Ga direct naar de content

Jrg. 6, editie 288

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 6 1921

6 JULI 191

AUTEURSRECHT T’O ORBEHOUDEN.

Economisch~Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

1
6E
JAARCANG

WOENSDAG 6 JULI 1921

No. 288

INHOUD

BIz.

VERHOOGING VAN INVOERRECHTEN door
E. ilelciring ……
575
De toestanden in het Nederlahdsche Levensverzekering-
bedrijf door Dr.
Â. 0.
ilolwerda …………………
577
Economische voorlichting in Japan door
Dr.
G.
E;Huffnagel
579
Handelsarbitrage door
Mr.
W.
Nolen

…………….
580
Londensche

Correspondentie
……………………..
581
AANTEEKENINGEN:
Prijsstijging en inkomen te Weenen
…………….
582
Kleinhandeisprijzen
………………………….
582
MAANDCIJFERS:
Emissies in Juni 1921

……………………….
583
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
583-592
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.

1

Bankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT

VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

Algemeen. Secretaris: Mr.
G.
W. J. Bruin.s.
Assistent-Redacteur voor het weekblad: D. J. Wansink.

Secretariaat: Pieter de Hooghweg 1, Rotterdam.
Aangoteekende stukken: Bijkantoor Ruig
8
Plaatweg 87.

Telef. Nr. 8000. Telegr.adres: Economisch Instituut.
Postcheque en giroreken.ing Rotterdam No. 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.

in Nederland
f
130,—. Buitenland en
Kolontiën f
135,-

per
jaar. Losse nummers 50 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen
het weekblad gratis.

De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abowivé’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.
Advertenti5n f 0.50 per regel. Plaatsing bij abonne-ment volgens tarief. Administratie van abonnementen
en advertenties: Nijgh, & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage.

4 JULI 1921.

Bij het naderen van de maandawisseling ‘is de geld-

markt opnieuw vaster geworden. Particulier disconto

was meestal niet te plaatsen en cailgeld bijna niet

verkrijgbaar. De gel’dmarkt blijft merkwaardig stroef

en de gewone geidruimte van de zomermaanden schijnt

geheel achterwege te blijven. Alleen de prolongatie-

rente was weder bij:zonder laag, zoodat Maandag ‘zelfs

2Y4 pOt. genoteerd werd. Tegen het einde der week

kwamen de noteeringen iets op en het slot was op

3pOt. ,
*

*
*

De wisselmarkt was de afgeloopen berichtsweek zeer

kalm. De meeste wissels noteerden aan het einde der

week even hoog als aan het begin en ook de variaties

waren gedurende de week zeer gering. Alleen in den

markkoers ‘kwamen eenige niet onbeduidende verande-

ringen voor. Na een zeer flauwe, openinL die den

koers van 4,30 tot 4,02 terugdreef, trad een hrstel in

tot 4,18, waarop weder evenwel een daling tot 3,96

volgde. Hierna trad een langz,am herstel in, zoodat

heden weder 4,18 ‘betaald werd. Poolsche marken wor-

den langzamerhand even onverkoopbaar als Roebels.

Heden werd voor ca.
f
0,14 verhandeld. De biljetten-

omloop was per 30 April reed’s tot P.M. 86.700.000.000

gestegen.

LONDEN, 2 JULI 1921.

In het ‘begin der afgeloopen sveek was de vraag

naar geld gering in Lombard Street en werd gemak-

kelijk bevredigd met 4 pOt. voor hernieuwing van

daggeid en 4 pOt. voor nieuw geld.

Dit’ ‘bleef zoo tot Donderdag, toen, daar het de laat-

ste dag van het half-jaar was, er een groote vraag

naar shortloans was, hetgeen van het begin tot het

einde aanhield.

Over ‘het algemeen werd voor nieuw geld 5Y2-6

pOt. betaald, maar dikwijls werd 7 pOt. gevraagd en

gegeven. De Bank of England deed groote zaken in

voorschotten voor een week tegen
64
pOt., maar in

de open markt was geld over het algemeen verkrijg-
baar tegen 5-5Y2 pOt.
In de disconto-markt had zeer weinig verandering

plâts en ofschoon koersen bijna op deselfde hoogte

bleven, was de stemming van de markt zeer vast.

twee-maandspapier ‘deed
5Y
pOt.

drie-

,,

,,

6X pOt.

– vier-

,,

,,
5’—Ii
pOt. en

zes-

,,

,, 5Y2_
5
/s pot.

VERHOOGING VAN INVOERRECHTEN.

Men ‘was weinig ingenomen met het beleid van
Minister de Vries, di’e met te veel ondeugdelijke mi’d-
dalen evenwicht in de ‘verhouding tu,sschen uitgaven
en inkomsten trachtte te brengen. Erkend moet wor-
den, dat, gegeven iet program van het ministerie en
de aandrang tot het besteden van staatsgeld hij hon-
derden millioenen voor onderwijs, sociale en militaire
doeleinden, openbare werken, euz., zijn taak een hope-
boze was. Het besef, dat wij aan den vooravond van
een ‘wellicht ongekenden teruggang in de •opbrengst der belastingen en dientengevolge van angstwekken-
de tekorten staan, is, naar het schijnt, tot de meesten
onzer politici nog niet doorgedrongen of laat hen on-
verschillig. Beeuini’ging is nog geen goede vorkie-
zingskreet. Ingrijpende bezuiniging werd den heer
de Vries door zijn ambtgenooten en de Kamer
vrijwel onmogelijk gemaakt, en ‘daarom kwam hij
onder het motto ,,het geld moet er wezen” in blij-
moedige stemming ‘met allerlei lapmiddelen ter

576

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juli 1921

versterking der financiën aandragen, die geen genade
vonden en ook niet verdienden goedgekeurd te worden,
daar de papieren welvaart, die hooge belastingen mo-
gelijk maakte, door een langdurige en. zorgelijke depres
sie gevolgd is, welke het land slechts kan doorstaan,
indien de directe en, indirecte lasten op het individu
en ‘de bedrijven niet verder verhoogd worden. Het
zal nog moeten blijken of – de tegenwoordige ta-
rieven van directe belastingen in tijden van sterk ver-
minderde inkomsten, voor de belastingbetaler-s aan-
gebroken, gehandhaafd kunnen iworden, terwijl de
heffing van indirecte belastingen, waarvan de ver-
hooging alleen te ‘wettigen zou zijn, ‘v1oor zoover rzij
genot of weelde treft, ten onzent veel grooter cm-
zichtigheid rvereischt dan in grootere landen, die in mindere mate dan Nederland gemeenschappen vor-
men, twelke van transito, verwerking en uitvoer van
goederen leven. Die ei.sch werd door het kabinet Ruys
niet in voldoende mate erkend.

Bij de verkiezingen van 1913 was het protectionisme
der reohtsche
partijen
de ‘voornaamste oorzaak van
hun nederlaag en thans was ook dit addertje weer
bezig het rechtsche kabinet een gelijk lot toe te berei-
den. Weliswaar had de Regeering, klaarblijkelijk na
rijp beraad, ondanks het -vrij complaisante antwoord
vn den Minister van Binnenlandsche Zaken op het
protectionistisch pleidooi van den heer de Wycker-
slooth de Weerdesteyn (18 Nov. j.l.) verklaard, geen
maatregelen ter bescherming der nijverheid te zullen
voorstellen, doch nien is ondèr den indruk, dat dit
meer geschiedde, omdat zij openlijke bescherming met
het oog op de politieke gevolgen niet aan¼iurf-de, dan
omdat zij afzijdig tegenover het beginsel stond. Dé
bescherming der sigarenindustrie, door de Kams
entre la poire et le fromage aangenomen, is er een
bewijs van en de indiening van het wetsontwerp strek-
kende tot -verhooging der in’v’oerrechten steldé haar
aan de verdenking bloot, langs een achterdeur te
willen ‘toelaten, warrv-oor zij de poort niet durfde te
openen.

Hoewel de -behandeling van dit wetsontwerp ten
gevolge van de uitgebroken kabinetscrisis onzeker is
geworden, kan het zijn – nat (hebben, kortelijk zijn be-
teekenis in verband met de algemeen te volgen finan-
cieel-economische politiek te bespTeken.

De ‘vyorgestelde verhooging van het invoerrecht
van 5 pOt. op 7 pOt. ad
valorem en van 33 tot 60 tOt.
voor de specifidk belaste goederen, werd door -den
Minister als fiscaal beschreven, doch is het niet ge-
heel, want ons tegenwoordig invoerrecht behelst
reeds, voor zoover het van fabrikaten geheven wordt,
een bescherming, zij het ook een zwakke. De rvoor-
naamste bron van inkomsten uit (het tarief levert de
invoer van textielgoederen •op, hetgeen inderdaad
meer op fiscale dan op beschermende uitwerking
duidt, maar niet verhindert, dat de prijs in (het bin-
nenland 5 pOt. tmeer kan bedragen, dan indien er geen
invoerrecht -geheven werd. Moge het tegenwoordige
tarief voornamelijk fiscaal werken, hoe hooger het
recht gesteld wordt, hoe werkzamer de protectie. Wat

echter als de niet minst ‘bedenkelijke zijde
van
dit

wetsontwerp moet beschouwd worden, is het meiden-
-teele karakter ervan. De Minister, blijk-baar onmaoh-
tig, de lang aangekondigde technische herziening van
ons verouderde en ‘gebrekkige tarief van invoerrechten
tot stand ‘te brengen, maakt zich voorloopig van de
zaak af, door, zonder nader te overwegen, wat de in-
vloed op het bedrijfsleven zal zijn, een vrijwel alge-

meene verhooging van dat tarief voor te stellen,
daarmede de erin voerkomende fouten verergerende
en bestendigende, en het
tijdstip
der herziening (ver-
schuivende. Het lijkt veel -op ‘de destijds door Minis-ter Kol-kman voorgestelde en door de algemeene ver-
-ontwaardi-ging weggeva-agde -‘ver-hooging rvan 30 pOt.
van het in-zoerrecht en maakt, indien tot wet verhe-.
ven, het gemakkelijk op dezelfde ‘wij’ze verdere ver-
hoogingen in te voéren, zoodat men langs -dien ach-terweg -ten slotte de proteetie bereikt, welke -de Re-

geering, ondanks -den aandrang van den -Nijverheids-raad, die zich inzijn onibeholpen -voorstellen tot steun
der industrie tegen den invoer uit landen met ede-
precieerde valuta trouwens – al te naïef betoont, zegt
niet te willen. – –
In een vroeger -artikel in dit tijd-schrift (31 Decem-
ber 1919) wees ik er -op, boe weinig ‘het financieele

beleid in de verschillende landen tegen
zijn,
onder -de
tegenwoord-ige omstandigheden, zoo moeilijke taak
scheen -opgewassen te
zijn
en sedert dien zijn er aller-
wege in den vorm van onverstandige wetgeving en
maatregelen verdere bewijzen van waabegrip van de
eisclhen van den zorgvollen economischen toestand
gegeven. Ik herinner -o.-a. aan de geldverspilling en de
anti-valuta-rechten i-n Engeland, die -de abetaling
der Duitsche schuld aan -dat land en de prijsdaling
in Engeland ter’w’ille van enkele industrieën belem-
meren; aan de ontza-glijke militaire uitgaven en de
gebrekkige inning der directe belastingen in het zoo
zwaar getroffen Frankrijk; aan de Emerg-ency Tariff Act in de Vereenigde Staten, welke den invoer -moet
beperken, juist in een tijd, waarin de Vereenigde
Staten er belang bij hebben,

de afbetaling van hun
dutzagljke vorderingen op Europa te vergemakkelij-
ken; aan de aan Dui-tschland in den vorm van 26 pOt.
uitvoerrecht opgelegde -schadeloosstelling, welke het
in zijn voornaamste -middel van terugbetaling treft;
aan de instelling van een tijdelijke douanegrens -dwars
door het Westduitsche industriegeibied, welke daar
dagelijks in niemancis ‘belang zijnde schade toebrengt.
Met zooveel verdwazing voor oogen is het misschien
niet te verwonderen, dat -onze Minister vaz Financiën
ook de kluts kwijt raakte, -doch het is niettemin be-
droevend, dat zijn voorstel lijnrecht indrui-sdht tegen
de resolutie der -Brusselsche conferentie, welke met medewerking van -onze, door hemzelf -afgevaardig-
de, financieele specialiteiten geformuleerd, pleit
voor den ongehinderden goederenruil en waarschuwt
tegen het -op-richten van kun.stmatige economische
slagboomen. Men moge (met Pierson) van mee-
nin-g zijn, dat verteririgabelastingen, waar-onder in-
voerrechten begrepen zijn
;
in het algemeen aanbeve-
ling verdienen, en dat -de wensch der conferentie niet behoeft uit te sluiten, dat wij een deel van -onze rijks-
inkomsten uit den invoer trekken, wij dienen ons
dan deze beperking op te -leggen, -dat de invoerrechten
de vrije uitbuiting van de economische voordeelen,
welke -onze ligging -ons verschaft, niet schaden. Zoo
wel landbouw, veeteelt, handel, scheepvaart, -als rin

het
algemeen -onze -nijverheid, hebben belang -bij den onge-
hinderden inv-oer van grondstoffen -en fabri-katen, de
een om dien invoer op zoo goedkoop mogelijke wij-ze
te -benutten voor de vervaardiging van onze uitvoer-producten, d-e ander -om de vervoercijfers over onze
havens te doen stijgen en oaze koopvaardijvlag aller-
wege te laten wapperen. Meer dan ooit is -het ge-
wenscht, d-at men de uitzonderingspositie, waarin wij,
dank zij -de ‘ligging -van -ons land, verkeeren, ‘in het
oog ‘houde.
Het valt niet te ontkennen, dat de lage valuta in
Duitschiand, gepaard aan -de voortreffelijke Organi-
satie der nijverheid aldaar en de teruggekeerde werk-
zaamhei-d -zijner inwoners, een (bedreiging voor ver-
schillend-e onzer bedrijven, voornamelijk voor de
industrie en de scheepvaart, ‘vormt, do-ch wij zijn niet
de eenigen, welke zich in -dien toestand bevinden en –
met name hebben Engeland, Frankrijk en Amerika
met de Duitsehe -concurrentie -rekening ‘te houden. – De oplossing van het vraagstuk ligt echter niet in het
kunstmatig -aîwere-n van importen uit Duitsclaland,
hetwel-k -verdere depreciatie van de Duitsche valuta
ten gevolge moet -hebben, de prijzen in de zich -aldus
‘verwerende landen verhoogen en de overzeesche
afzetgbieden -meer en -meer aan den Duitschen export
overlaten zou doch in het herstel van het vrije han-
deisverkeer, waardoor de zoogenaam-de exportpremie,
-die de ge-deprecieerde koers van een land aan zijn
productie verschaft, vanzelf naar mate de vorderingen
vak dat land op

– het – ‘buitenland – in – gunstiger ver-

6 Juli
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

577

houding tot zijn schulden komen te staan, opgeheven
wordt. Tot nu toe heeft de wijstheid der politici, welke
het bewind in Engeland, Frankrijk en Amerika in
handen hebben, ,hen een gedragslijn doen volgen, wel-
ke tegenovergesteld aan dit ibelang der gemeenschap
is, doch dit is voor ons geen reden, denzelfden weg
te bewandelen, te minder daar ten ‘onzent bizondere
redenen bestaan, om hem schadelijk voor ons te
doen zijn.
Aan de eené zijde hebben wij Duitschiand, dat, ten
gevolge van de ontreddering van ‘zijn valuta, goed.
koop kan voortbrengen, aan de andere zijde ‘zijn vroe-
gere vijanden, die, hoewel belanghebbend bij de kwij.
tin’g van ‘zijn schuld, de afbetaling in goederen op
zeer eigenaardige wijze belemmeren, evenwel ‘z66. dat
er voor de Nederlandsche industrie voordeelen uit
kunnen tvoortspruiten, mits 1e invoer uit Duitschland
hier ongehinderd blijve. Immers, teiwijl de directe
invoer in geallieerde landen uit Duitschiand op ver-
schillende wijzen getroffen wordt, is de invoer, uit
Nederland er aan geen uitzonderin’gs’be’palingen
011-
derw’orpen, althans niet, ‘zoolang ook niet onze valuta
in verhouding tot het buitenland gedeprecieerd ge-
raakt. In het verschil tusschen beiderlei ,behand.eling
ligt een speling, welke tot gevolg ‘kan hebben, dat,
terwijl onze nijverheid wellicht een deel van den ‘bin-
nenlandschen afzet verliest, zij zich door vermeerde-
ring van, uitvoer kan schadeloosstellôn. Voor andere takken van bedrijf hier. te.lande is de invloed van de
lage mark van zoodanige be’teekenis, dat ‘zij eenerzi,jds
groote moeite hebben, ‘zich tegen de Duitsche con-
currentie staande te houden, anderzijds den vrijen
Duitschen invoer behoeven om den strijd vol te :hou
den. De zoogenaamde ‘plaatskosten (laden, lossen, op-
slag, ‘transport, enz. in de haiens) te Amsterdam en
Rotterdam
zijn
zoorveel hooger dan die te Hamburg
en Bremen, dat veel goederen uit en naar ons ach-
terland, ‘wier natuurlijke weg over onze havens ligt,
over Bremen en Hamburg gaan, een deviatie, waar-
toe de bovengenoemde willekeurige d’ouanegrens door
het West-Duitsche gebied strk bijdraagt. Wat onze
reederjen aangaat, de .gage van f130,— per maand,
welke zij aan der Nederlandschen matroos betalen,
staat tegenover een van Mk. 700,—voor den Duitsc.her,
tot den tegenwoordigen koers minder dan één ‘kwart
van eerstgenoemd cijfer. De kolen kosten den Duit-
schen reeder in Duitschiand IvEk. 350,— of
f
15,-
per to,’terwijl ‘de Nefterlandsche prijs ca.
f34,—
per
ton is, welk
cijfer
‘evenwel, naar gehoopt mag worden,
zal dalen, mi •de Engelsche k’olenstakin’g achter
den rug is,
‘zij
‘het ook niet tot het Duitsche peil.
Onder de tegenwoordige ‘omstandigheden moet dan
ook niets gedaan worden, dat niet iii de
lijn
van
natuurlijke nivelleering van prijzen en bonen, in ons
land en Duitschlanad heerschende, ligt. De aanneming
van het wetsontwerp zou èn in haar onmiddellijke
uitwerking èn in haar verdere gevolgen, er recht
tegen ingaan. Wij ‘kunnen niet het duurste land van
Europa blijven en tegelijk met onze producten tegen
het buitenland concurreeren. Men vergete niet, ‘dat ‘de
45-urige arbeidsweek nog altijd een ‘drukkend unicum
op wetgei,end gebied is en men in andere landen nog
geen dergelijke regeling ‘heeft of niet verder dan de
48-urige arbeidsweek gegaan is, ‘waarop allerlei af-
wijkingen in het belang der productie toegestaan
worden, welke onze wet belet of ‘onze ambtenaren niet
of niet tijdig ‘genoeg toestaan. Een welbegrepen wel-
vaartspolitiek brengt matiging in de sociale wetge-
ving en beperking ‘der financieele ‘lasten nede, en
omgekeerd is een duurzame ‘zegenrjke sociale politiek
slechts bij een verstandig financieel beheer mogelijk.
,,You cannot eat the cake and have it”, ‘zegt het ‘En-
gelsche spreekwoord.

Elke regeering moet ‘begrijpen, d’at er thans maar
één mogelijke financieele politiek is, die niet op
economische onmogelijkheden zal stuiten, die van be-
zuiniging en bevordering der productie. Bezuiniging op leger en vloot, op talloo’ze bijsiagen, subsidies en
uitkeeringen, op den ‘bouw van rjksgebouwen, ‘op de
ambtenarij, op den spoorwegdienst (het tegenoverge.
stelde werd ‘met de recente overeenkomst ‘bereikt) en openbare werken, op de werkeboosheidsuitkeeringen,
welke wegens hun hoogte de arbeidsschuwheid in de
hand werken, de productie belemmeren en dus anti-
sociaal werken, ‘kortom radicale heiuiniging, daar
waar ‘zij ‘kan d’oor,gedreven worden zonder de bronnen
der welvaart, de opvoeding en de veiligheid in gevaar
te brengen. Bezuiniging zonder bescherming, want
‘daargelaten, dat een beschermingsgezind kabinet ten onzent geen levenskan.s zou hebben, protectie zou in
ons kleine land, corridor en entrepotgebied in West-
Europa, op het overgroote deel van onze bedrijven
verstikkend werken en slechts enkelen, veelal ‘on-noodig, ‘bevoordeelen. Het opgeven van den Vrij-
handel d’oor Engeland (tegen het advies van hun be-
kwaamste zakenmaunen in), verdient hier geen na-
volging, te minder daar het op ‘den duur een afleiding
van handelsbeweging naar ons land kan ten ‘gevolge
hebben, mits wij bij onze open-deur-politiek ‘blijven.
Ons tegenwoordig tarief van invoerrechten ‘behoeft
zeker herziening, ‘doch in dien zin, dat het aantal be-
laste artikelen verminderd worde en de keus zoodanig
zij, dat de belasting het bedrijfsleven niet hindert en
de beschermende invloed, ‘zoo ‘al bestaande, niet ‘ster-
ker worde dan, hij onder het tegenwoordige taief is.
In ‘den druk der tijdên ‘behoort men niet den moed,
maar eivenimin het verstand te verliezen.
E. HELDRING.

DE TOESTANDEN IN HET NEDERLANDSCHE

LEVENSVERZEKERINOBEDRIJF1

Het Nederlandsche Levensverzekeringbedrijf is in
felle ‘beroering en niet ten onrechte! Reeds een drietal
groot-bdrjven en één klein-bedrijf hebben van zich
doen spreken, waarbij elke nieuwe slag het Zijne er
toe mede ‘brengt om het vertrouwen •in de levensver-zekeri,ng te schokken. Moge ook insiders vroeger wel
geweten hebben, dat het hier en daar wankelde, een
waarschuwende stem heeft nooit sterk geklonken.
Men moge dat thans een blijk van verkeerd begrepen
collegialiteit hooren noemen, men moet aan ‘den anderen
kant tch ‘niet vergeten, dat juist in de levensverze
kering meer dan één voorbeeld is om aan te
wijzen,
dat
een wankelend bedrijf door zuinigheid en doeltreffend beheer weer solide op zijn ‘beenen kwam te staan. Het
is dus heel ‘moeilijk om van een ‘bepaald bedrijf te
zeggen: hetloopt ‘zeker verkeerd.
Is het daarom begrijpelijk, dat men dus vroeger,
juist als deskundige, voorzichtig was; thans is het
onzin de ‘oogen voor de werkelijkheid te sluiten. Er
‘zijn wonde plekken, laat ons de vinger, er openlijk op
leggen.

De eerste, die van zich ‘deed spreken, was de
,,Dordrecht” met ruim 100 millioen verzekerd be-
drag, die haar zelfstandigheid prijs gaf en verder
togen de ,,Eerste Nederlandsche” in den Haag ging
aanleunen. Het eerste teeken van den naderenden
storm kwam echter toen even later bl’eek, ‘dat wat oor-
spronkelijk een ,,’belangengemeenschap” heette tus.
schen .,Eerste Nederlandsche” en ,,Alge’meene” te Am-
sterdam, ‘slechts een camouflage was van een ernstig
te kort schieten der ,,Algemeene” roet zijn ongeveer
200 ‘millioen verzekerd bedrag. Thans komt de ..Kos-
mes” te Zeist, ‘met ruim 100 ‘millioen verzekerd ‘be-
drag en d’oet mededeelin’g dat er leen tekort is.
Buiten verdere beschouw-ing moge blijven, dat in-
middels een lilliput ‘bedrijfje de ,,Raacipensionarjs
Tohan de Witt”; oorspronkelijk te Tiel, ‘thans ‘in den
Haag, diep ‘in ‘de modder zit. Hier schijnt toch, vol-
gens ‘berichten in de pers, wanbeheer en ten slotte
zaude de oorzaak van een tekort te zijn, dat door
bijstorting van ‘aandeelhouders te dekken is. Naar
verluidt zullen verzekerden ‘hier geen schade lijden
Men dient echter, eer men zich een definitief oordeel
vormt, de ‘berichten omtrent de eind-afwikkeling af
te wachten.

Van de drie genoemde groot-bedrijven mag ‘men

578

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

6 Juli 1921

aannemen, dat de ,,Dordrecht” in volkomen solvaJbelen
toestand ‘verkeert. De •poissen toch onvoor.
wa.ar
,delijk gegarandeerd door de ,,Eerste Neder-
landsche”.
De beide andere ‘genoemde grootbedrijven hebbei
dit gemeen, dat beide maatschappijen waren, met een
beteekenend buitenlandsch ‘bedrijf. In het buitenland
werd het graf gegraven van de ,,Kosmos” en voor
een groot deel ook voor de ,,Algemeene”. Met het wer-
ken toch in het buitenland ging gepaard het zoeke
van beleggingen aldaar. Zoolang er nu tussehen de
buitenlandsche beleggingen en de buitenlandsehe ‘ver-
plichtingen evenwicht is, kan uit dien hoofde ‘geen
gevaar ooit ontstaan. Maar nu hadden beide instellin-
gen er ‘mé.6r beleggingen, noodat een deel van de
reserven der Nederiandsohe polissen in den vreemde
was. Was nu dit buitenland een land met sterke
valuta, dan was hier groot voordeel uit voortgevloeid,
maar nu de arbeidafeer voornamelijk Centraal Europa
was, voerde de depreciatie der valuta tot enorme
verliezen op die surplus.beleggingen.
Achteraf
!kan men nu een dergelijke politiek ver-
oordeelen. Maar v66r 1914 heeft nooit iemand aan de
mogelijkhold van zulk een valuta-depreciatie gedacht.
Anders had bijvoorbeeld evenmin een in het buiten-
land ‘werkende hypotheekbank hier ooit pandbrieven
kunnen plaatsen. Of anders had het zeer ingrijpende
Duitsche staatstoezicht, waaraan de ,,Kosmos” onder
worpèn was, wel tijdig een waarschuwende stem doen
hoeren.
Een déconfiture door gedaalde valuta
is dus
niet

iets dat speciaal een tekortkoming van de levens.
verzekering beteekent, daar hebben talrijke andere
bedrijven even goed onder te lijden.
Als ‘men dan ‘ook vroeger wel eens hier en daar een
aarzelende stem vernam, die waarschuwend zich tegen
een instelling verhief, dan werd er nooit gesproken
van het gevaar van buitenlandsche beleggingen, maar
dan was er een ander punt:
de groots onkosten.
Hier nu stuiten wij op een punt, dat
wel
specifiek
inhaerent is aan het levensverzekerin’g?bedrijf en waar

veel grooter gevaar schuilt;
grooter,
omdat dit voor

het publiek
z
oo
v
eel moeilijker te beoordeele’n is. Het is
zeker niet buitengesloten, dat hier een bron aanwezig
is, die nog veel ellende kan veroorzaken. Met het
orikostenvraagstuk toch wordt hier en daar aller
roekeloost omgesprongen. Een waarschuwende stem is
dus ‘zeker niet ten onrechte, ‘omdat in dit topzicht in
vele gevallen een
tijdig
verzetten van de bakens af-

doende kan helpen.
Alle kosten die een levensverzekeringbedrijf maakt,
moeten ton islotte ‘komen uit de premiën der verzeker-
den. De kosten bestaan natuurlijk, ‘behalve uit de
netto kosten der verzekering zelf, uit de bedrijfson-
kosten. Nu is de eigenaardigheid van de levensver-
zekering, dat de kosten, verbonden aan het verkrijgen
van verzekeringen, de acquisitie.kosten, die immer vrij
beteekenend zullen zijn, bij het tot stand komen eener
post in eens uitgegeven zijn, teriwiji de vergoeding
daarvoor, die in de premie der verzekering ligt be-
sloten, eerst in den loep der jaren binnenkomt.
Toen nu ibij de levensverzekering het gebruik wor-
tel had geschoten om ‘de agenten belooning hij het tot
stand komen der post in één bedrag af te rekenen en
daardoor deze iacquisitiekosten niet onbelangrijk hoo-
ger werden dan bij gelijkblijvende provisie het geval
was, heeft de Duitsche theoreticus Ziflmeir er dit op
gevonden, dat de acquisitieonkosten ‘konden worden
onttrokken aan de wiskundige reserve. Hoewel Zul-
mer zidh slechts een bescheiden onttiekking van gel-
den aan de reserve dacht, is er toch aanvankelijk een groote strijd geweest tegen dee rnethode. Deze strijd
is thans in dozen geest beslist, dat een
matige ont-
trekking van gelden aan de netto wiskundige reserve
op geen overwegenden tegenstand meer stuit, als men
maar zorgt, dat overigens het bedrijf aan hooge
eischen -voldoet. Toch zijn er nog volen, die – en dit
is niet genoeg toe te juichen – zelfs meenen, ook dit
niet te mogen doen.

Hoe is toch de toestand. Men ‘kan ‘zich denken, dat
de uitkeeringen eener levensverzekeringinstelling uit
de wiskundige reserve genomen worden. Dan moet
natuurlijk de telken jare ontvangen premie, althans
voor verreweg het grootste deel, bij die reserve ge-
voegd worden. ,Hoe meer er nu aan diie reserve ont-
trekken is, hoe grooter fractie der pas ontvangen
premie in de reserve moet vloeien. Is deze reserve al
te laag en dus deze fractie al te hoog, dan iwordt op
een zéé groot deel der premie-ontvangst ten behoeve
van de reserve (en dus van de uitkeeringen) beslag
gelegd, dat hiervan niet meer voldoende
overblijft
om
de loopende administratiekosten te dekken. Zijn er nu
niet zéér -betekenende winatbronnen van anderen aard
-dan gaat men, als zulk een toestand bestaat, allengs
achteruit.
1
Een levensverzekerin’gbedrijf moet dus zijn onkos-
ten VQor acquisitie op een z66 laag peiF houden, dat
deze betaald kunnen worden uit aanwezige winatbron-
nen, hoogstens met een
bescheiden
toepassing van
Zillmer’s methode. Nieuwe productie is een levens-
eisch wil het bedrijf in stand blijven en de noodige
waarborgen blijven geven aan verzekerden, maar als
deze nieuwe productie méér kost dan de ‘beschikbare
middelen toelaten, is deze productie uitermate onge.
wenscht, zelfs hoogst gevaarlijk.
Deze laatste waarheid is nu ons land helaas
vaak voorbij gezien. Talrijke instellingen hebben een
tot op het uiterste besnoeide wiskundige reserrve, om..
dat er te royaal is ‘omgesprongen met uitgaven voor
de acquisitie.
Men krijgt bij het bestudeeren der verslagen van
sommige Nederlandsche bedrijven -wel eens den in-
druk, dat de technici van het ‘bedrijf niet meer aan-
geven
hoeveel
reserve er zijn moet, maar met hoe
weinig
men toe kan. Tegen deize steed& meer en meer
inkankerende gewoonte van lage wiskundige reserve
kan men niet scherp genoeg front maken. Een hooge
wiekundige reserve brengt vanzelf een beperking van de onkosten met ‘zich mede, omdat men daarvoor dan
eenvoudig de middelen niet heeft. Het spreekt wel
van zelf, dat daarbij ondersteld is, dat die reserve ge.
heel door volwaardige activ.a ‘gedekt is.
Van den kant van -het publiek is wel eens gezegd:
verhoog de premiën als er meer geld noodig is. Hier-
mede zou het publiek echter niet gebaat zijn.
Het

Nederlandsche premie-niveau is ruim voldoende om
een behoorlijk
gefundeerd
bedrijf te waai-borUeis,
mits
men maar niet te royaal is.
Vergelijking met ‘bijvoorbeeld de Duitsche premiën,
die veel hooger
zijn
dan de Nederlandsche, gaat a’so-
luut niet op. Immers deze hooge Duitsche premiën
verzekeren ook zoogenaamde winstaandeelen. Deze
premiën zijn met opzet veel te hoog bepaald om groots
winstcijfers te kunnen aantoonen. Wil men met alle
geweld vergelijking met het buitenland, zie dan naar
de Engelsche premiën. In Engeland zijn de bedrjfs.
toestanden nog het meest met de toestanden hier te
lande te vergelijken. Engeland heeft ook in de laat-
ste jaren de premie zonder recht op winst leeren ken-
nen. Deze prermiën, waarmede de Engelsche bedrijven thans -ook in Holland gaan rwerken, verschillen al heel
weinig van de hier geldende, ja zijn soms zelf niet
onbedeidend goedkooper.
Een gezond Nederlandsch
bedrijf
wordt niet door
hooge premiën verkregen, maar door onkostenbe-
perking. Het smijten met provisiën, dat men zelfs on-
der vooraanstaande instellingen waarneemt, moet uit
zijn. Het is goed dit eens openlijk in het publiek te
zeggen, want dit publiek moet aan den anderen kant
ok loeren het vragen naar steeds hoogere provisies
na te laten.
Een levensverzekeringbedrjf heeft de sociale taak
de verzekering aan het publiek zoo billijk mogelijk te
leveren. De vraag naar hooge premie met de ‘bedoe. ling: dan kunnen wij naar hartelust onkosten maken,
kan alleen geuit worden door wie de taak der – levens-
verzekering niet begrijpt.
In het algemeen staat hel Nederlandsche publiek

6
Juli
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

579

als
volkomen leek tegenover de levensverzekering.
Onkunde Jaeersoht zelfs onder menschen waar men an-
ders van zou mogen verwachten.
Twee middelen zijn er. om het publiek deze kennis
bij te brengen. Ten eerste dient aan een van onze
inrichtingen voor hooger onderwijs – en ik denk hier
speciaal aan de Handels Hoogeschool – een behoor-
lijk centrum gesticht te worden, dat meer dan tot
heden ‘het geval is in dezen invloed ten goede ken uit-
oefenen, zoodat bedrijfsleiders en andere belaiigheb-
benden behoorlijk theoretisch onderlegd hun taak
kunnen aanvaarden.
Een tweede middel dat de gerusthei.d terug kan
brengen is: Staatstoezicht. Het is.bekend dat een wet
in voorbereiding is, die, naar wat . een gepubliceerd
voor-ontwerp deed ‘zien, aan de eischen van doeltref-
fende contrôle in hooge mate voldoet. Waar het pu-
bliek zelf hier iii kennis te kort schiet, heeft de over-
heid een dringend noodige taak. Men kan than.s bij de Regeering niet genoeg aandringen .op:
spoed!

Dr. A.
0. HOLWERDA.

«ECONOMISCHE VOORLICHTiNG IN JAPAN.

Behartiging der economische voorlichting over het
b
u
it
en
l
an
d vindt men zonder uitzondering in alle be-
schaafde landen. De beschikking over verbegeuwoor-
digers van den Staat in den vreemde, bracht vanzelf
met zich mede, deze ambtenaren ook berichten te doen
opstellen over de toestanden te hunner plaatse, die
;voor den handel en inchistrie van het vaderland van
belang kunnen zijn. Ook de Japansche Staat heeft
zich hiervoor willn intoresseeren. In de eerste plaats
kon daarbij gebruik gemaakt worden van het consu-
laire corps.
1)

De verplichting voor de Japansche consulaire amb-
tenaren tot het inzenden van berichten berust op een
instructie, die reeds vanibetrekkelijk ouden datum is.
Deze algemeene instructie is gegeven door den Minis-
ter van Buitenlanclsche Zaken, d.d. 1 Juli 1890. Ln
deze instructie wordt onderscheid gemaakt tusscheri
jaarljksche- en buitengewone-rapporten.
Het jaarrapport .behoort een algemeen verslag te
zijn over den handelstoestand in het rssort van den
consul. In dit verslag moeten worden opgenomen de
cijfers van in- en uitvoer en de prijzen der goederen,
alsmede bij hawenplaatsen het aantal der aankomende
en vertrekkende schepen. Vervolgens moet de consul
de omstandigheden – bespreken, die den v66r- of ach-
teruitgang van den buitenlandschen handl, in het
land waar hij gevestigd is, hebben veroorzaakt en ten
slotte zijn meening geven over het verloop der ban.
delsbertrekkingen tusschen Japan en het land waar hij
zich bevindt.

Buitengewone rapporten moeten gezonden worden
telkens als het gewenscht is zonder verwijl de aan-
dacht van regeering of publiek op iets te vestigen.
Als onderwrpen, waarvoor dit speciaal geldt, worden
in de instructie genoemd: douane-tarieven, havenre.
glementen en andere regelingen die handel, industrie
en landbouw betreffen, toestanden ten aanzien van
producten, diie voor den Japanschen handel van bij-
zonder belang zijn, plotselinge veranderingen in de
wisselkoersen en de waarde van het gouden of zilveren
geld, enz.

Naast de algemeene instructie bestaan er nog
eenige speciale instructies, die alleen maar voor be.
paalde consulaire posten gelden. Zoo is er buy, een
afzonderlijke instructie voor de inrichting van het
jaarverslag door de consuls met standplaats in China.
Ook voor de berichtgeving over de artikelen, waarbij de Japansche handel inzonderheid geïnteresseerd is –
z6oals: zijde, katoen, thee, rijst en steenkolen – zijn

t)
De hier (volgende gegevens, die mij met groote wel-
willenclheid werden toegezonden, ‘waren bestemd voor de verhandeling ,,Economische Voorlichting over het Buiten-
land”, die idezer dagen bij Martinus Nijhoff verscheen.
Zij
bereikten mij echter te ‘laat om daar nog in opgenomen
te kunnen worden. – H.

aan de consuls, in de landen die daarvoor in aaurnr-
king komen, speciale voorschriften gegeven. De consuls zenden de verslagen en berichten in aan

het Departement van Buitenlandsche Zaken. Bij dit
departement bestaat een ,,Handelsafdeeling” (Tsusho
Tyokit), die weer in verschillende secties is verdeeld.
Bij een dezer wordt onderzocht of de verslagen al dan
niet doorgezonden zullen worden naar de Tsusho
Roho-afdeeling.

De Tsusho Koho (Officieele Handelsberichten) i
het orgaan, waarin de consulaire berichten vrschij-
nen. In laatstgenoemde afdeeling worden de berichten
en verslagen voor den druk in gereedheid gebracht.
De uitgave en exploitatie van het orgaan berusten ch-
ter niet in handen van het departement, maar geschie-den door een particulieren uitgever, die daarvoor sub-
sidie van den Staat ontvangt. Het blad verschijnt iede-
ren Maandag en Donderdag, en wordt kosteloos toege-
zonden aan bibliotheken, dagbiadredacties, inrichtin-

gen van onderwijs, vereenigingen op het gebied van
den handel, enz.

Wij laten hier de titels van eenige onderwerpen
uit een recent nummer ter illustratie volgen: Opzeg-
ging van de handelstractaten van Spanje met Neder-
land, Zwitserland, Denemarken en Zweden; De markt-
toestand voor ruwe zijde te New York; Verandering
in de afvaartlijzten van stooni.boo’ten te Hankoiw,
(deze
berichten zijn langs telegrafischen weg ingezonden);
Vraag en aanbod van papir in China; Stand van den
rietsuikeroogst in Britsch-Indië; De belangrijkste ge-
deelten uit de Britsch-Indische wet van 1920 op het gebruik van de draadlooze telegrafie aan boord van
schepen; De financieele toestand van Shanghai; De
toekomstige tat-iefpolitiak der V.’ S. van Noord-Ameri-
ka; Het loon en de kosten van levensonderhoud der
arbeiders in Frankrijk; Lijst van namen van impor-
teurs te Batavia.

Naast de consulaire ambtenaren heeft Japan thans
ook weer de beschikking &ver een aantal handelsatta-
ché’s (Shomukan). Het instituut van den handels-
attaché had reeds vroeger bestaan, maar in 1918 wer-
den uit zuinigheidsoverweging de middelen ervoor
niet meer uitgetrokken. Met het oog op den door den
oorlog gewijzigden toestand is echter weer tot de aan-
stelling van handelsattaché’s overgegaan. Bij ‘de staats-
begrooting van 1921 werden 347.050 yen hiervoor aan-
gevraagd. Blijkens ‘de toelichting wil ‘de regeering met
de. aanstelling van 6 attaché’s beginnen. Hiervan
wordt een attaché geplaatst in Tokio bij de Handels-
afdeeling van het Departement van Buitenlandsche
Zaken, terwijl de anderen bestemd zijn resp. voor
New York, Londen, Buenos Aires, Shanghai en Sin-
gapore.

De handelsattaché, die te Tokio werkzaam is, moet zich op de hoogte houden van den handelstoestand in
het binnenland om zoodoende de belangen te leeren
kennen. waarvoor de attaché’s in het buitenland werk-
zaam moeten zijn. De attaché te Tokio zal daartoe oolc
voeliug houden met ht Japansche Departement van
Landbouw en Handel en met de verschillende vereeni.
gingen, die ‘de handelsbelangen in Japan behartigen.
Bij de inrichting van den nieuwen dienst der hen-
delsattaché’s is ook voorzien in de aanstelling van
leerling-handelsattaché’s, die bij een handeisattaché’s
als ‘assistent werkzaam zullen zijn en aldus de ervaring
vgrkrijgen om later als zelfstandig handelsattaché te
kunnen optreden. Ook zullen nog voor het verrichten
van ondergeschikte werkzaamheden handelsklerken
aan de attaché’s toegevoegd worden.

Het ontwerp noemt als taak van de handelsattaché’s
het onderzoeken, in het land waar zij verblijven, van
algemeene handels- en economische vraagstukken, die
zich bij de ibuitenlandsche relaties, bepaaldeljk die
met Japan, voordoen. Als voorbeelden worden ge.
noemd vraagstukken op het gebied der tarief- en
scheepvaartpolitiek en verkeerspolitiek in het alge-
meen, hetzij betrekking hebbende op financieele en
industrieele verhoudingen. Ook zullen in voorkomen.

580

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juli 1921

de gevallen onderzoekingen op het gebied van be-
paalde handelsartikelen gedaan worden. Opdrachten
zullen aan de handelsattaché’s gegeven kunnen worden
door de Japansche gezanten in de landen waar de
attaché’s werkzaam zijn, of de ministers van Buiten-
landsche Zaken en Landbouw en Handel.
Het is. de bedoeling om de voor publicatie in aan-. merking komende berichten van de handelsat’taché’s
in de Tsusho Koho het licht te doen zien.
Speciaal daartoe van particuliere zijde in ht leven
geroepen lichamen, om economische voorlichting over
het buitenland in dezen of genen vorm te verstrek-
ken, bestaan in Japan niet. Wel kan in verband met
het bovenstaande nog op een.ige andere zaken gewezen
worden.
In de eerste plaats willen wij nog het bestaan ver-
melden van den Kaigai-Zitsugio-Renshusei (Oversee-business-student). Deze positie is niet geheel vreemd,
want zij toont overeenstemming met de boursiers die
door het Belgische goilverment ondersteund worden
en de candidaten van de Nederlandsche vereeniging
,,Het Buitenland”, al is hierbij meer gedacht aan blij-
vende vestiging in den vreemde van de ui’tgezondenen,
terwijl de Japansche jongelieden in het algemeen
slechts tot ht doorbrengen van een studieperiode naar
het buitenland vertrekken. Uit het hier volgende zal evenwel blijken, dat van den Kaigai-Zitsugio-Rens-
husei medewerking wordt verwacht voor de bericht-
geving over het buitenland, evenals de ,,boursiers dti Gouvernement Beige” dit hebben gedaan en zulks in
vroeger jaren ook van de candidaten der vereeniging
,,Het Buitenland”, naar het schijnt, aangenomen
werd.
De Japansche overzeesche-handelsstudenten worden
aangewezen na het afleggen van een examen. Om daar-
toe te worden toegelaten moet de candidaat het diplo-ma bezitten van een middelbare inrichting van onder-wijs, terwijl in het vak, dat de candidaat in het buiten-
land zal gaan beoefenen, in Japan reeds practische
ervaring van langer dan één jaar moet zijn opgedaan.
Voorts moet de candidaat kennis hebben van de taai
van het land, waarheen hij zich begeven wil en in het bezit zijn van zekere middelen om zijn studie te kun-
nen voltooien. Indien aan deze vereischten is voldaan en de cand.idaat als Kaigai-Zitsugio-Renshusei wordt aangewezen, ontvangt hij een maandelijksche toelage
van 40 á 75 yen van het Ministerie van Landbouw
en Handel.
De handeisstudenten moeten aan dit departement
‘geregeld rapporten zenden over hunne ervaringen in
den vreemde. Het handelsbureau van het voornoemde
departement krijgt deze rapporten tgr controleering
en indien de inhoud daartoe van belang geacht wordt
worden ze opgenomen in het maandeljksch periodiek
van het Ministerie van Landbouw en Handel: ,,Sho-
Ko-Zi-Ho” (Berichten voor Handgl en Industrie).
Verband tusschen deze berichtgeving van een bijzon-
der. karakter en de algemeene berichtgeving van het consulaire cors bestaat ‘dus blijkbaar niet. De overzeesche handelsstudenten zijn over de ge-
heele wereld vrspreid.
Blijkens
een opgave van 1 De-
cember 1920 werden er 89 geteld, daarvan 50 in de
V. S. van N.-Amerika, 10 in Engeland, 7 in China,
4 in Ned. Indië, B’in Frankrijk, 2 in Duitschla.nd enz
Nederland komt in de statistiek niet voor. In den
algemeenen handel waren werkzaam 18 candidaten, in
den textielhandel 7, in de machine-industrie 11, in de
chemische industrie 10, in de electro-chemische in-
dustrie 19, enz. Ten slotte valt nog te wijzen op het ,,Imperial Corn.
mercial Museum” te Tokio, dat onder het Departe-
ment van Landbouw en Handel ressorteert en in 1896
werd opgericht. Het staat zoowel Japanners als vreem-
delingen ten dienste. Tot de werkzaamheden van het museum behooren het onderhouden van monstercol
lecties van buitenlandsche en Japansche producten.
het voeren van correspondentie en verstrekken van
inlichtingen over aangelegeuhedn voor den handel

van belang. Ook worden lezingen georganiseerd. Aan de algemeene verbetering van de kwaliteit en verpak-
king van Japansche producten wordt door het han-
(leismuseum aandacht gewijd,
i)
overigens bezit het
museum nog een bibliotheek en een verzameling van
handelsdrukwerken en geeft een Museum-bulletin uit.
Het is ons niet bekend, in hoeverre dit handelsmu-
seum te beschouwen valt als een van oudsher overg-
bleven instelling, die zich alsnog kan handhaven, of
een instituut, dat nog
altijd
in een behoefte voorziet.
Zooals men weet, hebben de handelsmusea in Europa
veel van hun oorspronkelijke beteekenis verloren en
werden zij in het algemeen omgevormd tot inrichtin-gen voor speciaal onderzoek of begonnen zij zich toe
te leggen op de economische voorlichting bij wege van
berichten en informaties.

Het Ministerie van Landbouw en Handel heeft
thans bij de begrooting van dit jaar nog een bedrag
gevraagd voor de oprichting, naast de reeds bestaande
instellingen, van een buitenlandsch handelsinlichtin-
genbureau (Boyeki-Zioho-kioku). Dit bureau zal, blij-
kens de toelichting, inlichtingen verschaffen aan den
binnenlandschen handel, betrekking hebbende op den
handel van het buitenland en omgekeerd op aanvra-gen uit het buitenland inlichtingen verstrekken over
binnenlandsche handels- en nijverheidstoestanden.
Voor dit laatste zal geregeld informatimateriaal ‘wor-
den verzameld; van waar de gegevens zullen ontleend
worden om het eerste gedeelte der voorgenomen be-
zigheden uit te voeren, werd ons niet medegedeeld.

Een en ander maakt den indruk, dat in Japan –
evenals in meer dan één ander land – de taak der
voorlichting nog min of meer in concurrenti behar-
tigd wordt door het ministerie van Buitenlandsche
Zaken en van Handel. G E. H.

HANDELSARBIT.RA GE.

Nog een laatste woord over dit onderwerp zij mij
hier toegestaan.
In No. 282 van dit blad schetste Mr. A. J. Ver-
stegen eenige verbeteringen, welke naar izijn meening
cle arbitrage-reglementen dringend behoeven en spoor-
de hij handels- en bedrijfskringen aan om die ten
spoedigste aan te .brengen (blz. 451). In No. 285 heb
ik er toen op gewezen, dat de juridische mogelijkheid
van twee der aangegeven middelen twijfelachtig was
en waarschuwde ik leeken-kringen om ze zonder meer
te aanvaarden (blz. 514). In No. 286 bleek tot mijn
leedwezen, dat Mr. V. hierover zeer verstoord is en
meent, .dat hij reeds zelf zijn lezers genoegzaam voor
zijn verbeteringen had gewaarschuwd (blz. .535).

Of deze meening juist is, laat ik aan den lezer
gaarne ter beoordeeling. In ieder geval is thans, na
het laatste artikel van Mr. V., mijn doel ten volle be-
reikt, immers zullen handels- en bedrijfskringen zich
wl hoeden om de ,,dringendst noodige vooezieningen.”
in hun arbitrage-reglementen aan te brengen, alvo-
i’ens de ,,test-case” procedures, waarvan Mr. V.
spreekt, in hoogste instantie te zijnen gunste beslist
zijn. Daarbij zal hij dan echter zijn .beschouwingen
over het w.00rd ,,snmimierlijk” in art. 626 zeer zeker
moeten herzien.

Ik had dan ook de laatste uitingen van Mr. V. on-
beantwoord kunnen laten, ware het niet, dat hij mij
voor de voeten werpt, als zonde ik weinig zeker zijn
in het zoeken naar middelen tegen de wrakingsmoei-
lijkheid, welke conclusie hij trekt uit het feit, dat in
de ,,onder
mijn
auspiciën tot stand gekomen” nieuwe
Conditiën van de Rotterdamsche Graanbeurs een
andere weg gekozen is, dan de thans door mij aange-
gevene. Wederom is Mr. V. on.voorzichtig geweest.
Alvorens deze conclusie te trekken, had hij te be.
voegder plaatse behooren te informeeren, of ik niet
destijds bij het samenstellen van de gemelde Conditiën
juist denzeifden weg
heb aanbevolen als thans in
No. 285.

1)
Vergelijk
p. 1117,
jaargang
1918.

6 Juli 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

om

Natuurlijk is waar, dat ook dii.rover geprocedeerd
kan worden. Wie procedeeren wil, niet om zijn zaak
te winnen, maar om het proces zeil, kan dat te allen
tijde en over alles doen. Dit mag echter geen aanlei-
ding zijn om af te wijken van wat Mr. V. ,,den angst-
valligen weg” gelieft te noemen en onder het op-
schrift ,,Urgente. Verbeteringen” rechtsoplossingen
aan te prijzen, welke men in een volgend artikel zelf
als proefballonnen blijkt te beschouwen.
Mr.
W. N0LEN.

LONDENSCHE CORRESPONDENTIE.

De toesta.nd in de arbeiderswereld; het congres der Internationale Kamer
van Koophandel; vooruitzichten in den
handel; de Key-Industries Bill.

Onze Londensche correspondent schrijft ons d.d.
3 Juli 1921:

Th e c o a 1, s t r i k e is finished, and though
various districts have stuck to their iguns to the last,
work will be resumed all over the country as soon
as the mines are ready. This, unfortiinately, is not by
any means a simple matter, and it will take some time
before the coal supply will be in any way normal,
so that travellers will have to put up with a restrict-
edservice, and the heavy industries will be starved
of supplies a little longer. Now that the terms of
settlement are definitely known, it is seen that they
vary in small degree only from those which the miners
could have had almost from the first.
The pool and the national wage are both dropped,
and the terms of settlement do not even contain a
promise that they will be reconsidered within cal-
culable periocis of time. Instead, we have set up.dis-
trict and national boards with independent chairmen.
The earnings of the industry are divided into two
parts; any surplus remaining after paying the
standard profits, which are to be taken as equal to
17 percent of the standard wages ibill, is to be dis-
tributed between the owners and the men. Of this
surplus, the men are to get 83 per cent in the shape
of percentage additions to the standard wage.
It is provided that if the standard wage rates do
not provide a true subsistence wage to low-paid day
labourers, these shall be given certain additionis to
their ‘wages, to be fixed by the District Wages Boards,
or in default of their agreeing, by the independent
chairman. In no district shall wages be Iess than the
standard plus 20 per cent of the standard. The stand-
ard wage is the basic wage rate of March 31 of this
year, plus the percentages payable thereon in July,
1914, plus any additions made in the case of piece-
werkers to compensate for the reduction of hours
from eight to seven.
The Government subsidy is restoréd, and this sub-
vention of £ 10 millions is available for softening the
fali in wages which would otherwise be necessary. The amount by which wages shall be reduced shali
not be greater than: 21- a shift in July, 2/6 in August,
31- in September, so far as adults are concerned, with
half this reduction in the case of persons under 16
years of age.
Will this agreement bring peace? That, after all,
is the important point. It is to be noted that the
agreement is to run antil September 30, 1922, and
thereafter until terminated by three months notice en
either side. One has considerable doubt of the final
issue. Unsuccessful strikes settle nothing au fond.
The men are •beaten, as they themsehes recognise,
but they are not likely to be content with the explan-
ation that their defeat is due to ineviteible economic
forces. This explanation is convenient at the moment
to the Executive, because it seems to absolve it from
any responsibility for the debacle, but as the Trade
Unions are fond of pouring scorn on the so-called
,,laws of political economy”, as soon as the trade
depression lilts, sve are likely to see a re’vival of
agitation. In the same way, the men are being told

that for the first time a definite sche.me of profit-
sharing applicable to au industry as a whole has been
won. Unfortunately, the Miners have hitherto been among the strongest opponents of profit-sharing in
any form. For my part, therefore, 1 em not inclined
to be very optimistic.
– Meanwhile, the labour sky has cleared considerably.
The cotton strike is settled the wool-workers have
accepted reductions, and even the engineers, haviug
rejected the proposed wage reductions, have decided
to ballet their members again on a modified wage
scheme, the Executive strongly adrvising their men
to accept. Unfortunately, we have stil1 to face
the f acts of railway decontrol, and some disquieting
speeches are already being made by certain members
of the Executive of the N. U. R. As the railwaymens’
wages move with the cost of living, they are to suff er
a reduction nf 51- in their wages now, but it seems
that the railways are likely to press for a reduction
of 151-. in Au.gust, and this will certainly be resisted
by the men.
With the settlements already attained, the fight for a reduction of the wage scales has proved successful
all along the line of the larger industries. With a
lower wage level the employers feel themselves more
abie to face international competition, but it must
regretfully be adinitted that their victory means the
end of the dream of a higher standard of living for
the mass of the population. Admittedly, these reduc-
tions stiJl leave wages above those of the pre-war
period, bift as the cme of the miners shows, in certain
cases, at any rate, the excess above the pre-war wage
scale will be insufficient to meet the rise in the cost
of living. In other words, the real oost of the war,
the strikes, the shorter hours, in so far as these are
resulting in a lower level of output, and higher prices,
will only now exert their full influence on the
standard of comfort of the mass of the population.
Oreditors are beginning to gain at the expense of
•debtors. 1 cannet see how a state of affairs like this
can ibe expected to result in less labour unrest in the
long run.
The second Conference of the Interna-
tional Oham;ber of Oommerce has been
taking place this week, and the meetings of the
Finance Section have provided some interesting dis-
cussions. Like all other congresses which 1 have attend-
ed, this did not make a very favourable impression,
one had the feeling that the real work was done in
the lobbies, and not in the formal meetings: though
the very bad acoustic qualities of the rooms in which
the meetings took place no doubt were in part res-
ponsible for this impression of mme, which 1 found
was shared by others whom 1 met. The feature of the
financial discussion was the duel between Sir Felix
Schuster of the National Provinciaj and Union Bank
and the distinguished Swedish Professor Gustav Cas-
sel. The first thought that the ideaf arrangement was
to get back to the gold standard by means of deflation
until the prewar panty between gold and curreny was restored, the latter thought that stability was
more important. Naturally, the greater part of the
press vigourously supported Prof. Cassel, since it
looked es if he were supporting the charge that the
depression of last year was entirely due to attempts
at deflation. As a matter of fact, there was no defla-
tien last year, only a check to further inllation, and
Prof. Cassel was just, as keen in desiring that there
shoiild be no more inflation as he was in insisting in
the danger of further reduction of currency. To
ascribe the present depression of trade to deflation is
of course an excellent way of preparing the way for
further extravagancies as soon as trade revives, a
danger which must be avoided at all costs. A Ëurther
speech which made a deep impression en the Con-
ference was that of the American delegation, which
omphasised the danger to the whole of the European
borrowers of attempting to force on to the American
markot the Reparation Bonds, which, as carrying

582

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

6 Jûli
1921

only 5 per cent interest, whilst 8 per cent was being
obtained on other first class forein investments,
could •only be sold at a considesable discount, to the
certain •disappointment of everyone concerned.

The prospects of a revival of trade are
being eagerly canvassed and the shortage of goods on
the markets will no doubt lead to a stream of orders.
But the wjaole spirit of optimism which is being
worked up by the Press is quite premature, and it is
significant that the Government Actuary, in pre-
sentin.g a report on the financial bases of the new Un-
employrnent Act, takes as his basis a continuous volume
of unemployment of 1.250.000 in the next two years.
The immediate purchasing power of the working
classes is being cut down by the
wage
rediuctions, and
the drought, which shows no signs of breaking as 1
write, will certainly not improve the prospects of the
farming class as buyers, whilst it will raise fod
prices, and reduce buying in other diiection.s as a
consequence.

The Key Industri.es Bill is nowinOommit-
tee, and though as a consequence of the form of pro-
cechire, the discussion cannot be as thorough as one
might wisb, the intellectual poverty of the Govern-
ment is clisplayed clearly enough as the debate goes
on. The President of the Board of Trade, Mr; Baild

win, is not by any means a sa.nguine supporter of
the Bill, though Sir Alfred Mond as the star business man of the Government continues to fight with great
vigour. The main point of interest this week was the
question whether the Investigating Comnmittees to
bè set up under the Bill were to conîine themselves to
an investi.gation of the danger of uneniploymen’t in
the particular
,
industry from which the comipla,int
emanated, or whether they rwere to bo obliged to con-
sider collateral resuits as well. The Opposition had
not the last difficulty in showing that the finishing
trades were likely to suffer as much unemplonent
from the check toimportation as was relieved in the preparatory in,dustries by the i.mposition of duties.
The Government liardly disputed this contention, but
said that it should not amend ‘the bill in this respect,
because any consideration of such matters as this
might lead to such complicated and protracted in-quiries as to wreck the whoie working of the Bill.
The Opposition also, and quite rightly, raised the
question as to how the ,,indnstry” was to be inter-
preted, whether, for instance, a single coniplaint was
to be sufficient to cause the machinery of the act
to be set in operation. The Minister of Health con-
finct himself to a disquisition of the inequity of
supposing that our standard of life shoruid be degraded
to the level of that of the defeated nations. Our most
important inciustries were in danger unless this bill
were passed. In reply to the contentions of the
Labour speaker, who said that the Bill was unfair to
Germany in view of the claims made against her,
Sir Alfred said that it was not right that we shoiild
be the oniy country that should receirve the goeds by
which reparations ,were to be settind. The whole world
was open to Germany. This is en ingenuous attitude,
whieh seems to have satisfied the base, but it of
course overlooks the fact that the rest of the .w&rld
did not ask for Reparations whilst this country was
the first to do so, in consequence of the electoral
necessities of the Government, and further overlooks
the fact that insofar as this country bas an immense
colonial Empire, its action is not conlined in its
effects to this country, considered as a geographical
entity. The whole attitude of the Government
remains dishonest; it asked for Reparations and it
proposes to make it as difficult es possible for Oer-
many to pay them. The old demand that Germany
should pay in tirnber, potash and sugar came up
again. In view of the serious position of the sugar
industry in the British West Indies, the cotmplicatio,ns
over French potash which would follow large free.
Germazn imports, and the position in the British coal

industry, such schemes’ are not’ likely to ease the
panic over Reparations.

N o te. By es error the estinated volume of unem-
ployanent in the mining industry was given as
L250.000
last week. It should of course have been
50.000.

AANTEEKENINGEN;

Prijsstijging en inkomen, te Ween,en.
i)

– De ,,Mitteilungen der Statistischen Zentralkom-
missioai” van Oostenrijk ‘bevatten de kleirshandelsprij-
zon ‘van eenige belangrijke goederen en levensbehoef-
ten te Weenen in Juli 1914 en thans, ibenevens een
overzicht van de minimum-loonn volgens collectief
contract in een aantal ibadrijven. De omschrijvingen
der goaderen zijn nog al ruim gedefinieerd. Boven-
dien omvat het lijstje slechts een klein gedeelte van
de artikelen, welke op een gezinsbudget voorkomen,
zoodat men omtrent den omivang van de stijging van
de kosten van levensonderhoud uit deze cijfers gèen
gevoigtrekkingen kan maken. Gegeven echter de gioo-
te regeeringsbijsiagen op brood vooral mag echter
wel worden aangenomen, dat de index voor de kos-ten van levensonderhoud aanzienlijk bij de gegeven
prijsiudex is achtergbleven en meer nadert tot de
l’oonstijginigsi±idx. Dat deze het
verband
niet de ‘bin-
nenlaxcdsche waaridedaling van den kroon tamelijk
heeft vastgehoudén zou afgeleid kunnen worden uit
het feit dat de buitenlandsche . waarde van den kroon
thans ongeveer een zeventigste
t
een tadktiigste van
de pariteit bedraagt,
terwijl
de bonen bijna alle min-
stens vervijftigvoudigd zijn, sommige aaaiaienlijk meer.

Kleinhandeisprijzen ‘(in’Kronen).
Index voor

1914

1921 April1921.

Juli

April (Juli’14
= 1)

Heerencostuum …… .60.—

12.000

200
Damescostuum

70.—

15.000

221
Heerenstoffen
(1
Meter) .

5.50

950

173
Damesstoffen
(1
Meter). .

4.—

450

118
Katoen voorbovenkl.(l M.)

0.88

184

214
Katoenfianel
(1
Meter) ..

0.87

167

192
Heerensokken (ipaar) ..

1.20

185

154
Dameskousen
(1
paar) ..

1.80

280 . 156
Vilten heerenhoeden (p.st.)

10.—

1.200

120
Heerenschoenen (p. paar)

16:50

1.800

109
Damesschoenen (p. paar)

16,50

1.800

109
Breiwol (per K.G.)

6.—

1.270

212
Brandspiritus
(1
Liter)..

0.56

87

155
Petroleum
(1
Liter) . .

0.26

34

131
Electriciteit
(1
K.W

0.70

22,5

32

Loonen Loonen Index voor
1
Jan. lekwart. lekw.’21

1914

1921 (1914=1)
Steenhouwers
.
(geschoold)

33

1.800

55

11

(geoefend).

23

1:450

63
Metaalarbeiders (gesch.) ..

28

1.603

57

(geoefend).

21

1.496

70

(vrouwen).

14.

778

-56
Meubelm. (volleerdegez.)

30

1.440

48 –

11

(ongesch.vrouw.)

16

936

59
fleerenkleermakers (ge-

schoolde maatwerkers)

40

2:585

65
Dameskleermak. (gesch.)

46′

2,632

57

Boekbinders …………27

1.596′

59
Bakkers (geschoolde).. ..

38

2.202′

58

Brouwers …………..33

1.840

56
Metselaars (geschoold) . .

341

2.270

67
Schilders (volleerdegez.)

38

2.438

64

11

(hulpen)

33

2.429,

74
Leidekkers (geschoold) ..

3$

1.742

48

(geoefend) ..

18

1.272

71
Timmerman (geschoold) ..

37

2.352

64

Stukadoors …………51

2.626

51

Boekdrukkers ……….38

1.778

47
Arbeiders in vervoerbe.
drijven (sjouwerlieden
en koetsiers)

36

1.700

47
Magazijnarbeiders

33

1.650

50

Kleinhiandels prijzen.
De ‘verhoudingacijfers van
verbruiksartikelen, in den handel gebracht door de

1)
Zie pa.g.
152
van dezen jaarga.ng.

6 Juli 1921ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

583

Coöperatieve Winkelvereeniging van ,,Eigen
Hulp”

te Amsterdam, Haarlem, Arnhem, Utrecht, Leeuwar

den en ‘e.Gravenhage (voorheen E. H.),
welke
door

het Centraal Bureau voor de
Statii.tiek

gepubliceerd worden, zjn de navolgende.

A,flk.1.n
1915
1916
1917 1918
1919
1920
Maqrl
April

Boonen(bruine)
175
214 136
111
146
236
200
193

11

(witte)
200
259
338
221
238
331
217 217
Erwten(capuc.)
178 192
236
211
217
208 231
228
(grauwe)
157
177
220
191
209 248
264 264
(groene)
160
203
140 103
130
190 180
173 142
161
135
123
197
216 216 213
(boekweit)
171
200
292,
312 292
367
317
312
(haver)

..
137 150 147
120
120
200
150
150.

Gort

………

Kaas (Leids.) .
160
179
221
207
253
286 290
293
(Gouds.) .
133 123 126
177
195
221
250
253
Koffie ……..
91
101 118
174
169
154
133
126
Itlargarine.. :.
102
110
122
136
148
161
151
147.
Meel (roggebi.)
104
130
144 130
180
231
154
154-
(tarwebl.)
159
159 212
224
259
353 265
253
(boekw.) .
152
195
324
362 314
352 314
305
Olie (boter)

..
127
149
235
409
381
271
175
175
(patent) ..
207

..

228
293
351
446
446
280 280.
(raap)….
188
208
329
540 519
395
216 216
112
122 125
122.
169 328
209
191
Soda

………
117
283..
267
417
283
417
217 200
130
160
320
680
577
343
237
217

Rijst

………

125
154
179
193
200
207
200-
200
Suik.r(basterd)
107 115
116
120
147
218
176
171

Stijfsel

……..

11

(mli)
97
100 103
103
121
175
138
136
117
120
127
119 139
137
122 122
Vermicelli .. ..
203
207
272
266
300
338
310 307

Stroop

…….

Zeep (w.Brist.)
119
126 160
183
191
153 106
106

Thee

………

(zachte)

.
121
158
.121
117 275
321
146
129
90
110 190
160
160 130 130
Zout

………90
Gemiddélde ver-
houdingsc/jfere.
141
165 195
228
239 264
207
202

Bij beschouwing van.deze
cijfers
neme men in, aan-
merking, dat het voorkomt, dat een artiikel tijdelijk
door een of
meei»
der
6
coöperatieso niert werd ver-

kocht, wat van invloed kan zijn
op

den loop der
verhoudin.gscijfers.
De
prijzen voor het jaar
1893
werden
gelijk 100
gesteld.

ONTVANGEN:

De Rechtsieer der Levensverzckeririgs-Overeenhomst,
door Jhr. Mr. A.
W.
Wiehers, Aflevering
2,
‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1921.

MAANDCIJFERS

EMISSIESIN JUNI 1921.
Proviuc. en Gemeentelijke leeningen /
zijnde:
Rotterdam f6.000.000,- 641,
0
/0
obi.
5.
99I/
Olo.

hilversum f11.500.000,- 6V2
0
/o obi.
5.
9901,
0/,

Maastricht
f
2.000.000,- 6
‘1,
0/
oW.
5. 99
0
/0.
Batavia
f
5.000.000,- 7111
O/o
obl.
5.
99
1
12
0
I0.
Amersfoort f1.000.000,- 6
1
12 % obi.
5. 100
Olo
.

Eindhoven
f
2.000.000/- 6’13 % obi.
5. 100
0/

Bank- en Credietin stellingen …….
zijnde:
Dordrechtsche Hyp.bank
1
300.000,-
aand. 5, 120
0/s.

Maatschappij voor Gemeente Crediet
11.000.000,- 6 % obi. 5. fl000,-
5.
970/t
Olo.

Industrieele Ondernemingen …….
zijnde:
N.V. Burgerhouvs Machinefabriek en
Scheepswerf
f
1.000.000,- 7 %
obi. 5. 100
Ol
o
.

Transporteeren..
f

Transport..
f
29.527.500,-

Ned. N.V. Fransch-Hollandsche Olie-
fabrieken Calvé
f
2.000.000,- 7
0/

ob]. 5. 100
O
lo.

N.V. Oonstructiewerkplaatsen v/h. Du
Crooen Braunsf 1.000.000,- 7
0/

obl. 5. 100
0/s.

N.V. W. v. d. Lugt & Zoon’s -Stoom-
kuiperj en Kistenfabiek
fl500.000,- 7
0/

obl. 5. 100
0e,,

Mij. tot vervaardiging van Snijma-
chines

volgeDs Van- Berkel’s Pa-
tent en

van

andere werktuigen
f2.500.000,-

7
0/

obi. 5. 100
0/s,

N.V. Kon. Neci. Glasfabriek J. J. B.
J:Bouvy f250.000,- aand. 5. 1] 0
0
/o.
Ned. Kunstzijdefabriek
f
2.500.000,-
aand. 5. 100
O
lo.

Oultuurondernemingon,

Handels-
vereen. en Handeisvenu.

……

..
1.887.500,-
zijnde:
-Panaroekan Mij.
f
350,000,- aand,
5.

100 ‘/o.

N.V. CulLuur-Maatschappij ,,Medarie’
f1.500.000,- aand. 5. 125-°/o.
Scheepvaart-Maatschappijen

……

..
9.963.000,-
zijnde:
N.V. Nederlandsc.he Scheepvaart Unie
f 9.000.000,- aand. 5. 117 ‘/o.

Tramweg-Maatschappijen

………,
3.000.000,-
zijnde:
ZT Oost-Java

Stoomtram-Maatbchappij-

j’
3.000.000,- aand. 5. 100 9o.

Diversen

…………………..
….
5.472.500,-
zijnde:
N.V. W. J. Kalis W’zn. & Co’s Bag-
germaatschappij f5.500.000,- 7 °/o
obi.

5. 99
112
0/s,

Totaal . . . .
f
49.850.500,-

Totaal der emissies in Januari ..
f
49.295.330,-
Februari

,,
29.964.250,-
Maart .. .

,,
69.463.000,-
April . . .

,,
19.416.000,-
Mei ……,,

36.486.931,25
Juni ……. ..
49.850.500,-

Algemeen Totaal
. .
f
254.476.011,25

Bovendien:

f
41.210.000,- 3/in. Schatkistprornessen 5.
f

987,70
13.740.000,- 6/in.

,,

,, ,,

976,34

terwijl voorts- ook hier te lande gelegenheid bestond tot
inschrijving – op de-‘uitgiftevan A.. G. für-Aui}in F’abrika-
tion Berlin-Treptow, Mrk. 54000.000,- aand. 5. 112 0/,

Data
Amsterdam
Lonaen
Pa,!.
Bcslijn
Part,
Pas
Part.
N. York
Cail

Part.
P,olon.
disconto
1

ga iie
disconto
disconto
disc.
mone,,,

2 Juli

’21 41/,
3

)
ö’/s
4
-‘/s

5’12-6 ‘).
27J.-2J1.’21
418-,
2’14-3
514-18
4-
1
1a

4
1
1,-6
20-25Jn.’21
4
31
2
1
1-3
1
1
6
8
1-
1
12
4-
11

4112_5
13-18 ,, ’21
411818
3_01
5’/,’/s
4
0
18

5-6
28J.-3 Jl.’20
3 /4I8
5’/4/2
6
1
1
4′ ‘/s
6 -15
30J.5J1.’19
3
5
/_4
3
1
/0_4
33/10
4_81

5_8
1
12

20-24Ju1i’14
3
1
/s-
3
.
h
2
2
1
1-‘1
2
1
1-‘/,
2
3
14
5
1
1_7
01
t) Noteering v.n 1juli1921.

10.775.000,-
29.527.500,-

17.417.500,-
STATISTIEKEN EN O,VERZICHTEN

NB. •

beteekent: Cijfers nog-niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

N

d {Vroch.inR.C.6v’
190ct.
Disc.Wisels. 44
1Juli ’15
Zweeds.R.ksbk 64
5
21!
ei
’21
Bk Bel.Binn.Eff.’54
19Oct.
’20
Bk.v.Noorw.. 7
25Juni’20
’20
Zwits. Nat. Bk. 43
11Apr.’21
Bk. van Engeland 6
23Juni’21
Bèlg.Nat.Bk.54419211ei
1
21
Duitsche Rijksbk. .5
23Dec.
’14
Bank v. Spanje 6
4Nov.
1
20
Bk. van Frankrijk6
8Apr.’20
ank v. Italië. 6
20 Mei ’20
Oostenr. Hong. Bk. 6
12Apr.21
F.Res.Bk.N.Y. 6
16Juni’21
Nat. Bk. v.
Denem. 6
5 )ifei
’21
Javasche.-Bank

34
1Aug.
1
09

1.335.000,-

.

OPEN MARKT.

584

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
.

6 Juli 1921

WISSELKOERSEN.

.
KOERSEN TE NEW
YORL
.

Data
CoMe Land.
(in

er)
.
1
Zicht ParU.,
1
(in
cts.p.fr3.) (In Zichi Berlijn 1Zicht
cl.

.
Mrk.)
Amsterd.
(In ci,. p. gid.)
Sv

!
SSELMARKT.
De wisselmarkt was

deze berichtsweek

voor

poncien,

2 Juli
.. 1921

3.73.75

8.01

1.34
1
)

32.82
1
)
franes en dollars zeer kalm en met betrekkelijk geringen
omzet. Londen steeg van
11,34
tot
11,3734,
waarna verder
Laagste d. week

3.73.50

8.-

1.31

32.79
omstreeks
11,35
verhandeld werd. Parijs was meestal om-
Hoogste
,,

3.76.50

8.05

1.38

33.08
streeks
24,35,
terwijl België iets terugliep en van
24,15
op
25
Juni.
. 1921

3.74.37

7.99

1.34

32.92
24,1734
kwam. Dollars waren wederom gezocht,

le koers
1
18

.. 1921

3.80.37

8.22

1.45

33.20
,,
liep dientengevolge weder iets op
; 3,01 ,6-3,04.
Skandinavië
Muntpariteit

4.86.67

5.18’Ii

95’/

40′!,.
was flauwer; vooral Stockholm was aangeboden. Zwitser-
” Noteering van 1 Juli 1921.
land vrij stationnair ca.
51,15.
Alleen marken schommel-
den nogal sterk. Na een zeer flauwe opening, zoodat voor
KOERSEN VAN DE
VOLGENDE PLAATSEN OP LONDEN
ca.

4,04
‘verhandeld werd,

trad een herstel

in

tot
4,18.
Maar opnieuw was het aanbod overwegend,
zoijdat
zelfs
Plaatsen en
Landen
Noteerings.

17
eenheden
Juni
1921
24
Juni
1921
25Juni!1 Juli2I
Laa.sie Hoogste
1
Juli
1921
onder
4
werd afgedaan. Weenen zakt regelmatig in en

Alexandrië. .IPiast. p..0
97151’I97151

97″/ss 97
1
1,

97
25
132
werd Zaterdag voor
0,46
verhandeld. Spanje loopt even-
eens weder terug, slot ca.
39,10.
Ook Buenos ‘Aires meestal
•B. Aires’)..

d.

. $

44
1
1

44
1
1.

43′!,

441

431
aangeboden. Java onveranderd.
Calcutta
. . . .

£
p. rup.

113
18
18
2

113
1
1,

111’18

113
9
116

113″182
Hongkong

..

id. p.
$

216
7
18

217
5
18

217

218

217
1
18
KOERSEN IN NEDERLAND.
Lissabon
..
. .
d. per Mil.

8

811s

7
1
14

8
3
1s

8’I8
Madrid

…. Peset. p.
.

28.64

28.43

28.40

28.90

28.85
Londen
Parijs
Berlijn
Weenen
Brussel
Dato
)
‘)
‘1
)
“)
York”)
‘Montevideo’

d. per
$

41
1
14

41
1
I

40
7
18

42’/4

4114
Montreal ….

$
per
£

4.27

4.25

4.23

4.28

4.25
‘RdJaneiro

d. per Mil.

7
8
/18

781
je

781

78!,,

7811,
27
Juni
1921. .
11.35+
24.35
4.07 0.53
24.24
3.0118

28

,,

1921..
11.37
24.42+
4.17+ 0.54
24.27+
3.02
Shanghai….

£
p. tael

3/411f,,
3/5″!,,

315’I

317
1
14

316
1
18
29

,,

1921-.
11.37
24.40 4.08
0.51
24.26′
3.02

Ro’me

…….Lires p.
£

75

78
1
18

74’I

77
1
12

76

Singapore

..

id. p. $.

23
88
142
213
25
/s,

213
1
18

214″!,, 2/3
28
/,,
30

,,

1921..
11.36
24.40 4.05 0.50
24.27
3.02
‘Vairso.. peso p.
£ 34.50
3
)
35.90

35.40

35.80

35.60
1
Juli
1921..
11.35+
24
37+

4.07
.0.48
24.18
3.04114
Yokohama
..
£
per yen

216
5
18

2/6
18
/18

216
1
12

216
7
18

2/6’/4
2

,,

1921. .
24.17+
3.04
‘Koersen der voorafgaande dagen. i) Telegrafisch transfert.
Laagsted.w.
1)
11.34
2420
24.10
3.01
°) Noteering van 16 Juni 1921.
Hoogste
,,

,,
‘)
11.37+
24.47+
4.20
0.57+ 24.32+
3.05

25
Juni
1921..
11.33+
24.27+
4.17 0.59
2
24.11+ 3.03+
NOTEERING VAN ZILVER

18

1921..
,,
11.39+
24.65
4.36+
0.60
3
24.11
2.99+’
Noteering te Londen

te New York

Muutpariteit..
12.10+
48.-
59.26
50.41
48.-‘
2.48’/
2

Juli

1921

……..35
1
14

58112
1)

6)
Noteering te Amsterdam.

Noteering
te Rotterdam.
25
Juni
1921

……..35
1
/4

58
5
!,

t)
Particuliere opgave.
2)
Noteering
van 24Juni
1921.
8)
Idem v.l7Juni.
18

1921

……..

35
,
14

59
11

1921

……..351/4

59I/

3
Juli

1920

……..51
1
/8

89’/

2)

Data

Stock. Kopen-
1
Chrfs-
IZwftzer.

Spanje
Batavia
holm’)
hag.n’)

tiania’)
land’)
‘)
telegralisch
4

Juli

1919

……..58
1
/2

107’14 ‘)
20

Juli

1914

. – . –

..

24″!,.

.

541/s

27
Juni
1921

67.80

5 1.60

43.55

51.12

39.90

97
‘)N oteering van 1Juli1921. 5) Idem v.2Juli l920.8)ldem v. 3Juli1919.
28

1921

67.70

51.60

43.65

51.20

39.80

97
,,
29

,,

1921

67.10

51.25

43.50

51.10

39.60

97
NEDERLANDSCHE BANK.
30

1921

67.35

51.20

43.50

51.20

39.50

97

Verkorte Balans
op 4
Juli
1921.
1
Juli
1921

67.20

51.25

43.40

51.20

39.40

97
Activa.
2

,,

1921

39.10

97
L’ste
d. w.’)

66.80

50.85

43.10

51.-

39.-

97
1T’ste

‘)

67.90

51.60

43.75

51.25

40.10

97

Binnenl.
Wis{
H.-bk.

(201.113.793,34’/s sels,Prom.,

B.-bk.,,
24.966.874,63’/
….
25
Juni
1921

67.75

51.30

44.40

51.10

39.90

97
enz. in disc.

Ag.sch.
,, 77.l08.679,30’/

303.189.347,281/s
18

1921

67.50

51.60

43.50

51.12+ 39.0

96+-97
Papier
o.
h. Buiteul. in disconto

….

Muntpariteit

66.67

66.67

66.67

48.-

48.-

100
Idem eigen portef..
f
49.374.661,-

‘)
Noteering te Amsterdam.

‘)
Particuliere opgave.
Af :Verkochtmaar voor

Termijonoteeringen der Valuta-Kas.
debk.nognietafgel.

49.374.661,-

Ecarts tusschen termijunoteering en contanten koers.
Beleeningen

(H.-bk.

f 54.505.493,08

(week van
27
Juni-1 Juli
1921.)
mci.
vrsch.1
B.-bk.

,, 15.896.043,80
in rek.-crt.
Ag.sch.
,, 92.185.237,66’/
Londen.
Med. Juli
Ult. Juli
Ult.Augustus
op
onderp.
f162.5R6.774,54’/
Hoogste B Koers
Laagste B
,,

..

1
gelijk met gelijk met
gelijk met
Op
Effecten

……f160.287.224,42

Hoogste L
contant
koers
contant
koers
contant
koers
Op
Goederen en Spec.
,,

2.299.550,12112 •,

162.586.774,54
11
Laagste L
Voorschotten a. h. Rijk
…………….14.686.994,58
1
12
Munt en Muntmateriaal
N
e
w-Y o
r
k.
Munt, Goud
……
f
56.237.620,-
Hoogste B Koers
disagio

/s
et.
disagio

8
14
ct.
disagio
111
4
ct.
Muntmat., Goud
.. ,,549.730.929,59
Laagste
ƒ3

,,
,,

11
,,

,,

1/

,,
,,

1
14

11
f605.968.549,59
Hoogste
L

,,
,,

11
1/
,,

,,

8/

,
1/
,,

1

,,

5/
Munt, Zilver, enz
.

,, 11.671.144,28′!
Laagste L

,, ,,
Muntmat., Zilver

,.

617.639.693,87′!,
Effecten
Parij
s.
.

Hoogste B Koers
agio

5

ct.
agio

5

ct.
agio

7’12
ct.
Bel.v.h.Res.fonds..

(

5.159.108,75
id. van ‘/,v.h.kapit.

3.899.754,37112
Laagste B

,,
,,

21
,,

,,

2°12
5
,,

9.058.883,12112

Hoogste L

,,
.,

5
,,

,,

5

,, ,,

71/,

,,
Geb.enMeub. der Bank
…………….,,

3.747.500,-

Laagste L

,,
,,

2/
,,

,,

2’Is

,
‘5
.,

,,
Diverse rekeningen
………………,,

17.614.867,6921
2

(1.177.898.502,11
België.
Passiva.
Hoogste
B
Koers
agio

2°/
ct. agio

5

ct.
agio

7
1
/2
ct.
Kapitaal

…………………….(

20.000.000,-
Laagste B

,,
,,

2’/s
,,

,,

2’h
5
Reservefonds

………………..

..5.386.728,62°!,
Hoogste L

,, ,,

5 ,,

,,

,, ,,

i
Bankbiljetten in omloop
…………..1.032.298.155,-
Laagste L

,,
,,

2
1
12
,,

,,

21

,, ,,

,,
Bankassignatiën in omloop
…………1.84 8.586,89
Rek..Cour.}Het Rijk
(


Berlijn.
Hoogste B Koers
agio

1

ct. agio

3

et.
agio

5

ct.
saldo’s:

Anderen
, 111.560.618,61’/s
111.560.618,61′!,
Laagste B

‘,,
,,

1
,,

,,

1
3
..
Diverse rekeningen

…………….

6.804.412,98
Hoogste L
Laagste L

,,
,,

1
,,

1
,,

,,

,,
,,

,,

1

,,

,,

,,

3

,,
f1.177.898.502,11

11

6 Juli 1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

NED. BANK 4 Juli 1921
(vervolg).

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
387
.757.595,68Ia
Op de basi8 van ‘1 metaaldekking …..
, 158.616.123,58
11
Mindér bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is.. ,, 1.938.787.975,-

Verschillen met de» vorigen weekstaat:
Meer

Minder
Disconto’s …………83.071.645,21′!!
Buitenlandsche wissels

140.522,-
Beleeningen ……… .7.733.865,41
1
/2
Goud …………….
Zilver ……………..

659.620,25
1
I2
Bankbiljetten……….40.369.435,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

60.922.137,55
Voornaamste posten in duizenden guldens.

.8 ie

Andere
ope
Data

Goud

Zilver

ij
a
7i,,

ischbare

4

Juli

1921 ……
605.969
11.671
1.032298
113.409
12.331
991.929 62.202
27 Juni 1921 …….605.969
20

1921 ……
12.503
994.262 60.446 12.533 1.012.988 60.100
..805.965
12.657 1.027.707 70.372
13

,;

1921 …….605.965
.605.965′

636.305
14.141 1.040.751 127.594
‘6

,,

1921 …….

5

Juli

1920 …….
657.716
7.507
1.024.922 59.968
5

Juli

1919 …….

25

Juli

1914 …….
162.114 8.228 310.437
6.198

Data
Totaal
bedrag
disconto’,

Hieraan
Schatkist.
promessen
recht.,treek.,


Belec-
.
ntn gen
1

Beschik.
baar Metaal-
saldo

Dek-

king,-
percen.
tage

4 Juli

1921
303.189
12.570
162.587
387.758
64
27 Juni 1921
220.118
75.000
154.853
408.732
59
20

1921
229.137 75.000 161.037
406.789
59
13

1921
237.804 78.700 157.698
403.144
’58
6

,,

1921
245.063 80.700
174.503 398.268
56

5 Juli

1920
109.214
13.000 338.151. 415.984
56
5 Juli .1919
113.156
59.000
217.128 447.269
61

25 Juli

19141
67.947 14.300
61.686
43.521″
75

‘)
Op
de basis
van
5/,

rnetaaldekking.

Uitde bekendmaliing van den Minister v a n Finan-
ein blijkt, dat uitst.ondenop:

1

27
Juni 1921

1

4
Juli 1921

Aan schatkistpromessen..
f
468.750.000,-
f
476.500.000,-
waarvan rechtstreeks bij

de Nd. Bank geplaatst 1 ,, 75.500.000,-

12.570.000,-

Aan schatkistbiljetten .. ,, 156.790.000,-

181.953.000,-
Aan zilverbons ………,, 40.728.141,50
,,
40.999.423,-

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.De samengetrokken
cijfers der laatste weken zijn ‘telegraphisch ontvangen.

Data
Goud
Zilver
B. k
a

bilj.
7
en

Andere
opetschb,
schulden

25 Juni 1921
243.250
310.500
122.000
18

1921
…..
,

241.000
317.500
133.500
11

,,

1921
240.750 319.000
138.000

14 Mei

1921 ……
225.077

1434
316.033
12

882
224.870

13.942
307.376
138.682
30 April 1921 ……225.012
13.565 313.568 155.635
23

,,

1921…

.’.
225.219

13.231
3.16.829
154.537

7

,,

1921 …….

26 Juni

1920……199.474
6.570
332.821
158.121
28 Juni

1919 …….132.360
.

6.553
240.173
97.961

26 Juli

1914
22.057

31.907
1

110.172
1

12.634
Be.schik-
1Dek.

DE SURINAAMSCHE BANK.
Vôornaatnste posten in duizenden guldens.

Data Metaal
Circulatte
Andere
opei,chb.
schulden

1
1
Disconto’s
Div. reke.
ningen’)

23 April 1921

. .
1.129 2.126
928
2.081
392
16

1921

..
1.127
2.235
885
2.Ô59


399
9′

,,

1921

..
1.126
2.268
708
2.049
388
2

,;

1921

..
1.120
2.248
863
2.059
425

24 April 1920 ..
1.061 1.708
944
1.740 655
26 April 1919

..
997
1.315
848
1.341
205

25 Juli

1914 ..
645

1

1.100
560
735
396
• ‘)
Sluitpoat der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSÏATEN.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten,. onder ‘bijvoeging der Currency Notes,
in duizenden pond sterling.

Data
Metaal
Ci,culatie
Currencu Notes.

Bedrag
1

Goudd. Cm,. Sec.

30 Juni 1921
128.367
129 006 323.884
28.500 287.750
22

1921
128.357
127.478
324.949
28.500 288.397
15

,,

1921
128.375
127.491
327.680.
28.500
291.503
8

,,

1921
128.370
128280
330.071 28.500
294.050

30 Juni 1920
117.882 120.058 357.356
28.500
331.660
2 Juli

1919
88.568 79.948 342.952 28.500 327.321

22 Juli ‘1914
40.164 29.317

D
ata
Gov.
Sec.
Other
Sec.
1

1

Public
Depo,.’
Other
Depos.
Re.
serve

30Juni’21
61.203
85.828 15.297
131.740
17.810
12,10
22

’21
58.495
78.905
16.937
121.992′
19.329
13,90
15

,,

’21
68.430
77.058 15.900
131.130
19.334
13,10
8

,,

’21
73.276
76.910 17.659
133.287
18.539
12,30

30 Juni’20
90.078
103.188
.15.748
175.967
16.274
8,50
2Juli ’19
98.702
83.494
24.558 166.925 27.070
14,13

22 Juli ’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52e/t
)
Verhoudin,g tusachen Reserve en I)eposita.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten, onder bijvoeging der Darlehens-,
kassenscheine, in duizenden Mark.

Dta
Metaal
1
Daarvan

1

Goud
1

Kassen-
scheine
t

Circu-
latie
Dek
king,.

23 Juni ’21
1.102.1631.091.564
10.477.006 71.986.713
16
15

’21
1.101.476 1.091.566 11.357.383 71 883.643
17
7

,,

’21 1.100.830
1.091.573
13.331.379 72.145.349
20
31 Mei

’21
1.101.056
1.091.574
14.361.888
71.838:866
22

23 Juni ’20
1.095.174
1.091.714
16.492.649 51.656.516
34
23 Juni ’19
1.137.497
1.117.798
8.758.875 29.107.864
.
34

23′ Juli

’14
1.691.898
1.356.857
65.479
1.890.895
93
‘)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wi,,ds
Rek. C,t.
Darlehenskassenscheine
Totaal
in kat hij de
uitgegeven
Reichsbank

23 Juni 1921
1,662.354
11.112.483
19.179.900 10.403.100
15

1921
1.706.930 14.690.767 20.174.200
11.287:800
7

1921
1.755.969 9.666.909
22.380.300
13.264.200
31 ‘Mei

1921
64.763.540
14.093.693
23.458.100
14:295.100

23 Juni 1920
37.155.990
11.579.770 29.856.600
15.843.100
23 Juni 1919
28.7,98.090
9.621.272
20.552.700
8.420.800

23 Juli

19141
750.892
943:964
1


Data
Di,.
conto’s
buiten’
N..Ind.
betaalbaar

.Belee-
ningen
reke.
•ningen
baar
metaal.
saldo

kings-
percen.
1
tage

25 Juni1921
185.500
•es
156.750
54
18

,,

1921
193.500
000
150.800
53
11

1921
200.500
000
149.350
53

á7.469
22.674
109.645
14Mei 1921
32:307
151.238
51
7

,,

1921 36.471
22.483
106.245 36.069
149.909
51
30Apr.1921
37.457
22.687 92.712 33.478
145.019,
51
23

,,

1921
38.004
23.108
94.662 32.710
144.440
51

26Juni1920
24.226 20.170
164.133
36.042 107.059
42
28Juni1919
8.711
15.356
75.636
16.067
71.478
41

25Juli 1914
7.259
6.395
.47.934
2.228
.
4.842′
44
1)
Sluitpost
der activa.
9)
Op
de basie
van
21

inetaaldekking.

OOSTENRIJKSCH-HÖNGAARSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden Kronen.

Data
Metaal. en
huitenl.
goudwissels


1

Disc, en
beleenin gen
1 Bijz. schuld
Oostenrijk
i
en Hongarije

1

Bank.

1

biljetten
1
Rek. Cr.
1
saldi

15Nov.’20”)
325.730
37.782.521
32.954.000174.121.378
9.497233
31
‘Oct. ‘2o1
321.121 36.474.610
32.954.000j72.902.605
9.930.245
7
Feb.’201
290.428
19.251.400
32.954.000156.294.02’2
6.057.646
31Jan.’201
291.083 19.162.543
32.954.000156.772.802
6.220.536

15Nov.’191
325.097 14.742.052
32:954.000150.582.595 7.235.850

23
Juli’
14
1
1
.
589
.
267

954.356

1
2.159.759
291.270
1) waarvan
222.669
goud,
46.598 buitenlandache
goudwiseels en
56.463
munt, en nuntmateriaa1 zilver.

586

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTÉN

6
Juli 1921

BANK VAN•FRANKRIJK.
BANKSTATEN,

Voornaamste posten in duizenden fran.
KWARTAALSGEWIJZE OPGENOMEN.

1.
BANK VAN SPANJE
Waarvan
1
Te goed Buil.gcw.
Data
Goud

in
het
Zilver

1
in hc

1
000rsch.
(In millioenen Peseta’s.)

Builcnlond
Bullcnland
1
a/d. Sloot
___________________

Data
Goud
Zilver
Slaafs.
fond-

Dis-

1
contos
C&cu-
laIlc
Rek.
Cr1.
30Juni’21
5.520.318 1.98.367
274.326 690.906 25.000.000
23

’21
5020.046 1.448.369
274.087
688.262
25.000.000
1)
2en.
16

’21
5.519.764

1.948.367
273.814
686.909 25.600.000
9

‘5

’21
5.519.416 1.948.367
272.975
664.668
25.900.000
18 Juni

]921
. .
2487,2
617;7
1175,5
1614,9
4198,9
1250,1

1 Juli ’20
5.588.146 1.978.278
241.909 656.736 26.000.000

«

1921..
2486,6
614,2
1160,3
1642,6 4226,5
.12407

3 Juli ’19
5.551.200

1.978.278
303.172
867.693
23.600.000
«

1921..
2485,6
612,3
1160,9
1652,8
4242,3
12227
28 Mei

1921..
2485,0
613,1
1127,1
1652,2
4202,2
1235;8
23 Juli ’14
4.104.390

639.620
– –
21

1921..
2484,7
609,7
1155,7
1655,7
42269
1223;0
14

,,

1921
. .
2484,1
604,4
1123,8
1668,1
4260,1
1188,6

Wissels
Uilge.
stelde
Belce-
Bankbil.
Rek. Cr1.
Parli-

Rek.
01.
7

«

1921..
2483,4 602,2
1077,0 1698,8
4264,4
1178,3

W133c1,
ning
jeltefl
culleren
Staat
30 April 1921
. .
2482,9
606,1 1024,6 1718,8
4214,9
1193,8
23

,,

1921.
.
2481,7
601,4
1025,9 1718,2
4224,3
1179,6
2.902.469

96.558 2.195.232 37.422.087!2.770.586

89.961
16

,,

1921..
2481,2
596,4
1027,3
1754,5 4240,2
1175,6
2.486.394

100.053
2.211.343 37 494.06212.630.486

12.415
9

»

1921..
2480,5 592,6
1001,4
1775,8
4254,5
1189,7
.
2.443.963

100.911 2.205.217 37.972.17312.732.285

25.922
1921..
2479,4 591,3 978,1 1793,8 4254,9
1190,0
2.573.821

105.208 2.225.061 38.375.24312.685.392

25.765
26 Mtart 1921..
2478,8
587,8
956,0
1794,7
4223,3 1153,4

2.024.004

519.693 1.874.628 37.762.706
1
3.706.256

44.813
18

,,

1921.
.
2477,4
585,4 912,1
1735,5
4228,5
1154,1

19 Juni

1920..
2452,5
617,6
838,3 1518,9 3882,1 1138,5

920.925

799.757 1.256.060 34 – 752.577 3.373.867

56.562

1.541.080

769:400

5.911.9101

942.570
400.590
21 Juni

1919..
2266,2 652,8
660,8
1568,1
3496,6
888,1

24 Juli

1914..
543,5 729,8
494,4
783,8
1919,0
497,9

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.
1)

II1Cl1jf
de
schuld
van de schatkist
in
rek.-crt.

Voornaamste posten in duizenden Iranca.
II,

ZWITSERSCHE

(In millioenen

NATIONALE

Francs.)

BANK.

7Çjjj
Beleen.
Bdeen.
•”Z
i
Rek.
Darle.
Dis.
Data
mcl.
van van
wissels

1
Circu-
Cr1.
bulten!,
saldi
hutten!.
voraer.
prom. d.
pro Ome.
en

1

heleen.

t
latie
portie,
Data
Goud
Zilver
hen,.
kassen,
scheine

conto’s
en
Beleen.

Circu.
lat te
Rek.
Cr1.

30Juni’21 328.258

84.852 480.000 787.112 6.110.162

409.051
23 Juni

1921..
544,0
110,8
10,6
393;3
880,2
159,1
’21
23

332.200

84.653 480.000 776.227 6.062.341

411.532
1921..
543,9
110,8
10,1
333;1
885
1
1
105,2
’21
16

,,

335.870

84.653 480.000 750.934 6.100.798

332.633
,,
1921..
,,
543,9
110;8
9,7
340,4
913,8
73,9
9

,,

’21 335.192

84.653 480.000 765.145 6.181.698

360.827
31 Mei

1921..
543,8
111,1 9,2
414,5 944,6
120,3
24Juni’20 356.681

84.653 480.000 746.696 5.166.370 1.623.471
23

,,

1921..
543,7
‘111,1
9,2
401,3 904,2
137;5
14

1921..
543,7
111,1
9,2
382,5
921,5
117,0

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA.
7

,,

1921..
543,7 111,1
9,1
407,9
954,7
104,5

FEDERAL RESERVE BANKS.
30

April

1921..
543,6
111,1
8,8
441,2 971,5
126,8

Voornaamste posten in 23

,,

1921..
543,5
101,6
9,2
430,7
921,1 151,2
15

,,

1921..
7

,,

1921..
543,5
543,4
101,4
98,0
8,5
7,0
436,6
456,7 933,7
961,4
153,4
118,6
Goud000rraad
F.R.

Data
_______________

Zilver
dc.
Notes in
circu-
31 Maart 1921..
543,4 207,9
3,2
334,6
985,5
86,2
Totaal
Dekking
in het
bvdiag
F. R. Notes
1
buitenl.

i
latie
23 Juni

1920..
23 Juni

1919..
533,1
471,6
86,7
68,6
15,9
5,0
315,5
483,3.
883,7
881,2
119,4 136,9
161.87412.700.723
8 Juni ’21
1

,,

’21
2.430.672 2.408.653
1.611.657 1.622.809


160.172
2.751.299
23

Juli

1914..
180,1
18,9

107,8
267,9
50,7

25 Mei

’21 2.392.947
1.638.734

165.285
2.734.804
III. NATIONALE
BANK
VAN
DENEMARKEN.
18

,,

’21
2.378.906
1.599.410

170.228
2.767.415
(In millioenen
Kronen.)

11 Juni ’20
1.985.058
1.353.429
111.531 137.533
3.112.205
1
13 Juni ‘191
2.193.874
1.255.388

68
.
114
1
2
.
499
.
265

•Dato
Goud
Zilver
ringen
op het
1
bui

conto’s
en
Clrcu.
latie
Rek.
Cr1.
t

31 Mei

1921..

227,6

3,7

15,6

310,8

496,7

59,9
Data
Wissels
Totaal
Deposito’s
Gestort
Kapitaal
e
Dk-
kings.
t

G oud-
1
dekking
perc.’)
cireul. ‘)
30 April

1921..

227,6

3,2

8,2

344,0

532,1

57,8
31
Maart 1921..

227,6

3,0

208

328,4

517,1

63,4
8 Juni ’21 1.965.860

1,735.057

102.066

58,3

73,2
1

,,

’21
2:003305

1.720.390

102.216

57,4

71,5
31 Mei

1920..

227,5

2,8

34,8

352,4

515,7

38,0

25 M’ei

’21 1.957.394

1.705.956

102:173

57,6

71,7
31 Mei

1919..

186,4

2,5

64,1

279,9

43.4,0

109,2

18

,,

’21

1.924.220

1 716.642

102.116

56,8

70,4
30 Juni

1914..

75,6′

6;6

19;8

95,6

159,8

4,8

11 Juni ’20 2:926.846

2,553.036

94.284

43,0

47,5
IV. ZWEEDSCHE RIJKSBANK.
18 Juni ’19 2.112.711

2.630132

82.674

52,7

65,4
(In millioenen Kronen.)
1)
Verhouding tu,schen: den’ totalen goudvoorraad, zilver etc., en de
Vorde-
opeischbare schulden:

F. R. Notes en netto deposito’s.

2)
Na aftrek
van 35 pCt. der totale

dekkingsmiddelen als dekking voor de netto
Dato
Goud
ringen
Staat,-
conto’s
Circu.
Rek.
C’ri.
deposito’s.
op het
buiten!. fondsen
en
Beleen.
latie

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
18 Juni

1921..
281,5 120,4
17,1
447,8
636,2
182,6
11

,,

1921..
281,5
118,6
17,6
438,2 629,6
169,6
Voornaamste pösten in duizenden dollars.
4

,,

1921..
28 Mei

1921..
291,5
281,7 119,8
119,1
17,9
14,0
469,9
445,2
6.56,2
608,2
175,7 188,4
1
Totaal
1
Aantal
t
uitgezette
Reserve
t

t
Tocl
Waarvan
21

,,

1921..
281,7
125,4
14,3
453,8
614,9
199,1
Data
banken 1
gelden
bij de
en

1 F. R. banb
1

deposito’s
time
deposits
14

,,

1921..
281,7
108,9
12,7
459,3
645,2
181,9

30 April 1921..
281,8
121,4
12,7
503,6,
680,5
191,8
1Juni’21

818

11.985.131

1.257.617113.286.289

2.985.578
23

1921..
281,9
109,8
12,7
508,7
632,6 220,7
25Mei ’21

820

12.028.770

1.251.817 13.346.122

3.053.345
16

1921..
281,8
114,9
12,7
537,0


658,0 231,1
18

.

’21

821

12.097.329

1.254.432 13.448.881

3.044.910
1921..
281,8
120,4
12,7
561,8
673,0.
232,0
11

,,

’21

821

12.195.996

1.257.684 13.367.607

2.947.242
2

,,

1921..
281,8
124,7
12,7
598,8
725,3
231,4

‘4Juni’20

813

17.081.737

1.419.343 14.255.580

2.667.977
26 Maart1921..
281,7
105,3
12,7
525,1
663,5
216,4

6Juni’19

770

14.945.4391 1.303.769 13.282.989

1.727.163
19 Juni

1920..
261,0
87,3
45,3
680,0
694,8
319,9

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
21 Juni

1919..
289,4
132,1
52,6
366,0 692,1 121,4

gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaiten.
25 Juli

1914..
105,8 115,6
28,0
92,4
206,2
68,2

6 Jüli
1921

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

587

V. BANK VAN NOORWEGEN.

(In millioenen Kronen.)

Data
Goud
ringen

buiten!.

Vorde.

E

COflIO

S

Beleen.

Circu-
Rek.

22 Juni

1921..
147,3
35,5
9,1
416,3 399,4
105,1
15

,,

1921..
147,3
35,8
9,1
418,3 402,4
101,3
7

,,

1921.
.
147,3
39,9
9,1
420,0
409,0
102,5
31 Mei

1921..
147,3
42,0
9,1
427,4
418,2
105,5
23

,,

1921..
147,3
39,5
9,1
418,0
410,6
98,8
18

,,

1921..
147,3
40,7
9,1
420,4 418,2
96,4
7

,,

1921.
.
147,3
38,0
9,1
423,5 419,6 95,6
30 April 1921..
147.3
37,7
9,1
437,0
421,6
106,2
22

,,

1921..
147,3
40,0
9;1
417,8 415,3
96,9
15

,,

1921..
147,3
40,8
9,1
417,0 417,8
94,0
7

,,

1921..
147,3 40,8
9,1
413,0 419,6
88,3
31 Maart 191..
147,3
42,4
9,1
414,0 424,8
86,8
22

,,

1921..
147,3 43,1
9,1
419,2
426,7
91,3

22 Juni

1920..
147,3 61,0
10,5
41,1,9
426,1 128,6
23 Juni

1919…
148,5
75,0
12,3
3344

423,8
76,7

22

Juli

1914..
52,4
65,7
•8,9
79;3
120,8
10,7

VI.
BANKBUREAU
VAN TSJECHO.SLOWAKIJE,

verbonden aan het Ministerie van Financiën.

(In millioecen Tsjecho-Slow. Kronen).

ata
OP

e
osienr.-
H Baflk’)

Di,.
conto,
Belee-
n,ngeii

Vorde-
ringen
op het
buiten!.

Circu. !atie
Rek.
ri.

23 Mei

1921
9528,2
1213,1
1911,7
622,3 10517,6
843,2
15

,,

1921
9528,1
1310,9 1964,5
623,7 10678,1
767,8
7

,,

1921
9528,1
1299,2
1992,8
619,0
10888,0
618,8
30 April 1921
9528,0
1352,3
1956,6
647,5 10928,6
836,1
23

,,

1921
9528,0
1355,7
1877,7
799,1 10462,2
939;8
15

,,

1921
9527,9
1505,6 1894,6
667,8 10594,3
910,7
7

,,

1921
9526;8
1665,4
1931,2
530,9
10810,7
784,4
31 Maart 1921
9526,7
1667,2
1986,6
518,7
10922,0 767,5
23

,,

1921
9526,6
1597,7
1984,6
504,8
10638,9
932,9
15

,,

1921
9526,4
1589,3
1972,9
518,3
10756,7
840,3
7

,,

1921
9528,2
1681,9.
2072,9
615,0 10881,2 989,5
5)
Bankbiljetten,
rekening-crt.-saldi
en schatkistbons.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 4 Juli 1921.

De marktpositie op de Internationale beurzen is gedu-
rende de achter uns liggende herichtsweek wel iets gun-
stiger geworden. Dit wil echter niet zeggen, dat de meer-
lijke toestand der versdhillende landen nu ook zooveel
beter is geworden, hoewel dit in sommige opzichten zeer
zeker wel het geval is geweest. Waar echter de beurs de sterkst uitgesproken hausse-tendens vertoonde, te B e r-
1 ij n, kan niet worden gesproken van een tverbetering in
den algemeen econoinischen toestand. Hier rwerd de op-
gaande beweging integendeel in de hand gewerkt door de
onheilspellende vooruitzichten, die de ‘verplichtingen in
zake de schadeloosstelling nog steeds openen. Hierbij ‘is
natuurlijk een zeer sterk speculatief element gekomen. Er
zijn namelijk nog verschillende kooplieden •en ondernemin-
gen, die belangrijke bedragen in vreemde valuta onder
zich hebben en die thans, gezien de ogaande tendens voor
deze vreemde •dev

iezen, ‘eerder tot bijkoopen dan tot af-
geven geneigd zijn. Dit heeft een hausse, voornamelijk in dollars en ‘dollarwaarden in de hand gewerkt, hetgeen het
niveau van de. Mark in het buitenland heeft gedeprecieerd.
Aanvankelijk scheen het, alsof Siieraa.n ‘voorloopig een
einde zou komen,, omdat bekend, werd gemaakt, dat de
verdere ‘termijnen der schadeloosstelling niet meer uitslui-
tend in dollars voldaan behoefden te worden en omdat
voorts maatregelen werden genomen, om ook op andere
wijze aan de benoodigde vreemde betaalmiddelen te komen.
O.a. tracht de llijksbank beleeningen op den voorraad
zilver te ‘verkrijgen, terwijl verder veel kan worden betaald
uit ‘de verhoogde leveranties van steenkolen aan Frankrijk.
Doch deze tegen-tenclenzen hebben slechts tijdelijk uitwer-
king gehad; na een korte stagnatie zijn de buitenlandsche
deviezen aan ‘de beurs te Berlijn weder gemonteerd, met, als
gevolg, een evenredige verheffing ‘van de verschillende
binnenlandsche papieren.
Te P a r
ij
s daarentegen is ‘de stemming niet zoo opge-
wekt geweest. De bouding der vreemde deviezen heeft bier
geen invloed uitgeoefend, omdat de variaties ‘vrij onbe-
teekenend zijn geweest. De moeilijkheden ‘bij de hier ter
plaatse reeds geciteerde banken, namelijk de Banque Indus-

trielle de Chine en de Socidté Centrale des Banques de
Province, hebben echter grooter ‘beroering te voorschijn
geroepen. Het is namelijk gebleken, dat liet ‘kwaad dieper
is geworteld dan men aanvankelijk geloofde. Dit is te be-
treurenswaardiger voor de Fransche internationale finan cie-politiek, daar de Deutsch-Asiatische Bank thans juist
maatregelen neemt, om hare verbindingen in China weder
aan ‘te knoopen. Er ‘zijn dan ook reeds energieke pogingen
in ‘liet werk gesteld, om cle Bank op de been te houden.
Verschillende Fransche instellingen hebben reeds Fr. 200
millioen bijeen gebracht, doch het is gebleken, dat er bo-
vendien ‘nog Fr. 300 snillioen voor een geheele rèorgen’isatie
benoodigd is. De Banque de Paris, ‘in samenwerking met
de Banque Nationale de Crédit en de Société Générale ‘heb-
ben reeds aangeboden de voor de reorganisatie ‘vereischte
gélden onder hunne garantie bijeen te brengen, terwijl ook
de Chineesclie Regeering (die voor een derde deel bij het
aandeelen-kapitaal is geïnteresseerd) haar deel wil bijdra-gen, doch de Minister van Financiën heeft dit aanbod nog
niet geaccepteerd.
De Société ‘Centrale is tot nu toe reeds geholpen met
Fr. 170 snillioen, doch dit schijnt ook nog niet voldoende
te zijn. President der Bauk is de vroegere Minister van
Financiën, Charles Dumont. Het ‘is begrijpelijk, dat één emi
ander veel stof in de financieele wereld heeft doen op-
waaien en dat de stemming ter beurze dientengevolge niet
zeer geanimeerd is geweest. Een uitzondering hebben aan
deelen Koninklijke Petroleum Maatschappij gevormd, die
echter niet voor binnenlandsche rekening, doch ingevolge
opdrachten uit het buitenland waren gevraagd.
Te L o,nd en is de stemming, zooals te voorzien is ge-
weest, veel beter geworden. In ‘de eerste plaats werkte de disconto-verlaging tot 6 pCt. nog door, temeer, waar men
verwacht, ‘dat belangrijke bedragen, die tot nu toe als
deposito’s bij banken waren geplaatst, thans vrij zullen
worden gemaakt en ter beschikking van de effectenbeurs
gesteld zullen worden. Vervolgens heeft het definitieve
einde van den mijnwerkers-strijd alom groote vreugde ver-
wekt. Men heeft thans weder het vooruitzicht op een op-
leving van handel en verkeer, welke ‘beide in de laatste
maanden een zeer grooten druk te doorstaan hebben gehad. Thans echter zijn dé voornaamste remmen weggenomen en
men hoopt op een geleidelijke ontplooiing van alle takken
van ‘bedrijf, die tot nu toe ‘voor een meer of minder groot
gedeelte hebben stil gelegen.
Een zeer gunstige indruk heeft ‘het ‘voorts gemaakt, dat
liet aanbod van ‘den heer Lloyd George aan De Valera niet
botweg is afgewezen, doch dat de kans bestaat langs den
weg ‘van ondeilliandeling te komen tot een brug, ‘die wel-
licht de kloof tusschen Engeland en Ierland begaanbaar
zal kunnen maken.
Ook te N e w Y o r k is de stemming doorgaans opge-
wekt geweest. Een goede factor is hier het jongste oogst-
bericht, volgens hetwelk een opbrengst van totaal 2496 mil-
lioen bushels aan koren te verwachten zou zijn, dat is
slechts 88 millioen bushels minder dan de oogst ‘van een
jaar geleden. Weliswaar is op deze vroege cijfers nog geen
peil te trekken, doch er ‘blijkt reeds uit, dat de prijsdaling
van alle producten nog geen invloed op het beplantings-
areaal heeft uitgeoefend. Slechter ziet het er uit in de
ijzer. en staal-industrie, waar b.v. de orders der Steeltrust
voortdurend een dalende lijn te aanschouwen geven en
waar de autoznobiel-branchè, behalve ‘voor de goedkoopere
wagens van het type-Ford nog geen afzetgebied van betee-
kenis heeft gevonden. Ook de slechte situatie in de La-
tijnsch-Amerikaansche Republieken heeft een weexklank in
de Unie gevonden. Verkoop naar de Zuid-Azuerikaansche
Staten is thans zoo goed als uitgesloten, terwijl aan den
anderen kant de oude vorderingen zoo slecht binnenkomen,
dat er reeds ‘verschillende ‘banken zijn, die 6f gesloten wer-
den 6f vreemde hulp hebben moeten aannemen.
Hiertegenover staan echter ‘enkele ‘lichtpunten, die niet
hebben nagelaten ‘al hun invloed uit te oefenen. Als ééfl
der grootste mag wel worden genoemd de geweldige stroom
van goud, die bijna onafgebroken naar de Unie ‘vloeit. ‘De
gezamenlijke goudvoorraad van het land wordt thans op
meer dan 413 milliard dollar aangenoines en waar deze een
geweldigen steun ‘vormt, ook in tijden van hef tige crisis-
sen, ‘is de ‘stemming over het algemeen zeer rustig te noe-
men met een neiging om dadelijk een hausse-beweging te
en

baineeren, soodra de berichten hiertoe slechts even aan-
leiding geven. De omzetten waren echter in ‘de afgeloopen
week iets geringer, omdat men twee beurs-vacantiedagen
in het vooruitzicht had.
T e o n z en t is de stemming voor staatsfondsen, on-
danks het aantrekken van den geidkoers, nog steeds vast
gebleven. Ook voor buitenlandsche soorten ontwikkelde zich
eenige belangstelling, hoewel de variaties ‘hier slechts ge-
ring zijn gebleven.

588

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juli 1921

28 Juni 1 Juli 4 Juli
Rijzingof
daling

5

Olo
Ned. W. Sch.

1918
90
11
110
901
91
+
1/t,

4’1

0
10

,,

,,

,,

1916
881,
89
1
1,
89
1
1a
+
l’/s
4

0
10

,,

,,

,,

1916
82 83
1
12
83
7
1io
-+’
Pl,,
3
1
12
0
/0

,,,,,,
72
1
12
72
7
1
7210

‘Is
3

0/0

,,,,,,
61
7
18
61
7
1s
6111,
– 118
211

0/

Cert N. W. S.

……
511/
4

51’18
51
– 114
5

0
/0
Oost-Indië 191.5
89’12
91’14 91’18
+
1’1′
6

0/

,,

1919

. .
. .
931
8

9471
94
2
12
+
I
4

0/
Oostenr. Kronenrente
3
3 3
5

0/
Rusland 1906
8’1
8
1
I,e
8′!
+
‘/
4
/0
Rus!. bij Hope
&
Co
8
1
/is
8V2
8’/
+
‘fin
4i/2
0/
China Goud 1898

. .
61
‘Is
61
1
I8
61/,,
+
71,0

4

0/

Japan 1899 ……..
573/4
57814
5751

4

0/
Argentinië Buiten!..
53718

53718

53718

5

°/o Brazilië 1895

……
51
2
/s
51I5
51’18
7

0/

Staatsspoor ……..
104’/4
1041,5 1041,6
+
‘ho
7

0/
Amsterdam ……..
103
103
103

De aandeelen-markt heef.t echter een uitermate levendig
verloop gehad. In de eerste plaats werd de ‘petroleum-
af deeling hierdoor geaffecteerd, die in enkele dagen vrij-
wel het geheele verlies inhaalde, dat zij gedurende weken
.heef t ‘geleden. Vooral ‘het hoofdfonds, aandeelen Koninklijke
Petroleum Maatschappij, heeft sterk kunnen monteeren.
Hierbij valt op te perken, dat de opgndnde tendens ge-
heel van Amsterdam is uitgegaan en dat de buitenlandsche
markten, waar ‘de betrokken aandeelen ook worden ver-
handeld, niet anders hebben gedaan, dan het Amsterdam-
sche voorbeeld volgen. Verschillende factoren hebben tot
het stérke redres medegewerkt. En de eerste plaats wel het
toewijzen aan de Koninklijke-combinatie van de Djambi-
concessies, nadat ‘deze aanvankelijk voor het concern ver-
loren schenen te gaan. Vervolgens lagen in onze markt
zeer groote koop-orders, naar vermoed wordt, van Engel-
sche zijde, tot koersen, gelimiteerd op 500 pCt. Deze hebben
ook het peil flink opgawerkt, doch het is merkwaardig,
dat op den laatsten beursdag der berichtsperiode, toen deze
orders geheel uitgevoerd waren, de koers tot boven de
500 pCt. heeft kunnen mouteeren en het fonds op het
hoogste niveau •de week verlaat. Dat de grondstemming
voor
petroleu?nwaa’rden
in het algemeen uiterst willig mag
worden genoemd, bewijst wel de houding van aandeelen
Geconsolideer.de
, ‘die niet alleen niet daalden, doch zelfs nog
iets konden rijzen, toen bekend werd, dat .de maatschappij
vermoedelijk geen dividend op haar aancieelen zou ui,tkeeren.
Ook de
suilcerma’rkt
heeft zich geheel en al van haar
apathie kunnen herstellen. Berichten van winstgevende af-
doeningen uit Indië zijn weliswaar niet binnengekomen,
doch de prijzen voor Cuba-suiker toonden een voortdurende
neiging tot verbetering. Hierbij kwam de overweging van
ons publiek, dat op de prijzen van thans wel de meeste
slechte risico’s der suiker-ondernemingen verdisconteerd
genoemd mochten worden. Uit deze overweging is dan ook
b.v. het rapide ‘herstel van aandeelen Koloniale Bank en van
aandeelen’Handelsvereeniging ,,A’msterdam” na de detachee-
i-‘ing van het dividend te verklaren.
De houding van deze belde hoofdmarkten aan onze beurs
heeft de geheele markt medegesleept i’n één élan. Zelfs die
afdeelingen, die in de laatste maanden een lusteloos en
apathisch leven bij uitstek hebben gevoerd, te weten scheep-
vaartwaarden en rubberfondsen, hebben in de achter ons
liggende week van een opleving blijk gegeven, waartoe men
hen bijna niet meer in staat had geacht. Voor de
rubber-
markt heeft hiertoe medegewerkt het verslag der Rubber-
Cultuur Maatschappij ,,Amsterdam”, waaruit ‘bleek, dat de
onderneming nog een winst heeft kunnen maken van on-
geveer
f
1.200.000,—, welke winst weliswaar in het be-
drijf is gebleven, doch die toch er toe bijdraagt, de positie
der Mij. krachtiger 4e maken.

28 Juni
1
Juli
4 Juli
Rijzingof

Amsterdamsche Bank

….
163 159
159

4
Koloniale Bank
……….
118′!,
iii’)
121’14
+
3114

Ned.Handel-Mij.cert.v.aand.
148
158’14
161
1
15
+
13’12
Rotterd. Bankvereeniging..
112
1
1,
111
1
!5
111
1
1,
– 1
Amst. Superfosfaatfabriek
.
‘109’/
106
8
!
107

2/
Van Berkel’s Patent
……
94
95
95
+ 1
Insulinde Oliefabriek ……
27’/4
31′!
35
+
7114

Jurgens’ Ver. Fabr. pr. aand.
88
88
88’14
+ ‘/
Hollandia Melkproducten
..
197 197’14
200
1
14
+
3114

Philips’ Gloeilampenfaifriek
265 280 289
+
24
R.
S.
Stokvis
&
Zonen
….
578 578
578
Vereenigde Blikfabrieken..
76
11
85V4
85
1
1
+
8’/g
CompaniaMercantilArgent.
110
118V4
124
1
I2
+
14’12
Cultuur-Mij. d. Vorstenland
111
124′!,
135’12
+
241
Handelsver. Amsterdam
. ..
331
338
356’12
+
25k’)
bil. Transatl. Handelover.
45
45 45

28 Juni
1
Juli
4 Juli
Rijzingof

Linde Teves
&
Stokvis
..
112
1042)
104

8
VanNierop&Co’sbandel-Mij
46
44
50’1
+
5114

Tels
& Co.’s
Handel-Mij..

43
42’1,
60
+
7
Gecons. HolI. Petroleum-Mij
167’12
170’/,
171
+
3V’
Kon. Petroleum-Mij .
……
475 493
499
1
1,
+
24
1
1,
Orion Petroleum-Mij.
Afgest. Aan’d.
43
43 43
Steaua Romana Petroleum
Mij.
..

Afgest. Aand.
55114
45
45

10V4
Amsterdam-Rubber-Mij.

– –
76
31
88
95
+
18’14
Nederl.-Rubber-Mij

——-
42
38
411
– – 1
Oost-Java-Rubber-Mij…..
111′!g
128
131
+
19
8
14

Deli-Batavia…………..
341
338
344

3
Deli-Maatschappij

………
383’/,
388
3
14
396
+
12
1
12
Medan-Tabak-Maatschappij
.
335 309
1
1,)
310

25
Senembah-Maatschappij ….
610
616’/,
5
)
625
+
15

‘)

Ex. div. 20
‘Is:

tp

Ex.
div.

‘)
Ex. div.
30 ‘ho.
4)
Ex.
div.

35 ‘ho.

‘)
Ex.

div.

10 0/,•

De
scheepvaartmarkt
heeft geen bijzondere factoren te
aanschouwen gegeven, doch was in sympathie met de overige afdeelingen opgewekt van’ toon.

28 Juni
1
Juli
4 Juli
R
i
1
:
of

5

Holland-Amerika-Lijn

.
– – –
184
193
193
+
9
,,ger,n.eig.
171
180 192
+21
Holland-Gulf-Stoomv.-Mij…
85 85 85
Hollandsche Stoomboot-Mij.
72
65
65

7
Java-qhina-Japan.Lijn


112
121
125
+
13
Kon. Hollandsche Lloyd.
..
56
61’12
67
+ 11
Kon. Ned. Stooinb.-31j…..
102’14
104’14
104’/4
+
1’12
Koninkl.-Paketvaart Mij.
..
106
108’12
113
+
7
Maatschappij Zeevaart
..
. –
76
76
1
14
90
+
14
Nederl. Scheepvaart-linie..
123
1
1
127
128’14
+
4′!
Nievelt Goudriaan
……..
205 218 225
+
20
Rotterdamsche Lloyd
……
134Is
141
144
7
18
+ 10′!o
Stoomv.-Mij.,,Hullegersberg”
80
85’1,
91
+ 11
,,Nederland”
..
157
1579,
164
+
7
,,Noordzee”
.
. .
32
1
1s
34
35718
+
3
û0 1l
om
DA
1!.
1
11

,,
,,VOUM

…..
UUZ

VU

Oj4

– 1

Ook
iacZustrieele
waarden bleven meer gevraagd.
De Amerikaansche afdeeling bleef vast in overeenstem-
ming met Wallstreet en als gevolg van den hoogeren dol-
larkoers. Deze laatste wordt in verband gebracht met de
hierboven reeds gereleveerde aankoopen van dollardevie-
zen van Duitsche zijde. In goed-ingelichte kringen echter
beschouwt men het ook hier als ‘waarschijnlijk, ‘dat specu-
la1ieve motieven een groote rol spelen.

28Juni 1Juli 4Juli

American Car & Foundry

142
1
110 150

150

+ 7″!,,
Anaconda Copper ……..87
8
/4

88h,, 88
1
I

+ 1
Un, States Steel Corp…..87′!,, 92
1
!

90’/, + 20111,
Atchison Topeka ……….

911!,

91
1
1,

94′!, + 3
Southern Pacific ……….. 85

90

90

+ 5
Union Pacific …………139

142

142

+ 3
Int. Merc. Marine orig. Corn 14
5
1a

13″!,, 132/,, – 1′!,,
prefs

57112

59tJ

60’14 + 2’14

De
gelclma’rkt
monteerde in verband met de grootere
koop-
orders; prolongatie ten slotte
336
pCt.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

4 Juli 1921.
T a r w e. Wanneer men de oogstberichten in Europa
nagaat, dan treft het, dat er in geheel Noord-West Europa,
waarbij wij het grootste deel van Frankrijk insluiten, spra-
ke is van droogte. In de meeste landen is deze droogte zelfs
zeer ernstig, maar ‘merkwaardig is, dat men toch bijna
overal goede oogsten verwacht. Vooral het wintergraan
heeft zich goed gehouden en indien de berichten juist zijn, zal de opbrengst in Eur.opa ‘belangrijk meer bedragen dan
een jaar geleden. Vooral zal ‘dit het geval zijn indien men
ook Oostenrijk, Hongarije en de andere Donaulanden bij
het overzicht ‘betrekt. Natuurlijk kan men, zoolang de oogst
niet binnen îs, nog niets definitiefs betreffende •de op-
brengst vermelden, maar aan den anderen kant is een
plotselinge mislukking ider oogsten in West-Europa wel
iets, dat vrijwel onbekend is. Buiten Europa zijn de be-
richten verschillend, vooral Noord-Amerika rapporteert
goed en slecht weer al naar de streken, waarover het gaat, maar dooreen genomen bestaat er ook daar geen reden tot
pessimisme. Canada blijft gunstige berichten melden, be-

6 Juli
1921

ECONOMISCH-STATISTÎSCHE BERICHTEN

589

.

Noteeringen.

Locoprjzen te
Rotterdam/Amsterdam.

Chicago
Buen03 Ayres
SooLen
4 Juli
27 Juni
1920

4 Juli
Data
Tarwe
MaT3
Have,

1
Tarwe
Mars
1
Lljnzaad

1921 1921

1

Tarwe

.
Rogge (No. 2 Western)

1)

19,75

1)

21,25

41,-
32,50

/uit
Juli Juli Juli
Juli
Juli
_

2Juli ’21
122v) 62-)

62*)
17,30

8,15

19,10
Mais (La Plata)

.

‘)
252,-
250,-
395,-
25Juni 21
13014

621a

38
1
1,
17,155)
J

7,90
8
)

18,209)
Gerst (48 ib, malting)
. .
‘)
285,-
275—
475,-
2Juli ’20
226

169’1

9918
24,50

9,65

24,90
Haver (38 ib. white cl.)
. .
1)

13,50 12,50
23,50
2Juli ’19
226

18511
t

71.-
12,60)

7,50)

34,75)
Lijukoeken (Noord-Amri-
2Juli ’18
226

14914

7214
12,50)

5,50)

24,55)
ka van La P1atazaad)S)
170,-
155,-
212,50
20 Juli ’14
82 ‘)

56/8 ‘)

36’l

‘)
9,40
2
)

5.35

)

13,701)
Lijnzaad (La Plata)
.
422,–
420,-
725,-
II
per Dec.
‘)
per Sept.

)
noteering
op 24 Juni 1921.
i

P.
ioo
K.G.

‘) p. 2000
K.G.
S)
p. 1000 K.G.
‘)

per
4) Augustus.
)
Noteering op 1 Juli
1921.
1960 K.G.

*) Hard/Red
Winter Wheat.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G.

Rotterdam
Amvterdom
Totaal
Artikelen.
27Junl141u11
Sedert
1

Overeenk.
27 Jun114 Juli
Sedert
Oocreenk.
1921
1920
1921
1 Jan

1921
tijdvak 1920
1921
1 Jan. 1921

1
tijdvak 1920

43.467 581.936 257.449
870
10.922
81.168
592.858
338.617
6.961 75.597
22.817

325 135
75.922
22.952
Tarwe ……………..
Rogge ……………….

3.500 2.825

500

4.000
2.825
Boekweit

…………….
Mais

…………….
451.999
135.533

37.881
23.870
489.880
159.403 2.706
118.011
14.452
53
6.378
918
124.389
15.370
1.227
37.922.
19.349

430

38.352 19.349

Gerst

……………..

Lijnzaad …. ……….

19.
.848


68.381
21.426

50.198
8.798
118.579
30.224

Haver

……………..


63.938 23 061

13.417
1.406

.
77.355 24.467
Lijnkoek ……………
Tarwemeel ………….
694

.

18.253
9.979

1.070

19.323
9.979
Andere meelsoorten
212
19.507
4.319

1.247
100
20.754
4.419.

halve uit Zuid-Albdrta, waar over ernstige droogte geklaagd
KATOEN.
wordt. De jamiiigen van den Canadeeschen oogst loopen nog- Noteering voor Loco-Katoen.
al uiteen, maar tot nog toe stemmen zij daarin overeen, dat
men een belangrijk grooter oogst dan verleden jaar ver-

(Miuing Uplands).

wacht. Argentinië had ook wat meer neerslag kunnen
1

1 Juli’21
27Juni21

20Junt2I
1 Juli’20
1
1 Juli ’19
gebruiken, maar reden tot bezorgdheid heeft men daar nog

New York voor
niet. Australië gaat voort korte. maar zeer gunstige tij
dingen te zenden.

.
Middling

.

12,- c

1
11,50e

10,85e

39,25
C

34,15e
De markttoestand is sedert ons vorig overzicht weinig
New Orfeans

1
veranderd.’ De

schaarschte aan

disponibele tarwe

is

op
voor Middling 11,- c

10,50 e

10,38e

39,50 c

33,- c
het Continent vrijwel overal verdwenen en de vraag is
Liverpool voor

1
gering. Men wacht de

eigen

oogsten af;

dientengevolge
Fy Middling

7,85 d
1

7,96d

7,69d

26,62 d

20,74d
vermeerderde vooral op het Continent de onverkocht aan-
gekomen hoeveelheid niet onaanzienlijk.
Ontvangsten in- en uitvoeren van Amerikaansehe havens.
In Engeland heeft een poging om een groot deel van
(In duizendtallen balen).
tien Regeerings-voorraad aan den handel in één transactie
Aug. 20
Oocreenkomaiige perioden
over

te

doen, geen

resultaat gehad.

De Regeeri
1

xig doet
haar best den graanhandel zoo spoedig mogelijk te verlaten,
tot
1 Juli

21

1919-1920

1918-1919
bevreesd als zij blijkbaar is nog verdere verliezen te lijden.

Ontvangsten Gulf-Havens..
4963 4170
3791
Voor mais is, zooals wij reeds in ons vorig overzicht ver-
meldden, ten gevolge van de droogte de vraag veel ver-
Atlant. Havens
1634
2970
2467
meerderd. Vooral voor spoedige levering bestond veel be-
Uitvo

r naar Gr. Brittannië
1655 3008
2328
langste
l
ling en de prijzen gingen over bijna de geheele linie op. Aan het eind was de stemming iets trager, voornamelijk

‘t Vasteland.

}
3375
3170 2679
in verband

La Plata
Japan ete..
met grootere afladingen van

en lagere
Voorraden
in
duizendtallen
1

1 Juli ’21
2Juli 20

1
4Juli

19
vrachtprijzen. Ook gerst en haver deelen in de vraag naar
voergraan, te meer waar de Europeesche oogsten deze twee

Amerik, havens ……….

1560

891.

1305
artikelen, in het bijzonder die van haver, niet groot belooft
te worden.
Binnenland …. . ………

1274

915

986
De stemming van lijnzaad was over het algemeen vast,

.

behalve

in

Amerika,

waar

de

noteerien

terugliepen..
xtg
New York

…………….158

34

92
.

aar Engeland is voldoende lijnzaad onderweg, maar het
New Orleans …………..458

305

406
Liverpool

…………….

1100

1059

505
Continent is schraal voorzien en ten gevolge van betere
olieprijzen

en groote vraag

voor

lijnkoeken

ontwikkelde
zich

goede

belangstelling,

zoodat

veel

taken

tot

stand
.

SUIKER.
kwamen. Argentinië toonde zich hiervoor niet onversohil-
In D u
i
t s c h 1 and verlangt men na de laatste regen-
lig, zoodat •de prijzen aan de La Platarivier een stijgende
tendens vertoonden.
periode thans weer naar warm zomerweder.

Ma rkten in Nederland.

Zoowel La Plata- als
In F r a n k r ij k bedraagt de uitbreiding van den aan-

M anitoba-tarwe kwam hier onverkocht aan. De vraag is
plant voor het nieuwe oogstjaar 18,2 pCt.

heel gering. In maIs kwamen veel zaken tot stand.

Het
Pol en heeft in het oogstjaar 1920121 ca. 190.000 tons

binnenland toonde veel belangstelling voor spoedig lever-
geproduceerd, waarvan ongeveer
%
in de door Duitschiand

bare mais, die slechts weinig werd aangeboden. Hierdoor
afgestane gebieden.

liepen de prijzen sterk op, hetgeen nog in de hand gewerkt
Op de suiikermarkten is eene eenigszixis verbeterde stem-

werd doordat de offertes van Amerikaansche mals merk
ming merkbaar, uitgaande van A m e r 1 k a. De termijn-

baar hooger afkwamen. Schaarschte van mais in eenige
noteeringen te New York liepen op tot 2,95 c. voor Sep-

belangrijke exporthaveus was hiervan voornamelijk de oor-
tember, 2,89 c. voor October, 2,74 c. voor December, 2,73 c.

zaak. Ook voor gerst bestond goede vraag voor spoedige voor Jan., terwijl de waarde van spot centrifugals onver-
levering, terwijl ook

de prijzen

voor haver

stegen,

ten
anderd 4 cents bleef. Houders van Cubasuiker verkoopen
gevolge van gebrek aan voorraad.

.

.
niet op de tegenwoordige prjsbasis. De maaltijd der C uh a-

v
Voor ljnzaad bestond goede

raag en groote zaken kwa-
fabrieken

nadert thans zijn einde en is de regentd op
ij
dit
men tot stand. Lijnkoeken gingen dagelijks hooger door
eiland reeds begonnen. De laatste statistiek,

waarbij

groote vraag, zoowel voor binnen- als buitenland,
steeds in aanmerking genomen dient te worden, dat er
nog belangrijke voorraden op de fabrieken opgeslagen lig-
gen, luidt:

590

ECONOMISCH-STATISTISCHE .BERIC}LTEN

6
Juli 1921

1921

1920

1919

Weekontvangst t. 25Juni

36.000

37.936

52.212 tons
Tot.ontv.lDec.’20-25Juni 2897.000 3.177.528 3
:
272.056
Werkende fabrieken

17

18

34
Weekexport tot 25Juni

33.000

70.909

82.692
Tot. exp. 1 Jan.-25 Juni

1.481 000 2.556.940 2.113.407
Totale voorraad 25Juni

1423.000 590.307 1.158.409

Op J a v a hebben tweede rangs speculanten, aangemoe-
digd door de politiek van zwakte der Vereenigde Javasui-
ker Producenten, Superieur tot
f
10%,
f
10% en zelfs

f
10,- verkocht, terwijl de Producenten-vereeniging bie-
dingen beneden
f
11,- e.k. geweigerd heeft. Buiten de
Trust staande fabrieken verkochten 50.000 picols Musco-
vados tot
f
9% en daarna 25.000 picols tot
f
9,-. Het
rendement van 35 fabrieken was op 15 Juni 12,5 pCt. groo-
ter dan op hetzelfde tijdstip verleden jaar.
H i er t e 1 & n de bestond in het begin der week sterk
aanbod tot
f
21% voor Sept., 18
1
/4
voor Nov./Dec., waartoe
het een en ander afgesloten werd; naar aanleiding van de
vastere berichten uit Amerika verbeterde de stemming echter aanmerkelijk en werden het laatst
f
22,- resp.

f
20% tevergeefs geboden.

NOTEERINGEN.

Amater-
dam

Londen

New
York
96 pCi.

W/,tte Java
Amer. Gra-
bota
loopend,
T
ole,
Cuke.j
f.ob. per
nuè’aled
C.

1.
Centri-
Jdi!Aug.
maand
No.!
fugala

Sh. Sh.
Sh.
$cta.
29 Juni’21
f

5916
17/-
2616
4,00
22

,,

’21
,,


6016
19/-
271-
4,00
29Juni’20,,

1161-
1001-

18,31
29 Juni’19,,

6419

7,28
11 Juli
’14
,,11″/s,8,26

KOFFIE,
(Mededeeling van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff
& Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Sonto,
Wijadkoer.,
Voorraad
Prijs
No.
Voorraad
Prijs
No.
4

2 Juli

1921
L076.000
12.125
3.001.000
1)

71116
25 Juni 1921
L008000
12.125
2.917.000
14.300
7
1
/8
18

,,

1921
934.000
11.700
2.870 000
13.900
7’/,
2 Juli

1920
307.000
9.875
1.610.000
11.800
14
9
/ie

Outvangsten.

Rio
Song,,,
Data
Afgdoopen
Sedert
Afgeloopen
Sedert
week
t Juli
week
t
Juli

2 Juli

1921….
97000
38.000 133.000
48.000
2 Juli

1920.. ..
51.000
19000
68.000
30.000
1)

Feestdag.

THEE.

(Opgave van den makelaar J. van Eck.)

Bericht van den afloop Theeveiling op 30 Juni 1921.

Aanbod in veiling bestond uit:

Heden:
17112, 5014 ku. Java thee

1692

,, Sumatra thee

56

., ex voorgaande veiling.

Totaal. . 18860, 5014 kn. thee.

8 Juli 1920:
14814, 3212, 5014 kn. Java thee

Sumatra thee

420

,, Java thee naveiling

39

,, Br. Indische thee

Totaal.. 15273, 3212, 5014 kn. thee

Aanbod 1 Januari j.l.tot heden: idem1920 idem 1919
9 veiliegen 7 veilingen 7 veilingen

Java thee

160890 kn. 111687 kn. 70776 kn.
Sumatrathee 7406 ..

7232 ..

95

Totaal ……….168296 kn. 118919 kn. 70871 kn.
De taxatie was opgemaakt op basis afloop vorige veiling,
vele theeën waren belangrijk beter, enkele theeln zelfs van
een kwaliteit als in jaren niet gezien. De stemming was
vrij kalm, het (verloop eenigsz.ius traag.

Blad-thee, prima [met goede vraag, hracîht fÏinke prij-zen op, enkele iets meer dan in voorgaande veiling, mid-
den kwaliteit en ordinair onregelmatig en werden tot circa
taxatie afgedaan. Voor Witpant en Flow’ery Pecco rwas
zeer weinig vraag, aoodat het grootste gedeelte onafge-
daan bleef.
Gebroken ithee, mooi geelpuntig gruis, met zeer goede vraag werd beter betaald dan in ivoorgaande veilingen en
gingen vele nummers vrij helangrjk hooger, midden kwa-
liteit en ordinair onregelmatig tot circa vorige prijzen.
De volgende veiling aal plaats hchhen op Donderdag
28 Juli e.k., aanbod circa 18000 kn. thee.

Amsterdam, 30 Juni 1921.

JAVA THEE.

(Opgave Pakhuismeesteren van (Ie Thee.)

(Ilerleid tot 111 Kisten.)

Voorraad 31 Mei 1921 ……………..243.300

Sedert aangevoerd ………………..14.590

257.890
Sedert afgeleverd ………………….21.944

Voorraad heden ………………….235.946

Waarvan in deeersteJzand …………138.083

Amstevdam, 30 Juni 1921.

KAPOK.

(Opgave van de Makelaars Gebrs. van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatistiek op 30 Juni 1921.

Voorr. Aanv.

Verk.
Voorr.
Importeurs:

1 Jan.

tot

tot
op
1921

30 Juni

30 Juni
30 Juni
H. G. Th. Crone ………507

3804

4253
r.1…..

e.

r…

inn,

inn,
58
.UJUai

to.

o…t,
………..

iJi
.LIJLI

Van Eeghen & Co. ……
334
10793 10221
906
Hand.Venn. Maintz & Co

3568
3568

Hoving & Beer……….
200
1013 1213

Internationale Prod. Cie.
1058
232
‘1290

Landb. Mij. ,,Geboegan”..

226
120,
106
Meudes De Jong
&
Co…
-.
636 636

Mirandolle Voûte
&
Co..
2253
11963
13248 968
Ned. Mij. v. Overzeehandel
500
3716
4216

S. L. van Nierop
&
Co. ..
933
6221 4706 2448
W. Tengbergen
&
Co…..

400 400

Voûte & Co………….

1200
1200

Weise
&
Co………….
270
5533 5777
26
Order ………………

240
240

6055
50572
52115
4512

COPRA.

Onder regelmatig aanbod van Java liepen de prijzen, aan-
vankelijk wat terug; Londen was regelmatig kooper,.wat sterken steun aan de markt verleende. Ten slotte sloot de
markt prijshoudend op de volgende noteeringen:

Java f.m.s. stoomend naar Holland/HamburgiBremen
f
32,75
Verdere termijnen …………………………., 32,50
Ned. Ind./Straits naar Holland/Hamburg/Bremen
f
0,12
1
12
lager.

4 Juli 1921.

RUBBER.

De afgeloopen week kenmerkte zich door een iets leven-
diger verloop der rubberinarkt. Er was wat meer vraag en
prijzen konden zich iets verbeteren. Het einde der kolen-
staking en het feit dat de rubbervoorraden in Engeland
in den laatsten tijd niet meer toenemen’hadden een gun-
stigen invloed op de stemming.
Op het einde der’week was de markt iets kalmer en de
slotnoteeringen zijn:

einde voorafgaandeweek:

Prima Crpeloco …………40

c………..39

c.

Aug./Sept ……. 41
1
/2 ,,

Juli/Sept 41112 ,,

.Oct/Dec. …. ..441/1 ,…. …….45

,,

Smoked Sheets loco ……..37
1/

1 37
Aug./Sept ..

39

,,

JulilSept 3812

Oct./Dec. …. 41

…………41
4 Juli 1921.

HUIIEN..

Bericht van de firma Grisar & Co.
E x o t i s c h e h u i d e n. De algeloopen week Icenmerkte
zich door een gebrek aan offerten van de landen van oor-
sprong. Zooals wij de vorige week schreven, loopen de

6 Jili 1921

ECONOMSCHSTATISTISCHE BERICHTEN

591

slachtingeg. ten einde; in de landen van oorsprong blijft
de marktvast. Men heeft er o.a. verkocht:
2000 Itaqui ossen, Mei/Juni 7% d. c.i.f. verschep. gew

1000 ,,

koeien


7%
d.

2000 ,,

ossen

,,

,, 8

d.

2000 Coneoidia ,, Juni,,
S3/i
d.

De maikt van het vasteland, ofschoon de prijzen wat
vaster zijn, iswat kalmer. Men blijft algemeen belangstel-
ling toonen voor enkele mooie partijen droge C o lu m-
b i as, die onlangs te Rotterdam zijn gearriveerd en het
is te voorzien, dat de onderhandelingen binnen enkele
dagen tot een resultaat zullen leiden.
De groote gebeurtenis van deze ‘week was de verkoop bij
inschrijving van de Liebi.g Maatsohappij:
500 Colon ossen
ft
106, 3500 Colon ossen 5. 10/1, 300
Colon ossen
5.
10, 702 Consuimo os
á
911,
151 Consu.mo koe 5.
91/,
pence per 1h., c.i.f. Liverpool, verschep. .ge
wicht.
De onverkocht gebleven huiden, n.l. 2700 Colon ossen
worden gehouden op 10l’f pence.
Inlandsefie huiden. De veilingen van Rotterdam,
Parijs, Hamburg, Mannlieim en Leipzig hebben zeer
belangrijke prjsverhoogingen opgeleverd. Wat die van
Parijs betreft, moet men nog rekening houden met het
feit, dat de koers van den franc veel hooger was dan toen
de vorige tveiling plaats vond, zoodat de stijging te Parijs
bijzonder hoog genoemd mag worden. Op 12 Juli as. zal
de Amsterdamsche Huidenclub de Juni-productie veilen.
L
00
i st o 1f e n. Quebracho blijft vast; Ohopped Mimosa
blijft voortdurend stijgen, zelfs voor af lading van oorsprong
tin Aug./Dec. De andere soorten worden zoo goed als ver-
waarloosd.
Rotterdam, 2 Juli 1921.

METALEN.

Loco-Noteeringente Londen:

Data
Ijzer
,aeo.
No.3
Koper
Standard
1

Tin
i
1

L.od
Zink

4 Juli 1921..
nôm.
71.1716
170.1716
23.-/-
26.101-
27 Juni 1921..
nom.
70.1216
1
166.151-
23.216
27.151-
5 Juli 1920..
.-norn.
88.716

1.250.1216
34.101-
.44.126
7 Juli 1919..
oom.
94.216

1
24.101-
22.151-
40.-1-
20 Juli 1914..
5114
61.-1-
145.15/-
19-/-
121101.-
VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.
GR.AAII.

Dala
Petra
grad
Londen/ R’dam
Odessa
Rotte,-
dam

All. Kust
Ver. Staten
San. Lorenzo

Rotte,-
Bristol
Rotte,-
Enge-
dam
Kanaal
dam
land

27 Juni-2 Juli’21


– .

4319 4319
20125 Juni 1921

616

4216
4216
28 Juni-S Juli’201216
1001-
901-
30 Juni5 Juli’19


f
90,-
.8161)

2601- 2301-
Juli

1914 11 d.
713
11111/4

1111
1
/t
121-
121-

KOLEN.

Data

Cardif
.
Oostk. Engeland

Bar-
Genua

Port

Plato

Rotler-
1 Golhen-
deaux
Sald
Rivier
dam
kurt

27 J.-2 Juli ’21

1719
1716
1719
71-

101-
20125 Juni

’21

28 J.-3 Juli ’20
2716
401-
4716
3716
f
12,- Kr.55-
30 J.-5 Juli ’19
541-
4716
4716
5113
f 10,-
Kr.35-
Juli

1914
fr. 7,-
71-
713
1416
312

41-

DIVERSEN.

Bom bag
Birmo
Vladivo-
Chili
1)
sta
West

1

West stock West
Europa Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

27 Juni-2 Juli 1921….
2716

öo/-
351-
20-25 Juni

1921….
2216


35/-
28 Juni-S Juli 1920….
901-
1251-
-.
30 Juni-S Juli 1919….
1221_
1
)
1501-


Juli

1914.. ..
1416
1613
251-
2213

1)
Voor Britscheschepen.

Veertiendaagsch overzicht.
Sinds het laatste overzicht is de mijnwerkersstakiing in
Engeland tot een einde gekomen. Veel proinpte tonnage is
vlak voor het einde der stalcing tegen loonende vrachten
opgenomen, doch sinds het einde der staking zijn de vrach-
ten voor kolen van Amerika sterk gedaald. Met bestem-
ming naar Engeland worden geen booten meer bevraht
en voor Continentale havens zijn de bevracisters zeer ge-
reserveerd.
Vele reeders zullen hierdoor worden getroffen, daa,r zij
tonnage onbevraoht naar Harapton Roads hebben moeten
laten uitgaan, aangezien slechts pronipte hooten waren af
te sluiten.
De graanvrachten van Canada en Noord Amerika zijn
als gevolg van de geringere vraag naar ruimte voor kolen
ook gedaald. Van Montreal naar U. K. wordt thans niet
meer dan 6/- voor hijavy grain in uitzicht gesteld met 1/-minder per quarter haver.
De vrachten voor graan van de Gulf U. K./Cont. Bor-deaux-Haniburg range bleven ongeveer ongewijzigd op
27

cent per 100 lbs.
De kolen-vrachten van Noord-A5nerika naar La Plata
zijn iets gestegen sinds het laatste overzicht en noteeren
221- voor down river.
De thuisvrachten van La Plata zijn ook lager, ielfs werd
een boot bevracht op een basis van 41/3 up river.
De eenige markt, welke op het oogenblik nog eenigszins
gunstig is, is het Oosten, waar de staking in Engeland
gebrek aan tonnage heeft doen ontstaan.
Van Australië wordt betaald van 5319 tot 651- voor Juli/
Augustus, terwijl Bombay 27/6 on dea4weight noteert.
De geregelde lijnen zullen hiervan wel het meeste pro-
fiteeren.

INKLARINGEN.
IJMUIDEl(.

Juni 1921
Juni 1920
Landen van
h&rkoms’t
Aantal

N.

schepen
Aantal

N.R.T.
schepen

BinnenL:haveps
11
9.858
17
13.391
Groot-Brittannië
63
41.270
50
21.586
Duitschland..
24
25.219
42
27.606
Noorwegen
1
82
11
4.629 Zweden
11
5.111 43
22.280
Denemarken
8
3.576
4
•2996
FinJnd ……..
13
7935
3
1.153
België
2
6.478
28
1.1.892
Frankrijk
9
4.592
10
5073
Spanje
4

3.433
5
-3686
2
1612
2
1.895
Oostenr.-Rong.,
Griekenland


1
1.146

Italië ………….

Levant
2
5:138
2
3.539
And. Midd. Zeeh
1
1.146
– –
Senegal, Dakar

-..-
2
3.783
Over.W.k.Afrika
3
3.001


Ned. Oost-Indië
6
24.738
S
19.410
Australië
– –
2
7979
Vereen. Staten
4
1
3.781
3
7.497


2
4.389
Canada …..


Midden-Amerika
– –
6
9.208
Necl. West-Indië-
Ned. Antillen
5
9.035
6
15.677
Brazilië
3
16.301


Over. Z.-Amerika
1
3.448

Totaal


173
185.754
244
188.815

Periode 1 Jan.

1.092
1.276.492
861
867.674

Nationaliteit.

Nederlandsche
87
127.107
113
117.981
Britsehe
33
30.250
29
18.704
Duitsche
40
18.338
84
34.633
Noorsche
4
1.667
6
3.222

30 Juni ………

Belgische

.-.
1
1.779
Fransche
2
242


Zweedsche
4
2.226
9
5.778
Deensche
1
162

Vereenigde Stat
1
4.604
3
6.718
Andere
1
1.263

173
185.754
244
188:815
(Vereenigde Scheepsagenturen van
Halverhout & Zwart en Zurmühlen & Co.)

592

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

6 Juli 1921

ADVERTENTIËN.

Groeneveld, van dér Poll & Co.

Electrotechnische Fabriek

Telefoon
Telegramadres

AMSTERDAM

N 2078 N 9078
,,GROENPOL”

de Ruyterkade 41-42

N 9482

Complete installatiön voor

Electrische verlichting en Krachtoverbrenging

ALLEENVERTEGENWOORDIOER8 DER

As
ALLMANNA SVENSKA ELEKTRISKA Akt. Bol

te VÂSTERÂS (Zweden)

ffi
EA
Generatoren, Dynamo’s en Motoren voor gelijk-, wissel- en draaistroom

Transformatoren en toestellen

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATAVIA

‘s-GRÂVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,
HONGKONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PEKALON-
GAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

S

TEGAL, TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal / 55.000.000,

Res erven
f43.000.000,

INSTITUUT VOOR ÈCONOMISCHE GESCHRIFTEN

Het Bankwezen in Nederlandsch West-Indië

door
Mr.
G. J. FABIUS

Prijs
f
1,50

Verkrijgbaar bij
den Borkhandd ea bij
NIJGH & VAN
DITMAR’S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ, Rotterdam

Auteur