hoofdzaak gevouden
moeten worden ‘in een zeer sterke •bezuinigin’g en in een
geleideljken teruggang naar de oude toestanden, d.w.z.
in een langzame afschaffing van allerlei subsidies, in een
verhoogin’g der ‘belastingen, enz. Dit zijn alle maatregelen,
die den levensstandaard der bevolking wel moeten druk-
ken en waaruit derhalve te eeniiger ‘tijd steeds conflicten
kunnen voortkomen. Men heeft de jongste gebeurtenissen
dus ‘vrij kalm opgevat en ze meer beschouwd als verschijn-
selen, die aan het tegenwoordig staidiiusn der ontwikkeling
min of meer inhaerent geacht ,moeten worden. Dit neemt
niet weg, dat er ‘ter beurae ‘van B e r 1 ij n toch ‘wel eenige
druk te constateeren is geweest. Toen echter tegen het
einde ‘der week bleek, dat de Regeering den toestand meester
zou worden, keerde de stemming en werden andere momen-
ten op ‘de markt naar voren gebracht. Speciaal de omstan-
digheid, dat de baakwereid nog allerlei emissies in porte-feuille heeft, ‘heeft liet publiek er toe ‘bewogen, opnieuw
belang te nemen bij ‘diverse aandeelen, ‘waardo2r het index-
cijfer, dat de Frankfurter Zeitung wekelijks publiceert,
zich ‘heeft ‘kunnen stellen op 222 ‘tegen 215 acht dagen
geleden. Hierbij valt op te merken, ‘dat de grootste rijziing heeft plaats ‘gevonden in ‘binnenlandsohe aandeelen; ‘bui-
tenlandsche obligaties waren slechts fractioneel hooger
gevraagd, terwijl binnenlandsche obligaties geen ‘verande-
ring te aanschouwen hebben gegeven.
Te L o n d e n is nog sted-s het merkwaardigste feit de
ruimte op de geidmarkt en de, tengevolge hiervan, buiten-gewoon groote vraag ‘naar beleggingspaipieren. Reeds be-ginnen in steeds ruimer mate ‘buitenlandsche Regeeringen
en corporaties een beroep te doen op ‘de Londensohe geld.
markt; in de achter ons liggende ‘berichtsperiiode is dit
weder het geval geweest met het Département de la Seine,
waarvan de schuldbrieven ook aan de Amsterdamsche beurs
zijn geïntroduceerd. Hier ter plaatse is reeds ‘vaker uiteen-
gezet, dat de geidruimte te Londen ‘nitsluitend te danken
is aan den stilstand in ‘zaken en ‘dat ‘dus dit verschijnsel
tot op zekere hoogte ongezond kan worden ‘genoemd. Aan
den anderen kant opent het de mogelijkheid voor ide Regee.
ring om groote bedragen ‘vlottende schuld te consolideeren. Voorloopig ziet het er -niet naar uit, dat ‘de .gekhmarkt ook
voor den handel beschikbaar -zal ‘moeten zijn, zoodat ook
wel mag worden ‘verwacht, dat binnenkort het officieel
disconto van de Bank of England zal worden -verminderd.
Vermoedelijk zal men hiertoe echter niet overgaan, alvorens
de Vereenigde Staten het ‘voorbeeld hebben gegeven, ten-
einde het onttrekken van Amerikaansche saldi te voor-
komen.
Het is inmiddels de vraag, of New York spoedig dit
voorbeeld zal geven. Wel ‘is ‘de geldru’imte daar ter plaatse
eveneens ‘groot en stellen handel en industrie geen over-
dreven eisehen, doch er is een andere factor, die ‘hier ge-
wiCht in de schaal legt. Een zeer groot aantal boeren ver-
keert in moeilijke omstandigheden -door de plotselinge
daling van alle voedergewassen en zij trachten door een
georganiseerd optreden de hulp der banken te verkrijgen.
Te dien einde heeft reeds een groote conferentie te Washing-
ton plaats gehad, ter gelegenheid ‘waarvan President Har-
ding wel heeft gewaarschuwd tegen het in-beslagnemen van
de banken voor particuliere doeleinden, ‘doch, van welke
bijeenkomst toch wel een zoodanige invloed uitgaat, dat
men ‘voorshands huiverig is in te grijpen ‘in de bewegingen
der geldmarkt door een discontoverlaging. Men ‘geeft er de
voorkeur aan, even het verloop der dingen af te rwaohten.
Overigens ziet liet er ook in Amerika niet naar uit, dat

de banken hun beschikbare middelen epoedig zullen moe-
ten afstaan ten behoeve van industrie en handel. De staat
van onuitgevoerde orders der Steeltrust over Januari is
een hef Lige teleurstelling geweest en heeft opnieuw bewe-
zen, dat de optimistische uitspraken van enkele maanden
geleden minst
g
enomen zeer voorbarig zijn geweest. Alleen
de textielbranche schijnt een eeniigszins beteren tijd door te maken, doch toch niet zoodanig, dat hierop eenig voor-
uitzicht voor een
algemeen
b;teren ‘tijd kan ‘worden ge-
baseerd. –
Ondanks deze omstandigheden heeft de bours ‘te New
York over het algemeen een ‘vasten grondtoon aan den dag
gelegd. De omzetten zijn zelfs ‘vrij gi-oot te noemen. Ver-
moedelijk moet dit worden toegeschreven aan de betere
vooruitzichten voor de spoorwegen, in aooverre zij thans tenn’ninste ‘kunnen ‘trachten nieuw geld te ‘verkrijgen. In
sommige gevallen is dit reeds gelukt en ‘waar ‘herstellingen en vernieuwingen dringend noodig zijn, is ‘dit een minstens
even gunstige factor, als een periode ‘van levendig ‘verkeer
zou zijn geweest.
Te P a r ij s is de stemming eerder ‘aan den flauwen kant
gebleven. De precaire toestand in de bank’wereld oefent
hier een drukkenden invloed uit, hoewel men voor de
leidende instellingen geen enkele vrees ‘koestert. Toch ligt
er als een waas van bezorgdheid over de gansche beurs,
hetgeen ‘vermoodelij’k ook wel in ‘verband ‘zal staan met het
pessimisme, ‘waarmede serieuze kringen (le intraneigante
politiek van den heer Poincaré beschouwen.
T e o n z e n t is de afgeloopen week weder uitermate
stil geweest, met slechts enkele momenten, die de markt
uit ‘haar een’vormigheid hebben kunnen brengen. Op de
beleggin’gsmarkt hebben zich geen incidenten voorgedaan;
de koers van onze binnenlandsohe staatsfon,dsen ‘bleef vrij-
wel onveranderd. Wat
bioitenlandsche b eleggingswaarden
betref t, werden hier geïntroduceerd, zooals reeds ‘hierboven is gereleveerd, de 7 pCt. 30-jarige obligaties van de Ponden-
leening van het Departement van de Seine, waarvan de
eerste koers werd gesteld op
94Y
pCt. eensgevend geld.

6 Feb. 9 Feb. 13
5
Olo
Ned. W. Sch.

1918 85
9
!,
85
1
1

85
1
% +
1
1
16

1/2
0
/0
,,,,,,

1916
83
1
1

84
1
1
4

84
1
1

+
31

4

o,,

,,,,,,

1916 75’/

75116

7511
3
‘1
0
/

,,

,,

,…….
69

ï 69

69
3

0
/0 ,,

,, , ,
;;
593/’
B.

;58!8

5811

– 111
4

2’/8
0/
Cert. N. W. S. …… j51
1
1
4

50
1
1,750
1
1
4
– 1
5
0/
Oost-Indië 1915 .. .. 9l”/, 918

92

+
il
/ie

6

0
/0

,,

1919 – . . . 951

957114′ 95
1
1
3
+ 1118
4
0/
Oostenr Kronenrente

1

‘,:1

1114 + 114
5
0/
Rusland 1906
……8/8

7314

7
3
1t

5
1
8

4
6/t,
Rusl. bij Hopo & Co.

8
0
1, 1
8
5
1

8’18
+
1118
411
0/o
China Goud 1898 .. 64
1
1

64
1
18

64
1
1B
4
0/
Japan 1899 ……..593/4, 5931
4)
5931
4

4
0/
Argentinië Buitenl.. 581
4
58

58

– 81
4

5

0
/oBrajlri 1895 …… 61/6l

61
1
18
+
1
/
8

7

0/
Staataspoor ……..lO3’/

103
1
/
104’/
4
+
5
/8
7
0/
Amoterdam ……..103

103
1
1
4
103
1
1
4
+ ‘/
De
aandeclenmarkt is zeer mat gebleven, met een tendens naar omlaag.
Pctroleumwaarden
waren ‘bij uitstek ongeani-
meerd, zonder eenige aan’wijsbare reden. Integendeel is
ter vergadering van de Shell Company te Londen alle ‘ver-
trouwen in de toekomst ‘van het Koninklijke-Shell-concern
uitgesproken en werd de uitgifte van (le 2e preferente aan-
deelen beschouwd al’s te zijn in ‘het voordeel van gewone
aandeelhouders. Toch was de stemming hier buitengewoon
mat en ‘verliet het hoofdlouds de ‘week op den laagsten
‘koers.
,Suiker-w aarden
waren onveranderd en vrijwel ‘veron-
achtzaamd.
Daarentegen ontwikkelde zich groote ‘belangstelling in
de afdesling voor
industrieele waarden,
waar vooral aan-
deelen Jurgens zeer gevoelige verliezen ‘te lijden hebben
gehad. De reeds lang circuleerende geruchten ‘om”rent hef-
tige verliezen door deze vennootschap geleden, hebben ‘zink
‘thans baan gebroken in groot -aanbod, rwaaronder zoowel
de gewone als de preferente aandeelen te lijden ‘hebben
gehad. Een gering ‘herstel is ‘gevolgd, doch de stemming
bleef onigeanimeerd.
Ook in de
rubberafdeelivg
was te ‘midden ‘der algemeene
‘apathie een enkel fonds, dat door een sensabioneale daling
de aandacht heeft getrokken. Het waren aandcelen der
Nederlandsche Guttaperoha.fabriek, die ingavolge berichten
van groote verliezen in voor dit fonds omvangrijke posten
werden aangeboden. De ‘koers kon ook hier ten slotte
eenigsains imonteeren.

6Feb. 9 Feb. 13

Amsterdainsche Bank …. 160

160

160
Koloniale Bank ……….127

125
1
f

126

– 1

154

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

6Feb. 9Feb. 13

Ned.Handel-Mij.cert.v. aand. 140
5
1
8
.

140
1
1
4

139112


1118

Rotterd. Btinkvereertiging..

1041
4

104
1
1
2

104
3
1
4

Amst. Superfosfaatfabriek
.

:52

.51
1/
51


1
Van Berkel’s Patent ……..39

38′
3
/8

+
48/8
Insulincle Oliefabriek ……

8′

.

811
731
4


21
4

Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand.

78
1
1
4

’76
77


1
1
1,

Hollandia Melkproducten ..

152’1′

152113
1523
1

+
‘/
Philips’ G1oeilampnfabriek i991
4

199
2
/
2

1901
4


9
R. S. Stokvis
&
Zonen …. 578

578 578
Vere’nigde Blikfabrieken..

71
1
1,

‘721
4

71!
4

+
i
/
Compania Mercantil Argent.

74113

70
72
1
1
3

—2
Cultuur-Mij. d, Vorstenland. 152
3
1

151
3
1
4

150


21
4

Handeisver. Amsterdam… 357

.
354’1
4

351112

-5112

Hou. Transatl. Handelsver.

21′..

21 21
Linde Teves
&
Stokvis ….9’/2.

74
1
/
2

75


4/
3

VanNierop&Co’sHandel-Mij.

5

;

41
5
Tels
&
Co.’s Handel-Mij….’

112

34
35

4-
1
/
2

Gecons. Hou. Petroleum-Mij. 143
1
1
2

147
Kon. Petroleum-Mij
t
399314′ 146113

+
3 397
1
1
2

2’/
…….r,402
Orion Petroleum-Mij.

,

Afgest. Aand.1

341
1 9

34
3314


81
4

Steaua Romana Petroleum’
Mij. .. Afgest

Aandi.
45
1
12

45
1
1
Amsterdam-Rubber-Mij

. .
963
1

9711.
96114


112
57

57 57
152

150 148

—4
Nederl.-Rubber-Mij………..

Deli-Batavia …………..
303

3091/.,

309
1
1

+
61/4
Oost-Java-Rubber-Mij……..

Deli-Maatschappij

………
260

255
..
253

—7
Medan-Tabak-Maatschappij
.
272

272 272
Senembah-Maatschappij….
f374

375 375
1
1

+
11
3

Er warén nog enkele fondsen, ‘waarin
slechts van tijd
tot tijd eenige ‘handel op ‘te merken is. In
cle eerste plaats
moeten hier worden genoemd aandeelen Redjang Lebong,
die een 30-tal procenten konden stijgen tin verband met
berichten omtrent het ontdekken van een nieuw goud-
ioudend rif. In de tweede plaats traden naar voren san-
.deelen Peruvian Corporation, die ook eenigermate
konden
stijgen op betere vooruitzichten van de onderhandelingen
met het Gouvernement.
Overigens was de handel op de geheele markt uitermate gering. Orders van het publiek werden bijna niet geboekt;
de grootste levendigheid werd nog veroorzaakt door de be-
roeps-speculatie en den daghandel.
$cheepvaartwaarden
zeer stil.

6Feb. 9Feb. 13 Feb.
R
ij
zin
g
of

daling.
Holland-Amerika-Lijn

….
154
161
1
1
2

15471,
+
’18
,,gem.eig.
140 144
2
1
2

139’/4

31
4

Holland-GuIf-Stoomv.-Mij…
’95
68 70
—25
Hollandsche Stoomboot-Mij.
53
1
1,
54
52114
– 31

Java-China-Japan-Lijn
. . ..
104
1
1
2

104
104
—’/2
Kon. Höllandsche Lloyd
.. .
23
3
1
23
7
1
8

23
3
1
4

Kon. Ned. Stooznb.-Mij…..
84
84
8
1
4

81’/
4


2/
4

Koninkl.-Paketvaart Mij.
..
92
1
1
2

91
91114
– 1114
Maatschappij Zeevaart
….
80
1
1,
,80/
4

781
– 1112
Nederl. Scheepvaart-Unie..
108
3
1
8

1081,18
10718

31
4

Nievelt Goudriaan………
138 139
140
+ 2
Rotterdamsche Llôyd ……
139
1
/
2

140
138

Stoomv.-Mij.,,Hillegersberg”
74
1
1
2

73
73

1113
,,Nederland”
..
164
161
3
1,
1601

38/s
,,Nooidzee”
.
31
30
1
1
4

30114
– 31
4

,,Oostzee”…..
78
.
781
3

77
1
De
Amcrikaansche markt
gaf weinig variaties
.te aan-
schouwen, in overeenstemmig
met de houding van Wall-
street.

..

6Feb. 9Feb.

American Car
&
Foundry..
15411

154
1
1i6.
1541116
10
Anaconda Copper

……..
1031!16


103
1021 10
31
– I4
Un.
States Steel Corp. ….
“8
93
931
3

+ /5
Atchison Topeka
………..
103/
1031
4

10311
4

ll
II
Southern

Pacific……….
90
1
/
3

90’12

891
3


Union

Pacific
…………
l37’/
3

141
1
1
3

141
1
1
2

+
4
Int. Mere. Marine orig.
Corn.
161
4

1771,
16/
– 1f
s
prefs.
74
3
1
8

74112 75318
-1- 1
De
gelcimarkt
is
iets stroever geworden;
prolongatie
op-
loopend -van
31%
tot
3%
‘pCt.

COEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r w e. De haussebeweging, die •eenigen tijd geleden
in de granen begonnen is, is nog niet tot staan ‘gekomen.
In de afgeloopen week waren de zaken in tarwe al bijzon-
der levendig. . Dagelijks werd. án Londen een groot aantal

, ladingen verkocht en regelmatig liepen de prijzen op. De
exportlanden bleken niet ongevoelig voor die groote belang-
stelling en zoowel Buenos Aires als Ohicago ‘kwamen bijna
dagelijks hooger af. In Buenos Aires liep de Maar’tnotee-
ring ‘van 4-11 Februari van pas. 12,20 tot pes. 13,20; ‘in
Chicago de Meitermijn van $ 1,25 tot $ 1,33. Inderdaad,
,,dollarwheat” in Chicago, dat in Novber 1921 bereikt
werd, schijnt voorloopig weer wen de baan. Er zijn ver-
schillende oorzaken, die tot de levendigheid van zaken
en tot ‘de .prijsverh.00gingen geleid hebben. In de eerste
plaats had men zich in Europa onder indruk ‘van de
groote hoeveelheid ‘tarwe, die in de wereld ‘beschikbaar is,
wel wat al te veel onthouden van inkoopen. Dientenge-
volge waren, dank zij een permde van kleine verschepingen,
de ‘voorraden in verschillende importianden wel wat heel
sterk gedaald. Dui.tshiand hogon toen met aankoop op
groote schaal ‘van La Platatarwe, die toen tot zeer lagen
prijs te koop was. Toen volgden ook Engeland en verschil-
lende Continentale landen. En deze ‘vl

aag werd zeer ge-
prikkeld door groote verkoopen ‘van meel ‘voor Rusland,
zoowel door Amenikaansche als door Engelsche fabrieken.
Daarbij blijven nog steeds de berichten over cle nieuwe
Amerikaansche taweoogst onbevredigend en zoo was er
voor fabrikanten zoowel als voor speculanten voldoende
aanleiding tot opereeren.

De wereld’verschepingen waren ook in de afgeloopen
week van ‘groeten omvang. Argentinië leverde ditmaal ‘het
meest; voor het eerst sinds zeer langen tijd rverscheepte een
ander land meer van de Vereeniigde Staten en Canada. Ook
Australië liet tzich niet onbetuigd en de vele gedane zaken
doen verwachten, dat ook in de ‘vnlgende weken de ver-
schepingen van zeer grooten omvang zuilen zijn.

Ma 1 s. Argentinië gaat voort de prijzen te verhoogen,
ofschoon er slechts weinig exportza’ken ‘tot stand komen.
De grootste vraag concentreert zich op Noord-Amerikaan-sehe maïs, maar ook daarvoor gingen de prijzen niet onbe-
langrijk op, gedeeltelijk ook tengevolge ‘van aanmerkelijk
hoogere vrachten. De Regeering der Vereenigde Staten heeft
uit politieke otverwegingen er ‘belan.g ‘bij, .dat de prijzen vr-
beteren, teneinde de boeren te vriend te houden. Van 4-11
Februari ging Mei te Chicago ‘van 56¼ ‘d.c. tot 59% d.c.
De aanvoeren blijven groot en n.iettegenstaa’ude de ‘groot.e
eoport neemt de zichtbare .voori

aatd geregeld toe. Ook de
verschepingen naar Europa, ofschoon minder ruim dan
een week geleden, waren nog zeer groot. De vraag wordt
in het Noordelijk deel ‘van Europa zeer beperkt door ijs; Engeland echter was kooper op ruime schaal en ook ons
land kocht, ofschoon niet op groote schaal door gebrek
aan goedkoope vrachtruimte. Het is niet precies na te
gaan, welk gedeelte van de rversohepingen ‘voor Rusla.nd be-
stemd is, schijnbaar is ‘dit nog niet zeer ‘belangrijk en in
dat ‘geval schijnen de verladingen naar andere landen wel
zeer groot. De vraag naar voedergraan is evenwel blijkbaar
voldoende ‘om de aanvoeren op te nemen. De Amerikaan-
che Regeering heeft eenigen tijd geleden een bericht ge-
lanceerd, dat Europa nog enorme hoeveelheden voederstof-
fen nooilig ‘heeft als gevolg van den laatsten drogen zomer.
Dit is ook bljkbaai met de bedoeling gepubliceerd, de
boeren den moed n’iet te laten verliezen.

Voor gerst “bestaat ‘niet die belangstelling als voor de
andere granen. De prijzen zijn evenwel ook gestegen. Voor-al in Antwerpen bleef er l’eveudige rvraag voor haver, welke
‘voor een belaâgrijk deel dient ter voorziening in ‘de be-
hoefte van het Fransche leger.
Lijnzaad maakte nog eens een extra ‘sv’illi’ge week door. De speculatie dreef de prijzen in Argentinië bijna dagelijks
hooger. Noord-Amerika volgde en een.igszins schoorvoetend
ook Europa. De verselmepingen ‘van Argentinië waren al
bijzonder klein. Gelukkig komt er v’el iets meer van Indië.
De oogst in Argentinië moge niet zon klein zijn als
sommigen het wel’ zouden willen doen ‘geloorven, in ieder
geval zal men voorlopig het zaad
nog ‘wel
‘vasthouden en
intusschen zal men in Europa en in Amerika moeite ‘heb-
ben een uitputting der ‘voorraden te ‘voorkomen.
N e d e r 1 a n d. Het aanbod van t a r we ‘voor spoedige
verlading is gering. Verschillende kleine partijen vonden
gemakkelijk plaatsing. Voor m al s was de vraag levendig
en niet alleen voor aangekomen La Platamals werden ‘hooge
prijzen betaald, ook mixed liep aanmerkelijk op. De bin-
nenlandsche vaart bleef gesloten, zootdat de, expeditie bijna
geheel per wagon moest plaatsvinden. Duitschland kocht
slechts op zeer geringen schaal. Gerst vast met weinig
zaken, evenals ‘haver. Lijnzaad volgde de verhooging in
Argentinië in onvoldoende mate, zoodat de eerste hand
bijna geen ‘zaken kon doen.
,Lijnkoeken vast met goede vraag tot stijgende prijzen.
,Zie voor den staat .volgende pagina. .

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

155

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Ayres

Data
Tarwe
Mei.
Mars
Mei
Haver
Mei
Tarwe
Febr. Mars
Febr.
Lijnzaad
Febr.

11 Feb.’22
133
59
1
1
s

401
12,35
7,90
21,65
4

,,

22
128
1
/
2

58
1
1
2
40/
2

12,20
7,70 20,20
11 Feb. 21
175
671
4451s

15,95
10,15 15,45
11 Feb. 20
270
131
781
14,10
1
)
6,35
22,70
1
)
11 Feb. 19
235 1151
57
3
1,
11,151)
5,_1)
18,63′)
20Juli’14
82
561
36
1
/
9,40
5,38
113,70

1)
per Maart.

Locoprjzente Rotterdam/Amsterdam.

Soorten

1
13 Febr.

6 Febr.

1

14 Febr.

1922

1

1922

1921

Tarwe*

…………..
II
14,75
14,50

1
21,75
Rogge (No. 2 Western)
‘)
13,-
12,40
21,50
Mais (La Plata)

……
2
)
212,-
203,- 285,-
Gerst (481b.malting)

,2;
215,- 205,-
290,-
Haver (38 ib. white cl.)

.’)
12,75
12,60
14,-
Lijnkoeken (Noord-Ameri-
ka van La Plata-zaad)
1
)
17,75
16,65
19,25
Lijnzaad (La Plata)…
490,-
435,-
420,-
1)
P. 100 K.G.

‘) P. 2000 K.G.

.8)

per 1960 K.G.
*) Nr. 2
Hard/Red Winter Wheat.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam

Amsterdam

1

Totaal

Artikelen.

6111 Feb,.
1

Sedert

1
Overeenk.

6111 Febr.
1

Sedert

1
Overeenk.
1
1922

1
Jan. 1922

tijdvak 1921

1922

1 Jan. 1922
1
tijdvak 1921
1

1922

1921

7.466
67.926
74.025

325
978
68.251
75.003
538
1.110
3.400
16.142
329


1.110
3.400
16.142
329
..
MaTe

…………..
116.184
87.337
2.390
28.448
11.086 144.632
98.423
2.663
15.161
47.002

920

16.081
47.002

Tarwe ………………
Rogge ………………..108

1.572
3557
568
– –
419 3.557
987

Boekweit

…………….
32.
.400

438
22.511
11.694
3.905
22.006
14.956
44.517
26.650

Gerst

……………..
Haver ………………

2.445
21.887
1

10.552

470 3.030
22.357

13.582
Lijnzaad ……………..
Lijnkoek ……………
894 4.579
1.181

1.827
122
6.406
1.303
Tarwemeel ………….
Andere meelsoorten
162
1.054
2.447

835 200
1.889
2.647

SUIKER.
Op de verschillende suiker.markten ‘voinden bij eene kelme
stemrn.ing slechts kleine omzetten plaats. Prijzen brokkel-
den daarbij iets af, zonder dat er zich .een±g nieuw gezichts-
punt ‘voordeed.
De noteering te N e
rw
Y o r k voor Spot Centrifugalis is
thans .d.c.
3,61,
terwijl op de terinijnimarkt genoteerd wordt
d.c.
2,13
voor Maart,
2,33
voor Mei,
2,49
voor Juli en
2,63
voor September.

De laatste C uh a-statistiek luidt:

1922

1921

1920

Weekontvanget t.4 Febr.

96.000

94.575 102.347 ton
Tot. ontv.
1
Jan.-4 Febr. 279.847 337.124 769.272
Werkende fabrieken. …

140

164

184
Weekexport tot 4 Febr. ..

48.000

34.000

98.053
Tot. exp. 1 Jan.-4 Febr. 115.734 85.346 503.444
Totale voorraad 4 Febr. 774.000 371.000 268.993
Weekexport Oude oogst 91.000
Voorraad

610.000

Op Ja v a was de ‘handel uiterst beperkt en ‘de stem-
ming flauwer. Nieuwe afdoeningen van suiker uit Oogst
1922
werden piet gemeld. De afschepingen gedurende
Januari bedroegen
83.000
tons tegen
86.000
tons in
Januari
1921.
Op de markt hier te is. n d e kwamen geen omzetten
tot stand. De noteeringen bleven nominaal vrjwe1 on.ver-
anderd..

NOTEERINGEN.

Data
Amster.
dom per

Londen
Neu York
96pCi

Tates
Whiie Java
f.o.b.pe
Amer. Gea-
nulaied eLf.
loopende

Cubes
Centri
Febr/Maart
Febr.! Maart
mao,bQ’
No.
/
fuga/s

Sh.
8h
. .
8h.

.
$
cts.
8Febr.’22
f21.-
5113
251-

.1813..
3,70
1

,,

’22
,,,218/

5119
231-

.
19/-
373
8Fbr.’21
,,.


761-
3716

..
361-. 5,02
8 Febr.’20,,

721-
8916
871-
13,04
4Juli
’14
181-

.- –
3,26

KATOEN.
Noteering voor L000-Katoen.

(Middiing Uplands).

Feb.’22 4Febr.’22128Jan.’221 11Feb.’21 13Feb.’20

New York voor
Middling .. 17,60c I7,-c 16,95c 13,85c 38,45c
New Orleans
voor Middling 16,-c 15,75c lS,SOc 13,- c 39, c
Liverpool voor
FyMlddling 9,82 d 9,70d 9;61 d 8,96d 30,92d

Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen

balen)

1 Aug. ’21
1
Overeenkomstige perioden
tot

II Feb.

’22

1920-21
1
1919-20

Ontvangsten Gulf-Havens.. 2958

3362

3083

Atlant.Ravens 1088

932

2093
Uitvoer naar Gr. Brittannië

956

1115

2126

‘t Vasteland. ‘ 2378

2014

1936
Japan etc… )

Voorraden in duizendtallen

3
Feb,.

’22

10Feb.

’21

13 Feb. ’20

Amerik. havens………..1139

1429

1413

Binnenland ……………
.1468

1616

1208

New York ……………73

109

55

New Orleans ………….292

435

422

Liverpool ……………993
1
)

1012

1086
1)
11
Februari.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester, d.d.
8
Februari
1922.
Door algemeen gebrek aan vertrouwen, . rverkoopen voor
rekening van haii.ssiers en ook .door verbetering in den ster-
lingikoers zijn prijzen van Amer.ikaansche katoen geregeld
gedaald en de noteeri’n.g ‘van middling in Liverpool is nu
slechts ruim 9 .d. per 1h. Enkelen ‘voorspellen een verdere
daling van
1
d. per 1h., maar ‘veel zal afhangen van ‘de rïopr-
uitzichten vnu den nieuwen oogst, die op het oogenbliik zeker
niet ‘heel gu1istig zijn. De tegenwoonilige prijs van katoen
is niet hoog in iveréouding tot de prijzen ‘voor aisdere sta-
pelartirkelen en
obk in
verband met ‘do strkè statistische positie. Egypbisohe katoen is ook lager en de stemming
hiervoor zeer flnuiw.

De algemeene stemming in de politieke were.ld is .aoo en-
gu.n.stig, dat snee zich moet rrerwonderen, dat prijzen ilog
niet verder gedaakl eijn. In Amerikaansche garens zijn
nog wel enkele orders loopende, doch ‘vele Spinners hebben
bijna niets meer te. doen en zullen spoedig stopzettefl, indien
zij geen nieuwe orders krijgen. Biedingen uit Indië zijn
ongeveer 1 t 1 34 d. te laag, terwijl men voor Esgyptische
garens dikwijls
6
pence minder biedt dan hier gevraagd
wordt. . Toch sijn •er nog enkele kleine partijtjes geboekt
kunnen worden. Van Ohina komen enkele aanvragen bin-
nen, doch over het algemeen is ook de vraag ‘vandaar ver-
minelerd. De markten ‘van het Continent toonen wat meer
belangstelling en hoewel er over het algemeen nog niet veel
orders geplaatst zijn, edhijut het wel, alsof men thans spoe-
diig eenige ‘verbetering verwacht. Prijzen ‘van Amerikaan-
sche garrens zijn vrij algemeen 34 d. en die ‘van ]Lgyptdsche garens
1 t 2
,d. lager ‘dan een week geleden.
-In manufactur-en gaat nog slechts zeer weinig om. De
aanvragen van het

Oosten zijn wel wat algmeener, doch

1920

1919
‘halen

balen
1.544.000 1.359.000
453.000

522.000 602.000

655.000
521.000

317.000

1920

1919
balen

halen
6.372.000 2.981.000
2.139.000 1.192.000 2.291.000 2.251.000
3.180.000 1.632.000

1920
‘balen
555.400
369.100
188.700
11.100
’71 1Û(i

1919
balen
580.400 240.000
180.400 20.500 115.200

156

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922
behalve
‘voor
Ohi’na spaar ‘men ‘vrij veel belangstelling
toont, hebben deze toch nog niet heel veel te beteekenen.
Hoewel men algemeen meent, dat katoenprijzen langza-
merhand wel ‘het laagste punt aullen hebben ‘bereikt, iis er
toch nog niet veel vertrouwen in de markt en is de koop.
lust over het algemeen nog vrij gering. Hier en daar wor-den enkele orders geplaatst, waar men absoluut goederen
noodig heeft, daar fabrikanten thans zeker ‘niet verwend
zijn en slechts ‘in ‘het uiterste geval een bieding weigeren.
Over het algemeen blijft de markt kalm en is de stem-
ming deze week niet veel verbeterd.

1 Febr. 8 Iebr.

(Jost. koersen. 31
J2n.
7 Febr.
Liverpoolnoteeringen.

T.T.opLndi . , .. 1f:1
I,11
(

F.G. F. Sakellaridis 16,50 15.50 T.T. op Hongkong 217

2 6
‘I
G.. Nn. 1
Onnira

5,95 5,95 T.T.opShanghai

1)
31
8
,

1)
Vacantie.

KOFFIE.

Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff

& Witkamp en Leouard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Rio

Sonlo,
Dato

. ‘ Wl,,e!kocrs
Voorraad
1

Voorraad

11 Febr. I922 1.899000
1
13.150 2.762 000 16.900 771
4 ,, 1922 1854000 13.275 2919000 17.100 731
28 Jan. 1922 1.881.000 13.200 2.840,000 16,2007
5
1,
Ii Febr. 1921 466.000 7.795 3,332.000 9.100

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data
Afgeloopen

Sedert

Afgdoo pen

Sedert
week

1

1
Juli

week

1

1
Juli

11 Febr. 1922 …

88,000 2800.000
1
182.000 5.583.000
11 Febr. 1921….
50.000 1,847.000

112.000 7.506.000

KOFFIE IN 1921

(Uit het maandelijksch marktberiieht over December 1921 der Firma G. Duuring & Zoon).

De irnvoeren en afleveringen aan de iioo•f.clmar’kten van
Europa waren voorzoover bekend:
1)
1921

1920

1919

1918
balen

balen

‘balen

balen
Invoeren ……7.229.000 5.044.000 8.662.000

968.000
Afleveringen . 7.598.000 5.213.000 6.953.000 3.163.000

meer ingevoerd

1.709.000


afgeleverd

369.000

169.000

2.195.000

1917

1916

1915
Invoeren …………….2.826.000 5.833.000 8.275.000
Afleveringen …………3.935.000 5.531.000 9.078.000

meer ingevoerd ……….-

302.000

afgeleverd ……….1.109.000

803.000
1)
in elf maanden.

De ‘aanvoeren in de Vereenigde Staten ‘waren in de elf maanden van dit jaar 164.000 balen grooter en de afleve-
ringen 595.000 balen ‘grooter dan in 1920.
De invoer ‘daar te ilan’de bedroeg in elf maanden ‘van:

1921

1920

1919

1918
balen

balen

balen

balen
8.720.000 8.556.000 9.389.000 6.825.000

1917

1916

1915
balen

balen

balen
8.420.000 7.743.000 8.230.000

en het verbruik in dezelfde periode:
1921

1920

1919

1918
balen

‘balen

balen

halen
9.023.000 8.428.000 8.778.000 7.858.000
1917

1916

1915
balen

balen

‘balen
8.406.000 7.443.000 7.994.000

De zichtbare wereldv’oorraad bedroeg op 1 December:
1921

1920

1919

1918
balen

‘balen

balen

balen
9.112.000 8.449.000 10.068.000 11.082.000
1917

1916

1915
balen

balen

balen
9.923.000 11.082.000 10.429.000

De 1920.21 oogst in Rio ‘bedroeg 3.305.000 ‘balen tegen
2.549.000 balen in 1919-20, 1.759.000 balen in 1918-19 en
2.952.000 ‘balen in 1917-18.

De tegenwoordige wordt
op
3.250.000 balen ‘geechat.
Daarvan werden reeds ontvangen 2.322.000 ‘balen. Wan-
neer men nu, zooals gezegd, den oogst aanneemt op 3.250.000
balen, dan blijft te ontvangen in de volgende
izes
maanden
928.000 balen, tegen 1.761.000 balen in 1921, 1.182.000 balen
in 1920 en 736.000 baden in 1919. De volgende oogst wordt kleiner geraamd.
De Santos oogst iin 1920-21 heeft bedragen 10.511.000
balen tegen 4.161.000 balen 1919-20, 7.393.000 balen 1918-19
en 12.143.000 balen ‘in 1917-18.
Den tegenwoordigen oogst, inclusief Nd’nas, raamt men
op 7.500.000 balen. Tot einde December ‘werden ‘daarvan
ontvangen 4.551.000 balen, ‘zootlat
‘van
1 Januari tot einde
Juni 1922 nog 2.949.000 balen zouden overblijven, tegen
4.119.000 ‘balen in 1921, 1.172.000 ‘balen in 1920 en 2.805.000
balen in 1919. De volgende oogst wordt geschat op 7Y mii-
lioen balen, ofschoon er rekening mede moet worden ge.
‘houden, dat een deel van den tegenwooridigen oogst in het
volgende oogstjaar verscheept wordt.
V’ictoria wordt geraamd op 550.000 balen (waarvan reeds
356.000 balen ontvangen) tegen 541.000 balen ‘in 1920-21,
634.000 balen in 1919-20 en 545.000 balen in 1918-19. Men raamt den volgenden oogst op 450.000 ‘balen.

Uitvoer ‘van Rio de Janeiro van 1 Juli tot 31 December.

1921

1920

1919
balen

balen

balen

Naar Noord-Europa ……642.000

351.000

452.000

Mid’delland.sche Zee . 324.000

102.000

70.000

Europa ….

966.000

453.000

522.000

Vereenlgde Staten .. 344.000

602.000

655.000

Kaapstad en La Piata 277.000

370.000

254.000

Totaal … 1.587.000 1.425.000 1.431.000

Uitvoer ‘van rSantos van 1 Juli tot 31 December.

1921

1920

1919
balen

‘balen

balen
Naar Noord-Europa ……1.667.000 1.741.000 1.130.000

SIliddellanidsohe Zee . 360.000

398.000

62.000

Europa . . . . 2.027.000 2.139.000 1.192.000
Vereentgde Staten .. 2.392.000 2.291.000 2.251.000
Kaapstad en La Plata 58.000 109.000 69.000

Totaal …. 4.477.000 4.539.000 3.512.000

balen
Zeilend van Rio naar Europa op 31 Dec.

182.000
tegen 78.000 in 1920

Santos naar ‘Europa op 31 Dec. 294.000
tBgen 206.000 in 1920

R
i
o.
Van 1 Juli tot 31 Dec.
1921
balen
Ontvangsten

………….
2.322.000
Uitvoer n. Europa ……..
966.000
,,

n. N.-Aimerika
‘.
. ,

344.000
Toorraad

……………
1.825.000

San t os.
Va’n 1 Juli tot 31 Dec.
1921
balen
Ontvangsten

…………
4.551.000
Uitvoer in.

Europa …….
2.027.000 .n. N.-Ameri1ka
. . . –

2.392.000
Voorraad

…………….
3.077.000

1 n v o ere n.
Van Jan. tot ult. Dec.
1921
balen
Nederl.

Oost-Indië

…….
360.400
Brazilië

……………..
1.167.200
Centr.-Amerdka en W.-In’dië
460.500
Afrika

……………….
18.800

Totaal ….

2.120500

1.195.900
1.136.500

Voorraadop 1Januari.
1921
1920
1919
balen
balen
balen
Nederlandsch Oost-Indië ,.,,,

195.300
205.400
189.800
Brazilië

………………..87.400
84.800
55.700
Centr.-Amerika en West-Indië

91.100
145.700
98.800
Afrika

…………………1.300
1.800
2.800
Diversen

……………….5.700
1.600
2.000

Totaal

380.800 439.300 349.100

A f1 e’v e r
i
n g e n.
Van Jan. tot uit. Dec

1921
1920
1919
balen
balen
balen
.A.ile

soorten

………….2.170.000

1.105.700
825.600

15 Februari 1922

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

157

E ur o
p
a.

1921
1920
1919 1918
1917
Voorraad
31
December
Balen Balen
Balen
Balen
Balen

Kopenhagen

………………
81.000 85.000
132.000

Bremen

………………….

Hamburg

………………..
168.000
38.000

Nederland

……………..
381.000 439.000
349.000

Enge1nd ………………….
184.000
322.000 322.000
338.000
656.000

Antwerpen
.
……………….
100.000
125.000
..

95.000

Hâvre

…………………..
572.000
760.000,
.

1.092.000 130.000
1.674.000

Bordeaux

……………….
45.000
96.000
82.000 23.000
98.000

Marseilles

…………………
99.000
203.000
165.000
37.000
‘295.000

Genua

……………………
83.000

Triëst

……………………
36.000

Voorraad
31
December….

Totaal ….
ïr9.000
2.068.000 2.237.000
528.000
.

2.723.000

Santos Superior coat and freight……
64!-

– – –
free on board ………

501-

.
1251-

1921
1920
1919
1918 1917

Balen
Balen

Balen Balen

Balen
Balen

Balen
Balen

Balen

Voorraad 1 Januari….
Balen

2.068.000
.

2.237.000 528.000 2.723.000 3.832.000

1
4
Kopenhagen….
358.000 297.000 570.000

Bremen ……..

.
Hamburg ……
1.555.000

Nederland
2.120.000


1.196.000
1.137.000

*

f

77.000
0
.
……
Engeland ……
404.000
503.000
625.000
169.000
630.000

0
Antwerpen

….
703.000 587.000

.
937.000

Hâvre

……..
1.914.000
1.771.000
1
:4.097.000 588.000
1.122.000

Bordeaux ……
120.000
160.000
519.000 44.000

.
215.000

be
Marseilles ……
289.000 530.000
777.000
167.000
782.000

Genua

……..312.000

Triëst

…… ..-

7.775.000 5.044.000 8.662.000 968.000
2.826.000
9.843.000
7.281.000 9.190.000 3.691.000
6.658.000

Voorraad
31
December

………
1.749.000
2.068.000
.
2.237.000
528.000
2.723.000

Afgeleverd in twaalf maanden..
8.094.000 5.213.000
6.953.000
.
3.163.000
3.935.000

t
Niet gepubliceerd,

t In drie maanden.

Europa en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika (In duizenden balen).

t
Europa.

V.S. van Noord-Amerika.

*Europaen deV.S.v.N.-Amerika

Voorraden op
31
December.
Voorraden op
31
December.
Voorraden op
31
December.

Brazilte
Andere
Totaal Brazilie
Andere’
Totaal
BrazIlle
Anere
d
Totaal soorten
.
soorten
,
soorten

1921
885
864
1.749
1.121
547
1.668
2.006
1.411
3.417

1920
1.084
984
2.068
1.025
576
1.601
2.109
1.560
3.669
1919 1.059 1.178
2.237 996 595
1.591
2.055
1.773
3.828
1918
307
221
528
508
447 955
815 668
1.483′

1917
2.090
633
2.723
1.685
577
2.262
3.775
1.210
4.985

Aangekomen
Afgeleverd
Aangekomen
Afge)everd
Aangekomen
Afgeleverd

.-
.-
.-
=

0V
0
0
N
0
5
=
N
V
.
0
=
VV
.v
0
a
.
0
o
5
no
o
0
no
o
0
no
o
5
no
.
o
0
no
o
0
no
.o
E

1921
4.635 3.140
7.775 4.834
3260
8.094
6.618 3.407
10.025
6.522
3.439
9.958
11.253
6.547
17.800
11.356
6.696
18.052
ao
1920
2.813
2.231
5.044
2.788 2.425 5.213
9.879 3.298 9.177
5.89)
3.317
9.167
8.62
5.529
14.221
8 638
5.742
14.380
1919
5.060
3.602
8.662
4.308
2.645
6.953
6.308
3.875
10.183
5.820
3.727 6.547
11.368
7.477
18.845
10.128
6.372
16.9)0
0

1918
776
192
968
2.559
604
3.163 4.545
2.685
7.230
5.722
2.815
8537
5.321
2.877
8.198
8.281
3.419
11.700
1917
1.802
1.1j24
2.826
2717
1 218
3.935
6.596
2.363
8.959
6.761
2.454
9215
8.398
3.387
11.785
9.478
3.672
13.150

* Cijfers voor Brazilië en andere soorten gedeeltelijk geschat, door het ontbreken van ollicieele gegevens.

Zichtbare voorraad op
31
December
1921,
in duizenden balen.

1921
1920 1919
1918 1917
Voorraad in Europa..
1.749
2.068
2.237
528
2.723
Brazilië
611
520
531
230
.
521
Stoomend
Oost-Indië.
fVer.
39

75
n. Europa

Staten


2.399
2.588 2.843
758
3.244

Voorraad Ver. Staten
1.668
1.601
1.591
955 2.262

Stoomend lBrazilië
388
841
416
355 625
naar

oost-‘ndiL
?
1
Ver.Staten

4.455
5.030
4.850 2.068
6.131

Voorraad in Rio ….
1.825
521
414
1.034
657

Santos..
3.077
3.180
4.581
8.168 4.480
Bahia ..
46
34
25
94 69

Totaal……
9.403 8.765
9.870 11.364
11.337

Op 1
December……
9.112
8.449
10.068
11.082
9.923

Op

1

Juli

……….
8.700
6.750
10.336
11.702
7.778

RUBBER.

In de afgeloopen week is de Rubbermarkt zeer rustig
geweest. De prijzen zijn vrijwel onveranderd gebleven, doch
hebben een nominaal aanzien, daar zoo goed als geen zaken
tot stand komen.
De slotnoteeringen op de termijnmarkt zijn:

einde voorafgaande week:
Prima Cr8pe Februari ……50

c.

……….
50’/
c.
Febr./Maart…. 50

,, ‘ ………
50
1
h
Apri1Juni . . . . ’51

, …..

…. 50’/
Smoked Sheets Februari .. .. 51 ‘ ,………..52’/1
Febr/Maart..

51/ ,………..52
April/Juni .’. .. 53

…………53
13 .Februari 1922

COPRA.

De markt was aanvankelijk flauw, later echter weder
vester getemd.


Het aanbod van importeurs blijft uiterst gring.

158

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

15 Februari 1922

De noteeringen zijn:
Java f.m.s. stoomend ………………..
f
29,50
Januari/Maart aflading ……..,,
29,75

Februari/April

……..,,
29.87
1
12

13
Februari 1922.

HUIDEN.

BeDicht van de firma Grisar & Co.

Ex o t i s c h e h u i d e z. De La Platamarkt was deze
week ouveran.derd en werd op vorige prijzen
47%
tot
48
$ or ca. 24.000 Frigorificos efgedaan voor Noord-Amerika
en ca.
12.000
voor Scandinavië. Van Saladeros werden af-
gedaan 3600 Tabaroz koehuiden
1.
77/
t
d. c.i.f. Continent.
2000 Montevideo Hervizeros onder zout Februari
ft
107/
3
d.
c.i.f. Hamburg. Ter plaatse kwamen enkele zaken tot staud
J a v a m a r k t. Zoowel te Amsterdam tls Rotterdam
werden afdoeningen in runder- en buffelhuiden bekend.
Inlandsche huiden: stationnair. Kalfsvel-
1 e n voor alle soorten kalm en zijn de prijzen nog steeds
te hoog voor Amerika.
L
0
01
S
t o f f e n zeer va.st. Laatste noteering voor Mi-mosa.op aflading £11.
Rottérdam, 11 Februari
1922.

METALEN.’

Loco-Noteeringen te Londen:

Ijzer
Dato

1
Cle.

a

Koper

Tin

Lood

Zink
1
No. 3
1
Standard

13 Febr. 1922..
nom.
61.126
153.51-
21._/_
24.51-
6

,,

1922.
nom.
61.101-
154.51-
20.1716
24.-1-
30 Jan. 1922..
oom.
64.101-
157.12
1
6
23.2/6
25.151-
23

,,

1922 –
nom.
65.-/-
158.17(6
23.-/- 26.1-
14 Febr. 1921..
nom.
71.2,6
172.2/6
20.15/-
24.551-
20 Juli 1914..
51(4
1
61._f_
145.151-
IÇI-/-
1
21i01_

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.
GRAAN.

Petra- 1 Odesso
All. Kuit
Ver. Stalen
San Lorenzo
Data
grod Londenlj
Rotte,-
Rdam
dam
Rotte,-
Bruto!
Rotte,-
Enge-
dam
Kanaal
dam
land

6-11 Feb.

19221

16c.’

413

33,9
3319
30 J.-4 Feb. 19221

16c.

413

331
331
7-12 Feb.

1921

519

32j6 32/6
9-14 Febr.

1920

/
66,-t

8/6′

1901-
1126
Juli

1914

lid.

713

1/11
1
/,,

1/111/
4

121-
12f-

KOLEN.

Cardij
Oosik. Engdand

Data
Bar-
Cenuc

Port

pf-:ta deaux
Soid
RIvier

dam
burg

6-11
Feb.

1922

71-

1313

15;6

1316
613
9/-
30J.-4F. 1922

71-

131-

1516

1316
616
913
7-12 Feb.

1921

189

1716

20/6
81-
1216
944 Feb. 1920

5716

701-

801-

3716
f12,-

Juli

1914 Ir. 7,-

71-

713

1416
312
41-

DIVERSEN.

Bombag
BIrma
Vladivo.
1
Chili
Data
1

Weat
1

We.it
1

atock

1

Weit
1

Europa
1

Europa
1

West

1
Europa
(d. w.)
1

(‘Ii al)
1

Europa

1
(salpeter)
6-11 Febr.

1922….

211-

2716

351-


30 Jan.-4 Feb. 1922….

2113

27
1
1
6
7-12 Febr.

1921….

261-

351-
9-14 Febr.

1920…. 1251-

1701-


Ju1i

1914 . . -.

1416

1613

251-

2213

1)
Per t. stukgoed. ‘) Voor Britsche schepen. ‘)Per 1 “0 pond. .Graan Peirograd per quarte, aan 496 ll,j. zwaar. Oar_ssa per unit. er
. Staten
per guarter van 480 lii. zwaar.
Overlge noleeringen per ton van 1015 K.G.

19
RIJN VAART.r

Week van 6 tot13 Februari 1922.
In de afgeloopen week was er weinig vraag naar scheeps-
ruimte en sleepkraclit. De ertsvracht Rottcrdam-Ruhr-
havens varieerde tussehen 25 en 40 cents per last hij
1/

lostijd; in daghuur werd geen scheepsruimte aangenomen.

Het sleeploon Rotterdam-Rnkrhavens bedroeg in het
begin en midden der week het
45155
cents tarief, om tegen
40
cents te sluiten. De scheepvaart op den Bovenrijn was door ijsgang na-
genoeg geheel gestremd.
De waterstand is nog steeds gunstig; Cauber Pegel wees einde der week Mtr.
2,38
aan.

INKLARINGEN.

IJMUIDEN.

Januari 1922
Januari 1921
Landen van

herkomst
Aantal

N.R.T.
schepen
Aantal

N.R.T.
schepen

Binnenl. havens
12
7.991
20
21.490
Groot-Brittannië
84
57.340
72
58.749
Duitschland
45
48.768
29
31.445
Noorwegen
1
569
1
262 6.185
3
1.574
Zweden ……….12
Denemarken
3
1.483
10
3.276
Finland
7
3.314
2
1.087
België ………

1
738
1
364
Frankrijk
9
2.554
14
4.812
Spanje
5
6.392
7
6.854
Portugal
4
6.686

Italië ……….
1
906
1
693
Dostenr.-Hong.,
Griekenland

.

.


1
637
Levant
2
2.139
3
4.737
Roem., Bulgarije


1
1.146
Senegal,Dakar
1
849

DvWestk.Afrika
2
3.100
2
2.651
NeW Oost-Indië
9
34.632
11
39.580
ind. Aziat. hav.2
7.859
Vereen. Staten
6
22.146
3
7.670
Tidden-Amerika
4
12.847


ed. West-Indië-
Ned. Antillen
2 4.181 2
4.186
Argent.,tjruguay
4
19.634
6
22.624 3
10.009


Dver. Z.-Amerika
– –
2
6.101

Totaal
217
252.463
193
227.797

Periode 1 Jan.-
31 Januari
217 252.463
193
227.797

ationa 1 iteit.

Nederlandsche
105
156.323
113
151.412

chili …………

8ritsche
43
42.277 39
54.500
Duitsche
44
19.334
24 9.313 oorsche
6
4.376
8
6.199
Fransche
5
4.459
4
626
weedsche
6
2.868
3
1.850
Deensche
3
1.845


Vereenigde Stat
4
17.432


Andere
1
3.549
2
3.897

217
252.463
193
227.797

(Vereenigde Scheepsagenturen van
Halverhout & Zwart
en
Zurmühlen & Co.)

DORDRECHT.

Januari 1922
Januari 1921
Landen van
herkomst
Aantal

N.
R
.
T
.
schepen
Aantal

N. R. T.
schepen

Binneni. havens
2
408


Duitschiand 3
1.185


Zweden
1
284


Danzig
10
3.395


België
3
1.172


Spanje
1
1.464

Totaal ….
20
7.908

Nationaliteit.

Nederlandsche
2
408


Duitsche
16
5.752


Zweedsehe
1
284


Spaansche
1
1.464

Totaal ….
20
7.908
– –

(Gerard Maurits.)

/

15 Februari 1922

159
DE TWENTSCHE BANK

AMSTERDAM – ROTTERDAM – ‘S-GRAYENHAGE – DORDRECHT – UTRECHT – ZAANDFM

Maandstaat op 31 Januari 1922

DEBET

Aandeelhouders nog te storten 90 pOt. op aandeelen B, waar-
voor

effecten

gedeponeerd
……………………….
f

1.784.700,-
Deelneming in de firma’s:

B. W. BLIJDENSTEIN
&
Co., te Londen;
B. W. BLIJDENSTEIN Jr., te Enschede;
LEDEBOER
&
Co., te Almelo, f7.400.000,—, waarvoor in
geldgestort

……………………………………
effecten

gedeponeerd …………………….
f

1.550.000,-
Deelneming in bevriende Bankinstellingen..

f
7.091.716,80
waarvoor

in

geld

gestort

……………………….

5.384.416,80
waarvoor effecten gedeponeerd
……………………
,,

1.707.300,-
Effectèn van Aandeelhouders
gedeponeerd

bij bevriende instellingen

…………….
,,

3.000.000,-
ten

eigen

gebruike

……………………………..
,
33.559.650,-

39.816.950,—
Kassa,

Wissels

en

Coupons

….. ……….. …………….
.

43.777.776,16
Nederlandsche Schatkistbiljetten en Schatkistpromessen

. . .
,,

52.063.671,3334
Saldo’s bij Bankiers:

beschikbaar voor eigen gebruik
……………………
f

3.453.722,14 voor

rekening

van

derden

……………………….
,,
16.398.933,20

19.852.655,34
Prolongatiën

gegeven

…………. . ………………….
.
10.796.795,-
Eigen

Effecten

en

Syndicaten

……………………….

8.063.244,9134
Credietvereeniging

………………………………..
f
‘74.074.553,52
Af:

loopende

Promessen
…………………………….
,,
15.789.000,—

58.285.553.52
Voorschotten tegen Onderpand of Borgtocht en Saldi Rek. Cr’t.
f
57.622.353,4034
Af:

loopende

Promessen …………………………….
1.895.000.,-
55.727,353,4034
Voorschotten

op

Oonsignatiën

………………………..

1.557.581,24
Gebouwen

.
……………………………………….

4.495.999,64

ToaaI

……
t 307.456.697,3534

CREDIT

Kapitaal

………………………………………….
f
35.500.000,
Reservefonds

…. ……………………………………
7.922.057,06
Buitengewone

Reserve ……………………………….

.,
1.000.000,-
Waarborgfonds Credietvereeniging

……………………,,
6.486.027,50
Reserve

Credietvereeniging

………………………….,,
4.236.101,84

f

55.144.186,40
Aandeelhouders voor gedeponeerd als waarborg voor 90 pOt.
storting op aandeelen B:
Effecten

…………………………
f
1.770.800,-
Contanten

……..
………. . ……….

,,
in

Leen-Depôt

Effecten

…………………………
13.900,-
38.046.150,-
..

11

Contanten

………………………..,,
1.078.800,-

Totaal Effecten

……………………….

39.816.950,-
Tötaal Contanten ………………………:

i.oaoo,-
Zieken- en Pensioenfonds ……………………………

.

1.416.736,29
Deposito’s

……………………………………….

48.616.064,52
Prolongatie-Deposito’s ………………………………
te ontvangen en te leveren fondsen

630.258,6334
Saldi Rekeningen Courant ……………………………. f100.388.760,16

voor gelden in het Buitenland

,, 16.98.933,20
Credietvereeniging …………,, 8.148.759,6134

124.936.452,9734
Beleeningen en Daggeld genomen……………………..

450.000,—
Te betalen Wissels

…………………………………

27.938.919,33
Diverse Rekeningen …………………………………
S

5.155.729,2034

Totaal ……
f
307.456.697,3534

15 Februari 1922

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK
AMSTERDAM

BATA VIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN BANDOENG, BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,

HONGKON

G, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PEKALON-
GAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal
/
55.000.000,-

Reserven
f
47.750.000,-

OCTROOIEN

Zijt gij geïnteresseerd bij handeismerken
of
bij octrooien, abonneer
U dan onverwijld op het OCTROOI- EN MERKENBLAD onder
redactie van Mr. F. J. M. BAR
1
ELS. ‘s-Gravenhage. Adres van de
Administratie: Eerste van den Boschstraat, boek Bezuidenhout. Den 1-laag
– – Abonnementsprsjs voor Holland
f5.—,
Indië
f6.— – –
Abonnementen kunnen met elk nummer ingaan. Vraag een kosteloos
proefnummer aan en overtuig U, dat het blad onmisbaar is voor
hem.’die ten volle wil profiteerenvan de voordeelen van_octrooien
of

HÂNDELSMERKEN

ON T VAN G- EN B E TAA L K
A S.

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22,
AMSTERDAM.

Rentevergoeding voor gelden á deposito:
met 1 dag opzegging ………………….
2

‘1.

Bedragen tot
f 20.000,—
terstond betaalbaar.
met 10 dagen opzegging ………………
2’14 /.

Voor andere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden.

OPEN EN GESLOTEN BEWAARGEVING VOLGENS REGLEMENT.

SAFE.DEPOSIT.INRICIITING.

GEOPEND: op Werkdagen van
8
3
1 v.m. tot
4
1
Ie
uur n.m.
op Zaterdagen en Beursvacantiedagen van
8
2
1
v.m. tot
12
uur.

Loketten van
f2,50
per maand
– f 10,—
per jaar – en hooger te huur voor
bij de Directie bekende of geïntroduceerde personen.

INSTITUUT VOOR

ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

WEEKBLAD

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Het vraagstuk van de geidruimte
in Nederland en de Goudpolitiek

vande Nederlandsche Bank

door
Mr.
G.
VISSERING.

Prij, per
nummer
f
1,50

Verkrijgbaar bi, den Bôekhandel en
bi, NIJGH &
VAN DITMAR’S UITG..MlJ., Rotterdam

ADVERTEERDERS!

Raadpleegt bij het maken van Uwe plannen

NIJOH
8′
VAN DITMAR’S

Algem. Advertentiebureau

Gevestigd sedert 1837

Dit advi8eert U bij het ontwerpen van Uwe
reclames voor alle landen der wereld

Rotterdam

Wijnhaven 1111I3

BIJKANTOREN
t

AMSTERDAM, N.Z. VOORBUROWAL 157
‘..ORAVENHAOE, BUITENHOF 48 HAARLEM, SPAARNE3

KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA

GOUDA

GOUDA KAARSEN – NACHT-, THEE- EN SCHEMERLICHT

STEARINE – KAARSENPIT – OLEÏNE

CHEMISCH ZUIVERE EN ALLE ANDERE SOORTEN GLYCERINE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wilton’s Machinefabrieken

Scheep
‘swe

rf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdokken met lichtvermogen tot
140ó0.ton

Dwarshelling

…Drijvende kranen met lichtvermogen tot
120
ton

Telefoon 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

Auteur